Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝/
Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝/
Ш
к
и
o ˝С
њ
к
˝,
d.o.o. Donji Vakuf
Ul. 770. Slavne brdske brigade broj 20., 70220 Donji Vakuf
Kantonalni sud Travnik:
U/I-408/04 od 23.07.2005. godine
PDV broj:
236311640001
Žiro računi: 1299011001631110 HVB-CPB Donji Vakuf
1990520009048157 ABS banka Donji Vakuf
3060450000015807 HYPO ALPE ADRIA BANK
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK
PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD ''ŠUME SREDIŠNJE BOSNE''/
ŠPD ''SREDNJOBOSANSKE ŠUME''
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
SADRŽAJ
1. Uvodne napomene
2. Tehnički parametri
3. Cjenovnik proizvoda šumarstva
1-4
4. Sitno tehničko drvo
5
5. Sekundarni proizvodi i šumske takse
6-7
6. Cjenovnik sadnog materijala šumskih i ukrasnih vrsta
8-24
7. Cjenovnik šumskog sjemena
25
8. Cjenovnik rezane građe
26-28
9. Cjenovnik građevinske stolarije
29-30
10.Cjenovnik prevoza šumskih drvnih sortimenata kamionom
31
11.Cjenovnik usluga sredstava rada
32
12.Cjenovnik hidrauličnih crijeva, sajli i uslužnog rezanja
33
13.Cjenovnik odstrijela divljači i usluga u lovu
34-38
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
UVODNE NAPOMENE
FORMIRANJE CIJENA
Osnov za izradu ovog CJENOVNIKA je utvrđivanje cijena proizvoda šumarstva FCCO šumsko
stovarište na tvrdom kamionskom putu.
- Cijene se izražavaju u konvertibilnim markama (KM) za jedinicu proizvoda.
- Cijene na ostalim prodajnim mjestima (na panju, kod panja, na centralnom stovarištu, na
željezničkoj stanici, FCCO kupac) utvrđuju se kalkulativno dodavanjem ili odbijanjem prosječnih
troškova za paritet.
- Cijene po klasama podrazumjevaju primjenu važećih standarda za sortimente.
- Prosječne cijene formiraju se na bazi prosječnih sortimentnih omjera za vrste drveća predviđenih u
šumsko-privrednim osnovama.
- Cijena usluga utvrđena je u bruto iznosu na osnovu stvarnih troškova po sredstvima rada i radnoj
snazi.
-
NAČIN PRODAJE
Proizvodi u šumarstvu mogu se prodavati u veleprodaji i maloprodaji.
Mjesta prodaje drvnih sortimenata su: panj, kod panja, šumsko stovarište, centralno stovarište i na
paritetu kupca.
U izuzetnim uslovima proizodi se mogu prodavati i sve odreda, uz dogovorenu cijenu (elementarne
nepogode većih razmjera, zaraze, požari i sl.).
Proizvodi šumarstva mogu se prodavati po klasama, prosječnim cijenama i ponderisanim cijenama
(F/III; F/II; I/III; I/II) zavisno od stanja na tržištu i zahtjeva kupaca.
Kvalitet, mjerenje i obilježavanje vrši se prema važećim standardima.
Primopredaja robe vrši se na mjestu utovara, ukoliko se kupac i prodavac drugačije ne dogovore.
-
USLOVI PRODAJE
Ugovaranje uz bankovne garancije.
Avansne uplate.
Javni poziv.
Licitacije.
Aukcije.
Maloprodaja putem blagajne.
-
Realizacija prodate robe, izuzev maloprodaje, vrši se na osnovu dispozicija u kojim je naznačen
kupac, sortiment, količina i rok isporuke.
-
Ukoliko se, zbog tržišnih prilika, za neke proizvode ne može postići Cjenovnikom propisana cijena
Društvo će donijeti Odluku o izmjeni cijene.
Kod posebnih zahtjeva vezanih za dimenzije, kvalitet ili rok isporuke, cijena sortimenata sadržanih
u ovom Cjenovniku se uvećava za 10%.
Za specijalne porudžbe sortimenata, koji nisu obuhvaćeni Cjenovnikom, prodavac i kupac se
sporazumno dogovaraju o cijeni.
Za pojedinačnu prodaju hortikulturnih vrsta preko 10 komada odobrava se rabat od 20% od
prodajne cijene.
NAPOMENA: U cijenu proizvoda i usluga nije uračunat porez na dodatnu
vrijednost (PDV).
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
TEHNIČKI PARAMETRI
KOEFICIJENTI PRETVORBE
Tehnička cjepanica
Tehnička oblica
Celulozno drvo, tan. dr. i dr. pl.
Pilanski otpad
Šumski otpad
Panjevina
Sječanica
Sječka
Drvo za ogrijev
1 prm, m3 = 0,80 m3 – 1,25
1 prm, m3 = 0,75 m3 – 1,35
1 prm, m3 = 0,70 m3 – 1,43
1 prm, m3 = 0,50 m3 – 2,00
1 prm, m3 = 0,40 m3 – 2,50
1 prm, m3 = 0,45 m3 – 2,22
1 prm, m3 = 0,55 m3 – 1,82
1 prm, m3 = 0,37 m3 – 2,70
1 prm, m3 = 0,65 m3 – 1,54
TEŽINE
Trupci lišćara
Trupci četinara u kori i mekih lišćara
Trupci četinara bez kore
Ostala oblovina
1 m3 = 1.160 kg
1 m3 = 950 kg
1 m3 = 850 kg
1 m3 = 1.000 kg
TEHNIČKA OBLICA
Trvdi lišćari
Meki lišćari
Četinari
1 prm = 750 kg – 1 m3 = 1.000 kg
1 prm = 700 kg – 1 m3 = (930 kg) = 950 kg
1 prm = 650 kg – 1 m3 = (865 kg) = 850 kg
TEHNIČKA CJEPANICA
Trvdi lišćari
Meki lišćari
Četinari
1 prm = 750 kg – 1 m3 = (940 kg) = 950 kg
1 prm = 700 kg – 1 m3 = (875 kg) = 850 kg
1 prm = 650 kg – 1 m3 = (810 kg) = 800 kg
CELULOZNO DRVO I DRVO ZA PLOČE
Trvdi lišćari
Meki lišćari
Četinari
1 prm = 700 kg – 1 m3 = 1.000 kg
1 prm = 600 kg – 1 m3 = (858 kg) = 850 kg
1 prm = 550 kg – 1 m3 = (787 kg) = 800 kg
OGRIJEVNO DRVO
Trvdi lišćari
Meki lišćari
Četinari
1 prm = 700 kg – 1 m3 = 1.000 kg
1 prm = 600 kg – 1 m3 = (870 kg) = 850 kg
1 prm = 550 kg – 1 m3 = 800 kg
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
1
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
1. JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA
CIJENA KM/m3
Red.
br.
SORTIMENT
1
2
1
2
3
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
3
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
4
5
6
7
8
TRUPCI ZA FURNIR
Jela, smrča
m
3
146
162
181
184
191
Crni bor, bijeli bor
m
3
145
161
180
183
190
Bukva
m
3
245
261
280
283
292
Javor, brijest, jasen I
m
3
365
381
400
403
412
Javor, brijest, jasen II
m
3
265
281
300
303
312
Hrast
m
3
315
331
350
353
362
Orah
m
3
315
331
350
353
362
Meki lišćari
m
3
90
106
125
128
135
Četinara
m
3
136
152
171
174
181
Javor, brijest, jasen
m
3
165
181
200
203
212
Bukva
m
3
155
171
190
193
202
Meki lišćari
m
3
78
94
113
116
123
I klasa
m
3
106
122
141
144
151
II klasa
m
3
89
105
124
127
134
III klasa
m
3
71
87
106
109
116
TRUPCI ZA LJUŠTENJE
TRUPCI ZA REZANJE
Jela, smrča
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
2
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
CIJENA KM/m3
Red.
br.
SORTIMENT
1
2
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
3
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
4
5
6
7
8
Crni bor, bijeli bor
I klasa
m
3
105
121
140
143
150
II klasa
m
3
88
104
123
126
133
III klasa
m
3
50
66
85
88
95
I klasa
m
3
90
106
125
128
137
II klasa
m
3
70
86
105
108
117
III klasa
m
3
48
64
83
86
95
I klasa
m
3
130
146
165
168
177
II klasa
m
3
100
116
135
138
147
III klasa
m
3
70
86
105
108
117
I klasa
m
3
125
141
160
163
172
II klasa
m
3
85
101
120
123
132
I klasa
m
3
145
161
180
183
192
II klasa
m
3
115
131
150
153
162
Bukva
Hrast
Javor, brijest, jasen
Orah
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
3
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
CIJENA KM/m
Red.
br.
SORTIMENT
1
2
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
3
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
3
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
4
5
6
7
8
Meki lišćari
I klasa
m
3
55
71
90
93
100
II klasa
m
3
50
66
85
88
95
I klasa
m
3
80
96
115
118
127
II klasa
m
3
70
86
105
108
117
Jela, smrča
m
3
35
51
70
73
80
Crni bor, bijeli bor
m
3
35
51
70
73
80
Bukva
m
3
35
51
70
73
82
m
3
50
66
85
88
97
m
3
30
46
65
68
77
do 8 m'
m
3
100
116
135
138
145
preko 8 m'
m
3
110
126
145
148
155
m
3
90
106
125
128
137
m
3
100
116
135
138
147
Voćkarice
4
RUDNO DRVO
Hrast
Ostali lišćari
5
STUBOVI ZA VODOVE
Jela, smrča
Hrast, bagrem
do 7 m'
preko 7 m'
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
4
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
CIJENA KM/m
Red.
br.
