Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Економија и бизнис
Изборно подручје (модул)
заједнички
Врста и ниво студија
основне струковне студије
Назив предмета
Пословни руски језик - 125
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Стојановић M. Андреј
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Предзнање Руског језика на ниво средње школе
Услов
Циљ
предмета
Циљ предмета: Практично овладавање рецептивним (читање, слушање са разумевањем) и
продуктивним вештинама (говорење, писање на руском језику) у одабраним ситуацијама пословноекономског дискурса. Посебан акценат се ставља на овладавање најфреквентнијом лексиком и
базичном економском терминологијом, разговорним етикецијским клишеима применљивим у бизнискомуникацији, као и основним моделима пословне кореспонденције.
Исход
предмета
Исход предмета: На крају течаја, студент треба на базичном нивоу да стекне (1) професионалну операционалну
компетенцију (нпр., обављање пословног разговора – непосредно и/или путем телефона; састављање пословног
писма и др.), (2) лингвистичку и социолингвистичку компетенцију (граматичка правила, употреба стручне
терминологије сходно нормама и инојезичном узусу, језички клишеи, етикецијске и иницијативне реплике које
представљају говорну конвенцију у сфери официјелне комуникације) и (3) социокултурну компетенцију (способност
примене стечених знања о руској држави и етнокултуролошким карактеристикама руске пословне клијентеле у складу
са очекивањима инопартнера).
Садржај предмета
Активно усвајање и примена лексичко-граматичких знања на материјалу текстова економске садржине:
Аэропорт; Таможня; Гостиница; Почта. Телеграф. Телефон; Покупки; Аукционы; Маркетинг;
Реклама; Биржа; Менеджмент; Товарные документы; Страхование; Платежи .
Презентација савремених модела и материјала пословне кореспонденције; писање захтева, понуде,
молбе, биографије итд. Рад у руској зони Интернета.
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе, ДОН, Дијалошки и монолошки говор; лексичко-граматичка и преводна вежбања; рад на Интернету.
студијски
истраживачки рад)
1
2
3
4
5
Литература
Маројевић, М. Руски пословни језик, Београд:Београдска пословна школа, 2006.
Хавронина, С. Говорите по-русски, Москва: Прогресс, s.a. 2010.
Граматике и речници по избору студената
Материјали са Интернета
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
0
0
0
Предавања
2
Методе
извођења
Интерактивна предавања; вежбе – интерактивни час; e-mail задаци; консултације
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена: 60
Завршни испит
поена: 40
Предиспитне обавезе
активност у току
15 писмени испит
предавања
10 усмени испит
практична настава
15
колоквијум - 1
20
колоквијум - 2
30
10
Download

Пословни руски језик