INFORMACIJE
Mesto održavanja:
Hotel “Lady”
ul. Strahinića Bana br. 70, Beograd
tel: +381 11 3420047
tel. hotela: 011 3960493
fax hotela: 0113960478
e-mail hotela: [email protected]
e-mail: [email protected]
web: www.skain.rs
Vreme održavanja: 11 i 12. 04. 2014.
3. obaveštenje za
4. SKAIN-OV SIMPOZIJUM
INOVACIONIH ISTRAŽIVANJA
4. SINOVIS-2014.
11. i 12. april 2014. godine,
Organizatori:
Srpska Kraljevska Asocijacija
akademika, inovatora i naučnika
SKAIN
NAUČNI ODBOR:
stranici. Plaćanje je u u dinarskoj protiv vrednosti
na žiro račun SKAIN-a: 355-0003200107084-27
Vojv. banka
ROKOVI
Dostava radova 25. februar 2014. g.
Obaveštenje o prihvatanju 29. mart 2014. g.
Rok uplate kotizacije 31. mart 2014. g.
Početak Simpozijuma 11. april 2014. g.
Završetak SINOVIS-a 12. april 2014. g.
PRIHVAĆENI RADOVI
I.Tehnika i tehnologija
Akademik Ljubinko Ilić
Aakademik Svetomir Stožinić
Akademik Višeslav Hadžitanović
Akademik Milovan Lakušić
Akademik Slobodanka Đolić
Akademik Olga Zorić
Akademik Ljubivoje Stojanović
Akademik Nedelkjo Dželetović
Akademik Vojislav Vukčević
Akademik Dragan Č. Lukić
Akademik Slavko Zdravković
Akademik Slobodan Nešković
Kand. Ak. Vanja Ćosović, teh. Sekretar
1. Akademik prof. dr Rade Biočanin, Mr Mirsada Badić, student
Nejla Aljušević -Biohemijski procesi i uloga algi u procesu
eutrofikacije vode
KOTIZACIJA
7. Ak. Prof. dr Ljubinko Ilić, Dr. Slavka Drašković, Ak.Kan. Vanja
Ćosović , Ak. Prof. dr Nedeljko Dželetović, - Mogućnost primene
inovatitivnih tehnologija u Srbiji
Autori koji su poslali radove do 25. marta izvršena
je revizija njihovih radova. Da bi se radovi štampali
potrebno je da Autori i koautori uplate kotizaciju
do 31. Marta I to: autori u iznosu od 50 EUR a
koautori 25 EU za predviđeni broj od 6 stranica, za
veći broj od 6 stranica plaća se dodatno 10 EU po
2. Prof. dr Branimir Simić-Glavaški - Molekularne elektronske
naprave
3.Ak. Prof. dr Dragan Č. Lukić - Prilog istraživanju ekspanzionih
ankera u stenskoj masi
4.Ak. Prof. dr Slavko Zdravković, Prof. Dr Tomislav Igić, Dragan
Zlatkov - Zemljotres kao najdestruktivnija prirodna pojava
5.Rade Milutinović - Univerzalni konstruktivni „l“ elementi i
njihovo korišćenje za mobilne odbrane od poplava.
6. Ak. Nikola Japundžić, Đorđe Japundžić - Novi sistemi za
navodnjavanje
II.Inovacije i pronalazaštvo
8. Ak. Branka Kolar Mijatović - Stvaralaštvo u BiH i Republici
Srpskoj kroz prizmu stvaralaštva žena
9. Ak.Doc. dr Milorad Pantelić, Ak. Prof. dr Srđan Bošnjak Tehnike održavanja kontinualnih sistema za iskop jalovine i uglja
u rudnicima površinske eksploatacije sa prikazom njihovih
troškova
10. Ak. Miladin Knežević -Uslovi za procenu vrednosti
intelektualne svojine – patenti i žigovi u Republici Srbiji
11. Ak. dr Ljubo Vujoviuć - Tesla III milenijum
12. Ak. Nikola Lončar - Teslin izvor
III.Medicina
13.Ak. Prof.dr Svetomir Stožinić - Formula preventivne
kardiologije kao vodič u prevenciji moždane i srčane
ateroskleroze i ishemije
14. Ak. Prof.dr Višeslav Hadzi-Tanović - Prevencija
kardiovskularnih bolesti u Srbiji- kako da Srbija ne bude više
najgora u EU po pitanju zdravstva
15. Ak. Prof.dr Stevan Baljošević, Prof.dr Vučković Bogdan Zbrinjavanje ratnih rana u srednjevekovnoj Srbiji
16. Ak. Prof.dr Stojan Sekulić, dr Aleksandra Sekulić-Frković, dr
Andrijana Milankov - Opstrukcija tankog creva
17. Ak.Prim.dr Bogdan M. Zlatar - Učestalost gojaznosti kod
visokog krvnog pritiska u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
26. Ak. Branka Kolar Mijatovic - Zaštita intelektualne svojine
posmatrana kroz Sporazum o trgovinskim aspektima prava
intelektualne svojine – TRIPS
27.Ak. Olga Zorić, Ak. Kan. Jasna Ilić - Pravni aspekti delovanja
privatnog i državnog sektora bezbednosti u suzbijanju nasilja
nad ženama
28. Ak. doc. dr Vinko Perić, Ak. prof. dr Rade Biočanin -Medijska slika svetskog poretka I neophodnost srpskog
pijemontizama
29. Branislav Kecman - Pravci daljih istraživanja u cilju
unapređenja obrazovanja iz oblasti preduzetništva
30.Ak. Prof. dr Vojislav Vukčević - Primedbe na zakon o
vraćanju imovine
31. Ak. prof. dr Mladen Bodiroža, dr Stevan Petković - Srbija i
Republika Srpska u globalnim odnosima između Evropske unije,
Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije
32. Rešad Azemović, dr Jusuf Nuković - Model savremenog
menadžmenta u funkciji privrede R. Srbije
34. Ak. Prof. dr Marija Knežević, Mr Marko Šaula Institucionalna ograničenja razvoja turizma u BiH i RS
19. Ak. Prof. dr Marija Jančić Zguricas - Savremena shvatanja u
funkciji, dijagnostici i terapiji endokrinog sistema
35. Ak. dr Ljubo Vujović - Rimsko carstvo
20. Ak. Prim. dr Sci. Med. Savo Bojović - Višestruk, značajan
doprinos Intim set kreme u post klimakteričnom periodu
seksualne aktivnosti
36.Ak. Doc. dr Mirsad Nuković, Msc Ismet Suljović-Virtuelno
društvo nova paradigma današnjice
VI.Biotehnologija
IV.Bogoslovlje i duhovnost
37. Msc. Jozef Baruhović -Mogućnosti uvođenja solarnih
fotonaponskih postrojenja u Srbiji
21.Ak.dr Zorica Arsić Mandarić - Značaj poezije u duhovnom
trajanju naroda
38. Ak. Olga Zorić, Mr Milan Mlađenović, Ing Vojkan Stanković,
Aleksandar Panajotov - Entropijske promene u mikro sredinama
22. Ak. Prof. dr Velimir Lj. Ćerimović - Sveti ili svetovni prostor
pravoslavne crkvene porte
39. Ak. Prof. dr Biljana Radojičić - Veterinarska profesija u službi
javno zdravlja
V.Društvene nauke
VII.Umetnost
23. Doc. dr Srđan Blagojević, Ak. dr Milovan Lakušić - Bitne
funkcije savremene države
40.Ak. Prof.dr Slobodanka Đolić - Zadovoljstvo uživanja u
nastavi engleskog kao međunarodnog jezika
-
SPONZORSTVA - