ITMControlsd.o.o.Sarajevo,Ferhadija39
Društvozaprojektovanje,inženjering,poslovneusluge,
spoljnuiunutrašnjutrgovinu
tel.:+38733570Ͳ680,fax:+38733570Ͳ681,
eͲmail:[email protected], www.itm.ba
NARUITELJ:„NERETVAENERGIJA“d.o.o.apljina
IZVRŠILAC:„ITMCONTROLS“d.o.o.Sarajevo
OBJEKAT:SOLARNAELEKTRANA9.900,00kWp“NERETVAENERGIJA”
LOKACIJA:APLJINA
BROJ:SAͲ01ͲV/13,Maj2013
ELABORATZAŠTITEOKOLIŠA
Sarajevo,Maj2013
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
1 | Strana
Sadržaj
1.
UVOD.............................................................................................................................................................4
2.
IMEIADRESAOPERATORAPOGONAIPOSTROJENJA...................................................................................6
3. IZVODIZPROSTORNOGIKATASTARSKOGPLANAOPŠTINEIZEMLJIŠNOKNJIŽNIIZVADAKIRJEŠENJAO
PRAVUKORIŠTENJAZEMLJIŠTAZAIZGRADNJUFOTONAPONSKEELEKTRANE.....................................................7
4.
NETEHNIKISAŽETAK..................................................................................................................................12
5.
ZAKLJUAK...................................................................................................................................................13
6.
OPISPROJEKTASAINFORMACIJAMAOLOKACIJI,NAMJENIIVELIINIPOGONAIPOSTROJENJA.............16
6.1Opisprojekta.............................................................................................................................................16
6.2Opisprojektasainformacijamaolokaciji..................................................................................................18
6.3Položajlokacije..........................................................................................................................................19
6.4Saobrađajnapovezanost............................................................................................................................21
6.5Opisširelokacije........................................................................................................................................22
6.6Klima..........................................................................................................................................................23
6.7.Floraifauna..............................................................................................................................................24
6.8Geološkekarakteristike.............................................................................................................................26
6.9Hidrološkekarakteristike...........................................................................................................................26
7. OPISOSNOVNIHIPOMONIHSIROVINA,OSTALIHSUPSTANCIIENERGIJEKOJASEKORISTIILI
KOJUPROIZVODIPOGONIPOSTROJENJE...........................................................................................................31
7.1EnergijaSunca...........................................................................................................................................31
7.2.TehniēkiopisFotonaponskogPVͲsistema..............................................................................................34
7.3Refleksija....................................................................................................................................................35
7.4Karakteristikepojedinihđelija..................................................................................................................38
7.5Proizvodnjaelektriēneenergije.................................................................................................................38
8.
OPISIZVORAIEMISIJAIZPOGONAIPOSTROJENJA....................................................................................42
9. OPISPRIRODEIKOLIINEPREDVIENIHEMISIJAIZPOGONAIPOSTROJENJAUOKOLIŠ(ZRAK,VODAI
TLO)KAOIIDENTIFIKACIJAZNAAJNIHUTICAJANAOKOLIŠ..............................................................................46
OpisprirodeikoliēinepredviĜenihemisijaizpogonaipostrojenjauokoliš..................................................46
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
2 | 53
10.
PREDLOŽENEMJERETEHNIKEITEHNOLOGIJEITEHNIKEZASPRIJEAVANJEILIUKOLIKOTONIJE
MOGUE,SMANJENJEEMISIJAUOKOLIŠ,MJEREZASPRIJEAVANJEOTPADAIPOVRATKORISNOG
MATERIJALAIZOTPADAKOJIPROIZVODIPOGONILIPOSTROJENJE..................................................................49
10.1Opismjera,tehnologijaidrugihtehnikazasprjeēavanjeiliukolikotonijemoguđesmanjenjaemisijaiz
postrojenja......................................................................................................................................................49
8.2.Mjerezasprjeēavanjeprodukcijeizapovratkorisnogmaterijalaizotpadakojiproducirapostrojenje
prilikomotvaranjasolarneelektrane..............................................................................................................51
11.
PREDVIENAALTERNATIVNARJEŠENJA..................................................................................................52
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
3 | 53
1. UVOD
Iskorištavanjemprirodnihresursa,njihovompreradominastankomrazliēitihotpadnihtvari,
ēovjeksvevišeutiēenasvojokoliš,mijenjaprirodnouspostavljenostanjeitakodovodido
ekološkeneravnoteže.
ZaštitaiunapreĜenjeēovjekovogživotnogiradnogokolišarealnajedruštvenapotrebakoja
na temelju dosadašnjih rezultata i iskustava, treba pokrenuti proces i aktivnosti održivog
razvojautojoblasti.
Zbog toga je cilj svakog zahvata u prirodi, svake ekesplatacije prirodnih resursa i njihove
prerade da se prije svega sagledaju moguđi štetni uticaji na okoliš kako bi se predvidjele
potrebne mjere za spreēavanje štetnih uticaja što podrazumjeva pronalaženje rješenja
zasnovanih na prouēavanju ekosistema koji imaju za cilj minimiziranje štetnih uticaja na
okoliš. Rješenja se mogu nađi u struēnom, pravilnom i sveobuhvatnom tretiranju zaštite
radnog i životnog okoliša. Pri izradi pred investicijskih i investicijskih programa kao i
projektne dokumentacije sve što je propušteno u pripremnoj fazi ne može se uspješno
nadoknaditi u fazi eksploatacije ēak ni uz poveđane materijalne troškove. Poslijedice
zagaĜenja traže veoma dug period saniranja a najēešđe i nije moguđe ponovo uspostaviti
narušenuprirodnuravnotežuuekosistemu.
Dakle, zaštita životnog i radnog okoliša je važan segment svakog tehnološkog procesa a
efikasnost te zaštite ovisi o pravilnom izboru radnih operacija, procesa i opreme, kao i
montažeopremeuskladusaglavnimprojektomodnosnoprojektommontaže.
Najbolju predispoziciju za izvedbu jednog ovakvog postrojenja s obzirom na putna
razgraniēenjadajeigeografskipoložajgradaapljine,oēemuđebitivišegovorakasnije.
OvaprocjenajeuraĜenanatemeljutehniēkedokumentacije:
IdejniprojekatPostrojenjasolarneelektraneSOLARNAELEKTRANA9.900,00kWp
“NERETVAENERGIJA”APLJINA,april2013godine.,izradilojepreduzeđeITMControlsd.o.o.
Sarajevo.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
4 | 53
Preduzeđe ITM CONTROLS d.o.o. Sarajevo je preduzeđe sa sjedištem u Sarajevu na adresi
Ferhadija39,71000Sarajevo.
Uvidom u registar poslovnih subjekata na podruēju FBIH pravno lice se vodi pod
identifikacijskimbrojem:4200178990008
Zaizradupredhodneprocjeneuticajanaokolišizvršenje:
x pregledprojektnedokumentacije,
x pregledlokacije,
x pregledmoguđihnegativnihuticajanaokliš.
Na temelju utvrĜenih ēinjenica procjena je uraĜena u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša,
NarodneNovineHNŽ/Kbr.7/2004ipremaPravilnikuopogonimaipostrojenjimazakojeje
obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgraĜeni i
pušteniuradsamoakoimajuokolišnodopuštenjeNarodneNovineHNŽ/Kbr.1/2005.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
5 | 53
2. IMEIADRESAOPERATORAPOGONAIPOSTROJENJA
Postrojenjezakojese
izraĜujeplan:POSTROJENJESOLARNEELEKTRANE
Lokacijaobjekta:OpđinaAPLJINA
Imeiadresaoperatora:ITMCONTROLSd.o.o.Sarajevo
UlicaFerhadijabr39,Sarajevo
BROJ:SAͲ01ͲV/13od01.05.2013.
OBRAIVAI:
NijazSalihodžiđdipl.ing.el.__________________________
AlmirSelmanoviđdipl.ing.maš.___________________
AmirDelibašiđ,dipl.ing.el.__________________________
BogdanMarinkoviđ,dipl.ing.graĜ.____________________
SamirŠehoviđdipl.ing.arh._________________________
dr.sci.FerdoPavloviđdipl.ing.hem.____________________
mr.sci.RifetPiraliđdipl.ing.biohemije__________________ VrijemeizradeMaj2013
DirektorITMCONTROLSd.o.o.Sarajevo
___________________________
NijazSalihodžiđdipl.ing.el.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
6 | 53
3. IZVODIZPROSTORNOGIKATASTARSKOGPLANAOPŠTINEI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNIIZVADAKIRJEŠENJAOPRAVUKORIŠTENJA
ZEMLJIŠTAZAIZGRADNJUFOTONAPONSKEELEKTRANE
ŠUNJA
GLAVA
(ANDRUNI)
G1
M6
ŠUŠKOVO
G1
POVRŠINE IZVAN NASELJA
POSTOJEûE
PLANIRANO
G1
G1
M1
M1
T1
T1
UGOSTITELJSKO TURISTIýKA NAMJENA
T1
R1
R1
ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
GOSPODARSKA NAMJENA-G1
SIROVINA M1
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
7 | 53
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
8 | 53
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
9 | 53
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
10 | 53
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
11 | 53
4. NETEHNIKISAŽETAK
Naruēiocu se nudi ponuda na razmatranje sa karakteristikama PVͲsistema (photovoltaic –
PV,uobiēajenaskrađenicazamodulezaproizvodnjuelektriēneenergije)kojesunavedeneu
tabelibr.1.
PARAMTERIPVͲSISTEMA
9.900,00kWp
Instaliranasnaga[kW]
Površina[m²]
PVͲmodul
BrojPVͲmodula
BrojPVͲmodulauseriji
Ugaoorjentacije[Ț]
Ugaoinklinacije[Ț]
Postavljanje
Brojinvertera
143.159m²
FVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaicModulePeak
powerfrom250Wp
39.600
60
0
36
Samostojeđi
STP17000TLͲ10
660
REZULTATISIMULACIJE
EnergijaPVͲsistema
[kWh]
Energijasainvertera
(AC)[kWh]
Vlastitapotrošnja[kWh]
Efiksnostinvertera[%]
Tabelabr.1.ParamteripvͲsistema
12.661.000,00
11.220,59
0
87,9
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
12 | 53
5. ZAKLJUAK
Izrada ovoga dokumenta ima za cilj poticanje ugraĜivanja okolinskih aspekata u proces
planiranjaidonošenjaodlukaštonakrajutrebadarezultiraaktivnostimakojesuokolinski
prihvatljivije.
Svrhaprocjeneuticajanaokolinu:
x integriranjeokolinskihaspekatauplaniranjerazvojnihaktivnosti,
x uzimanjeuobzirnapravinaēinokolinskihidrugihtroškovatekoristiodprojektakoji
donosi,
x ekonomskirazvoj,
x osiguratidaseneobjašnjivinegativniuticajiizbjegnuiliumanjeuranojfaziprocesa
planiranja,
x identificiranjeipojaēavanjepotencijalnihkoristiodprojekta,
x omoguđavanjeizradeokolinskeisocijoͲekonomskestudijeparalelnosaanalizom
tehniēkeiekonomskeopravdanostiprojekta,
x osiguravanjedonosiocimaodlukasvihpodatakaookolinskimtroškovima,konfliktima
ikoristimakojeprojektimazajednosapodacimaonjegovojtehniēkojiekonomskoj
opravdanostiukljuēnimmomentimarazvojaprojekta,
x osiguranjetransparentnostiprojekta,
x omoguđavanjeuēešđasvihzainteresiranihstrana(životnezajednice,vlast,investitori)
uspostavljanjesistemazaublažavanjenegativnihuticajaimonitoring,
x oēuvanjesocijalnih,povjesnihikulturnihvrijednosti.
Natemeljusvihpokazateljairaspoloživedokumentacijedokojihjedošaoizvršiteljove
studijenaokološ,pradlažesedapremaZakonuozaštitiokolišaHNŽ(NarodnenovineHNŽ/K
br.7/04)ipremaPravilnikuodjelatnostimapogonimaipostrojenjimakojimogubiti
izgraĜeniipušteniuradsamoakoimajuokolišnodopuštenje(NarodnenovineHNŽ/Kbr.
1/05),organupraveizdaokolišnodopuštenjekojebisadržavalomjerezaštiteokolišakako
slijedi.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
13 | 53
Vodaitlo
Tokomizgradnje
Ͳ
Otpadniotpadnimaterijalskupljajusenapropisnomjestona
odgovarajuđi naēin i blagovremeno odvoze od strane
ovlaštenogpravnoglica.
Ͳ
Sav iskopni materijal prilikom izvoĜenja graĜevinskih radova
potrebnojeodložitinaodgovarajuđemjesto.
Tokomeksploatacije
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Zrak
Prostor oko solarne elektrane je potrebno ograditi i staviti
podvideonadzorēimeđeseonemoguđitineovlaštenpristup.
Održavanje postrojenja trebaju vršiti iskljuēivo preduzeđa
specijaliziranazatevrsteposlova.
Potrebnojeizvršitidefinisanjepožarnihsektorapostrojenjai
predvidjeti mjere zaštite od požara u cilju pravodobne
reakcijeispreēavanjeakcidenata.
Tokomizgradnje
Ͳ
Ͳ
U sluēaju dužeg zadržavanja transportnih vozila na lokaciji
motornavozilasegase.
Izbor transportnih putova đe biti odreĜen i sav transport se
treba odvijati istim što đe rezultirati najmanjim moguđim
negativnimuticajemnastanovništvo(buka,emisijeprašine).
Tokomeksploatacije
Ͳ
Buka
NeoēekujuseemisijeuzrakTokomeksploatacije.
Tokomizgradnje
Ͳ
Izbor ruta kretanja vozila sa najmanjim moguđim negativnim
uticajemnastanovništvo(buka,emisijeprašine).
Ͳ Sve radove na lokaciji trebaju obavljati ovlaštena preduzeđa
saispravnomopremom.
Ͳ Za radove je potrebno koristiti strojeve koji ispunjavaju
zahtjevedirective2000/14/EZEuropskogparlamentaiVijeđa
Europe od 8.5.2000. g. koja se odnosse na emisiju buke u
okolišuodopremezavanjskuuporabu.
Ͳ RadoviđesevršitiTokomdanainepredviĜasenođnirad.
Tokomeksploatacije
Ͳ Neoēekujuseemisijebukeuokolišutokomeksploatacije.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
14 | 53
Otpad
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Otpad nastao Tokom radova je potrebno zbrinuti na
ovlaštenedeponije,asveshodnoPlanuupravljanjaotpadom.
Otpad koji se oēekuje u toku eksploatacije je potrebno
zbrinutishodnoPlanuupravljanjaotpadom.
Servisiranje transformatora, zamjena i zbrinjavanje
transformatorskog ulja je potrebno izvršiti od strane
specijaliziranog poduzeđa, a navedeni otpad može zbrinuti
samoovlaštenopreduzeđe.
Floraifauna Tokomizgradnje
Ͳ PostojeđeputevejepotrebnoodržavatiTokomradovabuduđi
da đe na njih djelovati uēestao transport strojeva Tokom
izgradnje.
Ͳ Prilikom izgradnje postrojenja solarne elektrane dolazi do
geomorfoloških promjena na lokaciji. Ovo se prije svega
odnosi na to što je potrebno zauzeti vrlo veliku površinu za
instalaciju panela kako bi se osigurala dovoljna koliēina
elektriēneenergije.
Tokomeksploatacije
Ͳ Oko prostora solarne elektrane đe se vršiti redovito
održavanjepovršinaiuklanjanjesuhogniskograslinjakakobi
semoguđnostodpožarasvelenaminimum
Ͳ Unutarpostrojenjađeseizvršitinasipanjetucanikomkakobi
se sprjeēilo izbijanje požara unutar postrojenja,kao i ulazak
požaraizvana
Ͳ Na granicama pogona postavit đe se zaštitna ograda,koja đe
spjeēavatiulazakživotinjaupostrojenje.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
15 | 53
6. OPISPROJEKTASAINFORMACIJAMAOLOKACIJI,NAMJENII
VELIINIPOGONAIPOSTROJENJA
6.1Opisprojekta
Investitor „NERETVA ENERGIJA“ d.o.o. apljina se odluēio za gradnju solarne elektrane na
podruēju Opđine apljina. Izgradnja solarne elektrane predviĜena je u okolini apljine, na
površiniodoko143.159m²naveđpripremljenomterenuodstraneinvestitora.
Zemljište je po katastarskom operatu oznaēeno katastarskim ēesticama k.ē. 202/1
predviĜena je moguđnost gradnje poslovnog objekta, fotonaponske elektrane. U druge
svrheovozemljištesenemožekoristititemeljemuvjerenjaOpđineapljinaod26.oktobra
2011.g.irješenjemOpđinskogsudauapljiniod24.februar2012godine.
Izgradnja solarne elektrane 9.900,00 kWp NERETVA ENERGIJA, apljina, planirana je na
zemljištu koje se nalazi na geografskoj poziciji Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovinaodnosnokoordinatelokacijesu:43°7'24"Sjever,17°45'21"Istok:106m.n.
Instaliranasnagabuduđesolarneelektraneje9.900MWpigodišnjaproizvodnjađeiznositi,
premaprocjenioko14,157GWh.
Lokacija buduđe solarne elektrane je na južnim padinama brda koji se nalazi na gore
pomenutojlokaciji.
Prednostiodabranelokacijesuslijedeđe:
x Prediosanajvišesunēanihdana,
x Namjenaterena,
x Položajlokacije,
x Prometnapovezanost.
IzpodatakaobrojusunēanihdanazapojedinegradoveHercegovine(Tabela3.1.)vidimoda
podruējeapljineimadovoljanbrojsunēanihdanaugodiništoēiniovopodruējeidealnim
zaradpostrojenjaovakvogtipa.
Grad
Neum
apljina
Stolac
Ljubuški
Mostar
Tabelabr.2.Prosjeēanbrojsunēanihdana.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
Brojsunēanihdanaugodini
270
270
260
260
260
16 | 53
Tabelarniprikaz,prosjeēanbrojsunēanihdanazapojedinegradoveuHercegovini.
Podruēje gdje je planirana izgradnja solarne elektrane pripada brdsko – planinskom tipu
reljefasapretežnožbunastomvegetacijom.
S obzirom na namjernu zemljišta i pristupaēnost terena smatramo da je izbor lokacije
odgovarajuđi.
Koordinatenakojimađebitismještenasolarnaelektranasu43°7'24"Sjever,17°45'21"Istok:
106 m.n.v.. PredviĜena lokacija pogona solarne elektrane je na dovoljnoj udaljenosti od
naseljenihmjesta.
Slika br. 1 Satelitski snimak lokacije buduđe solarne elektrane sa ostalim naseljenim
mjestimaiprirodnimdobrima.
Zbogmoguđnostipojavepoplavnihvodabuduđasolarnaelektranajeplanirananadovoljnoj
udaljenosti od rijeka, vodotoka i jezera. Najbliža rijeka u odnosu na planiranu lokaciju je
rijekaNeretvakojasenalazinaudaljenosticca2,10kmzraēnelinije.Druganajbližarijekaje
Bregavaudaljena2,21kmzraēnelinije.
Dakle, u blizini lokacije buduđe solarne elektrane nema nikakvih izvora vode koji bi
eventualnobiliugroženigradnjomovogpogona.
NeposrednoporedlokacijeprolazimagistralniputM6.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
17 | 53
6.2Opisprojektasainformacijamaolokaciji
Investitor se odluēio za gradnju solarne elektrane na podruēju opđine apljina. Lokacija
buduđesolarneelektraneēesticamak.ē.202/1predviĜenajemoguđnostgradnjeposlovnog
objekta,fotonaponskeelektrane.Udrugesvrheovozemljištesenemožekoristititemeljem
uvjerenjaOpđineapljinaod26.loktobra2011.g.irješenjemOpđinskogsudauapljiniod
24.februar2012godine.
Izgradnja solarne elektrane 9.900,00 kWp NERETVA ENERGIJA, apljina, planirana je na
zemljištu koje se nalazi na geografskoj poziciji Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovinaodnosnokoordinatelokacijesu:43°7'24"Sjever,17°45'21"Istok:106m.n.
Instaliranasnagabuduđesolarneelektraneje9.900MWpigodišnjaproizvodnjađeiznositi,
premaprocjenioko14,157GWh.(štojeekvivalentnopotrebiodoko6221domađinstava,uz
godišnjesmanjenjeemisijeCO2uiznosuodcca21309t.
Prema prethodnoj elektroenergetskoj saglasnosti prikljuēenje na elektroenergetsku mrežu
đeseostvaritinamjestuprikljuēenjaproizvodnogobjekta(elektrane):10(kV).
Lokacija buduđe Solarne elektrane je na južnim padinama brda koje se nalazi u blizini
magistralnogputaM6izmeĜumjestaHotanjiDomanoviđi.
UblizinipredmetnelokacijeodveđihgradovanalaziseAPLJINAtemanjamjesta,Tasovēiđii
Opliēiđi. Zemljište na kojem se predviĜa gradnja postrojenja je oznaēena kao Nakovanj i u
potpunosti je vlasništvo države, a pravo korištenja na nekretninu je NERETVA
ENERGIJAd.o.o.apljinaizeljeva.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
18 | 53
Slikabr.2.Lokacijabuduđesolarneelektrane
6.3Položajlokacije
Koordinatenakojimađebitismještenasolarneelektrane43°7'24"Sjever,17°45'21"Istok:
106 m.n.v. Na slikama su prikazani satelitski snimci lokacije buduđe solarne elektrane
zajedno sa bliže naseljenim mjestima, a u tabeli su prikazane udaljenosti okolnih mjesta i
pripadajuđihprirodnihdobaraodsolarneelektrane.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
19 | 53
Slikabr.3.Lokacijabuduđesolarneelektrane
Slikabr.4.Satelitskasnimkalokacijebuduđesolarneelektranesaostalimnaseljenim
mjestimaiprirodnimdobrima
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
20 | 53
Udaljenostodbližihnaselja(km)
APLJINA
Hotanj
Domanoviđi
5,82
2,68
1,82
Udaljenostprirodnihdobara(km)
RijekaNeretva
RijekaBregava
Tablebr.3.Udaljenostodblizihnaseljaiprirodnihdobara.
2,10
2,21
Tabelaprikazujeudaljenostpredmetnelokacijeodokolnihmjestaipripadajuđihprirodnih
dobara.
Zbogmoguđnostipojavepoplavnihvodabuduđasolarnaelektranajeplanirananadovoljnoj
udaljenostiodrijekaijezera.NajbližarijekauodnosunaplaniranulokacijujerijekaNeretva
koja se nalazi na udaljenosti cca 2,10 km zraēne linije. Visinska razlika izmeĜu solarne
elektrane i rijeke Neretve i Bregave je preko 100 m n.m.v. u korist planirane solarne
elektrane.Dakle,ublizinilokacijebuduđesolarneelektranenemanikakvihizvoravodekojibi
eventualnobiliugroženigradnjomovogpogona.
6.4Saobrađajnapovezanost
UbliziniplaniranelokacijeprolazimagistralniputMͲ6kojijeudaljenodMͲ17ukupno5,77
km. Prednosti saobrađajne povezanost đe se najviše oēitovati u vrijeme izgradnje solarne
elektraneprilikomdopremanjaopreme(solarniPVͲmoduli,inverteri,potkonstrukcijaitd.)
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
21 | 53
6.5Opisširelokacije
Položajikarakteristikeopđineapljina
apljina je grad i istoimena opština na granici izmeĜu Mostara na sjeveru i
Jadranskog mora na jugu. Podruēje apljine zauzima prostor koji je, zajedno sa cijelom
donjom Neretvom, od davnina saēinjavao jedno od najveđih nezaobilaznih stjecišta i
raēvanjaukretanjuljudiidobarauvelikomdijeluEurope,posebicepovezujuđiPodunavljei
Srednju Europu, sa bogatom dolinom Neretve i Jadranskim morem na jugu. Reljef je
ispresjecan razliēitim oblicima u kojim se nadopunjuju goli krš, rijeēni tokovi, kanjoni i
klisure, vodopadi i blagi pejzaži, te nizinske i zelene rijeēne dolinerijeka Trebižat, Neretva,
Bregava i Krupa. Tako mediteranska klima stvara osnovne klimatske osobine ēapljinske
regije.
Slikabr.5Gradapljina
Opđina apljina zauzima površinu od 249 km² (u ukupno 15 mjesnih zajednica). Najvažnija
granarazvojagradajeturizamitrgovinazaštapredispozicijudajeigeografskipoložaj.
apljinaležina4rijeke,Trebižat,Neretva,BregavaiKrupa,štojeēinijakobogatimvodnim
podruējem. U sklopu opđine nalazi se mnogo naselja, Poput Trebižat, Višiđi, Domanoviđi,
Gabela,Hutovoitd.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
22 | 53
6.6Klima
Temperatura na ēapljinskom podruēju se vrlo rijetko spusƟ ispod 0Ț C. Srednja godišnja
temperaturaiznosi14°Cdokjeprosjeēnaljetnjatemperatura23,7ȚC,azimska7,3ȚC.
UtjecajmoraosjeđaseodušđaNeretva,štobitnoutjeēenarazvojpoljoprivrednihkulturana
podruējuopđine.Klimauēapljiniuposljednjihpetgodinaseizrazitomijenja,štopokazujui
relevantni podaci. MeĜutim, ako uvažimo prosjek, u ēapljini vlada sredozemna klima, sa
blagim zimama, ali hladnim (uz malo ili nimalo snijega), te veoma vruđim ljetima gdje
temperatureuhladuznajuiznositiido40°C .
Slikabr.6.Pregledtemperaturnogpodruēja,prosjeēnevrijednosti
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
23 | 53
6.7.Floraifauna
Podaci o flori i fauni u podruēju planiranog zahvata, prezentuju se na temelju opservacije
terenatekorištenjemliterature.
Klimatogena zajednica šireg podruēja ima elemente submediternske vegetacije. Tereni
ovogapredjelaniskihbrdaupraviluneprelaze400mnadmorskevisine.Reljefizrazitogolog
krša i njegove raznovrsne oblike dopunjavaju rijeēni tok, kanjoni, klisure, vodopadi i blagi
pejzaži nizinske i zelene rijeēne doline Neretve. Brda na apljinskom podruēju pripadaju
dinarskomsistemu.
U južnim dijelovima Hercegovine pretežno vlada zimzelena vegetacija, te se živopisnost
pejzaža održava tokom cijele godine. Niska Hercegovina raspolaže prostranim i bujnim
hrastovimšumama,kojemjestimiēnoukrašavajupejzažeisjevernijihdijelovaHercegovine.
Na široj teritoriji Hercegovine se može nađi nekoliko endemiēnih biljnih vrsta – tilovina
(Petteria ramentacea) , a svakako jedna od najznaēajnijih sredozemnih jest šipak (Punica
granatum).
Srednjoevropskom flornom elementu pripada tilovina (Patteria ramentacea), bukva (Fagus
sylvatica L.), crnika (Quercus ilex L.) i bršljan (Hedera helix). Evroazijski florin element je
obiēni bor (Pinus silvestris L.). Atraktivni cvjetovi kadulje (Salvia officinalis), zanovijeti
(Labumum anagyrodes), vrisak (Saturea Montana), draēe (Paliurus spinaͲchristi) i drijen
(CornusmasL.)