SORTIMENT
1
2
6
7
8
9
10
11
12
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
3
4
ŠIPOVI
3
80
Jela, smrča
m
STUBOVI ZA SKELE
90
Četinari
m3
DRVO ZA CELULOZU U OBLU
15
Cel. čet. hem. prerada
m3
3
Cel. čet. meh. prerada
30
m
3
Celulozno oblo bukve
30
m
DRVO ZA DRVENE PLOČE
Cijepano drvo
Četinari
40
m3
3
Tvrdi lišćari
35
m
3
Meki lišćari
30
m
OGRIJEVNO DRVO
Tvrdi lišćari
28
I klasa
m3
3
II klasa
23
m
3
III klasa
18
m
3
I/III klasa
23
m
Meki lišćari
I klasa
10
m3
3
II klasa
m
I/II klasa
5
m3
Sječanica
Sve vrste < 7 cm
20
m3
Ogrijev četinara
Sve vrste
15
m3
OSTATAK IZA SJEČA (SABIR)
Sve vrste
m3
RESTLOVI- GULE NA MEĐUSTOVARIŠTU
Tvrdi lišćari
Sve dužine
m3
Meki lišćari
Sve dužine
m3
Četinari
Sve dužine
m3
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
3
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
5
6
7
8
96
115
118
125
106
125
128
135
31
46
46
50
65
65
53
68
68
58
75
75
56
51
46
75
70
65
78
73
68
85
82
75
44
39
34
39
63
58
53
58
66
61
56
61
80
75
70
75
26
16
21
45
35
40
48
38
43
55
45
50
28
42
45
54
23
30
33
40
40
43
50
30
33
40
30
33
40
28
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
5
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
2. SITNO TEHNIČKO DRVO
CIJENA KM/m
Red.
br.
SORTIMENT
1
2
13
14
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
3
18
20
21
6
7
8
3
40
47
65
68
79
Lišćari
m
3
40
47
65
68
81
m
3
40
47
65
68
79
m
3
40
47
65
68
81
BRODSKE MOTKE
VINOGRADARSKO KOLJE
kom
1,0
Četinari, Hrast
kom
5,0
Ostale vrste drveća
kom
2,0
Četinari, hrast
kom
3,0
Ostale vrste drveća
kom
1,5
HMELJOVKE
ŽIOKE
MOTKE-ŠTAPOVI-DRŽAČI
Sve vrste drveća
19
5
m
Sve vrste
17
4
Četinari
Lišćari
16
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
BUNARSKE MOTKE
Četinari
15
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
3
kom
0,5
Sve vrste drveća
snop
1,0
Grane četinara
snop
1,5
PRUĆE
PULČEVI
Četinari do 14 cm
m
3
30
37
55
58
69
Lišćari do 14 cm
m
3
30
37
55
58
71
PALETE SA OGRIJEVNIM DRVETOM (TVRDI LIŠČARI)
Dimenzije palete
100x100x100
100x100x180
Jed.mj.
Glavno stovarište
3
70
3
120
1,00 prm (0,65m )
1,80 prm (1,17m )
- Kod posebnih zahtjeva vezano za dimenzije cijene se uvećavaju za 10 %
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
6
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
3. SEKUNDARNI PROIZVODI I ŠUMSKE TAKSE
CIJENA KM/m
Red.
br.
1
1
2
3
4
5
SORTIMENT
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
2
3
4
SADNICE IZ PRIRODNIH BILJEVIŠTA
Četinari
kom
1,5
Lišćari
kom
1,0
SADNICE IZ KULTURA
Starosti do 5 godina
kom
3,0
Starosti 5-10 godina
kom
6,0
Starosti preko 10 god
kom
10,0
NOVOGODIŠNJE JELKE
1 - 2 metra visine
kom
2 - 3 metra visine
kom
3 - 4 metra visine
kom
Preko 4 metra visine
kom
DRVENI UGALJ
Drveni ugalj-pak.
kg
U refuzi
kg
TRIŠĆE
Cijepanje celuloznog drv. u trišće
Vrečica (4 kg)
5
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
3
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
6
7
8
15,0
25,0
45,0
55,0
0,60
0,35
3
107,01
m
0,68
kom
6 PALETA ZA SLAGANJE OGRIJEVNOG DRVETA
6,98
100X100X100
kom
10,47
100X100X180
kom
7 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PUTEVA
3
3
Prevoz tehničke oblovine
m
2 KM/m
Prevoz ogrijeva i celuloze
m3
1 KM/m3
Prevoz ost.tereta(solo auta)
tura
20 KM/tura
Prevoz ost.ter.(prikolica,šlep) tura
50 KM/tura
8 ŠUMSKA PAŠA
Krupna stoka (konji, goveda)
1,00 KM za grlo u sezoni
kom
Sitna stoka (ovce, koze)
0,50 KM za grlo u sezoni
kom
9 ŠUMSKA TAKSA
3
Za vađenje pijeska
1,50 KM/m
m3
3
Za eksploataciju kamena
2,00 KM/m3
m
Za šumski humus
1,00 KM/m3
m3
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
7
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
CIJENA KM/m3
Red.
br.
1
10
11
SORTIMENT
Jed. U šumi na U šumi
mj.
panju
kod
(dubeće) panja
Fcco kamionski
put
(međustovarište)
2
3
4
5
6
TAKSA ZA SAKUPLJANJE ŠUMSKIH PLODOVA I PUŽEVA
Fcco
Glavno
utovareno
stovarište
u kamion
7
Šipak, jagoda, malina, kupina, borovnica itd.
0,13 KM/kg
Vrganj I klasa
0,70 KM/kg
Vrganj II klasa
0,60 KM/kg
Vrganj III klasa
0,50 KM/kg
Smrčak (četinarski i lišćarski)
0,70 KM/kg
Lisičarka
0,50 KM/kg
Crna truba
0,40 KM/kg
Ježavka i ostale gljive
0,40 KM/kg
Kopneni puž
0,70 KM/kg
TAKSA ZA SAKUPLJANJE LJEKOBILJA
Sve vrste dozvoljene Zakonom o šumama
0,13 KM/kg
CIJENE U KM
Red.
Jed.
NAZIV PROIZVODA
Kamenolom
br.
mj.
Pozajmišta
12 PIJESAK, ŠLJUNAK, ZEMLJA
Kamen iz mejdana
m3
6,00
Pijesak
m
3
9,00
Šljunak i tampon za nasipanje
puteva
m3
7,00
Humus
m3
40,00
Zemlja
m
3
Treset
L
Red.
Jed.
NAZIV PROIZVODA
br.
mj.
13 OSTALO
6,00
0,30
CIJENE U KM
Pšenica
kg
ZRNO
0,45
Raž
kg
0,50
1,00
Heljda
kg
1,25
2,50
Zob
kg
0,60
Ječam
kg
0,85
1,70
Kukuruz - hibridni
kg
0,55
1,10
Kukuruz - domaći
kg
0,85
1,70
Usluge pružanja toplotne energije
Zakupnina zemljišta
Poslovni prostori
BRAŠNO
0,90
m
2
m
2
4,00
m
2
Po Odlukama općinskih vijeća
1,09
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Izmjene izvršene 01.08.2014. godine
8
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
8
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
4. CJENOVNIK SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I UKRASNIH VRSTA
Red.
br.
