číslo 5 • květen 2013 • ročník XI
www.dobrany.cz
zdarma do všech domácností
KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY
Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech a Městské kulturní středisko Dobřany uspořádaly 13. dubna v Káčku
komponovaný pořad k 70. výročí náletu na Dobřany. Jeho součástí byla výstava, přednáška Mgr. Karla Fouda a promítání filmů Nálet
na Dobřany a Nebeští jezdci.
UVNITŘ LISTU
» 15x100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
» Rozhovor s npor. Bc. Pavlem Vaníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
» Školní vědecký den na základní škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
» Skautky na závodech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
» Divadelní hra s čísly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
» Novinky v exekucích v roce 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
mezi nejvýznamnější akce dubna patřila vzpomínka na to, jak se našeho města
dotkla druhá světová válka. Znovu se potvrdilo, že vzpomínka na takovou hrůzu, jakou
je bombardování, žije v lidské mysli dlouho.
Předvedl to v Káčku pan Keller, zažil jsem
to už předtím. V rozhlase jsme mívali každý den téma dne, ke kterému se mohli lidé
vyjadřovat na záznamník. Ať jsme si lámali
hlavu, jak jsme chtěli, záznamník převážně
mlčel. Jen jednou jsme ho skoro zavařili,
to když jsme zvolili neaktuální téma. Nálety. Zbyla z toho pěkná sbírka nepěkných
vzpomínek. Vrcholem byl jistý pán, který
se neohlášeně dostavil na vrátnici. Ráno
slyšel, o čem budeme vysílat, sedl na vlak
a přijel se vyjádřit osobně. Trvalo mu to
strašně dlouho, berle, astma a tak vůbec.
Přesto dorazil.
Vyprávěl naprosto otevřeně o tom, jaké
to bylo v krytu při největším neatomovém
náletu všech dob v Drážďanech. Navzdory
bontonu své generace a viditelné kultivovanosti se v jeho plynulé řeči objevilo věcné
konstatování toho, že se pokálel a pomočil, a bylo mu to jedno, stál tam a strachy
téměř nedýchal, jakmile vylezl ven, klepal
se. Pak zvracel, když spatřil zbytky těl ze
sousedního krytu, kam původně mířil. Pak
už nevyprávěl, plakal tak dlouho, že jsme
měli co dělat, abychom ho utišili.
I proto je špatně, že většinou u poloplného
korýtka jen naříkáme nad tím, že by mohlo
být plnější. Čas od času je dobré uvědomit
si, že mír má obrovskou cenu. Já vím, pro
nás, co jsme zažili mírové hnutí za socialismu, má to slovo komický přídech mávátek,
holubiček, prázdného tlachání a podpory
šílenců typu Pol-Pota či Kim-Ir-Sena ve jménu míru...
Ale naše město zmizelo z mapy málem
dvakrát, za třicetileté války, i před sedmdesáti lety. Možná si vzpomenete na to, jak
zkomplikovaly pozůstatky náletu a kvapných oprav po něm opravu budovy umělecké školy. Někdy mám pocit, že se každý
spíše těší, až vyfotí a vysdílí v počítačové
síti fotku ve stylu: já a nevybuchlá bomba.
Že válečné harampádí nás zajímá víc než
to, že si užíváme báječně dlouhé období bez
války. Tak zkuste aspoň v květnu sobě či
dětem připomenout oběti, hrdiny i padouchy s jejich ohavnými názory a taky to,
že právě kvůli vyhnutí se válkám vznikla Evropská unie. Občas směšná, občas
otravná, ale sakra dobře plnící tuhle svou
základní funkci. To chce zaklepat - třeba
o kousek letecké pumy?
Martin Sobotka
strana 2
FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 2013 – DALŠÍ VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ
PRO ŽADATELE!
Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne 6. března 2013 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2013.
Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města –
vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města - vylepšit primárně vzhled
a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale i právnických
osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd.
Půjčku je možno využít např. na:
• Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna
oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového
domu – nově půjčka až 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům a až 0,8 mil. Kč na
jeden bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let!
• Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní, elektrické,
plynové přípojky k domu - rodinný dům, bytový dům (ČOV územně vymezeno
pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd ) – nově půjčka až 100 tisíc Kč na
jeden rodinný nebo bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou
splatnosti 6 let!
• Energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům - nově půjčka do 200 tisíc Kč na jeden dům
určený k bydlení při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let!
• Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního zásobování
teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům – nově půjčka do 60 tisíc
Kč na jednu bytovou jednotku v rodinném nebo bytovém domě a do výše
400 tisíc Kč na jednu výměníkovou stanici či zřízení přípojky na páteřní řad
rozvodů tepla v rámci CZT města Dobřany pro bytový dům při úrokové sazbě
1% p.a. a max. dobou splatnosti 8 let!
Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU
KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např.
nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní
okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu
nebo střešní krytiny.
Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhé 1% s dobou splácení nově do osmi
let a výše půjčky do 400 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 0,9 mil. Kč na
bytový dům!
Kromě výše uvedených výrazných změn byly ve prospěch žadatelů upraveny
i záruky za poskytnuté půjčky! Více se dočtete na www.dobrany.cz, konkrétně na
odkazu: http://www.dobrany.cz/fond-rozvoje-bydleni-mesta-dobrany/
Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových
stránkách města Dobřany www.dobrany.cz, nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout
v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo.
Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 7. března 2013 do
31. května 2013 do 13:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu Dobřany,
přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku 2013, nejpozději do
10. července 2013.
Žádosti doručené po 31. květnu 2013 nebudou zařazeny do procesu hodnocení
žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok.
Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany,
Finanční výbor zastupitelstva města Dobřany a Rada města Dobřany. Všem těmto
subjektům je nutné za tyto radikální úpravy Fondu rozvoje bydlení poděkovat.
Marek Sýkora, starosta města
15x100
„Jak hodnotíte vystoupení poslance Babáka na únorovém zastupitelstvu?“
Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Dobřany vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Michal Babák. Ve svém vystoupení kritizoval nezveřejnění územního plánu a prodej lukrativních pozemků za minimální ceny. V této věci hodlá podat trestní oznámení. Vystoupení poslance Babáka však obsahovalo velké množství faktických chyb.
Dagmar Terelmešová
Josef Weinreb
Nechci hodnotit nikoho, ani jak se chová, ani jakým způso-
Poněkud prekérní otázka. Nelze totiž ve stručnosti vylíčit atmosféru na
bem vystupuje. Mám jen jednu připomínku k obsahu toho,
co pan poslanec Babák říkal. Pokud chci někoho nebo něco
posledním zastupitelstvu, ani jistou frustraci některých spoluobčanů,
kteří se obracejí všude tam, kde je alespoň vyslechnou (v tomto přípa-
podrobit takto tvrdé kritice, musím si zjistit fakta. Pokud
dě na VV). Stejně tak nelze stručně pojednat o kauze „obchodování“
tak neučiním, může se mi stát, že budu posléze vypadat
s pozemky v Dobřanech, na kterou poukázal poslanec Babák, když se po dlouhém monolo-
jako „neinformovaný“.
gu pana starosty dostal ke slovu. Pravda, poněkud popletl skutkovou podstatu své interpelace, drže v ruce Dobřanské listy s naším článkem „Případ parcel v průběhu času“. To však
nic nemění na podstatě z našeho pohledu nemorálního obchodu s parcelami. Pan poslanec
promluvil ještě při odchodu, když si vyslechl stížnosti občanů v závěrečné diskusi. A sice
(nejedná se o přesnou citaci): „Pane starosto, nezapomínejte, že jste tu pro lidi a ne lidi pro
vás.“ Z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné je tomuto důležitému apelu dostát.
Jan Smola
Protože jsem se tohoto zastupitelstva nezúčastnil z důvodu nemoci, nemohu fundovaně odpovědět.
Pavel Sloup
Hodnotím ho s úsměvem. Je na místě otázka, jak
hodnotí vystoupení ta osoba, která pana Babáka
pozvala. Pan poslanec přednesl nějaké námitky na
zastupitelstvu ohledně prodeje a nákupu parcel (dost
stará záležitost). Pan starosta mu na ně na místě
odpověděl a detaily poslal el. poštou. Myslím, že p. Babák nebyl dost dobře
informován, a proto během diskuse svůj výstup zkrátil a s jeho bodyquardem
odjeli. Pro zajímavost si najděte na wikipedii jméno Michal Babák, ať vidíte,
s kým mělo město tu čest.
Michal Šašek
Marek Sýkora
Návštěva pana poslance Michala Babáka z politické strany
Víte, ten, kdo to neviděl, tak tomu těžko uvěří. Pan poslanec přijel
Věci veřejné mě velice překvapila. Nikoliv jeho samotná
v roli Prince Bajaji zachraňovat imaginární oběti před násilím ze
účast, ale spíše způsob „nástupu“ pana poslance a jeho
strany zlého draka v roli města Dobřany a při tom musel mít za
kolegů na zmiňované jednání. Ochranka stojící většinu jed-
zády (opravdu nevím proč, zastupitelstvo v Dobřanech je opravdu
nání za panem poslancem v černých brýlích, nebo pořizo-
mírumilovné) ochranku s černými brýlemi, která své vražedné
vání záznamu na kameru. Není divu, že jsem si v průběhu
pohledy prskala všude okolo, a početnou delegaci, která se cho-
jednání několikrát v paměti promítl známé scény z oblíbených filmů Zdeňka
vala v obdobném duchu! Opravdu smutné ale bylo vystoupení pana poslance. Když
Trošky. Samotné vystoupení k dané problematice působilo nepřipraveně, bez
pominu klepající se hlas, papír v ruce a jeho až neuvěřitelně nejistý projev, tak hlavní
známek dostatečného prostudování podkladů. Samotné hodnocení je spíše na
je, že mu jeho „asistenti“ připravili naprosto mylné podklady! Prostě, dal to bez jaké-
ostatních přísedících z řad spoluobčanů. Určitě se nejednalo o poslední podob-
koli přípravy a hodně špatně to dopadlo. Myslím si, že lépe se zesměšnit před zastupi-
nou návštěvu, ale příště bych se přimlouval za omezení „pompéznosti“☺
teli a veřejností nemohl. Bože, chraň nás od takovýchto zástupců parlamentu .... !
Martin Sobotka
O trapném výstupu mrtvé politické strany, jejíž jméno
se ve slušné společnosti ani nevyslovuje, jsem psal už
v minulém sloupku, ale bez patřičného vysvětlení, takže
blbě. Zkusím to napravit. Předně souhlasím s jedním
opozičně naladěným občanem, který vše viděl na vlastní oči. Nazval poslance exotem. Dále vzácně souhlasím
i s ministrem financí, který navrhl natočit pořad „Nejslabší, máte Babáka!“.
Pan poslanec je též překvapivě špatný řečník. Ale nezapomeňme na vedlejší
postavy, dech beroucím způsobem hrozný byl i výstup takzvaného investora.
Byl ještě slabší než šmejdi pořádající nákupní zájezdy. Tahle parta je s přehledem nejslabší divadlo, které kdy navštívilo naše město.
Josef Šefl
Minule jsem odpovídal, že některé otázky jsou... Být
ženou, odpovím, že p. Babák přijel pěkně upraven, měl
opravené zuby - prostě fešák chlap. Fascinoval mě člověk, který stál za ním (zřejmě ochranka, která po 2 hodinách usnula). Jako zastupitel bych jeho vystoupení hodnotil tak, že pan poslanec měl zřejmě zkreslené a neúplné
informace. Na druhé straně by bylo dobré, kdyby páni poslanci chodili na
zastupitelstva i menších obcí běžně a ne pouze nahnat politické body. Dále
mi přišlo trochu zvláštní, že bylo zastupitelům „vyhrožováno“ trestním oznámením v kontextu problémů jeho mateřské strany.
strana 3
15x100 / NAPSALI JSTE NÁM
„Jak hodnotíte vystoupení poslance Babáka na únorovém zastupitelstvu?“
Na únorovém zasedání zastupitelstva města Dobřany vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Michal Babák. Ve svém vystoupení kritizoval nezveřejnění územního plánu a prodej lukrativních pozemků za minimální ceny. V této věci hodlá podat trestní oznámení. Vystoupení poslance Babáka však obsahovalo velké množství faktických chyb.
Lenka Tomanová
Pan poslanec se účastnil zasedání březnového,
více jak čtyřhodinového zastupitelstva. O slovo požádal v závěrečné diskusi, aniž by využil
zákonného udělení slova v průběhu jednání,
vystoupil s nepřesnými informacemi. Na otázky,
které položil, mu bylo řádně písemně odpovězeno. ,,Statečný‘‘ muž.
Zdeněk Baxa
Vystoupení pana Babáka na minulém zastupitelstvu
bylo z mého pohledu zbytečné, protože veškeré podklady, o které ústně požádal, si mohl předem vyžádat
písemně. Z mého pohledu šlo jen o politické zviditelnění, prozatím bez žádných výsledků.
JEŠTĚ JEDNO ZAMYŠLENÍ NAD ŠLOVICKÝM VRCHEM
V únorovém čísle Dobřanských listů
byla v rámci (velmi přínosné!) rubriky
15x100 položena zastupitelům otázka
„Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu?“ Uvedené odpovědi mě
mírně rozesmutnily a přivedly k napsání tohoto textu.
Pouze čtyři z 11 zastupitelů, kteří
se ankety zúčastnili, zmínili a zohlednili cennou faunu a flóru, kterou se
bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém
vrchu vyznačuje. Stejný počet respondentů (tři se překrývali) zmínil problém
s navážkou zeminy, která velkou část
území nenávratně zničila (obě témata se
již poměrně dlouhý čas objevují nejen
na stránkách D. listů).
Je mi velmi líto, že tak malá část
zastupitelů dala najevo, že o této problematice něco tuší a že jim není lhostejná. Tedy že jim není lhostejný kus
krajiny s cennou přírodou, který mají
hned za humny a ke kterému by měli
mít silný vztah.
Ona je to příroda malinko zvláštní.
O její vznik se totiž zasloužil člověk svou
běžnou každodenní činností. A tenhle
člověk byl náš předek. Kupodivu to byl
dokonce ten samý, který postavil křížky,
kapličky a kostely, o něž se poměrně
úpěnlivě staráme a chráníme je. Právě
barokní doba se totiž vyznačovala hodně odlesněnou (českou, útulnou) krajinou, do které byly vkomponovány drobné i větší sakrální stavby.
Zběžný pohled do historických map
a na letecké snímky z 50. let 20. století
nepamětníkovi prozradí, že svahy Šlovického vrchu později využívané vojáky pokrývaly vypásané i kosené travní
strana 4
porosty, ovocné sady, z části také řídký les a malé lomy na kámen. Na tom
se možná nezdá být nic zvláštního ani
cenného. Jenže takovouhle mozaiku
vzájemně navazujících otevřených stanovišť v současné krajině Plzeňska
málokde najdeme. Dnešní kulturní
krajina se vyznačuje velkými, intenzivně využívanými (nebo naopak úplně
zanedbanými) celky oddělenými ostrými
hranicemi: obrovský lán řepky/zarostlý
příkop/silnice/příkop/strojově sečená
louka/pěstěný smrkový les/lán pšenice/plot/túje/anglický trávník/beton/
asfalt/... Očima člověka: není kde v
klidu zastavit, oddechnout si (nebo se
naopak rozběhnout). Očima řady živočichů a rostlin: není kde žít! Ta boží
muka a kapličky už jsou v téhle krajině také spíše navíc. Když se totiž octnou uprostřed lánu řepky nebo přímo
u hlavní silnice a nelze k nim pohodlně
dojít, stejně jako když stojí nad městem
a výhled odtud je zakrytý porostem akátu, ztrácejí svoje poslání i kouzlo. Polní
cesta lemovaná heřmánkem či osluněný vršek s mateřídouškou, kde člověk
může posedět a potěšit oko pohledem
jak na město, tak na motýly poletující
kolem – to je okolí, které sluší barokním
kapličkám. A člověka pohladí na duši
(i když si to možná ani neuvědomuje).
Na Šlovickém vrchu kaplička nestojí. Kdyby tu stála, nikdo by ji jílem ze
staveb nezavezl, tady jakási morálka
podpořená ochranou památek ještě
funguje. Proč tomu tak není i v případě
voňavé stráně, malého jezírka s čolky
a žábami či rozkvetlé louky?
Nepěkné ekonomické vyhlídky, politi-
ka a věčný spěch nám ničí nervy. Odpolední nebo víkendová procházka je často jediný moment, kdy se člověk trochu
zklidní a vydechne si. Když trasa vede
pěknou krajinou, kde má navíc všímavý
člověk možnost spatřit něco zajímavého,
co už se jen tak někde nevidí, je to o to
lepší. Šlovický vrch takové místo je!
