Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych Vás jménem Českomoravské kynologické unie pozval na Evropskou výstavu psů všech plemen, kterou
budeme mít tu čest a potěšení pořádat ve dnech 23. – 26. 10. 2014. Město Brno, ve kterém se Euro Dog Show bude
konat, je s hodnocením exteriéru psů neodmyslitelně spojeno. Výstavy psů byly v Brně pořádány již na začátku XX.
století, každý rok zde probíhají mezi vystavovateli oblíbené mezinárodní výstavy a možná si někdo vzpomene
i na Světové výstavy pořádané v letech 1965 a 1990.
ČMKU s předstihem připravuje výstavu tak, aby byla důstojným a příjemným zážitkem nejen pro psy,
ale i pro jejich vystavovatele, pro návštěvníky a širokou veřejnost. Výstava proběhne v atraktivních prostorách
brněnského výstaviště, kde každoročně pořádáme mezinárodní výstavu psů DUO CACIB s účastí 8 – 9 tisíc
přihlášených psů z více než 25 zemí.
Věřím, že budoucí vystavovatele zaujme nejen výběr rozhodčích z celého světa, ale například i souběžně probíhající
výstava národní a s tím spojená možnost zisku titulu Českého šampiona.
Já i moji kolegové Vás v roce 2014 na Euro Dog Show srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu na této prestižní
a kynologicky významné akci.
Lubomír Široký
předseda ČMKU
Dear Ladies and Gentlemen,
on behalf of Czech Kennel Club (Českomoravská kynologická unie = ČMKU) I would like to welcome
you to the European Dog Show that we have the honor and pleasure to hold from 23 to 26 October 2014. City
of Brno, where the Euro Dog Show will take place is inherently linked with the dog's exterior evaluation.
Dog shows were held in Brno already at the beginning of XX. century. Popular international exhibitions taking place
here every year and maybe someone remembers the World Dog Shows which were held here in 1965 and 1990.
ČMKU is preparing this exhibition in advance, so that it would be a dignified and enjoyable experience
not only for dogs but also for their exhibitors, visitors and the general public. The exhibition will be held in the attractive
surroundings of Brno Exhibition Centre, where we organize every year an international DUO CACIB dog show with
the participation of 8-9 000 entered dogs from more than 25 countries.
I believe that the future exhibitors will appreciate not only the selection of judges from around the world,
but also the parallel National Dog Show with the associated possibility of Czech Champion title obtaining.
Me and my colleagues invite you to Euro Dog Show 2014 and look forward to your visit at this prestigious and
important event.
Lubomír Široký
ČMKU President
Sehr geehrte Damen und Herren,
gestatten Sie mir, Sie herzlichst bei der Gelegenheit des Stattfindens der Europäischen Hundeausstellung aller
Rassen, einzuladen. Es ist uns wieder mal ein absolutes Vergnügen und eine Ehre, diese Hundeausstellung in den
Tagen von 23. bis zum 26. 10. 2014 bei uns zu veranstalten. Stadt Brünn, wo die Europäische Hundeausstellung
stattfindet, ist traditionell schon immer mit Bewertung des Aussehens der Hunde verbunden. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts fanden da schon die ersten offiziellen Ausstellungen von Rassenhunden statt. Jedes Jahr
finden da populäre Internationale Ausstellungen unter den Ausstellern, es kann sein, dass sich jemand noch
an die Weltausstellungen, die da in den Jahren 1965 und 1990 veranstaltet wurden, erinnert.
ČMKU bereitet die Hundeausstellung mit einem Vorsprung vor, damit sie zu einem würdevollen und angenehmen
Erlebnis nicht nur für Hunde, sondern auch für Aussteller deren, für Zuschauer und breite Öffentlichkeit ist.
Die Hundeausstellung findet in den attraktiven Räumen des Messegeländes in Brno statt, wo wir alljährlich die DUO
CACIB -Internationalle Hundeausstellung mit der Teilnahme von 8 000 bis 9 000 angemeldeter Hunde aus mehr
als 25 Ländern veranstalten.
Ich glaube, dass nicht nur die Auswahl der Richter aus der ganzen Welt die Aufmerksamkeit der potentionellen
Aussteller auf sich zieht, sondern auch die parallel stattgefundene Nationalhundeausstellung, und mit ihr verbundene
Möglichkeit, den Titel des Tschechischen Champions zu gewinnen.
Ich und meine Kollegen, laden wir Sie herzlich im Jahre 2014 auf Euro Dog Show ein. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch auf dieser Prestigehundeaustellung und kynologisch bedeutenden Veranstaltung.
Уважаемые Дамы, Уважаемые Господа!
Lubomír Široký
Vorsitzender ČMKU
Рад от имени Чешско-Моравского Кинологического Союза (или Чешско-Моравской Кинологической
Унии) пригласить вас на Чемпионат Европы, который мы будем иметь честь и удовольствие проводить
с 23 по 26 октября 2014 года для собак всех пород. Город Брно, в котором будет проходить Чемпионат
Европы, неразрывно связан с оценкой экстерьера собаки. Выставки собак в Брно проводятся с начала
XX в. века, каждый год здесь проходят международные выставки, пользующиеся популярностью у экспонентов и, возможно, кто-то помнит и Чемпионаты Мира, состоя́вшиеся здесь в 1965 и 1990 годах. ЧМКС
(или ЧМКУ) заранее готовит выставку так, чтобы она было достойным и приятным мероприятием не только
для собак, но и для всех экспонентов, посетителей и широкой общественности. Выставка будет проходить
в живописном месте выставочного центра г. Брно, где каждый год мы организуем международные выставки
собак ранга двойной ЦАЦИБ с участием 8-9 тысяч экспонируемых собак из более чем 25 стран мира.
Я уверен, что будущих экспонентов заинтересуют как судьи, приглашенные из разных стран мира,
так и проводящаяся одновременно национальная выставка и связанная с ней возможность выиграть титул
Чемпиона Чехии.
Я и мои коллеги от всего сердца приглашаем вас на Чемпионат Европы 2014 года и с нетерпением ждем
вашего визита на это престижное и кинологически значимое событие.
Любомир Широкий
Председатель ЧМКУ
Všeobecná ustanovení
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI
a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (kopii certifikátu nebo
šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené.
Do ČR importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud je pes ve spolumajitelství českého
a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je pes zapsán. Pokud v zahraniční plemenné knize, platba
musí být v EURO, je-li zapsán v české plemenné knize je platba v CZK. Sleva za druhého a dalšího psa může být
uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným
psem. Každá další změna – například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné
ustanovení platí i pro hlášení soutěže párů.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny
a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy
upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze
trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu
než je nezbytné pro úpravu.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic, oficiálních webových
stránek EDS 2014 a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. www.2014eurodogshow.cz
Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v areálu výstaviště. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě
je zakázáno. Vystavovatel svým podpisem na přihlášce nebo vložením přihlášky on-line souhlasí se zveřejněním
svého jména a případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího oproti propozicím!
Veterinární podmínky
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Všichni psi, kteří se výstavy zúčastní, musí být klinicky zdraví
• psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů
• psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo
platným pasem pro malá zvířata
• psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
V ČESKÉ REPUBLICE PLATÍ ZÁKAZ VYSTAVOVÁNÍ PSŮ S KUPÍROVANÝMA UŠIMA.
Protest
PSI S KUPÍROVANÝMI OCASY MOHOU BÝT VYSTAVOVÁNI.
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 3000,- Kč, a to pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
V ČESKÉ REPUBLICE MOHOU PSI A FENY ZÍSKAT NÁSLEDUJÍCÍ ŠAMPIONÁTY
• Český junior šampion
• Český šampion
• Výstavní šampion ČMKU
• Český grandšampion
• Český veterán šampion
V rámci výstavy bude možné si na počkání šampionáty vyřídit a to pokud:
• daný jedinec splní běžně platné podmínky a to včetně využití s různými státy uzavřených recipročních dohod
• za předpokladu, že pes získá nejméně dvě čekatelství v termínu od 23. 10 do 26. 10. 2014 (EVP, NV, SVP) a jedno
z těchto čekatelství bude pocházet z Evropské výstavy. U plemen podle FCI podřízených zkouškám bude požadováno
pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION úspěšné absolvování zkoušky z výkonu doložené mezinárodním certifikátem.
Výstavní třídy a požadavky na doklady
Na výstavu může být přijat pouze jedinec s průkazem původu vydaným plemennou knihou členského subjektu FCI
nebo plemennou knihou státu, který má s FCI uzavřenu dohodu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den
konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Příklad: pokud se pes narodil 23. ledna 2014, je na výstavě pořádané 23. října 2014 zařazen do třídy mladých.
třída
věk
dokumenty
štěňat
4 - 6 měsíců
mladých
9 - 18 měsíců
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
od 15 měsíců
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
dorostu
6 - 9 měsíců
mezitřída
otevřená
pracovní
šampionů
(platí pro EVP)
vítězů
(platí pro NVP)
veteránů
15 - 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 8 let
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie mezinárodního
pracovního certifikátu opravňujícího k zařazení do třídy pracovní (nikoli tabulka
ze zkoušek). Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie diplomu
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu přiznaného členským
státem FCI nebo státem, který má s FCI dohodu. Titul musí být získán
v konkurenci dospělých. Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy
otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie diplomu
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu přiznaného členským
státem FCI nebo státem, který má s FCI dohodu, titulem národního vítěze
a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Titul musí být získán
v konkurenci dospělých. Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy
otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
Přeřazování již přihlášeného psa do jiné třídy je možné pouze do data 4. uzávěrky, písemně a s přiloženým
potvrzením o zaplacení manipulačního poplatku 200,- Kč v případě psů, zapsaných v českých plemenných knihách.
Uzávěrky přihlášek
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
1. uzávěrka
23. 2. 2014
2. uzávěrka
1. 4. 2014
3. uzávěrka
1. 6. 2014
4. uzávěrka
24. 8. 2014
V SOBOTU DNE 25. 10. 2014 PŘI EVROPSKÉ VÝSTAVĚ PROBĚHNE
PŘEHLÍDKA ČESKÝCH NÁRODNÍCH PLEMEN
Přihlášení psa a platbu za I. uzávěrku na EVP a NVP je možno provést i ve výstavní kanceláři
na MVP DUO CACIB Brno ve dnech 22. - 23. 2. 2014.
EVROPSKÁ VÝSTAVA
Rozdělení plemen
23. 10. 2014
FCI skupina I., IV., V.
24. 10. 2014
FCI skupina III., VI., X.
25. 10. 2014
FCI skupina II., Non FCI
26. 10. 2014
FCI skupina VII., VIII., IX.
Evropská výstava - platby čeští vystavovatelé - POUZE Kč !
uzávěrka
1. pes
2. pes
(pro psy s českým zápisovým číslem)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
1.300,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
1.300,- Kč
1.500,- Kč
700,- Kč
900,- Kč
1.100,- Kč
800,- Kč
3. a další pes
štěně, dorost
-
1.100,- Kč
-
veterán
600,- Kč
700,- Kč
junior handling
400,- Kč
400,- Kč
soutěže - páry, skupiny
600,- Kč
Non FCI plemena
800,- Kč
600,- Kč
1.100,- Kč
platba na místě není možná
600,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
1.300,- Kč
1.700,- Kč
1.300,- Kč
700,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
1.500,- Kč
Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky
rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště). Platby v Kč výhradně pro české vystavovatele !!!
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před druhou uzávěrkou
bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.
Platby CZK:
2600143856 kód banky 2010 (FIO banka)
Přihlášky na výstavu zasílejte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
On-line přihlášení: www.dogoffice.cz
Informace na: [email protected]
Pro vystavovatele: [email protected]
Pro Mladého vystavovatele: [email protected]
Pro tisk: [email protected]
Evropská výstava - pravidla pro Soutěž mladých vystavovatelů – Junior Handling
• soutěže se mohou zúčastnit mladí vystavovatelé ve věku 10 - 17 let, kteří se narodili v rozmezí
od 26. 10. 1996 do 23. 10. 2004
• soutěžit je možné pouze se psy přihlášenými na Evropskou výstavu
• soutěžící se hlásí předem a to nejpozději do termínu 4. uzávěrky
• jméno a plemeno psa je možné nahlásit při prezenci v den soutěže. Výměna psa v průběhu soutěžního dne, mimo
požadavků rozhodčího, není povolena
• ve dnech 23. - 26. 10. 2014 proběhnou kvalifikace. Tři nejúspěšnější mladí vystavovatelé z každého dne, bez
určení pořadí, postoupí do nedělního finále.
• soutěžící se může hlásit na jeden den i více dnů, pokud by se kvalifikoval do finále, nemůže se zúčastnit další
kvalifikace a poplatky za zbývající dny mu budou vráceny
• reprezentanti jednotlivých států se nemohou zúčastnit kvalifikace a postupují přímo do nedělního finále
• na národní výstavě není soutěž otevřena
Evropská výstava - tituly zadávané ve výstavním kruhu
• Evropská naděje 2014 (European Promise 2014) – titul se zadává ve třídě štěňat a dorostu. Obdrží jej pes i fena
ocenění známkou velmi nadějný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového
rázu se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz (European Winner) - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence mezitřídy, třídy
otevřené, pracovní a šampionů. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového rázu
se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz mladých (European Junior Winner ) - může být udělen nejlepšímu psovi a feně, kteří získali v třídě
mladých ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového rázu
se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz veteránů (European Veteran Winner) – může být zadán nejlepšímu psovi a feně, kteří ve třídě
veteránů obdrželi ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového
rázu se titul zadává stejně jako se navrhuje CACIB.
• Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors - BOJ – titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence Evropských
vítězů mladých.
• Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV - titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence
Evropských vítězů veteránů.
• Vítěz plemene - Best of Breed – BOB – titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Evropských vítězů psa i feny a BOV.
• Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS – titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než
jedinec, který získal titul BOB.
Evropská výstava - zadávaná čekatelství
• CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR – může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění výborný 1
• CAC – čekatelství titulu Český šampion může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní
nebo šampionů ocenění výborný 1
• res. CAC – může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo šampionů ocenění výborný 2
• Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem Českého veterán šampiona.
• CAC ČMKU – čekatelství Výstavního šampionátu ČMKU obdrží automaticky jedinci navržení na CACIB
• CACIB a res. CACIB se řídí předpisy FCI
Při posuzování nebudou na psy vystavovány písemné posudky.
