Ministarstvo poqoprivrede
{umarstva i vodoprivrede
Republike Srpske, BiH
COOPERAZIONE
I T A L I A N A
Ministry of Foreign Affairs
Italy
УПУТСТВО ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ
ТРЕШЊЕ
Пројекат:
R
EF
O
У
РЗ
ИТ
ЕТ
УН
ИВ
Е
ЗА
С
Р
Ц ЕН Т
АР
RAE
TU
CU
TI
A
CEN
TR
Пољопривредни
факултет
Бања Лука
TANCE IN
SIS
H
AS BLIKA SRPS OR
R PU
K
E
KA
LU
RE
РИ
A
NJ
BA
TU
UL
RIC
AG
У
УЛ Т
OF
ЕТ
ЛТ
Y
LT
CU
FA
OF
ИК
РТ
А
Y
У
АК
CIHEAM - IAM Bari
Ф
НИ
ЕД
ВР
РИ
ОП
Љ
ПО
2005
OMOЋ
НУ П
У
УЧ БЛИКА СРПС ХO
ТР ПУ
К
Е
SIT
ER
IV
UN
БА
Њ
АЛ
УЦ
И
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА ПУТЕМ СИСТЕМА
ОДРЖИВЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 5 БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА
(Италијански Закон 84/2001)
ЦАХ
Pепублика
Cрпска
ПРОТОКОЛ РАЗВИЈЕН ОД СТРАНЕ ТЕХНИЧКОГ ОДБОРА
Бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Пољопривредни факултет Бања Лука
Проф. др Гордана Ђурић
мр Миљан Цветковић
Проф. др Никола Мићић
Проф. др Драгутин Мијатовић
мр Љубомир Радош
мр Борис Пашалић
мр Синиша Митрић
дипл. инж. Татјана Ј. Цветковић
дипл. инж. Зорица Ђурић
Бањалучка регија - трешњa
227
САДРЖАЈ
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.8.
7.
8.
9.
10.
11.
Предговор
Услови
Земљишни и климатски захтјеви
Земљишни услови
Климатски услови
Одржавање природног агроекосистема
Избор садног материјала
Препоручене подлоге и њихов опис
Избор сорти
Опрашивачи и њихове карактеристике
Предложене сорте и њихов опис
Технологија узгоја
Претходни усјеви
Припрема земљишта
Садња воћака
Размак садње и густина
Узгојни облик
Обрада земљишта
Исхрана
Ђубрење пред садњу
Ђубрење приликом садње
Ђубрење у периоду пуног плодоношења
Наводњавање
Регулатори раста
Берба
Општи принципи интегралне заштите
Водич за интегралну заштиту трешње
Контрола корова
229
229
229
229
230
230
230
231
231
232
232
234
234
234
234
235
235
235
235
236
236
236
237
238
238
239
241
247
229
Бањалучка регија - трешњa
1. ПРЕДГОВОР
Овај документ је намјењен произвођачима трешње и стручњацима који раде у
овом сектору. У наредном тексту дати су критеријуми који морају бити
испоштовани и примјењени у циљу остварења интегралне производње.
Интегрална производња је висококвалитетна производња која даје приоритет
еколошки сигурним техникама гајења и минимизира коришћење синтетичких
хемикалија у циљу повећања безбиједности здравља људи и заштите околине. Ова
производња је заснована на техникама (биолошким, генетским, пољопривредним,
фитопатолошким итд...) које побољшавају равнотежу пољопривредних
газдинстава и повећавају квалитет производа.
Због свега наведеног, примјена овог протокола захтијева учешће стручњака који
могу препоручити примену најбољих техника гајења. Протокол се годишње
ревидира и прилагођава стеченим искуствима из производње, потребама тржишта,
новим сортама и техничким иновацијама.
2. УСЛОВИ
Прије подизања новог воћњака, а посебно засада трешње, мора се узети у обзир
следеће:
! Услови гајења;
! Организација имања;
! Технички и логистички фактори (тржиште воћа и поврћа, могућности
складиштења, прерађивачки капацитети, транспортни капацитети, итд...);
! Структура техничке подршке и савјетодавне службе.