Starost
Narodni naziv
Latinski naziv
1+0
2+0
3+0
1+1
1+2
2+1
2+2
2+3
0,50
0,55
0,60
1,10
KM/kom
1. Sadnice četinara slobodnog korjenovog sistema
1
Jela
Abies alba
0,30
0,35
2
Ariš
Larix decidua
0,35
0,50
3
Bijeli bor
Pinus silvestris
0,25
0,30
4
Borovac
Pinus strobus
0,25
5
Crni bor
Pinus nigra
6
Duglazija
7
8
0,45
0,55
0,70
0,70
0,90
0,35
0,40
0,50
0,50
0,55
0,35
0,50
0,55
0,60
0,60
0,80
0,20
0,30
0,35
0,40
0,50
0,50
0,55
Pseudotchuga menziesi
0,30
0,50
0,55
0,60
0,70
0,70
0,90
1,10
Smrča
Picea abies
0,20
0,25
0,35
0,40
0,45
0,50
Omorika
Picea omorika
0,45
0,60
1,10
1,60
2,50
3,50
1,10
2. Sadnice lišćara slobodnog korjenovog sistema
1
Bagrem
Robinia pseudoaccacia
0,30
0,40
0,45
0,50
0,60
0,60
2
Bukva
Fagus silvatica
0,30
0,40
0,45
0,50
0,60
0,60
3
Hrast kitnjak
Quercus petrea
0,30
0,40
0,45
0,60
0,60
4
Jabuka divlja
Malus comunis
0,50
0,70
1,10
0,50
1,60
2,10
2,10
5
6
Jarebika
Jasen
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior
0,45
0,30
0,70
0,40
1,10
0,45
1,60
0,50
2,10
0,60
2,10
0,60
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
9
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
1+0
2+0
3+0
Starost
1+1
1+2
KM/kom
2+1
7
Javor gorski
Acer preudoplatanus
0,30
0,40
0,45
0,50
0,60
0,60
8
Javor mliječ
Acer platanoides
0,30
0,40
0,45
0,50
0,60
0,60
9
Kesten pitomi
Castanea sativa
0,55
0,80
0,90
1,10
1,30
1,30
10
Kruška divlja
Pirus comunis
0,55
0,70
0,80
0,90
1,10
1,10
11
Lipa krupnolisna
Tilia platyphyllos
0,35
0,60
0,90
1,10
1,60
1,60
12
Lipa sitnolisna
Tilia cordata
0,35
0,60
0,90
1,10
1,60
1,60
13
Orah pitomi
Juglans regia
0,55
0,80
1,10
1,60
2,10
2,10
14
Pajasen
Aelantus altisima
0,35
0,45
0,50
0,60
0,80
0,80
15
Trešnja divlja
Prunus avium
0,55
0,70
0,80
0,90
1,10
1,10
2+2
2+3
Ostale neobuhvaćene vrste imaju istu cijenu kao slične vrste istog ili sličnog roda.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
10
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
0-0,25
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
0,50
0,70
1,00
1,261,50
1,511,75
1,762,00
3. Sadnice četinara obloženog korjenovog sistema (kontejner)
1
Jela
Abies alba
2
Ariš
Larix decidua
0,50
1,00
1,50
3
Bijeli bor
Pinus silvestris
0,35
0,50
0,80
4
Borovac
Pinus strobus
0,50
0,70
1,00
5
Crni bor
Pinus nigra
0,35
0,50
0,80
6
Duglazija
Pseudotchuga menziesi
0,50
1,00
2,00
7
Smrča
Picea abies
0,35
0,50
0,80
4. Sadnice lišćara obloženog korjenovog sistema (kontejner)
1
Bagrem
Robinia pseudoaccacia
0,30
0,40
2
Bukva
Fagus silvatica
0,30
0,40
3
Hrast kitnjak
Quercus petrea
0,30
0,40
4
Jabuka divlja
Malus comunis
0,50
1,00
5
Jarebika
Sorbus aucuparia
0,50
1,00
6
Jasen
Fraxinus excelsior
0,30
0,40
7
Javor gorski
Acer pseudoplatanus
0,30
0,40
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
11
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
1+0
2+0
1+1
Uzrast m'
1+2
2+1
KM/kom
2+2
2+3
0,70
3. Sadnice četinara obloženog korjenovog sistema (kontejner)
1
Jela
Abies alba
0,35
0,40
0,45
0,55
0,55
0,65
2
Ariš
Larix decidua
0,40
0,55
0,60
0,75
0,75
1,00
3
Bijeli bor
Pinus silvestris
0,30
0,35
0,45
0,55
0,55
0,60
4
Borovac
Pinus strobus
0,30
0,40
0,60
0,65
0,65
0,85
5
Crni bor
Pinus nigra
0,25
0,35
0,45
0,55
0,55
0,60
6
Duglazija
Pseudotchuga menziesi
0,35
0,55
0,70
0,75
0,75
1,00
7
Smrča
Picea abies
0,25
0,30
0,40
0,45
0,45
0,50
0,55
4. Sadnice lišćara obloženog korjenovog sistema (kontejner)
1
Bagrem
Robinia pseudoaccacia
0,35
0,45
0,55
0,65
0,65
2
Bukva
Fagus silvatica
0,35
0,45
0,55
0,65
0,65
3
Hrast kitnjak
Quercus petrea
0,35
0,45
0,55
0,65
0,65
4
Jabuka divlja
Malus comunis
0,55
0,75
2,20
2,70
2,70
5
Jarebika
Sorbus aucuparia
0,50
0,75
2,20
2,70
2,70
6
Jasen
Fraxinus excelzior
0,35
0,45
0,55
0,65
0,65
7
Javor gorski
Acer pseudoplatanus
0,35
0,45
0,55
0,65
0,65
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
12
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
0-0,25
Acer platanoides
8 Javor mliječ
0,30
Castanea sativa
9 Kesten pitomi
0,50
Pirus comunis
10 Kruška divlja
0,50
Tilia platiphilos
11 Lipa krupnolisna
0,50
Tilia cordata
12 Lipa sitnolisna
0,50
Juglans regia
13 Orah pitomi
1,00
Aelantus altisima
14 Pajasen
0,30
Prunus avium
15 Trešnja divlja
0,50
5. Ukrasne sadnice četinara slobodnog korjenovog sistema
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
1,261,50
1,511,75
1,762,00
7,20
12,00
3,60
3,60
9,60
9,60
3,60
12,00
18,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
24,00
24,00
12,00
12,00
24,00
24,00
12,00
30,00
36,00
18,00
18,00
30,00
30,00
18,00
24,00
24,00
36,00
36,00
24,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,40
1,00
STABLAŠICE
1
2
3
4
5
6
7
Jela
Kedar
Ariš
Smrča
Pančićeva omorika
Smrča srebrena
Crni bor
Abies alba
Cedrus sp.
Larix decidua
Picea abies
Picea omorica
Picea pungens
Pinus nigra
1,20
6,00
1,20
1,20
3,60
2,40
1,20
3,60
8,40
2,40
2,40
6,00
6,00
2,40
18,00
20,40
8,40
8,40
18,00
18,00
8,40
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
13
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
8 Bijeli bor
9 Borovac
10 Duglazija
Latinski naziv
Pinus sylvestris
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
0-0,25
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
1,20
2,40
1,20
2,40
3,60
2,40
3,60
6,00
3,60
6,00
8,40
6,00
8,40
12,00
8,40
12,00
18,00
12,00
18,00
24,00
18,00
24,00
30,00
24,00
4,80
6,00
6,00
6,00
6,00
7,60
6,00
8,40
8,40
8,40
10,80
13,20
13,20
10,80
13,20
6,00
7,20
7,20
7,20
7,20
10,00
7,20
10,80
10,80
10,80
14,40
16,80
16,80
14,40
16,80
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
12,00
9,60
9,60
9,60
9,60
18,00
10,80
10,80
10,80
10,80
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
8,40
12,00
12,00
13,20
16,20
19,80
19,80
16,20
19,80
9,60
13,20
13,20
15,60
18,00
21,60
21,60
18,00
21,60
10,80
14,40
14,40
19,20
21,00
12,00
15,60
15,60
22,80
24,00
21,00
24,00
1,261,50
1,511,75
1,762,00
GRMLJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pačempres
Chamaecyparis lawsoniana
Pačempres Alumi
Ch.lawsoniana "Alumii"
Pačempres Kolumnaris
Ch.lawsoniana "Columnaris"
Pačempres Elvudi
Ch.lawsoniana "Elwoodii"
Pačempres Elvudi Gold
Ch.lawsoniana "Elwoodii Gold"
Pačempres "Snov"
Ch.pisifera "Snow"
Pačempres "Stardast"
Ch.law. "Stardust"
Pačempres Bulevard
Ch.pisifera "Boulevard"
Pačempres Plumoza Aurea
Ch.pisifera "Plumosa Aurea"
Borovica Strikta
Juniperus chinensis"Stricta"
Horizontalna borovica
Juniperus horizontalis
Borovica Blu Čip
J.horizontalis "Blue Chip"
Borovica Grej Prl
J.horizontalis "Grey Pearl"
Borovica Old Gold
J. horizontalis "Old Gold"
Borovica Viltoni
J.horizontalis "Wiltonii"
2,10
2,40
2,40
3,60
3,60
2,40
2,40
3,60
3,60
3,00
3,60
7,80
7,80
3,60
7,80
3,00
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
6,00
7,20
9,60
9,60
7,20
9,60
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
14
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Narodni naziv
Latinski naziv
Borovica Tamariscifolia
Juniperus sabina "Tamariscifolia"
Borovica Skajroket
Juniperus scopulorum "Skyrocket"
Borovica Blu Karpet
Juniperus squamata "Blue Carpet"
Borovica Blu Star
J.squamata "Blue Star"
Borovica Mejeri
J.squmata "Meyerii"
Smrča Konika
Picea abies "Conica"
Smrča Nidiformis
Picea abies "Nidiformis"
Krivulj
Pinus mugo
Tuja
Thuja occ.
Tuja Kolumna
Thuja occ. "Columna"
Tuja Danica
Thuja occ. "Danica"
Tuja Globoza
Thuja occ."Globosa"
Tuja Rejingold
Thuja occ. "Rheingold"
Tuja Smaragd
Thuja occ."Smaragd"
Tuja Tedi
Thuja occ "Teddy"
Istočna Tuja Aurea Nana
Thuja orientalis "Aurea Nana"
Istočna tuja Piramidalna
Thuja orientalis "Pyramidalis"
Istočna tuja Piramidalna Žuta
Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"
Tisa
Taxus baccata
0-0,25
0,260,50
0,510,75
3,60
6,00
3,60
6,00
3,60
7,80
7,20
3,00
1,80
4,25
4,25
4,25
3,60
4,25
5,40
5,40
5,40
5,40
3,00
7,20
10,80
7,20
12,00
7,20
10,20
10,40
4,20
2,40
6,00
8,40
8,40
6,00
6,00
8,40
8,40
8,40
8,40
6,00
10,80
18,00
10,80
20,00
10,80
12,60
14,40
5,40
4,80
8,40
12,60
12,60
8,40
8,40
10,80
10,80
10,80
8,40
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
1,261,50
1,511,75
1,762,00
14,40
20,40
14,40
16,20
24,00
18,00
18,00
27,60
21,60
21,00
30,00
25,20
24,00
36,00
28,80
14,40
18,00
21,60
25,20
28,80
18,00
6,60
7,20
10,80
15,00
15,00
10,80
10,80
24,00
9,60
15,00
18,60
18,60
12,00
18,00
18,00
23,00
24,00
26,00
15,00
18,00
23,00
26,00
10,80
12,00
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
15
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
0-0,25
Taxus baccata "Fastigiata"
35 Tisa Stubolika
6,00
Taxus baccata "Fastigiata Aurea"
6,00
36 Tisa Stubolika Žuta
Taxus baccata x Media
37 Tisa Media
3,00
6. Ukrasne sadnice lišćara slobodnog korjenovog sistema
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
8,40
8,40
6,00
10,80
10,80
8,40
13,20
13,20
10,80
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
9,00
3,60
3,60
3,60
3,60
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
12,00
4,80
4,80
4,80
4,80
1,261,50
1,511,75
1,762,00
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
15,60
8,40
8,40
8,40
8,40
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
18,00
12,00
12,00
12,00
12,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
24,00
18,00
18,00
18,00
18,00
STABLAŠICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Srebrenolisni javor
Acer saccharinum
Javor mliječ
Acer platanoides
Gorski javor
Acer pseudoplatanus
Kesten divlji
Aesculus hippocastanum
Pajasen
Ailanthus altissima
Kesten pitomi
Castanea sativa
Katalpa
Catalpa bignonioides
Bukva
Fagus sylvatica
Jasen
Fraxinus excelsior
Ginko
Ginkgo biloba
Orah pitomi
Juglans regia
Korleuteria
Korleuteria paniculata
Jabuka divlja
Malus communis
Divlja kruška
Pyrus pyraster
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
3,00
1,20
1,20
1,20
1,20
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
6,00
2,40
2,40
2,40
2,40
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
13,80
6,00
6,00
6,00
6,00
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
16
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Narodni naziv
Latinski naziv
Divlja trešnja
Prunus avium
Šljiva crvenolisna
Prunus cerasifera "Atropurpurea"
Platan javorolisni
Platanus x acerifolium
Bagrem
Robinia pseudoaccacia
Hrast kitnjak
Quercus petraea
Crveni hrast
Quercus rubra
Žalosna Vrba
Salix babilonica
Krivudava vrba
Salix matsudana "Tourtuosa"
Jarebika
Sorbus aucuparia
Sitnolisna lipa
Tilia cordata
Lipa krupolisna
Tilia plathyphillos
0-0,25
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
1,20
3,60
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
2,40
6,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,60
12,00
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
4,80
18,00
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
6,00
20,40
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,40
22,80
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
12,00
27,60
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
18,00
30,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
8,40
13,20
8,40
6,00
6,00
5,60
6,00
10,80
16,80
10,80
7,20
7,20
6,50
8,40
13,20
14,40
15,60
18,00
1,261,50
1,511,75
1,762,00
GRMLJE
1
2
3
4
5
6
7
Japanski javor
Acer palmatum
Aukuba
Aucuba japonica
Julianova žutika
Berberis julianae
Tunbergova žutika
Berberis thunbergii "Atropurpurea"
Žutika
Berberis vulgaris
Šimšir "Suffruticosa"
Buxus sempervirens"Suffruticosa"
Šimšir
Buxus sempervirens
3,60
6,00
3,60
2,40
2,40
2,40
3,60
6,00
9,60
6,00
4,20
3,60
4,20
4,80
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
17
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Narodni naziv
Latinski naziv
Šimšir žutolisni
Buxus sempervirens"Aureovariegata"
Tekoma
Campsis sp.
Drijen
Carnus mas
Sibirski drijen
Carnus alba var. Sibirica
Drijen žutolisni
Carnus alba "Variegata"
Judino drvo
Cercis siliquastrum
Crvena lijeska
Corylus maxima
Horizontalna dunjarica
Cotoneaster horizontalis
Dunjarica/Mušmulica
Cotoneaster dammerii
Japanska dunja
Cydonia japonica
Dafina
Eleagnus angustifolia
Kurika
Euonimus fortuneii
Žutolisna kurika
Euonimus fortuneii"Aureovariegata"
Kurika "Emerald`n`Gold"
E.fortuneii"Emerald`n`Gold"
Vlasulja plava
Festuca glauca
Forzicija
Forsythia x intermedia
Sirijska ruža
Hybiscus syriacus
Hadžibeg
Hydrangea sp.
Božikovina
Ilex aquifolium
Božikovina žutolisna
Ilex meserveae "Aureovariegatum"
Božikovina Blu Princ
Ilex meserveae "Blue Princ"
0-0,25
3,60
3,00
2,40
2,40
2,40
2,40
3,00
3,60
3,60
1,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
1,80
3,00
2,40
6,00
7,20
7,20
0,260,50
0,510,75
4,80
6,00
4,20
4,20
4,20
4,80
6,00
6,00
6,00
3,00
3,60
4,80
4,80
4,80
6,00
8,40
5,60
5,60
5,60
7,20
8,40
8,40
8,40
4,20
4,80
7,20
7,20
7,20
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
8,40
10,80
13,20
6,50
7,40
6,50
7,40
6,50
7,40
9,60
10,80
13,20
10,80
10,80
5,40
6,00
7,20
9,60
9,60
9,60
3,00
4,20
4,80
8,40
9,60
9,60
4,20
5,40
7,20
10,80
12,00
12,00
5,40
6,60
9,60
13,20
14,40
14,40
1,261,50
1,511,75
1,762,00
16,80
19,20
24,00
8,40
9,60
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
18
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Narodni naziv
Latinski naziv
Kerija
Kerria japonica
Kalina
Ligustrum vulgarae
Kalina žutolisna
Ligustrum vulgarae "Aureovariegatum"
Lavanda
Lavandula officinalis
Orlovi nokti
Lonicera nitida
Kozokrvina/Orlovi nokti
Lonicera pericymenum
Magnolija ljiljanocvjetna Magnolia liliflora
Magnolija
Magnolia soulangeana
Mahonija
Mahonia aquifolium
Pajasmin
Philladelphus coronarius
Potentila
Potentila fruticosa
Lovorvišnja
Prunus laurocerasus
Vatreni trn
Pyrocantha coccinea "Orange `d Oil"
Ruj
Rhus typhina
Bumaldova suručica
Spirea x bumalda
Vanhuteova suručica
Spirea vanhouteii
Grozdasti biserak
Symphonicarpus alba
Crveni biserak
Symphonicarpus orbiculatus
Tamaris
Tamarix sp.
Snježne lopte
Viburnum opulus
Kineska hudika
Viburnum rhythidophillum
Vajgela
Weigela florida
0-0,25
1,80
0,60
1,20
1,80
1,80
1,80
4,80
4,80
1,80
1,80
2,40
2,40
1,80
3,60
2,40
2,40
1,80
1,80
3,60
2,40
2,40
0,260,50
0,510,75
3,00
1,20
2,40
2,40
3,00
3,00
7,20
7,20
2,40
2,40
4,80
4,80
3,00
4,80
4,80
4,80
3,00
3,00
3,00
4,80
3,60
4,80
4,20
1,80
3,60
3,00
4,80
4,20
9,60
9,60
3,00
3,00
6,00
7,20
4,80
6,00
6,00
6,00
4,20
4,20
5,40
4,80
7,20
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
5,40
2,40
4,20
4,80
6,00
3,60
6,00
7,20
5,40
6,60
12,00
12,00
3,60
3,60
7,20
9,60
6,00
7,20
7,20
8,40
7,20
7,20
5,40
5,40
6,00
6,60
6,00
6,60
5,40
6,00
9,60
1,261,50
1,511,75
1,762,00
7,80
7,80
7,20
8,40
8,40
7,80
8,40
8,40
9,60
7,20
7,20
6,60
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
19
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
0-0,25
0,260,50
0,510,75
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
15,60
4,68
12,48
23,40
7,80
15,60
4,68
7,80
6,00
7,80
7,80
7,80
7,80
10,90
7,80
10,92
10,92
10,92
7,20
9,36
9,36
9,36
9,36
14,00
9,36
14,04
14,04
14,04
1,261,50
1,511,75
1,762,00
26,52
10,92
31,20
15,60
23,40
31,20
10,80
10,92
10,92
10,92
10,92
15,60
12,48
12,48
12,48
12,48
18,00
14,04
14,04
14,04
14,04
24,00
15,60
15,60
15,60
15,60
10,92
15,60
15,60
17,16
12,48
17,16
17,16
20,28
14,04
18,72
18,72
24,00
15,60
20,28
20,28
28,80
7.Ukrasne sadnice četinara obloženog korjenovog sistema
STABLAŠICE
1
2
3
4
5
6
Jela
Abies alba
Kedar
Cedrus sp.
Ariš
Larix decidua
Pančićeva omorika
Picea omorica
Smrča srebrena
Picea pungens
Duglazija
Pseudotsuga menziesii
1,56
7,80
1,56
4,68
3,12
1,56
4,68
10,92
3,12
7,80
7,80
3,12
GRMLJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pačempres
Chamaecyparis lawsoniana
Pačempres Alumi
Ch.lawsoniana "Alumii"
Pačempres Kolumnaris Ch.lawsoniana "Columnaris"
Pačempres Elvudi
Ch.lawsoniana "Elwoodii"
Pačempres Elvudi Gold Ch.lawsoniana "Elwoodii Gold"
Pačempres "Snov"
Ch.pisifera "Snow"
Pačempres "Stardast"
Ch.law. "Stardust"
Pačempres Bulevard
Ch.pisifera "Boulevard"
Pačempres Plumoza Aurea
Ch.pisifera "Plumosa Aurea"
Borovica Strikta
Juniperus chinensis"Stricta"
2,58
3,12
3,12
4,68
4,68
3,00
3,12
4,68
4,68
3,84
3,60
6,24
6,24
6,24
6,24
6,00
6,24
6,24
6,24
7,80
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
20
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Narodni naziv
Latinski naziv
Horizontalna borovica
Juniperus horizontalis
Borovica Blu Čip
J.horizontalis "Blue Chip"
Borovica Grej Prl
J.horizontalis "Grey Pearl"
Borovica Old Gold
J. horizontalis "Old Gold"
Borovica Viltoni
J.horizontalis "Wiltonii"
Borovica Tamariscifolia Juniperus sabina "Tamariscifolia"
Borovica Skajroket
Juniperus scopulorum "Skyrocket"
Borovica Blu Karpet
Juniperus squamata "Blue Carpet"
Borovica Blu Star
J.squamata "Blue Star"
Borovica Mejeri
J.squmata "Meyerii"
Smrča Konika
Picea abies "Conica"
Smrča Nidiformis
Picea abies "Nidiformis"
Krivulj
Pinus mugo
Tuja Kolumna
Thuja occ. "Columna"
Tuja Danica
Thuja occ. "Danica"
Tuja Globoza
Thuja occ."Globosa"
Tuja Rejingold
Thuja occ. "Rheingold"
Tuja Smaragd
Thuja occ."Smaragd"
Tuja Tedi
Thuja occ "Teddy"
0-0,25
0,260,50
0,510,75
4,68
4,70
4,70
4,68
4,70
4,68
4,70
4,68
7,80
4,68
9,60
9,35
3,84
5,50
5,50
5,50
3,84
5,50
6,96
9,36
6,25
6,25
9,36
6,25
9,36
6,25
9,36
15,60
9,36
13,20
12,00
5,40
7,80
10,90
10,90
7,80
7,80
10,92
14,04
7,80
7,80
14,04
7,80
14,04
7,80
14,04
20,00
14,04
16,32
15,60
6,96
10,90
16,40
16,40
10,92
10,90
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
18,72
9,35
9,35
18,72
9,35
18,72
9,35
18,72
30,00
18,72
20,00
8,40
14,05
20,00
20,00
14,04
14,05
1,261,50
1,511,75
1,762,00
21,00
10,90
10,90
20,40
10,90
21,00
10,90
23,40
23,40
12,50
12,50
23,40
12,50
26,40
14,05
14,05
26,40
14,05
31,20
15,60
15,60
31,20
15,60
12,50
27,60
14,05
32,40
15,60
37,20
21,00
27,60
32,40
37,20
23,40
31,20
36,40
39,00
23,40
31,20
36,40
39,00
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
21
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
0-0,25
30 Istočna Tuja Aurea Nana Thuja orientalis "Aurea Nana"
6,96
31 Istočna tuja Piramidalna Thuja orientalis "Pyramidalis"
6,96
6,96
32 Istočna tuja Piramidalna ŽThuja orientalis "Pyramidalis Aurea"
Taxus baccata
33 Tisa
3,84
Taxus baccata "Fastigiata"
34 Tisa Stubolika
7,80
Taxus
baccata
"Fastigiata
Aurea"
Tisa
Stubolika
Žuta
7,80
35
Taxus baccata x Media
36 Tisa Media
3,84
8.Ukrasne sadnice lišćara obloženog korjenovog sistema
0,260,50
0,510,75
10,92
10,92
10,92
7,80
10,92
10,92
7,80
14,04
14,04
14,04
10,92
14,04
14,04
10,92
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
14,04
17,16
17,16
14,04
15,60
6,25
6,24
6,24
6,24
6,24
15,60
6,24
23,40
6,24
6,24
25,00
18,00
7,80
7,80
7,80
7,80
7,80
18,00
7,80
26,40
7,80
7,80
1,261,50
1,511,75
10,90
15,60
28,80
36,00
1,762,00
STABLAŠICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Srebrenolisni javor
Acer saccharinum
Kesten divlji
Aesculus hippocastanum
Pajasen
Ailanthus altissima
Kesten pitomi
Castanea sativa
Katalpa
Catalpa bignonioides
Ginko
Ginkgo biloba
Korleuteria
Korleuteria paniculata
Šljiva crvenolisna
Prunus cerasifera "Atropurpurea"
Crveni hrast
Quercus rubra
Žalosna Vrba
Salix babilonica
Jasen žalosni
Fraxinus excelsior "Pendula"
Kalemljena Iva
Salix caprea "Pendula"
1,55
1,56
1,56
1,56
1,56
3,84
1,56
4,68
1,56
1,56
3,10
3,12
3,12
3,12
3,12
7,80
3,12
7,80
3,12
3,12
4,70
4,68
4,68
4,68
4,68
11,64
4,68
15,60
4,68
4,68
38,40
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
22
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
13
14
15
16
Šarenolisna vrba
Krivudava vrba
Sitnolisna lipa
Lipa krupolisna
Salix integra "Hakuro Nishiki"
Salix matsudana "Tourtuosa"
Tilia cordata
Tilia plathyphillos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Japanski javor
Aukuba
Julianova žutika
Tunbergova žutika
Žutika
Šimšir
Šimšir "Suffruticosa"
Šimšir žutolisni
Tekoma
Drijen
Sibirski drijen
Drijen žutolisni
Judino drvo
Crvena lijeska
Horizontalna dunjarica
Dunjarica/Mušmulica
Japanska dunja
Dafina
Acer palmatum
Aucuba japonica
Berberis julianae
0-0,25
0,260,50
0,510,75
1,56
1,56
1,56
3,12
3,12
3,12
4,68
4,68
4,68
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
18,00
6,24
7,80
6,24
7,80
6,24
7,80
10,92
17,16
10,92
7,80
7,80
7,80
7,80
7,80
9,10
6,00
6,00
6,00
9,36
10,92
10,92
10,92
5,40
6,24
14,04
21,60
14,04
9,36
9,36
9,35
9,35
9,35
11,70
7,00
7,00
7,00
12,48
14,04
14,04
14,04
6,96
7,80
1,261,50
1,511,75
1,762,00
18,72
20,40
23,40
17,16
21,60
24,00
31,20
9,36
10,92
12,48
GRMLJE
Berberis thunbergii "Atropurpurea"
Berberis vulgaris
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens"Suffruticosa"
Buxus sempervirens"Aureovariegata"
Campsis sp.
Cornus mas
Cornus alba var. Sibirica
Cornus alba "Variegata"
Cercis siliquastrum
Corylus maxima
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster dammerii
Cydonia japonica
Eleagnus angustifolia
4,68
7,80
4,68
3,12
3,12
3,90
3,90
3,90
3,90
4,00
4,00
4,00
3,12
3,84
4,68
4,68
2,40
3,12
7,80
12,48
7,80
5,40
4,68
6,25
6,25
6,25
7,80
5,00
5,00
5,00
6,24
7,80
7,80
7,80
3,84
4,68
17,16
14,30
8,00
8,00
8,00
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
23
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Narodni naziv
Latinski naziv
Kurika
Euonimus fortuneii
Žutolisna kurika
Euonimus fortuneii"Aureovariegata"
Kurika "Emerald`n`Gold" E.fortuneii"Emerald`n`Gold"
Vlasulja plava
Festuca glauca
Forzicija
Forsythia x intermedia
Bršljan
Hedera helix
Bršljan Argentea
Hedera helix "Argentea"
Bršljan Zlatno Srce
H.helix "Golden Heart"
Bršljan Hibernika
H.helix Hibernica
Sirijska ruža
Hybiscus syriacus
Hadžibeg
Hydrangea sp.
Božikovina
Ilex aquifolium
Božikovina žutolisna
Ilex meserveae "Aureovariegatum"
Božikovina Blu Princ
Ilex meserveae "Blue Princ"
Kerija
Kerria japonica
Lavanda
Lavandula officinalis
Kalina
Ligustrum vulgarae
Kalina žutolisna
Ligustrum vulgarae "Aureovariegatum"
Orlovi nokti
Lonicera nitida
Kozokrvina/Orlovi nokti
Lonicera pericymenum
0-0,25
3,12
3,12
3,12
3,12
2,40
4,68
7,80
7,80
7,80
3,84
3,12
7,80
9,36
9,36
2,40
2,40
0,84
1,56
2,40
2,40
0,260,50
0,510,75
6,24
6,24
6,24
9,36
9,36
9,36
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
12,48
12,48
12,48
3,84
5,40
6,96
5,40
6,24
10,92
12,48
12,48
3,84
3,85
1,56
3,12
3,84
3,84
6,96
9,36
14,04
15,60
15,60
5,40
6,25
2,40
4,68
6,24
5,40
8,40
12,48
17,16
18,72
18,72
6,96
7,80
3,12
6,24
7,80
6,96
9,35
5,40
7,80
9,36
8,40
1,261,50
1,511,75
1,762,00
10,90
10,92
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
24
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
Narodni naziv
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Magnolija ljiljanocvjetna
Magnolija
Mahonija
Lozica
Pajasmin
Potentila
Lovorvišnja
Vatreni trn
Veprina
Ruj
Kadulja
Zimska trešnja
Kućna sreća
Bumaldova suručica
Vanhuteova suručica
Jorgovan
Grozdasti biserak
Crveni biserak
Tamaris
Snježne lopte
Kineska hudika
Vinka
Vajgela
Latinski naziv
Magnolia liliflora
Magnolia soulangeana
Mahonia aquifolium
Porthenocissus quinquefollia
Philladelphus coronarius
Potentila fruticosa
Prunus laurocerasus
Pyrocantha coccinea "Orange `d Oil"
Russcus hypoglossum
Rhus typhina
Salvia officinalis
Solanum capsicastrum
Soleirolia soleirolli
Spirea x bumalda
Spirea vanhouteii
Syringa vulgaris
Symphonicarpus alba
Symphonicarpus orbiculatus
Tamarix sp.
