OPREMA
Oprema je smeštena u proizvodnoj hali i namenjena je proizvodnji konditorskih proizvoda.
Najveći deo opreme potiĉe iz 1995.god., redovno odrţavana i u upotrebi:
Rb.
Naziv opreme sa opisom
Model
ProizvoĊaĉ
God.
proizvodnje
Kol.
Kompresorska stanica
1
KOMPRESOR 8 bara/1650 lit/min
RF 15-8YD
MARK
1995
1
2
POSUDA ZA VAZDUH
1000
YARIS
1996
1
3
SUŠAĈ VAZDUHA
Dfr23
MARK
1996
1
VL 250
Apinox, Italja
1995
1
Imaforni
1995
1
1978
1
Odeljenje pripreme testa
[OPREMA FUTOG]
4
MESILICA APINOKS
5
ELEKTRO ORMAR PORED MESILICE
6
MIKSER PM 50
PM 50
Gostol
7
DOZATOR ZA VODU
D 101
SIOP
1
Fotografije
[Type text]
[Type text]
8
VAGA 200kg
200kg
Libela Celje
1995
1
9
POSUDA ZA MIKSER 50l
50l,
Gostol
1978
2
10
11
LOPATICE ZA MIKSER RAVNE
LOPATICE ZA MIKSER SPIRALNE
RAVNE
SPIRALNE
Gostol
Gostol
1978
1978
2
3
12
GLAVNI ELEKTRO ORMAR
IMP LjUBLjANA
1995
1
13
KUTER - MLIN ZA LOM
KST
INŢENjERING
NOVI SAD
2006
1
14
ELEVATOR - SITO ZA BRAŠNO
VSN 2
Mlinostroj
1997
1
15
ELEKTRIĈNA VAGA
FV - 30K
Alba
1995
1
16
VAGA 10kg
10kg
Libela maxima
1995
1
[Type text]
17
FERMETACIONA KOMORA
METLAVENTA
1995
1
18
MLIN ZA MLEVENjE ŠEĆERA
POLjOMONT
DOO
2003
1
Imaforni
1995
1
Proizvodna linija
[Type text]
19
ELEKTROORMAN LINIJE ZA KREKER
20
DIZALICA ZA PODIZANJE KOLICA SA
TESTOM
Prekućnik 2000
KIPGO
2001
1
21
KOŠ ZA PRIHVATANJE TESTA
07.0022
Imaforni
1995
1
22
UREĐAJ ZA ISTANJIVANJE TESTA SA 4
VALJKA
01.0066
Imaforni
1995
1
23
UREĐAJ ZA ISTANJIVANJE TESTA SA 2
VALJKA
01.0186
Imaforni
1995
1
[Type text]
[Type text]
24
UREĐAJ ZA SLAGANJE TESTANE TRAKE
25
TRANSPORTER ZA PRIHVATANJE
SLOJEVA TESTANE TRAKE
26
02.0026
Imaforni
1995
1
LAMINATOR
02.0173
Imaforni
1995
1
27
LAMINATOR
02.173
Imaforni
1995
1
28
LAMINATOR
02.174
Imaforni
1995
1
29
UREĐAJ-VALJAK ZA IZBADANJE FORMI
NA TESTANOJ TRACI
05.0039
Imaforni
1995
1
30
KOSI TRANSPORTER ZA POVRATNO
TESTO
40.0118
Imaforni
1995
1
31
POPREĈNI TRANSPORTER ZA
POVRATNO TESTO
40.0119
Imaforni
1995
1
32
POVRATNI TRANSPORTER (MALI)
Ţito dd
1995
1
33
AROMATIZER
Imaforni
1995
1
08.0015
[Type text]
34
TRANSPORTER ZA POVRATNU SO
40.0117
Imaforni
1995
1
35
TRANSPORTER NA SKLAPANJE /MOST
07.0097
Imaforni
1995
1
36
"KRAN" RUĈNA DIZALICA
z 100; 60047
Brano
1995
1
37
ELEKTROMOTORNA DIZALICA
3LA 2
Tiba-elektrik
1995
1
Valjci
[Type text]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
VALjAK ZA SMAJLI - STARI
VALjAK ZA SMAJLI - NOVI