Na závěr bych velmi rád připomněl
dvě věci. Ochrana přírody v tomto území vůbec neznamená „Národní
přírodní rezervace, vstup zakázán“.
Naopak, je pro ni důležité chodit sem,
jezdit a spásat. Ale to bych jen opakoval slova J. Koptíka (Dobřanské listy
12/2011). A že by se Dobřany tímto
územím a jeho hodnotami mohly (měly!)
chlubit, ne ho pohřbívat pod navážkou
zeminy a nechat zarůst trnkami, je asi
také zbytečné rozebírat. Snad to z textu
vyplynulo.
Ondřej Peksa, Dobřany
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBY KLÍČŮ - KVĚTEN 2013
ÚT
7. 5.
ÚT
14. 5.
14–17
ČT
16. 5.
14–17
PO
20. 5.
ST
22. 5.
ČT
23. 5.
14–17
ÚT
28. 5.
14–17
ST
29. 5.
14–17
9–12
14–17
9–12
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle:
773 478 883.
CO SE DĚJE
i výsledkový servis budou všichni moci
sledovat na velkoplošné obrazovce
v dosahu kvalitního nonstop občerstvení. Kompletní informace najdete na
www.offroadmaraton.cz.
OFFROAD MARATON:
24hodinový závod v Dobřanech
nově odstartuje v pátek!
Nejtěžší závod terénních aut ve střední Evropě má pro své fanoušky skvělou
zprávu! Letošní šestnáctý ročník odstartuje již v pátek 17. května v 16 hodin
a nejlepší posádky offroadových speciálů do cíle dojedou v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. Po dvouhodinovce motorek a čtyřkolek si závodníci i fanoušci
užijí pořádný rockový nářez pod širým
nebem, například s legendární kapelou
BONFIRE. Vzhledem k velkému počtu
účastníků upozorňujeme na uzavření
hlavní příjezdové silnice do Dobřan ve
směru od Starého Plzence, kde bude
umístěno depo pro motorky a čtyřkolky
i parkoviště pro návštěvníky.
Diváci se mohou těšit na zhruba třicítku automobilových speciálů, mezi
kterými nebudou chybět loňští vítězové královské kategorie nad dva litry KB
Systém offroad team nebo jejich velký
soupeř WINGS team. Mezi speciály do
jednoho litru se ukáží i dakarští matadoři v čele s Dušanem Randýskem
nebo Pepou Macháčkem. I favorité mezi
speciály do dvou litrů nebo amatéry se
budou snažit o co nejlepší výsledek. Půjde o souboj o to zajímavější, že absolutně nejlepší tým získá speciální cenu
– startovné na Intercontinental Rally
2014 do Dakaru.
Bonbónkem pro všechny přítomné
bude zaparkovaný kamion LIAZ KM
racing teamu, nejúspěšnějšího českého
týmu ze všech dosavadních jihoamerických ročníků Rallye Dakar. Offroadoví
fanoušci si tak mohou mezi fanděním
svým favoritům a sledováním dramatických okamžiků v depu vychutnat
pohled i na žlutého krasavce, kterého
v písečných dunách pilotoval například
zkušený Martin Macík.
Srdečně zváni jsou všichni příznivci
rychlých stojů i nahodilí diváci, které čeká pravé offroadové prostředí:
všudypřítomný adrenalin, odstřikující bláto a situace, při kterých tuhne
krev v žilách. Průběh závodu, na který
se závodníci celý rok připravují a těší,
PROGRAM
pátek 17. května
16.00
start aut na 24 hodin
sobota 18. května
13.00 – 14.00 děti a mladší junioři na
jednodušší trati
16.00
konec závodu aut
17.00 – 19.00 motorky a čtyřkolky
20.00
slavnostní vyhlášení
výsledků
Doprovodný program,
Open Air OffROAD Rock Festival
13.20 - 14.20 COWARD
14.50 - 15.50 PAKÁŠ
16.20 - 17.50 PRINCE ALFREDO
AND THE WARRIORS
(Kongo Afrika)
18.20 - 19.20 GREYHOUND
20.00 - 20.40 SLAVNOSTNÍ
VYHLÁŠENÍ 24Hours
Offroad maraton 2013
21.15 - 22.45 BonFire (Německo)
23.20 - 24.00 Fatty Lumpkin‘s
(Kanada / CZ)
Ukázka závodních
terénních aut
Pozvánka na 16. ročník Offroad Maratonu Dobřany
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
CYKLISTŮ
Začala cyklistická sezóna, a tak kromě
správného seřízení kola, jeho samotné
údržby či povinné výbavy bychom všem
příznivcům tohoto sportu chtěli připomenout i trestní odpovědnost cyklistů v silničním provozu. Jednou z novel zákona
č. 361/2000 Sb., bylo v České republice
zavedeno bodové hodnocení porušení
povinností stanovených zákonem, tzv.
bodový systém. Tento systém hodnocení se ovšem vztahuje pouze na řidiče
motorových vozidel, kterým jsou započteny body v registru řidičů. Na cyklisty
se tedy vztahují pouze tresty peněžní, či
v krajním případě odnětí svobody.
Jako přestupky lze kvalifikovat většinu činů, kterými mohou cyklisté porušit zákon. Mezi frekventované lze zahrnout vjezd na místa jim zapovězená,
jako například na komunikace určené
pouze motorové dopravě, chodníky, pěší
zóny nebo přechody pro chodce. Nebo
naopak nevyužití prostorů pro cyklisty,
jsou-li zřízeny, jízda na kole, které nevyhovuje podle předpisů o povinné výbavě nebo opomíjení povinnosti využívat
ochrannou přilbu.
Jednáním, které může být zařazeno
do kategorie trestného činu, je ohrožení
pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník hovoří o tom, že osoba vykonávající
činnost, kterou by mohlo dojít k ohrožení
života či zdraví lidí, nebo která by mohla
způsobit značnou škodu na majetku pod
vlivem návykové látky, může být potrestána odnětím svobody až na jeden rok,
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude potrestán pachatel,
který způsobí pod vlivem návykové látky
havárii, dopravní nebo jinou nehodu,
jiné ublížení na zdraví, větší škodu na
cizím majetku nebo jiný závažný následek. Proto dbejte na to, jakým druhem
občerstvení se posilňujete.
Cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Motoristé, ale i
cyklisté by si měli uvědomit nezbytnost
vzájemné ohleduplnosti na silnicích.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.
PODĚKOVÁNÍ
17. května 2013
18.00 – 19.00 hod.
Náměstí T.G.M.
Doprovodný program:
● Soutěže pro děti
● Rádio FM Plus
● Vůz Liaz M. Macíka
z Dakaru
Chtěl bych vyzvednout v DL hrdinský
čin Radka Jirků při zásahu proti trojnásobnému pachateli při přepadení
benzinové čerpací stanice v Dobřanech a apeluji na mladé lidi, aby se
vždy zachovali jako tento muž.
Děkuje Linda M., bývalý kapitán SNB
strana 5
ROZHOVOR
Rozhovor s npor. Bc. Pavlem Vaníkem
Ohledně obvodního oddělení policie
v Dobřanech se stále něco děje. Loni
se vedla tuhá jednání o to, aby vůbec
služebna v našem městě zůstala, letos
nastoupil nový velitel, který se do své
práce vložil velmi razantně. Stejně jako
v New Yorku za starosty Giulianiho se
pod vedením npor. Bc. Pavla Vaníka
začalo vymáhat dodržování i těch zákonů, které švejkovské povahy považovaly za bezvýznamné. Nejvíce je to cítit
v oblasti, které se odborně říká „doprava v klidu“, lidově parkování. K vášním
kolem něj míří i první otázka. Pane veliteli, jak moc peprná slova zaznívají?
Při plnění služebních úkolů se policisté poměrně často dostávají do situací,
kdy jednání provázejí zvýšené emoce.
Každý policista je systematicky vzděláván, aby tyto situace dokázal zvládnout.
Cílem při řešení přestupků v dopravě
je přestupci sdělit a objasnit, jakého
konkrétního protiprávního jednání se
dopustil. Většinou bývá uložena sankce,
a to někteří nelibě nesou. V případě slovního napadání, znevažování a urážení
policisty jako úřední osoby tuto skutečnost zadokumentujeme a oznámíme na
příslušný úřad k projednání. Rozhodně
takové projevy chování tolerovat nechceme a nebudeme. Zatím se nám ale vždy
podařilo situaci zvládnout.
Proč se vlastně začíná tak důsledně
trvat na tom, že na vozovce musí zůstat
v každém směru pruh široký 3 metry?
Tato povinnost vychází přímo z § 25
odst. 3 zákona o silničním provozu
č. 361/2000 Sb., a důvod je jednoduchý
- bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nedodržení této povinnosti komplikuje jízdu ostatním a zvyšuje riziko
nehody.
V sousedních městech je to různé,
někde se pravidla striktně dodržují už
strana 6
dávno, v některých čtvrtích hrozí stále
srážka s autem v protisměru, kdy mezi
parkujícími auty v zatáčce není ani místo, kam by se dalo uhnout a občas se
musí i vycouvávat. Proč se někde přihmuřují oči?
Policista má obecně povinnost řešit
nebo přijmout opatření v případě protiprávního jednání, které spadá do úkolů
Policie ČR. Není podstatné, zda tak činí
na základě oznámení nebo vlastního
zjištění. Je třeba říci, že řešení dopravních přestupků je pouze jedním z mnoha
úkolů Policie ČR. Rozhodně nemůžeme
stát v každé ulici a věnovat se pouze
parkování. V rámci výkonu obchůzkové
a hlídkové služby ale nebudeme zavírat
oči a přehlížet porušování zákona. Při
plánování jednotlivých služeb reagujeme na aktuální bezpečnostní situaci.
Přednostně řešíme problém tam, kde je
situace nejvážnější, například na místech, kde důsledkem špatného parkování hrozí dopravní nehoda.
Podle zpráv, které se k nám dostaly
z bezpečnostní komise, se vám poslední dobou daří lépe odhalovat přestupky.
Čím to?
Velmi nám pomáhá kamerový systém zřízený městem Dobřany, který
máme k dispozici na obvodním oddělení. Základní monitoring rizikových míst
města je tak přímo zajištěn. Je možné
rychle a efektivně reagovat, například
při narušení veřejného pořádku, nebo
zpětně situaci zmapovat a vyhodnotit.
Jak moc by vám pomohlo rozšíření
kamerového systému?
Pomohlo by určitě. Kamerový systém
je nepochybně i dobrým preventivním
opatřením ke zvýšení bezpečnosti ve
městě.
Je jasné, že nemůžete zmínit jména, ale
zkuste prosím obecně říci, jaké přestupky
nejčastěji odhalíte díky kamerám?
V letošním roce se nám podařilo
objasnit většinu projevů vandalství,
zejména v noční době, jako je např.
poškozování dopravního značení, ničení
veřejného majetku a podobná pouliční
kriminalita. Díky kamerovému systému jsme objasnili i mnohem závažnější případy, jako byla krádež vozidla,
výtržnost s vážnými následky na zdraví
a nelze zapomenout na opakovaný případ loupežného přepadení benzinového
čerpadla v Dobřanech. I tady kamerový
systém sehrál důležitou roli.
A nějaký kuriózní případ?
Žádný se mi nevybavuje.
Zmínili jsme bezpečnostní komisi, ne
každé město ji má, zdá se vám jako účinný nástroj spolupráce města se složkami integrovaného záchranného systému
a orgánů vymáhajících právo?
Velmi důležitá pro úspěšné plnění
úkolů Policie ČR je spolupráce s místní
samosprávou. Mezi Policií ČR a městem Dobřany byla uzavřena koordinační smlouva, kde jsou vymezeny hlavní
oblasti spolupráce. Neméně důležitá
je spolupráce i s ostatními složkami
IZS. Bezpečnostní komise jako poradní
a iniciativní orgán Rady města Dobřany je složena ze zástupců těchto složek,
z odborníků, kteří mají za úkol přijímat
adekvátní opatření.
Na základě stížností občanů dostala Policie ČR podnět od bezpečnostní
komise k systémovému řešení problémů v dopravě, zejména špatného parkování. V této souvislosti jsme již provedli
několik dopravně-bezpečnostních akcí
- parkování v ulici Stromořadí, Jiráskova a Plzeňská, na dobřanském náměstí
a v okolních ulicích centra města. Preventivně působíme v okolí obou stupňů
Základní školy, zejména v ranních hodinách před začátkem vyučování. Průběžně provádíme kontroly řidičů na alkohol
a návykové látky, připravujeme i další
opatření, např. měření rychlosti v obci.
Na těchto opatřeních se podílí i městská policie a naši kolegové z dopravního
inspektorátu.
A reagovali jsme i na další podněty,
např. alkoholismus mládeže. Požívání
alkoholu mladistvými a nezletilými se
stává nežádoucím celospolečenským
problémem. Intenzivně spolupracujeme
ze ZŠ v Dobřanech, v současné době
připravujeme besedy se žáky školy,
chtěli bychom uspořádat i den s policií.
V rámci provedené akce na dodržování
zákazu prodeje alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let jsme sice podávání alkoholu mládeži nezjistili, ale kontrola odhalila jiný problém, provozování
výherních hracích automatů bez platného povolení. Přestupek byl již oznámen
k projednání příslušnému úřadu.
Na letošní rok plánuje město Dobřany
hned několik významných kulturních
a společenských akcí. Vzhledem k očekávanému počtu návštěvníků bude
potřeba připravit bezpečnostní opatření
pokračování na straně 7
ROZHOVOR / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
pokračování ze strany 6
k zajištění klidu a veřejného pořádku.
V bezpečnostní komisi průběžně tato
opatření připravujeme již od začátku
letošního roku.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. 3. 2013 byli přivítáni panem Bc. Markem Sýkorou, starostou města Dobřany,
tito noví občánci města:
Bartoloměj Baxa, Karolína Brožová, Sandra Giliánová, Vlastimil Lokajíček, Anna
Řezáčová, Jan Schlehofer, Kateřina Tomanová, Anna Bogášová, Melisa Dezort, Amelie
Ebelenderová, Markéta Jacková, Michaela Jandovská.
Co ještě vám ve spolupráci s městem
pomáhá?
Musím zmínit nadstandardní spolupráci s Městskou policií Plzeň, která
také v Dobřanech vykonává službu.
Přítomnost strážníků určitě zvyšuje
bezpečnost ve městě, intenzivní komunikace mezi oběma složkami pomáhá
lépe a účinněji reagovat např. na podněty z bezpečnostní komise. Společně
můžeme zajišťovat kulturní a sportovní
akce, většinou ale své úkoly plní každá
složka samostatně.
Vaše práce je plná konfliktů, které
vyvolávají stres. Jak ho zvládáte?
U policie pracuji více než 20 let,
nejsem tedy žádným policejním nováčkem. Až do příchodu na pozici vedoucího obvodního oddělení jsem pracoval
jako kriminalista. Za tu dobu se člověk
naučí stresové a konfliktní situace zvládat, získá zkušenosti.
Máte nějaký oblíbený vtip o policajtech?
Vtip o policajtech si rád poslechnu,
některé bývají docela trefné. Policejní práce má svá specifika, policista je
tak nějak pořád na očích veřejnosti.
Bohužel nejsem vypravěč vtipů, a to ani
těch nepolicejních. Tak možná někdy
příště…
Dne 30. 5. uplynou
4 roky od chvíle, kdy
nás nečekaně rychle
opustil náš drahý
pan František Fiala,
nadšený turista.
Dne 22. 3. 2013 oslavila 91. narozeniny paní Helena Špačková. Za Sbor pro
občanské záležitosti města Dobřany jí
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Vzpomíná manželka s celou
rodinou a přátelé. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 1. června
oslaví náš tatínek
a dědeček,
pan
Josef Baumruk,
své 81. narozeniny.
Do dalších let mu přejeme hodně
zdraví a neutuchajícího elánu.
Syn Josef a dcera Jarka s rodinami.
strana 7
KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
KNIHY PRO DĚTI
BASS Guy: Záplaťák
Strašidelné i veselé,
vtipné i dojemné čtení
s dobrým koncem pro
mladší školáky.
V opuštěném hradu žije
podivínský
profesor,
který čistě z vědeckého
zájmu vyrábí v tajnosti
humanoidy, Frankensteiny, lebkouny, jednooké pavouky
s křídly, chodící ryby, tříruká monstra.
Občas profesor ani sám netuší, co to
vlastně vynalézá. Ještěže je tu pomocník slátaný z odpadu – Záplaťák. Díky
němu vládne na hradě mezi příšerkami
dobrá nálada. Idyla ale nepotrvá věčně,
zlý ředitel kočovného cirkusu se od lidí
dozvěděl, že v hradu straší, a přemýšlí,
jak na příšerkách zbohatne…
KAPLICKÝ Václav:
Bandita, Paťara a spol.
Román pro děti líčí
klukovský život na přelomu 19. a 20. století
v tajemném, romantickém městě obklopeném lesy a poli,
bitvy Klášteráků a Klokoťáků, všední život
měšťanských
rodin,
školu i charakteristické postavy, které
k městu neoddělitelně patřily.
Hry a rošťárny pro kluky a holky
Knížka plná her a nápadů, jak se zabavit o školní přestávce! Bude vám
stačit papír a tužka,
nebo třeba jen čára na
zemi. Naučíte se spoustu her, při kterých zapojíte svůj důvtip, paměť
a postřeh, ale hlavně zažijete také spoustu legrace. Víte, jak se hraje Šibenice?
Umíte hrát Pepíčku, pípni? Říká vám
něco název Lodě nebo Piškvorky? Zábava na přestávky, ale i na celé hodiny!
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SEMINA Irina: Obchod se štěstím
Vstupte do kouzelného krámku, ve kterém
najdete všechno od koštěte na negativní pocity až
po mlýnek na problémy.
Jak se vyrovnat se vztahy, nešťastnou láskou,
finančními
problémy,
či jak najít smysl života? Vydejte se na
strana 8
cestu ke spokojenějšímu a šťastnějšímu
životu! Zaměřte se na to, co vám opravdu dělá radost. Být šťastná je přece tak
snadné!
Poznáte postavičky?
VILLAR Domingo: Pláž utonulých
Co se skrývá za poklidným životem rybářské
vesnice v Galícii? Jednoho podzimního rána
zanese příliv na galicijskou pláž mrtvolu
námořníka, který má
ruce svázané plastovou
páskou. Místní mluví o sebevraždě, ale stále více důkazů
nasvědčuje tomu, že pravda je jiná…
Těhotenství - uživatelská příručka
Komplexní
průvodce
těhotenstvím bez starostí!
Přivést dítě na svět je jedním z rozhodujících okamžiků v životě, ale jedné
věci se nedá vyhnout:
Být těhotná může být
náročným úkolem. Naštěstí je zde tato
kniha, aby vám odpověděla na všechny naléhavé otázky: Kdy už konečně
budu mít pokoj od ranních nevolností?
Jak velké je moje miminko v tomto týdnu? Je normální mít nepřekonatelnou
chuť na sušené hovězí? Vyspím se ještě někdy v životě celou noc? Nastávající
rodiče zde najdou odpovědi – průvodce
jim bude dělat zkušená matka Sarah
Jordan a praktikující gynekolog, porodník a trojnásobný otec David Ufberg.
1. Co je to za šmoulu?
a) Poeta
b) Brčko
c) Myslitel
2. Jak se jmenuje šmoula,
který rád něco vyrábí?
a) Stavitel
b) Kutil
c) Šprýmař
3. Kdo nesnáší šmouly?
a) Lord Voldemord
b) Gargamel
c) Karamel
4. Kdo si myslí, že je
nejhezčí šmoula
ze všech?
a) Krasavec
b) Šmudlík
c) Fešák
5. Jak se jmenuje vůdce
šmoulí vesnice?
a) Gargamel
b) Dlouhovous
c) Taťka Šmoula
6. Kdo je tato hezká šmoulí
dáma?
a) Šmoulinka
b) Zlatovláska
c) Dlouhonožka
Soutž pro dtské tenáe Mstské knihovny Dobany
Soutž potrvá od 22.
dubna do 10. ervna 2013
Soutžit mže každý tená, který si vypjí
1 knihu nebo 3 asopisy
KULTURA
PŘIŠEL JSEM, SEDL JSEM, PŘEČETL JSEM, ZAPSAL JSEM…
Takto bych mohla pokračovat stále, ale já se radši rozepíši podrobněji, než jenom
klíčovými slovy. Městská knihovna Dobřany, každý ví, kde je, každý ví, co se v ní dělá,
že? 9. dubna vyrazila celá banda osmáků, tedy spíše „béčáků“ do knihovny, druhý den
je následovala třída „áčáků“. Měli velice prostý úkol, číst, číst a číst a potom jenom
zapisovat, zapisovat a zapisovat. Lépe řečeno, každý si vybral knížku jemu sympatickou, někam si s ní sedl do kouta a věnoval se jí dost důkladně. Po přečtení povídkových žánrů (to právě bereme v „literce“) přišla na řadu důležitější část dvouhodinovky
v knihovně. To, co jsme si přečetli, jsme jednoduše zapsali do papírů a vytvořili tak
vzor pro kartotéku, kterou budeme dělat v devítce. Přišlo mi to jako super nápad.
Nejenomže se podařilo dostat „puberťáky“ ke knížkám, ale ono je to i bavilo a odnesli
si myslím dost super poznatky a moc se těší na další „dobývání“ knižního světa! ☺
Mary, 8. B
Dnes máme Noc s Andersenem,
do knihovny se všichni hrnem.
Budem si o něm povídat,
vypravovat a vzpomínat.
Milé paní knihovnice
už na nás čekaly,
tajemný příběh dnešní noci
vypravovat začaly…
…Byla jednou jedna kniha,
která se u nás objevila.
Pan Andersen ji k nám dones
z rodného města Odense.
Ta kniha byla cennost,
kdo jí napsal, neznal lenost.
Nikdo z nás by tu knihu nevyměnil,
i kdyby nám to Pán Bůh radil.
Napsal i Malou mořskou vílu,
která se proměnila v bílou pěnu.
Kdyby se pan Andersen
díval na nás z výšky,
byl by velmi potěšen,
jak máme rádi knížky.
A kdyby pan Andersen
přišel mezi nás,
jistě by mu bylo dobře
a chtěl by přijít zas!
Tahle noc není jediná,
kdy na Hanse se vzpomíná.
V našich srdcích místo má,
díky pohádkám v nás ožívá.
I když už odpočívá v pokoji
na hřbitově v Kodani.
Máme rádi příběhy,
staré i ty nové,
ať už jsou v nich draci, víly
nebo IGRÁČKOVÉ.
Igráček je pracovitý panáček,
má ho rád každý školáček.
Potěší každou dušičku,
má rád ovesnou kašičku.
Každý z nich má duši
a taky malé uši.
Všichni jsou jedineční,
staří, mladí, památeční.
A když se tu budem v noci bát,
necháme si o nich zdát!
David, Matěj, Šimon, Terezka, Julča,
Barča, Anička, Honza, Lukáš, Klárka,
Ivča, Sandra, Bára, Nikola, Filip, Anička,
Emča, Andulka, Ančí, Terka, Marek.
VELKÁ FOLKOVÁ SVATBA
V pátek 5. dubna byla dobřanská městská knihovna jednou z 539 knihoven, kde se
uskutečnil další ročník již mezinárodní Noci s Andersenem. Jedná se o jednu z akcí,
kterou české knihovny svádí v konkurenci s populárnějšími médii boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Jedním z úkolů byla i soutěž pořadatelů „Napište kolektivní básničku
s použitím slov IGRÁČEK, KNIHA, ANDERSEN“. Posuďte sami, zda se dílo podařilo či
nikoliv.
Vážení přátelé hudby, dovolte, abych Vás pozval na vůbec první společný dvojkoncert špiček české folkové
hudby, a to Věry Martinové s Jamiem
Marschallem a Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Festival Gigantfest má letos po
devíti letech dovolenou, ale hrát se stejně bude. Dvojkoncert proběhne 25. 5.
2013 od 19.00 ve dvoře Gigant v Záluží
nedaleko Chotěšova, ale pozor, hraje se
na malém sále.
Těší se na Vás Korcovi
strana 9
KULTURA
První polovina minulého
století v Dobøanech
výstava fotografií
7. kvìtna – 28. èervna 2013
Dobøanská galerie
Otevřeno: po–čt 9.00–17.00, pá 9.00–16.00 (přestávka 12.15–13.00),
so, ne 13.00–17.00
JOSEF LANGL
Výstava velkých pláten a dobových dokumentů
11. a 12. 5. 2013 / 18. a 19. 5. 2013
10.00 – 16.00
Městský úřad Dobřany – obřadní síň
strana 10
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ŠKOLNÍ VĚDECKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V úterý 26. 3. 2013 proběhl na ZŠ
první Školní vědecký den v rámci projektu Populár z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Realizační tým složený z učitelů a učitelek školy, vědeckých pracovníků a pracovnic dobřanské firmy Comtes FHT
s.r.o. a vybraných žáků a žákyň 8. a 9.
ročníku v roli vědeckých asistentů
a asistentek připravil pro všechny žáky
2. stupně osm badatelských stanovišť a
čtyři dvouhodinové vědecké bloky. Každý
žák si mohl v badatelském bloku svého
ročníku vybrat postupně tři různá stanoviště, na nichž byly nachystány různé
experimenty, demonstrace či praktické
činnosti opírající se o jednotlivé fyzikální obory. Na stanovištích s názvy Nikola
Tesla, Leonardo da Vinci, Isaac Newton,
Galileo Galilei, Albert Einstein, Thomas
Alva Edison, Blaise Pascal a Andres
Celsius se žáci seznamovali s magnetismem, mechanikou, optikou, elektřinou,
termikou či zkoumali čas. Určitě velký
zájem vzbudily pokusy s Charpyho kladivem či s tekutým dusíkem, domů si
někteří mohli odnést vlastnoručně vyrobený periskop z tetrapaku od mléka či
fungující hodiny z PET lahví. Žáci pomocí šesti jablek vytvořili světlo, zkoumali
chování různých materiálů ve vývěvě,
experimentovali s magnety a cívkou,
zjišťovali různé zajímavosti ve fungování optických čoček ... Na závěr každého
půlhodinového bloku pak zodpověděli
otázky ve vědeckém kvízu a výsledek
jejich bádání jim byl zapsán do certifikátu úspěšnosti, který si mohli odnést
na památku. Celkem se vědeckého dne
v roli badatelů zúčastnilo 150 žáků,
z nichž 53 absolvovalo úspěšně (tzn. že
jejich výsledky byly správné v rozmezí
75 – 100 %).
Další aktivitou školního vědeckého
dne byly dva dvouhodinové vědecké bloky, kdy všechny třídy pracovaly na některém z těchto témat: Kdo za to může
(o slavných vynálezcích) a Starověké
vynálezy (obě pro 6. a 7. roč.), Vynálezy
s námi a bez nás a Objevy průmyslové
revoluce (8. a 9. ročník). Žáci v pracovních skupinách zkoumali a hodnotili
různé informace a vytvářeli tzv. myšlenkové mapy (organizéry), ti šikovnější
i v anglickém jazyce (s využitím metody
CLIL a rozvoje čtenářské gramotnosti).
Školní vědecký den je na naší škole
novinkou v projektové výuce. Organizátoři úspěšně navázali na zkušenosti
z několikaleté Chvály různosti, z badatelských dnů v rámci projektu Bádejme
spolu (Comenius Regio) a z předchozích
dvou „comeniových“ projektů zaměřených na předprofesní přípravu. Přináší
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu
č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“.
Elektromagnetické pokusy
Přesýpací hodiny z PET lahví
Teplotní pokusy s tekutým dusíkem
Jedna z úspěšných badatelů s certifikátem úspěšnosti
Nad myšlenkovou mapou o vynálezech
starověku
Skryté pozorování s periskopem z tetrapaku
oslovení širšího publika při užším tématickém zaměření (fyzika a technika)
s návazností na volbu povolání k podpoře strojírenských a technických oborů. Konkrétní aktivity v této oblasti jsou
již ve spolupráci s dalšími projektovými
partnery připravovány a naši žáci se
jich brzy dočkají (besedy s mladými vědci, filmové medailonky o jejich vědecké
práci, exkurze na odborná pracoviště či
školy, seznámení se zajímavými výukovými modely, využití portálu popularizujícího výsledky vědeckých výzkumů
apod.). Významnou aktivitou, která se
plně týká naší školy, je také rozběh
technických kroužků, jichž mohou celoročně a zdarma využívat žáci 2. stupně.
Chci na tomto místě poděkovat všem,
kteří ke zdaru Školního vědeckého dne
přispěli. Zvláštní poděkování patří také
panu Josefu Šeflovi za zajištění vhodného materiálu – písku do přesýpacích
hodin.
Mgr. Jaroslav Šedivý,
ředitel školy
strana 11
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
HALÓ, HALÓ….JE TO DOMA!
Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas
aktivně a tvořivě?
Aby zpívalo, tancovalo, malovalo
či hrálo na hudební nástroj?
Aby se učilo v příjemném a moderním
prostředí pod vedením zkušených
pedagogů?
Přijďte mezi nás!
ZÁPIS
nových žáků
do hudebního, tanečního a výtvarného
oboru probíhá:
hudební obor
4. a 5. června 2013 (úterý, středa)
od 15.00 do 18.00 II. patro sborovna
výtvarný obor
13. června 2013 (čtvrtek)
od 14.00 do 16.30 II. patro učebna
výtvarného oboru
taneční obor
5. června 2013 (středa)
od 16.00 do 18.00 III. patro taneční sál
7. června 2013 (pátek)
od 15.00 do 17.00 III. patro taneční sál
Na zápis přijďte i se svým dítětem.
Důvod k velké radosti měly Maruška Kordíková, Veronika Dvořáková a paní učitelka
Magda Vozárová, které si z celostátního kola soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje v Liberci přivezly 1. místo. Skvěle tak zakončily několikaměsíční soutěžní klání a po
třech letech zopakovaly a obhájily „svůj titul“.
GRATULUJEME!!!
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v soutěžní přehlídce hry na zobcovou flétnu - Teplické flautohry 2013
(12. - 13. 4. 2013 konzervatoř Teplice)
Kristýna Vápeníková
Andrea Hošková
Magdalena Cebová
zobcová flétna
zobcová flétna
cembalo
E. Šustrová
2. místo
kategorie I. B
Kristýna Vápeníková
Miroslava Novoveská
Markéta Tichotová
Ondřej Hodan
zobcová
zobcová
zobcová
zobcová
E. Šustrová
Čestné uznání I. stupně
kategorie II. A
strana 12
flétna
flétna
flétna
flétna
Základní umělecká škola J. S. Bacha
v Dobřanech Vás srdečně zve
v neděli dne 12. května 2013
v 18.00 do koncertního sálu na
Klavírní recitál
Adéla Hasmanová (HAMU Praha)
Program: L. van Beethoven, R. Schumann,
F. M. Bartholdy, J. Brahms
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BUDULÍNEK
zve všechny rodiče s dětmi
ve věku od dvou do šesti let na
BUDULÍNKOVU
STEZKU
ve čtvrtek 30. 5. 2013
Na akordeonovém podvečeru 11. 4.2013 se představili společně s dobřanskými žáky
také studenti ZUŠ B. Smetany v Plzni. Zajímavou tečkou celého programu bylo vystoupení akordeonového souboru (viz foto).
START:
od 16.00 do 17.30 hodin
na starém mostě
Pojďte s námi na krátkou
procházku „od mostu k mostu“
s jednoduchými úkoly
a pohádkovými postavičkami.
Těšíme se na Vás!
Akce je podpořena
z Grantového dotačního
titulu města Dobřany.
Zajímavou akcí se stal tzv. flash mob,
který předvedl lidový soubor Vozembach
Potřebujete získat informace či vyře-
za vydatné pomoci Dobřanských bábinek
šit problém a raději byste osobně než
na plzeňském nádraží. Členové soborů
e-mailem nebo telefonicky? Nebo jste
tak chtěli upozornit a přilákat návštěv-
u nás ještě nebyli
níky na Venkovské expo, které se usku-
a chtěli byste se nezávazně podívat,
tečnilo ve dnech 19. – 20. 4. 2013 v are-
jak to u nás vypadá a jak by se zde
álu bývalého pivovaru Světovar v Plzni
líbilo Vašim dětem?
na Slovanech. Během živé prezentace
Nyní máte možnost nás navštívit pro
kulturní a turistické nabídky venkova
tyto účely každý pátek v čase
Plzeňského kraje vystoupila lidová muzi-
9 – 11 hodin, budeme se těšit na Vaši
ka Vozembach a sólově zazpívala býva-
návštěvu!!!
lá žákyně ZUŠ Dobřany slečna Karolína
Za MC Budulínek Pavla Adamcová
Tothová.
strana 13
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SKAUTKY NA ZÁVODECH
Po třech týdnech
vytrvalé přípravy jsme
se 12. dubna vypravily na základní kolo
Svojsíkova
závodu,
což je soutěž skautských družin, pořádaná každý rok střídavě pro vlčata a světlušky, nebo pro skauty a skautky. Naše
družina Poštolky, tři roveři a tři vedoucí,
se sešla v pátek v 18 hodin na náměstí
a vyrazila do Příchovic. V místním kulturním domě nás přivítala kromě tamní
skautské vedoucí Niky i téměř polární
zima. Za mírného reptání o spaní ve stanech, kde by bylo rozhodně tepleji, jsme
si vybalily věci, naházely do sebe večeři
od maminky a vyrazily na vrch Březník,
kde měla proběhnout seznamovací párty. Celý závod probíhal v duchu M*A*S*H
4077 a na začátku párty byly opravdu
vidět postavy z tohohle seriálu. Pak přišla řada na družiny, jejich vlajky a program. Každá družina měla mít připravenou vlastní vlajku, hru nebo scénku,
kterou předvede ostatním. My jsme se
rozhodly pro scénku. Ta byla připravená jako přednáška s pomocí asistentů a
představovala jakousi vojenskou „parodii“ na skautský zákon. Scénka se nám
povedla, vše vyšlo, jak mělo, a my už jen
hodnotily vystoupení ostatních družin
okem momentálního kritika☺. Když už
jsme se chystaly odejít do KD, do tábora volala vojenská hlídka, že kousek od
tábořiště je 6 raněných, které je potřeba
dopravit na základnu. Všech 6 družin
se rozběhlo za vypuštěnou světlicí, ani
my jsme nechtěly zůstat pozadu. Když
jsme doběhly ke zraněným do pole, zjistily jsme, že nám byla přidělena naše
„raněná“ ranger Kyblík. Tenhle úkol byl
opravdu velmi náročný, přestože jsme
měly na pomoc celtu. Cesta byla dlouhá
a únavná, několikrát jsme našeho raněného vyklopily a sáhly jsme si na dno
svých sil. Nakonec jsme Kyblíka donesly
až ke KD jako předposlední, což pro nás
znamenalo aspoň mírné uspokojení.
Do půlhodiny od našeho příchodu jsme
byly zalezlé ve spacácích a připraveny na
povel usnout. Probuzení nepatřilo k těm
nejpříjemnějším kvůli hlasitému sólu na
lžíci a víčko od ešusu, které nám zajistil
jeden z příchovických vedoucích. Sbalily jsme si svých 9 karimatek a vyrazily na snídani opět na Březník. Zatímco
my jsme poctivě šlapaly metr za metrem, naše batohy se vezly autem až do
tábora, za což Sášovi moc děkujeme☺.
V 9:30, po snídani, jsme vyrazily na trať
závodu. Ten probíhal pro nás velmi pří-
strana 14
znivě, byly jsme několikrát pochváleny,
mimo jiné za nejstabilnější závěs na kotlík. Dokonce se nám povedlo předběhnout dvě družiny, jen škoda, že závod
nebyl na čas. Do tábora jsme dorazily
spokojené a hladové. Naštěstí polévka
byla připravená a guláš nás čekal vzápětí. Po obědě nás čekala podle mě ta
obtížnější část závodu, tzv. brány. Brány jsou zkoušky pro jednotlivce, kde je
třeba prokázat individuální dovednosti.
Bran bylo dvanáct, takže v naší pětičlenné družině plnily tři holky po 2 branách
a dvě z nás měly na starost 3 brány.
Musely jsme prokázat dovednosti např.
ve vaření, odhadu, logice, střelbě, komunikaci… Některým to šlo hůře, některým
lépe, ale myslím, že většinu bran jsme
zvládly bez větších obtíží. Po spočítání
bodů nastoupily všechny družiny, tentokrát řádně oblečené v krojích. Vyhlašování byl asi ten nejmagičtější okamžik
celého závodu. Koho by nepotěšil pohled
na 40 skautů v krojích s oddílovými
i střediskovými vlajkami. I já se cítila
hrdá a hřálo mě u srdce. Docela jsme
si věřily, říkaly jsme si, že bychom rozhodně neměly skončit poslední. Přesto
nás naše konečné umístění velmi příjemně překvapilo. Domů jsme si kromě
skvělých zážitků odvážely i krásné druhé místo, samozřejmě postupové☺. My
se tedy budeme připravovat na krajské
kolo v Rokycanech a vy nám prosím
nezapomeňte 24.- 26. 5. držet palce☺.
Za družinu Poštolek a všechny zúčastněné
Šárka
Pionýrská skupina DOBANY - „DELFÍNI“
poádá
2. roník
pímstského letního tábora
„Kapka ke kapce“
sport, hry a další na dané téma
v termínu 5. - 9. 8. 2013
v klubovn v bývalých kasárnách
Informace a pihlášky na tel. . 603 112 996 nebo [email protected]
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM
Měla to být první jarní procházka
s překvapením nazvaná Putování za
velikonočním zajíčkem. To, co nás
27. března nejvíc překvapilo, bylo
počasí. Přestože jsme Morenu zapálili
a hodili do řeky první jarní den, zima se
ještě nechtěla vzdát. A tak jsme putovali
za velikonočním zajícem po budově MŠ
v ulici Loudů.
Víc než 70 dětí pomáhalo zajíčkovi pojmenovat jarní květiny, přenést
velikonoční vajíčko na lžíci přes lávku,
složit rozbité vajíčko-puzzle. Nejlepší
výkony naši malí sportovci podávali při
skoku se zajícem v pytli. Paní kuchařky
upekly perníčky, uvařily vajíčka, která
jsme s dětmi ve třídách obarvili. A tak
si každý účastník putování za velikonočním zajícem odnášel domů odměnu
a sladkou medaili.
Všem, kteří přišli a na konci putování
našli zajíce, gratulujeme.
Za kolektiv MŠ Loudů
Hana Křížová
!"#$%'%#$(
)*++,$%
--./01./234
-5-346-7
)8--9;(.7323=>[email protected]
)-.B
.7-C.-8-1C8D;E1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
úterý 14.5.2013 od 17 hodin
F-
322F
"G-8D76BE+F-HIIIJ5534K
Pionýrská skupina DOBANY - „DELFÍNI“
poádá
MATESKÉ ŠKOLY
úterý 21.5.2013 od 17 hodin
14. roník letního dtského tábora
„Cesta kolem svta
za 80 dn“
ZÁKLADNÍ UMLECKÁ ŠKOLA
úterý 28.5.2013 od 17 hodin
S
" Veselá školka"
..
M
sport, hry a další
na dané téma
Termín: 29. 6. -12. 7. 2013
Kde: Újezd u Plánice
Ubytování:
pevná budova a stany
Cena: 2 900 K
Loud 850
Dobany
Informace a pihlášky na tel. . 603 112 996 nebo [email protected]
strana 15
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
V úterý 26. března se v Klubu Echo
konal, již po třetí, Den otevřených dveří.
Tentokrát však k příležitosti představení nových prostor, které se nachází na adrese Náměstí T. G. Masaryka
282. Veřejnost i potencionální zájemci
se mohli nejen seznámit s nabízenou
službou a vyzkoušet si vybavení Klubu,
jak se již stalo zvykem, ale především
se pokochat novými prostory. Pro obyvatele Dobřan to byla první příležitost si
tyto prostory prohlédnout. Na výzdobě
a zabydlení Klubu se podílela mládež,
která do Klubu chodí. Nutno říct, že se
výzdoba velmi podařila a všichni příchozí ji ocenili.
Pro návštěvníky byl připravený bohatý program, který vznikl díky dětem
a mládeži, využívající služby Klubu. Ti
si pro návštěvníky připravili turnaj ve
fotbálku, taneční a hudební vystoupení
a prezentaci z fotek z klubových akcí,
která byla doplněná hudbou. Během
připraveného programu měli vystupující možnost prezentovat návštěvníkům
akce svoje dovednosti, za které sklidili
zasloužený potlesk.
Po celou dobu akce byla příchozím
k dispozici koordinátorka služby a pracovnice klubu, které odpovídaly na
všechny otázky a celou akcí provázely.
Velmi nás potěšila hojná účast, kromě
dětí a mladistvých, kteří náš Klub pravidelně navštěvují, se objevili i nové tváře.
Svou návštěvou nás poctila 1. místostarostka Dobřan Bc. Dagmar Terelmešová
s asistentkou Anetou Kabátovou, referentka sociálních věcí a zdravotnictví
Stod Bc. Monika Hejretová a ředitel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Bc. Petr Neumann. Již teď se těšíme
na další Den otevřených dveří, který se
bude konat, jako již tradičně, na začátku podzimu v rámci týdne nízkoprahových klubů. Doufáme, že bude stejně
úspěšný jako ty dosavadní.
Za Klub Echo
Bc. Barbora Vladyková
strana 16
Další informace o Klubu Echo můžete najít na www.diakoniezapad.cz nebo na facebook.com/Klub Echo
DIVADELNÍ HRA S ČÍSLY
Přesně 3 dny a 3 roky po 1. premiéře následovala 2. derniéra Rozmarýnu,
i tentokrát šlo o celkově 10. představení
a výtěžek z představení díky dobré vůli
Káčka, správce autorských práv Dilia
a tak trochu i naší poputuje k dětem,
které navštěvují základní školu v léčebně. Zatímco v roce 2011 chyběl do
8 tisíc 1 divák, tentokrát se obecenstvo
dostavilo v přesně takovém počtu, že se
podařilo překročit hranici 11 tisíc, tedy
11 088.
Celkem se na naše zpracování klasické frašky Dámský krejčí přišlo podívat
přes 850 diváků, 6 zájezdů představuje 720 kilometrů putování za štacemi.
Toliko počítání, přijde-li vám, že jsme
snad jako soubor vypočítaví, pak vězte,
že po dobřanské derniéře jsme spokojeni s kladnou 0.
Druhé zájezdy ukázaly i to, které štace se staly našimi oblíbenými, výtečné
publikum jsme opakovaně našli v Klatovech, Lužanech a ve Vstiši, kde je
pořadatelství podobných akcí spojené
s upřímným nadšením, které je pohlazením duše ničené dnešní tyranií všudypřítomné falše.
Po hře samotné tentokrát následovala
dvě speciální čísla, prvním bylo předání
šeku řediteli školy, druhým pak symbolické uzavření režisérské kariéry Tondy
Hofmana, který nadále bude souboru
pomáhat v nové roli uměleckého vedoucího, budeme od něj čerpat rady v otáz-
kách, které nás napadnou až ve chvíli,
kdy se budeme muset starat o vše sami.
Tonda už nám nebude nosit ryby, ale
bude z povzdáli pozorovat, jak se je učíme sami chytat.
Těšíme se na setkání při Vraždě
sexem!
Samotný obřad byl divadelní variací na
sportovní ceremoniály, slavnostně jsme
vyřadili Tondův režisérský dres s číslem
10, které představuje počet představení
obou her a i to, že do Rozmarýnu přišel
jako 10. člen.
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Informace mohou návštěvníci
sledovat na webových stránkách: www.
nockostelu.cz
Akce je pro všechny návštěvníky
zdarma!
POZVÁNÍ OD ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI V DOBŘANECH
24. 5. 2013 – NOC KOSTELŮ popáté
v Plzni a okolí
Je to noc plná lehkosti a nenucenosti
a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství,
církev, víru, a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je
oslovit, nabízet, ale nevnucovat a tímto
způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti
s církví.
Noc
kostelů
nabízí
možnost
nezávazného přiblížení a setkání
s křesťanstvím.
Přihlášeno je rekordních 110 kostelů
a modliteben jen v plzeňské diecézi! Po
celé republice je zaregistrováno 1215
kostelů.
Záštitu nad akcí převzali:
• Miroslava Němcová, předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
• Petr Nečas, předseda vlády ČR
• Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK
• Mons. František Radkovský, biskup
plzeňský
• Milan Chovanec, hejtman Plzeňského
kraje
V předchozím ročníku bylo ve více než
1 200 kostelech a modlitebnách v celé
České republice během Noci kostelů
2012 zaznamenáno více než 400 000
návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory
kostelů i doprovodné programy zde připravené těšily velkému zájmu nejširší
veřejnosti.
Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé seznámili s kulturními památkami, ale
také nabídla možnost setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro
hledání jeho smyslu.
Také letos budou moci návštěvníci
ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké
skvosty křesťanství, které nejsou pou-
Biskup plzeňské diecéze, Mons. František Radkovský, ve svém pozdravu
účastníkům akce píše:
Vážení návštěvníci,
vítám Vás v našich i Vašich kostelech. Možná Vás to uvítání překvapilo,
ale je tomu tak. Toto kulturní a duchovní bohatství je společným dědictvím
minulosti a bohatstvím celého národa,
křesťanů i nekřesťanů, věřících i nevěřících. My, kteří tyto stavby užíváme
k bohoslužbám, máme možnost vnímat
jejich krásu a povznášející duchovní sílu
při častých návštěvách. Pro Vás, kteří je
nenavštěvujete tak často, jsme připravili
tuto Noc kostelů, abychom Vám poskytli
příležitost zakusit jejich bohatství. Nechte ho na sebe působit, nechte se jím
povzbudit a potěšit. Nevadí, že jste tato
místa navštívili už loni při Noci kostelů
nebo při jiné příležitosti. Jejich krása se
neokouká a jejich duchovní síla je stále svěží a působivá. Navíc na mnoha
místech jsou k dispozici lidé, kteří Vám
o nich poskytnou umělecko-historické
informace a podělí se s Vámi o zkušenost, jak v nich věřící čerpají duchovní
sílu. Někde budete mít možnost poslechnout si i zpěv a varhanní hudbu, která se
v kostelech provozuje a doplňuje bohatství těchto staveb.
Přeji Vám hezký večer, hodně krásných dojmů a zážitků a vyprošuji Vám
Boží požehnání.
Za organizační stránku akce v plzeňské
diecézi zodpovídá Biskupství plzeňské.
Kontakt:
Machová Blanka – [email protected],
koordinátor NK 2013 v Dobřanech.
POZVÁNÍ NA NOC KOSTELŮ
V DOBŘANECH 24. 5. 2013
V pátek 24. 5. oslaví svůj svátek
Jany a tento den budou otevřeny brány a dveře kostelů a modliteben. Taktéž
i dobřanské kostely sv. Mikuláše a sv.
Víta otevřou své dveře dokořán a pozvou
v tento večer zájemce a občany Dobřan
a okolí na již III. NOC KOSTELŮ. Zajímavý a pestrý program pro Vás připravili farníci, žáci Základní školy a Městské kulturní a informační středisko.
Srdečně Vás zveme.
KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE
18:30 Slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata
18:35 Ze života blahoslaveného
Hroznaty – recitál scholy při
kostele sv. Mikuláše
18.50 Přivítání v kostele sv. Mikuláše
19:00 Loretánské litanie
19:15 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše
20:00 Výstava liturgického oblečení
s výkladem – dozvíte se proč,
jak, kdy, kde se nosí určitý
ornát, proč je zrovna použita
fialová barva a mnoho dalších
zajímavých informací
20:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše
21.10 Zakončení NOCI KOSTELŮ
v kostele sv. Mikuláše modlitbou a požehnáním
KOSTEL SVATÉHO VÍTA
18:30 Slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata
Otevření kostela sv. Víta
18:35 Vernisáž výstavy obrazů Oty
Janečka na ochozu kostela
18:40 - 21:00
Výstava žákovských prací
„DOBŘANSKÉ HISTORICKÉ
PAMÁTKY“
18:40 - 21:00
„SVATOVÍTSKÁ ČAJOVNA
A KAVÁRNA“
– za kostelem sv. Víta
18:40 - 21:00
Stálá expozice
„DOBŘANSKÉ BAROKO“
20:30 Prohlídka kostela sv. Víta
s výkladem
21:00 Zavírání kostela sv. Víta
Doprovodný program:
Výstava fotek z instalace zvonu blahoslavený Hroznata z r. 1988 v prostorách
pod kůrem v kostele sv. Mikuláše.
Před informačním centrem v Dobřanech
- letáčky, pohledy, prodej literatury.
V kostelech bude vždy někdo, kdo Vám
rád zodpoví Vaše dotazy a popovídá si
s Vámi.
Interaktivní dětský koutek v prostorách
farního úřadu vedle České pošty.
„SVATOVÍTSKÁ ČAJOVNA A KAVÁRNA“
– za kostelem sv. Víta.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem v Dobřanech, se
Základní školou v Dobřanech a za
významné podpory města Dobřany.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
strana 17
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ
Máj je měsíc květů, lásky a úcty k práci. Zahrádka už nám žije naplno, kvetou
stromy, ale i mnoho květin.
