Stálý celoroční program ČM Fatimy
v Koclířově
KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI ČM Fatimu v Koclířově
navštěvují poutníci a hosté z širokého okolí. Při celodenním
programu
• vyslechnou zajímavé přednášky hlavních hostů,
• mají příležitost ke sv. smíření i modlitbě,
• pravidelné poutní bohoslužby vždy v 10.30 hod. a v 17.00 hod.,
• program pro děti od 15.00 hod.,
• bohatá nabídka restaurace Fatima, domácí cukrárna, kavárna,
• možnost ubytování
1. mariánské soboty v roce 2013: 5. 1. | 2. 2. | 2. 3. | 6. 4. | 4. 5. |
1. 6. | 6. 7. | 3. 8. | 7. 9. | 5. 10. | 2. 11. | 7. 12.
pravidelné adorace v Koclířově:
•celonoční: vždy v pátek před první sobotou v měsíci
(od 22.00 hod. do 8.00 hod.)
•Celodenní: probíhají ve středisku Českomoravské Fatimy
pravidelně každou středu od 8.00 do 18.00 hod.
(v zimních měsících v kapli sv. Antonína)
•ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ: vždy na 1. sobotu
v měsíci od 11.30 do 13.30 hod.
HLAVNÍ POUŤ FARNOSTI KOCLÍŘOV ke svaté Filoméně,
patronce farnosti Koclířov, dětí Mariiných a Světového živého
růžence
Neděle 11. 8. 2013 – Hlavní pouť farnosti ke svaté Filoméně:
Mše sv. 9.00 (procesí obcí), 11.00 a 15.00 hod. (Te Deum)
Pouť ke svatému Josefovi – kaple nad Hřebečským
tunelem – Sobota 9. 3. 2013 – mše sv. v 11.00 hod. (součástí
setkání mládeže WAF ČR)
Národní konference WAF v ČR 3. - 6. 10. 2013,
hlavní den - 1. mariánská sobota 5. 10. 2013
Den Smíru 4. 10. 2013; hlavní den I. mariánské soboty
5. 10. 2013 – odhalení sochy Anděla
Celý rok pravidelně slavíme fatimské vigilie a fatimské dny:
Každého 13. dne v měsíci v 9.00 hod. mše sv., žehnání nemocných a zásvětný průvod podle liturgie z Fatimy a v předvečer
každého 12. dne v měsíci v 18.00 hod. mše sv. a adorace
POUTĚ:
(ve spolupráci s Poutním centrem biskupství královéhradeckého, CK
Voma Třebíč, CK Avetour Dobruška a CK Hladký Brno.
Poutní zájezdy provází P. Pavel Dokládal a Hana Frančáková)
Svatá Země – Izrael 14. – 21. 3. 2013 (Galilea, Judsko, Mrtvé Moře)
– s účastí o. biskupa Mons. Jana Vokála
Polsko Wadovice, Krakow, Niepokalanov (P. Maxmilian Kolbe),
Czenstochowa, Osvětim 21. 4. – 24. 4. 2013
Fatima (Lurdy, Fatima, Santarém, Óbidos) 14. 5. – 23. 5. 2013
Itálie BUSEM: (Řím, Vatikán, Mugnano, Neapol, Monte S. Angelo,
San Giovanni Rotondo, Lanciano) 11. 10. – 17. 10. 2013
(hlavní Mariánský den Roku Víry v Římě)
LETECKY: (Řím, Vatikán – s účastí na vyvrcholení Roku Víry se
Svatým otcem) 9. – 13. 10. 2013
Slovensko – Turzovka (Památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie) 8. 6. 2013
Slovensko – Maďarsko „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“
8. 6. – 11. 6. 2013 (zahájení poutí na Turzovce)
Chorvatsko a Bosna Hercegovina – v letošním roce 3 varianty:
Varianta A: s rekreací u moře (Gradač): 8. 9. – 16. 9., 16. 9. – 21. 9.
– Medžugorje. Varianta B: s rekreací u moře: 13. 9. – 16. 9. –
Gradač, 16. 9. – 21. 9. – Medžugorje. Varianta C: bez moře: 15. 9.
– 21. 9. 2013
Středisko nabízí své ubytovací i stravovací kapacity po celý
rok. Při exerciciích, školeních aj. nabízíme přednáškové sály
a technické zázemí zdarma
MIMOŘÁDNÉ AKCE ROKU VÍRY v Koclířově
•Fra Marinko Šakota O.F.M. – seminář „Modlitba, půst a víra“
2. 2. – 7. 2. 2013 (tlumočí Olga Merkovičová)
•P. Elias Vella O.F.M. Conv. – Víkendový seminář „Vnitřní
uzdravení“ – 3. 5. – 5. 5. 2013;
Exercicie „Růst ve víře“ – 6. 5. – 9. 5. 2013
•P. James Manjackal – exercicie pro všechny 14. – 17. 8. 2013
•P. Montfort Okaa s komunitou Dvou Srdcí Lásky
– listopad 2013
•První čtvrtek v měsíci – den modliteb za církev a kněze
V ROCE 2013 připravujeme:
•Alan Ames (Holandsko) – den modliteb za uzdravení duše,
ducha i těla
•P. Paul Maria Sigl (Německo – komunita Rodina Panny Marie)
– exercicie
•P. Denis O´Sullivan (Irsko) – seminář s noční vigilií ke cti
Nejsvětějšího a Neposkvrněného Srdce
•Modlitební triduum k Božímu Milosrdenství (Sestry Božího
Milosrdenství)
•Exercicie pro kněze „Pane, věřím, že mne miluješ“
•Pouť do Prahy – Pražské Jezulátko – listopad 2013
Hlavní den
evangelizace ČR pro Ježíše
P. James MANJACKAL
neděle 18. 8. 2013 od 10.00 do 15.00 hod.
Evangelizační den je otevřen pro všechny
a bez předchozí registrace
Velikonoce a vánoce v Českomoravské Fatimě –
netradiční prožití svátečních dnů
Svaté Triduum – Vzkříšení – Hod Boží velikonoční: 28. 3. – 31. 3. 2013
Vánoční pobyt, silvestr a Nový rok – 27. 12. 2013 – 1. 1. 2014
Léto 2013 v ČM Fatimě - Rodiny, děti, mládež
Týdenní pobyty:
I.) 8. 7. – 15. 7. • II.) 15. 7. – 22. 7. • III.) 22. 7. – 29.7. • IV.) 29. 7. – 5. 8.
• V.) 20. 8. – 27. 8. se samostatným programem pro školní děti
Národní centrum WAF ČR – Fatimský apoštolát v ČR v Koclířově nabízí exercicie, semináře, rodinné rekreaci a disponuje kapacitou 50 pokojů, vlastní restaurací, domácí výrobnou zákusků
i kavárnou, prodejnou knih a devocionálií, přírodním areálem
blahoslaveného Jana Pavla II., dvěma vytápěnými kostely – sály
a krásnou přírodou na pomezí Čech a Moravy mezi Svitavami
a Moravskou Třebovou.
Duchovní slovo na měsíc vychází pravidelně na našich internetových stránkách www.cm-fatima.cz
Členství:
Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí
v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:
• Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou
potřebné k naplnění Božího zákona
• Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence
• Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení
Panně Marii
• První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat
pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit
ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.
Členové v šíření poselství Fatimy mají být v jednotě se Svatým
otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby apoštolátu
Zásvětný slib:
Odevzdávám se Panně Marii a tím se chci připojit ke Světovému apoštolátu Fatimy.
Drahá Královno a Matko, která jsi ve Fatimě slíbila, že Rusko se
obrátí a světu bude dopřán mír, na smír za mé hříchy a hříchy
celého světa, slavnostně slibuji tvému Neposkvrněnému Srdci:
1. že budu každý den nabízet oběti, které vyžadují mé každodenní povinnosti
2. že se budu každý den modlit alespoň pět desátků Svatého
růžence a rozjímat o jeho tajemstvích
3. že budu nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské na důkaz tohoto slibu a jako znak zasvěcení se Tobě
4. že vykonám pět prvních sobot v měsíci i s 15minutovým rozjímáním nad tajemstvími sv. růžence.
Tento slib budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení.
Pozn. Tento slib nezavazuje pod hříchem. Nicméně, je to slib; tvé
slovo Matce Boží.
Zásvětná modlitba:
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému
Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou
ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm
a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se
z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na
smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím,
jí se klaním a ji miluji. AMEN.
A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!
Modlitby Anděla:
„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření
za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“
Hlavní regionální střediska WAF v ČR:
•Praha – Vlasta Tatíčková, mob. 736 245 439
•Ostrava – Marie Nováková, mob. 731 258 292,
e-mail: [email protected]
•Český Těšín – Jana Machandrová, mob. 605 983 218,
e-mail: [email protected]
•Opava – Marie Šrajerová, mob. 732 985 948,
e-mail: [email protected]
•Valašské Meziříčí – Václav Chládek,
mob. 731 621 222, Miloslav Sezima, mob. 603 383 373,
e-mail: [email protected], Ludmila Fekarová
•Vlčnov – Mgr. Antonín Válek, mob. 736 731 539,
e-mail: [email protected], Jaroslav Níče, Alena Hrnčířová
•Hodonín – Ing. Libuše Tesaříková, mob. 724 203 063,
e-mail: [email protected],
Marie Strašilová, mob. 737 456 660
•Třebíč – Marie Nováková, mob. 739 616 414
•Brno – Eva Prokešová, mob. 737 618 354,
e-mail: [email protected], Michal Řehák,
mob. 733 550 127, e-mail: [email protected],
Marie Duchoňová, mob. 736 214 787,
e-mail: [email protected]
•Jeseník – Václav Dvořák, mob. 605 724 404,
e-mail: [email protected],
Petr Dvořák, mob. 775 200 810,
e-mail: [email protected]
•Svitavy – Ivanka Štěpánková, mob. 737 684 033,
e-mail: [email protected]
•Hradec Králové – Helena Ryklová,
mob. 723 262 381, e-mail: [email protected]
Anna Havelková, mob. 608 737 630
Ústí n. Labem, Teplice – Marie Masopustová,
mob. 604 147 894, e-mail: [email protected]
Miloslava Pražanová, mob. [email protected]
•Veselí nad Lužnicí – Ing. Jiří Bradáč,
mob. 777 124 098, e-mail: [email protected]
•Liberec – Jiří Horák, mob. 721 986 324
•Domažlice – Jana Palkovičová, mob. 605 183 117
•Kroměříž – Mgr. Vlasta Machalová, mob. 737 135 716
• mládež WAF ČR – David Hebron – mob. 736 442 539,
e-mail: [email protected], Lucie Ortiz – mob. 777 794 311,
e-mail: [email protected]
MODLITBA
SJEDNOCUJE
SVĚT
Kontakt:
Světový apoštolát Fatimy v ČR,
č.p.195, 569 11, Koclířov u Svitav
Recepce (ubytování, rezervace, přihlášky
na akce): mobil 731 646 800,
e-mail: [email protected]
URL: www.cm-fatima.cz
Informace o členství v hnutí Fatimského
apoštolátu – mobil: 731 598 752;
e-mail: [email protected], č. účtu: 192080577/0300
Rok 2013
s Fatimským apoštolátem v ČR
•ROK VÍRY
•CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM (863 – 2013)
•3. ROK NOVÉNY k 100. výročí zjevení P. MARIE
VE FATIMĚ „Mé Neposkvrněné Srdce Ti bude
útočištěm a cestou, která Tě povede k Bohu“
•10 let od zasvěcení našich diecézí a ČR
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie u sochy
Panny Marie Fatimské z Cova d´Iria
Hlavní program Fatimského apoštolátu ČR:
•VELEHRAD – s celou naší církví a v jednotě se službou a posláním nových církevních komunit a hnutí
•KOCLÍŘOV – Českomoravská FATIMA
- 1. pátek 4. 10. 2013 – DEN SMÍRU: „ Pokání, půst, adorace“
(10. výročí zasvěcení 4. 10. 2003)
-1. sobota 5. 10. 2013 – celonárodní konference (setkání)
mariánského apoštolátu Fatimy v ČR – slavnostní odhalení
a posvěcení sochy Anděla a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
•ŘÍM – VATIKÁN – neděle 13. 10. 2013 – hlavní Mariánský
den Roku Víry se Sv. otcem (den 96. výročí zjevení ve Fatimě –
sluneční zázrak)
Doprava busem: 11. – 16. 10. 2013, letecky: 9. – 13. 10. 2013
Download

Stálý celoroční program čm Fatimy v Koclířově pravidelné adorace v