Ekosistem primorskih niskih šikara i šibljaka bjelograbiđa i kostrike (sveza: RuscoͲCarpinion
orentalis red: Quercetalija pubescentis i asocijacija: RuskoͲCarpinetum orientalis Bleē)
obuhvataširepodruējejužnuHercegovinualinapodruējuplaniranogzahvatamožemokazati
dajeekosistemsubmediteranskihkamenjarailivada(pašnjaka).Kamenjarepripadajusveze:
Satureion montanae koju najēešđe nalazimo u zoni bjelograbiđa. Vegetacija kamenjara
pripada klasi TheroͲBrachipodyetea dok livade pripadaju klasi FestucoͲBrometea.
Najzastupljenije životne zajednice u ovom dijelu Hercegovine su: zajednica kadulje i
kovilja;zajednicaēubraizvonēiđa;zajednicašašaizeēineidr.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
24 | 53
Slikabr.7.Biljnipokrivaēnapredmetnojlokaciji
Opstanak endemske vrste – tilovina (Petteria ramentacea), neđe biti ugrožen jer je ona
rasprostranjenadolinomNeretvearijetkisuprimjercinaveđimnadmorskimvisinama.
Životinjski svijet saēinjavaju tri velike skupine: ptice, ribe i sisavci. MeĜu najzastupljenijim
sisavcimanaovompodruējusukuna,zec,vidrailisica.
U ovom podruēju su prisutne vrste gmizavaca koje su karakteristiēne za hercegovaēki krš
(zmijeigušteri).OdinsekatasutakoĜerzastupljeneuobiēajenevrsteskakavaca,zrikavaca,
leptiraisl.PodruējegdjejeplaniranaizgradnjasolarneelektranepripadabrdskoͲplaninskom
tipureljefa.Naširempodruējupredmetnelokacijeistiēesepretežnožbunastavegetacija.Na
širem podruēju predmetne lokacije istiēu se pretežno žbunasta vegetacija i livade gdje
pevladavjutravetakodabiljneiživotinjskezajdenicenaovompodruējuneđebitiugrožene
ovimpostrojenjembezobziranapoveđanjetemperaturejernaovompodnebljususvakako
visoketemperature,ljeƟprelazeipreko45Ț Cabiljniiživotinjskisvijetjeveđadaptiranna
takveuslove.
Klimatskiidrugifaktorinaovompodruējudajudobruosnovuzakorištenjesolarneenergije,
temožemokazatidasolarneelektraneimajupunovišeprednostiodnedostataka.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
25 | 53
6.8Geološkekarakteristike
Prema kriteriju litološkog sastava vodopropusnosti i strukturne graĜe terena na podruēju
širem podruēju izdvojene su tri skupine stijena i to: propusne, djelomiēno nepropusne i
nepropusne.
Stijene zbog razliēite debljine strukturnog položaja i sklopa imaju razliēitu hidrogeološku
funkciju.Utomsmisluizdvojenisvodonosnici,odnosnopropusnapodruēja,kaoirelativne
barijere. Ostale su nepropusne stijene koje se prema hidrogeološkoj funkciji koju imaju u
terenu podijeljene na dvije cjeline. Tako su izdvojene kao posebna cjelinanepotpune
“viseđe”hidrogeološke barijere , kao i nepropusne stijene koje imaju funkciju potpune
hidrogeološke barijere. Kao posebna kategorija izdvojene su kvartarne klasiēne naslage
naizmjeniēnihhidrogeološkihsvojstava.Izdvojenisualuvijalnivodonosniciislabijepropusne
klastiēnenaslage.
6.9Hidrološkekarakteristike
Opštinaapljinaležina4rijekeTrebižet,Neretva,BregavaiKrupa.
TrebižatjerijekeuHercegovini,ujužnomdijeluBosneiHercegovine,dugaodsvojegaizvora
u PeđͲMlinima do ušđa u Neretvu u Strugama ukupno 50 km. Ona je nastavak toka od
Posušja(Tribistovo,kota903),takodajedefactosusređemopoddevetimena:CulušaͲRiēinaͲ
BrinaͲSuvaja(Posušje)ͲMaticaͲVrlika(Imotski)ͲTihaljinaͲMladeͲTrebižat(Ljubuški).
Slikabr.8.RijekaTrebižat
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
26 | 53
Rijeka Neretva je najduža i vodom najbogatija balkanska rijeka pritoka Jadranskog mora.
Izvire na 1.227 m nadmorske visine,pod vrhom Grdelj,koji pripada ograncima planine
Lebršnik. Dužina toka iznosi 225 km, od ēega 218 km kroz Bosnu i Hercegovinu. U svom
gornjemtokuNeretvaprotiēekrozdolinu,kojasepružaparalelnosaplaninskimmasivimai
nepresjecaih.UkanjonujeNeretvavrlobrza,saslapovimaimanjimvodopadima.Neretva
ima sva karakteristiēna svojstva planinske rijeke sa relativno velikim padom i jakom
mehaniēkom snagom. Napuštajuđi kanjon, ulazi u Mostarsko polje, a zatim,pošto napusti
klisuru,ulaziusvojdonjitok,kojipoēinjenizvodnoodapljine.
DaljesedolinaNeretvaširiiodlikuješirokimpoplavnimpojasomuzkoritorijeke.Širinarijeke
udonjemtokusepoveđavaiiznosiod100do150m,dokjedubinanajēešđepreko1m,au
nekimvirovimaido20m.
Slikabr.9.RijekaNeretva
Rijeka Bregava je lijeva pritoka Neretve u južnoj Hercegovini u Bosni i Hercegovini. Njeno
slivno podružje leži izmeĜu Neretve na zapadu i Trebišnjice na jugoistoku. Ulijeva se u
NeretvukodmjestaKlepci.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
27 | 53
Slikabr.10.RijekaBregava
RijekaKrupajeglavnivodotokHutovablataiodvodivodeGornjegblataiSvitavskogjezerau
rijeku Neretvu. Krupa nema pravog izvora nego je otoka Deranskog jezera.Dužina Krupe
iznosi9km,aprosjeēnadubinajojjeoko5metara.OvojejedinstvenaRijekauEvropijerima
osobinudateēeuobasmjera.Onateēenormalnood“izvora”premaušđu,iodušđaprema
“izvou”.DoovepojavedolazikadausljedvisokerazineivelikogprotokavodeRijekaNeretva
potisneKrupu.
Slikabr.11.RijekaKrupa
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
28 | 53
Park prirode Hutovo blato se smatra kao jedinstven submediteranska moēvara u Evropi.
Poznatojeoddavninakaozelenaoaza,saobiljemvodeukojojjeuslovezaživotnašaoveliki
broj biljnih i životinjskih vrsta. Moēvara je znaēajna sa ornitološkog,
ihtiološkog,znanstvenog,ekološkogiturištiēkogstajališta.
Slikabr.12.ParkprirodeHutovoblato
Hutovo blato se smatra jednim od najveđih zimovališta ptica na podruēju Evrope.
teritorijalnopripadaopđinamaapljinaiStolac,aprostiresenamoēvarnom,ravniēarskomi
brdovitomterenusanadmorskomvisinomod1mdo432m.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
29 | 53
Namjenaiveliēinapostrojenja
NamjenaPostrojenjasolarneelektrane“9.900,00kWp“NERETVAENERGIJA”apljinađebiti
proizvodnja elektriēne energije iz obnovljivih izvora energije, taēnije iz sunēevog zraēenja.
Planirana lokacija buduđe elektrane je na ēesticama k.ē. 202/1 predviĜena je moguđnost
gradnjeposlovnogobjekta,fotonaponskeelektrane.Udrugesvrheovozemljištesenemože
koristititemeljemuvjerenjaOpđineapljinaod26.loktobra2011.g.irješenjemOpđinskog
sudauapljiniod24.februar2012godine.
Izgradnja solarne elektrane 9.900,00 kWp NERETVA ENERGIJA, apljina, planirana je na
zemljištu koje se nalazi na geografskoj poziciji Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovinaodnosnokoordinatelokacijesu:43°7'24"Sjever,17°45'21"Istok:106m.n.v.
instaliranih PVͲ modula, tip kao i snaga pojedinaēnih modula ovisi o Investitoru i njegovoj
konaēnoj odluci.Planirani razmještaj PVͲ panela grafiēki prilog broj 002 “Raspored PVͲ
modula” (izvod iz projekta) Investitoru se nudi na razmatranje PVͲ sistema sa
karakteristikamakojesunavedeneudonjojtabeli.
Instaliranasnaga[kW]
Površina[m²]
PVͲmodul
BrojPVͲmodula
BrojPVͲmodulauseriji
Ugaoorjentacije[Ț]
Ugaoinklinacije[Ț]
Postavljanje
Brojinvertera
PARAMTERIPVͲSISTEMA
9.900,00kWp
143.159m²
FVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaicModulePeak
powerfrom250W
39.600
60
0
36
Samostojeđi
STP17000TLͲ10
660
REZULTATISIMULACIJE
EnergijaPVͲsistema
[kWh]
Energijasainvertera
(AC)[kWh]
Vlastitapotrošnja[kWh]
Efiksnostinvertera[%]
Tabelabr.4.PredloženavarijantaPVͲsistema
12.661.000,00
11.220,59
0
87,9
Investitorsejošnijeodluēioupotpunostizaponudukojuđeprihvatiti,štođesenaknadno
odabrati.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
30 | 53
7. OPISOSNOVNIHIPOMONIHSIROVINA,OSTALIH
SUPSTANCIIENERGIJEKOJASEKORISTIILIKOJUPROIZVODI
POGONIPOSTROJENJE
7.1EnergijaSunca
Energija Sunēeva zraēenja je neophodna za oēuvanje života na Zemlji. Ona odreĜuje
temperaturenapovršiniZemljeidajegotovosvuenergijupotrebnuzaprirodneprocesena
Zemljinojpovršiniiuatmosferi.
Sunēane đelije omoguđuju izravno pretvaranje Sunēeve u elektriēnu energiju na vrlo
jednostavannaēin.DabiseenergijaSuncakaoizvoraštoboljeiskoristilaufotonaponskom
ureĜaju potrebno je poznavati karakteristike upadnog Sunēevog zraēenja. Najvažnije
karakteristikeupadneSunēeveenergijezafotonaponskeprimjenesu:
x spektralnisadržajupadnogzraēenja,
x gustođasnage(ozraēenje)kojuSuncezraēi,
x ugaopodkojimupadnoSunēevozraēenjeupadanaplohufotonaponskogureĜaja,
x energijazraēenjakojuSunceemitirakrozgodinudanailitokomdanazaodreĜenu
plohu.
Za izradu fotonaponskih PVͲsistema i praktiēno iskorištenje sunēane energije bitno je
poznavati podatke o dostupnoj sunēanoj energiji na danom mjestu u odreĜeno vrijeme.
Najvažnijimjernipodacisupodacioinsolaciji(osunēanju)teukupnomidifuznomozraēenju
horizontalneplohe.
SunēevozraēenjekojeupadananagnutuplohukolektorafotonaponskogPVͲmodulase
mijenjatokomdana,mjesecaigodine,azavisiiogeografskompoložajutelokalnim
atmosferskimprilikama.
Kaoštosmoveđrekliinvestitorseodluēiozagradnjusolarneelektranesnage9.900MWp,a
oostalimparametrima(ugaoinklinacije,ugaoorjentacije,brojPVͲmodulaitd.)đeodluēiti
naknadno.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
31 | 53
KoristeđiprogramPhotovoltaicGeographicalSystem(PVGIS)proraēunalismoprosjeēnu
proizvodnjuelektriēneenergijekojađesedobitiuodnosunakoliēinuglobalnogsunēevog
zraēenja.Uzelismozaugaoinklinacije36°,predloženauIdejnomprojektutenapravili
proraēunnagodišnjemnivou.
Slikabr.13.PrikazplaniranelokacijesagrafiēimprikazomPVGIS
Fotonaponskatehnologija:kristalnisilikon
9.900
Instalisanasnaga
MWp
14.0
Procjenegubitakasistema
Nagibmodula
Orjentacijamodula
36
0
stepeni.
stepeni
Koristitidatinagibiorjentaciju
Pronađioptimalninagibzadatuorjentaciju
Pronađioptimalninagibiorjentaciju
Prikazatiuēinkovitostza2Ͳosnisistemprađenja
Prikazatikonturehorizontalnoggrafikona
Prikazatizraēenjeuravnini
Slikabr.14.Fotonaponskatehnologija
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
32 | 53
Fiksnisistem:Inklinacija=36°,Orjentacija=0°
Mjesec
Ed
Em
Hd
Hm
Januar
23200.00
718000
2.90
89.8
Februar
30400.00
852000
3.87
108
Mart
36800.00
1140000
4.82
149
Apr
41200.00
1240000
5.52
166
Maj
45700.00
1420000
6.27
194
Jun
47500.00
1430000
6.65
200
Juli
50400.00
1560000
7.11
220
August
48800.00
1510000
6.87
213
Septembar
41900.00
1260000
5.75
172
Oktobar
33400.00
1030000
4.45
138
Novembar
23000.00
689000
2.94
88.2
Decembar
20500.00
637000
2.58
79.9
36900
1120000
4.98
152
Godišnjiprosjek
Ukupnozagodinudana
13500000
1820
Tabelabr.5.Ukupnagodišnjaproizvodnja
PerformanseofͲgridPVͲsistema
Lokacija:43°7'22"Sjever,17°45'16"Istok:105m.n.v,
NominalnasnagaPVsistema:9.900,00kW(kristalsilikon)
Procjenjenigubicizbogtemperatureiniskeiradijacije:10.3%(korištenalokalnaambijentna
temperatura)
Procjenjenigubicizbogefektauglarefleksije:2.7%
Ostaligubici(kablovi,inverteritd.):14.0%
KombinovanogubiciPVsistema:24.9%
Ed:Prosjeēnadnevnaproizvodnjaelektriēneenergijezadatisistem(kWh)
Em:Prosjeēnamjeseēnaproizvodnjaelektriēneenergijezadatisistem(kWh)
Hd:Prosjeēnadnevnasumaglobalneiradijacijepometrukvadratnomkojuprimamodul
datogsistema(kWh/m2)
Hm:Prosjeēnamjeseēnasumaglobalneiradijacijepometrukvadratnomkojuprimamodul
datogsistema(kWh/m2)
Ovajgrafiēkiitabliēniprikaz(procjena)pokazujekoliēinuelektriēneenergijekojumožete
oēekivatisvakimjesecizfotonaponskogsistemasosobinamakojesteunijeli(koristite
optimalninagibiorijentaciju).OvotakoĜerpokazujeoēekivanuprosjeēnudnevnuigodišnju
proizvodnju.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
33 | 53
7.2.TehniēkiopisFotonaponskogPVͲsistema
Procesdobivanjaelektriēneenergijeiskorištavanjemsunēeveenergijesetemeljinaupotrebi
poluvodiēkihsunēanihđelija.SunēanađelijapredstavljapͲnspojkojipomođufotoelektriēnog
efekta pretvara energiju sunēevog zraēenja u elektriēnu energiju. Apsorpcijom fotona koji
upadaju na površinu PVͲ đelije nastaju parovi electron (negativan nositelj naboja) šupljina
(pozitivannositeljnaboja)kojiimajukonaēnovrijemetrajanja.Nakontogvremenadolazido
poništavanja tih parova (process rekombinacije), ako se neposredno nakon njihovog
generiranja oni ne razdvoje (process separacije). kako nebi došlo do rekombinacije u
poluvodiēku strukturu se ugraĜuje osiromašeno podruēje ēije je elektriēno polje dovoljnog
intezitetaovajdazaustaviefektrekombinacije.Usljedtogadolazidostvaranjausmjerenog
gibanjanositeljanabojausljeddjelovanjaelektriēnogpolja,odnosnodopojavedriftnestruja.
Ako na krajevima pn spoja prikljuēimo voltmeter oēitat đemo razliku potencijala, odnosno
vrijednostelektromotornesile.
MeĜutim, snaga pojedinaēne đelije je mala (do 2 W), pa se kao takva ne bi mogla šire da
upotrebljava. Zbog toga se PVͲ đelije mehaniēki i elektriēno vezuju u veđe cjeline koje se
nazivajumoduli.Uciljudobivanjajošveđihsnaga,modulisepoistomprincipuvezujuutzv.
fotonaponskepanele,ēijesnageiduidoredaMW.
Slikabr.15.VezaizmeĜuđelije,modulaipanela
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
34 | 53
7.3Refleksija
Da bi se smanjila refleksija upadnog sunēevog zraēenja vrši se nanošenje antirefleksijskog
sloja. Antirefleksijski sloj se sastoji od jednog ili više prozirnih dielektriēnih materijala
razliēitigindeksaloma(vrijednostindeksalomajemanjaodvrijednostiindeksalomasilicija).
Faktorrefleksije(ʌ)ovisiopolarizacijivala,uglaupadaiindeksimalomatihdvajusredstava.
Ako je ugao upada blizak nuli (okomiti upad) i val prelazi iz sredstava indeksa loma nІ u
sredstvoindeksalomanЇ,faktorrefleksijezaenergijuvalaje:
ʌ=[(nЇͲnІ)/(nЇ+nІ)]²
InvestitorusuponuĜeniPVͲmoduliēijajeprednjapovršinaodstakla.Staklojejedanod
materijalakojisekoristikaoantirefleksijskisloj.Zastaklojeindekslom(n=1,5),tejepri
prijelazuizzrakaustaklofactorrefleksije(ʌ=0,04).Akosvjetloprelaziizzrakausilicij(nу4)
faktorrefleksijeje(ʌ=0,36),apriprijelazuizstaklausilicij(ʌ=0,21).Izovihpodatakasevidi
dasefaktorrefleksijesmanjioauskladustimsepoveđaladjelotvornostđelija.