Rododendrony a azalky, které nazýváme společným českým názvem pěnišníky, jsou zajímavou ozdobou našich
zahrádek. V přírodě rostou na úbočí hor,
kde je vysoká vzdušná vlhkost po celý
rok. Proto i u nás jim musíme připravit
podobné životní podmínky. Nemůžeme
je vysazovat v silně vysychavých polohách, na plně osluněných plochách,
nebo na jižní straně osluněných budov.
Avšak ani hluboký stín jejich růstu
a kvetení neprospívá. Půda pro pěnišníky musí být vzdušná, humózní, hluboká a kyselá (PH 4,2 - 5,5). Hnojíme je
speciálním hnojivem od začátku dubna
do konce června a důležité je přidávání
rašeliny či jehličnaté hrabanky.
Odplevelujeme, okopáváme, a je-li
nedostatek srážek, zaléváme. Dostatek
času je potřeba věnovat též květinovým
záhonům, především skalce, případně
jezírku.
Známými prostředky stříkáme proti obaleči jablečnému. Poprvé hned po
odkvětu, podruhé, když jsou plody velké jako oříšky, a opakujeme do poloviny
června. Podobně i proti obaleči švestkovému, proti pilatce při dokvétání stromu. Třešně chráníme proti vrtuli třešňové, když plody začínají žloutnout.
V této době rovněž chráníme ovocné dřeviny proti houbovým chorobám
a moniliózám. Novým prostředkem
s relativně krátkou ochrannou lhůtou
je Teldor. Má universální použití proti moniliózám na peckovinách i proti
šedé plísni na jahodách. Nezapomeneme rovněž ošetřit révu postřikem proti
perenospóře.
Letos se zima hodně protáhla. Možná, že v květnu to bude výhoda, protože
i ledoví muži se mohou poněkud opozdit
a neškodit. Zapamatujte si, jaké opravdu bude počasí v polovině měsíce.
Bezmrazé dny a mnoho radosti
z úspěšné práce přeje
Český zahrádkářský svaz
BONSAI MERKLÍN 2013
10. ročník výstavy pěstitelů bonsají a sběratelů suiseki z ČR,
Německa a Polska
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje
1. – 2. 6. 2013, vždy od 9.00 do 18.00 hodin
Zámecký areál v Merklíně u Přeštic
Na volné záhony po mrazech vysazujeme celer a vyséváme keříčkové fazole
a okurky. Ve skleníku kontrolujeme
zdravotní stav plodové zeleniny, sklízíme
ředkvičky, hlávkový salát a kedlubny.
Rajčata vyvazujeme k opěrám, vyštipujeme zálistky a hlavně skleník větráme.
Podle potřeby provádíme postřiky proti
plísni (Kuprikol, Bravo), proti sviluškám
a molicím (Biobit, Pirimor).
strana 18
Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program:
Demo/tvarování bonsají – L. Šebek, Š. Jásenská, M. Ašenbrenner,
exhibice origami, léčivé bubnování, ukázky - Aikido a Iaido, japonské
masáže Shiatsu, meditace s léčivými krystaly a aromaterapie.
Workshop: Greenhorni, japonské saláty s ochutnávkou, automatická kresba.
Expozice originál japonských KOI, kostýmů orientu a Čajovna Dobrých čajů. Prodej bonsají, potřeb pro pěstitele, okrasných rostlin
a bylin. Více na www.bonsaimerklin.cz
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RYBÁŘI
Březen i začátek dubna se vyznačovaly ještě ranními mrazíky a přes den většinou vál silnější vítr, což pro rybaření
není to pravé. Naděje na úlovek vzrostly po výlovu Horní Kotynky dne 6. 4.
2013. Výlov se povedl. Letos jsme plánovali nákup kapří násady K1 o velikosti
5 cm. Potřebné množství jsme ale slovili
na Horní Kotynce. Bylo sloveno 9,5 tis.
K1 a 2000 ks K3. Z toho bylo vysazeno
do řeky 1750 ks K3, a to nad Podhoru,
nad „Budku“, mezi mosty a na spodní
úsek řeky – pod čistírnu. Do Židováku
bylo vysazeno 250 ks K3, na Montajch
5800 ks K1, přebytečnou K1 jsme prodali cizím organizacím.
V neděli jsem tedy vyrazil k řece. Pod
starým mostem již seděl bratr a chlubil se úlovkem karase 35 cm a kapra 46 cm. Já jsem ale neviděl záběr
a bratr již také nic nechytil. V pondělí
jsem vyrazil hned ráno nad jez. Ihned
po nahození jsem měl pěkný záběr, ale
zásek šel do prázdna. „To nic,“ říkal
jsem si, „je vidět, že berou, určitě si
pěkně zachytám.“ Ale chyba lávky – pak
už jsem neviděl zabrat. Potom jsem byl
ještě jednou a zase nic. Ve čtvrtek 11. 4.
byl dětský rybářský kroužek a v plánu
bylo rybaření na řece. Voda byla trochu
přizvednutá, bylo chladno a vál vítr.
Proto jsem předpokládal, že děti ani
nepřijdou. Ale rybáříčci dorazili v počtu
6 nebo 7 celí natěšení. Když ale začali
rozkládat pruty, měli někteří na momentální počasí a stav vody špatně sestavené udice – lehounké malé splávečky, na
vlasci namačkané lehce naříznuté broky. Taková sestava je vhodná pro zimní
a jarní rybolov, ale jen za bezvětří a do
tišin. Při silnějším tahu vody a při větru
proud a vítr ihned snesou lehkou udičku až ke břehu. Proto jsem doporučil
v těchto případech udice předělat – dát
těžší olůvka, sejmout lehké splávky
a použít místo nich čihátka (policajty)
mezi očka prutu. Teď jsme zase zjistili, že nemají potřebnou náhradní výbavu – háčky a olůvka různých velikostí,
gumičky pro zarážky olůvek, splávky
– nejlépe proříznuté a policajty. Děcka
také poznala, že navázat udici u řeky
je něco jiného, než navázat ji na stole
v klubovně. Po chvíli jsme ale udice předělali a začalo se chytat. Naštěstí kromě
synovce Davida – vedoucího kroužku
– dorazili také bratr a Jirka Maxa, kteří
dětem také pomohli a poradili. Zabrali
místo od mostu k první vrbě, já a další
dvě děti jsme se usadili pod vrbou. Moc
nadějí jsem si po předchozích neúspěších nedělal, ale za chvíli již skupina
pod mostem hlásila první úlovek kapra
a brzy poté další. Potom náhle zmizel
pod vodou i můj splávek a na prutu
visel kapr, za chvíli další a další. Nechával jsem je vytáhnout mrňousovi, který seděl vedle mě. Chodí do kroužku,
ale povolenku mu zatím rodiče nekoupili. Ponechal jsem si dva kapry okolo
40 cm a věnoval se druhému z kluků,
který zatím nic nechytil. Zjistil jsem, že
používá mezi očka čihátko, které se dává
před špičku. Navíc mu z cívky vyčnívala gumička, a proto nešlo nahodit do
větší vzdálenosti. Tak jsem ho posadil
na svoje místo a půjčil mu své pruty.
Za chvilku měl kapra 40 cm a za chvíli chytil druhého 37 cm. Jako správný
rybář prohlásil, že je ten druhý ještě
malý, a pustil ho zpátky. Když potom
v 18.00 odcházeli domů, první mrňous
byl smutný, že by chtěl také kapra.
Tak jsem mu jednoho z těch mých dal
– vždyť je pomáhal chytat. A kluk byl
šťastný. Toho dne kapři brali a děti se
mohly radovat ze svých úlovků. Skupina pod mostem ulovila i několik kaprů
od 44 – 47 cm.
Následující týden se oteplilo, a tak
jsme zase ve čtvrtek vyrazili s kroužkem
k řece. Bylo hezky, svítilo sluníčko, ale
kapři tentokrát stávkovali. Ulovili jsme
jen tři malé jeseny. Ryby jsou zkrátka
nevyzpytatelné.
V sobotu 20. dubna se na Dolní
Kotynce konaly rybářské závody pro
dospělé. V pátek ale již bylo zataženo,
celou noc pršelo a sobotní ráno se probudilo do chladného a deštivého dne.
Mrholení, teplota okolo 7 - 8ºC, psa
by ven nevyhnal, ale k rybníku dorazilo přes nepříznivé počasí celkem 106
závodníků. A ryby si navíc postavily hlavu, a že brát nebudou. Ty větší
nebraly vůbec a ty menší jen velmi jemně a opatrně. Ale zkušené závodníky to
nevyvedlo z míry. Většina si totiž vozí
několik prutů pro různé způsoby lovu
a na různé druhy ryb. Záhy vytáhli jemné pruty s lehkými udičkami, a když
nebraly větší ryby, soustředili se na lov
těch malých. Brali totiž jen kapříci od
15 – 30 cm. Na hrázi, kde jsem vykonával funkci měřiče, byl uloven pouze
jeden větší kapr délky 43 cm. Chladné
počasí pomáhala závodníkům překonat
obsluha kiosku klubu pétanque, která
roznášela kolem rybníka opečené klobásy, pivo, kávu i něco pro zahřátí. A co
vlastně přilákalo a přinutilo tolik lidí
sedět v dešti a chladu u rybníka? Určitě rybářská naděje na úlovek a v neposlední řadě také šance získat některou
z mnoha hodnotných cen, které nám na
závody věnovali naši sponzoři, jimž touto cestou srdečně děkujeme.
A takhle se umístili nejúspěšnější
závodníci:
1.Rieckel Rudolf
786 cm
Ten navíc získal putovní pohár jako
nejúspěšnější člen MO Dobřany.
2. Beroušek Petr
779 cm
3. Zrůstek Vladimír
642 cm
4. Terelmeš Adrian
628 cm
5. Kočí Oldřich 603 cm
Poslední, 74. cenu, získal závodník za
74 cm.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny
děti na dětské rybářské závody, které
se budou konat 6. 6. 2013 od 8.00 na
Dolní Kotynce.
Vladislav Šefl
MICHAL DVOŘÁK
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
V rámci oslav titulu mistrů hokejové extraligy přijede 9. 5. 2013 do školní jídelny plzeňský obránce a čerstvý
držitel zlaté medaile Michal Dvořák.
Michal osobně připraví dětem kuřecí
roládu a se svými spoluhráči ji dětem
i vydá. Během oběda si všechny děti
mohou popovídat o hokeji, zdravé výživě
sportovců, nechat si podepsat upomínkové předměty.
Účast kromě oblíbeného „Dvořky“ přislíbili Jakub Jeřábek, Jakub Lev a možná další zvučná jména.
Vedoucí školní jídelny srdečně zve
všechny děti navštěvující školní jídelnu.
strana 19
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
PŮL KOPY DO PŘEHRŠLE
Bylo, nebylo… ale v tomto případě
aspoň něco málo určitě bylo. Nejdřív
toho byly DVA TUCTY, pak PŮL KOPY,
potom PŮL KOPY DO KOPY a nakonec
PŘEHRŠLE. Čeho? No přeci pohádek!
Oblíbená dvojice plzeňských autorů
Markéta Čekanová – Zdeněk Zajíček
vydala už čtyři knížky pohádek a pověstí, které ilustracemi doprovodil čím dál
populárnější kreslíř VHRSTI. Poslední
dva jejich společné tituly, PŮL KOPY DO
KOPY pohádek a pověstí z celých Čech
a PŘEHRŠLE pohádek a pověstí z Čech,
Moravy a Slezska nabízí nyní i infocentrum v Dobřanech.
Pokud vás osobitý pohled Markéty
Čekanové a Zdeňka Zajíčka na události,
které se možná staly a možná nestaly,
baví, pak by ve vaší knihovničce určitě
neměly chybět. Navštívíte v nich hrad
Drakov či tajuplný vrch Budeč. Dozvíte se, kde jsou největší věžní hodiny
v republice nebo jak se zrodil kostkový
cukr. Setkáte se s vodníky, čerty i loupežníky, ale i s pány Laurinem a Klementem, kupcem Sámem nebo císařem
Rudolfem II.
Obě knihy můžete zakoupit v Informačním středisku Dobřany.
Standa Brunát s dvojicí mechaniků Janem Farou a Davidem Schwarzem vyrazil 19. 4.
na první závod MMČR v autocrossu do Humpolce. Po celý víkend se držel v první
desítce startovního pole a postupem z finále B šel na start velkého finále. Tam Standa
vybojoval 7. místo a 6. místo ve své divizi D5. Vynikající práci odvedli dva jmenovaní
mechanici, které musím tímto od Standy pochválit. Poděkování patří i fanouškům,
kteří vážili cestu z Dobřan. Další závody jsou 11. - 12. 5. 2013 v Nové Pace. Celé dění
lze sledovat na www.brunatracing.cz.
za RC team Dobřany Petr Šístek
DOBŘANSKÉ POHLEDY 2013
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
MěKS Dobřany a Základní škola Dobřany
Téma:
DOBŘANSKÁ POHÁDKA
V souvislosti s 770. výročím města Dobřany budou vítána soutěžní díla
s dobřanskými motivy.
Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Soutěže:
1. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová
2. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý
3. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi
Uzávěrka soutěže: pátek 24. 5. 2013
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží či v sekretariátu Základní
školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41
Dobřany – zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy).
Další informace: 377 972 480 (MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).
Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 14. 6. v 15.00 hodin v budově školní
jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967.
strana 20
SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL
HOKEJBALU
Rád bych začal naším mužským
týmem. Po podzimní části jsme okupovali spodek tabulky, dokonce hrozil
v jednu chvíli i sestup. Kvalitní zimní
příprava, poctivě absolvované tréninkové jednotky a nakonec i předvedená
hra nám zajistily play off. Tým složený
z drtivé většiny mladších dorostenců
obalených staršími matadory byl v jarních kolech posílen o dva hráče a výsledek se v podobě účasti v play off dostavil. Kdo by to byl na podzim řekl...
Ve čtvrtfinále 2. nejvyšší soutěže v ČR
(1.NHBL) jsme narazili na největšího
favorita - pražské KOVO a tento tým
nám vystavil stopku. Na postup jsme
neměli, lépe řečeno letos...
Přesto je na místě šnečí ,,seniorské“
mužstvo pochválit, neboť takhle mladý
,,mančaft“ musel nejdříve zvládnout
velmi těžký úkol, jakým bezpochyby boj
o záchranu je. Do play off jsme šli z velmi nevýhodné pozice a proti zkušenému
a vyhranému soupeři. Pokud se alespoň
z části naplní naše cílená koncepce
s mládeží, pak by to v budoucnu mohlo
být jen a jen lepší...
Extraligový mladší dorost je na koni.
Základní část extraligy vyhrál naprosto
suverénním způsobem a je možné, že i
vytvořil rekord, neboť za celkových 22
zápasů neztratil ani bodík, připsal si
neuvěřitelných 66 bodů a s přehledem
tuto část vyhrál. Nechali jsme pod sebou
a zároveň i poráželi takové hokejbalové
bašty, jako Kladno, Most, oboje Pardubice, Hradec Králové, Jihlavu, Plzeň,
Letohrad, Ústí n.Labem atd. Na rekordy se však žádná soutěž nehraje a přesvědčili jsme se o tom hned ve čtvrtfinále play off, kde se proti nám postavila
Jihlava. Jihlavský tým se letos již před
začátkem spojil s Brnem a na play off se
řádně posílil. Na to však má v hokejbalu právo každý. Vznikla z toho krásná
a velmi napínavá série, kterou musel
rozhodnout až pátý zápas v Dobřanech.
Zde jsme svého soka rozdrtili rozdílem
třídy s celkovým skóre 8:3. Postup do
semifinále, kde nás vyzve Hradec Králové, nám již zajistil bronzové medaile,
ale... Naší snahou bude jít ještě o krůček dál, to už však předbíhám. Přece
platí: Neříkej hop, dokud jsi...
Šnekům strašně dává či pomáhá mužská soutěž a to jsme právě
u nastolené klubové vize, která je cílená a záměrně pro tyto hráče nastolená.
Oni totiž tihle Šneci do této chvíle mají
v nohou více jak 50 odehraných zápasů včetně turnajů či přátelských duelů, ale co hlavně -absolvovali 2 soutěže
najednou (muži+dorost), a to nepočítám
tréninkové jednotky. To se prostě chtě
nechtě musí někde projevit. Uvidíme, co
bude dál, ale určitý cíl máme už splněn,
většina hráčů tohoto dorosteneckého
kádru se již mezi muži prosadila, ba
co víc, někteří už pomalu mužský tým
začínají táhnout, a to je pro nás příjemné zjištění, ačkoliv jsme si vědomi toho,
že tenhle led bývá hodně tenký...
