T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:20117910/143.01.02
Konu :Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli
Madenler Piyasası ile Elmas ve
Kıymetli Taş Piyasası üyeler listesi
12.11.2014 / 3873215
DAĞITIM
Borsa İstanbul A.Ş.'den alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 31.10.2014 tarihli ve 11868 sayılı
yazıda özetle, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) ile
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (EKTP) üyelerinin gerçekleştirdiği kıymetli maden ve taş ithalatı
işlemlerinde KDV istisnası ve KKDF muafiyetinden yararlanabilmeleri için Borsa İstanbul A.Ş.'den KMP
ve EKTP üyesi olduklarına dair yazı talep edildiği ve bu uygulamanın gümrük işlem sürecini uzattığı
belirtilerek Borsa İstanbul A.Ş.'nde faaliyet gösteren KMP ve EKTP üyesi firma listesi iletilmiştir.
Söz konusu yazı ve ekinde yer alan firma listeleri ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
EKLER:
1- Yazı örneği (2 sayfa)
2- Liste (4 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
BORSA
İSTANBUL
31.10.2014 / 11868
Sayı :BİAŞ-26-GDD-129-774
Konu :Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üyeleri hakkında.
T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/Ankara
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ı (32 Sayılı Karar) "Kıymetli madenler,
taşlar ve eşyalar" başlıklı 7 nci maddesinde yer alan "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret
Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş
kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat
Rejim, Karar ve Yönetmelikleri uygulanmaz. Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca,
Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası
üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı
kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya
teslim etmek zorundadır" hükmü uyarınca işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında gümrük
idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri
uygulanmamaktadır.
11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 Sayılı İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin
dördüncü fıkrasının (g) bendindeki "Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)" ifadesi "Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile
kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya
teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi," şeklinde değiştirilmiştir. Diğer taraftan, 12/05/1988 tarih
ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında
Tebliğ'in (Sıra No:6) "Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler" başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan "Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında
işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli
madenlerin ithali" hükmü uyarınca, 32 Sayılı Karar'da tanımlanan İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali,
KKDF'ye konu edilmemektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesi uyarınca, Borsa İstanbul A.Ş.
kurularak İstanbul Altın Borsası (İAB) bu Borsaya devrolunmuş olup, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında,
İstanbul Altın Borsasının tüzel kişiliğinin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin esas sözleşmesinin tescili ile son
bulacağı, 5 inci fıkrasında ise tescil ile İAB'nin her türlü varlıklarının, borçlarının ve alacaklarının, hakları
ve yükümlülüklerinin başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın devralacağı, 10 uncu fıkrasında
İAB'nin tüzel kişiliğinin sona ermesiyle yürütülmekte olan borsacılık faaliyetleri ile devam eden diğer tüm
iş, işlem ve faaliyetlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yürütüleceği hükmü yer almaktadır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli
Madenler Piyasası (KMP) ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasının (EKTP) üyeleri, anılan vergi
düzenlemelerinden yararlanmak amacıyla, işlenmemiş kıymetli maden ve kıymetli taş ithalatı işlemleri
sırasında gümrük müdürlükleriniz tarafından KMP ve EKTP üyesi olduklarına dair kendilerinden yazı
talep edildiğini belirterek Borsamıza başvuruda bulunmaktadırlar.
Sonuç olarak, evrak akışındaki yoğunluğun önlenmesi ve ithalat işlemlerinde olası üye
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Borsamız KMP ve EKTP üyeleri ekteki listede gönderilmekte
olup, bundan sonra üyelikten çıkarılan ve yeni üye olan kuruluşlar da ayrıca tarafınıza bildirilecektir.
Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğünüze bağlı gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi
hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
A. Serhat GÖRGÜN
Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü
Ekler:
1) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası üye listesi (2 sayfa)
2) Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üye listesi (2 sayfa)
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ÜYELERİ EK-l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Üye Kod
ADA
WCV
WBI
AKB
AFB
ALK
WBC
ANF
WAT
WAJ
WAV
WCC
ARA
AFN
WCS
WAT
WBH
WCD
BUR
WBF
WAE
DNZ
WAR
WBE
WAU
WCU
WCY
FİN
WCT
WCN
WBJ
WAM
WGC
WCZ
WBZ
WBS
HSB
GTN
WCF
WCH
WAG
WAA
WCB
Unvan
ADABANK A.Ş.