2.1. Зeмљишни и климатски захтјеви
Прилагођавање трешње одређеном подручју подразумијева:
расположивост одговарајућих земљишта
довољан период зимског мировања
!
!
2.1.1. Земљишни услови
!
!
дубина земљишта:
дренажа:
препроучљиво је < 65 цм;
добра, са добрим отицањем воде; ниво подземне
воде максимално 1,5 m;
230
Бањалучка регија - трешњa
!
структура:
!
pH:
избјегавати земљишта са претјераном влажношћу и
задржавањем воде;
5-7.
Засад трешње треба да је удаљен минимално 500 m од депонија.
2.1.2. Климатски услови
!
!
минимална температура: у вријеме цвјетања не смије бити испод 2°C;
релативна влага:
избјегавати подручја са високом релативном
влагом;
! падавине:
избјегавати подручја са великом количином
падавина у вријеме цвјетања и зрења плодова.
2.2. Oдржавање природног агроекосистема
Препоручује се усвајање еколошки безбиједне праксе. Обавезно је примијенити
најмање једну од следећих мјера:
! Кориштење корисних инсеката (директна билошка контрола);
! Одржавање заштитних (необрађених површина), (најмање 3 % површине
имања), као склоништа за корисне инсекте;
! Успостављање живих ограда;
! Стварање гнијезда или други склоништа за корисне инсекте.
3. ИЗБОР САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
ОБАВЕЗНО
Успостављање воћњака трешње захтијева употребу цертификованог садног
материјала: подлоге, племке и калемљене биљке у цјелини, произведене у
расадницима које посједују национални цертификат за производњу садног
материјала коштичавог воћа.
Самостално снабдјевање садним материјалом није дозвољено. С тога,
самостално калемљење или остали радови на овом пољу су забрањени у случају
непостојања валидне документације о поријеклу подлога и племки.
Употреба садног материјала добијеног генетским инжeњерингом је строго
забрањена (генетички модификовани организми).
Бањалучка регија - трешњa
231
4. ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОДЛОГЕ И ЊИХОВ ОПИС
ОБАВЕЗНО
Препоручене подлоге за трешњу су:
Сијанац дивље трешње
У нашим условима најчешће кориштена подлога, врло бујна. Утиче на касно
пророђавање гајених сорти. Отпорна је на мраз, а сушу подноси средње добро.
Има добру компатибилност са већином гајених сорти. Препоручује се за
полуинтензивне и екстензивне системе гајења.
Колт
Створен је у Енглеској, погодна је за хумиднија подручја. За око 40% је мање
бујности у односу на сијанац дивље трешње. Има добру компатибилност са
већином гајених сорт, отпорна је према најзначајнијим болестима коријена
трешње. Отпорност према ниским температурама није довољно истражена.
Погодна је за заснивање полуинтензивних и интензивних засада.
Гизела 5
Новија Њемачка подлога за трешњу која се у задње вријеме много шири у
цијелом свијету. Омогућује гајење трешње у врло интензивним системима гајења.
Нарочито добри резултати се постижу у континенталним условима на
бескречним земљиштима.
5. ИЗБОР СОРТИ
ОБАВЕЗНО
Избор сорти трешње је пресудан за остваривање доброг стандарда квалитетне
производње.
Код избора сорти трешње, треба имати у виду слиједеће:
Принос;
Органолептичке карактеристике;
Величина плода;
Отпорност при руковању и паковању;
Вријеме цвјетања и сазријевања;
Осјетљивост на пестициде и патогене.
!
!
!
!
!
!
232
Бањалучка регија - трешњa
Приоритет у избору сорти су квалитет плодова и њихова толерантност/
резистентност на болести и штеточине.
Приликом подизања воћњака трешње, сорти опрашивача не смије бити мање од
15 % у односу на укупан број воћака у засаду.
Данас су у воћњацима заступљене бројне сорте које су распоређене у различите
редове. Када су компатибилне сорте засађене једна до друге, тада је повећано
унакрснао опрашивање. За исправно опрашивање препоручује се равномјерно
постављање 3-5 пчелињих кошница/ha у воћњаку.
5.1. Сорте и њихови опрашивачи
Главна сорта
Burlat
Опрашивач
(Adriana, Lapins, Starking Hardy Giant, Van )
Ferrovia
(Celeste, Giorgia, Starking Hardy Giant, Celeste Forlì)
Moreau
(Adriana, Lapins, Starking Hardy Giant, Van)
Giorgia
(Celeste, Adriana, Sweet Early)
StarKing Hardy Giant
(Burlat, Van)
Van
(Burlat, Starking Hardy Giant, Lapins)
Lapins
(аутокомпатибилна )
Adriana
(Burlat, Moreau, Lapins, Starking Hardy Giant)
Sweet Early Panaro 1
самооплодна
Early Star Panaro 2
самооплодна
Early Lory
Lapins e Sweet Heart
Celeste sumpaca cov
самооплодна
Grace Star
самооплодна
Blaze Star
самооплодна
Black Star
самооплодна
Lala Star
самооплодна
Sweet Heart sumpare cov
самооплодна
5.2. Предложене сорте и њихов опис
Бурлат
Француска сорта тешње. Дозријева крајем друге недјеље зрења трешње. Плод је
крупан, просјечне масе око 7 g, зарубљено срцастог облика и бордовско црвене
боје. Месо плода је црвено сочно накиселог окуса и добро подноси транспорт.
Бањалучка регија - трешњa
233
Цвјета средње рано, а добри опрашивачи за Бурлат су: Van, Stela, Lionska rana и
Suvenir. Мана ове сорте је младалачка неродност.
Џорџија
Италијанска сорта. Дозријева почетком треће недјеље зрења трешње. Плод је
врло крупан, просјечне масе 9,5-10 g, срцасто округластог облика и интензивно
црвене боје покожице. Месо плода је чврсто сочно и ароматично. Цвјета средње
рано, а добри опрашивачи су Burlat, Ferovia, Duro nero I i II, Van и Adriana
Стела
Канадска сорта. Дозријева средином четврте недјеље зрења трешње. Плод је
крупан до врло крупан, карактеристичног срцастог облика тамно црвене боје
покожице плода. Месо плода је чврсто, хрскаво, слатко-накиселог окуса и изражене
ароме. Цвјета средње рано и самооплодна је сорта. Мана ове сорте је превелика
родност, осјетљивост према пуцању и трулежи плодова. У појединим годинама
јавља се повећана црвљивост плодова.
Хеделфингерска
Стара Њемачка сорта. Дозријева у петој недјељи зрења трешње. Плод је крупан,
просјечне масе око 7,5 g, срцастог облика тамноцрвене боје покожице плода. Месо
плода је чврсто слатко-накиселог укуса и пријатне ароме. Цвјета средње касно,
добри опрашивачи су: Burlat, Stark hardi džajnet, Napoleonova и Van. Мана ове сорте
је касније пророђавање, пуцање плодова и осјетљивост на трешњину муху.
Ван
Стара канадска сорта. Дозријева почетком четврте недјеље зрења трешње. Плод
је крупан, просјечне масе 7,5 g, оругласто-срцастог је облика, тамно винастоцрвене
боје покожице плода. Месо плода је чврсто хрскаво, слатко-накисело пријатне
ароме. Цвјета средње рано добро је опрашују: Stela, Bing, Sue, Lambert и Emperor
frensis. Синоним је родности за трешњу, што у кишним годинама може бити мана
због пуцања и трулење плодова.
Санбурст
Канадска сорта. Дозријева у шестој недјељи зрења трешње. Плод је врло крупан,
просјечне масе 12 g, бубрежастог је облика, покожица плода је махагони боје. Месо
плода је чврсто, хрскаво слатко-накиселог окуса изражене ароме, јако квалитетно,
коштица је ситна. Цвјета средње касно. Самооплодна је сорта.
234
Бањалучка регија - трешњa
6. ТЕХНОЛОГИЈА УЗГОЈА
6.1. Претходни усјеви
НАЈБОЉА ПРАКСА
Њајбољи предусјев за воћњак трешње су зељасте биљке гајене најмање 3 до 5
година. Ово омогућава превенцију земљишног стреса и сузбијање замљишних
патогена. За земљишта на којима су биле дрвенасте културе, препоручљива је
провјера на присуство проузроковача трулежи коријена, посебно Armillaria mellea
и Rosellinia necatrix
ОБАВЕЗНО
Забрањено је подизање воћњака трешње ако су претходне културе биле
повртарске биљке (solanaceae, brassicaceae) или шумско дрвеће.
Добри предусјеви су ливаде, траве или легуминозе.
6.2. Припрема земљишта
ОБАВЕЗНО
Припрема земљишта подразумјева провјеру водних ресурса како би се избјегло
задржавање сувишне воде, гушење корјена и/или појава ерозије.
Физичко хемијске особине земљишта:
! садржај хумуса
> од 3 %
! pH вриједност
5 - 7,8
! садржај P2O5
> 15 mg/ 100 g земљишта
! садржај K2O
> 25 mg/ 100 g земљишта
! садржај креча
< 5%
6.3. Садња воћњака
НАЈБОЉА ПРАКСА
У настојању да се редукује феномен “стреса”, препоручљиво је да се заснује
воћњак крајем јесени (новембар-децембар) или крајем зиме (фебруар-март), када
у потпуности дође до опадања лишћа на садницама у расаднику.
Земљиште не би требало бити сувише влажно, посебно код глиновитог типа
земљишта. Након садње препоручује се залијевање.
Дубина садње треба бити иста дубини коријена (садње) у расаднику. Мјесто
калемљења не смије бити у земљи.
Бањалучка регија - трешњa
235
6.4. Размак садње и густина
НАЈБОЉА ПРАКСА
Размак садње зависи од:
! Узгојног облика;
! Бујности комбинације сорта/подлога;
! Плодности земљишта;
! Технологије узгоја.
У обзир се узима организација домаћинства и доступна механизација.
У зависности од узгојног облика примјењују се различити размаци садње.
6.5. Узгојни облик
НАЈБОЉА ПРАКСА
Препоручени узгојни облик је разграната ваза, гдје је размак између скелетних
грана 30-50 cm.
ОБАВЕЗНО
Цаново вретено (код вегетативних подлога)
Вретенаста пирамида (код генеративних подлога)
Разграната ваза
6.6. Обрада земљишта
НАЈБОЉА ПРАКСА
Препоручује се плитка обрада земљишта у циљу спријечавања оштећење
корјена и инфекције корјена земљишним патогенима.
6.7. Исхрана
ОБАВЕЗНО
План ђубрења се ради на основу резултата физичких и хемијских анализа
земљишта. Потребно је урадити следеће хемијске анализе:
! Органска материја;
! pH;
! Микро и макро елементи;
! Проводљивост земљишта;
! Садржај Na у земљишту.
236
Бањалучка регија - трешњa
(У зависности од типа земљишта није потребно радити све анализе, нпр. код
киселих земљишта није потребно радити садржај Na).
Од физичких анализа потребно је утврдити механички састав земљишта.
Контрола плодности (хемијске анализе) се мора вршити сваке треће године.
План ђубрења треба бити направљен уз помоћ агротехничара, узимајући у
обзир анализе земљишта и захтјеве биљака.
Додате количине минералних хранива не би требале прећи 250 kg/ha P2O5 и 300
kg/ha К2О. Да би се избјегло испирање азота, азотна ђубрива не треба додавати
прије подизања воћњака.
6.7.1. Ђубрење пред садњу
НАЈБОЉА ПРАКСА
За земљишта мале потенцијалне плодности потребно је урадити мелиоративно
ђубрење.
Препоручљиво је обезбиједити 40-60 t/ha зрелог стајњака, 200 kg/ha P2O5 и 300
kg/ha К2О.
ОБАВЕЗНО
Минерална азотна ђубрива не примијењивати прије заснивања засада.
6.7.2. Ђубрење приликом садње
НАЈБОЉА ПРАКСА
У години садње, унијети ђубриво дуж редова (у траке или у свако садно мјесто).
ОБАВЕЗНО
Да би се ризик од испирања свео на минимум, азот треба додати у неколико
наврата, никад преко 40-60 kg/ha.
