Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning
UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR._______
PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE HUMANE DHE
VETERINARE
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MESP NO._______
ON THE MANAGEMENT OF WASTE FROM HUMAN AND VETERINARY PRODUCTS
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP BR._______O UPRAVLJANJU OTPADOM OD HUMANOG I
ŽIVOTINJSKOG MEDICINSKOG PROIZVODA
Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor,
Minister of the Ministry of Environment Ministar
Ministarstva
and Spatial Planning,
Prostornog Planiranja,
Në mbështetje të nenit 49, paragrafi 6 të Ligjit
për Mbeturina Nr. 04/L-060 (Gazeta Zyrtare
Nr.17, 29.06.2012), nenit 8 nënparagrafi 1.4 të
Rregullores Nr.02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38,
paragrafi 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë
Nr.09/2011
(Gazeta
Zyrtare
Nr.15,
12.09.2011),
Pursuant to Article 49, paragraph 6 of the Law
on Waste No. 04/L-060 (Official Gazette
No.17, 29.06.2012), Article 8, sub-paragraph
1.4. of Regulation No.02/2011 for areas of
administrative responsibility of the Office of
the Prime Minister and Ministries and Article
38, paragraph 6 of the Rules of Procedure of
the Government no.09/2011 (Official Gazette
of the Republic of Kosovo No.15,12.09.2011),
Na osnovu člana 49, stav 6 Zakona o
Otpadu Br.04/L-060 (Službeni List Br.17,
29.06.2012), člana 8, podstav 1.4.
Pravilnika
Br.02/2011
o
oblastima
administrativnih odgovornosti kancelarije
Premijera i Ministarstava, kao i na osnovu
člana 38 stav 6 Pravilnika o Radu Vlade
br.09/2011
(Službeni
List
br.15,
12.09.2011),
Nxjerrë:
Issues:
Donosi
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH
NR.________
PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE
NGA PRODUKTET MEDICINALE
HUMANE DHE VETERINARE
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
1. Qëllimi i këtij Udhëzim Administrativ
është:
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MESP NO._______
ON THE MANAGEMENT OF WASTE
FROM HUMAN AND VETERINARY
PRODUCTS
I. GENERAL PROVISIONS
Article 1
Purpose
1. The purpose of this
Instruction is:
1
Sredine
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
MSPP BR._______O UPRAVLJANJU
OTPADOM OD HUMANOG I
ŽIVOTINJSKOG MEDICINSKOG
PROIZVODA
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1
Cilj
Administrative Cilj ovog Administrativnog Uputstva je:
i
1.1. të mbroj mjedisin dhe shëndetin e
njeriut nga ndotja me mbeturina
medicinale humane dhe veterinare;
1.1. protecting the environment and
health from pollution by human and
veterinary medical waste;
1.1. da zaštiti životnu sredinu i ljudsko
zdravlje od zagađenja humanim i
veterinarskim medicinskim otpadom;
1.2. të mundësoj vendosjen dhe
funksionin e sistemit të përshtatshëm për
mbledhjen, trajtimin, ambalazhimin,
magazinimin, deponimin dhe transportin
e mbeturinave medicinale humane dhe
veterinare, me qëllim të mbrojtjes së
shëndetit publik dhe mjedisit;
1.2. allowing establishment and
operation of a suitable system for the
collection,
treatment,
packaging,
disposal and transport of human and
veterinary medical waste , with the aim
of protecting public health and
environment;
1.2. da omogući uvođenje i pogodno
funkcijonisanje
za
sakupljanje,
ambalažu, skladištenje, deponovanje i
transport humanog i veterinarskog
medicinskog otpada u cilju zaštite
ljudskog zdralja i životne sredine;
1.3. të përcaktojë kompetencat dhe
përgjegjësitë
për
menaxhimin
e
mbeturinave medicinale humane dhe
veterinare.
1.3. determining competencies
responsibilities
for
human
veterinary medical waste.
1.3. da odredi nadležnosti i
odgovornosti za upravljanje humanim
i veterinarskim medicinskim otpadom.
and
and
Neni 2
Fushëveprimi
Article 2
Scope
1. Me këtë Udhëzim Administrativ definohen
llojet e mbeturinave të cilat krijohen gjatë
ofrimit të shërbimeve mjekësore në
institucionet shëndetësore, institucionet tjera
dhe objektet ku krijohen mbeturinat
medicinale humane dhe veterinare.
1. The present Administrative Instruction shall
define all types of waste produced during the
provision of medical services in health
institutions and other institutions and premises
where human and veterinary medical waste is
produced.
2
Član 2
Predmet uređenja
1. Ovim Administrativnim Uputstvom
definišu se vrste otpada koji nastaju tokom
pružanja medicinskih usluga u zdravstvenim
ustanovama i drugim institucijama, i
objektima gde nastaje humani i veterinarski
medicinski otpad.
2. Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohet
mënyra e menaxhimit të mbeturinave
medicinale humane dhe veterinare: ndarje,
klasifikim në lloje, që nga vendi i krijimit,
mbledhjes,
ambalazhimit,
magazinimit,
transportimit, trajtimit, asgjesimit/incinerimit
dhe deri te deponimi i tyre.
2. The present Administrative Instruction shall
regulate the human and veterinary medical
waste
management:
its
separation,
classification at the source, collection,
packaging, storing, transporting, treatment
(destruction/incineration) and disposal.
Ovim Administrativnim Uputstvom uređuje
se način upravljanja
humanog i
veterinarskim
medicinskim
otpadom:
podela, kalsifikacija u vrste, od mesta
stvaranja,
prikupljanja,
pakovanja,
skladištenja,
transporta,
tretmana,
odlaganja, uništavanja/incineriranja i do
njihovog deponovanja.
Neni 3
Përkufizimet
Article 3
Definitions
Član 3
Definicije
1. Shprehjet e përdorura në këtë Udhëzim 1. The term used in this Administrative 1.
Izrazi
upotrebljeni
u
ovom
Administrativ kanë këto kuptime:
Instruction have the following meanings:
Administrativnom Uputstvu imaju sledeća
značenja:
1.1.
Mbeturinat
medicinale –
mbeturina të cilat krijohen gjatë kryerjes
së shërbimeve medicinale;
1.1. Medical waste – waste produced
during the provision of medical services;
1.1. Medicinski otpad – otpad koji se
stvara tokom pružanja medicinskih
usluga;
1.2.
Prodhues
i
mbeturinave
medicinale humane dhe veterinare personi juridik apo fizik i cili gjatë
kryerjes së aktivitete dhe shërbime për
mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe
faunes dhe veprimtari tjera të ngjashme
krijon mbeturina medicinale;
1.2. Human and veterinary medical
waste producer – a legal or physical
person which, during the performance of
human health activities and services
aimed at protecting human health and all
kind of animals and other activities,
produces medical waste;
1.2.
Proizvođač
humanog
i
veterinarskog medicinskog otpada pravno ili fizičko lice koji tokom
obavljanja aktivnosti i usluga za
zaštitu ljudskog zdravlja i životinjskog
sveta i drugih sličnih aktivnosti stvara
medicinski otpad;
3
1.3. Mbeturina patologjike - placentat
dhe fetuset, pjesët e marruara për
analiza, pjesët e amputuar të trupit të
njeriut dhe organe tjera të larguara me
intervenim kirurgjik;
1.3. Pathological waste - placentas and
foetuses, samples taken for analysis,
amputated body parts and other organs
removed by surgical intervention;
1.3. Patološki otpad - placente i
fetusi, delovi pripremeljeni za analize,
amputirani delovi ljudskog tela I
drugih organa uklonjenih hirurškom
intervencijom;
1.4. Mbeturina infektive – mbeturinat
të cilat përmbajnë agjent patogjen
biologjik që varësisht nga lloji dhe
përqendrimi i tyre mund të shkaktojnë
sëmundje që janë në kontakt me to dhe
ndotin mjedisin. Këto mbeturina janë
pajisje dhe mjete pune, pjesë të tyre apo
materiale të hedhura të cilat kanë qenë
më parë në kontakt me infeksionet,
pjesët e larguara
me veprimtari
kirurgjike dhe mjete tjera;
1.4. Infectious waste – waste containing
biological and pathogenic agents, which,
depending
on
their
type
and
concentration, may cause diseases in
persons exposed to it or pollute the
environment. Such waste shall involve
working equipment and tools and parts
thereof or disposed materials that have
been in contact with infections, parts
removed by surgical activities and other
tools;
1.4. Infektivni otpad – otpad koji
sadrži biološki patogeni agens koji u
zavisnosti od vrste i njihove
koncetracije može uzrokovati bolest u
kontakt sa njima i zagaditi životnu
sredinu. Ovaj otpad su oprema i radni
alat, njihovi delovi ili bačeni koji su
bili ranije u kontakt sa infekcijama,
uklonjenim
delovima
hirurškom
intervencijom i drugim sredstvima;
1.5. Enët - thasët e plastikës, arkat prej
kartoni, kontejnerët e metalit, plastikes
apo materiale tjera prej metali në të cilat
vendosen mbeturinat;
1.5. Bowls - plastic bags, cardboard
boxes, containers made of metal, plastic
or other adequate materials, etc;
1.6. Mbeturinat nga materialet e
mprehta - gjilpërat, kapëset, skalperët,
gërshërët, gypat e ndryshëm dhe mjetet e
tjera të forta që mund të shkaktojnë
1.6. Sharp material waste – needles,
pins, scalpers, scissors, various pipes and
other hard objects that may inflict
injuries, such as scratches, perforation,
1.5. Posuđe – plastične kese,
kartonske kutije, metalni, plastični ili
od drugog materijala kontejneri u
kojima se stavlja otpad;
1.6. Otpad od oštrog materijala igle, kopče, skalperi, makaze, različite
cevi I druča čvrsta sredstva koji
uzrokuju povrede kao što su
ogrebotine, ubod, posekotine itd;
4
lëndime si: gërvishtje, shpuarje, prerje
etj.;
cuts, etc;
1.7.
Mbeturina
të
produkteve
medicinale - mbeturinat
nga
prodhimtaria e produkteve medicinale,
produktet medicinale pa licencë importi
apo pa autorizim marketingu, me cilësi
të dyshimta, me afat skadimi ose i
deponuar apo i përgatitur në kundërshtim
me kushtet e përcaktuara të praktikës së
mirë të prodhimit dhe shpërndarjes,
dukshëm të dëmtuara e të pa konsumuara
tërësisht, përfshirë paketimin e tyre, që
nuk përdoren nga ndonjë arsye tjetër për
parandalimin e rrezikut për jetë dhe për
shëndetin e njerëzve, shtazëve apo
mjedisit;
1.7. Medical product waste – waste
from production of medical products,
medical products without import licence
or
marketing
authorisation,
with
suspicious qualities, expired or prepared
contrary to production and distribution
good practices, considerably damaged
and not completely consumed, including
its packaging, which shall not be used for
any other reason than to prevent their
threat against human, bird or animal life
and health;
1.7.
Otpad
od
medicinskih
proizvoda – otpad od proizvodnje
medicinskih proizvoda, medicinskog
proizvoda bez dozvole uvoza ili
neovlašćenog stavljanja u promet, sa
sumljivim kvalitetom, sa isteklim
rokom trajanja ili skladištenih ili
pripremljenih u suprotnosti sa dobrom
praksom proizvodnje i raspodele,
vidljivo oštećenim i nepotpuno
upotrebljenim, uključujući njihovo
pakovanje, koji se ne koristi iz nekog
drugog razloga za sprečavanje
opasnosti po život ljudi, životinja ili
životnu sredinu;
1.8. Mbeturina kimike dhe biologjike
– lëndët kimike dhe biologjike të ngurta,
tretësirat e lëngëta dhe lëndët e gazta të
cilat janë përdorur gjatë caktimit të
diagnozës, eksperimenteve, pastrimit,
deratizimit,
dezinfektimit
dhe
dekontaminimit, tretjet dhe përzierjet e
lëngjeve të ndryshme, urina, produktet e
gjakut, plazmës së gjakut etj njihen si
1.8. Chemical and biological waste –
solid chemical and biological waste and
liquid and gas solutions that were used
for diagnoses, experiments, cleansing,
deratisation,
disinfection
and
decontamination (DDD), solutions and
mixtures of different liquids, urine, blood
products, blood plasma etc. that are
known as hazardous waste with toxic,
1.8. Hemijski i biološki otpad –
hemijski i biološki čvrsti materijali,
rastvori i gasoviti koji su korišćeni
tokom
utvrđevanja
dijagnoze,
eksperimenata, čišćenja, deratizacje,
dezinfekcije
I
dekontaminacije,
rastvori I druge smeše, mokraća,
proizvode krvi, krvna plazma itd.
Poznate su kao opasni otpad sa
5
mbeturina të rrezikshme me veti toksike,
korrozive, të ndezshme, gjen toksike, por
mund të jetë edhe me veti inerte.
corrosive
and
inflammable
characteristics, but that can also be nonreactive;
toksičnim, korozivnim osobinama,
lako zapaljiva, sa toksičnim genima ali
I sa inertnim osobinama.
1.9. Enët e mbushura nën presion si
mbeturina – enët në formë bombolash
të mbushura me antibiotik, dezinfektues,
insekticid dhe dezodorantë në formë të
aerosolëve të cilat përdoren si spreje;
1.9. Medical bowls filled with pressure
– bowls in form of tanks filled with
antibiotics, disinfectors, insecticides and
deodorants in form of aerosols used as
sprays;
1.9. Posude pod pritiskom kao
otpad – posude u obliku sijalica
ispunjenih
antibiotikom,
dezinfektorom,
insekticidom
iI
dezodoransom u obliku edicin koji
se koriste kao sprej.
1.10. Magazinim – ruajtja e sigurte dhe
e përkohshme e mbeturinave në objektet
e parapara për këtë qellim;
1.10. Storage – safe and temporary
storing of waste in premises foreseen for
such a purpose;
1.10. Skladištenje – bezbedno i
privremeno skladištenje otpada u
objektima predviđenim za ovu
namenu.
1.11.
Mbeturina
medicinale
radioaktive – mbeturinat që emitojnë
rrezatim radioaktiv të krijuara nga
diagnostifikimi radiologjik ose nga
pajisjet dhe mjetet e punës që përdoren
në mjekësi;
1.11. Radioactive medical waste –
waste emitting radiation produced by
radiological diagnosis or equipment and
devices used in medicine;
1.11. Radioaktivni medicinski otpad
– otpad koji emituje radioaktivno
zračenje nastalog iz dijagnostičke
radiologije ili opreme i radnih alata
koji se koriste u medicini.
1.12. Mbeturinat inerte medicinale mbeturinat e ngjashme me mbeturinat
komunale që krijohen në objektet e
shërbimeve mjekësore, në restorante,
kuzhina (përveç ushqimeve), zyre dhe
1.12. Medical inert waste – waste
similar to municipal waste created in
medical premises, restaurants, kitchens
(except food) and offices that were not
produced during medical activities;
1.12. Čvrsti medicinski otpad –
otpad sličan sa komunalnim otpadom
koji se stvara u objektima za
medicinske
usluge,
restoranima,
kuhinjama (osim hrane), kancalrijama
6
nuk janë
medicinal;
krijuar
gjatë
veprimeve
i nisu nastali tokom medicinske
aktivnosti;
1.13. Menaxhimi i mbeturinave
medicinale - ndarja sipas llojeve,
mbledhja, grumbullimi, magazinimi,
trajtimi, transporti dhe deponimi
i
mbeturinave;
1.13. Medical waste management –
waste separation by type and its
collection, storage, treatment, transport
and disposal;
1.13. Upravljanje medicinskim
otpadom – raspodela po vrstama,
prikupljanje, odlaganje, skladištenje,
tretman, transport I deponovanje
otpada;
1.14. Subjektet – spitalet, qendrat
shëndetësore, klinika dentare, depo
farmaceutike,
qendra
diagnostike,
klinikat veterinare, barnatoret, shtëpitë e
shëndetit etj;
1.14. Entities – hospitals, health centers,
dental
clinics,
pharmaceutical
warehouse, diagnostic centers, veterinary
clinics, pharmacies, clinics, etc.;
1.14. Subjekti – bolnice, zdravstveni
centri,
stomatološke
ordinacije,
farmaceutska skladišta, dijagnostički
centri, veterinarske klinike, apoteke,
dom zdravlja itd;
1.15. Trajtimet fizike të mbeturinave
medicinale
–
paraqesin
dezinfektimin/sterilizimin me avull
(autokllavimin), sterilizimin e thatë me
anë të nxehtësisë (mikrovalim) ose
veprime të ngjashme me të cilat arrihet
eliminimi i vetive të rrezikshme
biologjike të mbeturinave medicinale
infective;
1.15. Physical treatment of medical
waste – steam disinfection/sterilisation
(autoclavation), dry heat sterilisation
(microwaving) or similar actions to
eliminate bio-hazardous characteristics
of infectious medical waste;
1.15. Fizički tretman
otpada
–
dezinfekciju/sterilizaciju
(autoklava),
suvu
toplotom (mikrovala)
aktivnostima kojima
eliminacija
opasnih
svojstava infektivnog
otpada;
1.16. Asgjësimi i mbeturinës përfshin
proceset e eliminimit të rrezikshmërisë
përmes procesit të djegies dhe që pas të
1.16. Waste destruction – process of
eliminating the hazardousness via
incineration after which no further waste
1.16. Uništavanje otpada uključuje
procese eliminisanja opasnosti putem
procesa sagorevanja i nakon kojih se
7
medicinskog
predstavljaju
parom
sterilizaciju
ili sličnim
se postiže
bioloških
medicinskog
cilave nuk parashikohet përpunim tjetër i
mbeturinës;
treatment is foreseen.
ne predviđa druga obrada otpada;
1.17. Trajtimi termik i mbeturinave –
përfshin procesin e eliminimit të
rrezikshmërisë nga mbeturinat përmes
trajtimit termik, pas të cilit nuk
parashikohet
përpunim
tjetër
i
mbeturinës.
1.17. Thermal treatment of waste incineration of waste with the purpose
for extermination of medical waste with
or without energy recovery;
1.17. Termički tretman otpada –
uključuje eliminisanja opasnosti od
otpada putem termičkog tretmana,
nakon kojeg se ne predviđa druga
obrada otpada;
1.18. Dezinfektim - veprimet dhe
aktivitetet me metoda fizike dhe kimike
për asgjësimin ose zvogëlimin e numrit
të shkaktarëve të sëmundjeve infektive
ose paaftësimi për bartjen e infeksioneve
në hapësirën që e rrethojnë;
1.18. Disinfection – actions and
activities carried out with physical and
chemical methods used for the
destruction and reduction of the number
of causes to infectious diseases or for
rendering them unable to spread
infections in their surroundings;
1.18. Dezinfekcija – delatnosti I
aktivnosti fizičkim I hemijskim
metodama za uništavanje ili smanjenje
broja uzročnika infektivnih bolesti ili
onesposobljavanje za prenos infekcija
u okolnom prostoru;
1.19. Zotërues i mbeturinës - prodhuesi
i mbeturinës apo personi që e posedon
mbeturinën
1.19. A holder of waste - waste producer
or the person who owns the waste;
1.19. Vlasnik otpada – proizvođač
otopada ili lice koji poseduje otpad;
1.20. Prodhues i madh i mbeturinave
medicinale – është prodhuesi i
mbeturinave medicinale i cili prodhon
më shumë se 200 kg për vit mbeturina të
rrezikshme medicinale;
1.20. Large producer of medical waste
– medical waste producer that produces
more than 200 kg of hazardous medical
waste per year;
1.20. Veliki proizvođač medicinskog
otpada – proizvođač je medicinskog
otpada koji godišnje proizvodi više od
200 kg opasnog medicinskog otpada;
8
1.21. Prodhues i vogël i mbeturinave
medicinale është prodhuesi i
mbeturinave medicinale i cili prodhon
më pak se 200 kg për vit mbeturina të
rrezikshme medicinale.
Neni 4
Definimi dhe llojet e mbeturinave
medicinale
1.21. Small producer of medical waste
- medical waste producer that produces
less than 200 kg of hazardous medical
waste per year.
Article 4
Definition and types of medical waste
1.
Definimi i vetive të mbeturinave të 1. Features of hazardous medical waste shall
rrezikshme medicinale përcaktohet me kriteret be defined according to the criteria set forth in
që janë të paraqitura në listën H, të Shtojcës list H to Annex III of the Law on Waste;
III, në Ligjin për Mbeturina.
1.21. Mali proizvođač medicinskog
otpada- je proizvođač medicinskog
otpada koji godišnje proizvodi manje
od 200 kg opasnog medicinskog
otpada.
Član 4
Definisanje i vrste medicinskog otpada
1.
Definisanje
osobina
opasnog
medicinskog
otpada
određuje
se
kriterijumima koji su predstavljeni u listi H,
Dodatka III, u Zakonu o otpadu;
2. Mbeturinat medicinale kategorizohen sipas 2. Medical waste shall be categorised 2. Medicinski otpad kategorizuju se prema
Katalogut Shtetëror të Mbeturinave me shifrën according to the State Waste Catalogue in državnom katalogu otpada sa šifrom 18 (18
18 (18 01 dhe 18 02).
01 I 18 02).
figure 18 (18 01 and 18 02).
3. Sipas gjendjes agregate
medicinale ndahen në të:
mbeturinat 3. According to their aggregate state, medical
waste shall be divided into:
3. Prema agregatnom stanju medicinski
otpad se deli na:
3.1. ngurta;
3.1. solid;
3.1. čvrsti;
3.2. lëngëta dhe
3.2. liquide and
3.2. tečni i
3.3. enë të mbushura me gazra ( gazëta).
3.3. container filled with gases (gaseous).
3.3. sudove ispunjeni gasovima (
gasovita).
9
4. Sipas vetive mbeturinat medicinale ndahën
në:
4.1. mbeturinat medicinale të rrezikshme
dhe
4.2. mbeturinat medicinale jo të
rrezikshme.
4. According to their characteristics, medical
waste shall be divided into:
4. Prema osobinama medicinski otpad se
deli na:
4.1. hazardous medical waste and
4.1. opasan medicinski otpad i
4.2. non-hazardous medical waste.
4.2. neopasan medicinski otpad.
5. Mbeturinat medicinale të rrezikshme janë:
5. Hazardous medical waste contents as 5. Opasan medicinski otpad je:
following:
5.1. mbeturinat infektive;
5.1. infektivni otpad;
5.1. infectious;
5.2. mbeturinat me substanca kimike të
5.2. otpad sa štetnim hemijskim
dëmshme;
5.2.waste containing harmful chemical
supstancama;
substances;
5.3. pjesët dhe veglat e mprehta;
5.3. delovi i oštra sečiva;
5.3. sharp parts and tools;
5.4. citotoksikët, citostatikët dhe
5.4. citotoksini,
citostatici i
insekticidet;
5.4.
cytotoxics,
cytostatics
and
insekticidi;
insecticides;
5.5. mbeturinat e amalgamit në
5.5.
otpad
od
amalgama
u
ordinanca stomatologjike;
5.5. amalgam waste in dental clinics;
stomatološkim ordinancama;
5.6. mbeturinat tjera të cilat konstatohet
se përmbajnë ndonjë veti të dëmshme
sipas paragrafit 1, të këtij neni dhe
tejkalojnë vlerat referuese të paraqitura
5.6. other waste which is deemed to
contain harmful components under
paragraph 1 of this Article and exceed
reference values set out in the
10
5.6. drugi otpad koji se smatra da
sadrži neke štetne osobine u skladu sa
stavom 1, ovog člana i prekoračuje
referentne vrednosti predstavljenim u
në Udhëzimin Administrativ për vlerat
kufitare
të
koncentrimeve
për
komponentët e rrezikshme në mbeturina.
Administrative
Instruction
concentration
limited
values
hazardous components in waste.
for
of
Administrativnom
Uputstvu
o
graničnim vrednostima koncetracija o
opasnim komponentama otpada.
6. Mbeturina jo të rrezikshme medicinale janë 6. Non-hazardous medical waste is waste that 6. Neopasan medicinski otpad je otpad koji
ato mbeturina të cilat nuk kanë
ndonjërën does not have any of characteristics under nema neku od osobina iz stava 1, ovog
nga vetitë në paragrafin 1, të këtij neni.
paragraph 1 of the present Article.
člana.
Neni 5
Përjashtimet nga ky Udhëzim
Administrativ
Article 5
Exceptions to the present Administrative
Instruction
Član 5
Izuzeći iz ovog Administrativnog
Uputstva
1. Mbeturinat radioaktive të krijuara gjatë
ofrimit të shërbimeve mjekësore dhe ato nga
aparaturat medicinale, nuk janë lëndë e
shqyrtimit të këtij Udhëzimi Administrativ.
Këto mbeturina rregullohen me akt të veçantë
juridik.
1. Radioactive waste generated during the
delivery of medical services and medical
devices that are not subject to the present
Administrative Instruction. This type of waste
shall regulated by a special legal act.
1. Radioaktivni otpad nastao tokom
pružanja medicinskih usluga i od
medicinskih aparatura, nije predmet
razmatranja
ovog
Administrativnog
uputstva. Ovaj otpad se reguliše posebnim
pravnim aktom.
2. Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ
nuk
vlejnë
për
sterilizimin
e
mikroorganizmave të kultivuara, të indeve dhe
pajisjeve të cilat krijohen gjatë proceseve të
rregullta
të
punës
në
laboratore
mikrobiologjike, reparte kirurgjike speciale
dhe reparte tjera të cilat rregullohen me aktet
ligjore për shëndetësi.
2. Provisions of the present Administrative
Instruction shall not apply to sterilization of
cultivated microorganisms, tissues and
equipment created during normal working
processes in microbiological laboratories,
special surgical wards and other units
governed by legal acts on health.
2.
Odredbe ovog Administrativnog
Uputstva ne važe za sterilizaciju
kultivisanih organizama, tkiva i opreme koji
nastaju za vreme redovnog procesa rada u
mikrobiološkim laboratorijama, specijalnim
hirurškim i drugim odeljenjima koji se
regulišu pravnim aktima zdravstva.
11
Neni 6
Plani për menaxhimin e mbeturinave
medicinale
Article 6
Medical waste management plan
Član 6
Plan za upravljanje medicinskim
otpadom
1. Operatoret publik dhe privat me njësitë dhe
repartet e tyre shëndetësore të cilat njihen si
prodhues të mëdhenj të mbeturinave
medicinale të rrezikshme, duhet të hartojnë
planin për administrimin e mbeturinave
medicinale dhe caktojnë personin përgjegjës
për menaxhimin e mbeturinave.
1. Public and private operators with health
units and departments known as large
producers of hazardous medical waste should
develop a medical waste management plan and
appoint a person in charge of waste
management.
1. Javni i privatni operateri sa jedinicama i
njihovim zdravstvenim odeljenjima koji su
poznati kao veliki proizvođači opasnog
medicinskog otpada, trebaju da izrade plan
za upravaljanje medicinskim otpadom i
imenjuju lice odgovorno za upravljanje
otpadom.
2. Në plan duhet të përshkruhen në mënyrë të
detajuar këto çështje:
2. The plan should describe the following
issues in detail:
2. U planu se treba opisati na detaljan način
ova pitanja:
2.1. llojet e mbeturinave që krijohen,
klasifikimi dhe ndarja e tyre në grupe;
2.1. types of waste generated, their
classification and division into groups;
2.1. vrste otpada koji se stvara,
klasifikacija i njihovo odvajanje u
grupe;
2.2. vendi dhe plani kohor i dorëzimit të
mbeturinave medicinale;
2.2. place and time schedule for the
delivery of the medical waste;
2.2.
mesto
i
plan
vremena
dostavljanja medicinskog otpada;
2.3. kushtet dhe mënyra e magazinimit;
2.3. storing conditions and manner;
2.3. uslovi i način skladištenja;
2.4. mënyra e bartjes deri në vendin e
caktuar për ruajtjen e përkohshme apo
trajtimin e tyre;
2.4. way of transfer to the place
designated for its temporary storage or
treatment;
2.4. način prenošenja do mesta
utvrđenog za privremeno čuvanje ili
njihov tretman;
12
2.5. lice odgovorno za
plana;
sprovođenje
2.5. personi përgjegjës për zbatimin e
planit;
2.5. person in charge of plan
implementation;
2.6. mënyra e mbajtjes së shënimeve
sipas detyrimeve ligjore;
2.6. ways of keeping records
accordance with legal obligations;
in
2.6. način vođenja beleški prema
zakonskim obavezama;
2.7. mënyra e trajtimit, transportit dhe
deponimit si dhe plani kohor për këto
aktivitete.
2.7. treatment, transport and disposal and
time schedule for such activities.
2.7. način tretmana, transporta i
deponovanja kao i plan vremena za
ove aktivnosti.
Neni 7
Detyrimet e prodhuesit apo zotëruesit të
mbeturinave medicinale
Article 7
Obligations of manufacturers or owners of
medical waste
Član 7
Dužnosti proizvođača ili vlasnika
medicinskog otpada
1. Personat që kryejnë aktivitete dhe shërbime
mjekësore gjatë të cilave krijohen mbeturinat
medicinale janë prodhues apo zotërues të
mbeturinave medicinale dhe varësisht nga
vëllimi i aktivitetit dhe shërbimeve mund të
jenë:
1. Persons who carry out medical activities or
services during which medical waste is
generated shall be producers and owners of
medical waste and may, depending on the
volume of activities and services, be divided
into:
1. Lica koja vrše aktivnosti i medicinske
usluge tokom kojeg nastaje medicinski
otpad
proizvođači
su
ili
vlasnici
medicinskog otpada i u zavisnosti od obima
aktivnosti i usluga mogu biti:
1.1. prodhues të mëdhenj të mbeturinave
medicinale dhe
1.1. large producers of medical waste and
1.1. veliki proizvođači medicinskog
otpada i
1.2. prodhues të vegjël të mbeturinave
medicinale.
1.2. small producers of medical waste.
1.2. mali proizvođači medicinskog
otpada.
13
2. Prodhues të vegjël të mbeturinave
medicinale janë ordinancat e mjekësisë
familjare,barnatoret,
vend rehabilitimet;
ambulancat; shtëpitë e pleqve, ordinancat
stomatologjike, vendet për ushqimin e
kafshëve, sallonet për akupunkturë, vizatime
në lëkurë (tatuazhe), ordinancat veterinare,
sallone, magazina dhe vende tjera për tregti me
barëra dhe medikamente kozmetike dhe të
ngjashme në të cilat krijohen mbeturinat
medicinale.
2. Small producers of medical waste are
family
health
centres,
pharmacies,
rehabilitation centres, ambulances, elderly
homes, stomatology clinics, animal nutrition
centres, acupuncture saloons, tattoo centres,
veterinary clinics, saloons, magazines and
other places for trading with cosmetic and
other medicaments that produce medical
waste.
3. Prodhuesi i mbeturinave medicinale është i
detyruar që sipas ligjit të merr masa për
menaxhimin e mbeturinave medicinale, që në
vendin e krijimit të bëjë ndarjen dhe
klasifikimin e mbeturinave sipas llojeve,
mbajtjen e
shenimeve,
sigurimin dhe
përgatitjen e kontejnerve apo enëve për
magazinimin e tyre në vende të përshtatshme
deri sa të përpunohen apo t’i dorëzohen
personit të licencuar për administrimin e
mbeturinave medicinale.
3. Medical waste producer shall be obliged by
law to take medical waste management
measures so as to separate the waste by type at
the place of its generation and keep record of
and secure and prepare containers or bowls so
as to store them in proper places until they are
processed or submitted to the entity licenced
to manage medical waste.
2. Mali proizvođači medicinskog otpada su
medicinske ordinacije porodične medicine,
apoteke, rehabilitaciona mesta,; ambulante;
starački domovi, stomatološke ordinacije,
mesta za ishranu životinja, saloni za
akupunkturu,
crtanje
kože
(tetovaže),veterinarske ordinacije, saloni,
skladišta i druga mesta za trgovinu
lekovima i kozmetičkim medikamentima i
sličnim u kojima se stvara medicinski otpad.
3. Proizvođač otpada dužan je da prema
zakonu preduzme mere za upravljanje
medicinskim otpadom da na mestu njihovog
stvaranja uradi odvajanje i njihovu
klasifikaciju otpada prema vrstama, vođenje
beleški, obezbeđenje i spremanje prikladnih
kontejenera ili posuda za
njihovo
skladištenje u prikladnim mestima dok se ne
prerade ili dostave licu licenciranom za
upravljanje medicinskim otpadom.
4. Prodhuesi i mbeturinave medicinale, derisa 4. In performing home medical services, the
kryen shërbimet mjekësore shtëpiake është i producer of medical waste shall be obliged to 4. Proizvođač medicinskog otpada, tokom
detyruar ti menaxhon mbeturinat që krijohen manage the waste produced in its premises.
vršenja domaćih medicinskih usluga dužan
në objektet e tij.
je da upravlja otpadom koji se stvaraju u
14
njegovom objektu.
5. Drejtorati përgjegjës për Shëndetesi në nivel
të Komunës është i obliguar që në vende
publike adekuate të vendos kontejner për
hedhjen e barnave te papërdorura dhe me afat
të skaduar nga qytetarët.
5. Responsible Directorate for Health at the
Municipality level is obliged to emplace
containers in adequate public places for
disposal of unused medications and expired by
citizens.
5. Uprava odgovorna za zdravstvo na nivou
opštine obavezna je da na javnim
adekvatnim mestima postavi kontejnere za
bacanje neupotrebljenih lekova sa isteklim
vremenskim rokovima upotrebe od strane
građana.
6. Subjektet që posedojnë barna me afat të 6. Entities in possession of expired medicines
skaduar janë të obliguara ti menaxhojnë ato në shall be obliged to manage them properly.
6. Osobe koji poseduju lekove sa isteklim
mënyren e duhur.
vremenom trajanja obavezni su da
upravljaju na potreban način.
7. Personat që konsiderohen prodhues të 7. Entities considered to be large producers of
mëdhenj të mbeturinave medicinale janë medical waste shall be responsible for:
7. Osobe koji se smatraju velikim
përgjegjës për:
proizvođačima
medicinskog
otpada
odgovorni su za:
7.1. grumbullimin e kontrolluar të
7.1. controlled collection of medical
mbeturinave
medicinale
pranë
waste in the health institution;
7.1.
kontrolisano
prikupljanje
institucionit shëndetësor;
medicinskog
otpada
pored
zdravstvene institucije;
7.2. ndarjen e mbeturinave medicinale të
7.2. separation of non-hazardous
parrezikshme komunale nga mbeturinat
municipal medical waste from hazardous
7.2.
razdvajanje
neopasnog
medicinale të rrezikshme;
medical waste;
komunalnog medicinskog otpada od
opasnog medicinskog otpada;
7.3.
ambalazhimin,
etiketimin,
7.3. packaging, labelling, storing,
magazinimin, grumbullimin, trajtimin,
collection, treatment, transporting and
7.3.
pakovanje,
obeležavanje,
transportimin dheasgjësimin në mënyrë
destruction of the medical waste that they
skladištenje, prikupljanje, tretman,
të
përshtatshme,
të
mbeturinave
have produced;
transport i uništavanje na pogodan
15
način medicinskog otpada nastalog od
njih;
medicinale të krijuara prej tyre;
7.4. shpenzimet e transportit, asgjësimit
ose riciklimit të mbeturinave medicinale
të krijuara prej tyre. Kjo përgjegjësi
është e pashmangshme dhe e pavarur nga
përgjegjësia e ndonjë personi të tretë të
ngarkuar nga prodhuesi, për të ndërmarrë
këto veprimtari;
7.4. costs of transporting, destructing and
recycling the medical waste that they
have produced. Such a responsibility
shall be inevitable and independent from
the responsibility of a third person
assigned by the producer to carry out
activities;
7.5. të gjitha dëmet e shkaktuara në
mënyrë direkte ose indirekte në mjedis
dhe në shëndetin e njeriut nga procesi i
grumbullimit, ruajtjes se perkoheshme,
transportimit
dhe
asgjësimit
të
mbeturinave medicinale të krijuara prej
tyre.
7.5. all damages caused directly or
indirectly to the environment and human
health from the process of collection,
temporary storage, transportation and
disposal of medical waste generated by
them.
8. Institucionet shëndetësore të cilat bëjnë
trajtimin e mbeturinave medicinale gjegjësisht
operatoret të cilët mbledhin, grumbullojnë,
trajtojnë,
magazinojnë
dhe
deponojnë
mbeturinat medicinale, duhet të licencohen në
MMPH.
8. Medical institutions that make medical
waste treatment, respectively the operators that
collect, store, treat, and make the disposal of
medical waste, must be licensed by the MESP.
7.4. troškovi transporta, uništavanja ili
reciklaže medicinskog otpada nastalog
od njih. Ova odgovornost je neizbežna
i nezavisna od odgovornosti bilo kojeg
trećeg lica imenovanog
od
proizvođača, da preduzme ove
delatnosti;
7.5. sve štete uzrokovanih na direktan
ili indirektan način u životnoj sredini i
ljudsko
zdravlje
od
procesa
prikupljanja, privremenog čuvanja,
transporta i uništavanja medicinskog
otpada nastalog od njih.
8. Zdravstvene institucije koji vrše tretman
medicinskog otpada odnosno operateri koji
sakupljaju, nagomilavaju, tretiraju, skladište
i deponuju medicinski otpad, moraju se
licencirati u MSPP-a.
9. Nëse institucionet shëndetësore qe krijojnë 9. If health institutions that create medical
mbeturina medicinale humane dhe veterinare human and veterinary waste and doesn’t not 9. Ako zdravstvene institucije koji stvaraju
dhe nuk i trajtojne mbeturinat e veta, duhet te treat their waste, they must have a contract humani I veterinarski medicinski otpad ne
16
kenë kontratë me operatoret e licencuar për with licensed operators for waste treatment.
trajtimin e këtyre mbeturinave.
