На основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009),
члана 44. став 1. тачка 5. и члана 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014др.закон) и члана 56. став 1. тачка 5.
Статута града Зајечара („Сл. лист Града
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и
22/14), градоначелник Града Зајечара
дана 29.12.2014. године, донео је
На основу члана 12.став 2. Одлуке
о Градском већу града Зајечара ("Сл.лист
града Зајечара” бр.29/13 и 31/13), Градско
веће града Зајечара на седници одржаној
26.12.2014.године, донело је
ОДЛУКУ
о додели златника и поклона поводом
Нове године
Члан 1.
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
OРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У МАТИЧНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник
о допуни правилника о организацији и
систематизацији послова у Матичној
библиотеци „Светозар Марковић“ у
Зајечару, дел. бр. 1267 од 29.12.2014.
године.
II
Ово Решење се објављује
„Службеном листу Града Зајечара“.
у
Град Зајечар, поводом Нове
године, додељује златнике са утиснутим
грбом града Зајечара и поклон, и то:
1. Телевизор “Led TV-32S55D” Царинској
испостави Вршка чука;
2. Мали златник, најбољим полицајцима
ПУ Зајечар у 2014. години (саобраћајцу, ватрогасцу, инспектору и поредак) укупно четири златника;
3. Мали златник сваком царинику и полицајцу дежурном у Новогодишњој ноћи
у Царинској испостави Вршка Чука;
4. Велики златник мајци прворођене
бебе у 2015.години;
5. Мали златник свакој породиљи која се
нађе у породилишту Здравственог
центра Зајечар у Новогодишњој ноћи.
Члан 2.
III
Решење
доставити
Матичној
библиотеци „Светозар Марковић“ Зајечар
и архиви.
О спровођењу ове Одлуке стараће
се Одељење за заједничке послове и
Одељење за финансије Градске управе
града Зајечара.
Члан 3.
II број: 02-506/2014
У Зајечару, дана 29.12.2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Велимир Огњеновић с.р.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о о додели
златника и новчаних поклона поводом
Нове године (,,Службени лист града
Зајечара”, бр.50/13 и 1/14).
2 СТРАНА БРОЈ 52
[email protected] LIST
Члан 4.
Ову Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ,,Службеном листу града
Зајечара”.
III бр. 011-182
У Зајечару, 26.12.2014.године.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић, с.р.
На основу члана 17. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник
РС“, бр.83/14), члана 59. Статута Града
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ бр.
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), чл. 12.
Одлуке о Градском већу Града Зајечара
(„Сл. лист Града Зајечара“ бр. 29/13, 31/13
и 51/14) и Одлуке о буџету Града Зајечара
за 2015. годину („Сл. лист Града Зајечара“
бр. 50/14) Градско веће Града Зајечара,
на седници одржаној 29.12. 2014. године,
донело је:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за
суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на
територији Града Зајечара
у 2015. години
Члан 1.
Одлуком о буџету Града Зајечара за
2015. годину („Сл. лист Града Зајечара“
бр. 50/14) за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији Града
Зајечара предвиђена су средства у
укупном износу од 42.000.000,оо динара.
Члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. ове
Одлуке расподељују се за:
1) пројекте производње медијских садржаја
у
укупном
износу
од
38.000.000,оо динара, што је 90,48%
укупно предвиђених средстава;
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
2) пројекте организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области
јавног информисања у укупном износу
од 2.000.000,оо динара, што је 4,76 %
укупно предвиђених средстава;
3) за појединачна давања у укупном
износу од 2.000.000,оо динара, што је
4,76 % укупно предвиђених средстава.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2.
став 1. тачка 1) и 2) ове одлуке расписују
се конкурси за:
1. пројекте медијских садржаја;
2. пројекте учешћа и организовања
скупова и стручних усавршавања.
Јавни
позив
за
учешће
на
конкурсима биће објављени на званичној
ВЕБ презентацији Града Зајечара, на
интернет адреси www.zajecar.info и у
дневном листу Тимок. Јавни позив садржи
и јавни позив новинарским и медијским
удружењима и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији за
предлагање чланова комисија.
Члан 4.
Конкурсом ће бити објављен јавни
позив
новинарским
и
медијским
удружењима и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији за
предлагање чланова комисија.
За сваки конкурс из члана 3. Одлуке
биће формирана посебна комисија.
Комисија има 3 члана, а ако има
више од 50 пријава онда 5 чланова, од
којих се већина бира из редова предлога
удружења и медијских стручњака.
Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу и
конкурс садрже:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса;
2. износ
средстава
која
су
опредељена;
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
БРОЈ 52 СТРАНА 3
[email protected] LIST
3. који
субјекти
имају
право
учешћа;
4. критеријуме за оцену пројеката;
5. рокове;
6. информацију о документацији
која се прилаже;
7. јавни
позив
медијским
удружењима и стручњацима за
пријављивање
кандидата
за
чланове комисија.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање,
проверу и припрему документације за
комисију обавља стручна служба Одељења за привреду и друштвене делатности
Градске управе Града Зајечара.
Стручна служба одређује лице које
ће обављати послове секретара комисије.
Секретар
комисије
није
члан
комисије.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Зајечара“.
III број:02-507/14
У Зајечару, дана 29.12.2014. године.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
На основу чл. 18. став 1. тачка 3. и
чл. 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној
својини (“Сл. гласник РС”, бр. 72/11 и
88/13) и чл. 12 став 7. Одлуке о Градском
већу Града Зајечара (“Службени лист
Града Зајечара”, бр. 29/13, 31/13 и 51/14),
Градско веће Града Зајечара, на седници
одржаној 23.12.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ПОЗОРИШТУ
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН
РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
I
ДАЈЕ СЕ на коришћење Позоришту
Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” у
Зајечару (у даљем тексту: Позориште),
чији је оснивач Град Зајечар, путничко
возило SKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0
TDI којe je у јавној својини Града Зајечара.
Возилo се дајe на коришћење на
неодређено време, без накнаде.
II
Основни подаци о возилу су:
Марка: SKODA,
Mодел: OCTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI
Број шасије: TMBBE21Z5C2043423
Година производње: 2011
Број мотора: CFH356545
Боја:7D SIVA TAMNA METALIZIRANA
Рег.ознака: ZА 040-ZA
Врста: путничко возило
III
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић, с.р.
Позориште
може
користити
наведено возило за обављање своје
делатности.
IV
На основу овог Решења закључиће
се уговор о давању возила на коришћење
између Града Зајечара и корисника
возила, којим ће се ближе регулисати
међусобна права и обавезе
4 СТРАНА БРОЈ 52
[email protected] LIST
V
Решење објавити у “Службеном
листу Града Зајечара”.
III бр. 404-551/14
У Зајечару, 23.12.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић,с.р.
На основу члана 46. Закона о
ветеринарству
(“Сл.гласник
РС”,
бр.91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 3.
став 2., и члана 66. Закона о добробити
животиња (Сл.гласник РС”, бр.41/2009),
члана 24. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС,бр.129/07), члана 24ђ.
Одлуке о држању животиња на територији
Града Зајечара ("Сл. лист општина" бр.
26/06 и „Сл. лист града Зајечара“ бр. 3/08
-др. Одлука, 3/10 - др.одлука, 6/12, 34/13,
15/14, 22/14 -др.одлука, 38/14 и 51/14) и
члана 2. став 1. тачка 11. Одлуке о
Градском већу Града Зајечара ("Сл. лист
Града Зајечара", бр.29/13), Градско веће
Града
Зајечара,
донело
је
дана
29.12..2014. године ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И МЕТОДАМА ХВАТАЊА И
ЗБРИЊАВАЊА НАПУШТЕНИХ ПАСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Послови хватања и збрињавања
паса и мачака луталица и напуштених
животиња на територији Града Зајечара,
обављају се на хуман, сигуран и
ефикасан начин, при чему се води рачуна
о изазивању степена осећања бола,
патње страха и стреса код животиња.
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
О хватању паса луталица и
напуштених животиња надлежни органи и
Р.Ј. Зоохигијене ЈКП “Хигијена Зајечар”
Зајечар
дужни
су
да
редовно
обавештавају јавност и да воде уредну
евиденцију о ухваћеним животињама на
основу закона и подзаконских аката.
ХВАТАЊЕ ПАСА
Члан 2.
Непосредни извршиоци тј. особе
које врше послове хватања морају бити
обучени и опремљени за овај посао.
Пре самог хватања неопходно је
извршити процену ситуације и могуће
реакције животиње на саму акцију.
Претходно
треба
извршити
посматрање пса, проценити његово
стање, претпоставити могућу реакцију или
евентуални напад, правац кретања и сл.
Приликом
ове
процене
ситуације
службено лице мора бити смирено,
пажљиво и опуштено и на тај начин мора
прићи псу, лагано се приближавајући и
сагињући.
Обраћање
животињи
се
обавља умереним и тихим гласом, никад
директно испред главе пса, већ неколико
корака са бочне стране и уколико пас
претећи реагује треба застати, а затим
поново покушати да смиреним гласом
настави са обраћањем животињи.
Уколико је то могуће, пса би
требало
примамити
храном
или
дозивањем - или би ra требало на овај
начин навести да уђе у ограђени простор.
где га је много лакше ухватити.
У случају да се пас приближава,
човек мора остати миран и мора
прихватити контакт и полако покушати да
га прихвати или да му стави поводник односно специјалну омчу за хватање.
У случају да пас покуша да побегне
требало би остати миран и никако не
трчати, викати и покушати насилно
хватање, затим би требало пратити
његово кретање и стрпљиво поновити
поступак хватања.
БРОЈ 52 СТРАНА 5
[email protected] LIST
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
ПРЕВОЗ УХВАЋЕНИХ ЖИВОТИЊА ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ ПАСА Члан 3. Особе које врше послове хватања
и збрињавања напуштених животиња
морају носити одговарајућу одећу и обућу,
а у зависности од процеса рада за који су
ангажовани.
Служба комуналне зоохигијене
редовно обезбеђује и стара се о
хигијенско - техничким средствима и
заштитној опреми, одећи обући радника, а
у складу са прописима.
Опис и изглед опреме налази се у
анексу А, који је.саставни део овог
Правилника. Члан 4.
За хумано и безбедно хватање
паса луталица могу се користити следећа
средства и опрема:
- Сајле за псе са покретном омчом
(сајла мора бити обложена гумом
или сличним материјалом, како би
хватање било што безболније)
- Полуга са покретном омчом (омча
мора бити обложена гумом или
сличним материјалом или мора
бити направљена од истог) - за
хватање агресивнијих паса
- Каиш и поводник (за хватање
мирнијих паса)
- Мередов - мрежа (за хватање
мањих и агресивних паса)
- Дугачка мрежа (за хватање паса
који су агресивни, а који се налазе
у ограђеном простору)
- Кавези - замке са опругом која
затвара врата кавеза корпе и
опрема за фиксирање чељусти
- Фармацеутска
средства
(за
хватање паса који се не могу
ухватити једном од уобичајених
метода)
нпр.
пушка
са
успављујућим стрелицама и сл.
При хватању паса сајлама мора се
водити рачуна да се врат пса или мачке
не стегне јако и да не дође до гушења
пса. При коришћењу фармацеутских
средстава мора се водити рачуна о
дозирању, а ова средства може прописати
само ветеринар и то на основу увида у
изглед напуштене животиње на терену. Члан 5. Транспортно средство које се
користи за превоз ухваћених животиња
мора бити прилагођено за ову намену и
на одговарајући начин опремљено - о
чему
сеобавезно
прибавља
атест
овлашћене институције.
Овакво возило мора имати добру
вентилацију и мора да пружи заштиту
ухваћеним животињама од спољашњих
утицаја.
Транспортно средство се мора
редовно чистити и дезинфиковати.