6.7.3. Ђубрење у периду пуног плодоношења
НАЈБОЉА ПРАКСА
Препоручује се додавање органске материје, стајњака или органо минералног
ђубрива у циљу повећања плодности земљишта, побољшања структуре и
спречавања исцрпљености земљишта.
Бањалучка регија - трешњa
237
ОБАВЕЗНО
Ђубрива се морају додавати у складу са фазом раста, производњом и зрењем
плодова.
Фосфорна и калијумова ђубрива морају се дати у јесен или рано прољеће.
Ако се врши наводњавање, азот се додаје на следећи начин:
! 50% у фази раста
! 20% убрзо послије бербе плодова
! 30% на крају љета
Овај план обезбјеђује добру доступност минералних елемената у критичном
периоду, посебно у фази диференцијације пупољака.
Количине ђубрива морају бити детерминисана на основу густине садње,
очекиваних приноса и садржаја хранива у земљишту. Орјентационе количине
хранива које треба додати земљиштима средње плодности за постизање високих
приноса трешње у интензивним засадима са већим бројем биљака по јединици
површине су:
! 140 - 160 kg/ha N
! 80 - 90 kg/ha P2O5
! 180 - 220 kg/ha К2О
Пажљво одредити количину ђубрива на бази рода у засаду трешње, климата и
физичко-хемијских особина земљишта и хемијских анализа листа .
Јединице које се дају морају бити редуковане за 20% у случају фертиригације.
6.8. Hаводњавање
НАЈБОЉА ПРАКСА
Наводњавање примјењивати континуирано од почетка вегетације до краја
августа, у зависности од временских услова и захтјева сорти за влагом (нарочито
водећи рачуна о критичним периодима који се подударају са периодом пораста
плода, периодом бојења плодова и зрења и послије бербе (јул-август) када се врши
диференцијација пупољака. Укупно 55 ml на годишем нивоу вегетација.
Препоручује се метод наводњавања капањем.
ОБАВЕЗНО
Системи наводњавања плављењем и потапањем нису дозвољени.
Обавезно је извести хемијске и микробиолошке анализе воде за наводњавање
сваке 3 године и одредити следеће параметре:
238
Бањалучка регија - трешњa
!
!
!
!
!
!
!
pH
5,6-7
проводљивост 0,7-2 mS/cm
салинитет
< 800 mg/l
бикарбонати
< 5 meq/l
Сулфати
< 2200 meq/l
САР
<12
Нитрати
< 120 ppm
За подземне воде провјерити сагласност резултата анализа са препорученим
локалним стандардима.
7. РЕГУЛАТОРИ РАСТА
ОБАВЕЗНО
Употреба регулатора раста је строго забрањена.
8. БЕРБА
НАЈБОЉА ПРАКСА
Плодови се беру у вријеме комерцијалне зрелости, односно када месо плода
поприма боју карактеристичну за сорту и када је најбољег квалитета.
Главни параметри су боја покожице и чврстоћа меса плода.
Плодове трешње треба брати ручно, заједно са петељком, али треба избјегавати
најтоплије дијелове дана, а плодови који ће се користити за прераду беру се
машински.
Током бербе треба настојати да не дође до механичких оштећења плода, као и
оштећења естетског изгледа. Ако се 2-4 сата након бербе плодови не ставе у
промет, треба их чувати у хладним, тамним и прозрачним просторијама.
Плодови за продају морају имати одређени квлитет као што су крупноћа и
уједначеност облика, чврстоћа меса, типична боја за сорту, мала коштица и добар
укус.
ОБАВЕЗНО
Нема хемијског третмана након бербе.
Бањалучка регија - трешњa
239
9. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ
НАЈБОЉА ПРАКСА
Интегрална заштита базира се на савјетима добијеним од стране стручњака.
ОБАВЕЗНО
Обавезно је усклађивање са показатељима и средствим за заштиту који су дати
у поглављу “Упутство за интегралну заштиту јабуке”.
У избору средстава за контролу, следеће методе имају предност:
! Сорте отпорне или толерантне према штеточинама;
! Употреба здравог и цертификованог садног материјала;
! Примјена пољопривредне праксе која ствара услове неповољне за развој
штеточина (плодоред, избалансирано ђубрење, наводњавање кап по кап и
сл.);
! Употреба физичких и механичких средстава у заштити;
! Употреба биолошких средстава (корисни инсекти и гриње и антагонистички
микроорганизми );
! Употреба супстанци природног поријекла (сумпор, бакар и сл.).