Neni 8
Enët, kontejnerët dhe thasët për vendosjen
e mbeturinave medicinale dhe shënjimi i
tyre
Neni 8
Containers, bags and dishes for placing
medical waste and their labeling
1. Mbeturinat medicinale duhet të klasifikohen
sipas llojeve që në vendin e krijimit, mblidhen
dhe vendosen në enë të përshtatshme duke u
bazuar në karakteristikat, sasinë, mënyrën e
magazinimit, transportimit dhe trajtimit të
mbeturinave medicinale.
1. Medical waste should be classified by type
at the source, collected and placed in suitable
bowls based on their characteristics, quantity
and the mode of storing, transporting and
treating the medical waste.
2. Enët për mbeturinat medicinale të jenë të 2. Bowls for medical waste should be made so
punuara ashtu që:
that:
2.1 karakteristikat e thasëve (ngjyra,
forma, madhësia ) të mundësojnë dhe
lehtësojnë ndarjen më të mirë në lloje të
mbeturinave medicinale në vendin e
krijimit të tyre;
2.1 characteristics of bags (colour, form,
size) allow and facilitate a better
separation of medical waste in the place
where it is produced;
2.2 ngjyra e thasëve dhe enëve për
vendosjen e mbeturinave medicinale
është:
2.2 medical waste bags and bowls shall
have the following colours:
17
tretiraju svoj otpad, moraju imati ugovor sa
licenciranim operaterima za tretman ovog
otpada.
Član 8
Sudovi, kontejneri i vreće za stavljanje
medicinskog otpada i njihovo
obeležavanje
1. Medicinski otpad treba se klasifikovati po
vrstama na mestu nastanka, sakupe i
stavljaju u odgovarajuće sudove zasnivajući
se na karakteristikama, količini, načinu
skladištenja,
transporta
i
tretmanu
medicinskog otpada.
2. Sudovi za medicinski otpad trebaju biti
izrađeni tako da:
2.1. karakteristike vreća ( boja, oblik,
veličina ) omoguće i olakšaju bolju
podelu na vrste medicinskog otpada
na mestu njihovog nastanka;
2.2. boja vreća i sudova za stavljanje
medicinskog otpada je:
2.2.1. për mbeturinat infektive
ngjyrë e kuqe;
2.2.1. red for infectious waste;
2.2.2. për mbeturinat patogjene
ngjyrë e kuqe me shirit të zi;
2.2.2. red with a black stripe for
pathogenic waste;
2.2.3. për mbeturina kimike ngjyrë
e verdhë;
2.2.3. yellow for chemical waste;
2.2.4. për mbeturinat e produkteve
medicinale ngjyrë e gjelbër;
2.2.4. green for waste from medical
products;
2.2.5. për mbeturinat komunale
ngjyrë e zezë apo e kaltër.
2.2.5. black or blue for municipal
waste.
2.2.1. crvena boja za infektivni
otpad;
2.2.2.za patološki otpad crvena
boja sa crnom trakom;
2.2.3. žuta boja za hemijski
otpad;
2.2.4. zelena boja za proizvode
medicinskog otpada;
2.2.5. crna ili plava boja za
komunalni otpad.
3. Enët e mbeturinave medicinale duhet 3. Medical waste bowls should be constructed
konstruktohen në atë mënyrë që të in such a waythat the leakage of liquid waste 3. Sudovi medicinskog otpada trebaju se
pamundësojnë rrjedhjet e mbeturinave të and scattering of solid waste impossible.
konstruisati tako da onemoguće proticanje
lëngëta dhe shkapërderdhjen e mbeturinave të
tečnog otpada i rasturanje čvrstog otpada.
ngurta.
4. Enët për mjetet e mprehta, duhet të jenë me
mure të forta, të padepërtueshme për
mbeturinën dhe të pamundësojnë derdhjen e
mbeturinave, lëndimin e operuesve dhe bartjen
e infeksionit gjatë manipulimit.
4. Bowls for sharp tools should have hard
walls, be impenetrable to the waste and render
the waste spilling, operator injury and
transmission of infection during the use
impossible.
5. Enët mund të shfrytëzohen disa herë, nëse 5. Bowls may be used several times, provided
18
4. Sudovi za oštra sredstva, trebaju biti sa
čvrstim zidovima, nepropustiljiva za otpad i
da onemoguće isticanje otpada, ozeldu
operatera i prenošenje infekcije tokom
manipulisanja.
pastrohen dhe dezinfektohen pas përdorimit të they are cleaned and regularly disinfected after 5. Sudovi se mogu koristiti nekoliko puta,
tyre.
their use.
ukoliko se čiste I dezinfektuju posle njihove
upotrebe.
6. Enët dhe ambalazhet për mbeturinat 6. Bowls and packaging for medical waste
medicinale etiketohen ku duhet të shënohen must be labelled, and labels must contain basic 6. Sudovi i ambalaža za medicinski otpad
informacionet themelore
për prodhuesin, information on the producer and waste number etiketiraju se na mesto gde se trebaju
numrin e mbeturinës dhe emrin e saj në and name, in accordance with the law for opisati osnovni podaci za proizvođača, broj
përputhje me ligjin për mbeturina.
waste.
otpada i njeno ime u skladu sa Zakonom o
otpadu.
7. Kontejnerët për mbeturina medicinale duhet 7. Containers for medical waste must be built
të jenë të ndërtuar prej materialit të from sustainable materials and without 7. Kontejneri za medicinski otpad trebaju
qëndrueshëm dhe pa kënde, që pastrohen lehtë, corners, easy to clean, and that does not allow biti izgrađeni od održivog materijala i bez
nuk lejojnë depërtimin e lëngjeve dhe të jenë the penetration of liquids and are resistant to ćoškova, koji se lako čiste, ne dozvoljavaju
rezistentë ndaj parazitëve dhe agjentëve të parasites and other agents.
propuštanje tečnosti i otporni prema
tjerë.
parazitima i drugim agensima.
8. Etiketa me shënime nuk lejohet të jetë më 8. The label with information may not be
e vogël se 50x70 mm.
smaller than 50x70 mm.
8. Etiketa sa podacima ne dozvoljavaju se
biti manji od 50x70 mm.
9. Detyrimi sipas paragrafit 8 të këtij neni nuk 9. Obligation as per paragraph 8 of the present
vlen për etiketimin e enëve dhe ambalazhit të Article does not apply to bowls and packaging 9. Dužnosti prema stavu 8 ovog člana ne
mbeturinave medicinale jo të rrezikshme.
for non-hazardous medical waste.
važi za etiketirane sudove i ambalažu
neopasnog medicinskog otpada.
Neni 9
Article 9
Grumbullimi i mbeturinave medicinale
Medical waste collection
Član 9
Sakupljanje medicinskog otpada
1. Enët dhe kontejnerët për mbeturina 1. Bowls and containers for medical waste and
medicinale dhe kornizat mbajtëse për thasët e holding frames for plastic bags must be 1. Sudovi i kontejneri za medicinski otpad i
19
plastikës duhet të vendosën:
okviri za održavanje
trebaju se smestiti:
placed:
1.1. sa më afër vendeve dhe hapësirave
ku krijohen mbeturinat;
1.1. as close as possible to places and
spaces where waste is produced;
1.2. në vendet dhe hapësirat për
sterilizimin e instrumenteve dhe
pajisjeve ( te sallat kirurgjike etj.);
1.2. in places and spaces for sterilisation
of instruments and equipment (surgery
rooms, etc.);
1.3. në ordinanca, laboratore dhe objekte
tjera ku krijohen mbeturinat medicinale.
1.3. in clinics, laboratories and other
waste producing facilities.
plastičnih
vreća
1.1. što bliže mestima i prostorima gde
nastaje otpad;
1.2. na mestima i prostorima za
sterilizaciju instrumenata i opreme
(hirurške sale itd.);
1.3. u odrinacijama, laboratorijama i
drugim objektima gde nastaje
medicinski otpad.
2. Në objektet në të cilat krijohen mbeturinat 2. Waste in waste producing facilities shall be
medicinale, mbledhja e tyre behët çdo ditë.
collected every day.
2. U objektima u kojima se stvara
medicinski otpad, njihovo sakupljanje se
vrši svakog dana.
3. Personat, në objektet e të cilave krijohen 3. Entities in whose facilities waste is
mbeturinat medicinale, mund të bëjnë kontratë produced may conclude a contract with a 3. Lica, u objektima u kojima se stvara
me ndonjë kompani të licencuar për trajtimin e company that is licenced for the treatment of medicinski otpad, mogu sklopiti ugovor sa
mbeturinave përkatëse.
the respective type of waste.
nekom drugom kompanijom licenciranom
za tretman odgovarajućeg otpada.
4. Bartja e mbeturinave bëhet nëse enët dhe 4. Waste shall be transported provided waste
thasët e mbeturinave janë të përgatitura sipas bowls and bags are prepared as per conditions 4. Prenošenje otpada vrši se ako sudovi i
kushteve në nenin 8, të këtij Udhëzimi under Article 6 of the present Administrative vreće za otpad su pripremljena prema
Administrativ dhe me mjetin transportues, Instruction and with a transporter that uslovima člana 6, ovog Administrativnog
sipas kushteve të përcaktuara në licencë.
complies with terms stipulated in the licence.
Uputstva i transportnim sredstvom, prema
uslovima utvrđenim u licenci.
20
5. Dezinfektimi i pajisjeve dhe veglave për
bartjen e mbeturinave medicinale bëhet një
herë në ditë, ndërsa dezinfektimi i vendeve apo
magazinave të mbeturinave medicinale së
paku një herë në javë.
5. Disinfection of equipment and tools for
transporting medical waste shall be done once 5. Dezinfekcija opreme i pribora za
a day and disinfection of waste disposal or prenošenje medicinskog otpada vrši se
storage shall be done once a week at least.
jedanput na dan, dok dezinfekcija mesa ili
skladišta za otpad najmanje jednom
nedeljno.
6. Personeli i cili merret me mbledhjen, 6. Personnel involved in medical waste
ngarkimin, shkarkimin dhe bartjen e collection, loading, unloading and transporting 6. Osoblje koji radi sa sakupljanjem,
mbeturinave medicinale, duhet pa tjetër të should wear protective clothes indispensably.
utovarom, istovarom i prenošenjem
përdorë rroba mbrojtëse të punës.
medicinskog
otpada
treba
svakako
upotrebiti zaštitno odelo.
Neni 10
Evidentimi i mbeturinave medicinale
1. Personi i autorizuar mban evidencë për
mbeturinat medicinale, sipas detyrimeve nga
paragrafi 1, nën paragrafi 1.5, të nenit 20 të
Ligjit për Mbeturina.
2 Gjatë transportit të mbeturinave të
rrezikshme medicinale, duhet pajisur me
dokumentin shoqërues dhe me shënime për
transportin e mbeturinave të rrezikshme.
3. Shënimet lidhur me mbajtjen e evidencës
për mbeturinat medicinale mund të merren nga
formulari për raportimin e shënimeve për
Article 10
Identification of medical waste
Član 10
Evidentiranje medicinskog otpada
1. There shall be an authorised person to keep
track medical waste, as per obligations from 1. Autorizovano lice edi evidenciju o
paragraphi 1, sub-paragraph 1.5, of Article 20 medicinskom otpadu prema zaduzenjima iz
of the Law on Waste.
stav 1, podstav 1.5, člana 20 Zakona o
Otpadu.
2. During the transport of hazardous medical
waste, accompanying documents and records 2. U toku transporta opasnog medicinskog
of hazardous waste transporting should be otpada potrebno je imati
popratni
provided.
dokumenat i beleške za transport opasnog
otpada;
3. Medical waste records can be obtained from
the medical waste data reporting form, under 3. Beleske za evidenciju medicinskog
Annex 2 to the present Administrative otpada mogu se uzeti iz Formulara o
21
izveštavanju beleški za medicinski otpad
prema Dodatku 2, ovog Administrativnog
Uputstva.
mbeturinat medicinale, sipas Shtojcës 2, të Instruction.
këtij Udhëzimi Administrativ.
4.
Të gjitha shenimet pas trajtimit te 4. All records after medical waste treatment
mbeturinave medicinale sipas paragrafit 3 të under paragraph 3 of this Article will be stored 4. Sve beleške za tretman medicinskog
këtij neni, ruhën për një periudhë deri në 5 for a period of up to 5 years.
otpada prema stavu 3 ovog člana, čuvaju se
vjet.
za jedan period od 5 godina.
Neni 11
Magazinimi i mbeturinave medicinale
1. Magazinimi i mbeturinave medicinale,
bëhet në objekt të posaçëm, ku mundësohet
qasja e lehtë e mjetit transportues, ku bëhet
pastrimi i efektshëm i hapësirës si dhe
mirëmbajtja më e mirë teknike e mjedisit.