Evropská výstava - tituly a soutěže v závěrečném kruhu
Soutěží, kromě Junior handling, se nemohou zúčastnit FCI neuznaná plemena.
• Soutěž mladých vystavovatelů – Junior handling – pravidla soutěže jsou upravena v samostatném odstavci
• Nejlepší pár psů – do soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na výstavě posouzen pes
a fena jednoho plemene a plemenného rázu. Stanovuje se pořadí prvních tří párů.
• Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovatelské stanice bylo na výstavě
posouzeno nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců jednoho plemene a rázu, pocházejících nejméně po dvou otcích a jedné
matce nebo dvou matkách a jednom otci. Stanovuje se pořadí prvních tří skupin.
• Soutěž o nejlepší štěně – do soutěže nastupují jedinci s titulem Evropská naděje 2014 získaným v třídě štěňat.
Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Soutěž o nejlepšího dorostence - do soutěže nastupují jedinci s titulem Evropská naděje 2014 získaným ve třídě
dorostu. Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Juniorský vítěz skupiny FCI – JBIG - do soutěže nastupují jedinci, kteří v dané skupině FCI obdrželi titul BOJ.
Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Juniorský vítěz dne – JBOD - do soutěže nastupují jedinci, kteří v daný den obdrželi titul JBIG. Stanovuje se pořadí
prvních tří jedinců.
• Vítěz skupiny FCI – BIG - do soutěže nastupují jedinci s titulem BOB. Stanovuje se pořadí prvních pěti jedinců.
• Nejlepší veterán výstavního dne VetBOD - do soutěže nastupují jedinci s titulem BOV. Stanovuje se pořadí prvních
tří jedinců.
• Veteránský vítěz výstavy – VetBIS – do soutěže nastupují jedinci s titulem VetBOD ze všech výstavních dnů. Vybírá
se nejlepší jedinec.
• Juniorský vítěz výstavy – JBIS - do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD ze všech výstavních dnů. Vybírá se
nejlepší jedinec.
• Vítěz výstavy – BIS – do soutěže nastupují všichni jedinci s titulem BIG. Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců
UBYTOVÁNÍ
Kontakt:
Eva Pešková
Tel.: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
více informací:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
Rozdělení plemen
23.10.2014
FCI skupina III., VI., X.
NÁRODNÍ VÝSTAVA
24.10.2014
FCI skupina I., IV., V.
25.10.2014
FCI skupina VII., VIII., IX.
26.10.2014
FCI skupina II., Non FCI
Národní výstava při Evropské výstavě - platby čeští vystavovatelé - POUZE Kč !
uzávěrka
1. pes
(pro psy s českým číslem zápisu)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
600,- Kč
700,- Kč
800,- Kč
900,- Kč
700,- Kč
2. a další pes
štěně, dorost
-
veterán
300,- Kč
800,- Kč
-
400,- Kč
platba na místě není možná
900,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
300,- Kč
600,- Kč
Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky
rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště). Platby v Kč výhradně pro české vystavovatele !!!
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před druhou uzávěrkou
bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.
Platby CZK:
Přihlášky na výstavu posílejte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
2600143856 kód banky 2010 (FIO banka)
On-line přihlášení: www.dogoffice.cz
Informace na: [email protected]
Pro vystavovatele: [email protected]
Pro Mladého vystavovatele: [email protected]
Pro tisk: [email protected]
Národní výstava - tituly zadávané ve výstavním kruhu
• Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors - BOJ – titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence CAJCů
• Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV - titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence výborných 1.
ze třídy veteránů
• Národní vítěz – NV - titul může získat pes i fena z konkurence CAC
• Vítěz plemene - Best of Breed – BOB – titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Národních vítězů psa i feny a BOV
• Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS – titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než
jedinec, který získal titul BOB
Národní výstava - zadávaná čekatelství
• CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR – může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění výborný 1
• CAC – čekatelství titulu Český šampion může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní
nebo šampionů ocenění výborný 1
• res. CAC – může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo šampionů ocenění výborný 2
• Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem Českého veterán šampiona
• CAC ČMKU – čekatelství Výstavního šampionátu ČMKU obdrží automaticky jedinci s titulem Národní vítěz
Při posuzování nebudou na psy vystavovány písemné posudky.
Na národní výstavě nebudou vypisovány žádné soutěže, posuzování končí titulem BOB.