Površina
Trava
Travnjak
Pokošena
trava
Suhatrava
Šljunak
istibeton
Faktorrefleksije Površina
0,25
Asfalt
0,18Ͳ0,23
Šume
Faktor
refleksije
0,15
0,05Ͳ0,18
0,26
0,28Ͳ0,32
0,18
0,3
0,10Ͳ0,25
0,05
0,8Ͳ0,9
0,30,0,45Ͳ0,70
Topliipjeskovitipredjeli
Vodenepovršine
Friškislojsnijega
Starislojsnijega
Tabelabr.6.Faktorirefleksijezarazliēitematerijale
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
35 | 53
PoštoseinvestitorveđodluēiokojuvrstuPVͲmodulađeinstalirati,parametrisistemasudati
utabeli:
PARAMTERIPVͲSISTEMA
Instaliranasnaga[kW]
9.900,00kWp
Površina[m²]
PVͲmodul
Brojinvertera
143.159m²
FVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaicModulePeak
powerfrom250W
STP17000TLͲ10
660
Tabelabr.7.Predloženavarijantasolarneelektrane DimenzijePVͲModulaFVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaicModulePeakpower
from250Wsuprikazaninaslicibr.12.,akarakteristiēniparametriutabelibr.8.
Slikabr.16.DimenzijaiprikazPVͲmodulaFVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaic
ModulePeakpowerfrom250W
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
36 | 53
TehniēkekarakteristikePVͲmodulaFVG60Ͳ156PolycrystallineSiliconPhotovoltaicModule
Peakpowerfrom235W
Solarnasnaga[Wp]
Moduluēinkovitosti[%]
Uēinkovitostđelija[%]
Maksimalninapon(V)
Maksimalnastruja(A)
Otvorenokruganapona(V)
Kratkispoja(A)
Maksimalninaponsistema(VDC)
IzlaznasnagaTolerancija(W)
MaxͲserijaosiguraēa(A)
Radnatemperatura/skladišnatemperatura(°C)
Dielektriēnaizolacijskinapon(VDC)
TipiēniSnaganaNOCT(W)
Maksimalnastrujanapon(V)
Maksimalnasnagastruje(A)
Otvorenokruganapona(V)
Kratkispojstruje(A)
NOCTͲNominalnaRadnastanicaTemperatura(°C)
Veliēinaelije(mm)
Brojđelija
Dimenzijemodula(mm)
ModuleWeight(kg)
Prednjestaklo
Ram/okvir
Razvodnaugaoija
Prikljuēci
Izlaznikabeli(mm)
Tabelabr.8.TehniēkekarakteristikePVͲmodula
250
14.08
15.08
30.30
7.60
37.20
8.14
1000
0/+5
20
Ͳ40~+85
3000max
169
27.20
6.22
34.00
6.71
45±2
156x156
60cellsͲpolycrystallinesilicon
1650x990x35
21.50
4mmkaljenostaklo
anodiziranaaluminijskaslitina
6bypassdiode
IP65typeMC4
900
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
37 | 53
7.4Karakteristikepojedinihđelija
PolikristalneSilicijeve(Si)đelije(ɻradno=13Ͳ15%;ɻlabaratorijski=18%):ovajtipđelije
možepretvoriti1000W/m²sunēevogzraēenjau130Welektriēneenergijespovršinomđelija
od1m².proizvodnjaovihđelijajeekonomskiefikasnijauodnosunamonokristalne.Jedna
od metoda dobivanja silicija je redukcija silicijeva oksida (kvarca) koksom pri temperature
2100°C
SiOЇ+2CїSi+2CO
Dobijenisilicijsadržineēistođaukojimanajznaēajnijiudioimaželjezo(0,5%)ialuminij(0,4%)
uz neznatne koliēine bakra, kalcija, magnezija, mangana, Ɵtanija i vanadija. Reakcijom
neēistog silicija hlorvodikom pri temperature od 600Ț C(Slika 5.5 b) dobiva se plinoviti
trihlorsilan,SiHCIЈ:
Si+3HCIїSiHCIЈ+HЇ
Plinovititrihlorsilanseproēistifrakcijskomdestilacijom,azatimsereduciravodikom:
SiHCIЈ+HЇїSi+3HCI
Dobijenielementarnisilicijvisokeēistođe(99,9999999%)sastojiseizmnoštvamalihkristala
nataloženih u samom reaktoru na zagrijanim šipkama od vrlo ēistog silicija. Tokom
skruđivanjamaterijalastvarajusekristalnestructurerazliēitihveliēinanaēijimgranicamase
pojavljujugreške,zbogēegasolarnađelijaimamanjuiskoristivost.
7.5Proizvodnjaelektriēneenergije
Kako smo veđ prethodno opisali, proizvodnja elektriēne energije đe se vršiti upotrebom
poluvodiēkihPVͲmodula.MeĜutim,izlaznastrujaPVͲmodulanijeodgovarajuđegoblikaza
prenos.Utusvrhusekoristeinverterikojivršepretvaranjeistosmjernestrujeuizmjeniēnu
kojajepogodnazaprenosdistributivnommrežom.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
38 | 53
Slikabr17.Jednopolnashemasolarneelektrane
Nakoninverterapotrebnojeizniēninaponfiltrirati,odnosno“ispeglati”kakonebidošlodo
narušavanja kvaliteta struje u distributivnoj mreži. Investitor je razmatrao inverter
NjemaēkogproizvoĜaēaSMAtipSTP17000TLͲ10.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
39 | 53
Slikabr.18.InverterSTP17000TLͲ10
UtabelisuprikazanetehniēkekarakteristikeinverteraSTP17000TLͲ10.
Tehniēkipodaci
Ulaz(DC)
Max.DCstrujni(cosʔ@=1)
Max.DCnapon
MPPnaponskopodruēje
DCnominalninapon
MinimalnaDCnapon/startnapon
Max.ulaznastruja/postring
BrojMPPtrackere/gudaēepoMPPtracker
Izlaz(AC)
ACnominalnesnage(@230V,50Hz)
Max.ACprividnasnaga
NominalnaACnapon;asortiman
ACmrežafrekvencije,raspon
Max.izlazvalute
Dimenzije(Š/V/D)umm
Težina
Radnetemperature
17410W
1000V
400V–800V
600V
150V/188V
A:33A,B:11A/33A
2/A:5,B:1
17000W
17000VA
3/N/PE,230V/400V;160V–280V
50,60Hz;–6Hz,+5Hz
24.6A
665/690/265
65kg
–25°C...+60°C
Tabelabr.9.TehniēkekarakteristikeinverteraSTP17000TLͲ10
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
40 | 53
Osnovnisklopkojiobavljapretvaranjeistosmjernoguizmjeniēnioblikjemostniizmjenjivaē.
Tajspojnijeništadrugonegomosnispojsklopki.
Slikabr.19.Mostniizmjenjivaē
Sklopke se upravljaju tako da periodiēki okređu polaritet napona na izmjeniēnom sistemu.
DakleuklapajuseperiodiēkisklopkeS1iS4ilisklopkeS2iS4.Takojeizvoruvijekspojens
trošilom.IzlazninaponUacmožebitijednak+Vdc,ͲVdcilijednaknuli,ovisnootomekojesu
sklopke uklopljene. U stvarnosti umjesto sklopki koriste se poluprovodiēki spojevi diode,
tranzistoriitiristiri.
Nakonzavršenogfiltriranjapredajaelektriēneenergijeđesevršitiprekosrednjenaponskog
transformatora.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
41 | 53
8. OPISIZVORAIEMISIJAIZPOGONAIPOSTROJENJA
Osnovnipotencijalniuticajnaokolišprilikomizgradnjeieksploatacijesolarneelektrane
mogusesvestina:
' društveniuticaj
' uticajnakvalitetuzraka
' uticajnavode
' uticajnazemljište
' uticajbuke
' uticajnafloruifaunu
Društveniuticaji(stanovništvoinaselja)
Uticajiutokuperiodaizgradnje
Uticajinastanovništvojepovezansaindirektnimuticajimanastambenapodruējakaoštosu
buka,uticajnapejzaž,uticajnakavalitetuzraka,uticajnatloiuticajnavode.
Društveniuticajseogledaitrajnimgubitkomzemljišta(klasificirankaošume),teuticajemna
sigurnostuslijedgraĜevinskihradova.
GraĜevinski strojevi i prometna sredstva đe ispušnim plinovima, dimom i podignutom
prašinomsmanjitikvalitetuzrakanaširempodruējuzahvata,auticajnastanovništvoovisiti
đeometeorološkimprilikama(uprvomredusmjerijaēinavjetra).
Gorivo, ulja i masnođe koje se koriste za rad graĜevinskih strojeva mogu kontaminirati
tlo.PrijevozgraĜevinskogmaterijalađesasvimsigurnododatnootežatiodvijanjeprometa,a
promet kamiona i transport mehanizacije bi mogao uzrokovati odreĜena ošteđenja na
saobrađajnicama. Prijevoz graĜevinskog materijala đe imati negativan uticaj osobito na
stanovništvonaseljenouneposrednojblizinisaobrađajnica. Uticajutokueksploatacije
Neoēekujuseuticajinastanovništvoinaseljatokomeksploatacije.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
42 | 53
Uticajnazrak
Uticajutokuperiodaizgradnje
Emisijauzrakseoēekujeiskljuēivotokomizgradnjeplaniranogobjekta.Nakvalitetuzrakađe
ponajviše uticati transport graĜevinskih strojeva i priprema terena za izgradnju solarne
elektrane.