VALjAK ZA PEREC
VALjAK ZA MINI ZOO-PRSTENOVI
VALjAK ZA KREKERE - TROUGAO
VALjAK VIVITA
VALjAK ZA SENDVIĈ KEKS
VALjAK ŢITO
VALjAK ŠUMSKI PLODOVI
VALjAK PETTIT
48
VALjAK ZA KREKS
49
VALjAK ZA VENĈIĆE
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI
ERREBI OKRUGLI
ERREBI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Type text]
50
51
Prstenovi za ĉetvrtasti kreker
VALjAK ZA MINI ZOO - NOVI
errebi
ERREBI - NOVI
8
1
Procesna oprema
[Type text]
52
FORM MAŠINA - ROTATIVA
RMN 900,
09.0073
Imaforni
1995
1
53
ELEKTRIĈNI ORMAR
8651 BS
Imaforni
1995,2002
1
54
PEĆ SA DIREKTNIM GREJANjEM
CURVA
90STEPENI
IMAFORNI
Imaforni
1
55
UGAONI TRANSPORTER
CURVA
90STEPENI IMAFORNI
Imaforni
1
56
OLEOMAT
2350
Comas
1
57
HORIZONTALNI TRANSPORTER - 2m
2m
Ţito dd
1
[Type text]
[Type text]
58
HORIZONTALNI TRANSPORTER - 1510042
1510042
Imaforni
1
59
HORIZONTALNI TRANSPORTER - 28.0046
28,0046
Imaforni
1
60
SPIRALNI TRANSPORTER
74M
Alit
1
61
KOMORA SA VRATIMA
Frigomeks
1
62
SISTEM ZA HLAĐENjE - KOMPRESOR
4DC -7.2U
Bitzer
1
63
UGAONI TRANSPORTER - IAO 1508001
IAO 1508001
Imaforni
1
64
65
VENTILATOR
ELEKTRIĈNA VAGA - 1000g
LH - 114
1000g
Bitzer
Sartorius
2
1
[Type text]
66
POKRETNA PLATFORMA - 2m
2m
67
DIMNjAK - PROHROM
PROHROM
Ţito dd
1
4
Linija za čokoladiranje
LINIJA ZA ĈOKOLADIRANjE
68
ĈOKOLADIRKA
R/C 1000
METRA
2003
1
69
REZERVOAR ZA PRELIV
1000 LIT
METRA
2003
1
70
PUMPA ZA ĈOKOLADU
GHIS
METRA
2003
1
71
TUNELSKI HLADNJAK
TF1000
METRA
2003
1
72
VENTILATORI ZA TUNELSKI HLADNjAK
ROTOMATIKA
2004
3
INOX
2003
1
METRA
2004
3
1
73
74
75
[Type text]
1
KOLICA ZA TRANSPORT MREŢE ZA
ĈOKOLADIRKU
TACNA ZA ĈOKOLADIRKU
ELEKTRIĈNI UPRAVLjAĈKI ORMAR
R 13 R
ROTOMATIKA
PROHROM INOKS
PROHROM
R/C 1000, 1000 LIT,
GHIS, TF 1000
[Type text]
Linija za pakovanje
[Type text]
76
UGAONI TRANSPORTER
RO - PRO02
SEVER
2004
2
77
HORIZONTALNI TRANSPORTER 4.5m
IMAFORNI
4.5m
Imaforni
1995
1
78
HORIZONTALNI TRANSPORTER - 3.5 h
0.3m
ŠPINDLER
Špindler
2004
1
79
HORIZONTALNI TRANSPORTER - 8m
imaforni
Imaforni
1995
1
80
HORIZONTALNA PAKERICA BR. 5141
WA 120
Sasib
1996
2
81
VERTIKALNA AUTOMATSKA PAKERICA
VS 70
Richiarelli
1996
1
[Type text]
[Type text]
82
HORIZONTALNI TRANSPORTER - MALI
MALI RICHIARELLI
Richiarelli
1996
1
83
METAL DETEKTOR
374 - KOVIN
Kovin
2001
1
84
VAGA ZA KONTROLU MASE
KAT 250 LIBELA ELSI
Libela Elsi
1996
1
85
UREĐAJ ZA LEPLjENjE KARTONSKIH
KUTIJA
SM 8 - SIAT
S.P.A.
