Образац број 3/А , поље медицинских наука, научна
област медицинске науке
На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Србије“ број 76/2005), члана 126. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“
број 4/2006) и члана 137. став 1. Статута Медицинског факултета у Нишу, Изборно веће Факултета
на седници одржаној ___________ утврдило је следећи
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА
1. Предлаже се да се др сци. мед. Милкица Нешић изабере у звање редовни професор за
ужу научну област Физиологија на неодређено време.
2. Декан факултета ће након доношења Одлуке о избору наставника на одговарајућем стручном
телу Универзитета закључити Уговор о раду са изабраним наставником.
3. Предлог одлуке доставити Научно-стручном већу за медицинске науке Универзитета у Нишу,
секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви Факултета.
Образложење
1. OПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.1. Лични подаци
1.1.1. Презиме и име учесника конкурса:
1.1.2. Датум и место рођења:
1.1.3. Место сталног боравка
Милкица Нешић
6. 10. 1954., Ниш
Ниш
1.2. Образовање
1.2.1. Назив завршеног факултета:
одсек, група, смер
година и место дипломирања
Медицински факултет
медицина
1979, Ниш
1.2.2. Назив специјалистичког рада
научно подручје:
година и место одбране:
неуропсихијатрија
1992, Медицински факултет, Ниш
1.2.3. Назив магистарског рада:
Улога интерхемисферне асиметрије у
дискриминацији различитих квалитета тонова
научна област:
физиологија нервног система, психофизиологија
година и место одбране:
1986, Медицински факултет, Ниш
1.2.4. Назив докторске дисертације:
испитног стреса
научна област :
година и место одбране:
Физиолошки, психолошки и акустички корелати
физиологија
1999., Ниш
1.3. Професионална каријера
1.3.1. Назив и седиште факултета и универзитета на коме је учесник конкурса биран у прво звање
Филозофски факултет Универзитета у Нишу
назив звања:
асистент приправник
назив уже научне области:
година избора:
физиологија нервног система
1980.
1.3.2. Звање учесника конкурса у тренутку расписивања конкурса:
датум објављивања конкурса:
ванредни професор
05.12. 2012.
1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен
Медицински факултет, Ниш
радно место:
Институт за физиологију
1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту
– навести ако се први пут бира у звање)
01. 02. 2011.
1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник
Физиологија
1.3.6. Руководеће функције на катедри, клиници, факултету, Универзитету или институту:
Члан Центра за контролу квалитета наставе Медицинског факултета
2. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
2.1.1. Датум расписивања конкурса
05. 12. 2012.
2.1.2. Информација о томе где је објављен конкурс:
дневни лист “ Народне новине”
2.1.3. Ужа научна област:
Физиологија
2.1.4. Звање за које је расписан конкурс:
редовни професор
2.1.5. Радни однос са пуним или непуним радним временом:
радни однос са пуним радним
временом
3. ПРЕГЛЕД О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ УЧЕСНИКА
КОНКУРСА У ПОЉУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, НАУЧНА ОБЛАСТ МЕДИЦИНСКЕ
НАУКЕ
3.1. Избор у звање доцент
3.1.1. Докторат наука из области за коју се бира: ................................................................................
3.1.2. Позитивна оцена наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је
довољно да поседује склоност и способност за наставни рад: ...............................................
3.1.3. Најмање 1 рад ранга Р52 или Р51,................................................................................................
3.1.4. Најмање 1 излагање на научним скуповима (Р53, Р54, Р64, Р65),............................................
3.1.5. Остварене активности бар у 2 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника, осим ако се бира по први пут у
наставничко звање.........................................................................................................................
3.2. Избор у звање ванредни професор
3.2.1. Докторат наука из области за коју се бира: ...............................................................................
3.2.2. позитивна оцена наставног рада: ................................................................................................
3.2.3. руковођење бар 2 дипломска рада у клиничким дисциплинама: .............................................
3.2.4. објављен уџбеник, монографија или практикум из области за коју се бира:
3.2.5. најмање 4 рада ранга Р52 или Р51 у претклиничким дисциплинама, од којих се 1 може
заменити радом ранга Р62 или Р61, а у клиничким дисциплинама до 2 могу заменити
радовима ранга Р62 или Р61, од овога најмање 2 рада од последњег избора,
2
3.2.6.најмање 5 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (Р53, Р54,
Р64, Р65), од којих најмање 2 од последњег избора,.............................................................................
3.2.7. учешће у научним пројектима,......................................................................................................
3.2.8.остварене активности бар у 3 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника
3.3 Избор у звање редовни професор
3.3.1. докторат наука из области за коју се бира,
3.3.2. позитивна оцена наставног рада,
да
да
3.3.3. руковођење бар 4 дипломска рада у клиничким дисциплинама, од којих најмање 2 од
последњег избора,
Ментор дипломских радова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Анђелка Хедрих. Функционална асиметрија хемисфера, 2005.
Ненад Пејчић. Неурофизиолошке основе памћења, 2006.
Димов Ирена. Неурофизиологија спавања, 2007.
Уљаревић Мирко. Неурофизиологија емоција, 2008.
Тодоровић Ивана. Неурофизиологија поктера, 2009.
Ристић Сара. Улоге хипоталамуса у регулацији телесне тежине, 2011.
Тодоровић Драгана. Улоге таламуса, 2012.
Пејчић Катарина. Неурофизиологија говора, 2012.
3.3.4. Руковођење бар једним докторским радом,
Костић Јелена. Карактеристике и међусобна повезаност емпатије и родитељства код
адолесцената са поремећајем понашања. Медицински факултет, Ниш, 2012.
Чланство у комисијама докторских дисертација:
1. Миленовић Миодраг. Психогалванска реакција у контексту стреса, агресивности и
примарних емоција. Филозофски факултет Ниш, 2012.
2. Илић Ивана. Процена међусобне зависности и професионалног стреса и емоционалне
интелигенције код наставника основних школа. Медицински факултет, Ниш, 2011.
3. Ћирић Милан. Остеорепаративни потенцијал симвастатина код пацова са гојазношћу
изазваном мононатријум глутаматом. Медицински факултет, Ниш, 2008.
4. Чићевић Светлана. Вокални индикатори радног оптерећења радариста. Филозофски
факултет Ниш, 2004.
3.3.5. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
Менторство студентских радова саопштених на Конгресима студената медицине и
стоматологије:
1. Илић Бојан. Латерализација хемисфера и пажња у условима стреса, 2004.
2. Ненад Јовановић. Афективно когнитивна вредност говорног сигнала, 2005.
3. Стоиљковић Владимир. Полне разлике при решавању задатка селективне пажње у
условима испитног стреса, 2005.
4. Уљаревић Мирко. Процена доминантне стране тестовима извођења и преференце, 2005.
5. Уљаревић Мирко. Доминантна страна ученика српске и ромске националности, 2007.
6. Ристић Сара. Однос дужине прстију руку као индикатор школског успеха, 2008.
7. Ристић Сара. Однос дужина другог и четвртог прста, струк-кук однос и индекс телесне
масе адолесцената, 2009.
3
8. Величковић Милош. Проводљивост коже током аудиовизуелне презентације емотивних
филмских сцена, 2009.
9. Филиповић Јовица. Кардиоваскуларни одговор на емотивне стимулусе филмова, 2009.
10. Филиповић Јовица, Кардиоваскуларна реактивност и самопроцена валенце и ароусала
емотивних сцена, 2010.
Чланство у комисијама магистарских и мастер радова
1. Манојловић Владимир. Стандардизација компоненти когнитивних евоцираних потенцијала
П300. Медицински факултет, Нови Сад, 2006.
2. Пастерко Кристина. Процена квалитета живота код деце и омладине оболелих од
епилепсије. Медицински факултет, Нови Сад, 2006.
3. Пудар Горан. Клиничка евалуација функције акустичног система оболелих од инсулин
зависног дијабетес мелитуса тип 1 у односу на дужину трајања болести. Медицински
факултет, Нови Сад, 2006.
4. Маљановић Мирсад. Квалитет спавања током прве епизоде депресије особа старости 20 -40
година. Медицински факултет, Нови Сад, 2006.
5. Бојана Вулаш. Активитет, пажња и емоционални статус у функцији менструалног циклуса
жена. Филозофски факултет Ниш, 2012.
6. Мартин Митић. Емоционални профил особа оболелих од улцерозног колитиса.
Филозофски факултет Ниш, 2012.
7. Спасић Душица. Синдром изгарања, перфекционизам, одбрамбени стилови и димензије
личности код здравствених радника. Филозофски факултет Ниш, 2012.
8. Савић Сузана. Особине личности, спремност за емпатију и „бурноут“ синдром код
здравствених радника. Филозофски факултет Ниш, 2012.
9. Маида Кајевић. Депресивност, анксиозност и снага Ега особа оболелих од дијабетеса тип 2.
Филозофски факултет Ниш, 2012.
3.3.6. Објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира
1. Нешић М. Илустрована физиологија нервног система. Ниш: Филозофски факултет; 2007,
прво издање, 2010, друго издање.