Viburnum opulus
Viburnum rhythidophillum
Vinca major
Weigela florida
0-0,25
6,24
6,24
2,40
2,40
2,40
3,12
3,12
2,40
1,55
4,68
2,40
2,40
1,80
3,12
3,12
4,70
2,40
2,40
4,68
3,12
2,40
3,10
0,260,50
0,510,75
9,36
9,36
3,12
3,85
3,85
6,24
6,24
3,84
3,10
6,24
12,48
12,48
3,84
6,25
5,40
7,80
9,36
6,24
4,70
7,80
6,24
6,24
6,25
3,84
3,84
3,84
6,24
4,68
3,00
4,70
7,80
7,80
6,95
5,40
5,40
6,96
6,24
3,60
6,25
Uzrast m'
0,761,011,00
1,25
KM/kom
15,60
15,60
4,68
7,80
9,35
6,95
9,36
12,48
7,80
9,36
6,25
7,80
9,36
10,92
9,36
9,36
7,80
6,96
6,96
7,80
7,80
6,96
6,95
1,261,50
1,511,75
1,762,00
10,90
10,92
12,48
8,40
9,35
9,60
10,90
8,40
8,40
7,80
9,36
9,36
8,40
9,60
9,60
9,36
10,92
10,92
9,60
7,80
8,40
9,35
9,60
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
25
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
5. CJENOVNIK ŠUMSKOG SJEMENA
Red.
br.
Narodni naziv
Latinski naziv
1. Sjeme četinara i lišćara šumskih vrsta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Jed.
mj.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
CIJENA KM/kg
Jela
Smrča
Crni bor
Bijeli bor
Bukva
Gorski javor
Bijeli jasen
Hrast kitnjak
Obični grab
Bagrem
Zelena duglazija
Evropski ariš
Borovac
Tuja
Divlja trešnja
Divlja jabuka
Divlja kruška
Mukinja
Jarebika
Oskoruša
Brekinja
Pančićeva omorika
Abies alba
Picea abies
Pinus nigra
Pinus silvestris
Fagus silvatica
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Quercus petraea
Carpinus Betulus
Robinia pseudoacacia
Pseudotsuga taxifolia
Larix Decidua
Pinus strobus
Thuja
Prunus avium
Malus silvestris
Pyrus pyraster
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Picea omorika
60,00
150,00
120,00
250,00
60,00
55,00
55,00
15,00
40,00
100,00
1.000,00
1.000,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
250,00
150,00
450,00
450,00
1.000,00
1
2
3
4
Bijeli bor
Crni bor
Smrča
Ariš
Pinus silvestris
Pinus nigra
Picea abies
Larix Decidua
kg
kg
kg
kg
0,70
0,65
0,55
1,00
1
2
3
Jela
Zelena duglazija
Lišćari
Abies alba
Pseudotsuga taxifolia
Sve vrste
kg
kg
kg
2,00
2,00
2,00
2. Trušenje sjemena (skladištenje, trušenje i dorada i šišarica )
3. Sušenje, raskriljavanje i čišćenje sjemena
4. Pakovanje, plombiranje i deklarisanje sjemena
1
Sve vrste
kg
2,00
1
Sve vrste
kg
6,00
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,35
0,40
0,50
0,60
6,00
6,00
6,00
1,00
6,00
1,20
0,60
1,20
1,20
2,00
2,00
5. Čuvanje sjemena u hladnjači
6. Otkup šišarica i šumskog sjemena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jela
Smrča
Crni bor
Bijeli bor
Bukva
Gorski javor
Bijeli jasen
Hrast kitnjak
Obični grab
Bagrem
Divlji kesten
Zelena duglazija
Srebrena smrča
Pančićeva omorika
Evropski ariš
Abies alba
Picea abies
Pinus nigra
Pinus silvestris
Fagus silvatica
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Quercus petraea
Carpinus Betulus
Robinia pseudoacacia
Aesculus hippocastanum
Pseudotsuga taxifolia
Picea pungens
Picea omorika
Larix Decidua
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
26
6. CJENOVNIK REZANE GRAĐE
Jed.
Klasa
mj.
1. Rezana građa jele/smrče
ČPČ
m3
3
ČPČ
m
3
I
Okrajčena
m
3
daska normalna m
I
3
II
m
3
II
m
ČPČ/II
m3
Stolarska građa
3
ČPČ/II
m
III
m3
3
III
Okrajčena
m
3
daska normalna m
IV
IV
m3
3
II/IV
Građevinska
m
daska "G"
II/IV
m3
3
III/IV
m
Građevinska
3
daska "G"
III/IV
m
3
Kratka
I
m
okrajčena daska
II
m3
"S"
Kratka
I
m3
okrajčena daska
II
m3
"G"
Sortiment
"Kratica"
m3
"Težinska"
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Letve i štafle
Rezane grede
Vezani pilanski
otpad
I/III
Dužina m Širina cm
Debljina
mm
CIJENA
KM/m3
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
12 <
18-28
38-100
18-28
38-100
18-28
38-100
18-28
28-48
18-28
38-100
18-28
38-100
18-28
38-100
18-28
38-100
345
365
305
335
248
258
320
348
231
242
188
199
231
248
215
226
2-2,75
8<
18-100
188
1-1,75
8<
18-100
156
2-2,75
8<
18-100
156
1-1,75
8<
18-100
134
0,50-0,95
8<
18-100
77
8<
18-100
30/50
30/50
50/80
50/80
Svi profili
Svi profili
Svi profili
Sa korom
Bez kore
125
178
274
199
274
250
270
310
15
17
1-2,75
3-6
1-2,75
3-6
2-5,75
6-7,75
8…
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Jed.
mj.
2. Rezana građa bora
Sortiment
Klasa
Dužina m Širina cm
Debljina
mm
Strana:
27
CIJENA
KM/m3
Normalna
okrajčena daska
(dužine rastu po
10 cm)
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Oplata (dužine
rastu po 25 cm)
m3
m3
m3
Kratka
okrajčena daska
(dužine rastu po
10 cm)
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
ČPČ
ČPČ
I
I
II
II
III
III
1-1,90
1-1,90
1-1,90
1-1,90
1-1,90
1-1,90
1-1,90
1-1,90
8<
12 <
8<
12 <
8<
12 <
8<
8<
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
20,25,40
50,78
285
296
264
285
231
242
165
174
Okrajčena
"kratica" (dužine
rastu po 10 cm)
m3
m3
m3
m3
ČPČ
ČPČ
I
I
0,50-0,90
0,50-0,90
0,50-0,90
0,50-0,90
8<
10 <
8<
10 <
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
149
165
138
143
Neokrajčena
daska (dužine
rastu po 25 cm)
m3
3
m
m3
m3
ČPČ
ČPČ
I/II
I/II
2-6
2-6
2-6
2-6
15 <
15 <
15 <
15 <
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
457
468
350
377
Kladarke
m3
"K"
3-6
15 <
40,50,75
408
0,50-0,90
8<
SVA
25,50,80
74
108
ČPČ
ČPČ
I
I
II
II
III
III
III
III
3
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
3-6
3-6
2-2,75
2-2,75
8<
12 <
8<
12 <
8<
12 <
8<
12 <
8<
12 <
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
50,75
20,25,40
50,75
20,25,40
50,75
20,25,40
460
480
380
390
330
350
264
274
205
209
3-6
2-2,75
1-1,75
8<
8<
8<
20-50
20-50
20-50
156
127
110
Težinska građa
m
m3
Građevinska
daska
m3
m3
I/III "G"
I/III "G"
4<
4<
12 <
12 <
25
50
231
248
Građevinska
daska
m3
m3
II/III "G"
II/III "G"
3
3
12 <
12 <
25
50
215
226
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
28
3. REZANA GRAĐA HRASTA I PLEMENITIH LIŠĆARA
1. Osnovna cijena
Neokrajčena rezana građa, dužine 1,00 - 3,60 m, širine 12 cm <,
u debljinama 25, 50 i 80 mm, prirodno prosušena "po napadu" (T-tombante)
KM/m3
330,00
2. Zahtjevi po klasama
I/II klasa
koeficijent uvećanja
Merkantil klasa
koeficijent uvećanja
III klasa
koeficijent uvećanja
1,50
1,00
0,85
3. Zahtjevi krajčenja
1/2 okrajčena
Okrajčena
1,10
1,15
koeficijent uvećanja
koeficijent uvećanja
4. Zahtjevi po dužinama
0,50 - 0,90 m
koeficijent uvećanja/smanjenja
1,00 - 1,90 m
koeficijent uvećanja/smanjenja
2,00 - 2,90 m
koeficijent uvećanja
3,00 - 3,60 m
koeficijent uvećanja
Fiksne dužine
(samo biranje bez izrade)
Fiksne dužine
(samo biranje bez izrade)
0,70
0,85
1,00
1,10
1,10
1,20
5. Elementi za finalizaciju po krojnoj listi
I/II klase
koeficijent uvećanja
M/III klase
koeficijent uvećanja
4,00
2,90
6. Fličevi za furnir
koeficijent uvećanja
2,70
7. Frize za parket
I/II klasa
"Rustik" klasa
koeficijent uvećanja
koeficijent uvećanja
2,25
1,90
8. Rezani pilanski otpad
Napomena:
30 KM/m3
Učešće bjeljike određeno je klasom.
Kod zahtjeva po više osnova, koeficijenti se multipliciraju.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
29
7. CJENOVNIK GRAĐEVINSKE STOLARIJE
Red.
br.
1. PROZOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NAZIV ARTIKLA
Jed.
mj.