EURÓPSKA & NÁRODNÁ VÝSTAVA
Informácie pre vystavovateľov zo Slovenska
Európska výstava - platby zahraničný vystavovatelia - POUZE EUR !
uzávierka
1. pes
2. pes
3. a ďalšie pes
šteňa, dorast
(psi nezapísaní v českých plemenných knihách)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
-
60,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
junior handling
20,- EUR
20,- EUR
Non FCI plemená
platba na mieste
30,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
-
veterán
súťaže - páry, skupiny
70,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
za každého ďalšieho psa bez ohľadu na triedu a za každú súťaž 100,- EUR
Národná výstava při Evropské výstavě - platby zahraničný vystavovatelia - POUZE EUR !
uzávierka
1. pes
2. a ďalšie pes
šteňa, dorast
veterán
platba na mieste
(psi nezapísaní v českých plemenných knihách)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
30,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
40,- EUR
-
20,- EUR
50,- EUR
-
30,- EUR
60,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
70,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
za každého ďalšieho psa bez ohľadu na triedu 100,- EUR
Pre zaplatení výstavného poplatku uprednostňujeme platbu bankovým prevodom. Pre rozlíšenie platieb pre uzávierky
rozhoduje dátum odpísania z Vášho účtu (podanie na pošte). Nezaplatené prihlášky po 4. uzávierke budú stornované.
Pri stornovaní prihlášky v dobe pred druhou uzávierkou bude zo zaplatenej čiastky účtovaný manipulačný poplatok
15, - EUR. Po druhej uzávierke nie je storno prihlášky možné.
Pokyn pre platby v mene Euro vystavovateľov zo Slovenska:
Prihlášky na výstavu zasielajte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Euro účet 2700376286
kód banky 8330 ( FIO banka)
On-line prihlásenie: www.dogoffice.cz
Informácie na: [email protected]
Pre vystavovateľov: [email protected]
Pre Mladého vystavovateľa: [email protected]
Pre tlač: [email protected]
EUROPEAN & NATIONAL SHOW
Show Information
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
European Dog Show
26.10.2014
FCI Group I., IV., V.
FCI Group III., VI., X.
FCI Group II., Non FCI
FCI Group VII., VIII., IX.
FCI Group III., VI., X.
FCI Group I., IV., V.
FCI Group VII., VIII., IX.
FCI Group II., Non FCI
3rd entry deadline
4th entry deadline
National Dog Show
Entry Deadlines
European and National Dog Show
1st entry deadline
23. 2. 2014
Payments
2nd entry deadline
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
European Dog Show - payments for foreign exhibitors - EUR ONLY !
(dogs are not registered in CZ)
Entry deadline
1st Dog
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
50,- EUR
2nd Dog
3rd and otherDog
Minor Puppy, Puppy
30,- EUR
-
60,- EUR
40,- EUR
-
Veteran
30,- EUR
40,- EUR
Junior Handling
20,- EUR
20,- EUR
Competitions – Couple, Group
Non FCI breeds
Payment at the Show
30,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
Every dog without class difference and every competition = 100,- EUR
National Dog Show - payments for foreign exhibitors - EUR ONLY !
Entry deadline
1st Dog
2nd and other Dog
Minor Puppy, Puppy
Veteran
Payment at the Show
(dogs are not registered in CZ)
23. 2. 2014
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
1. 4. 2014
50,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
1. 6. 2014
60,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
24. 8. 2014
70,- EUR
60,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
Every dog without class difference and every competition = 100,- EUR
For the show fee payments we prefer payment by bank transfer.
We cannot take over the bank transfer costs!
Concerning to the entry fee category - that date counts when the fee was written off from your account.
After the 4th deadline will be unpaid registration canceled.
Entry application cancellations are allowed during the time before the second deadline. A handling fee of 15,- EUR
will be charged. Cancellation after 2nd deadline is not possible.
Bank account for EUR payments:
IBAN CZ 6020100000002700376286
SWIFT: FIO BCZ PP XXX
You can apply for EDS and pay 1st entry amount as well on DUO CACIB International Dog Show
in Brno city 22. - 23. 2. 2014.
Filled entries send to:
On-line applications: www.dogoffice.cz
Information: [email protected]
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Czech Republic
For Exhibitors: [email protected]
Junior Handling: [email protected]
For Press: [email protected]
Classes and documents:
Only the dogs with pedigree issued by FCI member or contracted partner could enter the show.
The age of the dog at the day of show is relevant to choose the correct class.
Class
Age
Documents to attach
Minor Puppy
4 - 6 month
Junior
9 - 18 month
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
from 15 month
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Puppy
Intermediate
Open
6 - 9 month
15 - 24 month
Working
from 15 month
Champion
from 15 month
Veteran
from 8 years
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
+ copy of the FCI working certificate
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
+ copy of the national or international champion diploma
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Change of the class of already registered dogs can be done up to the date of 4th entry deadline = 24. 8. 2014.
It should be done in writing with attached copy of payment 10,- EUR handling fee for changing class.
IT IS PROHIBITED TO SHOW CROPPED EARS DOGS IN THE CZECH REPUBLIC.
DOGS WITH DOCKED TAIL CAN BE ENTERED.
European Show – certificates and titles in the ring
• CAJC, CAC, res.CAC, CAC ČMKU, CACIB, res.CACIB
(more specification at www.2014eurodogshow.cz)
• European Promise 2014, European Winner, European Junior Winner, European Veteran Winner,
Best of Juniors – BOJ, Best of Veterans – BOV, Best of Breed – BOB, Best of Opposite Sex – BOS
For more information have a look at the web of the show: www.2014eurodogshow.cz
European Show – titles and competitions in the main ring
Non FCI breeds can not participate in competitions except Junior Handling.