Средства за заштиту ће се употријебити једино у случају када оштећења
проузрокована присуством штеточине прелазе “економски праг штетности” или
када су услови средине повољни за развој гљивичних и бактеријских инфекција.
Критеријуми за избор средстава за заштиту:
! Никада не употребљавати производе чија ознака показује да постоје
фактори ризика који се односе на канцерогеност, тератогеност, мутагене
реакције и сл.;
! Никада не примјењивати токсична и веома токсична средства;
! Ограничити употребу шкодљивих средстава.
Обавезно је користити средства у складу са стандардима о заштити биља.
Дозвољено је користити све активне супстанце препоручене у органској
производњи и ако су као такве регистроване за врсту.
Могуће је користити фитосанитарна средства справљена од двије и више
активних супстанци које се налазе у протоколу и у строгој су сагласности са
параметрима на ознаци.
240
Бањалучка регија - трешњa
У складу са овим треба запамтити:
Поштовати каренцу, период између посљедњег третирања и бербе.
Пажљиво попунити “Регистар фитосанитарних третирања”;
! Обавезно је вођење радне књиге у којој су евидентиране све примјењене
мјере у воћњаку према датумима, проузроковачи болести и штеточина од
којих се врши заштита као и списак кориштених средстава са прмјењеним
количинама;
! Користити смјесе или мјењати средстава за заштиту са различитим
механизмом дјеловања да би се спријечила појава резистентности
штеточине према истом средству;
! Ограничити третирање најугроженијих подручја или поља да се не би
уништили корисни инсекти;
! Третирати у моменту када су штеточине најосјетљивије (стадијум ларве);
! Калибрирати машине на годишњем нивоу и вршити провјеру распршивања
средства за заштиту сваких 5 година и водити евиденцију одржавања
машина за заштиту;
! Третирати редове уз кориштење течности са 800 и 1000 l/hа.
!
Машине за заштиту морају бити:
одржаване на одговарајући начин;
примјена средстава може бити урађена само при оптималним
метеоролошким условима;
! резервоар се мора опрати након пражњења;
! мора се обезбиједити одговарајућа заштита апликатора.
!
!
КРИТЕРИЈИ
АКТИВНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
МАТЕРИЈЕ
ФИЗИОЛОШКО ОБОЉЕЊЕ
Производи на бази
 Дозвољено је третирање листова чиме
бакра (калцијум
се убрзава усвајање воде у плодове.
 Овај третман је оправдан чињеницом да хлорид и друге
формулације) .
је трешња врло осјетљива на пуцање
плода усљед пљускова за вријеме
зрења.
ГЉИВИЧНА ОБОЉЕЊА
Фунгициди на бази
Шуљикавост лишћа АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
бакра
трешње
 Избалансирати азотна ђубрива и
(Stigmina carpophila,
Tiram (1)
побољшати продирање свјетлости и
syn. Choryneum
Ciram (1)
циркулацију ваздуха у крошњи.
beijerinckii=
 Поткраћивање инфицираних грана и
Wilsonomyces
гранчица.
carpophilus)
 Резидбом уклонити и спалити обољеле
гранчице.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
 Апликација производа на бази бакра
(Бордовска чорба) у мировању.
 Када су услови погодни за развој
болести, један третман може бити
урађен између периода развоја листова
и раздвајања љуспица.
Пуцање трешања
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
10. ВОДИЧ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ЗАШТИТУ ТРЕШЊЕ
(1) Алтернирати ове активне
материје и примијенити их
максимално. два пута годишње
до периода раздвајања љуспица.
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
Бањалучка регија - трешњa
241
КРИТЕРИЈИ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
 Баланс азотних ђубрива и побољшање
продирања свјетлости и циркулације
ваздуха.
 Поткраћивање инфицираних грана и
гранчица.
 Бирати оцједите терене.
 Редови у правцу доминантних вјетрова.