2/1 180X120 "IZO" Ekonomik
1/1 "IZO" Ekonomik 80x80
1/1 "IZO" Ekonomik 80x120
1/1 "IZO" Ekonomik 100x120
2/1 "IZO" Ekonomik 160x120
1/1 "IZO" Ekonomik 120x140
2/1 "IZO" Ekonomik 180x140
1/1 "IZO" Ekonomik 80x140
2/1 "IZO" Ekonomik 140x140
2/1 "IZO" Ekonomik 160x140
1/2 K/K+Staklo 80x80
1/2 K/K+Staklo 80x120
1/2 K/K+Staklo 80x140
1/2 K/K+Staklo 120x120
1/2 K/K+Staklo 120x140
2/2 K/K+Staklo 140x120
2/2 K/K+Staklo 140x140
2/2 K/K+Staklo 160x120
2/2 K/K+Staklo 160x140
1/1 "IZO" 80x80
1/1 IZO "C" 120x120
2/1 IZO "C" 140x140
2/1 IZO "C" 160x120
1/1 IZO "C" 160x140
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
133,17
58,23
64,55
74,68
131,40
104,31
143,30
70,63
115,44
135,70
73,67
85,06
93,93
114,43
128,86
139,24
139,75
172,66
181,52
83,55
126,84
168,11
191,91
199,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
92,92
103,55
93,42
108,86
101,52
117,47
95,46
87,60
95,45
130,89
135,20
92,91
130,89
128,36
216,21
227,85
CIJENA
KM/kom
2. VRATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Unutrašnja P1 furnir bukva 90x205/10
Unutrašnja furnir hrast 90x205/10
Unutrašnja furnir bukva 70x205+45
Unutrašnja furnir bukva 90x205+45
Unutrašnja furnir hrast 70x205+45
Unutrašnja furnir hrast 90x205+45
Unutrašnja furnir bukva 90x205/10
Unutrašnja furnir bukva 80x205/10
Unutrašnja furnir hrast 80x205/10
Ulazna KŽ 90x205/10
Ulazna jela/smrča 110x210
Balkonska 2/1 80x220
Balkonska 2/1 140x220
Balkonska 1/2 K/K+Staklo 80x220
Balkonska IZO "C" 140x210
Balkonska 2/1 IZO "C" ustak.140x220
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
30
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Red.
br.
NAZIV ARTIKLA
Jed.
mj.
17
18
19
20
21
22
23
Krilo P1 furnir bukva 85x200
Krilo P1 F-B, III st.fin.65x200 kantovana
Krilo P1 F-B, III st.fin.77x200 kantovana
Krilo P1 F-B, III st.fin.85x200 kantovana
Krilo P1 F-M, III st.fin.75x200 kantovana
Krilo P1 F-M, III st.fin.85x200 kantovana
Krilo P1 F-H, III st.fin.75x200 kantovana
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
51,14
49,11
50,12
50,63
53,68
54,18
57,72
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50,63
61,77
65,07
100,51
110,38
114,94
122,28
137,73
143,30
103,04
174,16
kom
kom
kom
55,70
60,08
23,80
kom
kom
kom
kom
kom
kom
36,00
32,00
30,00
28,00
25,00
23,00
m2
2
m
8,00
12,00
CIJENA
KM/kom
3. GRILJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za prozor 80x80
Za prozor 80x120
Za prozor 80x140
Za prozor 100x120
Za prozor 120x120
Za prozor 120x140
Za prozor 140x120
Za prozor 160x120
Za prozor 160x140
Za balkonska vrata 80x210
Za balkonska vrata 140x210
4. PLOČE
1 Furnir panel 19x1220x440
2 Furnir panel H/H 19x1220x2440
3 Furnir panel H/H 18x122x244
5. SUVENIR SATOVI
1 Tip I
2 Tip II
3 Tip III
4 Tip IV
5 Tip V
6 Tip VI
6. BRODSKI POD I LAMPERIJA
1 Brodski pod jela/smrča
2 Lamperija bora
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
31
8. CIJENE PREVOZA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA KAMIONOM
Relacija u
OBLOVINA KM/m3
CIJEPANO KM/m3
km
Lišćari
Četinari
Lišćari
Četinari
1. PREVOZ DRVNIH SORTIMENATA
11,95
0-15
8,60
9,71
10,58
14,06
16-20
10,11
11,43
12,43
17,24
21-25
12,40
14,01
15,25
21,58
26-30
15,22
17,20
18,72
24,43
31-35
17,57
19,86
21,61
25,96
36-40
18,68
21,10
22,97
26,70
41-45
19,22
21,71
23,63
27,44
46-50
19,75
22,31
24,28
27,98
51-55
20,13
22,75
24,76
29,03
56-60
20,89
23,61
25,69
29,60
61-70
21,30
24,06
26,19
30,72
71-80
22,10
24,97
27,19
32,50
81-90
23,38
26,43
28,76
34,39
91-100
24,74
27,95
30,43
36,26
101-110
26,10
29,50
32,09
38,15
111-120
27,45
31,03
33,76
40,02
121-130
28,81
32,55
35,41
41,91
131-140
30,17
34,09
37,09
43,80
141-150
31,52
35,63
38,76
45,89
151-160
32,88
37,15
40,42
47,56
161-170
34,24
38,69
42,09
49,46
171-180
35,59
40,23
43,77
51,34
181-190
36,95
41,75
45,43
53,22
191-200
38,31
43,29
47,10
2. UTOVAR I ISTOVAR DRVNIH SORTIMENATA
UTOVAR U KAMION
3,00 KM/m3
ISTOVAR
2,00 KM/m3
3. PROSJEČNI PREVOZ ŠUMA-CENTRALNA STOVARIŠTA
Četinari
10,00 KM/m3
Lišćari
12,00 KM/m3
4. LOKALNI PREVOZ CENTRALNO STOVARIŠTE-KUPAC (do 5 km)
Sve vrste
7,00 KM/m3
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
32
9. CIJENE USLUGA SREDSTAVA RADA
Red.
Naziv sredstva
br.
1 GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA
1 Buldozer CATER PILAR D5M
2 Buldozer TG-140
3 Buldozer TG-110
4 Buldozer TG-100
5 Grejder MG-145
6 Laki bager CASE 590
7 Rovokopač - SKIP
8 Laki bager ICB
9 Rovokopač 700
10 Vibro valjak
11 Kompresor sa pištoljem
12 Kompresor sa bušačim strojem
13 Utovarivač ULT-160
14 Utovarivač "VOLVO"
15 Niskonoseća prikolica
2 TRANSPORTNA MEHANIZACIJA
1 Kamion kiper 16/20
2 Kamion kiper 13/14
3 Autodizalica RENAULT XERAX
4 Autodizalica MERCEDES 2631
5 Autodizalica FAP 1620
6 Kamion ŠTICAR FAP 1314
7 Kamion TAM 75 PUTAR
3 ŠUMSKA MEHANIZACIJA
1 Zglobni traktor LKT 80/81
2 Traktor IMT 560 sa vitlom
3 Traktor IMT 560 bez vitla
4 Motorna pila "Husqvarna" 357/372
4 ANIMALI
1 Par konja za vuču
2 Samarica (tri konja)
5 PUTNIČKA VOZILA
1 Kombibus WOLKSVAGEN LT46
2 Kombibus RENAULT MASTER
3 Kombibus TAM 80
4 Minibus NERETVA IVECO T-A/70
5 Minibus RENAULT TRAFIK
6 Kombi WOLKSVAGEN 0353
7 Minibus MERCEDES 208
8 Minibus IVECO OTPYOL
9 Minibus IVECO
10 Terensko vozilo LADA NIVA
11 Terensko vozilo NISAN TERANO II 2,7 TD
CIJENA
KM/dan
CIJENA
KM/sat
1.259,00
1.160,00
768,00
664,00
1.400,00
624,00
504,00
552,00
528,00
624,00
688,00
856,00
784,00
512,00
912,00
157,00
145,00
96,00
83,00
175,00
78,00
63,00
69,00
66,00
78,00
86,00
107,00
98,00
64,00
114,00
400,00
304,00
536,00
416,00
400,00
240,00
200,00
50,00
38,00
67,00
52,00
50,00
30,00
25,00
334,13
218,92
131,11
57,49
41,77
27,37
16,39
7,19
109,61
72,74
13,70
9,09
304,00
296,00
288,00
280,00
216,00
192,00
184,00
232,00
200,00
160,00
232,00
38,00
37,00
36,00
35,00
27,00
24,00
23,00
29,00
25,00
20,00
29,00
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
33
10. CJENOVNIK HIDRAULIČNIH CRIJEVA, SAJLI I USLUŽNOG REZANJA
Red.
br.
Naziv sredstva
Jed.
mj.
Dužina m'
CIJENA
KM/kom
1. HIDRAULIČNA CRIJEVA
1
Hidraulično crijevo NP-13
kom
1,0
62,00
2
Hidraulično crijevo NP-13
kom
1,2
65,00
3
Hidraulično crijevo NP-13
kom
1,5
69,00
4
Hidraulično crijevo NP-13
kom
1,7
73,00
5
Hidraulično crijevo NP-13
kom
2,0
78,00
6
Hidraulično crijevo NP-10
kom
10,0
173,00
2. ČELIČNO UŽE SA OMČOM
1
Kratka sajla
kom
1,0-1,4
55,00
2
Kratka sajla
kom
1,4-1,8
60,00
3
Kratka sajla
kom
1,8-2,2
70,00
4
Kratka sajla
kom
2,2-2,6
80,00
3. USLUŽNO REZANJE
1
Daska, greda i letva
m3
40,00 KM/m3
2
Flič, planćon, lanćes
m3
20,00 KM/m3
m3
9,24 KM/m3
4. REZANJE MOTORNOM PILOM
1
Ogrijev rezan na ćukle (25 - 30 cm)
5. VATROGASNE USLUGE
1
Izlazak vatrogasnog vozila
130,00 KM
2
Rad cisterne
h
50,00 KM
3
Rad vatrogasca
h
12,50 KM
4
Terensko vozilo (sa vodom)
h
60,00 KM
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
34
11. CJENOVNIK ODSTRIJELA DIVLJAČI I USLUGA U LOVU
OPŠTI USLOVI
Odstrijel divljači i usluga u lovu se plaća prema ovom cjenovniku.
Za odstrijeljenu trofejnu divljač se izdaje trofejni list.
