1
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.
Reverzno slikanje na staklu: naiva
5.1. Uvod
5.2.
Bliže određenje naivne umjetnosti u kontekstu reverznog slikanja
5.3.
Ključne stečevine, spoznaje i saznanja o reverznom slikanju
Generalić: Jelen u šumi
5.1.
U vrijeme kasnog baroka javlja se, pogotovo u alpskim zemljama, u većem obimu
slikanje ispod stakla kao serijska manufakturna proizvodnja, što smo već
razmotrili u kontekstu reverznog slikanja Kandinskog ( → 4. reverznom slikanju
na staklu : Kandinsky: Jahač)…
Tehnika se održala sve do naših dana, pogotovo kod slikara naivaca.
Naivna umjetnost je očuvala…
1
…oazu primarnosti, sećanje na prirodu i ruralni svet…
Narodni majstori Hlebinjske škole često koriste staklo kao nosilac svojih slika :
←5/ 1. Ivan Generalić: Jelen u šumi
Prilikom naivnog slikanja reverznom tehnikom - gotovo minijaturnim potezima,
islikani su najprije svi detalji, u našem slučaju - jelenji rogovi, svako drvo,
svaka grana, svaki list, a zatim preko osušenog, primarnog, više linearnog sloja,
dolazi pod-slikanje (pokrivanje stakla lokalnim tonovima)… Idealno je ako slikar
1
Miodrag B. Protić: Umetnost na tlu Jugoslavije; Slikarstvo XX veka, str. 59.
2
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
koristi za slikanje štafelaj koji sa strana fiksira staklo i omogućuje da sliku permanentno promatra sa lica i naličja ...
Osnovna osobina ove tehnike je princip da se čitav postupak slikanja odvija u obrnutom od uobičajenog pravca:
staklena ploča preuzima funkciju konačnog firnisa i na nju se nanose slojevi boja – lazurno, polu prekrivajuće ili prekrivajuće, a zatim se na kraju premazuje zaštitnim
slojem. Obično se u početku nanose lazure, preko kojih dolazi crtež, a zatim pod-slikanje ... Sada se crtež može i dodatno strugati u lazuru i pod-slikanje ( na taj način se
mogu načiniti i arabeske u više boja); za strugani crtež slikar se služi metalnim perima, retuš perima, iglama koje se inače koriste za bakropis i slično.
Učinak koji se postiže ne liči ni na jednu drugu tehniku. Pored sitnog detaljiranja mogu se strugati i šire linije i čitave plohe, te ponovnim nanošenjem boje, ponovnim
struganjem pojedinih dijelova, gradnjom po fazama, obogatiti vizualni dojam…
5.1.1.
VAŽNIJI IZVORI
-
-
-
-
Bernard Dorival: Francusko slikarstvo, Zagreb, 1959.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, Jugoslavenski leksikografski zavod,
Zagreb, 1955.
Kurt Wehlte: Die Werkstoffe und Tehnicken der Malerei, Stuttgart, 1974.
Metka Kraigher – Hozo: Metode slikanja i materijali, Sarajevo, 2007.
Miodrag B. Protić: Umetnost na tlu Jugoslavije; Slikarstvo XX veka
Nemanja Brkić ( Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografija, Beograd,
1973.
Radoje Hudoklin : Tehnologija materijalov ki se uporabljajo v slikarstvu,
Ljubljana 1955.
Waldemar Janson: Historija umjetnosti, Zagreb, 2004.
5.1.2.
IZVORI SLIKA
5/1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, Likovna enciklopedija, Zagreb, 1956.
5/2. Huyghe: Louvre, Pariz, 1955.
5/3. Janson: Istorija umetnosti, Beograd, 2004.
5/4. Waldemar Janson: Historija umjetnosti, Zagreb, 2004.
5/ 5, 14, 17, 18, Protić: Umetnost na tlu Jugoslavije; XX vek.
5/6. Janson: Historija umjetnosti, Zagreb, 2004, str. 985, sl. 1345 .