2. Нешић М. Централни нервни систем (9-то поглавље), у: Раденковић М, уредник.
Практикум из физиологије са радном свеском за студенте медицине. Ниш: Медицински
факултет; 2009: 85-100.
3. Нешић М. Виша нервна делатност. Соматски сензибилитет (10-то поглавље) у: Раденковић
М, уредник. Практикум из физиологије са радном свеском за студенте медицине. Ниш:
Медицински факултет; 2009: 101-119.
4. Нешић М. Чуло слуха, равнотеже, укуса и мириса. Оптика ока. (11-то поглавље) у:
Раденковић М, уредник. Практикум из физиологије са радном свеском за студенте
медицине. Ниш: Медицински факултет; 2009: 121-135.
5. Нешић М. Чуло вида. (12-то поглавље) у: Раденковић М, уредник. Практикум из
физиологије са радном свеском за студенте медицине. Ниш: Медицински факултет; 2009,
137-158.
6. Нешић М. Централни нервни систем, у: Вељковић С, уредник. Практикум из физиологије
са радном свеском за студенте фармације. Ниш: Медицински факултет; 2005: 98-113.
7. Нешић М. Анализатори у: Вељковић С, уредник. Практикум из физиологије са радном
свеском за студенте фармације. Ниш: Медицински факултет; 2005: 113-129.
8. Нешић
М.
Психонеуроендокринологија
стреса
у:
Нешић
М,
уредник.
Психонеуроендокриноимунологија стреса. Ниш: Медицински факултет; 2005. стр. 23-41.
9. Нешић М. Ментални стрес и кардиоваскуларни одговор у: Нешић М, уредник.
Психонеуроендокриноимунологија стреса. Ниш: Медицински факултет; 2005. стр. 135-152.
4
3.3.7. Најмање 7 радова ранга Р52 или Р51 у претклиничким дисциплинама, од којих се до 2 могу
заменити радовима ранга Р62 или Р61, а у клиничким дисциплинама до 4 могу заменити
радовима ранга Р62 или Р61, од овога најмање 3 остварења од последњег избора,
1. Nešić M, Čičević S, Nešić V, Vučković V, Kostić J, Manić G. Voice fundamental frequency in
the circumstances of exam stress and personality dimensions. HealthMed 2012, 6 (7): 2543-2549.
(M23)
2. Nešić M, Čičević S, Antović M, Nešić V, Branković S, Manić G. Neuroscience of music and
musicotherapy. HealthMed 2012, 6 (5): 1776-1786. (M23)
3. Čičevic S, Tubić V, Nešić M, Čubranić-Dobrodolac M. Young Drivers Perceptual Learning
Styles Preferences and Traffic Accidents. Promet-Traffic & Transportation 2011, 23(3): 225-233.
(M23).
4. Nešić M, Čičević S, Ćirić M, Nešić V. Middle Phalangeal Hair Distribution in Serbian High
School Students. Archives of Biological Science 2010; 62 (3): 843-852. (M23).
5. Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Filipović J, Veličković M. Impact of anxiety on valence, arousal, and
Cardiovascular reactivity to Emotional Movie Scenes. Bulgarian journal of psychology 2010, 1-4:
138-149. (M52)
6. Kostić J, Stanković M, Nešić M, Krasić D. Prodromalna faza u razvoju shizofrene psihoze sa
ranim početkom. Acta medica Mediane 2012, 51 (2): 19-23. doi:10.5633/amm.2012.0204 (M52)
7. Branković S, Kitić D, Radenković M, Ivetić V, Veljković S, Nešić M. Relaxant activity of
aqueous and ethanol extracts of parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill,
Apiaceae) on isolated ileum of rat. Medicinski Pregled 2010 LXIII (7-8): 475-478. (M51)
8. Radenkovic M, Brankovic S, Kitic D, Veljkovic S, Ivetic V, Nesic M. Inhibitory Effect of
Aqueous and Ethanolic Garlic (Allium sativum L., Lilliaceae) Extracts on the Rat Atria. Clinical
and Experimental Hypertension 2010, 32(5): 1–5. (M22)
9. Ćirić M, Najman S, Bojanić V, Cekić S, Nešić M, Puškaš N. Neonatal influence of monosodium
glutamate on the somatometric parameters of rats. General Physiology and Biophysics 2009,
Special Issue, 28, 155-161. (M23)
10. Čičević S, Nešić M, Vučković V. Application of digital signal processing in biological sciences.
Archives of Biological Science. 2009, 61 (4): 9P-11P. (M23)
11. Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Milenović M, Branković S. (2009). Valence, arousal and skin
conductance of emotional movie scenes. Physioacta 3 (2): 137-147. (M51)
3.3.8.
