EX TRIBINA BRČKO 2014, 11. I 12. SEPTEMBAR 2014
ZAKONI, PROPISI, TEHNIČKI NORMATIVI I
STANDARDI U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
U FBiH, ISKUSTVA IZ PRAKSE
Muderizović Fuad, dipl.inž.el.,"F I L L I N G" d.o.o.
Sarajevo
ZAKONODAVSTVO I STANDARDIZACIJA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE
1. Zakon o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 19/01)
Član 11., tačka 2.:
Državni standard Bosne i Hercegovine označava se kraticom BAS (u daljem tekstu: BAS
standard).
Član 13., tačka 1.:
Upotreba BAS standarda je dobrovoljna, sem u slučaju kada je obavezna primjena određena
posebnim propisom.
Član 14., tačka 1.:
Usklađenost proizvoda, procesa ili usluga sa BAS standardima može se potvrditi izjavom,
certifikatom ili znakom usklađenosti.
Član 15.:
Standardi JUS, koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini na osnovu Uredbe sa zakonskom
snagom o peuzimanju zakonskih i podzakonoskih akata bivše SFRJ („Službeni list RBiH“ br.
2/92, 13/93 i 13/94) a nisu zamjenjeni BAS standardima, mogu se upotrebljavati u Bosni i
Hercegovini do njihove zamjene, a najkasnije do 31. decembra 2003 godine, sem ako
JUS standardi sa obaveznom primjenom nisu zamjenjeni odgovarajućim propisima.
ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI
(„SLUŽBENI GLASNIK BIH“ BR. 45/04)
Ovim Zakonom nadležnost za tehničke propise i ovlašćivanja tijela za ocjenu


usklađenosti prelazi sa bivšeg Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente BiH na
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Član 2.:
U cilju usklađivanja tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini s direktivama Evropske unije,
Ministarstvo vanjske trgovne i ekonomskih odnosa BiH donijet će tehničke propise
Član 3.:
Proizvodi se mogu staviti na tržište ili u upotrebu samo ukoliko ispunjavaju tehničke
zahtjeve koji se na njih odnose, ako je njihova usklađenost sa tehničkim zahtjevima utvrđena
propisanim postupcima ocjenjivanja usklađenosti, te ukoliko nose znak usklađenosti u skladu sa
tehničkim zahtjevima.
Član 9., tačka 1.:
Prije stavljanja proizvoda na tržište ili u upotrebu, proizvođač, njegov ovlašteni
predstavnik u Bosni i Hercegovini ili osoba koja proizvod stavlja na tržište Bosne i Hercegovine
mora ocjeniti njegovu usklađenost sa osnovnim zahtjevima važećih tehničkih propisa.
STANDARDNA KVALIFIKACIJA DJELATNOSTI BIH ("SLUŽBENI GLASNIK BIH" BR.
84/06)
Ugradnju protupožarnih alarma mogu vršiti samo firme koje imaju sudski registrovanu
djelatnost:
43.21 Elektroinstalacijski radovi
Ovaj razred uključuje uvođenje električnih instalacija u svim vrstama zgrada i građevinama niskogradnje.
Ovaj razred uključuje:
1. postavljanje:
- električnih vodova i opreme
- telekomunikacijskih vodova
- vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujudi optičke kablove
- satelitskih antena
- sistema rasvjete
- protupožarnih alarma
- protivprovalnih alarma
- ulične rasvjete i električne signalizacije
- rasvjete na uzletištu na aerodromima
- električnih kolektora za solarnu energiju
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Fedracije BiH“ br. 64/09)
Član 2.,
Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:
tačka 22.:
Sistem aktivne zaštite od požara obuhvata instalacije, uređaje i opremu za
automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara, odvođenje dima i toplote iz požara,
detekciju eksplozivnih gasova, rezervno snabdijevanje električnom energijom i drugo;
Član 36.
Izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno odobrenja za upotrebu
građevine
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 37.
Za davanje stručne ocjene i mišljenja iz člana 36. ovog zakona, može se ovlastiti
pravno lice registrirano za djelatnost zaštite od požara koje ima u stalnom radnom
odnosu odgovarajući broj lica različite struke sa visokom stručnom spremom, najmanje
VII stepen, iz oblasti zaštite od požara, sigurnosti i tehnčkih struka koje se odre|uju
propisom iz člana 159. stav 1. tačka 1) ovog zakona...
Član 38.
Organ uprave nadležan za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno izgradnju ili
rekonstrukciju i dogradnju i nadogradnju građevine neće izdati to odobrenje ukoliko
glavni projekat ne sadrži elaborat zaštite od požara izrađen prema članu 31. ovog
zakona.
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 47.:
Ispravnost i funkcionalnost uređaja, opreme sredstava za dojavu i gašenje požara
Vlasnik ili korisnik građevine mora prije početka upotrebe ugrađenog sistema aktivne
zaštite od požara pribaviti potvrdu o ispravnosti i funkcionalnosti sistema, kao i vršiti
njegovu stalnu tehničku kontrolu, u skladu sa ovim zakonom, tehničkim propisima i
uputstvima proizvođača, koji se odnose na ta pitanja...
Član 48.:
Održavanje u ispravnom stanju i kontrola ispravnosti uređaja za dojavu i gašenje požara
Vlasnik ili korisnik građevine u kojoj je ugrađen sistem za dojavu i gašenje požara, uređaji za
kontrolu i zaštitno djelovanje, uređaji za sprečavanje širenja požara, instalacije i uređaji
izvedeni u protiveksplozijskoj zaštiti, dužan je osigurati njihovo redovno ispitivanje
ispravnosti i funkcionalnosti prema ovom zakonu, tehničkim propisima i uputstvima
proizvođača, koji se odnose na ta pitanja, a najmanje dva puta godišnje, o čemu mora
voditi evidenciju i posjedovati dokumentaciju.
JUGOSLOVENSKI STANDARDI SA OBAVEZNOM PRIMJENOM –
ELEMENTI SISTEMA ZA AUTOMASTKO OTKRIVANJE POŽARA
(„SLUŽBENI LIST SFRJ" BR. 48/85):

JUS N.S6.200: Opšti pojmovi i definicije (prijevod EN 54, dio 2: Fire
detection alarm systems. Control and indicating equipment)

JUS N.S6.211: Detektori toplote; Tačkasti detektori sa statičkim
elementom (prijevod EN 54, dio 5: Fire detection and fire alarm systems.
Heat detectors. Point detectors)
SPISAK VAŽEĆE REGULATIVE ZA OBLAST ZAŠTITE OD POŽARA U
FBIH
A)
Federacija Bosne i Hercegovine
1. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine FBiH" br.
64/09);
2. Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim
institucijama u oblasti zaštite od požara ("Službene novine F BiH" br. 59/10);
3. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i
lemljenja ("Službene novine FBiH" br. 65/10);
4. Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara ("Službene novine F BiH"
br. 8/11);
5. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine F BiH" br. 8/11);
6. Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na
kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i načinu uplate doprinosa za
staž osiguranja u uvećanom trajanju ("Službene novine F BiH" br. 8/11);
SPISAK VAŽEĆE REGULATIVE ZA OBLAST ZAŠTITE OD
POŽARA U FBIH
7.
Pravilnik o tehničkim normama za zašitu skladišta od požara i eksplozija ("Službene novine F BiH"
br. 23/11);
8. Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u
promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja ("Službene novine F BiH" br. 46/11);
9. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih
prema vatri ("Službene novine F BiH" br. 50/11);
10. Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijumima za razvrstavanje građevina u kazegorije
ugroženosti od požara ("Službene novine FBiH" br. 79/11);
11. Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencija u vatrogasnim jedinicama ("Službene novine
FBiH" br. 55/11);
12. Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara ("Službene novine FBiH" br. 81/11);
13. Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu ("Službene novine FBiH" br. 86/11);
14. Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara
(„Službene novine F BiH“ br. 87/11)
SPISAK VAŽEĆE REGULATIVE ZA OBLAST ZAŠTITE OD
POŽARA U FBIH
15. Pravilnik o tehničkim noramativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti
(„Službene novine FBiH“ br. 6/12);
16. Pravilnik o kriterijumima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana
za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara („Službene novine FBiH“ br. 69/13);
17. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Službene novine
FBiH“ br. 11/12);
18. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službene
novine FBiH“ br. 20/12);
19. Pravnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremeljenosti službe spasavanja,
vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu ("Službene novine F BiH" br. 64/12);
20. Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju
građevinama ("Službene novine F BiH" br. 70/12);
21. Uredba o pravilima službe za profesionane i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih
lica ("Službene novine F BiH" br. 93/12);
22. Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara ("Službene novine F BiH" br. 93/12);
23. Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i rogramu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine FBiH“
br. 93/12):
24. Program za polaganje ispita u oblasti vatrogastva ("Službene novine F BiH" br. 93/12);
SPISAK VAŽEĆE REGULATIVE ZA OBLAST ZAŠTITE OD
POŽARA U FBIH
25. Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i
druge vatrogasne jedinice ("Službene novine F BiH" br. 104/12);
26. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica
i vatrogasnih jedinica pravnih lica i minimum materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za održavanje opreme i
sredstava tih jedinica („Službene novine FBiH“ br. 107/12);
27. Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara („Službene novine FBiH“ br.
112/12);
28. Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinarstvu ("Službene novine FBiH" br. 49/08);
29. Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu ("Službene novine FBiH" br. 67/13);
30. Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrgasaca
("Službene novine FBiH" br. 67/13);
31. Pravilnik o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionlanosti ugrađenog sistema aktivne zaštite
od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i
funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine
FBiH“ br. 69-13);
32. Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog ndazora u oblasti zaštite od požara iz
nadležnosti Fedrelanog minstarstva unutrašnjih poslova i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova
("Službene novine FBiH" br. 35/14).
KANTONI - ŽUPANIJE
1. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Ze-do kantona
("Službene novine Ze-Do kantona br. 5/11);
2. Zakon o nadležnosima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti
zaštite od požara i vatrogastvu („Službene novine kantona
Sarajevo“ br. 23/11)
3. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području
Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br.
1/12)
4. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog
kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona br. 15/12)




Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (u daljem tekstu: Zakon) se čini
preopširnim za nivo Federacije, opterećen nepotrebnim tumačenjima i
opisivanjima pojedinih termina i pretjerano velikim brojem članova.
Zakon na jedinstven način tretira preventivnu i represivnu zaštitu od
požara – vatrogastvo, što nije dobro
Problematiku zaštite od tehnoloških eksplozija treba izdvojeno
tertirati u odnosu na protivpožarnu zaštitu
Problematika zaštite od požara, po logici stvari, trebala bi biti normativno
regulisana na jednistven način na nivou države Bosne i Hercegovine, a u
skladu sa Evropskom praksom i regulativom po uzoru (na primjer) na
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH.
Download

Ex tribina Brčko 2014, 11. i 12. sptembar 2014