5/10. Metka Kraigher – Hozo: Metode slikanja i materijali, Sarajevo, 2007.
5/16, 19. Kurt Wehlte: Die Werkstoffe und Tehnicken der Malerei, Stuttgart, 1974.
3
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.2.
Bliže određenje naivne umjetnosti u kontekstu reverznog slikanja
5.2.2. Reverzno
5.2.1. Rousseau - prvi naivac
slikanje na staklu u naivnoj umjetnosti hlebinske škole
5.2.1. Rousseau - prvi naivac
Henri-Julien.Félix Rousseau (* 1844-1910), umirovljeni carinik, naivac, slikar, ali i pisac melodrama, violinist… Bio je autodidakt ( kopirao je u Louvreu…)
Slikao je, kako je to figurativno opisao A. Salmon… kao što ptica pjeva…
5/2.
5/ 2.
Rousseau: Bitka
Ulje na platnu, Louvre, 44 ½ x 76“, 1894.
5/ 3.
Rousseau: San
Ulje na platnu, Muzej savr. umjetnosti,New York , 2,05 x 2,96 cm.
5/3.
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
4
Ovaj genijalni naivni umjetnik pokušao je da… čarolija postaje uvjerljivo stvarna… 2
Sliku San je opisao i u pjesmi: … Jadviga mirno spava i u snu tad joj se snilo…
Kako je zapisao Dorival - njegova djela odaju 3…apsolutnu iskrenost čovjeka koji je strastveno predan slikanju… To mu predstavlja razlog da živi !
… unatoč ograničenosti, nedostatka i intelektualnih i tehničkih nespretnosti , ili upravo zbog njih ,njegovi radovi su vrhunski i bez premca u slikarstvu naivaca …
Za života nije cijenjen , ali , desetak godina nakon njegove smrti nastala je prava jagma za njegovim
slikama…
5.2.2. Reverzno slikanje na staklu u naivnoj umjetnosti hlebinske škole
Grupa „Zemlja“ potakla je tridesetih godina dvadesetog stoljeća obnovu stare barokne seoske tradicije
slikanja temperama na staklu ( tehnike koju smo razmotrili u posebnom poglavlju u kontekstu reverznog
slikanja Kandinskog)…
Pojava Hlebinske škole vezana je uz eksperiment slikara Krste Hegedušića u Hlebinama oko 1930.
godine. U želji da provjeri neke pretpostavke koje se odnose na pučku umjetnost, kao i svoje vlastite
slikarske koncepcije, počeo je upućivati u slikarstvo nekolicinu seoskih mladića meĎu kojima je bio i Ivan
Generalić…Hegedušić je i sam u to vrijeme slikao na staklu temperom, kao i uljem, što je bilo blisko
pučkom shvaćanju… Njegovoj sretno naĎenoj slikarskoj formuli oni su dodali svoju neposrednost i
nevještost, ljubav za detalj i minucioznost izvedbe koja je slična onoj - srednjevjekovnih iluminatora…
←5/ 4.
Ivan Generalić: Slavlje, 1970
Hlebinska škola se razvijala tokom tri generacije.
Naime, Generalić je nastavio pedagoški rad Hegedušića i tako stasaju i nove generacije…, a vremenom
škola stiče i meĎunarodno priznanje. Kasnije se slično kao u Hlebinama javljaju zajednice slikara naivaca
i u drugim krajevima na Balkanu…
2
3
Janson, str. 760
Bernard Dorival: Francusko slikarstvo, Zagreb, 1959, str. 276.
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
Značajan je Rabuzin u Gornjem Marofu ...
Doživljavajući svoju ekspanziju u jednom sociološki i umjetnički osjetljivom trenutku naše i evropske kulture, kako naglašava Miodrag B.Protić4, ova je umjetnost stekla…
posebne galerije, kritičare, trgovce, kolekcionare i t. d.
Bez obzira na izvesnu standardizaciju i komercijalizaciju, koja se pojavila ubrzo posle uspeha,
naivna umetnost je očuvala, usred složenih istraživanja i hamletovskih dilema profesionalne umetnosti,
oazu primarnosti, osećanja za prirodu i ruralni svet…
Najpoznatiji njeni predstavnici su Ivan Generalić, Emerik Feješ, Ivan Lacković, Ivan Rabuzin, Matija Skurjen, Mirko Virius, Janko Brašić i drugi… Posebno se izdvajaju Ivan Generalić, u ranijem
periodu i Ivan Rabuzin u kasnijem periodu…
5/ 5.
Ivan Generalić: Pod kruškom, cjelina i detalji
Zagreb, Moderna galerija, 1942.; 55 x 45 cm;
4
Miodrag B. Protić: Umetnost na tlu Jugoslavije; Slikarstvo XX veka, str. 59.
ulje na staklu.
5
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
Ivan Generalić u svojim minucioznim lirskim slikama nastavlja onu apsolutnu iskrenost čovjeka… koju Dorival
pronalazi već kod carinika Rousseaua…
Gotovo minijaturnom tehnikom islikani su najprije svi detalji, svako drvo, svaki list, a zatim preko osušenog primarnog ,
više linearnog sloja dolazi pod-slikanje ( prekrivanje stakla lokalnim tonovima)…
Idealno je ako slikar koristi za slikanje specijalni štafelaj koji sa strana fiksira staklo i omogućuje da sliku permanentno
promatramo sa lica i naličja…
Čuven meĎu slikarima naivcima je i Ivan Rabuzin, koji je stil naivnih slikara doveo do savršenstva. Po njegovom
dizajnu rade i Rozenthal porculan i francusku tapiseriju ...
Prisutan je u svim muzejima svijeta (najmonumentalnije djelo mu je svečani zastor kazališta u Tokiju)…
Svojom metodologijom izgradnje slike od sitnih kružića postao je prepoznatljiv u svijetu…
← 5/ 6.
Ivan Rabuzin: Pejzaž
Narodni majstori Hlebinjske škole često koriste staklo kao nosilac svojih slika iz više razloga:
- mogućnost kopiranja,
- tretman koji dozvoljava najminucioznije detaljiranje finim kistovima, ali i
- struganjem finim tankim predmetom,
- dobra zaštita,
- efektna dubinska svjetlost, i t. d ...
5/ 7.
Ivan Generalić: ■ Jelenji svati →
6
7
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.3.
Ključne stečevine, spoznaje i saznanja o reverznom slikanju
Generalić: Jelen u šumi
5.3.1. uvodne napomene
5.3.2. princip gradnje
5.3.3. instrumentacija
5.3.1. uvodne napomene
←5/ 8. Ivan Generalić: Jelen u šumi, 1959.
5.3.2. princip gradnje
reverzno slikanje na staklu; idealno je ako slikar koristi za slikanje štafelaj koji sa strana fiksira
staklo i omogućuje da sliku permanentno promatra sa lica i naličja ...
princip gradnje zasnivao se na sljedećim fazama gradnje:
5.3.2.1. pripremni radovi
5.3.2.2. nosilac
5.3.2.3. lazure
5.3.2.4. iscrtavanje
5.3.2.5. slikanje i podslikanje
5.3.2.6. zaštita naličja
8
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.3.2.1. pripremni radovi
potrebna je precizno iscrtana zrcalna studija, prema kojoj se kasnije izvodi gradnja na naličju stakla ( dakle, kroz staklo
gledamo zrcalnu sliku studije);
sam postupak slikanja najčešće se započinjem skicom na papiru istog formata, koju podmetnemo kasnije ispod stakla; ( svi
primjeri, koji su navedeni kao analogije izabranom ključnom primjeru, označeni su posebnom oznakom ■ ).
precizni crtež sličan je ■ crtežu Krste Hegedušića, mentora Hlebinske škole:
←5/ 9. Krsto Hegedušić: Molvarsko proštenje, crtež
zbirka Podravski motivi
5.3.2.2. nosilac:
staklo je u tehnici slikanja ispod stakla ujedno i nosilac i preparacija i zaštitni lak – reflektirajući „firnis“ slike ( sama
preparacija stavlja se tek na kraju sa naličja kao ojačanje ovog relativno krtog nosioca);
←5/ 10. Staklo: shema
slikar koristi odabrane ploče prozorskog stakla bez zračnih mjehurića ili drugih
deformacija; staklo mora biti i što tanje i bez boje kako slikani tonovi ne bi
dobili zelenkastu gamu;
najčešće se prije slikanja staklo dobro očisti alkoholom, amonijakom ili čistim
benzinom;
5
... ovim otapalima možemo primiješati i malo krede ili suhog kreča.
što ubrzava čišćenje ...
5
Radoje Hudoklin : Tehnologija materijalov ki se uporabljajo v slikarstvu, Ljubljana 1955, str.70.
9
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
time se odmasti , a zatim slijedi poliranje pomoću talka, gorske krede ili sličnog;
ponekad se na staklo stavlja i specifični „lak“ – sloj tučenog i izbistrenog bjelanjka ili 3-4 % želatina ( sa dodatkom stipse) ili nanos pročišćene goveĎe žuči;
za ikone se 6...staklo prethodno premaže belancetom ili konopljinim uljem; slika se jajčanim bojama!
pošto u ovoj tehnici staklena ploča preuzima funkciju konačnog firnisa, čitav se postupak odvija
u obrnutom pravcu, tako da samo „prepariranje“ dolazi tek na kraju gradnje slike;
5.3.2.3. lazure
već smo napomenuli da je osnovna osobina ove tehnike da se čitav postupak slikanja odvija u
obrnutom od uobičajenog pravca: obično se na staklenu ploču, koja preuzima funkciju
konačnog firnisa nanose najprije suptilno odabrane lokalne lazure preko kojih će doći crtež;
podrazumijeva se da je već u ovoj fazi, ispod stakla namješten studijski crtež ...
zatim se, prema podloženom crtežu povlače prve linije kompozicije pomoću finog kista i nježne
boje inkarnata (auripigment a ponekad su koristili i zlatnu bronzu za ovo preliminarno
iscrtavanje); neki detalji iscrtavanja, kao što su linije na draperijama, nekada su izvlačeni
lazurnim bojama ( na predlošcima se često nalaze i pisane upute o izboru boja i načinu rada; sve
je do kraja precizirano kako će se kasnije prenositi na staklo);
zatim dolaze primarne lazure ( svi navodi koji se odnose na izabrani primjer analize, kao ključni
pomak označeni su posebnom oznakom █ ).
←5/ 11. Ivan Generalić: █
Jelen u šumi
na crnobijelom snimku slike vidljive su lazure nanesene prije bijelih grana i bijelog jelena…
6
Nemanja Brkić : Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografija, Beograd, 1973, str.95.
10
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5/ 12. Ivan Generalić: ■ Jelenji
svati, detalj →
vidljive su tople lazure …
5.3.2.4. iscrtavanje
←5/ 13. Ivan Generalić: Jelen u šumi, detalj
podrazumijeva precizno, minuciozno detaljiranje, koristeći iste alatke i materijale, koji
se koriste u tekućim crtaćim tehnikama:
kao boju koristi se sve vrste tekućih boja, uključujući
- tuš i
- akvarelnu boju, kao i
- temperu – emulzijsku, koja ljepše prianja za staklo ...
- fine kistove, šiljate, zaobljene, „flah“,
- razne vrste crtaćih pera ( za struganje), pa čak i
- trsku,
- finu jelenju kožicu,
- spužvu, i t. d ...
evidentni su minuciozni detalji: svaka grana, svaka travka i cvjetić
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
izvlačeno je svijetlim i tamnim linijama…
5/ 14. Ivan Generalić: ■ Pod kruškom , cjelina i detalji
ulje na staklu; 55 x 45 cm; Zagreb, Moderna galerija ; crtež je izvlačen bijelim i crnim potezima ( ponekad i naknadno strugan i nanošen…
evidentni su minuciozni detalji: svaka grana, svaka travka i cvjetić…
11
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
12
5.3.2.5. slikanje i pod slikanje
←5/ 15. Ivan Generalić: Jelen u šumi, detalj
sada se preko crteža nanose i pokrivajući
lokalni tonovi; tako je jelen prekriven bijelom
bojom…
ovo slikanje je ustvari kombinirana gradnja
moguća jedino permanentnim oduzimanjem i
struganjem) i ponovnim dodavanjem novih
obojenih nanosa;
dakle, u ovoj fazi - crtež se može i dodatno
strugati u lazuru i podslikavanje ( na taj način se
mogu načiniti i arabeske u više boja);
za strugani crtež slikar koristi meki drveni
štapić, kao i kartonski brisač ( kao kod pastela) tretmanom u još mokri namaz boje; egzaktne linije ili plohe mogu
se postići samo odstranjivanjem već suhog namaza pomoću struganja i kasnijim nanošenjem druge boje
za struganje slikar se služi i metalnim perima, retuš perima, iglama koje se inače koriste za bakropis i slično;
učinak koji se postiže ne liči ni na jednu drugu tehniku; pored sitnog detaljiranja može se strugati i šire linije i
čitave plohe, te ponovnim nanošenjem boje, ponovnim struganjem pojedinih dijelova, gradnjom po fazama ...
5/ 16.
Wehlte: ■ primjer struganja→
13
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5/17.
5/ 17. Ivan Generalić: ■ Jelenji svati, detalj
5/ 18. Ivan Generalić: ■ Pod kruškom , detalj
postoji, naravno, i način al prima slikanja, koji je u ovom slučaju najprimitivniji;
5/18.
14
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.3.2.6. zaštita naličja
za zadnji zaštitni sloj koristi se obično bijela uljena boja ( olovna) ili neka bijela lak boja, kako bi slika dobila jedno svjetlije „pod slikanje“ i time same boje veću
zasićenost; ( umjetne disperzijske, akrilne boje sa litoponom ili titanovom bijelom se ne preporučuju ) ;
najčešće se bijela boja miješa istim vezivom koje smo koristili i prilikom slikanja ( ako je u pitanju emulzijski vezivni sistem, tada u obzir dolaze samo oni vezivni
sistemi koji nakon sušenja postaju potpuno ne vodo topivi; ovo je važno pogotovo ako se slika čitavom površinom, umjesto prepariranja , prevlači metalnom ili
srebrnom folijom ( kao što je slučaj kod sakralne narodne umjetnosti);
■ POZLATA:
u slučaju pozlaćivanja - za lijepljenje metalnih folija upotrebljava se, kod uljenih boja mikstion,
dok se kod emulzija otopina želatine;
5/ 19. Wehlte: ■ primjer struganja do pozlate na naličju→
polaganje zlata na mikstion daje više mat karakter; metalna zaštita može se izvesti i nanošenjem
veziva „tupkanjem“, te zatim prašenjem metalnom prašinom ....
u narodnoj umjetnosti slikanja ispod stakla ukomponirane su često i površine koje su se zrcalile
zahvaljujući premazivanju staniola sa živom ...
■ ARMATURA:
ponekad se kao zaštita pred mehaničkim oštećenjima stakla, krhkog i lomljivog nosioca, u svježu
osnovu sa naličja utiskuje i platno; u zadnje vrijeme, umjesto kvalitetnog stakla, umjetnici koriste
kvalitetnije vrste pleksiglasa ; ovaj, dovoljno postojan materijal, otporan na mehaničke udarce ipak
nije još dovoljno ispitan; zna se da je na pleksiglasu, nakon izvjesnog vremena pojavljuju
djelomična matiranja, vjerojatno zbog poznatog statičkog elektriciteta; ovo se može spriječiti, ili
barem produžiti početak matiranja stavljanjem zaštitnog pravog stakla preko slike ...
ponekad se završena slika lijepi i na dasku;
15
VII
Smisao poesisa materijalnosti
Emajl, mozaik i staklo / Od Darijevih stražara do Panneggia Asconia Rende
5. reverzno slikanje na staklu: naiva
5.3.3. instrumentacija
svaki likovni materijal je, u likovnom smislu - instrument, koji ima specifičnu vizualnu zvučnost, ili, drugim riječima - odreĎena likovna instrumentacija …
zajedno sa specifičnom organizacijom likovnih prvina - crte, boje i volumena , daje odreĎenu originalnu zvučnost likovnog teksta, ili , kada je u pitanju konkretna materijalizacija ideje - daje smisao
poesisa materijalnosti…; u razmatranju instrumentacije kod reverznog slikanja , kod Kandinskog već smo razmotrili mnoge relevantne specifičnosti; ipak, obzirom na činjenicu da su majstori
hlebinske škole koristili često uljene obje, navesti ćemo i dodatne specifičnosti.
5.3.3. 1. boje i veziva
5.3.3.2. alatke i pribor
5.3.3. 1. boje i veziva
umjetničke uljene boje nisu najpogodnije za ovu tehniku jer najčešće sadrže i makovo ulje te se na staklu sporije suše; idealno je koristiti jeftinije tz. dekorativne boje, one namijenjene za dekorativne
panoe, istrvene isključivo lanenim uljem sa eventualnim dodatkom smola; radi boljeg sušenja dodaje se u medij obavezno i sikativ; u ovom slučaju ulje je samo u boji, dok je medij smolasta otopina;
BOJA:
staklo kao nosilac isključuje i minimalnu prisutnost apsorpcije boje prilikom sušenja; zato se u ovoj tehnici koriste samo boje koje imaju svojstvo da se dovoljno dobro suše:
na cijeni su klasične tempere, bolje razrijeĎene emulzijom nego čistom vodom; često se u praksi koristi i plakatna tempera – gvaš boja, ali se takvi namazi rado ljušte jer su osjetljivi na vlagu;
dakle, u obzir dolaze uljene boje ili neposne tempere, a često u zadnje vrijeme i sintetske emulzijske, odnosno disperzijske boje, koje su u zadnje vrijeme pokazale dobre rezultate;
u tz. narodnoj umjetnosti izraĎenoj u maniri slikanja ispod stakla koristili su različita veziva za pojedine faze, ponekad i specifična veziva za pojedine pigmente; tako je iscrtavanje i preliminarno
koloriranje bilo izvedeno vezivom gumiarabike, ali je za neke pigmente bilo pogodnije tutkalo, odnosno bjelanjak ...;
za kasnije faze rada korišteno su uljene boje ( kao medij se spominje kombinacija metalnog firnisa i terpentinskog ulja);
ove navedene informacije imaju svoju dodatnu vrijednost ako uzmemo u obzir činjenicu, da su zanatska iskustva alpske narodne umjetnosti mogla predajom stići i do Hlebinske škole jer su manufakture
u 18. stoljeću bile proširene širom Austrougarske, dakle i u MaĎarskoj i Hrvatskoj, pa čak do Rumunjske !
5.3.3.2. alatke i pribor
kako smo već napomenuli, potrebno je pripremiti- fine kistove, šiljate, zaobljene, „flah“,
- razne vrste crtaćih pera ( za struganje), pa čak i
- trsku,
- finu jelenju kožicu,
- spužvu, i t. d ...
za nanošenje lazura i kasnijeg pod-slikanja koriste se kvalitetni manji meki kistovi, nanoseći direktno ili pomoću oslonca, često i u raznim manirama kao „tupkanjem“ ili slično (ponekad se koristi i
spužvica, meka krpa i slično; danas i aerograf)…
Download

- Prof. Metka Kraigher Hozo