најмање 10 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (Р53,
Р54, Р64, Р65), од којих најмање 3 од последњег избора, и најмање 1 усмено излагање на
међународним скуповима,
1. Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Ćirić M, Nešić V. Relationship between empathy and
cardiovascular response to emotional movie scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of
the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia,
November 4–5, 2011 Z. Martinović (Serbia). Clinical Neurophysiology 2012, 123(7): e82.
2. Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Čičević S. Nešić V. Empathy as a predictor of skin
conductance response to evocative movie scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of
the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia,
November 4–5, 2011 Z. Martinović (Serbia). Clinical Neurophysiology 2012, 123(7): e85.
3. Nešić M, Anđelković V, Hadži Pešić M, Nešić V, Ćirić M. Socio-economic and health status of
the population of Serbia. 32nd Balkan medical week. 21 - 23 September 2012, Niš, O109.
4. Pavlović M, Nešić M, Nešić V. Chronic diseases in middle-aged people in Serbia. 32nd Balkan
medical week. 21 - 23 September 2012, Niš, O107.
5
5. Davidovic J, Cicevic S, Nesic M. The development of gravitational physiology in Serbia. 32nd
Balkan medical week. 21 - 23 September 2012, Niš, O21.
6. Čičević S, Nešić M. College students smoking habits. 32nd Balkan medical week. 21 - 23
September 2012, Niš, P116.
7. Ćirić M, Najman S, Bojanić V, Kaličanin B, Puškaš N, Velimirović D, Cekić S, Nešić M, Bojanić
Z, Cvetković T, Sokolović D, Petrović S. Mineralization effect of simvastatin on tibia in neonatal
treated rats with monosodium glutamate. 32nd Balkan medical week 21 - 23 September 2012, Niš,
P146.
8. Gočmanac Ignjatović M, Ilić S, Branković S., Kitić D., Radenković M., Nešić M., Miladinović B,
Pavlović D, Kostić M. Spasmolytic activity of the methanol extract of dill (Anethum graveolens
L.) on the isolated rat ileum contractions. 32nd Balkan medical week. 21 - 23 September 2012,
Niš, P75
9. Uljarevic M, Lidstone J, Leekam SR, Kanaris H, McKigney AM, Mullis J, Paradice R, Nešić M.
Anxiety in children with autism spectrum disorders is associated with affective symptoms in their
mothers. IMFAR 2012, abstract 158.068 68, p. 810.
10. Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Ćirić M, Nešić V. Povezanost empatije i fiziološkog odgovora
tokom gledanja emotivnih filmskih scena. Prvi simpozijum iz kognitivnih nauka CogSci Niš 2011,
13-14.
3.3.9. оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним пројектима,
Пројекти Министрарства за просвету, науку и технолошки развој на којима је учествовала и
учествује:
1. Усклађивање улога на послу и у породици, 149062, 2005-2010, руководилац проф. Др
Владимир Нешић
2. Индикатори и модели усклађивања породичних и пословних улога, 179002, руководилац
Доц. Др Владимир Хедрих, 20113.3.10. остварене активности бар у 4 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника.
1.
2.
3.
4.
Члан Управног одбора Друштва физиолога Србије
Члан Форума за когнитивне науке Универзитета у Нишу
Члан Друштва антрополога Србије
Члан Лерарског друштва Србије
6
4. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ
УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Датум и број одлуке о именовању комисије и назив органа који је донео
07. 03. 2013.год., број одлуке 8/19-01-001/13-025
Oдлуке Научно-стручног већа за медицинске науке Универзитета у Нишу
Састав комисије:
Име и презиме
Звање
Ужа научна област
1)
Др Мирјана
Раденковић
редовни професор
Физиологија
2)
Др Славимир
Вељковић
Др Весна Иветић
редовни професор
Физиологија
редовни професор
Физиологија
3)
5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ КОМИСИЈЕ
5.1. Број пријављених учесника конкурса
5.2. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије
5.3. Датум стављања извештаја на увид јавности
5.4. Начин (место) објављивања
5.5. Приговор на извештај
Организација у којој је
запослен
Медицински
факултет у Нишу
Медицински
факултет у Нишу
Медицински
факултет у Новом
Саду
Један
Не
6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА (до 100 речи):
Процењујући досадашњу активност кандидата на научно-истраживачком и педагошком
плану, као и на основу личног познавања од стране чланова Комисије, Комисија констатује
да ванредни професор др Милкица Нешић испуњава све предвиђене услове за избор у звање
редовног професора.
М.П.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА,
7
Download

preuzeti