Кавези који се налазе у транспортном
средству и у које се смештају ухваћене
животиње требало би да буду покретни,
како би се животиње лакше смештале у
њих - односно како би се избегло дизање
животиња и њихово убацивање у
фиксиране кавезе у возилу, односно како
би се избегло њихово повређивање до
којег може доћи уколико се животиње
дижу и убацују у кавез док су на сајли за
хватање. Члан 6. Пратећу опрему у транспортном
средству чине:
- каишеви, поводници
- хватаљке за псе / мачке
- кавези / замке за псе и мачке
- транспортни кавези за псе / мачке
- корпе или кавези за кучиће
- заштитне корпе за чељусти
- храна и вода за псе и мачке
- вентилатор
- извор светлости у транспортном
средству
- прва помоћ за животиње
- прва помоћ за људе Члан 7. Смештање паса у транспортно
средство врши се тако да се мирни пси
смештају у позадину превозног средства,
а агресивни пси се обавезно превозе у
кавезима. Број паса у кавезима мора бити
усклађен са величином и темпераментом
пса, односно у складу са његовим
понашањем.
6 СТРАНА БРОЈ 52
[email protected] LIST
Извођење паса из возила се
обавља у прихватилишту уз посебне мере
са агресивним псима и животињама које
су третиране фармацеутским средствима,
као и оним које су у лошем здравственом
или физичком стању. ПРИХВАТАЊЕ И ТРЕТМАН ЖИВОТИЊА
У ПРИХВАТИЛИШТУ Члан 8. Ухваћени пси и мачке се допремају
у прихватилиште и смештају у боксеве,
где се одмах, а најдуже после 3 дана
врши тријажни преглед. У овом периоду
се даје могућност власницима да пронађу
и преузму своје изгубљене кућне
љубимце.
Животиње се могу задржати у
карантину до 14 дана - уколико то одреди
надлежни орган ветеринарске инспекције.
Животиње које прођу тријажни преглед се
морају држати у прихватилишту онолико
дуго колико то прописује Закон о добробити животиња или Закон о ветеринарству. Члан 9. Након периода од највише 3 (три)
радна дана које животиње проводе у
прихватилишту обавља се тријажни
преглед паса и мачака који обавља
ветеринар. Овај поступак подразумева
здравствени преглед и процену лица које
прегледа животиње да се животиња
сврста у једну од група, односно са њима
се поступа у складу са Програмом
контроле
и
смањења
популације
напуштених паса на територији града
Зајечара:
1. враћање власницима
2. удомљавање (код појединаца или у
азиле)
3. стерилизација
4. лечење
и
смештање
у
прихватилиште
5. пуштање на првобитна станишта уз претходну стерилизацију, вакцинацију и обележавање
6. еутаназија, у складу са Законом о
добробити животиња 29. ДЕЦЕМБАР 2014.
Члан 10. Враћање
власницима
или
удомљавање врши се уз претходно
попуњавање обрасца за преузимање пса
или мачке. Власници су дужни да у складу
са Законом о добробити животиња докажу
да је животиња у њиховом власништву и
да то поткрепе са што више доказа који ће
се чувати у документацији Р.Ј. Зоохигијена
ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар.
Потенцијалним власницима се
указује на њихове обавезе и њихову
одговорност као држалаца животиња.
Удомљене животиње морају бити обележене и вакцинисане (уколико већ нису), а
новим држаоцима требало би удомљавати искључиво стерилисане животиње.
Стерлизацију
врши
ветеринар
специјалиста или ветеринар који је обучен
за извршавање овог хируршког захвата. а
у складу са Законом о добробити
животиња
и
на
основу
уговора
склопљеним у складу са важећим
законским прописима. Стерилизација се
врши према програму стерилизације који
се усваја на градском нивоу, а на предлог
Тима за решавање проблема напуштених
животиња на територји града Зајечара.
Пуштање на првобитна станишта
се врши уколико постоји лице које ће бити
одговорно
за
враћену
животињу
(храњење, вакцинација), или изузетно у
случајевима када се процени да ће
враћена животиња моћи да се снађе у
средини у коју се враћа (градски пас).
Еутаназију обавља ветеринар и то
искључиво
интравенским
давањем
смртоносне дозе законом прописаних
суспстанци ( T61 и сл.), која изазивају брзу
и безболну смрт. Еутаназија се врши уз
претходно давање одговарајуће дозе
медикамената
за
смирење
тј.
транкилајзера, како би животиња била
изложена што мањем стресу и страху у
тренутку давања смртоносне ињекције, а
овај
поступак
такође
олакшава
интравенско убризгавање средства за
еутаназију.
Ветеринар
који
врши
еутаназију животиња из прихватилишта
мора да води евиденцију о свакој
еутаназираној животињи, чији саставни
део мора да буде и тачан разлог
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
[email protected] LIST
еутаназије, време еутаназије и остала
запажања стручног лица. Пре еутаназије
животиње неопходно је обавити све
неопходне прегледе, прикупити све
податке и информације о болести и стању
животиње и целу процедуру еутаназије
неопходно је пропратити фото или видео
материјалом који указује на разлоге за
еутаназију животиње. Такође се мора
обавити консултација пре еутаназије
животиње са стручном особом из друштва
за заштиту животиња која ће дати
мишљење о сваком случају појединачно.
Поступак еутаназије може се
извршити само у складу са Законом о
добробити животиња и то над:
- агресивним и опасним животињам
- веома старим животињама
- болесним животињама чија болест
није излечива Члан 11. После сваке акције хватања паса
Р.Ј. Зоохигијена8 “Хигијена Зајечар”
Зајечар сачињава записник који садржи
следеће податке:
- датум хватања
- место хватања
- укупан број ухваћених животиња
- број паса које су преузели
власници
- број паса који су удомљени
- број
паса
преосталих
v
прихватилишту
- кратак опис сваке ухваћене јединке
(врста, пол, величина, боја длаке,
опис
шара,
посебни
знаци,
идентификационе ознаке - ако
постоје)
- јасну фотографију пса или мачке
- третман на који је животиња
упућена
- време боравка у прихватилишту
- детаљне податке о одласку животиње из прихватилишта (преузете од
власника, удомљене, стерилисане,
враћене на првобитну локацију,
еутаназиране). БРОЈ 52 СТРАНА 7
Члан 12. Све животиње које се подвргавају
третману у прихватилишту се обавезно
уводе у регистар компјутерске евиденције,
фото-евидинтирају, обележавају микрочипом (у складу са Правилником о начину
обележавања и регистрацији
паса и
мачака “Сл.гласник РС”,бр.23/12). Члан 13. Прихватилиште се мора редовно
чистити и дезинфиковати, мора бити
приступачно и отворено за посетиоце како
би они што лакше изабрали пса који им
одговара или преузели свог изгубљеног
кућног љубимца.
Животиње се морају редовно
хранити, а вода им се мора мењати
најмање једном дневно - a пo потреби и
чешће, зависно од годишњег доба. Посуде
за воду и храну морају се прати најмање 3
пута недељно .
Служба која врши посао хватања у
збрињавања напуштених паса и мачака
дужно је да одреди одговорно лице које
ће се старати о хигијени у боксевима, као
и о редовном појењу и храњењу
животиња у прихватилишту.
Број паса у једном боксу не сме
прелазити број од три одрасле јединке
)две у случају да је површина бокса мања
од 8 метара квадратних ).
Агресивне и болесне псе требало би
држати изоловане од осталих паса, како
би се избегло повређивање других
јединки у боксу.
Рад прихватилшта мора бити
усклађен са законским прописима Републике Србије, Законом о добробити животиња и мора бити јаван и транспарентан.
Неопходно је омогућити несметан
увид у стање у прихватилишту организацијама за заштиту животиња.
Овај Правилник објавити у (“Сл.
листу Града Зајечара”) III број 02-508/14
У Зајечару, 29.12. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић, с.р. 8 СТРАНА БРОЈ 52
[email protected] LIST
29. ДЕЦЕМБАР 2014.
САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника
о организацији и систематизацији послова у Матичној библиотеци
“Светозар Марковић” у Зајечару............................................................................................ 1
АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Одлука о додели златника и поклона поводом Нове године ............................................. 1
Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији
Града Зајечара у 2015. години............................................................................................... 2
Решење о давању на коришћење возила града Зајечара позоришту
Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” у Зајечару ................................................................ 3
Правилник о начину и методама хватања и збрињавања напуштених паса
на територији града Зајечара ............................................................................................... 4
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар,
Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: [email protected]
Download

„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009