Za ranjenu a nepronađenu divljač plaća se 50 % vrijednosti trofeja kojeg je procjenio stručni
pratioc pod uslovom da je u traženju divljači korišten pas ispitan na krvnom tragu.
Ako se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do stvarne cijene odstreljene divljači.
Obračun i plaćanje se vrši u službenoj valuti države.
Rezervacija termina odstrela krupne divljači se osigurava uplatom akontacije koja mora biti
uplaćena u iznosu od 30 % procjenjene vrijednosti divljači. (ovo se odnosi na odstrel
mrkog medvjeda, velikog tetrijeba, te paušalnog lova na divlju svinju).
U slučaju otkazivanja rezervisanog termina unutar 60 dana zadržavamo akontaciju.
1. SRNDAĆ - SRNA (CAPREOLUS, CAPREOLUS L.)
PERIOD LOVA:
TEŽINA-gr
Do 249
250
300
350
400
450
SRNDAĆ OD 15.05. DO 01.10.
SRNA
OD 01.10. DO 31.01.
KM
KM/gram
200
300
3
450
5
600
7
950
10
1450
15
Odstrijel srne (uzgojni odstrel): 200,00 KM
(LOVCU PRIPADA ČITAV PRIMJERAK DIVLJAČI)
Trofej za naplatu se obračunava vaganjem cijelog trofeja bez donje vilice unutar 24 sata
poslije odstrijela i od te težine se odbija 90 grama.
2. MRKI MEDVJED (URSUS ARCTOS L.)
PERIOD LOVA:
CIC POENI
DO 219,99
220-239,99
240-249,99
250-259,99
260-269,99
270-279,99
280-289,99
290-299,99
300-349,99
350-399,99
400-449,99
Preko 450
OD 17.10. DO 31.12. I OD 01.02. DO 30.04.
KM
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
8.000
9.000
10.000
12.500
Svaki dalji poen se naplaćuje po 100,00 KM.
Promašaj medvjeda se naplaćuje u iznosu od 600,00 KM.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
35
3. VELIKI TETRIJEB (TETRAO UROGALLUS)
LOVI SE:
OD 01.04. DO 31.05.
Odstrijel za domaće goste lovce:
-ODSTRIJEL
-RANJAVANJE (BEZ PRONALASKA)
-PROMAŠAJ
1.200 KM
600 KM
300 KM
Odstrijel za strane goste lovce:
-ODSTRIJEL
-RANJAVANJE (BEZ PRONALASKA)
-PROMAŠAJ
2.000 KM
1.000 KM
500 KM
Lovcu kao trofej pripada cijeli primjerak.
4. VUK (CANIS LUPUS L.)
PERIOD LOVA:
OD 01.10. DO 01.03.
ODSTRIJEL SA VISOKE ZATVORENE ČEKE.
Za domaće goste lovce:
-ODSTRIJEL VUKA
-RANJAVANJE (BEZ PRONALASKA)
-PROMAŠAJ
600 KM
300 KM
200 KM
Za strane goste lovce:
-ODSTRIJEL VUKA
-RANJAVANJE (BEZ PRONALASKA)
-PROMAŠAJ
1.000 KM
500 KM
300 KM
5. DIVLJA SVINJA (SUS SCROFA L.)
LOVI SE U PERIODU:
- VEPAR, NAZIME I PRASE OD 01.01. DO 31.12.
- KRMAČA OD 01.06. DO 05.01.
VEPAR
KM
MM
DUŽINA KLJOVA cm
200
DO 15
250
+5
15-17,99
400
+10
18-20
600
+10
20,01-21
700
+10
21,01-22
1000
+15
22,01-23
1250
+15
23,01-24
1500
+15
24,01-25
1500
+15
25,01 I VIŠE
Ove cijene se odnose na lov sa visoke zatvorene čeke.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
PRASE
DO 30 kg
50 KM
NAZIME
DO 60 kg
100 KM
Strana:
36
ZABRANJUJE SE ODSTRIJEL KRMAČE DVIJE GODINE.
Paušalni lov - grupni na divlje svinje za domaće lovce:
VEPAR
Trofej cm
KM
Do 14,99
150
15-17,99
200
18-19,99
300
20-20,99
350
21-21,99
400
22-22,99
500
23-23,99
600
24-25,00
700
25 I VIŠE
800
- Odstrijel praseta do 30 kg
50 KM
- Odstrijel nazimeta do 60 kg
100 KM
- Odstrijel krmače preko 60 kg
500 KM
U ovom lovu se ne naplaćuje organizacija lova, promašaj divljači, ranjavanje divljači,
meso divljači, a odstrijel grabežljivaca je besplatan.
Paušalni grupni lov za strane goste:
Najmanje 8 lovaca.
Broj odstrijeljene divljači
1-3
4-6
7-10
11-15
KM po lovcu
150
300
350
400
U ovom lovu se trofej vepra ne naplaćuje posebno, a odstrijel grabežljivaca je dozvoljen po
Zakonu o lovu i on se ne naplaćuje.
Ako u jednom danu grupnog lova na divlje svinje lovci nisu ispalili niti jedan hitac, lov se
ne naplaćuje! Ako u jednom danu grupnog lova na divlje svinje nije bilo odstrijela, a pucano
je, lov se naplaćuje 100,00 KM po lovcu.
Ako u jednom danu započetog grupnog lova na divlje svinje vremenski uslovi onemoguće
održavanje lova tokom cijelog dana, grupni lov se naplaćuje na osnovu do tada postignutog
rezultata lova. U cijenu grupnog lova na divlje svinje, a kod paušalnog načina onračuna,
uračunava se: trofej, odstrijel, ranjavanje, promašaj, organizacija lova, lovni pratioci,
pogoniči, lovački psi i sve što je potrebno za uspješan lov.
Prilikom organizovanog grupnog lova na divlje svinje po kalendaru lova domaći gosti lovci
plaćaju ulaz u lovište po cijeni od 10,00 KM, a odstrijel se naplaćuje po cjenovniku za
domaće goste lovce.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
Strana:
37
6. CIJENE ODSTRIJELA OSTALE DIVLJAČI
ZA DOMAĆE LOVCE:
NAZIV DIVLJAČI
LISICA
JAZAVAC
DIVLJA MAČKA
KUNA
ZEC
ŠUMSKA ŠLJUKA
LJEŠTARKA
GOLUB GRIVNJAŠ
KM
30
50
100
20
60
60
60
6
ZA STRANE LOVCE:
NAZIV DIVLJAČI
LISICA
JAZAVAC
DIVLJA MAČKA
KUNA
ZEC
ŠUMSKA ŠLJUKA
LJEŠTARKA
GOLUB GRIVNJAŠ
KM
50
150
200
40
100
60
100
10
Ranjavanje i promašaj grabežljivaca sa visoke zatvorene čeke se naplaćuje 50 % od cijene.
Uplatnica za odstrijel služi kao potvrda o odstrijelu divljači, te sadrži mjesto i vrijeme
odstrijela i ime lovca i stručnog pratioca.
Vrijeme lova na nisku divljač je prema Zakonu o lovu.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE"/
ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. DONJI VAKUF
Tel: 030/270-735, 270-736
Fax: 030/260-825
E-mail: [email protected]
Strana:
38
JEDINSTVENI MINIMALNI CJENOVNIK PROIZVODA ŠUMARSTVA I USLUGA
7. OSTALE USLUGE U LOVU
Ulazak u lovište, osmatranje i odstrijel sa visoke zatvorene čeke na hranilištu za divlje
svinje i medvjede uz pratnju lovočuvara za jednog lovca iznosi 50,00 KM.
Ulazak u lovište prilikom lova na nisku divljač u pratnji lovočuvara (zec, šljuka)
60 KM
SSP SA STRUČNOM PRATNJOM
FOTO LOV-SA VIS. ZAT. ČEKE
SSP
FOTO LOV-OBILAZAK TERENA
SSP
UPOTREBA TERENSKOG VOZILA
SSP
FOTO LOV NA TETRIJEBA
SSP Jedno jutro
FOTO LOV NA DIVOKOZU
SSP Jedan dan
EDUKACIJA U LOVIŠTU
SSP Jedan dan
Izvlačenje ranjene divljači koja je poslije odstrijela otišla više od 1 kilometar
(upotreba radne snage)
JEDNA DNEVNICA
UPOTREBA ŠKOLOVANOG PSA
NA KRVNOM TRAGU
Jedan dan
USLUGA VODIČ (NOSAČA) U LOVU NA JEDAN DAN
Upotreba lovačkog psa na šljuku se ne naplaćuje.
100 KM
100 KM
1 KM
200 KM
200 KM
200 KM
30 KM
30 KM
200 KM
200 KM
Obuka pasa ptičara bez odstrijela u pratnji lovočuvara na šumsku šljuku:
LOVOČUVARSKA PRATNJA
1 PAS
2 PSA
3 PSA
4 PSA
VIŠE OD 4 PSA
VODIČ PSA (JEDAN)
SVI OSTALI VODIČI I PRATIOCI
60 KM
100 KM
150 KM
200 KM
250 KM
300 KM
BESPLATNO
PO 60 KM
U organizovanoj hajci na vuka trofej vuka se ne naplaćuje.
Ulazak u lovište za bilo koju aktivnost u lovištu i pratnja lovočuvara se naplaćuje odmah,
tj. prije ulaska u lovište za što se izdaje potvrda o uplati koju je lovac dužan sačuvati
i na zahtjev kontrole pokazati.
Odstrijelna taksa se naplaćuje odmah poslije odstrijela, tj. na kraju lovnog dana ili po
završetku obrade trofeja i njegove ocjene, a najduže 24 sata poslije odstrijela.
Cjenovnik važi od 01.01.2014. godine
Download

Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga.pdf