Žáci válčí v republikové soutěži na
výbornou. Probojovali se do nadstavbové části mistrovství ČR skupiny Západ,
Jih a zde se aktuálně pohybují na čtvrtém místě ze šesti týmů. Pokud se nám
zadaří v posledních třech zápasech,
můžeme pomýšlet i na finále ČR, které letos hostí daleký Kyjov. Vše je ještě rozehrané, takže hodnocení tohoto
týmu necháme až na konec sezóny.
Nadále nám absolvuje tréninkové jednotky přípravka a to je pro klub velmi
důležité. Tihle ,,prckové“ mají možnost
se připravovat pravidelně dvakrát v týdnu. I zde bude naší snahou vytvořit
dětem kvalitní tréninkové jednotky pro
jejich další sportovní či výkonnostní
růst.
Za oddíl hokejbalu Václav Šlehofer
2. ročník FTDT Cup
(florbalový turnaj dětských týmů)
KDY: 11. 5. 2013
KDE: Sportovní hala Dobřany
Začátek: 9.00 hodin
Vstupné: zdarma
Za pořadatele Vás zvou
Vladislav Kouřil a František Hlaváč
strana 21
SPORT
VALERIE FIŠEROVÁ
CELKOVOU VÍTĚZKOU POHÁRU
MLADÝCH NADĚJÍ ČESKÉ
KUŽELKÁŘSKÉ ASOCIACE
Dlouho očekávané finále mladých
nadějí ČKA se konalo 7. 4. 2013 v Olomouci. Z šesti dobřanských finalistek
jsme měli v ohni tři opravdová želízka
na medaile: Míša Provazníková, Aďa
Kvačová a Bára Málková postupovaly do finále z nižších pater šestnáctky
a na vysněnou placku je mohl posunout
jen velice zdařilý výkon. Děvčata byla
v Olomouci poprvé a zaplatila nováčkovskou daň ve formě lehké nervozity.
Navíc olomoucká kuželna je velice těžká
a na finále nebyla moc dobře připravená. Míša Provazníková (219) obsadila
celkově 11. místo, Adina Kvačová (221)
13. místo a Bára Málková (218) obsadila rovněž 13. místo. Napoprvé je to dobrý výsledek a děvčata své zkušenosti
zúročí zcela jistě v dalším ročníku.
ka Hrádková (240) měla rovněž šanci
a čekali jsme, jak zahraje konkurence.
Jako předposlední šla na dráhu Valča
Fišerová. Zahrála rovněž 246, ale s lepší dorážkou než Míša M. Vše bylo odehráno a přišlo na řadu počítání. Finále je bodováno dvojnásobně a může to
pořadím pěkně zamíchat. Minuta v tuto
chvíli byla jako hodina a my jsme byli
napnutí, jak vše dopadne. První vyhlašovanou kategorií byly mladší žákyně.
Hlavní organizátor Jirka John hlásí, že
se na třetím místě umísťuje Barbora
Pýchová z Bystřice, na druhém místě
skončila Barbora Bártková z Benešova. To znamená, že máme zlato? A už
to přišlo! Jirka John si volá na pódium
vítězku Valču Fišerovou a předává jí
pohár za první místo. Super!!! Povedlo
se. Finále však mělo i smutné hrdinky a těmi byla dvě čtvrtá místa Míši
Mafkové a Dominiky Hrádkové. Čtvrté
místo je krásné, ale úspěch byl tak blízko! Dominiku připravila o třetí místo
holýšovská Lenka Šlajerová výkonem
271, což bylo na těžké kuželně opravdu super. Gratulujeme. Míša Mafková
měla stejně bodů jako třetí Bára Pýchová a o třetí místo ji připravil jen horší
průměr celé sezóny. Míša určitě zabere
a společně s ostatními zabojuje i za rok
a vybere si vše i s úroky.
Mladší žákyně: zleva Valerie Fišerová,
Míša Mafková, Míša Provazníková, Adina Kvačová
Zleva: Barbora Bártková, vítězka Valča
Fišerová a Barbora Pýchová
Tento turnaj nemá poražených - vítězstvím je dostat se tam!!!
Když na olomoucké dráhy nastoupily Míša Mafková a Dominika Hrádková, přišel očekávaný útok na medaile.
Míša Mafková (246) zahrála velice dobře a naděje na medaili žila. Domini-
strana 22
Veliká radost!!!
Turnaje se zúčastnilo 16 mladých
nadějí ve čtyřech kategoriích. Jako
obvykle se vyhlašuje i kategorie nejlep-
ší trenér a tím se stává družstvo s nejvyšším počtem účastníků ve finále.
Loni jsme se umístili na třetím místě se
třemi finalistkami a před sezónou jsme
si dali za cíl tuto kategorii vyhrát. Do
finále se probojoval stejný počet finalistů se šesti mladými nadějemi hned
ze tří oddílů. Mezi velice silné oddíly
KK Kosmonosy a TJ Jiskra Nová Bystřice se zařadil i náš oddíl CB Dobřany.
Při rovnosti finalistů přichází na řadu
součet umístění po šesti turnajích a
ten vyzněl nejlépe pro nás. Náš oddíl
CB Dobřany se tak stal nejúspěšnějším v České republice. Na tento úspěch
jsme patřičně hrdí a rádi bychom zvítězili i za rok. Tento úkol je však velice zavazující, ale my věříme, že znovu
uspějeme. V současné době obsazujeme kategorie děvčat, ale rádi bychom
vkročili i do kategorií chlapců.
VÍTĚZNÉ TŘETILIGOVÉ
ROZLOUČENÍ
Zatím jsem zde psal jen o úspěšném tažení našeho oddílu hlavně díky
mládeži a družstvu CB Dobřany B,
ale letošní rok je pro nás i ztrátou.
Tou ztrátou je sestup ze třetí ligy. Po
třech letech, kdy se náš oddíl úspěšně
protloukal soutěží a pomalu získával
potřebné zkušenosti, se náhle dostavila herní krize. Po úspěšném tažení
loňskou sezónou, kdy jsme obsadili
páté místo, jsme pomýšleli na atakování stupňů vítězů a možná i druhé ligy.
Špatný vstup do podzimní části sezóny
nám však svazoval ruce a do zimní přestávky jsme urvali jen jedno vítězství.
Na řadu smolných zápasů se historie
ani statistiky neptají a nám nezbývalo
než se pokusit udělat vše pro záchranu
ligy. S těmito starostmi nikdo nepočítal
a tento fakt přinesl několik změn. Už
před vstupem do sezóny jsme litovali
ztráty jednoho zkušeného hráče. Jirka
Kodalík, který vždy vybojoval potřebné
body, se bohužel odstěhoval. V polovině
sezóny o přestup požádal Milan Vrabec
a vše dovršilo náhlé úmrtí Jardy Otta.
Nezbývalo než sáhnout do dobře fungujícího béčka CB. V tomto družstvu nám
kluci dělají radost a v budoucnu by se
stejně do áčka tlačili, tak proč jim tedy
nedat šanci hned. Posilami do áčka se
stali Michal Šneberger a Radek Kneř.
Kluci hráli velice dobře, omlazený tým
se pomalu sehrával a získával ztracené
sebevědomí. Jenže čas letěl, ztráta byla
veliká a dohnat ji se nepovedlo, a tak
pokračování na straně 17
SPORT
KUŽELKY TJ DOBŘANY
pokračování ze strany 16
jsme si přáli alespoň se důstojně rozloučit.
Na páteční večer mělo A družstvo CB
Dobřany naplánovanou předehrávku
s družstvem Příbrami. Čekala se jednoznačná výhra hostujícího družstva
vzhledem k tomu, že hráči Příbrami útočí na postup do druhé ligy, kdežto naše
družstvo sestupuje do divizní soutěže.
Jenže my jsme se chtěli s odehranou
sezónou rozloučit důstojně a dokázat
svým fanouškům, že i nadále se budeme snažit o co nejlepší výsledky.
Úvod utkání rozehráli Pavel Sloup
a Jan Koubský, proti nim se postavili Luboš Řezáč a David Hošek. Oběma
našim borcům se dařilo, a přestože
porazili takřka shodný počet kuželek,
bodoval pouze Pavel (534), neboť Honza
(533) narazil na těžkého soupeře, který, jak se později ukázalo, byl nejlepším
hráčem utkání. Průběžný stav utkání
1:1 a vedení hostů o nějakých 30 kuželek
stále dávalo našim hráčům naději na
úspěch. Do dalších duelů naše družstvo
vyslalo Radka Kneře a Michala Šnebergera, protivníky jim byli Václav Pinc
a Jaroslav Roj. Radkovi (515) se vůbec
nedařilo do plných a nakonec prohrál
o jedinou kuželku. Michal (529) naopak
své vítězství o dvě kuželky vydřel. Stav
tedy i nadále zůstal nerozhodný a ani
náskok v počtu p.k. ve prospěch hostů
se nijak nezměnil. Rozhodně to nevypadalo na klání družstev z opačných
pólů tabulky. Utkání uzavírala dvojice
Josef Fišer a Martin Provazník, za hosty
Tomáš Číž a Oldřich Hendl. Pepa (559)
začal perfektně a po první šedesátce měl
na svém kontě 294 p.k. a bezpečně vedl.
Své vedení udržel a duel dotáhl do vítězného konce. Martin (555) měl o poznání
těžšího soupeře, což bylo vidět po první
šedesátce, kdy Olda porazil 308 kuželek,
zatímco Martin 254. Jenže Martinovi se
jeho trpělivá a soustředěná hra vyplatila a ve druhé šedesátce porazil perfektních 301 kuželek, na svého soupeře se
dotáhl, a i když jeho snaha nepřinesla zadostiučinění v podobě bodového
zisku, společně s Pepou náskok hostí
stáhli a přidali 2 p.k. navíc. Tím zařídili
největší překvapení kola, tedy vítězství
našeho A týmu.
Konečný stav 5:3 a 3225:3223 zcela
odpovídá průběhu utkání, které bylo
velmi vyrovnané. Může za to především
snaha našich hráčů o co nejlepší výsledek při posledním domácím utkání ve
třetí lize.
Martin Provazník a Radek Kneř
V sobotu 20. dubna 2013 skončily pro kuželkářský oddíl při TJ Dobřany dlouhodobé soutěže družstev. Tento ročník 2012/2013 byl velmi vyrovnaný. Oddíl má celkem
20 členů, z toho družstvo „A“ hrající krajský přebor má na soupisce 7 členů, družstvo
„B“ hrající sdružený okresní přebor Plzeňska má 13 členů. Tento počet se z důvodů
nemoci, úrazů a někdy i nezájmu snížil na celkové číslo 14. Když se přidá ještě práce
na směny u některých členů, byl problém postavit 6 hráčů za „A“ družstvo na světě.
Díky pochopení členů „B“ týmu mohlo „áčko“ vybojovat ve své soutěži celkově 7. místo. Toto umístění rozhodoval až poslední zápas. Vyrovnanost v krajském přeboru
dokazuje umístění od 5. do 11. místa, kdy se 7 družstev namačkalo do 3 bodů. Okresní přebor, kterého se zúčastňuje naše „B“ družstvo, byl vyrovnaný v první polovině
tabulky. Od 1. do 8. družstva byl rozdíl 12 bodů. Náš zástupce, tj. družstvo „B“, se
umístil na velmi pěkném 6. místě se ziskem 33 bodů. Viz tabulky obou soutěží.
Nyní čeká naše členy hodně hodin těžké práce. Na kuželně se bude od května předělávat rozběhový a náhozový prostor. Práce se odhadují asi na dva měsíce. Přeji všem členům hodně energie a trpělivosti při rekonstrukci. Doufám, že každého
požene představa, co nejdříve trénovat na novém prostoru a do nových kuželek.
předseda oddílu: O. Sloup
Sdružený okresní přebor Plzeňska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Baník Stříbro B
TJ Přeštice A
Sokol Plzeň V D
SKK Rokycany D
TJ Baník Stříbro C
TJ Dobřany B
TJ Přeštice B
Sokol Plzeň V C
SK Škoda VS Plzeň C
SK Škoda VS Plzeň D
TJ Slavoj Plzeň C
SKK Rokycany E
CB Dobřany C
TJ Slavoj Plzeň D
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
20
19
17
17
16
15
15
11
7
6
2
3
1
0
3
0
1
0
1
2
2
2
2
3
5
0
1
4
3
7
8
9
9
9
9
13
17
17
19
23
24
307:109
304:112
264:152
238:178
226:190
244:172
247:169
219:197
197:219
180:236
158:258
138:278
103:313
87:329
2468
2479
2386
2428
2413
2395
2385
2378
2364
2334
2361
2272
2210
2167
44
43
38
35
34
33
32
32
24
16
15
9
6
3
Dobřanští fourcrossaři v zimě nezaháleli a pilně pracovali na úpravě areálu. Zbavili se
náletového porostu a dráha se tak stala daleko přehlednější pro závodníky a hlavně
pro diváky. Bohužel spodní část dráhy byla po nájezdu terénních aut hodně rozbitá,
proto v současné době probíhá její oprava. Zároveň pilně trénují na nadcházející sezonu, která začne začátkem května prvním závodem v Polsku. Tréninky se konají každé
úterý a čtvrtek od 17h. Dále pak probíhá příprava na závod Český pohár, který se
uskuteční 1.6. Tímto Vás zveme na nevšední podívanou. Pro více informací nás sledujte
na facebookové stránce 4x-team Dobřany.
Tomáš Brožík
strana 23
SPORT
BADMINTON – RADBUZA CUP
odnesli spolu s poháry a diplomy také
drobné ceny. Zkrátka nepřišli ani ostatní mladí hráči, kteří obdrželi od pořadatelů zdarma občerstvení. Tento vydařený turnaj se uskutečnil za finanční
podpory z Grantového dotačního titulu
města Dobřany a my doufáme, že účastníci na něj budou rádi vzpomínat.
Na závěr bych rád pozval příznivce
badmintonového sportu na další ze série
turnajů pořádaných naším oddílem
v dobřanské hale, který se koná 4. května od 9 hodin pod názvem „O pečeť
Purkmistra“ a je určen dětem do 15 let.
ZdeLi
V uplynulém měsíci pořádal oddíl
badmintonu IV. ročník otevřeného turnaje Radbuza Cup, který byl jako každoročně určen mladším žákům do 13 let.
I přes nepřízeň počasí se do dobřanské
haly sjelo po zasněžených silnicích 44
mladých soutěžících z celé republiky.
Jako již tradičně, každý hráč soutěžil
ve třech disciplinách dvouhře, čtyřhře
a smíšené čtyřhře. Za náš oddíl do boje
nastoupili Tereza Černá, Viktorie Dvořáková, Michaela Čechová, Daniel Štangl, Ctirad Kučera a Martin Linda.
Všichni naši mladí hráči statečně
bojovali a dosáhli velice pěkných výsled-
ků. Nejzkušenější z našich svěřenců,
Martin Linda a Tereza Černá, dosáhli ve
smíšené čtyřhře na druhé místo, když
ve finále podlehli pardubickému páru
Matěj Ehm a Nikola Krpálková. Tuto
porážku oplatil Martin pardubickému
hráči ve finále dvouhry, kdy Matěje
Ehma porazil ve dvou setech a získal
tak zlato. K těmto úspěchům se ještě
připojilo druhé místo Martina Lindy ve
čtyřhře, kde opět ve finále podlehl spolu se svým spoluhráčem Janem Horou
z plzeňské Bílé Hory páru Matěj Ehm
a Michal Morávek z Kladna.
Medailisté si ve všech disciplinách
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► Koupím staré bílé pečivo,
10 Kč/kg. Tel.: 775 656 857
► Hledám pronájem garáže
v Dobřanech. Tel.: 605 475 376,
e-mail: [email protected]
► Prodám byt 1+1 po rekonstrukci
v Dobřanech. Bližší informace na
tel.: 724 383 500.
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ - JARO 2013 (TJ DOBŘANY)
ST 8. 5.
PÁ 10. 5.
NE 12. 5.
PÁ 17. 5.
SO 18. 5.
NE 19. 5.
ST 22. 5.
PÁ 24. 5.
SO 25. 5.
NE 26. 5.
ST 29. 5.
PÁ 31. 5.
PÁ 7. 6.
SO 8. 6.
NE 9. 6.
PÁ 14. 6.
SO 15. 6.
