РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
UPIS NA NOVI STUDENTI NA MA[INSKIOT FAKULTET VO SKOPJE
Upisot na novi studenti na Ma{inskiot fakultet se vr{i soglasno odredbite vo Konkursot
za zapi{uvawe studenti na dodiplomski studii na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje.
Pravo na zapi{uvawe na dodiplomski studii imaat kandidati so zavr{eno ~etirigodi{no
sredno obrazovanie, vo sredni u~ili{ta verificirani od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka.
Upisot na novite studenti na Fakultetot se vr{i vrz osnova na uspehot postignat vo
srednoto obrazovanie. Predhodna proverka na kompetenciite, dopolnitelno testirawe, na
kandidatite za upis ne e predvideno.
Vrednuvaweto na uspehot na kandidatite se izrazuva vo poeni. Kandidatite mo`e da
osvojat najmnogu 100 poeni, i toa: 60 poeni od op{tiot uspeh od site predmeti i 40 poeni od
uspehot postignat na dr`avnata matura.
Bodiraweto od op{tiot uspeh, e identi~no vo site upisni rokovi i za site kategorii
kandidati i se vr{i na sledniot na~in: se sobiraat site ocenki {to se vneseni vo svidetelstvata
od site godini, dobieniot zbir se deli so brojot na ocenkite i vaka dobieniot sreden uspeh se
mno`i so 12. Po ovaa osnova mo`e da se dobijat najmnogu 60 poeni.
Bodiraweto od uspehot od dr`avnata matura se vr{i na sledniot na~in:
Ocenkite od eksternite predmeti se mno`at so koeficient 2. Vaka dobieniot proizvod se
koregira so percentilniot rang na kandidatot za sekoj predmet poedinne~no. Po ovaa osnova
mo`at da se dobijat najmnogu 10 poeni za sekoj predmet poedine~no, odnosno najmnogu 20 poeni za
dvata eksterni predmeti.
Ocenkite od sekoj od soodvetnite interni predmeti koi se polagaat na dr`avnata matura
se mno`at so koeficient 1,6. Po ovaa osnova mo`at da se dobijat najmnogu 8 poeni za sekoj predmet
poedine~no, odnosno najmnogu 16 poeni za dvata interni predmeti.
Zna~ajnite eksterni i interni predmeti, vrz osnova na koi }e se vr{i bodirawe, se isti za
site studiski programi - nasoki.
Ocenkata dobiena na proektnata zada~a se mno`i so koeficient 0,8. Po ovaa osnova mo`at
da se dobijat najmnogu 4 poeni.
Vkupniot uspeh od dr`avnata matura mo`e da donese najmnogu 40 poeni.
Za kandidatite koi srednoto obrazovanie go zavr{ile vo predhodnite u~ebni godini, pred
u~ebnata 2007/08 godina i ne polagale dr`avna matura, bodiraweto se vr{i spored: op{tiot
uspeh od site predmeti u~estvuva so 60 popeni i uspehot postignat po dvata zna~ajni predmeti
so 40 poeni.
Bodiraweto na uspehot od dvata zna~ajni premeti se vr{i na sledniot na~in: zbirot od
ocenkite za dvata zna~ajni predmeti se deli so brojot na ocenkite (nezavisno kolku godini
predmetot se slu{al) i vaka dobieniot sreden uspeh, za sekoj predmet poodelno, se mno`i so 4. Po
ovaa osnova mo`e da se dobijat najmnogu 20 poeni za eden predmet, odnosno vkupno 40 poeni za
dvata premeti.
Zna~ajnite predmeti od srednoto obrazovanie, vrz osnova na koi }e se vr{i bodirawe, se
isti za site studiski programi - nasoki.
Prviot zna~aen predmet e zadol`itelen, toa e predmetot matematika.
Vtoriot zna~aen predmet e izboren, kandidatot go izbira od predmetite: fizika, tehni~ka
mehanika, ma{inski elementi so mehanika, informatika.
Dokolku vo prviot upisen rok pri rangiraweto na krajot na listata na primenite
kandidati ima pove}e kandidati so ednakov broj poeni (najmnogu 5), se zapi{uvaat site vakvi
kandidati, so toa {to vo vtoriot upisen rok }e bidat objaveni tolku mesta pomalku.
Ako brojot na vakvite kandidati e pogolem od 5, toga{ ovie kandidati se rangiraa spored
dopolnitelni kriteriumi: soodvetnosta na izrabotenata proektna zada~a pri polagaweto na
dr`avnata matura, osvoeni nagradi na republi~ki i me|unarodni natprevari, ~lenovi na sportski
reprezentacii na RM, dobieni sertifikati za poznavawe na stranski jazici na povisoko nivo i sl.
Vo vtoriot i vo tretiot upisen rok, na studiskite programi na koi {to ostanale slobodni
mesta za zapi{uvawe, pravo da konkuriraat }e imaat i kandidati koi polagale u~ili{na matura.
Ocenkite od sekoj od internite predmeti koi se polagaat na dr`avnata matura se mno`at
so koeficient 1,6 za predmetot koj e soodveten, odnosno so koeficient 1 za nesoodveten
predmet. Vaka dobienite proizvodi se sobiraat.
Skopje, 16.04.2011 godina
1
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ROKOVI ZA PRIJAVUVAWE I ZAPI[UVAWE vo PRV UPISEN ROK
PRIJAVUVAWETO se vr{i na: 16(vtornik) i 17(sreda) avgust 2011 godina
OBJAVUVAWE NA REZULTATITE OD USPEHOT OD SREDNO OBRAZOVANIE: 22(ponedelnik)
avgust 2011 godina
OBJAVUVAWE RE[ENIE za priem na kandidatite: 26(petok) avgust 2011 godina
ZAPI[UVAWE na primenite kandidati: 30(vtornik) avgust i 31(sreda) avgust 2011 g.
NAPOMENA:
1.Upisot na novite studenti na Fakultetot se vr{i vrz osnova na uspehot od srednoto
obrazovanie. Predhodna proverka na kompetenciite, dopolnitelno testirawe, na kandidatite
za upis ne e predvideno.
2. Po objavuvaweto na poenite od srednoto obrazovanie, kandidatot ima pravo na prigovor do
Konkursnata komisija (preku arhivata na fakultetot - se nao|a na prizemje, vo dekanatot na
fakultetot), vo rok od 24 ~asa od objavuvaweto na rezultatite. Vo sprotivno go gubi pravoto
na prigovor vo natamo{nata postapka vo pogled na objavenite rezultatite.
3. Vo vtoriot i tretiot upisen rok, dokolku ostanat slobodni mesta za zapi{uvawe, pravo da
konkuriraat }e imaat i kandidati koi polagale u~ili{na matura.
EKSTERNI I INTERNI PREDMETI ZA UPIS NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ZA KANDIDATI SO ZAVR[ENA [email protected] MATURA
Eksteren
zadol`itelen
predmet
maj~in jazik
Eksteren izboren
predmet
математика
(основно ниво),
математика
(напредно ниво)
или странски
јазик
Interni izborni predmeti
за гимназија:
ƒ два предмета од листата со општообразовни
предмети по избор на кандидатите
за средно стручно образование
ƒ еден стручен предмет од листата со
општообразовни предмети по избор на кандидатите
ƒ еден стручен предмет според образовниот профил
на кандидатот
PREDMETI KOI SE BODIRAAT ZA UPIS NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ZA KANDIDATITE KOI SREDNOTO OBRAZOVANIE GO ZAVR[ILE PRED U^EBNATA 2007/08
Prviot zna~aen predmet e zadol`itelen, toa e predmetot matematika.
Vtoriot zna~aen predmet e izboren, kandidatot go izbira od predmetite:
- fizika,
- tehni~ka mehanika
- ma{inski elementi so mehanika,
- informatika.
Skopje, 16.04.2011 godina
2
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
BROJ NA STUDENTI ZA ZAPI[UVAWE NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
redovni so
kofinansirawe
iznos na
kofinansirawe
(EUR)
vkupen broj na
studenti
Ma{inski fakultet
~etirigodi{ni dodiplomski studii
ƒ proizvodno in`enerstvo (PI)
ƒ transport, mehanizacija i logistika (TML)
ƒ termi~ko in`enerstvo (TI)
ƒ avtomatika i fluidno in`enerstvo (AFI)
ƒ materijali, zavaruvawe i konstruktivno
in`enerstvo (MZKI)
ƒ industrisko in`enerstvo i menaxment (IIM)
ƒ motorni vozila (MV)
ƒ energetika i ekologija (EE)
ƒ mehatronika (MHT)
profesionalni studii (6 semestri)
ƒ proizvodna informatika (PInf)
ƒ industriski dizajn (IND)
ƒ primeneto termi~ko in`enerstvo (PTI)
ƒ hidraulika i avtomatika (HA)
ƒ zavaruvawe i dizajn na konstrukcii (ZDK)
iznos na
nadomestok
(EUR)
FAKULTETI
-STUDISKI PROGRAMI-
redovni vo
dr`avna kvot
VO U^EBNATA 2011/2012 GODINA
490
340
30
30
30
30
30
200
200
200
200
200
200
200
140
90
5
5
5
5
5
400
400
400
400
400
400
400
630
430
35
35
35
35
35
40
60
30
60
150
40
50
20
20
20
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
20
20
5
20
50
10
10
10
10
10
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
60
80
35
80
200
50
60
30
30
30
DOPOLNITELNO OBJASNUVAWE PRI PRIJAVUVAWETO ZA UPIS NA
MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
Posebno vnimanie kandidatite da posvetat pri izborot na studiskite programi
(nasoki) po prioritet.
Upisot se vr{i po studiski programi (nasoki), odgovornosta za izborot na
studiskata programa i prioritetite e celosno na kandidatot.
Kandidatite }e bidat rangirani na posebni listi za sekoja studiska programa
poodelno spored prviot prioritet.
Vo dr`avna kvota se primaat kandidatite koi se rangirani soodvetno do brojot na
dr`avni studenti za sekoja studiska programa.
Slednite kandidati na listite za prviot prioritet imaat prednost pri
odreduvaweto - izjavuvaweto dali }e studiraat vo kvotata na vondr`avni studenti so
samofinansirawe od 400 evra.
Kandidatite koi nema da se opredelat - prifatat da studirat na nasokata so prv
prioritet vo vondr`avna kvota, }e bidat preraspredeleni vo dr`avna kvota na nasokite
na koi ne e popolnet brojot, a koi gi izbrale kako: vtor, tret, ~etvrt ili petti prioritet.
Ovie kandidati na listite za drugite studiski programi }e bidat dopi{ani posle
kandidatite so prv prioritet za soodvetnata nasoka.
Skopje, 16.04.2011 godina
3
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
1. DOKUMENTI ZA PRIJAVUVAWE
1. Prijava za zapi{uvawe so 50 denari administrativna taksa (na uplatnica-obrazec PP 50)
2. Originalni svidetelstva od site klasovi
3. Svidetelstvo za zavr{eno sredno obrazovanie (DIPLOMA)
4. Dokument za polo`ena dr`avna matura
5. Izvod od mati~nata kniga na rodenite
6. Dokaz za dr`avjanstvo na RM (uverenie ili re{enie)
7. Potvrda za uplateni 300 denari, so cel na doznaka : Obrabotka na podatoci
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
8. Interna prijavna lista (se podiga vo studentskata slu`ba)
NAPOMENA: Prijavuvaweto se vr{i so originalni dokumenti, po`elno e pred prijavuvaweto,
kandidatite da napravat prepisi od dokumentite za svoi potrebi (zavereni fotokopii).
2. DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE NA PRIMENITE KANDIDATI
1. Indeks i studentska legitimacija
2. Dve fotografii (3,5h4,5)(edna za indeks, edna za prijavnata lista-rozeva)
i edna fotografija (2h3) (za studentska legitimacija)
3. Prijavni listovi (dva)
- rozev prijaven list so denari administrativna taksa (na uplatnica-obrazec PP 50)
- bel statisti~ki prijaven list za u~ebna 2011/2012 godina
4. Potvrda za uplateni 100 EUR vo denarska protivvrednost (6150 denari), cel na doznaka:
prva rata od nadomestokot za zapi{uvawe na fakultetot.
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 6150 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
5. Potvrda za uplateni 150 denari, cel na doznaka: kolektivno osiguruvawe.
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 150 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
6. Potvrda za uplateni 750 denari, so cel na doznaka: IKSA na UKIM za Ma{inski
fakultet - Skopje
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 750 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600103689 788 18
Prihodna {ifra: 723012 41
Na~in: 2
Skopje, 16.04.2011 godina
4
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
SOOP[TENIE
ZA NA^IN NA PLA]AWE NA ADMINISTRATIVNI TAKSI
Pla}aweto na administrativnite taksi se vr{i vo gotovi pari.
Administrativnata taksa vo gotovi pari se pla}a so nalog za pla}awe na javni prihodi
- OBRAZEC PP 50.
Obrazecot PP 50 se popolnuva na sledniot na~in:
Trezorska smetka 100-0000000-630-95
Uplatna smetka
840-HHH-03161
HHH zna~i zapi{uvawe na {ifra na op{tinata vo koja ima `iveali{te uplatuva~ot na
taksata (vidi spisok na op{tini so oznaki vo R. Makedonija).
Konto 722313
Va`na napomena:
1) Li~nite podatoci na uplatnicata PP 50 (ime, prezime, adresa na `iveewe i
EMBG), zadol`itelno da bidat od studentot {to go podnesuva obrazecot {to podle`i na
administrativna taksa.
2) Zadol`itelno da se vnese cel na doznaka: administrativna taksa za HHHHH - HHH
zna~i zapi{uvawe na nazivot na obrazecot koj podle`i na administrativna taksa (prijava za
ispit, prijaven list za upis na fakultetite, formular za zapi{uvawe semestar, formular za
zaverka na semestar, administrativna taksa za molba/barawe za ispis ,....... itn.)
3) Pla}aweto na administrativnata taksa od isto lice za pove}e obrasci mo`e da
se izvr{i na edna uplatnica, no pritoa vo uplatnicata treba zadol`itelno da se nazna~at
slednive elementi :
- vo cel na doznaka da se nazna~i brojot i nazivot na obrascite za koi se pla}a
administrativnata taksa (na primer: administrativna taksa za 5 prijavi za ispiti;
administrativna taksa za prijaven list za upis na fakultetite, za formular za zapi{uvawe
semestar, za formular za zaverka na semestar,....... )
- vo iznosot {to se pla}a treba da stoi vkupnata suma koja go ozna~uva zbirot od
vrednosta na administrativnite taksi {to se sodr`ani vo celta na doznakata.)
UPLATNICITE TREBA DA BIDAT TO^NO POPOLNETI, BIDEJ]I VO SPROTIVNO
UPLATITE NEMA DA BIDAT PRIZNATI
Skopje, 16.04.2011 godina
5
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
СПИСОК
НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Назив на општината
Арачиново
Берово
Битола
Богданци
Боговиње
Босилово
Брвеница
Валандово
Василево
Вевчани
Велес
Виница
Вранештица
Врапчиште
Гевгелија
Гостивар
Градско
Дебар
Дебарца
Делчево
Демир Капија
Демир Хисар
Дојран
Долнени
Другово
Желино
Зајас
Зелениково
Зрновци
Илинден
Јегуновце
Кавадарци
Карбинци
Кичево
Конче
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Кривогаштани
Крушево
Куманово
Липково
Лозово
Маврово и Ростуше
Македонски Брод
Skopje, 16.04.2011 godina
Ознака на
општината
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Ред.
бр.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Назив на општината
Македонска Каменица
Могила
Неготино
Новаци
Ново Село
Осломеј
Охрид
Петровец
Пехчево
Пласница
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ранковце
Ресен
Росоман
Старо Нагоричане
Свети Николе
Сопиште
Струга
Струмица
Студеничани
Теарце
Тетово
Центар Жупа
Чашка
Чешиново и Облешево
Чучер Сандево
Штип
Аеродром
Бутел
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Кисела Вода
Сарај
Центар
Чаир
Шуто Оризари
Град Скопје
Ознака на
општината
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
6
Download

Skopje, 16.04.2011 godina 1 - Машински факултет