AG KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
AHLATÇI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALBAYRAK KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALTERNATİFBANK A.Ş.
ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş.
ALT1NKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ANADOLU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ARABACI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
ATANUR KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATASAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
AYKAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
BAY-DEM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
BURGAN BANK A.Ş.
ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
DENGE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
DENİZBANK A.Ş.
DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
ETİ GÜMÜŞ A.Ş.
FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
FİLİZ DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
FLAŞ DÖVİZ VE ALTIN TİCARET A.Ş.
FULCRUM KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GÜLKAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
HAKAN ALTIN VE DÖVİZ TİCARET A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
HAS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
HAYYAM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
HSBC BANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
KALOTI JEWELLERY INT. (EUROPE) KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş.
KAPADOKYA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
44
45
WBB
WCO
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
WCM
WCG
WBM
KTK
WAO
WBY
WBK
WCE
WAY
WCA
WAZ
WAN
WBG
WBA
WCL
WAC
WAP
WBL
WCK
WBP
WAB
WBU
WBV
WGD
WAF
WGB
WCI
WCJ
WAH
WGA
SEK
TCZ
THL
TIB
TVB
WCP
WBR
TES
WAK
WAL
WCR
TEB
FKT
KAPALIÇARŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
KARAKAŞ ATLANTİS KIYM. MADEN KUYUMCULUK
TELEKOM.SAN.TİC.A.Ş.
KARAKÖY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
KARAT DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
KASABI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
LCO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
LİDYA KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARMARA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MENEKŞE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
METSA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
M1SIRKANLI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MKS KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
MTO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
NİZİP DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
OLGAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ONS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
ÖZBEY KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
PEKER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PUSULA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
RONA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
SARAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
SAVAŞ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
SEMA DÖVİZ VE ALTIN TİCARET A.Ş.
SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
SER KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SONGOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
SOYMETAL SOYMETALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SULTAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
SWM KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş.
T.HALK BANKASI A.Ş.
T.İŞ BANKASI A.Ş.
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TAHA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
TAŞBAŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
TURAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
89
90
91
92
93
94
95
TGB
WBN
WBD
WAS
YKB
WBT
WBO
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
UĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
UZER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
ÜNLÜLER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YILDIRIM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
YILDIZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
31/10/2014 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
EK-2
BORSA İSTANBUL A.Ş. ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Üye Kod
WBI
ALK
WBC
WAI
WAJ
WAV
WCC
ARA
WDA
WDC
WDD
AFN
WAT
WDE
WBH
WDF
WCD
WDH
WDI
WDJ
WDK
WDL
WDM
WDN
WBF
WAE
DNZ
WDO
WAR
WDP
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
WDR
WDT
WDS
WAU
WDU
WDV
WCN
WDY
WDZ
WEA
WEB
Unvan
AHLATÇ1 DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALBAYRAK KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş.
ALT1NKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ANADOLU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ARABACI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
ARİŞ HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ARK KUYUMCULUK - HAVAGİN SUNA
ARMADA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
ATASA Y DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş,
ATATAŞ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYKAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
BAGET-İŞ KUYUMC. GÜMÜŞ KOZM.HEDİYELİK EŞYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BAY-DEM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER. TİCARETİ A.Ş.
BAYIRC1LAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELBAK HEDİYELİK EŞYA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
BENKA KUYUMCULUK İNŞ.TURİZM LOJİSTİK HİZM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
CEDİAM KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT TİCARET LTD. ŞTİ.
CESAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
CETAŞ KUYUMCULUK İMALAT İHR. İTH. VE DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.
CÜMBÜŞ KUYUMCULUK TURİZM TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
DENGE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
DENİZBANK A.Ş.
DİYAMANDİ KUYUMCULUK VE KIYMETLİ TAŞLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
DÜNYA ULUSLARARASI MÜCEVHERAT VE KUYUMCULUK SAN. VE
TİC.A.Ş.
EDİZ DERELİ DEĞERLİ TAŞLAR VE MÜCEVHERAT TİC.LTD.ŞTİ.
ELİT KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.
ERİŞ MÜCEVHERAT TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.
FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
FALEZ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FULCRUM KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GARNİ KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.
GİZİL İNCİ KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
GÜLAÇTI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
WEC
WBJ
WAM
WGC
WCZ
WBZ
WBS
WED
WEE
WCH
WEF
WEG
WEH
WAG
WEİ
WEJ
WCB
WC0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
WEK
WBM
WEL
WEM
OK
WEN
WEO
WBY
WBK
WEP
WER
WES
WAY
WET
WCA
WEU
WEV
WEY
WEZ
WBG
WFA
WBA
WFB
WCL
WAC
WFC
WAP
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK TURİZM VE OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
GÜLKAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
HAKAN ALTIN VE DÖVİZ TİCARET A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
HAS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
HAYYAM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
HOŞGÖR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
HOŞHANLI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
İNCİ KUYUMCULUK KALIPÇILIK VE DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
İNKA DIŞ TİCARET VE ELEKTROMEKANİK SANAYİ LTD. ŞTİ.
İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
KAFKAS KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
KAMEROĞLU KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
KAPADOKYA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
KARAKAŞ ATLANTİS KIYM. MADEN KUYUMCULUK
TELEKOM.SAN.TİC.A.Ş.
KARAT HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KASABI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DİŞ TİCARET A.Ş.
KURTULAN KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..
LEMA MÜCEVHERAT KUYUMCULUK SAAT İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
LİDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
LİDYA KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARMARA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MAVİ PIRLANTA HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MEHMET CAN ÖZDEMİR/MEK KUYUMCULUK VE DANIŞMANLIK
MELİS KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT TİC VE SAN. A.Ş.
MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
MERT KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
METSA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MODEL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MOLU MÜCEVHERAT TİCARET LTD. ŞTİ.
MONTÜR İŞ HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MOTİF KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MTO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
MUTLUHAN KUYUMCULUK TEKSTİL GIDA MARKET DİŞ TİC. LTD.ŞTİ
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
NEV KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ,
NİZİP DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
OLGAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ON MÜCEVHERAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
ONS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
WFD
WBL
WCK
WBP
WAB
WFF
WFE
WFG
WFH
WDG
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
WFI
WFJ
WAF
WC1
WCJ
WFK
WAH
WBR
WFL
TES
WFM
WFN
WFO
WFP
WFR
WAK
WBN
WBD
WFS
WAS
WFT
WFU
WFV
WBT
WBO
WFY
WFZ
OPAL MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÖZBEY KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
PEKER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PUSULA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
RONA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ROZ PİRLANTA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
R-T KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. TİC. TUR. İNŞ. OTO. LTD. ŞTİ.
SADE-İŞ KUYUMCULUK İTHALAT - İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SAİT KOÇ MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SARIGELİN KUYUMCULUK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
SAYAR KUYUMCULUK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SELEN TURİZM VE TİCARET A.Ş.
SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
SONGOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
SOYMETAL SOYMETALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
STARTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM TAŞIMA. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
SULTAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
TAŞBAŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
TEKKAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
TEKVİN MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
TEMİZOCAK ALTIN VE KIYMETLİ TAŞLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
TİNA KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
TİRYANDAFİL KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
TOPALL MÜCEVHERAT VE KIYMETLİ TAŞLAR SANAYİ TİC. A.Ş.
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
UĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
UZER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
UZMAN KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET
ÜNLÜLER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
VİGOLD KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
VİVO KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
YAMAN ALTIN KUYUM.İNŞ.KONF.GIDA ÖZEL SAĞLIK HİZ.TİC.SAN.LTD.
YILDIRIM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
YILDIZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
ZELA KUYUMCULUK TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ZEN TURİZM - HEDİYELİK EŞYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTL
31/10/2014 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
Download

Kıymetli taşların ithalatında KDV ve KKDF Muafiyeti için KMP ve