 Уклањање мумифицираних плодова.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
 Само у изузетним условима почевши од
периода пред цвјетање кад су
метеоролошки услови погодни за развој
болести (јаки пљускови и висока
релативна влажност), посебно ако су
воћњаци већ били нападнути болешћу.
Оспичавост листа АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
трешње
 Баланс азотних ђубрива и побољшање
(Blumeriella jaapi)
продирања свјетлости и циркулације
ваздуха.
 Сакупљање опалог лишћа
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
 Апликација производа на бази бакра
(Бордовска чорба) у мировању.
 Третирање у вегетацији кад се појаве
први симптоми.
Трулеж коријеновог  Изравнати земљиште да би се
врата
спријечило задржавање воде (посебно
(Phytophthora ssp.)
на тежим земљиштима).
 Склањање земљишта са коријеновог
врата заражене биљке.
 Додавање фенил амида у базу
инфициране биљке.
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
Сушење цвјетова,
гранчица и мрке
трулежи плодова
трешње
(Monilia laxa)
Metalaxyl M
Фунгициди на бази
бакра
Dodin
АКТИВНЕ
МАТЕРИЈЕ
Iprodion
Feneksamid
SBI:
Fenbuconazol
Propiconazol
Tebuconazol
SBIs пријављен за Monilia laxa је
ефикасан против ове болести
Максимално. 2 третирања годишње
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
242
Бањалучка регија - трешњa
КРИТЕРИЈИ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
 Прије заснивања воћњака, провјерити
присуство патогена посматрањем
претходног усјева или дивљег дрвећа и
жбуња.
 Користити отпорне подлоге.
 Копање канала око зараженог стабла.
 Прије садње: са искрченог земљишта
одстранити све остатке коријења од
претходног усјева, гајити траве (јечам)
5-6 година, обрадити земљу поново у
љето да се гљивице изложе сунцу ради
уништавајућег ефекта сунца.
 У засађеним воћњацима: извадити
заражене биљке, одстранити коријенов
сyстем, додати гашени креч у рупе за
садњу и оставити их отворене. Спалити
извађене биљке. Не садити ишчупане
биљке. Не враћати инфицирано
земљиште.
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
 Дезинфекција рана.
 Уклањање заражених биљних дијелова
 Здрав садни материјал.
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
 Уклањати одсјецањем најмање 25 cm
испод мјеста заразе.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
 Бакарни препарати.
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
Трулеж коријена
(Armillaria mellea,
Rosellinia necatrix)
Оловна болест
(Stereum purpureum)
Вјештичије метле
(Taphrina cerasi)
Фунгициди на бази
бакра
АКТИВНЕ
МАТЕРИЈЕ
Полифагни патогени веома штетни
за воћке, винову лозу и друге
дрвенасте биљке ижбуње, културно
и дивље.
Заштита против ових болести је
базирана на превенцији како
фунгициди и антимикроби нису
дозвољени.
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
Бањалучка регија - трешњa
243
КРИТЕРИЈИ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
3% инфицираних изданака.
Дудова штитаста
ваш
(Pseudaulacaspis
pentagona)
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
Присуство на гранама и гранчицама.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
Третирати са појавом I/II/III ларвалне
генерације у складу са периодом бербе.
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
Присутност на гранама и гранчицама.
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
Заражене гране јако прикратити.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
Шљивина штитаста Третирати презимљујуће ларве за вријеме
мировања пупољака.
ваш
(Eulecanium corni)
Калифорнијска
штитаста ваш
(Comstockaspis
perniciosus)
Црна ваш трешње
(Myzus cerasi)
ШТЕТОЧИНЕ
Бијела минерална
уља
Pirimicarb
Imidacloprid (1)
Prirodni piretrini
Бијела минерална
уља
Фунгициди на бази
бакра
АКТИВНЕ
МАТЕРИЈЕ
БАКТЕРИОЗЕ
Бактериозна
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
пјегавост и рак-ране  Користити здрав цертификован садни
(Xanthomonas
материал.
campestris pv. pruni)  Спалити остатке крчевина.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
Контролу треба вршити само у
воћњацима трешње гдје је болест
запажена. Третирање се врши послије
зелене или зимске резидбе.