• Junior Handling, Best Couple, Best Breeding Group, Best Minor Puppy, Best Puppy, Junior Best in Group-JBIG,
Junior Best of the Day-JBOD, Junior Best in Show-JBIS, Best in Group-BIG, Veteran Best of the Day-VetBOD,
Veteran Best in Show-VetBIS, Best in Show-BIS
For more related information see: www.2014eurodogshow.cz
National Show – certificates and titles in the ring:
• CAJC, CAC, res.CAC, CAC ČMKU
• Best of Juniors-BOJ, Best of Veterans-BOV, National Winner-NV, Best of Breed-BOB, Best of Opposite Sex-BOS
There are no competitions at the main ring at the National Dog Show. Show is ended for the breed by awarding
BOB title.
Written reports will not be issued.
CZECH CHAMPIONSHIPS:
• Czech Junior Champion
• Czech Champion
• ČMKU Show Champion
• Czech Grandchampion
• Czech Veteran Champion
You can obtain these championships at the European Dog Show, pay and get it issued at the spot.
Conditions (two options):
• the dog did accomplished all needed requests for certain championship, you can as well use conditions
from reciprocal agreement, in case your country kennel club has one with ČMKU Czech Kennel Club
(http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=reciprocni_dohoda)
• in case the dog will obtain at least two titles/certificates in term 23. - 26. 10. 2014 (Euro Dog Show,
National Dog Show, Special Dog Show) and one of them has to be from EDS
- in case of breeds obligated for a working trial, FCI international certificate must be shown to get Czech Championship
Protest
A complaint against the decision of the judge is not permitted. Protests are only for formal reasons, breaking rules
and propositions. Protest must be submitted in writing, together with a deposit of 150,- EUR and only during the
exhibition. If the protest is found to be unjustified, this deposit shall be forfeited in favor of the organizer.
By signing the application or loading applications on-line agrees exhibitor with the publication of his name and
address in the exhibition catalog and website.
The exhibitors are odliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these propositions, official
website and the instructions of the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form.
www.2014eurodogshow.cz
ACCOMMODATION
more information:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
Contact:
Eva Pešková
Phone: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
EUROPÄISCHE & NATIONALE AUSSTELLUNG
Rasseneinteilung
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
Europäische Ausstellung
26.10.2014
FCI Gruppe I., IV., V.
FCI Gruppe III., VI., X.
FCI Gruppe II., Non FCI
FCI Gruppe VII., VIII., IX.
FCI Gruppe III., VI., X.
FCI Gruppe I., IV., V.
FCI Gruppe VII., VIII., IX.
FCI Gruppe II., Non FCI
3. Meldeschluss
4. Meldeschluss
Nationale Ausstellung
Meldeschluss
Europäische und Nationale Ausstellung
1. Meldeschluss
23. 2. 2014
2. Meldeschluss
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
Meldegebühr
Europäische Ausstellung - Meldegebühr für aussländ. Aussteller - NUR EUR !
(Hunde, die nicht in CZ registriert sind)
Meldeschluss
1. Hund
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
50,- EUR
2. Hund
3. und weit. Hund
30,- EUR
Welpe und Jüngste
-
60,- EUR
40,- EUR
-
Veteran
30,- EUR
40,- EUR
Juniorhändlig
20,- EUR
20,- EUR
Wettbewerb- Paarklasse
Und Zuchtgruppe
Non FCI Rasse
Zahlung am Ort
30,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
Für jeden Hund (ohne Klasseeinteilung) und Wettbewerb 100,- EUR
Nationalschau bei EDS - Meldegebühr für aussländ. Aussteller - NUR EUR !
Meldeschluss
1. Hund
2. und weit. Hund
Jüngste, Jugend
Veteran
Zahlung am Ort
(Hunde, die nicht in CZ registriert sind)
23. 2. 2014
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
1. 4. 2014
50,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
1. 6. 2014
60,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
24. 8. 2014
70,- EUR
60,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
Für jeden Hund (ohne Klasseeinteilung) und Wettbewerb 100,- EUR
Meldegebühr überweissen Sie, bitte, per Bank
Wichtig für die Einteilung für Meldeschluss ist das Zahlungsdatum (=Wann wird der Betrag aus Konto ausgeschriebt).
Bei Storno vor dem zweiten Meldeschluss wird Gebühr in Hohe 15,- EUR.
Nach dem zweiten Meldeschluss ist Storno nicht mehr möglich!!!
Bankverbindung:
IBAN CZ 6020100000002700376286
SWIFT: FIO BCZ PP XXX
Meldung und Zahlung im ersten Meldeschluss auf IHA DUO CACIB in Brünn (22. - 23. 2. 2014) ist möglich.
Meldescheinen senden Sie, bitte, an:
On-line Meldung: www.dogoffice.cz
Information: [email protected]
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Tschechische Republik
Für Austeller: [email protected]
Für Juniorhandling: [email protected]
Für Presse: [email protected]
Auf EDS werden folg. Klassen offen:
Welpen, Jüngste, Jugend, Offene, Gebrauch, Champion und Veteranklasse
Für alle Klasse ist Kopie von Pedigree notwendig, für Champion und Gabrauchklasse noch die Bestätigung (Diplom
oder Zertifikat) von dem Championat oder abgel. Prüfung. Auf EDS kann man nur die Hunde, die in Zuchtbuch –
Partnerländer FCI- eingetragen sind ausstellen.
Die Hundeumschreibung zwischen die Klassen ist bis den 4. Meldeschluss möglich und das ausschliesslich
schriftlich und mit der Bestätigung um Bezahlung 10,- EUR als manipul. Gebühr.
IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK IST NICHT MÖGLICH DIE HUNDE MIT KUPIERTEN
OHREN ZU AUSSTELLEN.
HUNDE MIT KUPIERTEN RUTEN ZU AUSSTELLEN IST MÖGLICH.
EDS im Ring eingegebene Titel
Europäische Hoffnung, 2014 Europäischer Sieger, Europäischer Jugendsieger, Europäischer Veteransieger, BOJ,
BOV, BOS. Kompl. Bedingungen für eingegeb. Titel auf Web www.2014eurodogshow.cz
EDS Titel und Wettbewerbe im Ehrenring
Non FCI Rasse kann nicht an die Wettbewerbe (ausserJuniorhändling) teilnehmen.
Wetbewerbe: Juniorhändling, Paarklasse, Zuchtgruppe, Beste Welpe, Jüngste, Jugendsieger der Gruppe FCI- JBIG,
Jugendsieger des Tages JBOD, Jugendsieger der Schau, Veteransieger des Tages VetBOD, Veteransieger der
SchauVetBIS, Sieger der Schau BIS. Mehr auf Web www.2014eurodogshow.cz
EDS - Anwartschaften
CAJC , CAC, res.CAC, CAC ČMKU, CACIB, res.CACIB. Mehr auf Web www.2014eurodogshow.cz
Proteste
EDS ohne schrif. Bewertungen.
Ein Protest gegen die Entscheidung des Schiedsrichters ist nicht zulässig . Der Protest ist lediglich aus formalen
Gründen der Verletzung der Ausstellungsvorschriften und der Proposition möglich. Der Protest ist schriftlich, zugleich
mit Hinterlegung der Kaution von 150,- EUR einzureichen, und zwar lediglich im Laufe der Ausstellung. Falls der
Protest nicht anerkannt wird, verwirkt die Kaution Zu Günsten des Ausstellungsveranstalters. Der Aussteller zustimmt mit seinem Unterschrift auf Meldeschein oder on-line Meldung, dass seine Name und Adresse im Katalog
und Web publiziert werden.
Die Aussteller müssen den Bestimmungen der Ausstelungsregeln der FCI, der ČMKU, dieser Ausschreibung,
der ofizziellen Ausstellungswebseiten (www.2014eurodogshow.cz) und der Richtlinien des Ausstellungsausschusses folgen, wozu verpflichten sie sich durch der Einreichung der Meldung.
Alle andere Informationen finden Sie auf www.2014eurodogshow.cz
UNTERKUNFT
andere Informationen:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
Kontakt:
Eva Pešková
Tel.: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
ЕВРОПЕЙСКАЯ & НАЦИОНАЛЬ НАЯ ВЫ СТАВКА
Разделение пород
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
Европейская выставка
26.10.2014
FCI группа I., IV., V.
FCI группа III., VI., X.
FCI группа II., Non FCI
FCI группа VII., VIII., IX.
FCI группа III., VI., X.
FCI группа I., IV., V.
FCI группа VII., VIII., IX.
FCI группа II., Non FCI
3. Окончание регистраций
4. Окончание регистраций
Национальная выставка
Окончание регистраций
Европейская и Национальная выставка
1. Окончание регистраций
23. 2. 2014
2. Окончание регистраций
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
Оплаты
Европейская выставка собак – оплаты для иностранных экспонентов - ТОЛЬКО ЕВРО !
