Projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
Razvoj metodologija i sredstava za zaštitu od buke urbanih sredina TR37020
urbaNoise
Buka saobraćaja
Nebojša Bogojević
Bojan Tatić
Zvonko Petrović
Seminar o zaštiti od buke urbanih sredina
Kraljevo 27.12.2011.
Buka saobraćaja

Izvori buke drumskog saobraćaja
•
•
•
•
•
•
Automobili
Autobusi
Trolejbusi
Motocikli
Kamioni
Mehanizacija
koja se
samostalno
kreće drumom
Izvori buke kod drumskih vozila
Buka točak-asfalt
• Značajan kod putničkih vozila
• Značajan kod motocikala
• Manje značajan kod kamiona
Izduvni sistem
• Značajan izvor kod kamiona
• Nisko-frekventni zvuk „rumble”
Snage pogonske jedinice - motora
Buka saobraćaja
Indeks saobraćajne buke
Uračunava promenljivost saobraćanje buke
 Osnova ekvivalentni nivo meren tokom 24h
 Statističkom obradom se odrede nivoi koji se prelaze
tokom 10% vremena i 90% vremena

TNI  4  L10  L90   30
Buka drumskih vozila
Komparacija
Nivoa
Buke
Buka drumskih vozila

Emitovana buka zavisi od „sadržaja” saobraćaja
Jedan kamion krećući se brzinom 90 km/h emituje
buku kao
28 putničkih automobila koji se
kreće brzinom od 90 km/h
Buka drumskih vozila

Emitovana buka zavisi od brzine vozila
Buka od kontakta točak-asfalt dominantan je izvor pri kretanju
vozila brzinom iznad 30 km/h
Nivo buke saobraćaj pri brzini od 100 km/h je 2
Traffic at 65 mph sounds
2x as loud as
Nego saobraćaj pri brzini od 50 km/h
traffic at 30 mph
x viši
Buka drumskih vozila

Emitovana buka zavisi od inteziteta saobraćaja
+
= +3 dBA
Nivo buke
Barijere
Barijere
Barijere
Barijere
Buka šinskih vozila

Razlikujemo buku šinskih vozila od:
 Železničkih vozila
 Tramvaja
 Metroa
Buka železničkih vozila

Karakterizacija buke
◦ RMS zvučnog pritiska
Težinske funkcije
◦ Ekvivalentni nivo
T – period usrednjavanja
p0 – referentni zvučni pritisak 20Pa
◦ Vibracije (tla)
Buka železničkih vozila
Buka železničkih vozila

Izvori buke kod železničkih vozila
◦ pogonska jedinica lokomotive
◦ kontakt točak-šina
◦ tip koloseka po kome se vozilo kreće
◦ buka prouzrokovana kočenjem vagona
◦ veza između pojedinih slojeva koloseka
◦ aerodinamička buka
◦ interna buka i vibracije
◦ vibracija okolnog tla
◦ buka od sirene
◦ buka na prelazima
Buka železničkih vozila

Frekventni sadržaj buke
Buka železničkih vozila

Zavisnost Buka-Brzina
Preuzeto – David A. Towers, Rail transit noise and vibration
Buka železničkih vozila

Dominantnost izvora buke u zavisnosti od
brzine kretanja vozila
Buka železničkih vozila

Prostiranje buke i zaštita od buke
Buka železničkih vozila

Pojava i prostiranje vibracija
Preuzeto – David A. Towers, Rail transit noise and vibration
Buka železničkih vozila

Ocena uticaj vibracija
◦ Primljena doza vibracija po jednom dogadjaju
 T - vreme trajanja dogadjaja [s]
 a(t) – težinski filtrirana ubrzanja
◦ Ukupna doza primljenih vibracija
VDVT  [VDV14  VDV24  VDV34  ...  VDVn4 ]1/4
Buka vazdušnog saobraćaja

Izvori buke vazdušnog saobraćaja
 Buka aviona
 Buka helikoptera
 Buka lakih motornih letelica
 Buka nemotornih letelica
Buka vazdušnog saobraćaja

Kategorizacija izvora buke
 aerodinamička buka
 motorska i druga mehanička buka
 buka avionskih sistema
Buka vazdušnog saobraćaja





Zavisi od faza kretanja vazduhoplova
Proces startovanja, gašenja i kontrole rada
pogonskih jedinica
Procedura kretanja po manevarskim površinama
Procedura poletanja i sletanja
Prelet
Buka vazdušnog saobraćaja
Karakterizacija buke vazdušnog saobraćaja
o Sound Exposure Level - SEL
o Equivalent Sound Level - Leq
o Day-Night Average Sound Level - DNL
 Merne fizičke veličine
 Amlituda [dB]
 Frekvencija [Hz]
 Vremensko trajanje [s,min, h, day]

Standardi i standardizacija



NE postoje/i jedinstveni medjunarodni standardi koji
tretiraju buku saobraćaja u urbanim sredinama.
Postoje nacionalni standardi
Preporuke
◦ Drumski saobraćaj
 Francuski nacionalni standard – NMPB
 Austrijski nacionalni standard - RVS 3.02
 Nemački nacionalni standard - RLS 90
◦ Železnička vozila
 Nemački nacionalni standard -SCHALL 03
 Skadinavski nacionalni standard RLM2
 Austrijski nacionalni standard ÖAL 30
◦ Avio saobraćaj
Hvala na pažnji
Download

Buka saobraćaja