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
Максимално 1 третман против ове
штеточине.
Присуство ове штеточине је мало и
веома ограничено на неколико
биљака. Хемијско третирање
вршити само послије примјетног
присуства.
Максимално 1 третман против ове
штеточине
(1) Максимално једном годишње
независно од штеточине.
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
244
Бањалучка регија - трешњa
КРИТЕРИЈИ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
Присуство одраслих и рупа нас
плодовима.
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
Третирати прије промјене боје плода и
послије процјене присуства одраслих у
жутим клопкама и рупица на плодовима.
У сваком случају треба се повиновати
индикацијама назначеним у
фитосанитарном билтену. Третирати са
протеинским мамцима при појави
одраслих и то само на неколико биљака
свака 2-3 реда, поштујући одложено
дјеловање активне материје.
Глоговац
(Aporia crataegi)
 Скидање и уништавање гусјеничјих
гнијезда
 Орезивање
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
5 % инфицираних органа.
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
Против зимског мољца, у јесен користити
Мољац пупољака љепљиве појасеве на деблу на висини од
(Argyrestia ephipella) 1,5 m за хватање женки које се крећу по
деблу у циљу полагања јаја.
Мољац плодова
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
(Recurvaria nanella) Третирати послије цвјетања.
Мали мразовац
(Operophthera
brumata)
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
Трешњина мува
(Rhagoletis cerasi)
(1) Користити мало киселе
мјешавине.
(1) Максимално. 2 третмана против
ове штеточине
(2) Број третирања по потреби
Dimetoat (1)
Malation (2)
Trihlorfon (1)
Поставити хромотропске клопке
крајем априла.
Максимално 1 третман против ове
штеточине.
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
Bacillus thuringiensis
(1)
Malation
Fenitrotion
АКТИВНЕ
МАТЕРИЈЕ
Dimethoate
Trichlorfon
Протеинске клопке са
Dimethoate ili
Trichlorfon
Бањалучка регија - трешњa
245
КРИТЕРИЈИ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПРАГ ШТЕТНОСТИ
Слабо погођена подручја:
 5% заражених органа
Јако погођена подручј:
 присуство јајних легала
ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАНИ
 Третирати прије цвјетања кад је
достигнут економски праг или кад
почиње излегање ларви из јаја.
Користити као замке минерална уља са
активном материјом.
АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ
 Одсјећи суве гране и гране са знацима
напада. Спалити их прије појаве
одраслих (април).
БОЛЕСТИ И
ШТЕТОЧИНЕ
Ружин савијач
(Archips rosanus)
Мали воћни
поткорњак
(Scolytus rugulosus)
АКТИВНЕ
МАТЕРИЈЕ
Bacillus thuringiensis
(1)
Malation
Fenitrotion
Избјегавати одлагање грана,
гранчица, коре дебла у близини
воћњака
(1) Користити мало киселе
мјешавине.
НАПОМЕНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
246
Бањалучка регија - трешњa
247
Бањалучка регија - трешњa
11. КОНТРОЛА КОРОВА
НАЈБОЉА ПРАКСА
! Плитка обрада
! Стални покров са ниским биљкама, повремено кошење
! Употреба хербицида
ОБАВЕЗНО
Наведене индикације су обавезне за контролу корова.
КОРОВИ
АКТИВНА
МАТЕРИЈА
Glifosat (30.4 %)
На одрасле уз помоћ
распршивача
Glifosat (30.4%) +
Oksifluorfen (23.6%)
Широколисни и
травни корови
Oksifluorfen
(23.6%)
Amonium glufosinat
(11.33 %)
ДОЗА
(l или kg/ha)
НАПОМЕНЕ И
ОГРАНИ ЧЕЊА
(1) Само локално
третирање је
5 ili 3 + amonium sulfat
дозвољено. Није
(2%)
дозвољено прећи
максимум
годишње дозе
независно од броја
1 + (4)
апликација.
(2) Међуредни
третмани нису
дозвољени.
2-2.5 /годишње
(3) Редуковане дозе
третирати дуж
(0,3 - 0,5 l по
редова
третману) се
користе
помијешане са
системичним
12
производима и
аплицирају само у
редове.
Download

Trešnja