Gimnazija «Edhem Mulabdić, Maglaj
Predmet:
Informatika
Razred:
I
Nastavna tema:
Arhitektura računara
Nastavna jedinica
Hardver – ulazno- izlazne jedinice
Tip časa:
Obrada nove nastavne jedinice
Ciljevi časa:
Obrazovni
Redni broj časa:
17
Nastavna sredstva
Tekstualna, Vizuelna: ulazno-izlazne jedinice
UVODNI DIO
Kratko podsjećanje na Von Neumannov model računara.
Kratko ponavljanje predhodne nastavne jedinice: Hardver – osnovne komponente.
GLAVNI DIO
Ulazni i izlazni uređaji se povezuju na računar preko
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
serijskih vrata – serijskog port-a (miš, modem, tastatura): COM port
PS/2 port danas obično tastatura i miš spajaju preko njeg
paralelnih vrata – paralelnog porta (štampač, scanner)
USB (Universal Serijal Bus) – svi ulazno izlazni uređaji
PCI slot grafička karta, zvučna karta, modem…
ISA slot
AGP slot za novije grafičke karte
Napomena: Pokazati učenicima sve ulazne portove – vrata kod računara
Ulazne jedinice su dijelovi računara koji služe za unos podataka u računarski sistem.
OSNOVNE ULAZNE JEDINICE su:
1. Alfanumerička tastatura – služi za unos tekstualnih i brojčanih podataka u rač.
2. Miš – služi za izdavanje naredbi – komuniciranje sa računarom, za crtanje i td…Ima
dva tastera, a neki imaju i SCROL dugme koje služi za kretanje kroz tekst.
3. Trackball – pomična kuglica – obično se koristi kao zamjena mišu kod prenosnih
računara
4. Tablet – ima specijalnu olovku koja ostavlja trag na ploči. Takav crtež se unosi u
računar
5. Scanner – služe za unos fotografija ili bilo čega sa papira u računar. Kvalite scannera
odlučuje rezolucija koju može da razluči – DPI (Dot Per Inch)
6. Yoystick – palica za igru – naročito se koristi kod računarskih igara
7. Mikrofon – služi za unos govornih informacija u računarki sistem
8. Digitalna kamera i digitalni fotoaparat - računarsluži za unos pokretnih slika u u
računar
9. Touch Sensitive screean
10. Sistemi za komuniciranje pogledom
11. Sistemi za komuniciranje glasom
24
Izlazne jedinice su dijelovi računara koji služe za prikazivanje rezultata obrade podataka.
Nabrojimo OSNOVNE IZLAZNE JEDINICE kod računara:
1. Monitor:
Kvalitet monitora određuje njegova:
a) dijagonala u inch-ima (15'', 17'', 19'', 21'') 1 inch ('') = 25,4 mm
b) rezolucija (broj tačaka kojima se na ekranu prikazuje slika)
primjer: 1024x768; piksel – tačka na ekranu
c) broj boja koje monitor može da prikaže (danas 16,7 do 32 miliona boja –
nijansi boja)
Kvaliteta slike koja se prikazuje na monitoru zavisi od GRAFIČKE KARTICE.
Imamo dvije vrste monitora
a) CRT monitor (Catode Ray Tube) – MONITORI SA KATODNOM CIJEVI ekran
sa katodnom cijevi, jeftiniji, ima bolji kvalitet slike, ali nije pogodan za
prenošenje jer je velikih dimenzija
b) LCD (Liquid Crystal Display) – ekrani sa tečnim kristalom, ravan je, zdraviji
je za korisnika, ali je i skuplji. Koristi se kod prijenosnih računara ali u zadnje
vrijeme i kod DeskTop računar
2. Štampač:
je izlazni uređaj koji rezultate obrade podataka prikazuje na papiru. Razlikujemo 3 vrste
štampača:
d) matrični štampači (pri radu stvara veliki buku, loš kvalitet ispisa, kupi su
koriste se za masovnu štampu – štampanje virmana, računa…, ekonomični su jeftin ispis)
e) laserski štampači (vrhunski kvalitet štampe, relativno jeftin ispis – 3000 do
5000 stranica sa jednim tonerom, relativno su skupi )
f) Inc Jet štampači (prednosti: jeftini su, mogu štampati u boji, kvalitetan ispis,
mane: skupi ketridži – kasete sa tintom – dakle nisu ekonomični jer je otisak
skup
3. Ploter:
To je štampač velikog formata. Koriste se u projektnim biroima, kod štampe džambo plakata
i sl…
4. Multimedijski projektor:
služi za prikazivanje izlaznih rezultata (slike i sl…) na zidu ili platnu.
5. Zvučnik:
Služi za prezentaciju izlaznih rezultata u zvučnom obliku (govor, muzika i sl…). Za
komunikaciju sa zvučnikom i sa mikrofonom služi ZVUČNA KARTICA.
6. Cuter- rezač
ZAVRŠNI DIO
Rekapitulacija nastavne jedinice. Učenicima postavljati kratka pitanja. Ocijeniti najaktivnije
učenike.
25
Download

I Nastavna tema