Prilikom transporta prašina se stvara prosipanjem materijala iz kamiona i uzvitlavanjem
prašine iza kamiona vrtložnim strujanjem zraka. inenzitet emiseja prašine nastale
transportom materijala na postrojenju solarne elektane zavisi od stanja pueva,brzini
transporta, vlažnosti puta, godišnjem dobru i vjetrovitosti. Put za transport graĜevinkih
mašinajeveđpostojeđiiakodostazahtjevansobziromnakonfiguracijuterena.
Sobziromdajeudaljenostodnajbližihsambenihobjekatacca1550m,možesezakljuēitida
đeprilikomizgradnjesolarneelektranedolazidolokalnogpoveđanjaprašine,tedaistaneđe
negativnouticatinanajbližestambeneobjekte.
Emisijauzrakjekratkotrajnogkaraktera,trajedookonēanjaradova.
Uticajiutokueksploatacije
Neoēekujuseemisijeuzrakbuduđidaradsolarnihđeiljapraktiēkineopteređijeokoliš.Pri
radusolarnihđelijaneproizvodesestakleniēkiplinovi.
Uticajnavode
Uticajiutokuperiodaizgradnje
Neoēekujeseuticajnavodetokomizgradnje.
Uticajiutokueksploatacije
Neoēekujeseuticajnavodetokomeksloatacije.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
43 | 53
Uticajnazemljište
Uticajiutokuperiodaizgradnje
Ovajuticajseprijesvegaogledaupripremnimradnjamaprilikomizgradnjesamog
postrojenja:
9 Promjenakorištenjazemljišta,
9 Velikapovršinazemljištazaistalacijukapaciteta,
9 Ravnanjepovršinaizatrpavanjeneravnina,
9 Promjenapedološkihsvojstavatlazbogodstanjivanjapovršinskogslojatla(kod
gradnjepristupnogputaitrafostanice),
9 Promjenapedološkihsvojstavatlazbogupotrebeteškihmašina(gaženje)i
9 Emisijenastaleradomiprometommašinaivozila
Posljedicedjelovanjaovihuticajasu:
9 Uništavanjevegetacije,
9 Promjeneusamojmorfologijiterena,
9 Smanjenjevizualnekvalitetepejzaža.
Uticajiutokueksploatacije
Kadajerijeēouticajimanastalimzavrijemestalnogradasolarneelektraneonisuminorniali
semogujavitiuakcidentnimsituacijama(usluēajupožara).
Uposrednojblizininenalazeseznaēajnipoljoprivredniusjevi,kojibimoglibitipoduticajem
ovogapostrojenja.
Uticajodbuke
Uticajiutokuperiodaizgradnje
Nešto izražajnija buka se predviĜa tokom izgradnje postrojenja solarne elektrane. U ovom
razdoblju poveđana buka potiēe od rada mehanizacije na lokalitetu solarne elektrane.
Udaljenost i položaj postrojenja od najbližih stambenih objekata u najznaēajnijoj đe mjeri
sprijeēavati probijanje neželjene buke do obližnjih stambenih jedinica i prometnica tokom
izvoĜenjaradova.
Uticajiutokueksploatacije
Obzirom na tehniēke karakteristike planiranog postrojenja solarneelektrane ne oēekuje se
povišeninivobuketokomeksploatacije.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
44 | 53
Uticajnafloruifaunu
Uticajutokuperiodaizgradnje
Uticaj na floru i vegetaciju tokom izgradnje solarne elektrane ogleda se u trajnom i
privremenom gubitku površine s ranije navedenim biljnim zajednicama, te u narušavanju
vizuelnog izgleda pejzaža. Trajan uticaj na floru prisutan je samo u krugu postrojenja. Na
lokalitetuizgradnjepostrojenjasolarneelektranenisuzastupljenejestiveiljekovitebiljke,te
nisuzastupljeneposebneživotinjskevrste.Ovakviusloviutiēudaseovomprostorunemogu
oēekivatipojavedivljaēiuznaēajnombrojuinjihovodužezadržavanje.Posebnotrebaistađi
dasuživotinjskevrstestalnoupokretuidamijenjajupoložajeustaništu.Tokomizgradnje,
aliinakoninstalacijepostrojenjaoēekujesenegativanuticajnaprirodnufloruivegetaciju
kojiđeseodrazitinasmanjenjebrojnostipopulacijaipovršinepojedinihbiljnihzajednicana
tompodruēju.Djelovanjemmehanizacijenarušitđeseprirodnaravnotežatlaiograniēitirast
biljnihvrsta.
Uticajiutokueksploatacije
Za pojedine životinjske vrste karakteristiēne za hercegovaēki krš izgradnja postrojenja
solarneelektraneđeimatinegativanuticaj.Smanjitiđesemoguđnostmigracijedanih
životinjskih vrsta zbog ograde oko kruga postrojenja, a dođi đe i do narušavanja njihovog
staništa.Izgradnjasolarneelektraneneđeimatiuticajanašumskiekosistemovogpodruēja,
odnosnonabiljniiživotinjskisvijetsobziromnaneznatnufrekfencijubiljnogiživotinjskog
svijeta u odnosu na cijelokupno podruēje i neznatnu ukupnu drvnu masu koja se nalazi na
tomprostoru.
Širenje požara sa okolnih terena prema postrojenju solarne elektrane molo bi izraziti
akcidentnu situaciju. Došlo bi do uništavanja sunēanih đelija, ispuštanja otrovnih supstanci
odkojihsugraĜene,teuništavanjavrlovrijednogprojekta.Dabiseovakvesituacijeizbjegle
potrebnojeodržavatiprostorokoiunutarpostrojenja(uklanjatisuhorastinje),tenapraviti
protivpožarnesektore(pojasokokrugapostrojenjanasutitucanikom).
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
45 | 53
9. OPISPRIRODEIKOLIINEPREDVIENIHEMISIJAIZPOGONAI
POSTROJENJAUOKOLIŠ(ZRAK,VODAITLO)KAOIIDENTIFIKACIJA
ZNAAJNIHUTICAJANAOKOLIŠ
OpisprirodeikoliēinepredviĜenihemisijaizpogonaipostrojenjauokoliš
(zrak,vodaitlo)kaoiidentifikacijaznaēajnihuticajanaokoliš
Dabidobilislikuosvimmoguđimuticajimakojebiizgradnjabuduđesolarneelektranemogla
izazvatinaplaniranojlokacijipotrebnojebilorasēlanitifazerada:
Ͳ
Ifaza–Priprematerenaiizgradnjapostrojenja
Ͳ
IIfaza–FunkcionisanjedjelatnostiͲradiodržavanje.
Oēekuje se da đe djelovanje na okoliš biti razliēito zbog razliēitosti obima i intenziteta
zahvatausvakojfazi.
IͲFAZA
Privremeni
uticaji
Uticajsolarneelektranenaokoliš
Zrak
Uticajizahvata
Posljedicezahvata
ͲEmisijenastaleradomi
prometommašinaivozila
ͲPrašinanastalaprilikom
uklanjanjavegetacijei
zemljanihradova
ͲUsluēajupožaradođiđedo
IIͲFAZA
Uticajinastali emisijetoksiēnihprodukata
prilikomsagorjevanjasolarnih
zavrijeme
radasolarne đelija
elektrane
(trajniuticaji)
Tlo
Uticajizahvata
ͲIspušniplinovi
ͲPrašina
ͲEmisijauzrakotrovnihprodukata
sagorjevanjasolarnihđelija
Posljedicezahvata
IͲFAZA
Privremeni
uticaji
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ͲRavnanjepovršinai
ͲPromjenefizikalnihihemijskihsvojstava
zatrpavanjeNeravnina
tla
ͲPromjenepedološkihsvojstava ͲPromjenaprirodnemorfologijeterena
tlazbogodstranjivanja
površinskogslojatla(kod
gradnjesolarne
elektrane,pristupnog
puta,trafostanice...)
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
46 | 53
ͲPromjenapedološkihsvojstava ͲTrajnoizmjenjenotlo(pristupni
tlazbogupotrebeteških
put,trafostanica)
strojeva(gaženje)
ͲUklanjanjevegetacije
ͲUništenjestaništa(kopnenefloreifaune)
ͲEmisijeizstrojevaivozila
ͲBuka
ͲPrenamjenaprostora ͲTrajnaprenamjenazemljišta ͲSmanjenaekološkaraznolikost
ͲKošnjaispreēavanjerasta
grmolikevegetacije ͲPromjenamigratornihlinijazbog
IIͲFAZAUticaji
ͲZbogogradenemoguđnost
uništenjastaništa,postojanjeogradei
nastaliza
prisutnostiljudi
korištenjapostojeđih
vrijemerada
migratorskihputeva ͲZagaĜenjepovršinskogpokrovazbog
elektrane
ͲUsluēajupožaramožedođido širenjaotrovnihsupstanciipromjena
(trajniuticaji)
emisijetoksiēnihprodukata
hemijskihsvojstavatla(usluēaju
havarije)
prilikomsgorjevanjasolarnih
đelija
Društveniuticaj
Uticajizahvata
Posljedicezahvata
ͲUklanjanjevegetacije ͲDegradacijavizuelnihkvaliteta
ͲRavnanjepovršinai
ͲPromjenapercepcijeprostora
zatrpavanjeneravnina IͲFAZA
ͲRadiprometstrojevaivozila
Privremeni
ͲZemljaniradovi(iskopi)
uticaji
ͲIzgradnjapristupnogputai
trafostanice ͲPostavljanjepanelaiograde
IIͲFAZAUticaji ͲPrisutnostfotonaponskih
ͲTrajnadegradacijavizuelnihkvaliteta
panelauprostoru
prostora nastaliza
vrijemerada
ͲTrajnapromjenapercepcijeprostora
elektrane
(trajniuticaji)
Tabelabr.10.Rašēlanjivanjeuticajabuduđesolarneelektranenaokoliš
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
47 | 53
Prenamjenapostrojenjai
uklanjanjepanela
(sanacija)
GraĜevinskiradovi
Završniradovi
(Postavljanje
panela,ograĜivanje,prikljuē
enjenadalekovod)
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
Redovitoodržavanje
Dovoziodvoz
(materijala,...)
2
Zemljaniradovi
Pripremagradilišta
(ograĜivanje,uklanjanje
vegetacije...)
SOLARNAELEKTRANA
Tlo
Zrak
Društveniuticaj
KRITERIJ
1 Oēekivaniuticajjemaleniliganema
2 Oēekivaniuticajjeumjeren
3
Oēekivanuticajjevelik
Tabelabr.11.KoliēinapredviĜenihemisijauokolištokomI.iII.fazeradasolarneelektrane
Iz podataka u tabelama br. 10 i 11 se vidi da solarne elektrane prilikom rada praktiēki ne
opteređuju okoliš. Najveđi negativni uticaj koji se može oēekivati je posljedica zauzimanja
velike površine potrebne za instalaciju kapaciteta kako bi se osigurala dovoljna koliēina
elektriēne energije. Posljedice ovoga je da se solarne elektrane grade na neobradivim
zemljištima.
VeđinauticajanaokolišsejavljatokomIfaze(priprematerenaiizgradnjapostrojenja)itou
malimkoliēinama.Uticajnaokolišprilikomsamogradapostrojenjajezanemarivioēitujese
krozpojavuakcidentnihsituacija.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
48 | 53
10. PREDLOŽENEMJERETEHNIKEITEHNOLOGIJEITEHNIKEZA
SPRIJEAVANJEILIUKOLIKOTONIJEMOGUE,SMANJENJE
EMISIJAUOKOLIŠ,MJEREZASPRIJEAVANJEOTPADAIPOVRAT
KORISNOGMATERIJALAIZOTPADAKOJIPROIZVODIPOGONILI
POSTROJENJE
10.1Opismjera,tehnologijaidrugihtehnikazasprjeēavanjeiliukolikotonije
moguđesmanjenjaemisijaizpostrojenja
Vodaitlo
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Tokomizgradnje
Otpadiotpadnimaterijalskupljajusenapropisnomjestona
odgovarajuđinaēiniblagovremenoodvozodstraneovlaštenog
pravnoglica.
SaviskopanimaterijalprilikomizvoĜenjagraĜevinskihradova
potrebnojeodložitinaodgovarajuđemjesto.
Tokomeksploatacije
Prostorokosolarneelektranejepotrebnoograditiistavitipod
videonadzorēimeđeseonemoguđitineovlaštenipristup,te
osiguretizaštituoddivljihživotinja. ͲOdržavanjepostrojenjatrebajuvršitiiskljuēivopreduzeđa
specijalizovanazatevrsteposlova. ͲPotrebnojeizvršitipožarnosektoriranjepostrojenjai
predvidjetimjerezaštiteodpožarauciljupravodobnereakcijei
sprjeēavanjeakcidenata.
Zrak
Ͳ
Tokomizgradnje
Usluēajudužegzadržavanjatransportnihvozilanalokaciji
motornavozilasegase. ͲIzbortransportnihputevađebititaēnoodreĜenisavtransport
setrebaodvijatiistimštođerezultiratinajmanjimmoguđim
negativnimuticajemnastanovništvo(buka,emisijaprašine).
Tokomeksploatacije
Ͳ
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
Neoēekujeseemisijauzraktokomeksploatacije
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
49 | 53
Buka
Ͳ
Tokomizgradnje
Izborrutakretanjavozilasanajmanjimmoguđimnegativnim
uticajemnastanovništvo(buka,emisijeprašine).
ͲSveradovenalokacijitrebajuobavljatiovlaštenapreduzeđasa
ispravnomopremom. ͲZaradovejepotrebnokoristitimašinekojeispunjavajuzahtjeve
direktive2000/14/EZEvropskogparlamentaiVijeđaEvropeod
8.5.2000.g.kojaseodnosinaemisijubukeuokilišodopremeza
vanjskuupotrebu.
ͲRadoviđesevršititokomdanainepredviĜasenođnirad. Tokomeksploatacije
Otpad
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Floraifauna
Ͳ
Ͳ
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
Neoēekujeseemisijauzraktokomeksploatacije
Otpadnastaotokomradovajepotrebnozbrinutinaovlaštene
deponije,asveshodnoPlanuupravljanjaotpadom
Otpadkojiseoēekujeutokueksploatacijejepotrebnozbrinuti
shodnoPlanuupravljanjaotpadom
Servisiranjetransformatora,zamjenaizbrinjavanje
transformatorskoguljajepotrebnoizvršitiodstrane
specijaliziranogpreduzeđa,anavedeniotpadmožezbrinuti
samoovlaštenopreduzeđe
Tokomizgradnje
Postojeđeputevejepotrebnoodržavatitokomradovabuduđida
đenanjihdjelovatiuēestaotransportmašinatokomizgradnje
Prilikomizgradnjepostrojenjasolarneelektranedolazido
geomorfološkihpromjenanalokaciji.Ovoseprijesvegaodnosi
natoštojepotrebnozauzetivrlovelikupovršinuzainstalaciju
panelakakobeseosiguraladovoljnakoliēinaelektriēneenergije
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
50 | 53
Ͳ
Ͳ
Tokomeksploatacije
Okoprostorasolarneelektraneđesevršitiredovnoodržavanje
površinaiuklanjanjesuhogniskograstinjakakobisemoguđnost
odpožarasvelanaminimum
Nagranicamapogonapostavitđesezaštitnaograda,kojađe
sprjeēavatiulazakživotinjaupogon
8.2.Mjerezasprjeēavanjeprodukcijeizapovratkorisnogmaterijalaizotpadakoji
producirapostrojenjeprilikomotvaranjasolarneelektrane
OēekujesegeneriranjeotpadaprilkomgraĜevinskihradovazapripremuterenazainstalaciju
solarneelektrane.OvajotpadđesekategoriziratipremaPravilnikuokategorijamaotpadasa
listama(Sl.NovineFBiHbroj9/05).
Prinormalnomradupostrojenjaseoēekujeotpadododržavanjaprostoraokopostrojenjai
uklanjanjusuhograstinja.
MožedođidostvaranjaopasnogotpadaukolikodoĜedoakcidenataipucanjasolarnihđelija.
OvajotpadđesetakoĜerkategoriziratipremaPravilnikuokategorizacijiotpadasalistama
(Sl. Novine F BiH broj 9/05). Upravljanje otpadom đe se vršiti shodno Planu upravljanja
otpadom.
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
51 | 53
11.
PREDVIENAALTERNATIVNARJEŠENJA
Urazmatranjesuuzetetrirazliēiteponudebaziranenakvalitetiopreme,garancijienergije,
postojeđojmoguđnostizapošljavanjalokalnihkompanijauprocesu,tekvalitetiponuĜaēa.
Svetriponudesuukljuēilekompletneradoveidostavljenjeopremesgarancijomnaistu.
Temeljitom analizom je utvrĜeno da su ekonomski sve tri ponude profitabilne, te đe se
krajnjaodlukazasnivatinadaljnimpregovorima.
I.VARIJANTA
II.VARIJANTA
PARAMTERIFNSUSTAVA
Instaliranasnaga
[kWp]
Površina[m²]
FNmodul
BrojPVͲmodula
BrojFNmodulau
seriji
Kutorjentacije[Ț]
Kutinklinacije[Ț]
Postavljanje
Inverter
Brojinvertera
EnergijaFNsustava
[kWh]
Energijasa
invertera(AC)
[kWh]
Vlastitapotrošnja
[kWh]
Efikasnostsistema
[%]
Efiksnostinvertera
[%]
III.VARIJANTA
9.900,00
143.159m²
9.900,00
143.159m²
9.900,00
143.159m²
FWGEnergy
39.600
Solarwatt
39.600
TrinaSolar
39.600
60
41
0,00
0,00
36,0
36,0
Samostojeđi
Samostojeđi
SMASolar
Technology
DELTA
STP17000TLͲ10
SOLIVIA12TL
660
965
REZULTATISIMULACIJE
41
0,00
36,0
Samostojeđi
DIEHL
12000TL3
965
12.661,59
12.559,20
12.455,33
11.220,00
11.580,00
11.580,00
0
0
0
11,7
11,5
11,3
97,9
96,5
95,2
Tabelabr.11.Ponudezaplaniranusolarnuelektranu
Copyright 2013 ITM Controls
All rights reserved.
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA
SOLARNA ELEKTRANA 9.900,00 kWp
“NERETVA ENERGIJA”
52 | 53
Download

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA