PITANJA ZA ISPIT IZ PREDMETA OPŠTA PSIHOLOGIJA
1. Šta proučava psihologija?
2. Šta čini psihički život?
3. Nabrojte psihičke procese.
4. Šta podrazumevamo pod psihičkim osobinama ?
5. Koje su teorijske grane psihologije? Šta svaka od njih izučava?
6. Koje su primenjene grane psihologije? Šta svaka od njih proučava?
7. Šta podrazumevamo pod pojmom metod istraživanja?
8. Navedite faze istraživanja.
9. Šta je upitnik?
10. Šta je ontogenetski razvoj?
11. Nasleñe kao uslov razvitka.
12. Značaj sredine za razvoj pojedinca.
13. Uloga aktivnosti u razvoju pojedinca.
14. Ispitivanje uloge nasleña-eksperiment sa jednojajčanim blizancima, organizacija
eksperimenta i zaključci.
15. Shvatanja o činiocima razvoja: nativizam, empirizam i interakcionizam.
16. Opišite dva kriterijuma za razlikovanje osećaja i opažaja.
17. Zakonitosti organizacije draži u opažaje (zakon blizine, sličnosti, simetričnosti i
kontinuiteta)
18. Uloga iskustva u opažanju.
19. Uticaj motivacije i ličnosti na opažanje.
20. Šta je pažnja?
21. Organske promene pri pažnji.
22. Činioci koji izazivaju i odreñuju pažnju.
23. Pojam učenja.
24. Senzitizacija i habituacija.
25. Klasično uslovljavanje.
26. Emocionalno uslovljavanje.
27. Instrumentalno učenje.
28. Učenje uviñanjem.
29. Učenje po modelu.
30. Koje su tri osnovne manifestacije pamćenja?
31. Koja je razlika izmeñu reprodukcije i rekognicije?
32. Kratkoročno i dugoročno pamćenje.
33. Kvalitativne promene u pamćenju.
34. Šta je zaboravljanje?
35. Krivulje zaboravljanja.
36. Zaboravljanje različitih vrsta gradiva.
37. Uzroci zaboravljanja-spontano i aktivno zaboravljanje.
38. Pretpostavka o večitosti pamćenja.
39. Potiskivanje.
40. Dva oblika mišljenja prema Spirmanu.
41. Majerov ogled.
42. Pojama direkcije.
43. Tok i faze misaonog toka.
44. Stvaralačko mišljenje-pojam i kriterijum stvaralaštva; tok i faze stvaralačkog
mišljenja; vrste mišljenja: imaginativno i realističko, divergentno i konvergentno
45. Razvoj mišljenja-Pijažeov opis intelektualnog razvoja.
46. Definicije inteligencije-biološka i psihološka,; inteligencija, učenje uviñenjem,
mišljenje; Spirmanova odredba inteligencije
47. Merenje sposobnosti, umni količnik.
48. Struktura sposobnosti-Spirmanova teorija dva faktora; Terstonova teorija grupnih
faktora, Katelova teorija; Gardnerova teorija multiple inteligencije.
49. Emocionalni život u adolescenciji: socijalni uticaji, fizički rast i izgled, osećanje
sigurnosti,želja za isticanjem i socijalnim prihvatanjem, konformiranje zahtevima
grupe, lični identitet, moral i pogled na svet, druženja, seksualnost, odnosi sa
roditeljima.
50. Koje su tri komponente naklonosti i nenaklonosti?
51. Faktori koji utiču na stvaranje naklonosti i nenaklonosti.
52. Ljubav: priroda ljubavi, romantična ljubav.
53. Negativne i pozitivne emocije.
54. Pojam traume i primeri traumatskih dogadjaja.
55. Posttraumatski stresni poremećaj.
56. Pojam stresa, tipovi stresora, stresna situacija.
57. Opšti adaptacioni sindrom i njegove faze.
58. Vrste strahova koje se razlikuju u psihologiji i psihijatriji.
59. Vrste anksioznosti.
60. Psihosomatska oboljenja.
61. Osnovni pojmovi iz oblasti motivacije: potreba, nagon, želja, težnja, namera.
62. Organski, homeostazni motivi.
63. Princip homeostaze.
64. Motivacioni ciklus.
65. Bitne osobine homeostaznih motiva.
66. Seksualni motiv, činioci koji odreñuju pol i seksualnu želju.
67. Roditeljski mtiv: materinski motiv kod životinja i materinski motiv kod žena.
68. Nehomeostazni motivi.Motivi aktivnosti, čulne stimulacije i radoznalosti.
69. Bitne karakteristike nehomeostaznih motiva.
70. Lični motivi, priroda ličnih motiva, motiv postignuća.
71. Društveni motivi, potreba za emocionalnom vezom i osloncem, agresivnost.
72. Funkcionalna autonomija motiva.
73. Hijerarhija motiva.
74. Personalni i socijalni stavovi.
75. Karakteristike stavova.
76. Formiranje stavova.
77. Održavanje stavova.
78. Menjanje stavova.
79. Delovanje stavova.
80. Konformizam i činioci konformiranja.
81. Predrasude, poreklo predrasuda, borba protiv predrasuda.
82. Priora, vrste i razvoj interesovanja.
83. Propaganda.
84. Glasine i psihološki rat.
85. Javno mnjenje i njegovo izučavanje.
86. Frustracije i konflikti.
87. Izvori frustracija.
88. Vrste konflikata.
89. Reakcije na frustracije i konflikte: realističko reagovanje na frustracije, realistički
ali neuspešni, negativni načini reagovanja na frustracije.
90. Odbrambeni mehanizmi: racionalizacija, identifikacija, projekcija,potiskivanje,
reakciona formacija, regresija, sublimacija, negiranje ili odricanje
91. Predispitna obaveza iz oblasti ličnosti.
92. Izmenjena stanja svesti.
93. Spavanje i san, tumačenje snova.
94. Hipnoza.
95. Droga i dejstvo droge: psihoaktivne droge, štetne droge.
96. Parapsihološke pojave.
97. Neprilagoñeno ponašanje: agresivnost i anksioznost, alijenacija i anomija.
98. Delinkvencija, uzroci delinkventnosti.
99. Alkoholizam i njegove posledice, uzroci i suzbijanje alkoholizma.
100. Narkomanija: posledice uzimanja narkotika, uzroci i lečenje narkomanije.
101. Normalno i nenormalno ponašanje.
102. Psihičke teškoće i poremećaji.
103. Neuroze: karakteristike neurotskih stanja, vrste neuroza, uzroci neuroza.
104. Psihoze: karakteristike psihotičnih poremećaja, vrste i oblici psihoza, uzroci
duševnih oboljenja.
105. Psihopatija.
106. Sprečavanje i lečenje duševnih poremećaja.
Download

Општа психологија