Autorita
motto:
„ Jednat autoritářsky je ten nejjistější
způsob, jak všechnu autoritu ztratit“
( R. Sabatier )
„ To, čemu říkáme autorita, je starší a
základnější než to, čemu říkáme stát.
Převaha některých lidí nad jinými je
počátek každé lidské organizace a všeho
lidského pokroku“ ( Russel )
HISTORIE
z lat.
 „augere“ - růst, posílit, podpořit, uplatnit.
 „auctor“ - tvůrce, činitel
 „auctoritas“ - moc, vliv
ROZDĚLENÍ:
A) Neformální autorita
B) Formální autorita
AUTORITA - POJEM
Přirozeně vzniká na základě schopností,
znalostí a osobnostních rysů jednotlivých
členů; může i zaniknout, (mechanismy
skupinové dynamiky).
 Schopnosti, které utvářejí přirozenou
autoritu: statečnost, prozíravost,
schopnost rychlého rozhodování,
spravedlnost…

NEFORMÁLNÍ AUTORITA
Je daná –vůdce,náčelník, vojevůdce,
dnešní soudci, prezident......
 Poslouchá se, i když jsou rozhodnutí
špatná nebo nevýhodná.
 Formální autorita je vždy spojena s
možností jejího zneužití.



Formální i neformální autority se mohou
vzájemně prolínat.
FORMÁLNÍ AUTORITA

Mezi autoritou a mocí je rozdíl.
„ Koneckonců, čím menší má prezident
autoritu, tím více potřebuje moci“
(Francois Mitterand )
MOC VERSUS AUTORITA





takové chování vyžaduje poslušnost,
chybí argumenty,
místo přesvědčování se poroučí ,
původní pojem autorita se vytrácí
zaměňuje se s nařizováním, donucováním a
dokonce násilím.
Bez skutečných autorit,přirozených i
formálních,se lidské společnosti nemohou
obejít
AUTORITÁŘSKÉ CHOVÁNÍ
RIZIKO ZNEUŽITÍ FORMÁLNÍ AUTORITY
JE VYSOKÉ, PROTOŽE SKLON
MODERNÍHO ČLOVĚKA POSLECHNOUT
FORMÁLNÍ AUTORITU JE SILNÝ, A TO I
TEHDY, NAŘIZUJE-LI NĚCO, CO JE PROTI
VLASTNÍMU SVĚDOMÍ.
 Americký psycholog Stanley Milgram-slavný pokus v r. 1962, vysvětlení
psychologické příčiny holocaustu.

ZNEUŽITÍ AUTORITY

Žádný pedagog se nesmí cítit jako sám
voják v poli.

Vztah mezi pedagogem a žákem dotváří
rodič jakožto konstruktivní partner.

Konstruktivní a aktivní rodič s pozitivním
přístupem = polovina úspěchu.
AUTORITA UČITELE
V 70.letech - v respondentech evokovalo
slovo autorita KÁZEŇ, rozumnost,
uvědomělost.
 V r. 2009 – RESPEKT
Výzkum na středních školách:
Co snižuje autoritu?
 nepříjemné vystupování
 neochota přijmout cizí názor
 lhostejnost

VÝZKUM
Co zvyšuje ( jak získat) autoritu?
 schopnost zaujmout,
 otevřenost,
 rozsah vědomostí,
 schopnost motivovat,
 respekt,
 korektnost,
 spolupráce,
 tolerance,
 naslouchání,
 pozitivní přístup.
ZÍSKÁNÍ AUTORITY
NE VŠECHNO A KAŽDÝ VYHOVUJE VŠEM
„ Každé chování v přítomnosti druhé osoby
má informační hodnotu“
„ Tam, kde chybí autorita, se společenství
rozpadá a nastává chaos.“
(Hanah Arendt)
AUTORITA UČITELE
Rodiče určují hranice – rámec chování.
 Partnerství a autorita si nemusí
odporovat.
 Výchova je vztah a ke vztahu patří i
třenice.
Rodiče uplatňují oba typy výchovy
formální i neformální.
Žádný EXTRÉM se nevyplácí.

AUTORITA RODIČE
MOC
 úzkost,
 nízké sebehodnocení,
 špatný vzorec chování ( chovám se tak,
abych za to nedostal vynadáno, učím se
zastírat, skrývat, podvádět ).
VOLNÁ VÝCHOVA
 může se zvrtnout v chaos – svévůli,
převrácení rolí,
 děti těží z dané situace,
 těžko se z ní přechází na razantnější způsob.
EXTRÉMY
Výchova autoritářská – uplatňuje se
moc, poslouchání, příkazy, zákazy, možné
i fyzické tresty.
 Výchova volná ( USA, Japonsko, Záp.
Evropa) – děti jsou pány situace, tresty a
odměny nemají systém, chybí důslednost,
v extrémních případech - vznik Malých
tyranů.
 Výchova autoritativní – demokratická,
partnerská - zn. IDEÁL.

TYPY VÝCHOVY








největší všestranné nasazení rodičů,
promýšlejí své výchovné kroky,
důsledně své děti vedou a usměrňují,
dbají na zachování kázně, ale pomalu
přecházejí k partnerskému vztahu,
nenadřazují se,
neignorují,
nevyhrožují,
nezesměšňují,
AUTORITATIVNÍ VÝCHOVA
nepopírají dětské pocity,
 trestají s citem a rozumem,
 používají alternativy: Zuby si vyčistíš v
19. nebo 19.30?, pojedeme do školky
autem nebo autobusem?
 Výjimky povoleny: Uklidíš si pokojíček
ráno, když jsi dnes tolik unavený.

AUTORITATIVNÍ VÝCHOVA
Podle Rogeho:
„ Děti potřebují a vyžadují silné osobnosti,
jichž se mohou držet, podle nichž se
mohou orientovat. Výchova je součástí
vztahu, vztahu mezi dospělými a dětmi.
A jestliže se snaží dospělí z výchovy
vykroutit a předpokládají, že se dítě už
nějak zorientuje samo, pak to znamená,
že se rodiče vymaňují ze vztahu ke svým
dětem.“

AUTORITA A VZTAHY
DĚKUJI ZA POZORNOST
Blanka Horníková
Zveme vás na další seminář
dne 22.11. od 16.00
VÝCHOVA OD A DO Z
Download

„ Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu