EU VET Programme II
Bosnia and Herzegovina
FAMILIJA
Šumarstvo i prerada drveta
ZANIMANJE
Ekološki tehničar
PREDMET
Biologija
MODUL
Osnovi ekologije i ekologija čovjeka
REDNI BROJ
4
ŠIFRA MODULA
IV-28-OPS-01-04
SVRHA MODULA
Modul je koncipiran tako da omogućava razumijevanje odnosa organizama i okoline te položaj čovjeka
u geobiosferi.
SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI
Biologija: IV-28-OPS-01-01 i IV-28-OPS-01-02
CILJEVI
-
postizanje osnovnih znanja iz ekologije,
razvijanje svijesti o uzajamnim odnosima među organizmima i njihovim odnosima sa okolinom,
usvajanje znanja o položaju čovjeka u biosferi i ekološkim karakteristikama ljudske populacije,
razumijevanje ekološke valence čovjeka u odnosu na kisik, toplotu, hranu i vodu,
razvijanje svijesti o ekološkim osnovama prostornog planiranja,
poznavanje osnova globalnog, regionalnog i lokalnog planiranja.
JEDINICE
1. Osnovni pojmovi u ekologiji
2. Stupnjevi ekološke integracije
3. Ekologija čovjeka
REZULTATI
Jedinica 1. Osnovni pojmovi u ekologiji
Učenik će biti sposoban da:
- definiše ekologiju kao nauku,
- objasni značaj ekologije,
- interpretira povezanost ekologije sa drugim naukama,
- objasni neraskidivu vezu izmedu živih i neživih sistema,
- identifikuje pojmove životne sredine i životne oblasti,
- definiše ekološke faktore.
Jedinica 2. Stupnjevi ekološke integracije
Učenik će biti sposoban da:
- definiše nivoe i stupnjeve ekološke integracije,
- objasni pojam populacije,
- definiše pojam biocenoze,
- identifikuje ekosistem,
- prepozna kopnene ekosisteme,
- nabroji vodene ekosisteme,
- objasni promet materije i protok energije,
- razlikuje klimatogene i antropogene ekosisteme,
- definiše ulogu čovjeka kao najznačajnijeg faktora u životnoj sredini.
Jedinica 3. Ekologija čovjeka
Učenik će biti sposoban da:
- definiše položaj čovjeka u geobiosferi,
- navede ekološke karakteristike ljudske populacije,
- objasni ekološku valencu čovjeka u odnosu na kisik, toplotu, hranu i vodu,
- protumači uticaj hrane na zdravlje čovjeka,
- razlikuje lokalno, regionalno i globalno planiranje.
SMJERNICE
Jedinica 1.
- razviti osjećaj odgovornosti i kreativnosti učenika,
- prikazati slajdove, šeme i crteže,
- koristiti primjere iz okoline,
- primijeniti grupni oblik rada i rad u parovima.
Jedinica 2.
- podsticati istraživački rad,
Strana 1 od 2
EU VET Programme II
Bosnia and Herzegovina
-
planirati biološko nastavne ekskurzije (ekosistem rijeka, šuma, livada, jezera, park itd.),
prezentirati međusobnu povezanost organizama i okoline,
organizovati rad na portfoliu,
podsticati timski rad.
Jedinica 3.
- inicirati sakupljanje podataka iz različitih izvora o odnosu hrane i zdravlja,
- organizovati posjetu urbanističkom zavodu,
- organizovati rad u grupama na izradi lokalnog urbanističkog plana (npr. školskog parka).
INTEGRACIJA
Nauka o staništu, IV-28-ST-02-03, IV-28-ST-02-03
Praktična nastava
IZVORI
- udžbenici Biologije,
- časopisi («Biološki list» ,»Ekosvijet» i «Fondeko»),
- brošure,
- internet,
- mediji.
OCJENJIVANJE
- ocjenjivanje se mora izvesti na osnovu najmanje tri metode,
- ocjenjivanje unutar škole,
- učenici moraju biti unaprijed upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.
Razrada tehnika ocjenjivanja:
1. Intervju
- ocjenjivanje putem verbalnog ispitivanja,
- ocjenjivanje u toku trajanja modula,
- pitanja mogu biti unaprijed pripremljena,
- ocjenjivanje se vrši od strane nastavnika i učenika.
2. Portfolio
- učenike upoznati sa kriterijima ocjenjivanja,
- sadržaj portfolija određuje nastavnik sa učenicima,
- ocjenjivanje izvršiti na osnovu demostracije učenika,
- ocijeniti rad u grupi kao i samostalan rad.
3. Test na kraju modula
- obavezna metoda,
- pitanja za test i bodovanje moraju biti unaprijed definisani,
- važnost testa na kraju modula 50%,
- zastupljenost pitanja prema važnosti tematskih jedinica.
Važnost jedinica:
1. Osnovni pojmovi u ekologiji, 20%
2. Stupnjevi ekološke integracije, 50%
3. Ekologija čovjeka, 30%
Važnost tehnika uocijenjivanju:
1. Intervju 40%
2. Portfolio 30%
3. Test 30%
Prolaznost:
Dovoljan 2
Dobar
3
Vrlodobar 4
Odličan 5
50-60%
61-80%
81-90%
91-100%
MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA)
Vinka Ballian, Mješovita srednja drvna šumarska škola Sarajevo
IZMJENE MODULA (DATUM, IME OSOBE KOJA JE NAPRAVILA IZMJENE)
NAPOMENA
Modul može predavati:
- dipl. biolog,
- dipl.ing. šumarstva i dipl.ing. hortikulture.
Strana 2 od 2
Download

Osnovi ekologije i ekologija covjeka