VITAN GAS D.O.O. Novi Sad, Bul. cara Lazara 40., 21000 NOVI SAD
Tekući račun : 265–1040310000046-17; PIB : 104092415 ; PDV : 215455247 ;
Matični broj : 20089377 ; Šifra delatnosti : 4322 ; Br.reg: BD 93530;
Tel./fax.: 021 459 878 ili 060 3000 028 ; 060 3000 027; e-mail : [email protected]
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNOG PARTNERA
Red.
br.
01.
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Podatak
Poreski identifikacioni broj (PIB)
104092415
02.
Matični broj pravnog lica
20089377
03.
Firma, pun naziv
VITAN GAS doo NOVI SAD, Bul. cara Lazara 40.
04.
Broj registracije
BD 93530
05.
Firma, skračeni naziv
VITAN GAS doo NOVI SAD
06.
Ime i prezime ovlašćenog lica
Zoran Grubić
PODACI O SEDIŠTU
01.
Opština
Novi Sad
02.
Mesto
NOVI SAD
03.
Poštanski broj
21 000
04.
Naziv ulice i broj
Bul. cara Lazara 40.
05.
Broj telefona
021 459 878
06.
Broj faksa
021 459 948
07.
Broj mobilnog telefona
08.
E-mail adresa
09.
Web
060 3000 028; 060 3000 027
[email protected]
[email protected]
www.vitangas.rs
10.
Obveznik PDV
DA
PODACI O DELATNOSTI
01.
Šifra delatnosti
4322
PODACI O RAČUNU I BANCI
01.
Naziv banke
Raiffeisen bank
02.
Broj tekućeg računa
265–1040310000046-17
Ovlašćeno lice :
Zoran Grubić
VITAN GAS D.O.O. – Novi Sad, Bul. cara Lazara 40, 21000 Novi Sad
tel./fax: 021 459 878, 060 3000 028 ; e-mail : [email protected]
Download

SKRACENO KORISNICKO UPUTSTVO