Curriculum vitae
Doc. dr. Izet Pehlić
LIČNI PODACI
IZET PEHLIĆ
Adresa:
Prve zeničke brigade 13 C, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Telefonski broj: (387) 32 / 402 919 fax: 402 785
E-mail:
[email protected]
Državljanstvo:
Bosna i Hercegovina
Datum rođenja: 17.07.1972.
RADNO ISKUSTVO
Datumi
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
2002-2007.
saradnik u nastavi – radni odnos s punim radnim vremenom – asistent na pedagoškoj grupi predmeta
Vježbe na pedagoškoj grupi predmeta na Odsjeku za islamsku vjeronauku i Odsjeku za socijalnu
pedagogiju IPF Univerziteta u Zenici i predmetima Pedagogija, Osnovnoškolska pedagogija i Didaktika na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Ime i adresa poslodavca
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Juraja Neidharta 15, Zenica
Vrsta djelatnosti ili sektor
Visoko obrazovanje
Datumi
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
2007 – 2010.
saradnik u nastavi – radni odnos s punim radnim vremenom – viši asistent na pedagoškoj grupi predmeta
Vježbe na predmetima Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji I i II, Metodika odgojnog rada,
Opća pedagogija, Predškolska pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave na IPF Univerziteta u
Zenici i pedagoškim predmetima Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Ime i adresa poslodavca
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Juraja Neidharta 15, Zenica
Vrsta djelatnosti ili sektor
Visoko obrazovanje
Datumi
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
2011 – u toku
Univerzitetski nastavnik – radni odnos s punim radnim vremenom – docent za užu naučnu oblast
Pedagogija
Predavanja na predmetima Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji I, Osnove pedagoške
metodologije, Pedagogija poremećaja u ponašanju, Nastavna komunikacija, Školska pedagogija, Teorija
nastave na IPF Univerziteta u Zenici i pedagoškim predmetima Školska pedagogija, Alternativne škole,
Partnerstvo porodice i škole na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Ime i adresa poslodavca
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Juraja Neidharta 15, Zenica
Vrsta djelatnosti ili sektor
Visoko obrazovanje
Ostale aktivnosti
– Referent za tehničku pripremu nastave na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici 1995-1998.
– Sekretar Islamske pedagoške akademije u Zenici 1998-2002.
– Sekretar Odsjeka za socijalnu pedagogiju od 2005. do 2010. godine
– Menadžer za kvalitet na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici 2008-2010.
– Predstavnik Naučno-nastavnog vijeća iz reda nastavnika u Upravnom odboru Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici, mandatni period 2011-2015.
– Šef Katedre za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici UNZE-K-33 (7. septembar 2011. – 31. januar
2013.)
– Predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
(oktobar 2011. – januar 2013.)
– Član Radnog predsjedništva i vijećnik u Vijeću Općine Zenica (novembar 2012. – oktobar 2016.)
– Voditelj Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u
Zenici (1. februar 2013. – u toku)
– Član Izdavačke komisije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici (2013. – u toku)
– Član Redakcije Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (2013. – u toku)
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 9
Doc. dr. Izet Pehlić
Curriculum vitae
OBRAZOVANJE
Datumi
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
Datumi
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
Datumi
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja
obrazovanja i osposobljavanja
1996-1999.
Profesor pedagogije
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dodiplomski četverogodišnji studij Pedagogije
2003-2006.
Magistar pedagoških nauka
Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Postdiplomski dvogodišnji studij na Odsjeku za pedagogiju
Magistarska teza "Aktivno provođenje slobodnog vremena – izvor varijabiliteta u vaspitno-obrazovnom
procesu"
2007-12.10.2010.
Doktor pedagoških nauka
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Doktorska disertacija "Povezanost vrijednosnih orijentacija i socijalne distance kod
bosanskohercegovačkih srednjoškolaca"
VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Maternji jezik
Bosanski jezik
Drugi jezici
Samoprocjena
Evropski nivo (*)
Engleski
Arapski
Ruski
Razumijevanje
Slušanje
Čitanje
Govor
Govorna interakcija
Pisanje
Govorna produkcija
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
Društvene vještine i kompetencije
Organizacijske vještine i kompetencije
Kompjuterske vještine i kompetencije
Vozačka dozvola
– Vještina nenasilnog interpersonalnog komuniciranja
– Vještina timskog rada
– Vještina pregovaranja
– Vještina medijacije
– Vještina izrade i realizacije znanstveno-istraživačkih i akcijskih projekata
– Vještina organiziranja i vođenja znanstveno-stručnih manifestacija
– Vještina rukovođenja
– Poznavanje rada u Microsoft Office programima (Word, Excel, Power Point)
– Poznavanje pretraživanja baza podataka
– Korištenje multimedije za traženje, nalaženje, pristupanje, izradu, prikaz i razmjenu informacija i
komunikaciju općenito
– Korištenje kompjuterske pismenosti za podršku nastavnom procesu, te razvijanje inovativnosti i kvaliteta
u nastavi
– Poznavanje rada na statističkom paketu SPSS
– B kategorija
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 9
Curriculum vitae
Doc. dr. Izet Pehlić
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
KNJIGE, UDŽBENICI, PRIRUČNICI,
PUBLIKACIJE
OBJAVLJENI STRUČNI I NAUČNI
RADOVI
– Nastavni sat vjeronauke u praksi – Metodički priručnik za nastavu vjeronauke, Islamska pedagoška
akademija u Zenici, 2001. (koautorski rad sa prof. dr. Refikom Ćatićem i Hasanom Zahirovićem)
– Metodika nastave islamske vjeronauke, fakultetski udžbenik, Islamska pedagoška akademija u Zenici,
2004. (koautorski rad sa prof. dr. Refikom Ćatićem)
– Dnevnik metodičke prakse, Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. (koautorski rad sa mr. Nihadom
Suljičićem)
– Dnevnik pedagoške prakse, Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. (koautorski rad sa mr. Amelom Alićem)
– Suvremeni tokovi u ranom odgoju - znanstvena monografija, Urednik Monografije: urednici: Dr. sc. Izet
Pehlić, dr. sc. Edina Vejo, dr. sc. Anela Hasanagić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici,
Decembar 2012.
– Uzroci i Prevecija islamofobije – Zbornik radova Naučne konferenecije s međunarodnim učešćem,
Urednik Zbornika: urednici Halil Mehtić i Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i
Centar za dijalog Vesatija Sarajevo, maj 2013.
– Terminološke nejasnoće u oblasti planiranja i pripremanja odgojno-obrazovnog procesa, Zbornik radova
Islamske pedagoške akademije u Zenici, II/2004, str. 271-284.
– Ispitivanje razlika između dječaka i djevojčica u razumijevanju određenih pojmova, Zbornik radova
Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. II, 2004., str. 187-198.
– Evropski sistem prijenosa bodova – naša skorija realnost, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u
Zenici, III/2005, str. 357-376.
– Osnovni razlozi slabog uspjeha u učenju učenika osmog razreda, Didaktički putokazi, br. 37/2005,
Zenica: Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici, 2005, str. 90-93.
– Indikatori socijalne isključenosti mladih, koautorski znanstveno-stručni istraživački rad sa Sedinom
Habibovićem i Jasminom Pipom u: Zborniku radova znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim
učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, 22.
april 2006, str. 213-245.
– Ispitivanje moralnih vrijednosti osnovnoškolske omladine, koautorski istraživački rad sa Amirom
Šarićem, u: Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, br. IV/2006, Zenica, 2006., str.
295-330.
– Paradigma individualnog savjetodavnog rada pedagoga u školi, koautorski istraživački rad sa Ahmedom
Buljubašićem, u: Zborniku radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. IV/2006, Zenica, 2006., str. 175202.
– Paradigma ocjenjivanja i vrednovanja učenika u školi po mjeri učenika, koautorski istraživački rad sa
Ahmedom Buljubašićem, u: Didaktički putokazi, br. 41/2006, Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u
Zenici, Zenica, 2006, str. 45-53.
– Škola kao prostor prevencije poremećaja u ponašanju ličnosti», koautorski istraživački rad sa Edinom
Vejo, rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Didaktičko-metodički aspekti promena u
osnovnoškolskom obrazovanju, 30. maj 2007.; objavljen u: Inovacije u nastavu – časopis za savremenu
nastavu, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, UDC 370.8, Vol. 20, str. 53-69.
– Prevencija poremećaja u ponašanju odgajanika osnovnoškolskog uzrasta, u: Djeca sa problematičnim
ponašanjem, grupa autora, IBHI BiH i UNICEF, februar 2007, str. 39-48.
– Supplement/contribution to school epistemology, koautorski istraživački rad sa Edinom Vejo, Nusretom
Isanovićem i Andreom Duić, WCCES XIII World Congress Comparative Education Societies, Sarajevo,
3-7. IX 2007.
– Stavovi učenika i nastavnika o osobinama učenika i nastavnika, koautorski istraživački rad sa Amirom
Šarićem, u: Didaktički putokazi, br. 44/2007, Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici, Zenica,
2007, str. 2-6.
– Ispitivanje povezanosti vrijednosnih orijentacija srednjoškolske omladine sa načinom provođenja
slobodnog vremena, u: Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, br. V/2007, Zenica,
2007., str. 177-196.
– Profesionalni razvoj nastavnika – prilog reformi škole, koautorski istraživački rad sa Šemsom Išerićem,
u: Zborniku radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. V/2007, Zenica, 2007., str. 85-120.
– Afirmacija duhovnih i moralnih vrijednosti u funkciji prevencije poremećaja u ponašanju, timski
istraživački projekat u: Zborniku radova 2. Znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem
“Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“, održane u Zenici 10. novembra 2007. u
organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, str. 51-76.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 9
Curriculum vitae
OBJAVLJENI STRUČNI I NAUČNI
RADOVI
Doc. dr. Izet Pehlić
– Socijalnopedagoški prilog pokretu «obrazovanjem protiv siromaštva», koautorski istraživački rad sa
Edinom Vejo, X međunarodna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ pod naslovom
„Uloga obrazovanja u smanjenju posledica siromaštva na decu u zemljama u tranziciji“, Institut za
pedagoška istraživanja, Beograd, 15-16. novembar 2007.
– Stepen zadovoljstva nastavnika pozivom kojim se bave, koautorski istraživački rad sa Amirom Šarićem,
u: Didaktički putokazi, br. 46/2008, Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici, Zenica, 2008, str.
68-71.
– Prilog edukaciji studenata razredne nastave za prevenciju rizičnih ponašanja, koautorski rad sa Edinom
Vejo, Almirom Isić, Anelom Hasanagić i Muharemom Adilović, u: Zbornik radova Drugog međunarodnog
naučno-stručnog skupa „Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole“, Pedagoški
fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 29. i 30.05.2008., str. 477-488.
– Kvalitetno provođenje slobodnog vremena u funkciji prevencije poremećaja u ponašanju mladih, Knjiga
sažetaka 2. kongresa bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta, Sarajevo, 27. 08. –
31.08.2008., str. 42.
– Prilog razvijanju interkulturalnih kompetencija kroz suvremeni školski kurikulum, u: Zbornik radova s
Međunarodne znanstvene konferencije „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i
obrazovanja“, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko pedagogijsko društvo, Mostar, 16.-18. oktobar 2008.
– Primjene principa upravljanja znanjem i balanced scorecard koncepta kao katalizator uspješnosti
organizacije, u: Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, br. 6/2008, ISSN 1840-4448,
Zenica, 2008., str. 215-245.
– Ispitivanje varijabli koje bitno determiniraju školski uspjeh, istraživački rad, u: Zborniku radova
Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. VI/2008, Zenica, decembar 2008., str. 71-94.
– Studij socijalne pedagogije u Bosni i Hercegovini, koautorski rad sa Edinom Vejo, III. Međunarodni
kongres studenata socijalne pedagogije "On the spot", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, 29-31. maj/svibanj 2009.
– Socijalni sukobi i održivi razvoj, istraživački rad, koautorski rad sa Edinom Vejo i Natašom Vlah, u:
Zborniku radova 6. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Kvalitet 2009", Godina VI, br.
1, Neum 04-07. juni 2009, str. 779-784., Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
– Interpersonalni aspekti referentne moći i emocionalne inteligencije menadžera kao preduvjet efektivnog
vođenja organizacije, koautorski rad sa Elvirom Čizmićem, u: Zbornik radova Islamskog pedagoškog
fakulteta u Zenici, 2009, Godište 7, br. 7, str. 65-83.
– Holistički pristup razumijevanju dobrobiti u šehidskim porodicama, koautorski rad sa Edinom Vejo, u:
Knjiga sažetaka 3. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja
socijalnog isključivanja mladih", IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2010, str. 29-33, ISBN 9789958-697-14-2; COBISS.BH-ID 17925382
– Inkluzija u praksi (stavovi nastavnika), koautorski rad sa Šaćirom Mešalić i Muharemom Adilovićem, u:
Knjiga sažetaka 3. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja
socijalnog isključivanja mladih", IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2010, str. 66-67., ISBN 9789958-697-14-2; COBISS.BH-ID 17925382
– Mogućnost uključivanja učenika sa posebnim potrebama u redovne škole (stavovi roditelja), koautorski
rad sa Šaćirom Mešalić i Muharemom Adilovićem, u: Knjiga sažetaka 3. Znanstveno-stručne
konferencije s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih", IPF
Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2010, str. 88-89., ISBN 978-9958-697-14-2; COBISS.BH-ID
17925382
– Epistemološka dinamika socijalne pedagogije, koautorski rad sa Edinom Vejo, 3. Hrvatski kongres
socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem „10+ Snage socijalne pedagogije“, Edukacijsko–
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.-25.04.2010.
– Academic study curriculum in function of construction of the european identity, koautorski rad sa Edinom
Vejo, XIV World Congress, World Council Of Comparative Education Societies (WCCES), “Bordering,
Re-Bordering And New Possibilities In Education And Society”, Istanbul 2010 14-18 june.
– Sociopedagoška analiza efekata programa step by step i klasičnog osnovnoškolskog programa, u:
Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, (17-34). decembar 2010, Godište 8, br. 8,
ISSN 1840 4448
– Identifikacija indikatora zrelosti djece za polazak u školu, koautorski rad sa Anelom Hasanagić,
Međunarodni znanstveni psihologijski skup "20. Dani Ramire i Zorana Bujasa", Odsjek za psihologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7-9. april 2011.
– Rekonstrukcija studentske ankete – prilog razvoju kvaliteta evaluacije univerzitetskog nastavnog
procesa, koautorski rad sa Anelom Hasanagić, u: Brdarević, S. & Jašarević, S. (ed.). Proceedings 7th
Research/Expert Conference with International Participation "Quality 2011", Godina VII, br. 1, juni 01st
– 04th 2011, Neum str. 841-847., ISSN 1512-9268, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 9
Curriculum vitae
Doc. dr. Izet Pehlić
OBJAVLJENI STRUČNI I NAUČNI
RADOVI
– Inkluzija u praksi iz perspektive osnovnoškolskih nastavnika, koautorski rad sa Šaćirom Mešalić i
Muharemom Adilovićem, u: Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, br. 9/2011, ISSN
1840-4448, Zenica, 2011., str. 153-172.
– Muzika u rada sa djecom sa mentalnom razvojnom teškoćom, Koautorski rad sa mr. sc. Nairom
Jusufović i dr. sc. Anelom Hasanagić, u: Zbornik rezimea „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba
sa smetnjama u razvoju“, Nedović, G, Banković, S. & Trgovčević, S. (ur.), Novi Sad: Društvo
defektologa Vojvodine, str. 97. ISBN 978-86-913605-3-5
– Sociopedagoška analiza odnosa ličnog i kolektivnog samopoštovanja sa nacionalnim identitetom
srednjoškolaca, naučno-istraživački rad, u: Trifunović, V (ur.). Škola kao činilac razvoja nacionalnog i
kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti - Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa, str. 105117, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, 2012, ISBN 978-86-7604-083-4
– Izvori stresa kod predškolskih odgajatelja, Koautorski rad sa dr. sc. Anelom Hasanagić, u: Suvremeni
tokovi u ranom odgoju – znanstvena monografija, str. 405-424, Urednici/editors: Izet Pehlić – Edina
Vejo – Anela Hasanagić, ISBN 978-9958-697-24-1, Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici.
– Akademska samoregulacija i učenička percepcija roditelja kao faktori školskog uspjeha, Koautorski rad
sa Eminom Spahić-Jašarević, u: Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, ISSN 18404448, decembar 2012, str. 105-120.
– Terapijska vrijednost muzike u inkluzivnom radu sa osobama s mentalnom razvojnom teškoćom – prikaz
slučaja, Koautorski rad sa dr. sc. Anelom Hasanagić i mr. sc. Nairom Jusufović, Zbornik radova
Pedagoškog fakulteta u Zenici, decembar 2012, Godište 10, br. 10, ISSN 1512-9195, str. 83-91.
– Socijalno-pedagoška potpora razvoju osobnosti kroz nenasilnu komunikaciju Marshalla Rosenberga,
Koautorski rad sa dr. sc. Anelom Hasanagić i mr. sc. Nairom Jusufović, 2. Međunarodna znanstvena
konferencija “Pedagogija, obrazovanje, nastava”, Mostar, 21.-23- mart 2013., Fakultet prirodoslovnomatematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Afirmacija ideje socijalne pedagogije kao integracijeske znanosti, koautorski rad sa Edinom Vejo i
Azeminom Durmić, Znanstveno-stručna međunarodna konferencija “Ka novim iskoracima u odgoju i
obrazovanju”, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 11-12 oktobar, 2013.
– Pehlić, I., Hasanagić, A. & Grabus, H. (2013). Kvalitet interakcijsko-komunikacijskog aspekta
srednjoškolske pedagoške klime, U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici, decembar 2013,
Godište 11, br. 11, ISSN 1512-9195.
– Kvalitet integriranosti vjeronaučnog kurikuluma u osnovnoškolski kurikulum, Koautorski rad sa Anelom
Hasanagić i Harisom Grabusom, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici,
decembar 2013, Godište 11, br. 11, ISSN 1840-4448,
– Hasanagić. A, Pehlić, I. & Isić, A. (2013). “Two schools under one roof” as a factor in determining the
atitudes and interreligion tolerance, In: Mulalić, M., Öztürk, A.S. & Boz, T. (eds.). ICECI 2013: The
International Conference on Education, Culture and Identity - Book of Proceedings, pp. 89-95.,
Sarajevo: Faculty of Arts and Social Sciences of the International University of Sarajevo, ISBN 9789958-896-16-3, Available on:
http://www.ius.edu.ba:8080/iceci//sites/default/files/BOOK_OF_PROCEEDINGS_09-01-2014.pdf
– Neimarlija M. & Pehlić, I. (2013). Osobenost interakcijsko-komunikacijske dimenzije mikropedagoškog
aspekta odgoja u nastavi islamske vjeronauke, u: Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Zenici, decembar 2013, Godište 11, br. 11, ISSN 1840-4448,
NAUČNO-STRUČNI SKUPOVI,
SEMINARI, SAVJETOVANJA
– Naučno-stručni skup „Kakvu vjeronauku trebamo u školi“, Islamska pedagoška akademija u Zenici, 2123. juni 1996. (član istraživačkog tima)
– Naučni kolokvij „Obrazovni sistem u Islamskoj zajednici“, Sarajevo, 3 i 4. novembar 2001. (član
istraživačkog tima i prezentator projekta: Islamske pedagoške akademije u kontekstu odgojnoobrazovnih izazova Islamske zajednice)
– Okrugli sto „Nasilje u medijima“, Opća biblioteka u Zenici, 19. februara 2005. (referentni učesnik na
temu: „Medijski odgoj – utjecaji televizije“)
– Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog
isključivanja mladih“, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, 22. april 2006. (Član Organizacionog odbora,
sekretar Konferencije i referentni učesnik)
– Konferencija o interkulturalnom susretanju pod nazivom „Edukacija i psihosocijalni rad – interkulturalno
susretanje, Hotel Saray, Sarajevo, 18. januara 2007., MDD Sarajevo, Filozofski fakultet Sarajevo i
Organizacioni odbor XIII WCCES (aktivni učesnik)
– Međunarodni naučni skup „Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju,
Učiteljski fakultet u Beogradu i časopis Inovacije u nastavi, Beograd 30. maj 2007. (aktivni referentni
učesnik)
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 9
Curriculum vitae
NAUČNO-STRUČNI SKUPOVI,
SEMINARI, SAVJETOVANJA
Doc. dr. Izet Pehlić
– 7. međunarodni znanstveni skup „Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima“, Edukacijskorehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 14-16.06.2007. (aktivni učesnik)
– XIII WCCES World Congress Comparative Education Societies, Sarajevo, 3-7. IX 2007. (aktivni
referentni učesnik)
– 2. Znanstveno-stručna konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog
isključivanja mladih“, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 10. novembar 2007. (član
Znanstvenog i Organizacionog odbora, sekretar Konferencije i aktivni referentni učesnik)
– X međunarodna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ pod naslovom „Uloga
obrazovanja u smanjenju posledica siromaštva na decu u zemljama u tranziciji“, Institut za pedagoška
istraživanja, Beograd, 15-16. novembar 2007. (aktivni referentni učesnik)
– Seminar za odgajatelje Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, Nörköping – Švedska, 16. decembar
2007. (predavač na temu „Odgojni rad s mladima – animiranje za volonterski rad“)
– Seminar za imame Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, Jönköping – Švedska, 17. decembar 2007
(predavač na temu „Osobenost rada u kombiniranim odjeljenjima“)
– Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Cjeloživotno učenje za održivi razvoj”,
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom županijom,
Plitvice (R. Hrvatska) od 21. do 23. maja 2008. (aktivni učesnik)
– Drugi međunarodni naučno-stručni skup „Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne
škole“, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 29. i 30. maj 2008. (aktivni referentni učesnik)
– 2. kongres bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta, Sarajevo, 27. 08. do 01.09.2008.
(aktivni referentni učesnik)
– Međunarodna znanstvena konferencija „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i
obrazovanja“, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko pedagogijsko društvo, Mostar, 16.-18. oktobar 2008. (aktivni
referentni učesnik)
– III. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije "On the spot", Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29-31. maj/svibanj 2009. godine (aktivni referentni učesnik)
– Okrugli sto "Džemaludin Afgani i muslimanska moderna", Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici, 02. juna 2009. (voditelj projekta i moderator)
– 6. Naučno-stručno skup sa međunarodnim učešćem "Kvalitet 2009", Mašinski fakultet Univerziteta u
Zenici, Neum 04-07. juni 2009. (aktivni referentni učesnik)
– MCC – Matching Competences Conference, Univessity of Zenica, september 17-18. 2009 (aktivni
učesnik)
– 3. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog
isključivanja mladih", IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2010. (aktivni referentni učesnik)
– 1. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine "IT'S TIME", Udruženje
diplomiranih socijalnih pedagoga i Odsjek za socijalnu pedagogiju IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, 09.
– 11. aprila 2010. godine (aktivni učesnik)
– 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem „10 + Snage socijalne
pedagogije“, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.-25.04.2010. (aktivni
referentni učesnik)
– XIV World Congress, World Council Of Comparative Education Societies (WCCES), “Bordering, ReBordering And New Possibilities In Education And Society”, Istanbul 2010 14-18 june (aktivni referentni
učesnik)
– Edukacijski projekat "Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, ak. 2010/11. godina, Centar za
obrazovne inicijative Step by Step, Sarajevo.
– Međunarodni znanstveni psihologijski skup "20. Dani Ramire i Zorana Bujasa", Odsjek za psihologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7-9. april 2011. (aktivni referentni učesnik)
– International Conference "School as a Factor in Development of the National and Cultural Identity and
Pro-European Values: Education between Tradition and Modernity", Faculty of Education in Jagodina,
Serbia, 16 april 2011 (aktivni referentni učesnik)
– 7th Research/Expert Conference with International Participation "Quality 2011", 01st – 04th 2011,
Neum: University of Zenici, University Erlangen – Nuremberg, Quality Asociation of Bosnia and
Herzegovina (aktivni referentni učesnik)
– Javna tribina "Razvijanje svijesti društva o uključivanju oboljele djece u ravnopravan razvoj i status u
društvu, Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa, Zenica,
9. juni 2001, Bosansko narodno pozirište u Zenici, naslov rada "Odgoj i obrazovanje za svaku osobu",
(aktivni referentni učesnik)
– Okrugli sto "Prava djeteta – Pravo na kvalitetno obrazovanje", Zenica, 3. oktobar 2011, Udruženje
direktora osnovnih škola iz Zenice i Aktiv pedagoga Zenica, naslov rada "Odgoj za izvrsnost – prilog
razvoju kvaliteta u obrazovanju" (aktivni referentni učesnik)
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 9
Curriculum vitae
Doc. dr. Izet Pehlić
– Međunarodna konferencija 'Stanje i perspektive Vjeronauke u Bosni i Hercegovini', Sarajevo, maj 2012.,
Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (aktivni referentni učesnik)
– Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "Teorija i praksa ranog odgoja", Islamski
pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2012. (voditelj projekta i aktivni referentni učesnik)
– IV Međunarodni naučno-stručni skup "Edukacija za budućnost", Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici,
24. i 25. 05. 2012. godine u Zenici (aktivni referentni učesnik)
– I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa
smetnjama u razvoju“, Društvo defektologa Vojvodine, Šabac, 14-15. decembar 2012. (aktivni referentni
učesnik)
– Okrugli sto "Analiza rada dnevnih centara i prihvatnih stanica u Zenici", 19.12.2012. u Zenici (moderator
i aktivni učesnik)
– 2. Međunarodna znanstvena konferencija “Pedagogija, obrazovanje, nastava”, Mostar, 21.-23- mart
2013., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (aktivni referentni učesnik)
– Znanstveno-stručna međunarodna konferencija “Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju”, Filozofski
fakultet Univerziteta u Sarajevu, 11-12 oktobar, 2013. (aktivni referentni učesnik)
– Okrugli sto “Osnovnoškolska i srednjoškolska tradicija u Bužimu, te zahtjevi odgojno-obrazovne reforme
u BiH” u okviru manifestacije “100 godina savremenog osnovnog i 20 godina srednjeg obrazovanja na
području općine Bužim”, 15. novembar 2013. (aktivni referentni učesnik: Samovrednovanje odgojnoobrazovnog procesa i razvoj kvaliteta izvrsnosti)
– ICECI: International Conference on Education, Culture and Identity, 2013, International University of
Sarajevo in partnership with Deakin University, Australia and Erciyes University, Turkey, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina on 6-8 July 2013. (aktivni referentni učesnik)
UČEŠĆE U PROJEKTIMA
– Izrada projekcije kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog razvoja Islamske pedagoške akademije u
Zenici (oktobar 2003) – član stručnog tima
– Izrada Elaborata o opravdanosti osnivanja Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskoj
pedagoškoj akademiji u Zenici (maj 2005) – član stručnog tima
– Izrada Elaborata o opravdanosti osnivanja Odsjeka za socijalnu pedagogiju na Islamskoj pedagoškoj
akademiji u Zenici (juni 2005) – član stručnog tima
– Izrada Nastavnog plana i programa (po ECTS standardima) na Odsjeku za socijalnu pedagogiju na
Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici (juni 2005) – član stručnog tima i tehnički realizator
– Izrada Elaborata o transformaciji dodiplomskog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskoj
pedagoškoj akademiji u Zenici (juli 2005) – član stručnog tima
– Inoviranje i usklađivanja sa ECTS standardima Nastavnog plana i programa na transformiranom
dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici
(juli 2005) – član stručnog tima i tehnički realizator
– Inoviranje i usklađivanja sa ECTS standardima nastavnih planova i programa na Odsjeku za razrednu
nastavu, Odsjeku za matematiku i informatiku, Odsjeka za engleski jezik, Odsjeka za njemački jezik i
Odsjeka za turski jezik Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (juli 2005) – član stručnog tima i
tehnički realizator
– Izrada Elaborata o opravdanosti otvaranja postdiplomskog studija na Islamskom pedagoškom fakultetu
Univerziteta u Zenici (maj-decembar, 2007) – član stručnog tima
– Izrada standarda za udžbenike islamske vjeronauke (oktobar, 2007) – član stručnog tima
– Izrada Nastavnog plana i programa islamske vjeronauke za osnovnu školu: I i II razred (maj 2005), III
razred (maj 2006), IV razred (juni 2007), V razred (juni 2007), VI razred (decembar 2008) – član
stručnog tima
– Izrada Nastavnog plana i programa islamske vjeronauke za srednju školu: I-IV razred (juni 2006. –
oktobar 2007) – član stručnog tima
– Projekat Programa produženog stručnog postupka za osnovnu školu, Odsjek za socijalnu pedagogiju
IPF Univerziteta u Zenici i Pedagoški zavod Zenica, januar-maj 2008, januar-maj 2009. (član stručnog
tima)
– Izrada istraživačkog projekta podrške reviziji Nastavnog plana i programa studija islamske vjeronauke
na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici (januar 2009) – član istraživačkog stručnog tima
– 1. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine "IT'S TIME", Udruženje
diplomiranih socijalnih pedagoga i Odsjek za socijalnu pedagogiju IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, 09.
– 11. aprila 2010. godine – član organizacijskog stručnog tima
– 3. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog
isključivanja mladih", IPF Univerziteta u Zenici, Zenica, april 2010, - član Znanstvenog i organizacijskog
odbora i generalni sekretar Konferencije
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 7 / 9
Curriculum vitae
UČEŠĆE U PROJEKTIMA
Doc. dr. Izet Pehlić
– Član stručnog tima za reformu NPP na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici (maj 2011. - oktobar 2012.)
– Član projektnog tima Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Stanje i perspektive
vjeronauke u Bosni i Hercegovini", Sarajevo, maj 2012., u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Zenici, Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Bihaću.
– Voditelj projekta znanstveno-stručne konferencije "Teorija i praksa ranog odgoja" u organizaciji Odsjeka
za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, 21. april
2012. godine. (juni 2011. do april 2012.)
– Član Međunarodnog programskog savjeta IV Međunarodnog naučno-stručnog skupa Edukacija za
budućnost, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 24. i 25.5.2012. godine
– Član stručnog tima za izradu Nastavnog plana i programa za I ciklus studija na Odsjeku za predškolski
odgoj i obrazovanje (juni 2012. do oktobar 2012.)
– Član stručnog tima za izradu Nastavnog plana i programa za II ciklus studija na Odsjeku za predškolski
odgoj i obrazovanje (juni 2012. do oktobar 2012.)
– Član Komisije za izradu reformiranog diferencijalnog programa studija za svršenike dvogodišnjeg studija
na Odsjeku za islamsku vjeronauku (septembar 2012)
– Član Katedre za pedagoške discipline Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
– Voditelj projekta Naučne konferencije s međunarodnim učešćem "Uzroci i prevencija Islamofobije" u
organizaciji Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i i
Centra za dijalog – Vesatijja Sarajevo, 25. i 26. maja 2013. godine. (novembar 2012. do maj 2013.)
– Član Ekspertne radne grupe za izradu plana sinhronizovanog razvoja visokoškolskih i
naučnoistraživačkih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za period 2014-2024.
(predstavnik IPF Univerziteta u Zenici: juli 2013 - januar 2014)
– Član stručnog tima za izradu Programa stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika visokoškolskih
ustanova, nastavnika osnovnih i srednjih škola (Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička
edukacija) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, oktobar-novembar 2013.
– Član projektnog tima “Mala škola zdravlja”, nosilac projekta Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici,
partnerske institucije: Odsjek za predškolski odgoj IPF Univerziteta u Zenici i JU za predškolski odgoj
Zenica, projekat je odobrilo i finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u 2013.
RECENZIJE
– Grabus E. & Bašić, M. (2009). Vjeronauka za šesti razred osnovne škole, Sarajevo: El-Kalem.
– Kurdić, Š. (2011). Pedagogija Muhammeda, a.s., Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici.
– Kajmaković, A. & Kožo Kajmaković, A. (2012). Znanstvenici i istraživači u radiologiji, Zenica: autorsko
izdanje.
– Adilović, Z. & Sarajlić, A. (2012). Metode istraživanja akaidskih tema, univerzitetska knjiga, Zenica:
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
– Štulanović, M. (2013). Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao, univerzitetski udžbenik, SarajevoBihać: Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja „Litteratus” Sarajevo, Islamski pedagoški
fakultet Univerziteta u Bihaću.
ČLANSTVA
– Registriran u Registar naučno-istraživačkih radnika i institucija Federacije Bosne i Hercegovine
– Član Izdavačke komisije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (2013. – u toku)
– Član Redakcije Zbornika radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, V/2007.
– Član komisije, u svojstvu stručnog saradnika Pedagoškog zavoda u Zenici, za polaganje stručnog ispita
nastavnika
– Član komisije, u svojstvu stručnog saradnika Ministarstva za obrazovanje Srednjobosanskog kantona,
za polaganje stručnog ispita pedagoga i predškolskih odgajatelja (2011. – u toku)
– Član Komisije za ocjenu i obranu magistarskog rada Muamera Neimarlije "Mikropedagoški aspekt
kur'anskog odgojnog modela", rad odbranjen 13. februara 2013.
– Predsjednik Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada Seda Krličevića „Samovrednovanje u
funkciji unapređenja kvaliteta škole”, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, juni 2013.
– Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada Dine Borovine „Reorganizacija prosvjetnopedagoškog zavoda Kontona Sarajevo u funkciji podrške reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja”,
Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, juni 2013.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 8 / 9
Curriculum vitae
Doc. dr. Izet Pehlić
– Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada Ekrema Brigića rad odbranjen 13. februara 2013.
– Član Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije mr. Safije Salkić,
Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, decembar 2013. – januar 2014.
MENTORSTVA
– Magistarski rad "Integriranost vjeronaučnog kurikuluma u osnovnoškolski kurikulum" kandidatkinje
Emine Grabus, tema odobrena 24.02.2012., rad odbranjen 25. juna 2013.
– Magistarski rad "Zastupljenost i funkcija sadržaja ekologije u udžbenicima osnovnoškolske islamske
vjeronauke" kandidata Nermina Tufekčića, tema odobrena 04.05.2012., rad odbranjen 13. februara
2013.
– Magistarski rad "Učenička percepcija kvaliteta u nastavi islamske vjeronauke" kandidata Elvedina
Fetića, tema odobrena 04.05.2012., rad odbranjen 02. oktobra 2013.
– Magistarski rad "Stavovi o učenju i poučavanju i nastavna umijeća osnovnoškolskih vjeroučitelja"
kandidatkinje Melike Zitouni-Perenda, tema odobrena 16.11.2012., rad odbranjen __________
KOMENTORSTVA
– Magistarski rad "Kvalitet srednjih odgojno-obrazovnih institucija na području općine Travnik",
kandidatkinje Aide Imamović-Terzić, mentor doc. dr. Sabahudin Jašarević, tema odobrena 16.11.2012.,
rad odbranjen __________
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 9 / 9
Download

Curriculum vitae Doc. dr. Izet Pehlić LIČNI PODACI IZET PEHLIĆ