HASTA GÜVENLIĞI
Seher SALMAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
2015
SUNUM PLANI
Kimlik Tanımlama
Hasta Düşmeleri
Hasta Transferi
Hareket kısıtlama
İlaç Güvenliği
Onamlar
Güvenli Cerrahi
Uygulamaları
Sözel Order
Bilgi güvenliği
KİMLİK TANIMLAMA
KİMLİK TANIMLAMA
 Hasta




Kimliğinin Doğrulanmasında;
Beyaz Bileklik
* Tüm hastalara
Kırmızı Bileklik
*Alerjisi Olan Hastalara
Kol bandında hastanın adı-soyadı, protokol numarası,
doğum tarihi (gün ay yıl) bilgileri yer almalıdır. Barkodlu
olmalıdır.
Kimlik doğrulaması; tanı ve tedavi için yapılacak tüm
işlemlerde yapılmalıdır.
 Kimlik Tanımlayıcılarının



Değiştirilmesi;
Hasta bir kliniğe nakil olduğunda,
Hastanın bir alerjisi tespit edildiğinde,
Kimlik tanımlayıcılar özelliğini kaybettiğinde kol bantları
değiştirilir.
HASTA DÜŞMELERİ









Hasta ilk defa kliniğe kabul edildiğinde;
0-16 yaş grubundaki hastalar için Çocuk Düşme Riski
Değerlendirme Formu(HARİZMİ)
Yetişkin hastalar için Düşme Riski Değerlendirme Formu
(İTAKİ) düzenlenerek düşme riski yönünden değerlendirilir.
Düşme riski değerlendirme zamanları;
1. İlk Değerlendirme,
2. Post-Operatif Dönem,
3. Hasta Düşmesi,
4. Bölüm Değişikliği,
5. Durum Değişikliği.
HASTA DÜŞMELERİ



Düşme riski değerlendirmesi sonucunda yetişkin
hastalarda 5 ve 5 ‘in üstü,
0-16 yaş grubu hastalar için değerlendirme puanı 15 ve
üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilir,
Dört yapraklı yonca figürüyle tanımlanır ve bu tanımlayıcı
hasta odasının giriş kapısına veya yatak başına konulur.
HASTA DÜŞMELERİ



Düşen hasta olduğunda Düşme bildirim formu doldurulur
ve Kalite yönetim birimine verilir.
Hasta Güvenliği Komitesi gereken değerlendirmeyi
yaparak gerekirse DÖF başlatılır.
Hasta düşmeleri indikatör ile de takip edilir ve gerekli
iyileştirmeler yapılır.
HASTA TRANSFERİ
HASTA TRANSFERİ




Hasta tetkik ve tedavi nedeni ile bulunduğu servis dışına
çıkacak ise sağlık çalışanı eşliğinde götürülür.
Doğru hastanın transferinin sağlanmasında Hasta kimlik
Tanımlanmasına dikkat edilir.
Taşıma sırasında hasta sürekli gözlenir.
Transferden önce bakımın devamını sağlayacak cihaz ve
aletlerin kullanılabilirliği kontrol edilir.
ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (Klinik,Ameliyathane)
HASTA TRANSFERİ
 Hastanın ilk müdahalesi acil serviste yapılır. Acil servis
hekimi veya ilgili uzman hekim tarafından hasta veya hasta
yakınları bilgilendirilerek transferine karar verilir.
 Hastanın transfer edileceği ilgili birim aranarak hasta
hakkında bilgi verilerek yatak sorgusu yapılır.
 Yatan hastanın tıbbi gerekçeler ile yattığı servisten bir başka
servise transferine karar verilmiş ise ilgili hekim tarafından
sevk işlemi başlatılır. Hasta transfer formunda hastanın
kliniği tetkik ve tedavileri ile tüm bilgiler doldurulur. Sevk
eden ve kabul eden hekim, hemşire tarafından formun ilgili
bölümleri kaşeleyerek imzalarlar.
ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (Klinik,Ameliyathane)
HASTA TRANSFERİ
Hasta tıbbi durumuna uygun olarak tekerlekli sandalye veya
sedye ile kliniğe taşıyıcı personel ve hemşire refakatinde,
hastanın durumu kritik ise transfere hekimde eşlik eder.
Hasta transfer formu doğrultusunda klinik hemşiresine
hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbi kayıtlar teslim
edilir.
AMELIYATHANEYE HASTA TRANSFERI
Ameliyat kararı verilmiş, yatış dosyası çıkarılan hasta
dosyası için klinik hemşiresi tarafından ameliyathaneye
haber verilerek onay alınır.
Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı
sonuçları, bulguları dosyaya kaydedilir.
 Hasta taşıyıcı personel ve klinik hemşiresi eşliğinde sedye ile
ameliyathanedeki sağlık çalışanına hasta hakkında bilgi
verilerek dosyasıyla birlikte teslim edilir.
Ameliyat sonrası stabil duruma gelen hasta ameliyathane
sağlık çalışanı tarafından klinik hemşiresine ameliyat süreci
hakkında bilgi verilerek dosyası ile teslim edilir
Hastanın durumu kritik ise ameliyat öncesi ve sonrasında
transfere hekim de eşlik eder.

HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA YÖNTEMLERI:
HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA YÖNTEMLERI:






Hasta Taşıma–Kaldırma Kuralları ”Hasta Transferi
Talimatı”na göre uygulanır.
Hastaya yakın mesafede çalışılmalıdır.
Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar
bükülmelidir.
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı kullanarak biri
diğerinden biraz öne yerleştirilmelidir.
Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en
uygun biçimde doğrultulmalıdır.
HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA YÖNTEMLERI:







Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir
şekilde hareket ettirilmelidir.
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar
omuzdan daha geniş olmamalıdır.
Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça
kasılmalıdır.
Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında
olmalıdır.
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden
kaçınılmalıdır.
Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
Hasta baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6
destek noktasından kavranmalıdır.
YATAN HASTALARDA HAREKET KISITLAMASI

Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,
Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,
Tedavi planında;
 Uygulamanın başladığı tarih ve saat,
 Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,
 Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.
 Kısıtlılık hekim kararıyla kaldırılır.
Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden
geçirilmelidir.
İLAÇ GÜVENLİĞİ


İlaç güvenliğini sağlamak amacıyla İlaç Yönetimi Talimatı
oluşturulmuş olup, uygulamalar bu doğrultuda
yapılmaktadır.
İlaç güvenlik sistemi dahilindeki dokümanların ilgili
birimlere dağıtımı hayati önem arz etmektedir.
Aşağıdaki listelerin hazırlanması ve kullanım alanlarında
bulundurulması şarttır:







Acil Pediatrik İlaçlar
Görünüşü Benzer İlaçlar
Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar
Psikotrop İlaçlar
Narkotik İlaçlar
Işıktan Korunması Gereken İlaçlar
Yüksek Riskli İlaçlar
Yapılacak advers etki bildirimleri için “TÜFAM(Türkiye
Farmakovijilans Merkezi) Advers Etki Bildirim Formu” dış
kaynaklı doküman olarak belirlenmiş olmalıdır.
İlaç Uygulamada 8 Doğru:







Doğru Hasta
Doğru İlaç
Doğru Doz
Doğru Zaman
Doğru Yol
Doğru Etki
Doğru İlaç Formu ve Doğru Kayıt







İzleme:
İlaçların hastaya etkilerini izleme
İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, eczane,
Laboratuvar)
İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı
Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması
İlaç hatalarının raporlanması
İlaç Güvenliği ile ilgili oluşan olumsuzluklarda
!Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu
doldurulmalı ve kalite Yönetim Birimine bildirilmelidir.
İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler:
Sakin ortamda/ dikkatli bir şekilde hazırlanmalı,
 Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli,
 İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı,
 Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı,
 Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli,
 Gönderilen mayilerin üzerine içindeki ilaçların yazılması,
hangi hastaya uygulanacağı belirtilmelidir.
 Etiketleme gerekmektedir.

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ





Bildirimi Yapılacak Olaylar asgari:
İlaç güvenliği,
Transfüzyon güvenliği,
Cerrahi güvenlik,
Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici
faaliyetler başlatılmalıdır.
Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir.
.
HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ
ALINMASI
Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve
rızası alınmalıdır.
Bilgilendirme Yapılacak Riskli Girişimsel İşlemler:




Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi,
Anestezi ve sedasyon öncesi,
Kan ve kan ürünleri kullanımı öncesi,
Yüksek riskli tedavi ve girişimsel
bilgilendirilmiş onam alınır.
işlemler
öncesi
BİLGİLENDİRME VE RIZA ALINMASI
İşlemin risklerikomplikasyonlarını,
İşlemin tahmini
süresini,
Hastanın/vasi veya
velisinin; adı
soyadı,imzasını,
İşlemi uygulayacak
hekimin adı,
soyadı,unvanı ve imzasını,
Rızanın alındığı tarih ve
saati içermelidir.
İşlemin Nasıl
yapılacağını,
İşlemin kim tarafından
yapılacağını,
İşlemden beklenen
faydaları,
İşlemin uygulanmaması
durumunda
karşılaşılabilecek
sonuçları,
Varsa işlemin
alternatiflerini,
GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
DSÖ,’’Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’’projesinde güvenli cerrahi için
bilinen 10 ana hedef belirlemiştir;
1.Doğru Hasta, Doğru Taraf
2.Anestezi Zararını Engelleme. Güvenli anestezi
uygulaması için, Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi
3.Hava Yolu ve Solunum Kaybını Engelleme
4.Aşırı Kan Kaybını Engelleme
GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
5.Bilinen Alerji Sorgulanması
6.Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Engelleme
7.Cerrahi Alanda Alet ve Spanç Kalmasını engelleme
8.Patoloji numuneleri Güvencede olmalı
9.Ameliyathanede takım ruhu olmalı,
10.Doğru kayıt tutulmalı.
GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI




Cerrahi işlemlerde hasta güvenliğini sağlamak için
Ameliyathane işleyiş prosedürü ve Yanlış Taraf Cerrahisi
Önleme Talimatı oluşturulmuştur.
Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf
işaretleme süreci hekim tarafından gerçekleştirilir.
Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; “Klinikten Ayrılmadan
Önce “anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve
hasta ameliyathaneden çıkmadan önce bölümleri gerekli
kontroller yapılarak doldurulacaktır.
!Güvenli Cerrahi ile ilgili oluşan olumsuzluklar Güvenlik
Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurularak kalite
Yönetim Birimine bildirilmelidir.
SÖZEL ORDER (İSTEM)
Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
Sözel istem uygulama sürecinde;
 İstem , istemi alan kişi tarafından yazılmalı,
 Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,
 Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar
edilmeli
 İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak
onaylanmalıdır.
 Yüksek riskli ilaçlar ve kemoterapi ilaçları için sözlü talimat
alınmaz
 Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından
tedavi planına yazılmalıdır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ
GİZLİLİK:
 Hastaya ait bilgiler(hastalığına)
 Demografik bilgiler
 Anamnez
 Teşhis ve tetkik bilgileri
BÜTÜNLÜK:
 Bilginin bütünlüğünün bozulmaması için gerekli tedbirler
alınmalı.
ERİŞİLEBİLİRLİK:
 İstenen veya ihtiyaç duyulan veriye zamanında yetkili kişi
erişmeli,
KURTARILABİLİRLİK:
 Veritabanı şifresi en üst yöneticiye mutlaka teslim edilmeli,
değişiklikler bildirilmeli.
 Yedek dosyaları saklanmalı (farklı mekânda)
TEŞEKKÜRLER…
Download

Hasta Güvenliği