Окончание регистраций
1-я собака
2-я собака
3-я и следующая собака
Бэби, щенок
(собаки, незарегистрированные в Чехии)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
80,- ЕВРО
30,- ЕВРО
40,- ЕВРО
50,- ЕВРО
40,- ЕВРО
-
50,- ЕВРО
-
40,- ЕВРО
Юниор хендлинг
20,- ЕВРО
20,- ЕВРО
Оплата на выставке
60,- ЕВРО
70,- ЕВРО
30,- ЕВРО
Непризнанные породы FCI
24. 8. 2014
60,- ЕВРО
Ветеран
Конкурсы – пара, группа
1. 6. 2014
50,- ЕВРО
30,- ЕВРО
40,- ЕВРО
30,- ЕВРО
50,- ЕВРО
30,- ЕВРО
50,- ЕВРО
30,- ЕВРО
20,- ЕВРО
60,- ЕВРО
90,- ЕВРО
70,- ЕВРО
40,- ЕВРО
60,- ЕВРО
30,- ЕВРО
20,- ЕВРО
80,- ЕВРО
Каждая собака без различия класса и за каждый конкурс = 100,- ЕВРО
Национальная выставка собак – оплаты для иностранных экспонентов - ТОЛЬКО ЕВРО !
Окончание регистраций
1-я собака
2-я собака
Бэби, щенок
Ветеран
Оплата на выставке
(собаки, незарегистрированные в Чехии)
23. 2. 2014
40,- ЕВРО
30,- ЕВРО
20,- ЕВРО
1. 4. 2014
50,- ЕВРО
40,- ЕВРО
30,- ЕВРО
1. 6. 2014
60,- ЕВРО
50,- ЕВРО
20,- ЕВРО
40,- ЕВРО
24. 8. 2014
70,- ЕВРО
60,- ЕВРО
20,- ЕВРО
50,- ЕВРО
Каждая собака без различия класса и за каждый конкурс = 100,- ЕВРО
Для оплаты взноса лучше всего оплата банковским переводом. Издержки банковского перевода организатор
не оплачивает! Для различения оплат для приема заявок является решающим дата списания из вашего
счета. Заявки, неоплаченные после 4-ого окончания регистраций, будут аннулированы.
В случае аннулирования заявки до второго приема регистраций будет из оплаченной суммы требоваться
административный сбор в размере 15,- евро. После второго приема регистраций аннулирование заявки
невозможно.
Банковский счет для оплат в ЕВРО:
IBAN CZ 6020100000002700376286
SWIFT: FIO BCZ PP XXX
Подать заявку и заплатить сумму для 1 приема регистраций возможно в течение выставки DUO CACIB
International Dog Show в городе Брно с 22 до 23 февраля 2014 г.
Заявки на выставку просим присылать
по адресу:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Czech Republic
ОН-ЛАЙН системы : www.dogoffice.cz
Информация на: [email protected]
Для экспонентов: [email protected]
Для Юного экспонента: [email protected]
Для прессы: [email protected]
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗАПРЕЩЕНО ВЫСТАВЛЯТЬ СОБАК С КУПИРОВАННЫМИ УШАМИ.
СОБАКИ С КУПИРОВАННЫМИ ХВОСТАМИ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ.
Титулы и кандидатуры, передаваемые на европейской выставке
Кандидатуры:
CAJC, CAC, r.CAC, CAC ČMKU, Кандидатура титула Ветеран чемпион, CACIB, r.CACIB
(информация www.2014eurodogshow.cz)
Титулы, передаваемые в выставочном ринге
Европейская надежда 2014 (European Promise 2014) – титул присуждается в классе щенков и юниоров,
Чемпион Европы(European Winner), Юный Европейский Победитель (European Junior Winner), Чемпион
Европы ветеранов (European Veteran Winner), Лучший юниор породы – Best of juniors-BOJ, Лучший ветеран
породы – Best of veterans–BOV, Лучший представитель породы - Best of Breed–BOB, Лучший противоположного
пола - Best of Opposite Sex–BOS
(информация www.2014eurodogshow.cz)
Титулы и конкурсы заключительного ринга
Лучшая пара собак, Лучший питомник, Конкурс лучший щенок, Конкурс лучший юниор, Лучший юниор
группы FCI–JBIG, Лучший в группе FCI–BIG, Лучший ветеран выставочного дня, Лучший ветеран выставки–
Vet BIS, Лучший юниор выставки–JBIS, Лучшая собака выставки–BIS
(информация www.2014eurodogshow.cz)
Национальная выставка – передаваемые кандидатуры
• CAJC, CAC, res.CAC, CAC ČMKU
• Лучший юниор породы – Best of juniors-BOJ, Лучший ветеран породы – Best of veterans–BOV, Национальний
Победитель - National Winner-NV, Лучший представитель породы - Best of Breed–BOB, Лучший противоположного пола - Best of Opposite Sex–BOS
(информация www.2014eurodogshow.cz)
На национальной выставке не будут организованы никакие конкурсы, оценка закончена титулом BOB.
На выставке не будут делаться письменные описания выставляемых собак.
Участник выставки своей подписью на регистрационной анкете подтверждает свою обязанность соблюдать
правила поведения на выставке ЧМКУ - ФЦИ и соблюдать указания, полученные от работников выставки.
www.2014eurodogshow.cz
Ж И Л Ь Е
информация:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
связаться:
Eva Pešková
Tel.: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
Download

P R O P O Z I C E - EUROPEAN DogSHOW 2014