Article 11
Medical waste storing
1. Medical waste storing shall be done in a
special facility, which shall provide the
transport vehicle with easy access and where
the space shall be cleaned effectively and
where environment shall be better maintained
technically.
Član 11
Skladištenje medicinskog otpada
1. Skladištenje medicinskog otpada vrši se u
posebnim objektima, gde se omogućuje
lakši pristup transportnog sredstva, gde se
vrši efikasno čišćenje prostora kao i bolje
održavanje teknike;
2. Magazinimi i mbeturinave medicinale, 2. Medical waste shall be stored separately and 2. Skladištenje medicinskog otpada vrši se
bëhet në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra dhe sorted by type until it is submitted to the odvojeno jedno od drugog i klasifikovano
të klasifikuar sipas llojeve të tyre deri sa ti authorised person.
prema vrsti dok se ne dostavi licenciranoj
dorëzohet personit të licencuar.
osobi.
3. Përveç kushteve të përshkruara me akte të 3. Besides conditions described by special
veçanta, magazina për mbeturinat
acts, a hazardous medical waste storage should 3. Osim uslova opisanim posebnim aktima,
medicinale të rrezikshme duhet të plotësoj also meet the following requirements:
skladišta za opasan medicinski otpad treba
edhe këto kushte:
da ispunjava ove uslove:
22
3.1. dyshemeja e magazinës duhet që
mos ta lëshoj ujin dhe lëngjet tjera dhe
me lehtësi
të pastrohet dhe
dezinfektohet;
3.1. storage floor should not be
permeable to water and other liquids and
be easy to clean and disinfect;
3.2. të bëjë sigurinë e kontejnerëve, të
parandalohen rrjedhjet, të sigurohet
mbrojtja nga uji, shiu dhe era si dhe të
shmangën kushtet e inkubimit mikrobik
dhe të dekompozimit të tyre;
3.2. containers should be secured,
leakages should be prevented, protection
from water, rain and wind should be
provided and conditions of microbial
incubation and their decomposition
should be avoided;
3.3. të jetë e pajisur me ujësjellës dhe
kanalizim;
3.3. be supplied with aqueduct and
sewerage;
3.4. të jetë e përshtatshme për
manipulim
të
personelit
gjatë
manovrimit dhe kryerjes së punëve në
te;
3.4. be suitable for use by personnel and
performance of works therein;
3.5. të jetë e mbyllur dhe të pamundësoi
qasjen e personave të pautorizuar;
3.5. be closed and render access by
unauthorised persons impossible;
3.6. të jetë e përshtatshme
grumbullimin dhe transportimin;
3.6. be suitable for collection and
transporting;
për
3.7. ti pamundësohet qasja e shtazëve
3.7. be inaccessible to any animal;
23
3.1. pod skladišta ne sme propuštati
vodu i druge tečnosti i da bude laka za
čišćenje i dezinfektuje;
3.2. da osigura kontejnere, da se spreči
protok, da se osigura zaštita od vode,
kiše i vetra kao i da se izbegnu uslovi
inkubacije
mikroba
i
njihove
dekompozicije;
3.3. da bude snabdevena vodovodom i
kanalizacijom;
3.4.
da
bude
pogodna
za
manipulisanje osoblja za vreme
manevrisanja i vršenja postova na
njemu;
3.5. da bude zatvorena i da onemogući
pristup neautorizovanim licima;
3.6. da bude pogodna të jetë e
përshtatshme për grumbullimin dhe
transportimin;
3.7. da se onemogući
životinjama i pticama;
dhe shpezëve;
3.8. hapësira e magazinës duhet të
ventilohet dhe ndriçohet;
3.8. storage area should be ventilated and
illuminated;
3.9. duhet të vendoset larg nga kuzhina
dhe magazinat e mallrave ushqimore;
3.9. it should be situated away from
kitchen and food storerooms;
3.10. për mbeturinat patogjenike që nuk
trajtohen menjëherë dhoma duhet të
ftohet në temperaturë 4°C.
3.10. for pathogenic waste not
immediately treated has the room to be
cooled down to a temperature of 4°C;
4. Personat që konsiderohen prodhues të vegjël
të mbeturinave medicinale nuk janë të detyruar
të ndërtojnë magazina, ata duhet ti mbajnë
mbeturinat në enë të përshtatshme dhe që
mund të mbyllen deri sa ti dorëzojnë personit
të licencuar për trajtim apo deponim.
4. Entities considered as small producers of
medical waste shall not be obliged to build
storages. They should keep the waste in
suitable and lockable bowls until the waste is
handed over to the licenced entity for
treatment or disposal.
5. Mbeturinat medicinale humane dhe
veterinare patologjike të magazinuara në
objekte të subjekteve nuk mund të ruhen më
shumë se 48 orë në frigorifer ose hapësirë
frigoriferike që përdoret vetëm për mbeturinat
medicinal.
5. Medical human and veterinary pathologic
waste stored in entities’ premises may not be
stored for more than 48 in a refrigerator or
refrigerating space that is only used for
medical waste.
24
3.8. prostor skladišta
provetriti i osvetliti;
ulazak
treba
se
3.9. treba se postaviti daleko od
kuhinje i skladišta sa prehrambenom
robom;
3.10. za patološki otpad koji se ne
tretira odmah soba se treba ohladiti na
temperaturi od 4°C.
4. Lica koji se smatraju malim
proizvođačima medicinskog otpada nisu
dužni da grade skladišta, oni trebaju da drže
otpad u pogodnim sudovima i koji se mogu
zatvarati dok se ne dostave licu
licenciranom za tretman ili deponovanje.
5. Patogeni humani i veterinarski
medicinski otpad skladištenom u objektima
subjekata ne mogu se čuvati više od 48 sati
u frižideru ili zamrzivač koji se koristi samo
za medicinski otpad.
Neni 12
Magazinimi i mbeturinave infective
1. Mbeturinat infektive medicinale duhet të
ndahen sipas llojit dhe të mbyllën në enët e
përshtatshme për tu transportuar dhe
magazinuar deri në destinacionin tjetër.
2. Enët për mbeturina infektive duhet të
shënjohen me simbolin e përshtatshëm për
transportimin e mallrave të rrezikshme (Tab. 1,
Shtojca IV, të Udhëzimi Administrativ për
mbeturinat e rrezikshme).
Article 12
Infectious waste storing
Član 12
Skladištenje zaraznog otpada
1. Infectious medical waste should be sorted
by type and closed in suitable bowls for 1. Zarazni medicinski otpad treba da se dele
transportation to or disposal in another prema vrsti i da se zatvore u sudove
destination.
pogodne za transport i skladištenje do druge
destinacije.
2. Bowls for infectious waste should be
labelled with a suitable symbol for bio- 2. Sudovi za zarazni otpad trebaju se
hazardous waste transporting (Tab. 1, Annex obeležiti prikladnim simbolima za transport
IV of the Administrative Instruction on opasne robe (Tab. 1, Dodatak IV,
Hazardous Waste).
Administrativno uputstvo za opasan otpad).
3. Magazinimi i mbeturinave infektive dhe 3. Infectious waste and infectious sharp tools
mjeteve të mprehta infektive, bëhet në vendet shall be stored in air-conditioned places for 1 3. Skladištenje zaraznog otpada i oštrih
ku ekzistojnë kushtet e klimatizimit në (one) day only.
zaraznih predmeta vrši se u mestima gde
kohëzgjatje vetëm 1 (një) ditë.
postoje uslovi aklimatizacije u trajanju
samo od 1 (jednog) dana.
4. Është e ndaluar që mbeturinat infektive të 4. Storage of infectious waste in temperatures
magazinohen në kushtet me temperaturë mbi 8 higher than 8 °C shall be prohibited.
5. Zabranjeno je da se zarazni otpad
°C.
skladišti na temperaturi preko 8 °C.
Neni 13
Trajtimi i mbeturinave medicinale
Article 13
Medical waste treatment
Član 13
Tretiranje medicinskog otpada
1. Mbeturinat e rrezikshme medicinale 1. Hazardous medical waste shall be treated in
trajtohen në furra për djegien e mbeturinave waste incinerator or places or equipment for 1. Opasan medicinski otpad tretira se u
25
ose në vendet dhe pajisjet për dezinfektim, disinfection and sterilisation and can then be pećima za sagorevanje otpada ili u mestima
sterilizim dhe pastaj mund të riciklohen apo të recycled or disposed.
i opremi za dezinfekciju, sterilizaciju i onda
deponohen.
se može reciklirati ili deponovati.
2. Trajtimi termik i mbeturinave medicinale 2. Thermal treatment of medical waste shall
behët vetëm në pajisje dhe nga personat e only be done by waste thermal treatment 2. Termičko tretiranje medicinskog otpada
licencuar për trajtim termik të mbeturinave.
equipment and licensed persons.
vrši se samo u premi i od strane osoblja
licenciranim za termički tretman otpada.
3. Ndalohet deponimi i mbeturinave të 3. Disposal of hazardous medical waste in
rrezikshme medicinale
në deponitë e municipal waste landfills shall be prohibited, 3. Zabranjuje se skladištenje opasnog
mbeturinave komunale, përveç në rastet kur unless allowed by the MESP.
medicinskog
otpada
u
skladištima
lejohet nga MMPH.
komunalnog otpada, osim u slučajevima
kada se dozvoljava od strane MSPP-a.
Neni 14
Article 15
Mbeturinat medicinale patologjike
Pathologic medical waste
Član 14
Patogeni medicinski otpad
1.
Mbeturinat
patogjene
mblidhen, 1. Pathologic waste shall be collected, stored
magazinohen dhe përkujdesja për to bëhet në and provided for in a special manner, by 1. Patogeni otpad sakuplja se, skladišti i
mënyrë të veçantë, duke i sterilizuar, duke i sanding them down in special places or briga o njemu vrši se na poseban nacin,
groposur, varrosur në vende të caktuara ose burying them in certain places or burning them sterilizacijom, zakopavanjem u odredjenim
duke i djegur në furra dhe krematoriume nën in crematories under certain conditions.
mestima ili sagorevajući u pećima pod
kushte të caktuara.
određenim uslovima.
2. Mbeturinat infektive patogjene të shtazëve 2. Infectious pathogenic waste may be treated
dhe shpezëve mund të trajtohen sipas according to paragraph 2, Article 12 of the 2. Patogeni infektivni otpad životinja i ptica
paragrafit 2, të nenit 12, të këtij Udhëzimi present Administrative Instruction.
može se tretirati prema stavu 2, člana 12,
Administrativ.
ovog Administrativnog Uputstva.
26
3. Mbeturinat që krijohen gjatë ekzaminimeve
laboratorike të gjakut, trajtohen sipas
paragrafit 1 te këtij neni dhe ne kontejner sipas
paragrafit 2, të nenit 12, të këtij Udhëzimi
Administrativ.
3. Waste generated after blood laboratory
analyses shall be treated as per paragraph 2, 3. Otpad stvoren posle laboratorijskih
Article 12 of the present Administrative ispitivanja krvi tretira se prema stavu 1,
Instruction.
ovog člana i u kontejner prema stavu 2,
člana 12, ovog Administrativnog Upustva.
4. Gjaku dhe derivatet të cilat kanë mbetur
gjatë bërjes së analizave për caktimin e
diagnozës dhe janë të përziera me kimikate,
trajtohen sikurse mbeturinat kimike, të
përshkruara në paragrafin 2, të nenit 13, të
këtij Udhëzimi Administrativ.
4. Blood and its remains from analyses for
determination of diagnosis that have been
mixed with chemicals shall be treated as
chemical waste described under paragraph 2,
Article 14 of the present Administrative
Instruction.
4. Krv i njeni derivati koji su ostali tokom
analiza za odredjivanje dijagnoze i
pomešane sa hemikalijama, tretiraju se kao
otpad hemikalija, opisane u stavu 2, clana
13, ovog Administrativnog Uputstva.
5. Mbeturinat medicinale patologjike duhet të 5. Pathologic medical waste should be stored
magazinohen në frigorifer ose dhoma in a refrigerator or conditioning room 5. Patogeni medicinski otpad treba se
klimatizuese në temperaturë deri 4 °C .
temperature to 4 ° C.
skladištiti u frižideru ili zamrzivaču na
temperaturi do 4°C.
Neni 15
Article 15
Mbeturinat kimike
Chemical waste
Član 15
Hemijski otpad
1. Sasitë e krijuara të mbeturinave kimike, 1. All the generated amounts of chemical
mblidhen dhe vendosen në enë siç është waste shall be collected and placed in bowls, 1. Sve stvorene kolicine hemijskog otpada,
përcaktuar në nenin 7, të këtij Udhëzimi as stipulated in Article 7 of the present sakuplja se i stavlja u sud kako je utvrdjeno
Administrativ.
Administrative Instruction.
u članu 7, ovog Administrativnog Uputstva.
2. Mbeturinat kimike mund të riciklohen me 2. Chemical waste can be recycled through 2. Hemijski otpad se može reciklirati
anë të metodave të trajtimit fizik kimik dhe natural methods of chemical and thermal pomoću metoda za fizičko, hemijski,
termik më qëllim të shkatërrimit si mbeturina treatment for the purpose of destruction as termički tretman u cilju uništavanja kao
27
të rrezikshme dhe në raste të veçanta mund të hazardous waste and in special cases can be opasnog otpada i u posebnim slučajevima
trajtohen me leje nga MMPH duke e zvogëluar treated with permission from MESP reducing mogu se tretirati uz dozvolu od strane
përqëndrimin e tyre.
their concentration.
MSPP-a smanjujući njihovu koncentraciju.
Neni 16
Mbeturinat e produkteve medicinal
Article 16
Waste from medical products
Član 16
Otpad medicinskih proizvoda
1. Mbeturinat e produkteve medicinale
mblidhen dhe vendosen në enë dhe ambalazhe
të veçanta siç është përcaktuar në nenin 7, të
këtij
Udhëzimi
Administrativ,
pastaj
përkohësisht magazinohen në vende të
caktuara.
1. Waste from medical products shall be
collected and placed in special bowls and
packaging, as described in Article 7 of the
present Administrative Instruction, and then be
stored in specific places temporarily.
1. Otpad medicinskih proizvoda sakuplja se
i stavlja u sudove i posebne ambalaže kao
što je dato u članu 7, ovog Administrativnog
Uputstva, onda se privremeno skaldišti u
posebnim mestima.
2. Mbeturinat e produkteve medicinale
trajtohen sipas Udhëzimit Administrativ nr.
12/2008 për asgjësimin e mbeturinave të
produkteve medicinal.
2. Waste from medical products shall be
treated as Administrative Instruction No.
12/2008 on Destruction of Waste from
Medical Products.
2. Otpad medicinskih proizvoda tretiraju se
prema Administrativnom Uputstvu br.
12/2008
za
uništavanje
otpadaka
medicinskih proizvoda.
3. Në objektet medicinale ku ruhen, shiten dhe
përdoren produktet medicinale, duhet patjetër
të posedojnë ambalazhe për mbeturinat e
produkteve medicinal.
3. Medical premises where medical products 3. U medicinskim objektiva gde se čuvaju,
are stored, sold or used must possess prodaju I koriste medicinski produkti
packaging for waste from medical products trebaju svakako posedovati ambalaže za
indispensably.
medicinski otpad.
4. Produktet medicinale që nuk do të përdoren,
ambalazhet e tyre, mbeturinat e produkteve
medicinale të krijuara nga qytetaret, duhet të
dorëzohen në vendin prej nga janë furnizuar
4. Medical products that will not be used and
their packaging and waste from medical
products generated by the citizens must be
delivered to the place from which they were
28
4. Medicinski produkti koji se neće koristiti,
njihove ambalaže, medicinski otpad nastale
u domaćinstvima treba postati na mesto od
kojeg sur anije otpremljeni ili na posebnim
më parë ose në vendet e veçanta për supplied before or to special places for the mestima za odlaganje medicinskog otpada.
grumbullimin e mbeturinave dhe produkteve collection of waste and medical products.
medicinal.
5. Procedura e dorëzimit të mbeturinave nga
produktet medicinale, sipas paragrafit 4, të
këtij neni, do të përcaktohet dhe miratohet me
vendim nga Ministri.
5. The procedure for the handover of medical
products, according to paragraph 4 of the
present Article, shall be determined and
endorsed by the Minister.
5. Postupak dostavljanja otpada od
medicinskih produkata, prema stavu 4, ovog
člana, odredit će se i usvojiti odlukom od
strane ministra.
Neni 17
Enët ambalazh nën shtypje
Article 17
Bowls with pressure packaging
Član 17
Sudovi za ambalažu pod pritiskom
1. Enët ambalazh nën shtypje nuk duhet të
mbahen në temperatura më të larta se
temperatura e dhomës dhe nuk duhet të hidhen
apo deponohen pa u bërë zbrazja e plotë e tyre
ose ç’aktivizimi i ventilit për zbrazjen e tyre.
1. Pressure packaging bowls should not be
kept in temperatures higher than the ambient
temperature and should not be thrown or
disposed of before they are emptied
completely or before the valve for emptying
them is deactivated.
1. Sudovi za ambalazu pod pritiskom ne
trebaju se držati na temperaturama višim od
sobne temperature i ne trebaju se bacati ili
deponovati
bez
njihovog
potpunog
ispražnjenja ili deaktiviziranja ventila za
njihovo ispražnjenje.
2. Enët ambalazh nën shtypje, pas shpenzimit, 2. After medical products are spent/used, 2. Sudovi za ambalažu pod pritiskom, posle
shfrytëzimit/përdorimit
të
produkteve pressure packaging bowls may not be reused, korišćenja medicinskih produkata ne mogu
medicinale, nuk mund të ripërdoren, por ato but they may be recycled.
se ponovo koristiti, ali se mogu reciklirati.
mund të riciklohen.
Neni 18
Transporti i mbeturinave medicinale
Article 18
Medical waste transporting
Član 18
Transporti i mbeturinave medicinale
1. Transporti i mbeturinave medicinale kryhet 1. Medical waste transporting shall be done by 1. Transportovanje medicinskog otpada vrši
29
me mjete të cilat sigurojnë dhe respektojnë using vehicles that comply with traffic
kërkesat dhe rregullat mbi qarkullimin rrugor, requirements and rules and hygienic and
kushtet higjienike, shëndetësore dhe kushtet health and environmental conditions.
mjedisore.
se sredstvima koja obezbeđuju i poštuju
zahteve i pravila o saobraćaju, higijenskim,
zdrastvenim uslovima i uslove životne
sredine.
2. Personat të cilët bëjnë transportimin e 2. Persons who transport the medical waste
mbeturinave medicinale, duhet t’i përmbahen should adhere to obligations deriving from
detyrimeve që dalin nga neni 19, i Ligjit për Article 19 of the Law on Waste.
Mbeturina.
2. Pravna i fizička lica koja vrše transport
medicinskog otpada trebaju se pridržavati
zaduženja koji proističu iz člana 19, Zakona
o otpadu.
3. Personat të cilët bëjnë transportimin e
mbeturinave medicinale mund të mbledhin
këto mbeturina
dhe duhet të
bëjnë
marrëveshje /kontratë me personat e licencuar
për trajtimin, ruajtjen apo deponimin e
mbeturinave medicinale.
3. Persons who transport medical waste may
collect them and should conclude an
agreement/contract with entities licensed for
medical waste treatment, storage and disposal.
3. Lica koji vrše transport otpada
medicinskih produkata mogu da sakupe
ovaj otpad i trebaju da urade sporazum
/ugovor sa licima licenciranim za tretman,
čuvanje ili deponovanje medicinskog
otpada.
Neni 19
Mbikëqyrja administrative dhe inspective
Article 20
Administrative and inspective oversight
Član 19
Administrativni i inspekcijski nadzor
1. Mbikëqyrja administrative e menaxhimit të 1. Administrative oversight of medical waste 1. Administrativni nadzor upravljanja
mbeturinave medicinale bëhet sipas nenit 61 shall be done pursuant to Article 61 and 62 of medicinskim otpadom vrši se prema članu
dhe 62 të Ligjit për Mbeturina.
the Law on Waste.
61 i 62 Zakona o Otpadu.
2. Inspektimi i objekteve në të cilat krijohen,
grumbullohen, deponohen dhe trajtohen
mbeturinat medicinale, bëhet duke u bazuar në
nenin 63, të Ligjit për Mbeturina.
2. Inspection over premises where medical
waste is generated, collected, disposed and
treated shall be done based on Article 65 of
the Law on Waste.
30
2. Inspekcija objekata u kojima se stvara,
odlaže, deponuje i tretira medicinski otpad
se vrši na osnovu člana 65 Zakona o
Otpadu.
3. Detyrat dhe autorizimet e inspektorit të
mjedisit për mbikëqyrjen e administrimit te
mbeturinave medicinale, janë të përcaktuara në
nenin 65, të Ligjit për Mbeturina.
3. Duties and authorisations of an
environmental inspector in terms of medical
waste management oversight have been
stipulated in Article 65 of the Law on Waste.
3. Zaduženje i ovlašćenje inspektora za
životnu sredinu o nadzoru i upravljanju
medicinskim otpadom, utvrđene su u članu
65 Zakona o Otpadu.
Neni 20
Dispozitat ndëshkuese
Article 20
Punitive Provisions
Član 20
Kaznene odredbe
1. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 6,
paragrafi 1 të këtij Udhëzimi Administrativ do
të ndëshkohet sipas nenit 73, paragrafi 1, nën
paragrafi 1.2, të Ligjit për Mbeturina.
1. Any person who violates the provisions of
Article 6, paragraph 1 of this Administrative
Instruction shall be punished under Article 73,
paragraph 1, under paragraph 1.2 of the Law
on Waste.
1. Svako lice koji prekrši odredbe člana 6,
stav 1 ovog Administrativnog Uputstva
kaznit će se prema članu 73, stav 1, pod stav
1.2, Zakona o Otpadu.
2. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 7,
paragrafi 3 të këtij Udhëzimi Administrativ do
të ndëshkohet sipas nenit 71, paragrafi 1, nën
paragrafi 1.30, 1.31 dhe 1.32 të Ligjit për
Mbeturina.
2. Any person who violates the provisions of
Article 7, paragraph 3 of this Administrative
Instruction shall be punished under Article 71,
paragraph 1, subparagraph 1.30, 1.31 and 1.32
of the Law on Waste.
2. Svako lice koji prekrši odredbe člana 7,
stav 3, ovog Administrativnog Uputstva
kaznit će se prema članu 71, stav 1, pod stav
1.30, 1.31 i 1.32, Zakona o Otpadu.
3. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 9,
paragrafi 2 të këtij Udhëzimi Administrativ do
të ndëshkohet sipas nenit 73, paragrafi 1, nën
paragrafi 1.18, 1.19 dhe 1.44 të Ligjit për
Mbeturina.
3. Any person who violates the provisions of
Article 9, paragraph 2 of this Procedure shall
be punished under Article 73, paragraph 1, sub
paragraph 1.18; 1.44 of the Law on Waste.
3. Svako lice koji prekrši odredbe člana 9,
stav 2, ovog Administrativnog Uputstva
kaznit će se prema članu 73, stav 1, pod stav
1.18, 1.44, Zakona o otpadu.
4. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 10, 4. Any person who violates the provisions of 4. Svako lice koji prekrši odredbe člana 10,
31
paragrafi 1 të këtij Udhëzimi Administrativ do Article 10, paragraph 1 of this Procedure shall stav 1, ovog Administrativnog Uputstva
të ndëshkohet sipas nenit 73, paragrafi 1, nën be punished under Article 73, paragraph 1, kaznit će se prema članu 73, stav 1, pod stav
paragrafi 1.20 të Ligjit për Mbeturina.
subparagraph 1.20 of the Waste Law.
1.20, Zakona o Otpadu.
5. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 10,
paragrafi 2 të këtij Udhëzimi Administrativ do
të ndëshkohet sipas nenit 71, paragrafi 1, nën
paragrafi 1.9 të Ligjit për Mbeturina.
5. Any person who violates the provisions of
Article 10, paragraph 2 of this Procedure shall
be punished under Article 71, paragraph 1,
under paragraph 1.9 of the Law on Waste.
5. Svako lice koji prekrši odredbe člana 10,
stav 2, ovog Administrativnog Uputstva
kaznit će se prema članu 71, stav 1, pod stav
1.9, Zakona o Otpadu.
6. Çdo person që shkel dispozitat e nenit 18,
paragrafi 2 të këtij Udhëzimi Administrativ do
të ndëshkohet sipas nenit 73, paragrafi 1, nën
paragrafi 1.26 i Ligjit për Mbeturina.
6. Any person who violates the provisions of
Article 19, paragraph 2 of this Administrative
Instruction shall be punished according to
Article 73, paragraph 1, sub paragraph 1.26 of
the Law on Waste.
6. Svako lice koji prekrši odredbe člana 18,
stav 2, ovog Administrativnog Uputstva
kaznit će se prema članu 73, stav 1, pod stav
1.26, Zakona o Otpadu.
Neni 21
Vendimi dhe procedura e ankesës
Article 21
Decision and appellate proceedings
Član 21
Odluka i postupak žalbe
Vendimi dhe procedura e ankesës në ushtrimin A decision shall be taken and appellate Odluka i postupak žalbe u vršenju nadzora i
e mbikëqyrjes dhe kontrollit inspektiv bëhet proceedings for performance of oversight and inspekcijskog nadzora vrši se prema članu
sipas nenit 68, të Ligjit për Mbeturina.
inspective control shall be conducted as per 68, Zakona o Otpadu.
Article 68 of the Law on Waste.
Neni 22
Article 22
Član 22
Shfuqizimi
Supersession
Ukidanje
Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi The present Administrative Instruction shall
Administrativ,
shfuqizohet
Udhëzimi supersede Administrative Instruction No. Stupanjem na snagu ovog Administrativnog
Administrativ nr 05/2008 për mbeturinat 05/2008 on Medical Waste upon its entry into Uputstva, ukida se Administrativno
32
medicinale.
force.
Uputstvo br. 05/2008 o medincinskom
otpadu.
Neni 23
Hyrja në fuqi
Article 23
Entry into force
Član 23
Stupanje na snagu
Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë
(7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri i
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor.
The present Administrative Instruction shall
enter into force seven (7) days after signature
by the Minister of the Ministry of
Environment and Spatial Planning.
Ovo Administrativno Upustvo stupa na
snagu sedam (7) dana posle potpisivanja od
strane Ministra Ministarstva Životne
Sredine i Prostornog Planiranja.
Date
Pristina
Datum
Priština
Datë
Prishtinë
Dardan Gashi
_____________
Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor
Dardan Gashi
_____________
Minister of the Ministry of Environment and
Spatial Planning
33
Dardan Gashi
____________
Ministar Ministarstva Životne Sredine i
Prostornog Planiranja
Shtojca 1
MODELI I PIKTOGRAMIT NDËRKOMBËTAR I RREZIKSHMËRISË QË NJOFTON RREZIKUN E MBETURINAVE
MEDICINALE DHE STANDARDI I ETIKETIMIT
ETIKETA E KONTEJNERËVE DHE ENËVE TË MBETURINAVE TË RREZIKSHME BIOLOGJIKE
Etiketa përfshin shenjën ndërkombëtare dalluese të rrezikut të mbeturinës medicinale, njoftimin e rrezikut mjekësor në shqip dhe
anglisht dhe numrin e parë të klasifikimit ndërkombëtar (6).
Madhësia minimale e etiketës duhet të jetë 14cm x 14cm dhe duhet të ketë formën e një rombi.
Të gjitha etiketat duhet të prodhohen me materiale që u rezistojnë rrezeve UV, ujit dhe të
jenë ngjitëse.
34
SHTOJCA II
MBETURINAT
MEDICINALE
N.O.S
MEDICAL WASTE
N.O.S
Etiketa përshkruese përfshin:
- përshkrimin dhe identifikimin (me germa të bardha në një sfond të zi), “Mbeturina spitalore”
N.O.S.
- përcaktimin – “I – infektuese”
- fjalën sinjalizuese “RREZIK”
- njoftimin e rrezikshmërisë “Mund të shkaktojë infeksion”
- Numri i OKB-së “3291”1
- Klasën e rrezikut “6.2”
- Numrin e Katalogut Shtetëror të Klasifikimit të Mbeturinave “18.01.03*”
35
- Numrat EINECS 2
- Shprehja e rrezikut “R21”
- Shprehja e sigurisë “S1/4/24/35/36/37/431 /60
- Deklaratë paralajmëruese
- Identifikimi i furnizuesit
- Kontakt personi
- Adresa
- Numri i telefonit
- Etiketa duhet të jetë shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
36
Mbeturinat medicinale
N.O.S
Medical Waste
N.O.S
Fjala sinjalizuese:
Signalword:
Infektuese
Infectious
RREZIK
DANGER
Shprehja e rrezikshmerise:
Hazard Statement:
mund te shkaktoje infeksion
may cause infection
Nr. i UNi / UN - Number:
Klasa / Class:
Katalogu i Mbetjeve:
Waste Catalogue:
3291
6.2
18.01.03*
Nr. i EINECSi / EINECS Nr.:
R – Frasa / R - Phrase:
S – Frasa / S - Phrase:
..................................
R21
S1/4/24/35/36/37/431/60
Shprehja parandaluese /
Precautionary Statement:
Identiteti i furnizuesit /
Personi i Kontaktit /
Adresa /
Numri i Telefonit /
Supplier Identification:
Contact Person:
Address:
Tel Number:
37
Etiketa e “Destinacionit dhe
e Deklarimeve”
Çdo enë e ambalazhuar,e
mbyllur dhe vulosur, duhet të
identifikohet me një etiketë
që duhet të vendoset në
unazën e vulës dhe që tregon:
- Vendndodhjen;
- Gjendjen e ngurtë ose të
lëngët;
- Llojin e mbeturinës së
rrezikshme;
- Datën e grumbullimit;
- Numrin e enës ose
ambalazhimit;
- Sasinë në kg ose litra;
- Nënshkrimin e punonjësit të
grumbullimit.
Shtojca 2.
FORMULAR PËR RAPORTIMIN E SHENIMEVE PËR MBETURINAT MEDICINALE
1.Objekti/Instuticioni:__________________________________________
2. Zotëruesi i mbeturinave : ___________________________Tel. ______
3. Adresa: ________________________________E-mail :________________
4. Sasia e mbeturinave medicinale: _________në ditë, _______në muaj.
5. Vlera totale e prodhuar e mbeturinave medicinale: _______________ ton/vit.
6. Metodat e trajtimit të mbeturinave medicinale:
□ Djegie në incinerator; hollim, neutralizim, dezinfektim etj.
□ Kontraktuar me kompaninë;
□ Të tjera.
38
(Shënoni si është rregulluar )____________________________________________
7. A funksionon sistemi i ndarjes së mbet. në lloje ( koshave/enëve) ?
□ Po □ Jo.
Jepni shpjegime më tepër:
____________________________________________________________________________________________________________
______________
8. Sa shpesh largohen mbeturinat medicinale nga objekti juaj:
___herë në ditë_______
në javë________ .
9. Sa gjatë rrinë të deponuara mbeturinat në objektin tuaj dhe a bëhet dezinfektimi i magazinave ?
_________________________________________________________
10. Kush i mbledh mbeturinat në kuadër të objektit tuaj ?
□ stafi i mirëmbajtjes se objektit; □ kompania e kontraktuar; □ të tjera(specifikoni)
______________________________________________________________________
11. A i përdorni metodat e administrimit të tanishëm, cila do prej këtyre në vijim?
□ paketim, □ etiketim, □ djegie, □ të tjera.
12. Gjate 12 muajve të kaluar a janë lëshuar gjoba ose ndëshkime tjera nga ana e organit kompetent, si rezultat i administrimit
joadekuat të mbeturinave medicinale?
□ po □ jo
Nëse po tregoni arsyen;
___________________________________________________________
39
13. Cilët janë personat ( emri dhe pozita ) përgjegjës për marrjen e vendimeve në lidhje me rishikimin e alternativave për
administrimin e mbeturinave dhe mbeturinave medicinale?
_____________________________________________________________________
14. A keni pasur ankesa apo brenga lidhur me procesin e administrimit të tanishëm të mbeturinave medicinale, nga kush dhe pse?
_____________________________________________________________________
15. Sa është kostoja e administrimit të mbeturinave në objektin tuaj?
16. Si e vlerësoni gjendjen ne objektin tuaj? A keni marrë iniciativa për ndryshimin ( përmirësimin) e gjendjes? Çfarë mund të
ndryshoni ?
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
17. Personi kontaktues:
Emri_______________________________________________________
Vendi i punës _______________________________________________
Tel.________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Vendi: _______________________
Data: ______________________
40
TE DHËNAT E PËRGJITHSHME PËR INSERATOR
Emri i ndërmarrjes/objektit:
Adresa:
Pronari/ Operatori:
Tel:
Fax:
E-mail:
Lloji i inseratorit:
Kapaciteti i inseratorit:
Lloji i mbeturinave që digjen:
Koha e operimit të inseratorit:
orë/ditë
ditë/javë
___________
___________
javë/vit
________________
Temperatura e djegies: Në vatër_____0C; Në kolonën e parë_____0C; në kolonën e
dytë _____ 0C.
TË DHËNAT PËR LËNDËT DJEGËSE
Gaz □
Naftë □
□ Tjera
Energji elektrike □
__________________________________
Matja e emisioneve në ajër:
41
Mazut
□
Lloji i pajisjes filtruese:
INFORMACIONE PLOTËSUESE/VËREJTJET
Llojet dhe sasia e mbeturinës që digjet, sipas muajve:
Personi kontaktues përgjegjës :______________
Datë:
Shënime të tjera:
Të bëhet një përshkrim më i gjerë i administrimit të mbeturinave medicinale të cilat ju i krijoni dhe përshkrimi i efekteve të
mira /jo të mira/ gjatë djegies së mbeturinave.
TE DHËNAT E PËRGJITHSHME PËR PAJISJE
Emri i ndërmarrjes/objektit:
Adresa:
Pronari/ Operatori:
Tel:
Fax:
E-mail:
Lloji i pajisjes/autokllaves:
42
Kapaciteti i pajisjes/autokllaves:
Lloji i mbeturinave që sterilizohen:
Koha e operimit në pajisjes/autokllave:
orë/ditë
ditë/javë
___________
___________
javë/vit
________________
Temperatura gjate sterilizimit:
Reduktimi i vollumit dhe i masës së mbeturinave:
Lloji i pajisjes filtruese:
INFORMACIONE PLOTËSUESE/VËREJTJET
Llojet dhe sasia e mbeturinës që sterilizohet, sipas muajve:
Personi kontaktues përgjegjës :______________
Datë:
43
Shënime të tjera:
Të bëhet një përshkrim më i gjerë i administrimit të mbeturinave medicinale të cilat ju i krijoni dhe përshkrimi i efekteve të
mira /jo të mira/ gjatë sterilizimit së mbeturinave.
Annex 1
MODEL OF INTERNATIONAL WARNING OF DANGER FROM MEDICAL WASTE AND LABELLING STANDARD
CONTAINER`S LABEL OF BIOLOGICAL HAZARDUS WASTE
The label shall contain the international distinctive sign of danger from medical waste, warning of danger to environment in Albanian
and English and the first number of international classification (6).
Maximum size of the label should be 14cm x 14cm and it must have the form of a rhomboid.
All labels should be made of materials resistant to UV light and water and should be adhesive.
44
45
MBETURINAT MEDICINALE
N.O.S
MEDICAL WASTE
N.O.S
Descriptive label includes:
- Description and identification (white lettering on a black background), "hospital waste"
N.O.S.
- Determination - "I - Infectious"
- Signal word "DANGER"
- Notification of risk "can cause infection"
- UN number "3291" 1
- Grade risk "6.2"
- Number of State codes Waste Classification "18:01:03 *"
- EINECS numbers 2
- Quote risk "R21"
46
- Quote security "S1/4/24/35/36/37/431 / 60
- Statement warning
- Identification of suppliers
- Contact person
- Address
- The number of mobile phone and
- Should be the minimum size (width x height) 21cm x 14cm (A5). Labels must be written in Albanian and English
Etiketa përshkruese përfshin:
- përshkrimin dhe identifikimin (me germa të bardha në një sfond të zi), “Mbeturina spitalore”
N.O.S.
- përcaktimin – “I – infektuese”
- fjalën sinjalizuese “RREZIK”
- njoftimin e rrezikshmërisë “Mund të shkaktojë infeksion”
- Numri i OKB-së “3291”1
- Klasën e rrezikut “6.2”
- Numrin e Katalogut Shtetëror të Klasifikimit të Mbeturinave “18.01.03*”
- Numrat EINECS 2
- Shprehja e rrezikut “R21”
- Shprehja e sigurisë “S1/4/24/35/36/37/431 /60
- Deklaratë paralajmëruese
- Identifikimi i furnizuesit
- Kontakt personi
- Adresa
- Numri i telefonit dhe celularit
- Madhësia minimale duhet të jetë (gjerësi x lartësi) 21cm x 14cm (A5). Etiketa duhet të jetë shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
47
48
Mbeturinat medicinale
N.O.S
Medical Waste
N.O.S
Infektuese
Fjala sinjalizuese:
Signalword:
RREZIK
DANGER
Shprehja e rrezikshmerise:
Hazard Statement:
mund te shkaktoje infeksion
may cause infection
No. i UNi / UN - Number:
Klasa / Class:
Katalogu i Mbetjeve:
Waste Catalogue:
3291
6.2
18.01.03*
Nr. i EINECSi / EINECS Nr.:
R – Frasa / R - Phrase:
S – Frasa / S - Phrase:
..................................
R21
S1/4/24/35/36/37/431/60
Shprehja parandaluese /
Precautionary Statement:
Identiteti i furnizuesit /
Personi i Kontaktit /
Adresa /
Numri i Telefonit /
Supplier Identification:
Contact Person:
Address:
Tel Number:
49
Infectious
Label of "Destination and
Declarations"
Each bin is packed, sealed
and stamped, shall be
identified with a label that
should be placed in the seal
ring and shows:
- Location;
- State of solid or liquid;
- The type of hazardous
waste;
- Date of collection;
- Number of bin or
packaging;
- The quantity in kilograms
or liters;
- Signature collection
employees
Etiketa e “Destinacionit dhe
e Deklarimeve”
Çdo kosh i ambalazhuar, i
mbyllur dhe vulosur, duhet të
identifikohet me një etiketë
që
duhet të vendoset në unazën e
vulës dhe që tregon:
- Vendndodhjen;
- Gjendjen e ngurtë ose të lëngët;
- Llojin e mbeturinës së rrezikshme;
- Datën e grumbullimit;
- Numrin e koshit ose ambalazhimit;
- Sasinë në kg ose litra;
- Nënshkrimin e punonjësit të grumbullimit.
Location- Center hazardous waste management
Solid
Battery
Battery
vehicles
Filter
Pesticide
50
Liquids
Used oil
used
Acid
Alkali
Pesticide
Chemicals
Fertilizer
Solid
..............
..............
Liquids
..............
...............
Weight: ..........…........kg / liter
Date of collection:
..................................
Quality control:
..................…..........
Annex 2.
MEDICAL WASTE DATA REPORTING FORM
1. Premises/institution: __________________________________________
51
2. Waste holder: ___________________________Tel. ______
3. Address: ________________________________E-mail: ________________
4. Medical waste quantity: _________per day, _______per month.
5. Total value of generated medical waste: _______________ ton/year.
6. Medical waste treatment methods:
□ Burning in incinerator; thinning, neutralization, disinfection, etc.
□ Contract with company;
□ Other.
(Specify how this is regulated)____________________________________________
7. Does waste sorting into types work (bins/bowls)?
□ Yes □ No. Please explain:
____________________________________________________________________________________________________________
______________
8. How often is medical waste collected from your premises?
___times a day_______ times a week ________.
9. For how long does waste remain deposited in your premises and are storage rooms disinfected?
_________________________________________________________
52
10. Who collects the waste in your premises?
□ building maintenance staff; □ contracted company; □ other (specify)
______________________________________________________________________
11. Do you use current management methods and which of the following?
□ packaging, □ labelling, □ incineration, □ other.
12. Over the past 12 months, has the competent body imposed fines or other punishments as a result of inadequate management of
medical waste?
□ Yes □ No
If yes, indicate the reason;
___________________________________________________________
13. Who are the persons (name and position) responsible to take decisions on reviewing waste management alternatives and medical
waste?
_____________________________________________________________________
14. Have you received complaints or concerns about the current process of medical waste management, from whom and why?
_____________________________________________________________________
15. What is the waste management cost in your premises?
16. How do you assess the situation in your premises? Have you taken any initiative to change (improve) the situation? What can you
change?
53
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
17. Contact person:
Name_______________________________________________________
Position _______________________________________________
Tel.________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Place: _______________________
Date: ______________________
54
GENERAL INFORMATION ON THE INCINIRETAOR
Name of company/premises:
Address:
Owner/ Operator:
Tel:
Fax:
E-mail:
Type of incinerator:
Incinerator’s capacity:
Types of waste burned:
Incinerator’s time of operation:
hours/day
days/week
weeks/year
___________
___________
________________
Incineration temperature: In the furnace_____0C; in the first column_____0C; in
the second column _____ 0C.
Gas □
INFORMATION ON THE FUEL
Diesel □
□ Other
55
Electric power □
__________________________________
Mazut □
Measuring emissions into the air:
Type of filtering equipment:
SUPPLEMENTARY INFORMATION /REMARKS
Type and amount of waste burned per month:
Contact person responsible:______________
Date:
Other notes:
Provide a broader description of the management of the medical waste that you produce and describe positive/negative effects
in the course of waste incineration.
GENERAL INFORMATION ON EQUIPMENTS
Name of company /premises:
Address:
Owner/ Operator:
56
Tel:
Fax:
E-mail:
Type of equipment/autoclaves:
Capacity of equipment/autoclaves:
Type of sterilization wastes:
Time on equipment operation /autoclaves:
hour/day
day/week
week/year
___________
___________
________________
Temperature during sterilization: In focus_____0C; In first column____0C; in the
second column _____ 0C.
DATA FOR FUELS
Diesel □
Gas □
Electric Energies □
__________________________________
□ Other
Mazout
Reduce the volume and mass of waste:
The type of filtering device:
ADDITIONAL INFORMATIONS /REMARKS
57
□
Type and quantity of waste that is sterilized, by months:
Responsible contacting person :______________
Date:
Other notes:
Provide a broader description of medical waste management which you create and description of good /bad effects /
during waste sterilization.
Dodatak 1
MEĐUNARODNI MODEL PIKTOGRAMA OPASNOSTI KOJI OBAVEŠTAVA OPASNOST MEDICINSKOG OTPADA I
STANDARD ETIKETIRANJA
ETIKETA KONTEJNERA BIOLOŠKOG OPASNOG OTPADA
58
Etiketa uključuje međunarodno prepoznatljiv znak opasnosti medicinskog otpada, obaveštavanja zdravstvenog rizika na albanskom i
engleskom jeziku i prvi broj međunarodne klasifikacije 6).
Minimalna veličina etikete treba da bude 14cm x 14cm i treba da bude u obliku romba.
Sve etikete trebaju se proizvesti od materija koji su otporni na UV zrake, vodu i trebaju biti lepljivi.
59
MEDICINSKI OTPAD
N.O.S
MEDICAL WASTE
N.O.S
Opisna etiketa obuhvata:
- opis i identifikaciju (belim slovima na crnoj pozadini), “Bolnički otpad”
60
N.O.S.
- određivanje – “I – infektivni”
- signalnu reč “OPASNOST”
- obaveštavanje opasnosti “Može uzrokovati infekciju”
- Broj OKB- “3291”1
- Klasu opasnosti “6.2”
- Broj Državnog kataloga klasifikacije otpada “18.01.03*”
- Brojeve EINECS 2
- Znak opasnosti “R21”
- Izraz bezbednosti “S1/4/24/35/36/37/431 /60
- Izjava upozorenja
- Identifikacija snabdevača
- Kontakt osoba
- Adresa
- Broj telefona i mobila
- Minimalna veličina treba da bude (širina x visina) 21cm x 14cm (A5). Etiketa treba da bude napisana na albanskom i engleskom
jeziku.
61
Medicinski otpad
N.O.S
Medical Waste
N.O.S
Infektivan
Infectious
Signalizirajuća reč:
Signalword:
OPASNOST
DANGER
Izraz opasnosti:
Hazard Statement:
može uzrokovati infekciju
may cause infection
Br. i UNi / UN - Number:
Klasa / Class:
Katalog otpada:
Waste Catalogue:
3291
6.2
18.01.03*
Br. i EINECSi / EINECS Nr.:
R – Frasa / R - Phrase:
S – Frasa / S - Phrase:
..................................
R21
S1/4/24/35/36/37/431/60
Izraz upozorenja /
Precautionary Statement:
Identifikacija snabdevača /
Kontaktno lice /
Adresa /
Broj telefona /
Supplier Identification:
Contact Person:
Address:
Tel Number:
62
Etiketa “Destinacije i
izjava”
Svaki ambalažirani sud,
zatvoren i zapečaćen, treba se
identifikovati jednom
etiketom koja se treba staviti
u prsten pečata i koji
pokazuje:
- Destinaciju;
- Čvrsto ili tečno stanje;
- Vrstu opasnog otpada;
- Datum sakupljanja;
- Broj suda ili ambalaže;
- Količinu u kg ili litru;
- Potpis zaposlenog za
prikupljanje.
Centar upravljanja opasnim otpadom
LOCATION....................
Čvrsti
Baterija
Baterija
vozila
Filter
Pesticidi
Tečno
Korišćeno
ulje
Kiselina
Baza
Pesticidi
Hemikalije
Đubrivo
Čvrsto
..............
..............
Tečno
..............
...............
Težina: ..........…........kg / litra
63
Datum prikupljanja:
Kontrola kvaliteta:
..................................
..................…..........
Dodatak 2.
OBRAZAC ZA IZVEŠTAVANJE BELEŠKI O MEDICINSKOM OTPADU
1.Objekt/Institucija:__________________________________________
2. Posedioc otpada : ___________________________Tel.#: ______
3. Adresa: ____________________________________E-mail :________________
4. Količina medicinskog otpada: _________na/dan _______u/mes.
5. Totalna vrednost proizvedenog medicinskog otpada: _______________ ton/god.
64
6. Metode za tretman medicinskog otpada:
□ Sagorevanje u inceneratoru, istanjivanje, neutralizacija, dezinfekcija itd.
□ Kontaktirao sa kompanijom;
□ Drugo.
(Obeležite kako je uređeno )____________________________________________
7. Dali funkcijoniše sistem odvajanja otpada u vrste ( korpe/sudove ) ? □ Da □ Ne.
Više obrazložite:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Koliko se često odstranjuje medicinski otpad iz vašeg objekta :
___puta na /dan_______
u /nedelji________
9. Koliko dugo stoji otpad deponiran u vašem objektu i dali se vrši dezinfekcija magacina?
_________________________________________________________
10. Ko sakuplja otpad u vašem objektu ?
□ osoblje za održavanje objekta; □ ugovorna komp.; □ drugo(specifikujte)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Dali koristite metode sadašnjeg upravljanja koje vam se od dole navedenih dopada?
□ paketiranje; □ etiketiranje; □ sagorevanje □ drugo
65
12. Tokom 12 prethodnih meseci dali su od nadležnih organa izdate novcane kazne ili druge vrste kazni, kao rezultat neadekvatnog
upravljanja medicinskim otpadom?
□ da □ ne
Ukoliko jeste kažite razlog;
___________________________________________________________
13. Koja su lica ( ime i položaj ) odgovorna za donošenje odluka u vezi sa razmatranjem alternativa o upravljanju otpadom i
medicinskim otpadom?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Dali ste imali zalbe ili problema u vezi sa sadasnjim postupkom upravljanja medicinskim otpadom, od koga i zasto?
_____________________________________________________________________
15. Koja je cena upravljanja otpadom u vašsem objektu?
16. Kako procenjujete stanje u vašem objektu? Dali ste preuzeli iniciativu na izmeni (poboljšanje) stanja? Šta se može izmeniti ?
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
17. Lice za kontakt:
Ime_______________________________________________________
Radno mesto _______________________________________________
Tel.________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
66
Mesto: _______________________
Datum: ______________________
OPSTI PODACI ZA INSPEKTORA
Ime preduzeca/objekta:
Adresa:
Vlasnik/ Operater:
Tel:
Fax:
E-mail:
Vrsta inseratora:
Kapaciteti inseneriranja:
Vrsta otpada za sagorevanje:
Vreme operacije inseratora:
Cas/Dan
___________
Dan/Nedelja
___________
Nedelja/God.
________________
67
Temperatura sagorev.: Na vatri_____0C; U prvoj koloni_____0C; u drugoj koloni _____ 0C.
Gas □
Elektricna ener. □
Nafta □
Mazut □
PODACI O GORIVIMA
□ Drugo
__________________________________
Merenje drugih emisija u vazduhu:
Vrsta filter. opreme:
DODATNE INFORMACIJE/NAPOMENE
Vrste i količina otpada koji se spaljuje, po mesecima:
Odgovorno lice za kontakt :______________
Datum:
Drugi podaci:
Da se uradi širi opis upravljanja medicinskim otpadom koje vi stvarate i opis loših efekata /nisu dobri/ tokom spaljivanja
otpada.
68
OPŠTI PODACI O OPREMANJU
Naziv preduzeća/objekta:
Adresa:
Vlasnik/ Operater:
Tel:
Fax:
E-mail:
Vrsta opreme/autoklave:
Kapacitet opremanja/autoklave:
Vrsta otpada koji se steriliše:
Vreme rada u opremi/autoklavi:
čas/dan
dan/nedelja
___________
___________
dan/nedelja
________________
Temperatura tokom sterilizacije: U vatri_____0C; U prvoj koloni_____0C; u
drugoj koloni _____ 0C.
PODACI O GORIVU
Gas □
Nafta □
Električna energija □
__________________________________
□ Ostalo
Mazut
69
□
Redukcija obima i količine otpada:
Vrsta filtrirajuće opreme:
DODATNE INFORMACIJE/NAPOMENE
Vrste i količina otpada koji se steriliše, po mesecima:
Odgovorno lice za kontakt:______________
Datum:
Drugi podaci:
Da se uradi opširniji opis upravljanja medicinskim otpadom koje vi stvarate i opis loših efekata /nisu dobri/ tokom sterilizacije
otpada.
70
71
Download

Shkarko