FAQ- často kladené dotazy k zákonu o veřejných zakázkách a k administraci v
elektronickém certifikovaném systému CENT
1) Může centrální zadavatel převést povinnosti centrálního zadavatele na jiný subjekt?
a) Centrální zadavatel může využít ustanovení § 151 ZVZ upravující zastoupení zadavatele v zadávacím
řízení. Dle uvedeného zákonného ustanovení se může centrální zadavatel nechat při výkonu práv a
povinností zastoupit jinou osobou, ovšem nesmí zastupující osobě udělit zmocnění k zadání veřejné zakázky,
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení
soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
b)Při zakládání nové veřejné zakázky v systému CENT na úvodní obrazovce lze nastavit v sekci Upřesnění
průběhu zadávacího řízení zaškrtnutím možnost: Mandátní smlouva – zadavatel zastoupen v řízení dle §151
zákona č. 137/2006 Sb.
2) Může být v resortním systému centralizovaného zadávání stanoveno více centrálních zadavatelů?
Pokud ano, mohou být mezi ně rozděleny kompetence pro centralizované zadávání veřejných zakázek
dle jejich územní působnosti?
V resortním systému centralizovaného zadávání může být určeno více centrálních zadavatelů. Jejich
kompetence mohou být rozděleny různými způsoby. Je samozřejmě možné rozdělit kompetence centrálních
zadavatelů dle jejich územní působnosti. V takovém případě je však nutné stanovit pravidla, která by
stanovila povinnosti zajišťující dodržování povinností při stanovování předpokládané hodnoty veřejné
zakázky, zejména dodržení povinnosti sčítat předpokládané hodnoty obdobných spolu souvisejících dodávek
či služeb dle § 13 odst. 8 ZVZ a dodržení zákazu dělení předmětu veřejné zakázky dle § 13 odst. 3 ZVZ. Je
zcela zjevné, že dělení kompetencí mezi centrální zadavatele na základě jejich územní působnosti je
nevhodné, neboť by znamenalo nárůst činností, které by museli centrální zadavatelé vykonávat, aby nedošlo
k porušování ustanovení ZVZ upravující stanovení předpokládané hodnoty v § 13. Ideálním řešením je
stanovení kompetencí centrálních zadavatelů vymezením okruhů komodit, pro které budou vykonávat roli
centrálního zadavatele. V tomto případě bude centrální zadavatel realizovat zadávací řízení pro veškeré
požadavky na pořízení jemu svěřených komodit a bude tedy pro něj administrativně jednoduché zajistit
dodržování pravidel stanovených v § 13 ZVZ, neboť nikdo jiný nebude realizovat zadávací řízení na pořízení
jím spravovaných komodit.
3) Vztahuje se povinnost centralizovat zadávání veřejných zakázek také na veřejné zakázky malého
rozsahu?
Centralizované zadávání dle ZVZ
Centralizované zadávání je upraveno v § 3 ZVZ. Ustanovení § 3 ZVZ je třeba vykládat v kontextu s
významem všech jeho částí, v kontextu celého ZVZ a vzhledem k účelu, k jakému bylo zařazeno do ZVZ.
Pro centrálního zadavatele platí veškerá ustanovení ZVZ. Centrální zadavatel je povinen stanovit
předpokládanou hodnotu centralizovaně zadávané veřejné zakázky. Centrální zadavatel musí při stanovování
předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupovat dle veškerých ustanovení ZVZ, která stanovení
předpokládané hodnoty upravují. Centrální zadavatel je proto při stanovování předpokládané hodnoty
centrálně zadávané veřejné zakázky povinen sečíst předpokládané hodnoty všech veřejných zakázek, které
byly spojeny pro účely centralizovaného zadávání.
Ze samotného znění § 3 nevyplývá, že by bylo určeno jen pro zadávání veřejných zakázek, jejichž
předpokládaná hodnota dosáhla limitu stanoveného v § 12 odst. 3 ZVZ. Dle § 18 odst. 5 ZVZ však není
zadavatel povinen zadávat podle ZVZ veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud tedy předpokládaná hodnota
centralizovaně zadávané veřejné zakázky nedosáhne limitu uvedeného v § 12 odst. 3 ZVZ, není centrální
zadavatel povinen takovou veřejnou zakázku zadávat dle ustanovení ZVZ.
Pokud pověřující zadavatel při vymezování předmětu veřejné zakázky, která by měla být zadávána
centralizovaně, určí předpokládanou hodnotu tak, že nedosahuje limitu uvedeného v § 12 odst. 3 ZVZ,
neznamená to, že by taková veřejná zakázka nepodléhala centralizaci dle ZVZ, neboť takové rozhodnutí
může učinit jen centrální zadavatel po té, co sečte předpokládané hodnoty všech veřejných zakázek, které by
měly být soustředěny do jedné centralizovaně zadávané veřejné zakázky. Ze stejných důvodů není pověřující
zadavatel ani schopen určit, zda bude centrální zadavatel při zadávání centralizované veřejné zakázky
postupovat dle ZVZ. Pověřující zadavatel není schopen k okamžiku vymezení předpokládané hodnoty své
veřejné zakázky určit, jaká bude předpokládaná hodnota centralizovaně zadávané veřejné zakázky, neboť
tuto předpokládanou hodnotu je možné určit až po té, kdy centrálnímu zadavateli sdělí všichni pověřující
zadavatelé předměty a předpokládané hodnoty všech veřejných zakázek, které chtějí zadat prostřednictvím
centralizovaného zadávání, a jen centrální zadavatel může určit, zda má být centralizovaná veřejná zakázka
na základě její předpokládané hodnoty zadávána dle ZVZ.
4) v CENTu – nejdou mi přidat dodavatelé
jsou dvě možnosti :
a) nemám příslušná práva abych si je mohla přidat. Nemám v detailu tlačítko „Přidat dodavatele“.
Nejprve si musím nastavit práva v detailu uživatele. Bloček s tužtičkou.
b) na přidání dodavatelů práva mám, mám v menu tlačítko přidat dodavatele, zafajfknu je ale
nepřidají se...po výběru – označení fajfkou je musím nejprve „uložit pro přidání“ a pak teprve
„přidat do projektu“. Výhoda: mohu uložit více dodavatelů najednou....je po jednom jako v EZAKu.
5) registrace dodavatelů v CENTu:
Jsou dva způsoby:
a) vlastní registrace, kdy si dodavatel sám provádí registraci od začátku, vyplnění tabulky a zvolení
uživatelského jména a hesla...
b) před-registrace od zadavatele či administrátora, kdy dojde na e-mailovou adresu dodavatele URL
odkaz, ten to potvrdí a přesměruje se do CENTu, zde znovu ověření – dvoustupňová kontrola...
6) Jsem registrovaný dodavatel, přesto nemám u veřejné zakázky zadávací dokumentaci k
dispozici.
a) V případě, že je zadávací dokumentace poskytována na vyžádání, je potřeba po přihlášení do
systému CENTu u příslušné veřejné zakázky nejprve požádat o zpřístupnění této dokumentace. K
tomu slouží tlačítko "Poslat žádost" v bloku "Zadávací dokumentace veřejné zakázky". Pokud toto
tlačítko není k dispozici, nelze již o zadávací dokumentaci požádat, jelikož tomu neodpovídá fáze
daného zadávacího řízení.
b) Dodavateli jsou nabízeny dle nastavení veřejné zakázky zadavatelem různé možnosti přístupu k
zadávací dokumentaci např.on line – neomezený a dálkový přístup, on line na vyžádání, není ZD...
7) Certifikát mám uložen v souboru, při podepsání však systém hlásí chybu.
a) Certifikát elektronického podpisu musí být v souboru uložen včetně soukromého klíče a včetně
úplné hierarchie certifikátu (certifikační cesty), tj. včetně kořenových certifikátů certifikační
autority, která certifikát vydala.
Formát souboru s certifikátem musí být P12 nebo PFX. Zda je certifikát v souboru uložen správně,
zjistíte tak, že ho naimportujete do systému/prohlížeče a provedete kontrolu správnosti instalace
certifikátu. V případě potřeby dokončete správnou instalaci certifikátu a proveďte jeho nový export
do souboru.
b) Certifikát může být uložen rovněž na externím nosiči – např.tokenu, není podmínkou jeho
uložení na pevném disku.
8) Jaký typ certifikátu elektronického podpisu mohu v CENTu používat?
V souladu s právní úpravou je při podepisování vyžadován zaručený elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu. V době vydání tohoto příspěvku vydávali kvalifikované certifikáty
akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:
• Česká pošta, s.p. (http://qca.postsignum.cz)
• První certifikační autorita, a.s. (http://www.ica.cz)
Aktuální seznam naleznete na stránkách http://www.mvcr.cz.
Z legislativních důvodů nejsou akceptovány jakékoli testovací certifikáty vydávané těmito
certifikačními autoritami.
9) Obdržel jsem výzvu k podání nabídky, jak na ni mám odpovědět?
a) Na výzvu k podání nabídky se neodpovídá přímo, ale zasláním nabídky v případě, že máte o
danou veřejnou zakázku zájem. Pokud zájem nemáte, výzvu ignorujte.
Nabídky se podávají v souladu se zadávacími podmínkami, tj. způsobem, jaký stanovil zadavatel ve
výzvě či zadávací dokumentaci. V zásadě se nabídky podávají listinně na stanovenou poštovní
adresu, nebo elektronicky prostřednictvím odpovídajícího elektronického nástroje.
b) blíže popsáno v Uživatelské příručce dodavatele str.28
10) K čemu jsou oprávnění? Proč si je musím nastavovat?
a) Elektronický nástroj CENT ověřuje provádění všech elektronických úkonů vzhledem k
oprávněním uživatele, která má nastavena. Existují dvě kategorie oprávnění:
1. oprávnění na úrovni celého systému, která se nastavují na detailu jednotlivého uživatele:
* správa organizace
* správce veřejných zakázek organizace
2. oprávnění uživatele u konkrétní jednotlivé veřejné zakázky.
Pokud je vaše organizace přiřazena zadavatelem k některé VZ (např. že vám byla odeslána výzva k
podání nabídky), je potřeba odpovídajícím uživatelům u dané VZ nastavit patřičná oprávnění, aby
např. mohli vidět výzvu, odpovídat na individuální zprávy, zadávat nové aukční hodnoty v aukční
síni aj.
Oprávnění uživatelů se nastavují na detailu příslušné VZ (musíte být přihlášeni) v bloku Oprávněné
osoby za dodavatele.
b) blíže popsáno v Uživatelské příručce dodavatele str.17
11) Nespustil se mi applet pro elektronický podpis.
Důvodů může být několik:
• Nemáte nainstalovánu nebo povolenu Javu
• Máte nainstalovánu starou verzi Javy
• Nepovolili jste spuštění appletu – pokud jste přihlášeni v nějakých webových aplikacích,
odhlaste se, zavřete všechna okna prohlížeče, spusťte znovu prohlížeč a přečtěte si úvod
kapitoly
12) Stahování souboru se přerušilo
Stahování souboru začalo, ale po chvíli se zablokovalo a nechce pokračovat dál.
Tento jev se může vyskytnout v případě prohlížeče Microsoft Internet Explorer při otevírání
souboru přímo v prohlížeči po kliknutí levým tlačítkem na jméno souboru, jedná se o problém v
pluginu zajišťujícím otevírání různých typů souborů přímo v okně prohlížeče.
Řešení:
• uložte soubor nejprve do počítače a následně ho otevřete běžným způsobem z umístění v
počítači; soubor do počítače uložíte tak, že na jeho jméno kliknete pravým tlačítkem a ze
zobrazené nabídky vyberete položku "Uložit cíl jako..." nebo obdobnou v závislosti na typu
a verzi prohlížeče, vizte následující obrázek:
13) Elektronický podpis není akceptován
Mám elektronický podpis, ale přesto se nemůžu zaregistrovat - podpis není akceptován.
Existuje několik důvodů, proč může být elektronický podpis odmítnut:
• nejedná se o zaručený elektronický podpis, resp. kvalifikovaný certifikát,
• certifikát elektronického podpisu není správně nainstalován nebo vypršela jeho platnost
• pokud používáte certifikát uložený v souboru, patrně nebyl správně vyexportován,
Download

FAQ- často kladené dotazy k zákonu o veřejných zakázkách a k