NE 16. 6.
strana 24
III. TŘÍDA sk. „A“
MUŽI
SDRUŽENÝ PŘEBOR
DOROST
Dnešice - Dobřany (17:00)
Dobřany - Letná (17:00)
OP PJ
MINIŽÁCI
Dobřany - Chotěšov (16:30)
LSG PJ
STARÁ GARDA
Štěnovice - Dobřany (18:00)
Merklín - Dobřany (17:00)
Dobřany - Blovice (18:00)
Dobřany - Ptenín (17:00)
Příkosice - Dobřany (10:00)
Dobřany - Stod (16:30)
Žákava - Dobřany (18:00)
Dobřany - Merklín B (17:00)
Dobřany - Chotěšov (17:00)
Dobřany - Vstiš (16:30)
Klášter - Dobřany (18:00)
Chlumčany - Dobřany (16:00) Dobřany - Radkovice (18:00)
Dobřany - Mantov (17:00)
Dobřany - Černice (17:00)
Losiná - Dobřany (18:00)
Lužany - Dobřany (10:30)
Záluží - Dobřany (17:00)
TIPY NA VÝLET
TURISTÉ VÁS ZVOU
Františka Fialu. Jen kousek cesty nás dělí
od Staňkova, cíle naší cesty. Zde se zúčastníme turistické akce Staňkovský nezmar.
Délka vycházky 16 km. Vlaky zpět ve 14.51
a v 17.02 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
Hamry a Hojsovu Stráž – nádraží. Přejdeme na modrou tz. do Hamrů a po silnici na
zelenou tz., která nás dovede na Zelenou
Lhotu, do cíle naší cesty. Délka vycházky
17 km. Vedoucí Sváťa Leitl.
12. května
Z DOBŘÍKOVA NA KORÁB A DO KDYNĚ
28. května
SUŠICE - KAŠPERSKÉ HORY
4. června
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - KYNŽVART
Odjedeme vlakem z Dobřan v 9.33 hod. do
Dobříkova. Půjdeme po žluté tz. do Branišova a na Koráb, kde je rozhledna a restaurace. Dále se vydáme po žluté až do Kdyně
na vlak. Délka vycházky 10 km. Odjezdy:
15.43, 17.00 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6.29 hod. do
Sušice. Půjdeme po červené tz. na Žižkův
vrch, Záluží, Albrechtec, na Sedlo, kde je
rozhledna. Dále po červené tz. k rozcestníku U Nového dvoru, kde odbočíme na
žlutou tz., která nás dovede na hrad Kašperk. Po prohlídce hradu nás povede zelená tz. do Kašperských Hor. Délka vycházky 20 km. Odjezd autobusu: Kašperské
Hory – 16:00 v Sušici 16.29, dále vlakem
v 16.35, v Klatovech v 17.25 a z Klatov
v 17.50 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.33 hod.
do Mariánských Lázní (z Plzně 8.06 hod.
R.). Prohlédneme si lázně a u sadů Václava Skalníka najdeme modrou tz., po které
dojdeme na Uhlířský rybník, kde opustíme značku, odbočíme na silnici, která nás
dovede do Lázní Kynžvart. Zde se rozhodneme, půjdeme-li ještě do zámku, tím se
cesta na nádraží prodlouží o 3,5 km, nebo
přímo na nádraží, a to je jen 2,5 km. Délka
vycházky po lázních a do Lázní Kynžvart je
14 km + na nádraží podle rozhodnutí. Vlak
zpět v 16.54 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. května
EJPOVICE - KLABAVA - ROKYCANY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.33 hod.
do Ejpovic (z Plzně v 8.08 hod.). Vydáme
se po žluté tz. do Klabavy. Zde přejdeme
na zelenou tz., která nás dovede do Rokycan. Navštívíme Vojenské muzeum a jiné
historické objekty města. Délka vycházky
12 km. Odjezdy vlaků zpět: 14.30; 15.30.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. června
ÚDOLÍM ÚHLAVY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.33 hod. na
Špičák. Půjdeme po zelené tz. na Špičácké
sedlo, Brčálník, kolem elektrárny na Zadní
Přijďte se s námi projít jarní přírodou.
Jdeme za každého počasí. Případné změny
v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
18. května
CHOTĚŠOVSKÁ „30“
Sejdeme se v 8.00 hod. u „kulaťáku“.
Půjdeme do Černotína a polní cestou na
Křížový vrch, kde se zaevidujeme. Sestoupíme do Losiné a kolem mlýna dojdeme do
Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 18 km.
Zkrácená vycházka s cílem v Chotěšově
14 km. Vedoucí Karel Bohmann.
21. května
Z BEZDRUŽIC PŘES ÚTERÝ DO OLEŠOVIC A KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.33 hod.
(z Plzně 8.35 hod.) do Bezdružic. Půjdeme po modré tz. kolem Štičáku, údolím
Nezdického potoka ke křižovatce tz., kde
odbočíme na zelenou, po které dojdeme
do městečka Úterý. Po prohlídce keramické dílny půjdeme cyklostezkou č. 2221
do Bezdružic, přejdeme na cyklostezku
č. 306, která nás dovede na žlutou tz.,
a po ní do Konstantinových Lázní. Délka
vycházky 18 km. Odjezdy vlaků: 16.16;
18.16 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
25. května
K PRAMENŮM RADBUZY - Z HRADCE
DO STAŇKOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.33 hod.
do Hradce u Stodu (z Plzně 8.09 hod.).
Půjdeme po neznačené cestě údolím řeky.
Vystoupáme na Hradeckou skálu a cesta
nás povede na Nový Dvůr /Ovčí most/ a do
Holýšova. Dále půjdeme po silnici do Kvíčovic a lesní cestou jako každý rok na místo, kde vzpomeneme na našeho kamaráda
/jar/ V letních měsících se uskutečňuje
mnoho zajímavých akcí, ze kterých si jistě každý vybere pro sebe a svoji rodinu,
tu nejzajímavější. Dovolte mi, abych vás
v nadcházejícím čase na několik z nich
upozornila. Akce pořádané v Dobřanech
jsou a budou skutečně zajímavé a každá
má svůj vlastní prostor v listech, proto se
vydávám za hranice našeho města...
CHOTĚŠOV
V sobotu 18. května 2013 pořádá KČT
Chotěšov již 39. ročník tradičního dálkového pochodu „CHOTĚŠOVSKÁ 30“. Cíl
a start bude v Chotěšově v restauraci Pod
Klášterem. Trasy pro pěší je možno zvolit 5
(start do 13 hodin), 12, 15, 25 (start 7 – 10
hodin), 35 a 50 km (start 6.30 – 8 hodin),
cyklotrasy MTB 35 a 50 km, silniční kola
65 a 85 km. Start cyklozávodu je od 7 do
10 hodin. Startovné pro děti a členy KČT
činí 10 Kč, pro ostatní 20 Kč. Itinerář trasy
bude k dispozici na místě nebo před akcí na
webu http://kct-chotesov.webnode.cz/.
se o seriál CIRKUS HUMBERTO, ve své
době slavný. Ti starší z nás ho jistě znají
a ti mladší poznají. Rozhodně bude na co
koukat!
Výstavu je možné zhlédnout v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn
a také v přilehlých menších vstupních
předsálích. Vstupné je mimo klasické prohlídkové trasy. Dospělý návštěvník zaplatí
90 Kč a dítě 50 Kč. Otevřeno je každý den
mimo pondělí, v květnu a v září od 9 do
16 hodin, v červnu, červenci a srpnu od
9 do 17 hodin.
HORŠOVSKÝ TÝN
V období od 1. května do 30. září se
opět podařilo organizátorům mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST ve spolupráci s hradem
a zámkem v Horšovském Týně uspořádat
výstavu kostýmů a rekvizit… A když je to
filmový festival, i výstava se týká filmové
produkce. Po loňské pohádkové výstavě
letos čeká návštěvníky seriálová. Jedná
strana 25
OBČANSKÁ PORADNA
NOVINKY V EXEKUCÍCH V ROCE 2013
Počet dotazů ohledně dluhové problematiky Občanské poradně Plzeň,o.
s. bohužel každoročně stoupá a kopíruje
tak vývoj zadluženosti domácností v České
republice. Stále více občanů se setkává
s tzv. výkonem rozhodnutí neboli exekucí,
pokud nezvládá své závazky splácet. Z toho
důvodu se Občanská poradna Plzeň,o.
s. rozhodla čtenáře informovat o tom,
jaké změny v této oblasti přinesl nový
rok 2013 a s jakými novinkami se mohou
setkat. Mnoho z nich omezuje moc exekutorů a vychází dlužníkům vstříc, některé
naopak neplatičům život ztíží. Jedná se
hlavně o novelizace zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu a zákona
č. 120/2001 Sb., exekučního řádu.
Hlavní změny se týkají:
• povinnosti spojování exekucí a daného limitu na cestovné, čímž by se mělo
zamezit neúměrnému zvyšování nákladů na exekuci, jak tomu bylo dosud
• novinkou je také povinnost exekutora
pořídit zvukový videozáznam z průběhu
exekuce movitého majetku v případě, že
je o to někdo z přítomných požádá
• je možné umořovat dluhy prostřednictvím dražby členských práv v bytových
družstvech
• končí dvoukolejnost zahajování exekucí; věřitel si dosud mohl vybrat, zda
požádá o výkon rozhodnutí soud, nebo
pověří exekucí přímo soudního exekutora; nově soudy rozhodují pouze ve stanovených případech a exekutor zahajuje většinu exekucí zápisem do nově
zřízeného rejstříku
• zrušení tzv. exekutorských zápisů
• konec zneužívání pojmu „exekuce“; tato
a odvozená označení už nově může
používat pouze opravdový soudní exekutor a nikoli např. nebankovní společnost jako psychický nátlak na dlužníka
• exekutoři nemohou ukládat peníze
vymožené od dlužníků na své soukromé
účty, ale pouze na zvlášť vyčleněné účty
• jestliže rodič dluží za výživné na nezaopatřené dítě, může v konečné fázi přijít
i o řidičský průkaz (uchráněni zůstanou
pouze lidé, kteří průkaz potřebují k obživě, tedy např. řidiči z povolání)
• exekutor může zablokovat i účty
manželů a manželek dlužníků a strhávat jim exekučně peníze z příjmů;
jedná se o případy, kdy dluh vznikl za
manželství a spadá tedy do společného
jmění manželů
• věřitel je povinen dlužníka vždy oficiálně informovat o tom, že má dluh a že
ho má zaplatit, a to prostřednictvím tzv.
„předžalobní výzvy“
Pojďme si nyní k této poslední novince
a změně říci něco bližšího a konkrétního.
Předžalobní výzva je institut, který je
strana 26
ve prospěch dlužníků. Účelem a smyslem
je možnost věřitele připomenout dlužníkům existenci jejich dluhu a poskytnout
jim tak možnost jeho dobrovolného splnění před podáním žaloby, tedy před zahájením jakéhokoli soudního řízení.
Mnoho lidí se stane dlužníkem nedopatřením nebo prostě opomene zaplatit
nějaký drobný poplatek. Třeba i po letech
se potom diví, že jim přijde exekuční příkaz. Typicky se jedná např. o pokuty za
jízdu bez lístku v dopravním prostředku
nebo neplacení poplatku za rozhlas a televizi. Dosud věřitel nemusel dlužníka nijak
upozorňovat a rovnou mohl podat návrh
na zahájení soudního řízení.
Od ledna 2013 je pro věřitele podstatné,
zda dlužníka oficiálně vyzve před zahájením
soudního řízení k zaplacení dluhu. Zákon
nijak neukládá a nestanoví přesnou formulaci a obsah takové předžalobní výzvy,
nicméně je nutné ve výzvě označit stranu věřitele a osloveného dlužníka a také
pohledávku, konkrétní částku a určit lhůtu plnění. Takto formulovanou výzvu musí
věřitel zaslat nejméně 7 dní před podáním
návrhu na řízení, tedy před podáním žaloby na soud. Pokud by totiž tak neučinil,
případnému soudnímu sporu či následné
exekuci to sice nezabrání, ale věřitel nebude mít nárok na proplacení nákladů řízení,
soud by mu je jednoduše nepřiznal.
Není zde rozhodující, zda výzvu dlužník
obdržel, ale je důležité, zda byla odeslána
na adresu dlužníka (tedy adresu věřiteli známou či uvedenou pro doručování).
Dlužník se nebude moci vymlouvat, že
výzvu nedostal, bude zde platit tzv. soudní
fikce doručení (písemnost se považuje za
doručenou desátým dnem úložní lhůty (na
poště), i když si adresát písemnost nevyzvedl). Zde je nutné apelovat na případné dlužníky, že tento institut předžalobní
výzvy je pro ně velkou pomocí, ale pokud
jako dlužník nebydlím na adrese svého
trvalého bydliště a nenahlásím svému
věřiteli jinou kontaktní adresu a nevyzvedávám si poštu, chovám se nezodpovědně
a vystavuji se tak případnému soudnímu
sporu a zejména pak riziku exekučního
řízení s mnohatisícovými náklady.
Co je ale v této věci asi nejdůležitější a na co je potřeba upozornit je rozdíl mezi povinností věřitele zaslat
předžalobní výzvu a jeho možností
zaslat předžalobní výzvu.
Novela exekučního řádu zřízením institutu předžalobní výzvy neukládá věřiteli
povinnost předžalobní výzvu zaslat. Věřitel
tak bude muset vyzvat dlužníka k zaplacení, ale jen za předpokladu, že bude po
soudu požadovat uhradit náklady soudního řízení.
Doufejme jen, že řada čtenářů nebude
muset předžalobní výzvy sepisovat a v
horším případě, že je nebude ani dostávat,
ale informací není nikdy dost, a proto se
příště podíváme zblízka na to, jak se nově
změnil spotřebitelský zákon. Podepsali
jste někde prázdnou směnku? Nabízí Vám
někdo, že Vám zprostředkuje půjčku přes
telefon a máte volat číslo 900 500 500?
Pokud ano, dozvíte se příště, jak se můžete
v těchto případech bránit.
Občanská poradna Plzeň, o.s.
OBČANSKÁ PORADNA PLZEŇ, O.S.
OZNAMUJE ROZŠÍŘENÍ SVÉ PROVOZNÍ
DOBY V DOBŘANECH
Občanská poradna Plzeň, o.s. poskytuje
odborné sociální poradenství v Dobřanech
již šestým rokem. „Za tuto dobu navštívilo
naši kancelář v Městském kulturním středisku téměř tisíc lidí, kterým jsme zodpověděli řadu dotazů, a doufáme, že i v mnoha
případech pomohli vyřešit jejich nelehkou
situaci,“ říká vedoucí poradny Monika
Krausová. A upřesňuje, že nejčastěji se
v posledních letech lidé z Dobřan a okolí
ptají na majetkovou a finanční problematiku, ale také na záležitosti rodinné, spojené
s výchovou a výživou nezletilých dětí.
Po domluvě s městem Dobřany je služba
od konce prvního čtvrtletí rozšířena, a to
o jeden celý půlden. Zájemcům o poradenské služby se tak naskýtá větší možnost využití daných služeb, které budou
i nadále poskytovány ve stejném rozsahu
a kvalitě.
Kontaktní místo v Dobřanech
bude otevřeno:
každou středu: 9.00 – 12.00
a 13.00 – 15.45
každý čtvrtek: 9.00 – 12.00
a 13.00 – 15.45
„Velmi si vážíme důvěry lidí, kteří se na
nás ve stále větším počtu obracejí se svými
dotazy a vkládají v nás svoji naději. A stejně tak je pro nás zavazující důvěra představitelů města Dobřany. Chceme pomáhat lidem a tady se to daří a výsledky jsou
vidět, i když nezastírám, že mnohdy jsou
osudy lidí velmi komplikované a provázané a nedá se vyřešit vše hned. Ale pomalu
a s pomocí poradců lidé získávají motivaci a sílu věci měnit,“ uvádí Krausová.
A dodala, že s činností poradny a problematikou, kterou řeší, se mohou i nadále
občané Dobřan seznamovat prostřednictvím pravidelných článků na vybrané
téma v Dobřanských listech.
Více informací o poradně samotné
a její činnosti najdete na:
www.opplzen.cz, případně je možné se
na poradnu obracet telefonicky na číslech:
377 456 468 nebo 777 964 563.
INZERCE
Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:
Vedoucí engineeringu
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
technické vzdělání / engineering (strojní obor výhodou)
konstruktérská praxe podmínkou
znalost práce SolidWorks, PDM - výhodou
prokazatelná zkušenost s vedením menšího kolektivu
znalost AJ na velmi dobré úrovni
organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost
Team Leader
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
SŠ/SOU
praxe ve vedení kolektivu
praxe z výrobní společnosti
uživatelská znalost práce s PC
částečná znalost AJ výhodou
spolehlivost, časová flexibilita
Operátor - Elektrotechnik pracoviště drátování
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
SŠ/SOU/ v oboru elektro
praxe v elektrotechnice výhodou
uživatelská znalost práce s PC
částečná znalost angličtiny výhodou
spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost
samostatnost
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
práci v příjemném mladém kolektivu
prostředí nového závodu
zázemí stabilní zahraniční společnosti
závodní stravování
1 směnný provoz
příspěvek na dopravu
penzijní připojištění
týden dovolené navíc
další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: [email protected]
Informace na tel.: 377 183 813
strana 27
INZERCE
SVÁŘEČ – JEDNIČKA NA TRHU V USA!