Siat spa
1996
1
86
MAŠINA ZA UVIJANjE PALETA FOLIJOM
ROBOPAK
Robopack
2003
1
87
VAGA
Elmer
2004
1
88
VENTILATORI
NEPS 15 ELMER
IMAFORNI
Imaforni
1995
3
89
MAŠINA ZA ZATVARANjE KESICA
COMIZ
Comiz
1995
1
90
ROTACIONI STO - PROHROM 1000mm
1000mm SEVER
Sever
2004
1
[Type text]
[Type text]
91
USIPNI KOŠ - PROHROM 1000 H 1000
1000 H 1000
RICHIARELLI
Richiarelli
1996
1
92
KOSI ELEVATOR ZA VS/70
VS/70
RICHIARELLI
Richiarelli
1996
1
93
PODIZNA VRATA 1500h2400
Frigomex
2004
2
94
OKRETNA VRATA 900H2000
Frigomex
2004
1
95
POLIURETANSKI PANELI
Pavusin
2007
479
96
LEKSAN DUPLI
97
PODIZNA VRATA 2000h2400
98
99
100
TUBA FI 110mm
TUBA FI 130mm
TUBA FI 150mm
RICHIARELLI
RICHIARELLI
RICHIARELLI
1996
1996
1996
1
1
1
101
TUBA FI 88.9mm
FERONIKL
MAGLIĆ
2007
1
102
TOBOGAN - PROHROM
Ţito dd
1995
1
103
REGAL METAL/DRVO
1500x2400 FRIGOMEKS
900x2000FRIGOMEKS
B2
SAMOGASIV PAVUSIN
DUPLI
2000x2400 FRIGOMEKS
MALI
48
1
16
[Type text]
104
105
ALAT I SITAN INVENTAR
Kolica (kible)
KOLICA SA PREGRADAMA ZA
SMEŠTANjE SIROVINE
106
KOLICA SA SITOM ZA SO
107
KOLICA ZA KIBLE
108
109
KOLICA ZA TESTO - KIBLA
DRVENI SANDUĈIĆI ZA FORM VALjKE
110
111
112
113
114
Radni stolovi, nameštaj metalni u pogonu
RADNI STO 3m h 0.8m
RADNI STO 1.5m h 0.8m
POKRETNI RADNI STO 160 H 80
POKRETNI RADNI STO 100 H 100
ROTACIONI STO
115
ĈEŠLjEVI
116
MAŠINA ZA ZATVARANjE KESA OD 750g
1
DRVENA
2
KOLICA KIBLE
KOLICA KIBLE
KIBLA
DRVENI
1
1
6
5
PROHROM
Prohrom
160 H 80
100 H 100
RS-125 Sever
PROHROM IMAFORNI
MINI 100 TVIST
1
1
2
1
1
COMIZ
5
1
Klimatizacija
[Type text]
Duplirano sa rb. 90
117
KLIMA UREĐAJ
AOY60RPA3L
FUJITSU
2004
1
118
KLIMA UREĐAJ
AOY60TPAGT
FUJITSU
2004
1
119
KLIMA UREĐAJ
AOY90TPB3L
FUJITSU
2004
1
120
KLIMA UREĐAJ
AOY45RCG3L
FUJITSU
2004
1
121
TERMOMETRI
0-50 c
2005
5
Duplirano sa rb. 89
[Type text]
122
VAZDUŠNA ZAVESA
K18
FRIGOMEX
2004
2
Viljuškari
[Type text]
123
BATERIJSKI PALETNI VILjUŠKAR
BHV -12.5,
54964
1
124
RUĈNI PALETNI VILjUŠKAR
ŢUTI I
NARANDţASTI,
CRVENI
3
125
126
Neproizvodna oprema
Kancelarija 1
KANCELARIJSKI STOLOVI
KANCELARIJSKE STOLICE
6
5
127
FOTELjE
2
128
129
KANCELARIJSKI ORMAN DRVENI
KANCELARIJSKI ORMAN STAKLENI
6
1
130
POKRETNI ORMARIĆI SA FIOKAMA
2
131
132
133
134
135
136
137
ŠTAMPAĈ BAR KOD SH4
RAĈUNARI
ŠTAMPAĈ LASER
ŠTAMPAĈ LH 300
TELEFONI PANASONIK
TELEFONI PANASONIK
KLIMA UREĐAJ
Toshiba
Shot LBP
Epson
KHT 7730
Advanced
1
4
1
1
1
2
1
[Type text]
138
139
140
141
142
143
144
Kancelarija br. 2
KANCELARIJSKI ORMARI DRVENI
KANCELARIJSKI STOLOVI
KONFERENCIJSKI STO
KANCELARIJSKE STOLICE
FOTELjE UZ RADNI STO
POKRETNI ORMARIĆI SA FIOKAMA
KLIMA UREĐAJ - PANASONIK
2
2
1
6
2
2
1
2
146
Trpezarija
DRVENI STOLOVI SA METALNIM
NOGAMA
STOLICE
147
BARSKE STOLICE
4
148
149
Kuhinja
KUHINjSKI ELEMENT - VISEĆI
KUHINjSKI ELEMENT - PODNI
1
2
150
FRIŢIDER - MALI
1
145
8
Garderobe
[Type text]
151
GARDEROBNI ORMARI
45
152
Vodena stanica
REZERVOAR ZA VODU
HU B15
HYDRO NS
153
PUMPA ZA VODU
S2040361
INTERVAREM
2006
[Type text]
[Type text]
154
155
IC GREJAČI U PROIZVODNjI
U HALI ZA PAKOVANJE
U MAGACINU AMBALAŢE
1
1
156
U PROIZVODNOJ HALI
8
Download

OPREMA Oprema je smeštena u proizvodnoj hali i namenjena je