Pro našeho klienta, jedničku na americkém trhu ve výrobě komponent
pro automobilový průmysl, hledáme šikovné svářeče.
Pracovní náplň:
- Obsluha svařovacího robota, ruční svařování CO2, práce až na 3 směny.
Požadujeme:
- Platný svářečský průkaz nebo prokazatelnou praxi,
- zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost,
- podmínkou přijetí je úspěšné složení praktické zkoušky.
Nabízíme:
- Práci na HPP na dobu neurčitou!
- Plat 23.-25.000 hrubého!
- Zaměstnání ve stabilní a perspektivní společnosti,
- zaměstnanecké benefity, nástup ihned, pracoviště Plzeň.
Kontakt: [email protected], 604 226 189
OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. ČSO Dobřany
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
DĚLNÍK - STROJNÍK
Pro čistící stanici osiv Dobřany (okr. Plzeň – jih)
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/
5. 6. 2013 - 16.30 - Dobřany /na náměstí/
Kuřice černé, červené, bílé stáří: 12 - 18 týd. cena: 120 - 180,- Kč
/nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
Kačeny pekingské
1 - 3 týd.
70 - 90,- Kč
/bílé brojlerové/
Moularden
1 - 3 týd.
70 - 90,- Kč
/kříženec pižmová+peking. kachny/
Kačeny barbarie
1 - 3 týd.
110 - 130,- Kč
/francouzský hybrid pižmové kačeny/
Kačeny rouvenské - NOVINKA! 1 - 3 týd.
110 - 130,- Kč
Husy bílé
1 - 3 týd.
140 - 160,- Kč
Husy landenské
1 - 3 týd.
140 - 160,- Kč
Perličky
1 - 6 týd.
90 - 140,- Kč
Krůty
6 - 8 týd.
260 - 300,- Kč
/kanadské širokoprsé brojlerové/
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2 - 3 týd.
90 - 100,- Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754,
567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! [email protected]
strana 28
Požadujeme: - znalost práce s vysokozdvižným vozíkem
výhodou (možnost zaškolení)
- flexibilitu, spolehlivost, ochotu k časově náročné práci
- nástup dle dohody
Náplň práce: - nakládka, vykládka, paletování pytlů, údržba
- manipulace s vysokozdvižným vozíkem, pomocné práce
Nabízíme:
- zázemí prosperující společnosti
- přiměřené finanční ohodnocení
- dlouhodobě perspektivní práci a smlouvu na dobu neurčitou
Zájemci se mohou hlásit přímo na ČSO Dobřany - Komenského 259
nebo na tel.: 606 734 794.
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: [email protected]
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
INZERCE
KVTEN
1. 5. – 31. 5.
2013
Dobanské pekaství s. r. o.
Dodavatel:
CENA
6,
AKCE
3,
Pohankové zrno
1 ks
Masokombinát Plze s. r. o.
1 ks
CENA
CENA
10,50
14,90
AKCE
AKCE
6,50
11,
Šáteek tvarohový
100 g
Farmáská klobása
Jan Špilar,
Ryby - Drbž
Dodavatel:
CENA
56,
AKCE
File kostky
CENA
39,
Ole
5l
CENA
36,
400 g
Karlovarské minerální vody s.
r. o.
Fontea a. s.
16,
AKCE
AKCE
29,
11,90
Više
Pomeran
Ananas
Multivitamin
1,5 l
Mattoni
Pomeran
Citron
Dodavatel:
Zotas 2000 s. r. o.
CENA
100 g
16,90
AKCE
12,60
Eidam plátky
30%
100 g
CENA
Alimpex food a.s.
CENA
12,90
36,
AKCE
AKCE
9,90
28,
Híovská cihla
30%
250 g
Máslo Dr. Halí
Tatoakceplatínavýšeuvedenéproduktyapouzedovyprodánízásob.Dkujemezapochopení.
¾ Denně od 6:30 do 21:00 hodin
¾ O prázdninách
¾ V letních měsících si také můžete vychutnat
Červenec až Srpen od 6.30 do 22:00 hodin
toenou zmrzlinu, ledovou tíš, erstv upeené
¾ Každý den = 365 dní v roce
tousty nebo kávu
¾ Broušení nožů na krájení, filetování, hladké nebo
s vnitním ostím
¾ Brousíme do druhého dne za pouhých 10,- K/1 kus
¾ Třístupňovým 100 % diamantovým brusem
Tel. +420 603 261 264
IO: 47739053
Plzeská 446, Dobany 33441
strana 29
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
RWE
Oddělení pro děti
náměstí T.G.M. 1
pondělí
12:00 - 17:00
NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55
kontakt (ústředna): 377 195 831
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
Pohotovost plyn: 1239
Úřední dny:
středa
pondělí
7:15 - 18:00
středa
7:15 - 17:00
9:00 - 11:00
12:00 - 18:00
Městský úřad Stod
kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy
Internet pro veřejnost
Ostatní dny:
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
úterý, čtvrtek
8:00 - 14:30
čtvrtek
pátek
8:00 - 13:00
pátek
kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady
12:00 - 15:00
Úřední hodiny:
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pondělí
7:00 - 17:00
Triumfa s.r.o.
středa
7:00 - 17:00
Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
(polední pauza 11:30 - 12:00)
Zákaznické centrum Dobřany
náměstí T.G.M. 282
Česká pošta
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
Otevírací doba:
náměstí T.G.M. 5
e-mail: [email protected]
pondělí
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
Provozní doba:
e-mail: [email protected], [email protected]
pondělí a středa
8:00 - 12:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15
13:00 - 16:00
Odpadové hospodářství města Dobřany
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
úterý
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
středa
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pátek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota
8:00 - 10:00
www.odpady-dobrany.cz
Česká spořitelna
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
Sběrný dvůr Dobřany
Otevírací doba:
- kroužková vazba, laminace
Plzeňská ul.
pondělí
8:30 - 12:30
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
Provozní doba:
úterý
8:30 - 12:30
- prodej zájezdů smluvních CK
pondělí
13:30 - 17:00
14:00 - 18:00
středa
8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
středa
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
čtvrtek
8:30 - 12:30
13:30 - 15:00
Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
pátek
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
pátek
8:30 - 12:30
13:30 - 16:00
Sokolovská 1011
neděle
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Komerční banka
kontakt: 739 643 219
e-mail: [email protected], www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 12:30
13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Policie ČR - obvodní oddělení Dobřany
Otevírací doba:
Lipová 456
pondělí
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
kontakt: 974 326 720
úterý
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
středa
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
čtvrtek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
pátek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Městská policie Plzeň
- odloučené pracoviště Dobřany
Městská knihovna
Tyršova 78
Stromořadí 439
kontakt: 377 195 845
Svatovítská lékárna
Sokolovská 967
kontakt: 377 972 942
e-mail:
Dopravní inspektorát Policie ČR
Otevírací doba:
[email protected] - dětské oddělení
Slovanská alej 26, Plzeň
pondělí - pátek
[email protected] - oddělení pro dospělé,
kontakt: 974 324 630
8.00 - 17.00
Lékárna U Spasitele
region
Vodovody a kanalizace – provozovatel
ČEVAK, a. s.
náměstí T.G.M. 116
Výpůjční doba
Zákaznická linka: 844 844 870
pondělí - pátek
7.30 - 17.30
Oddělení pro dospělé
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112
sobota
8.00 - 12.00
[email protected] - oddělení pro dospělé
Otevírací doba:
pondělí
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00
13:00 - 15:00
ČEZ
je možno vyžádat si nutný výdej zvonkem.
středa
7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zákaznická linka: 840 840 840
V sobotu, neděli a ve svátek je možno nutný
pátek
7:30 - 11:00
Poruchová linka: 840 850 860
výdej vyžádat na tel. 606 652 783.
strana 30
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h
KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Zambezia
Jako za starejch časů
10. 5. v 17.00 a 12. 5. v 15.00 hodin (3D)
19. 5. v 15.00 a 31. 5. v 17.00 hodin
17. 5. ve 20.00 hodin
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic, Saadet Aksoy a další
(Jižní Afrika, animovaný, 83 min, přístupné, dabing,
režie: Wayne Thornley)
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město
před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale
je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na přepadení
Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset
použít všechny své síly, aby před ním toto jedinečné
místo zachránili.
(USA, krimi / komedie, 95 min, přístupné, titulky, režie:
Fisher Stevens)
Val opouští po dlouhých 28 letech vězení a Doc pro něj
nachystal oslavu znovu nabyté svobody, během které
prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci nestihnou za
celý život. K dvojici se v průběhu noci připojí třetí parťák
Hirsh a v jejich komediálním, až donkichotském dobrodružství ožívají stará gangsterská pravidla loajality
a kodex cti. Jen jeden z nich však ví, že na konci večírku
musí jeden zemřít.
Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin a další
Vstupné: 120 Kč/ 100 Kč
Vstupné: 100 Kč
Dávám tomu rok
TIP MĚSÍCE
ŠMEJDI / 15. 5. ve 20.00 hodin
10. 5. ve 20.00 hodin
(VB, komedie/romantický, 98 min, do 12 let nevhodné,
titulky, režie: Dan Mazer)
Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky, a už
se objevily první problémy. Přitom se zdálo, že jsou spolu
Nat a Josh navzdory naprosto rozdílným povahám skutečně šťastní. Rodina a přátelé si ale nikdy nemysleli,
že jim to vydrží dlouho, a s blížícím se výročím svatby se
zdá, že měli pravdu. Objevuje se totiž pokušení v podobě
Joshovy bývalé přítelkyně Chloe a Natina nového atraktivního amerického klienta Guye. Ani jeden z manželů
ovšem nechce být tím prvním, kdo to vzdá...
Hrají: Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall, Simon Baker
Vstupné: 100 Kč
Nevědomí
12. 5. v 18.00 hodin
(USA, akční, 124 min, přístupné od 12 let, titulky, režie:
Joseph Kosinski)
Jacka, kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové přistání
vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky tvrdí, že ji
s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to existuje
racionální vysvětlení. Následně je Jack zajat ilegální
armádou operující pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech toho o něm ví víc než on sám.
Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko
Vstupné: 110 Kč
Kovář z Podlesí
17., 18. a 25. 5. v 17.00, 26. 5. v 15.00 hodin
(ČR, pohádka, 100 min, přístupné, režie: Pavel Göbl)
Na městečko Podlesí a jeho okolí je uvržena kletba, kterou může zlomit Toník, synovec místního kováře. A jak?
Tím, že zbaví kraj zlých bab, v něž se kdysi proměnily
dobré víly. Z jejich spárů musí zachránit milovanou
Bětku a současně zbavit Podlesí draka. Toník je sirotek,
který vyrůstá u svérázného strýce kováře. A protože
kovář je jednak válečný invalida, jednak trošku lenoch,
proměnil Toník jeho kovárnu v dílnu plnou vynálezů,
které mají strýčkovi usnadnit život. A k obsluze různých
strojků, strojů a čarovných mašinek taky vycvičil dva
hlodavce – pana Křečka a pana Veverku.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Ivana
Chýlková a další
Vstupné: 100 Kč
Tentokrát bych vás rád pozval na další zajímavý dokument z českého prostředí, o kterém se
v posledních týdnech hodně psalo i mluvilo.
Režisérka Silvie Dymáková se rozhodla proniknout
do světa předváděcích akcí pro seniory. Osobně
jsem v minulosti podnikl obdobnou cestu s dobřanskými seniory a nestačil jsem se divit. Dokument
musel být natáčen převážně skrytou kamerou
a režisérka navštěvovala prodejní akce v různých
převlecích. Čeká nás velká dávka manipulace, ale
i agrese a ponižování. Vedle autentických záběrů
z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně
mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby.
Distributor filmu se rozhodl, že senioři nad 65 let
mají vstup na tento dokument ZDARMA.
Michal Šašek
Vstupné: 90 Kč
Scary Movie 5
24. 5. ve 20.00 hodin
(USA, hororová komedie, přístupné od 12 let, titulky,
režie: Malcolm D. Lee)
Mladým manželům Danovi a Jody se narodí první dítě,
jenže místo aby se radovali z novorozence, musí se
vypořádávat s narůstajícím počtem nadpřirozených
jevů, které se v jejich útulné domácnosti prošpikované
videokamerami vyskytují.
Hrají: Simon Rex, Ashley Tisdale, Charlie Sheen, Lindsay
Lohan, Heather Locklear
Vstupné: 100 Kč
Velký Gatsby
25. 5. ve 20.00 hodin
26. 5. v 18.00 hodin (3D)
(USA, drama / romantický, 148 min, přístupné od12 let,
titulky, režie: Baz Luhrmann)
Příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad a na
jaře roku 1922 se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Carraway
hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye
Gatsbyho a také kousek od své sestřenice Daisy a jejího
záletného manžela s modrou krví, Toma Buchanana. Nick
se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých
lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan,
Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke
Vstupné: 130 Kč / 100 Kč
Rozkoš v oblacích
Iron Man 3
29. 5. ve 20.00 hodin
18. 5. ve 20.00 a 19. 5. v 18.00 hodin (3D)
24. 5. v 17.00 hodin
(Španělsko, komedie, 90 min, přístupné od 15 let, titulky,
režie: Pedro Almodóvar)
Děj nejnovější komedie Pedra Almodóvara se odehrává
v letadle mířícím do Mexika. Někde nad Mexickým zálivem se letadlo porouchá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, než si naposledy pořádně užít života.
Hrají: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Paz Vega, Blanca Suárez, Lola Duenas, Javier Cámara
(USA, akční / dobrodružný, 129 min, do 12 let nevhodné,
režie: Shane Black)
Tony Stark alias Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož
dosah nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se Stark na pouť
s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný.
Na každém jejím kroku bude muset prokázat své odhodlání a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít pouze prostřednictvím svých vynálezů a při ochraně svých
nejbližších se bude moci spolehnout jen na svou geniální mysl a své instinkty.
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley a další
Vstupné: 155 Kč / 120 Kč
Příběh mého syna
22. 5. ve 20.00 hodin
(Chorvatsko / Itálie / Španělsko, drama, 127 min, do 15
let nevhodné, titulky, režie: Sergio Castellitto)
Svobodná matka Gemma přijíždí se svým dospívajícím
synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které
se narodil. Před 16ti lety ji museli kvůli bosensko-srbské
válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky.
Vstupné: 100 Kč
Rychle a zběsile 6
31. 5. ve 20.00 hodin
(USA, akční, přístupné od 12 let, titulky, režie: Justin Lin)
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou
skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů
snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang v čele
s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vyhledat
Dominica Toretta a jeho tým.
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul
Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez a další
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
Těšíme se na viděnou….
Vážení a milí občané města Dobřany, vážení a milí návštěvníci,
v letošním roce slaví naše město výročí 770 let od první písemné zmínky. Připravili jsme pro Vás bohatý
a pestrý program, zaměřený na všechny věkové skupiny. Pevně věříme, že si každý vybere „to své“ a společně
oslavíme toto krásné výročí.
Program oslav
770. výročí založení
města Dobřany
Josef Langl - výstava velkých pláten
a dobových dokumentů
Koncert přátelství
Den dětí
Dobřanská pouť
Svatovítské oslavy výročí založení města
Disco for Teens
Přehlídka veteránů
Pouť za plotem
Radbuza Fest
Beerfest
Vinobraní
Pouť na Kamínku
Adventní večer s Rádiem Blaník
11. a 12. 5.,
18. a 19. 5.
24. 5.
1. 6.
14. - 16. 6.
15. 6.
23. 7.
17. 8.
24. - 25. 8.
6. - 7. 9.
21. 9.
28. 9.
12. 10.
1. 12.
foto: Petr Šístek
...podrobnější informace o aktuálních akcích naleznete na adrese www.dobrany.cz...
Dobřanské májové slavnosti
Offroad Maraton Dobřany
17. - 19. 5.
minulého století v Dobřanech
Výstava fotografií - První polovina
na Dobřany
Komponovaný pořad k 70. výročí náletu
11. 5.
7. 5. - 28. 6.
13. 4.
POZVÁNKA DO DOBŘAN 2013
Download

Dobřanské listy - květen 2013 - Městské kulturní a informační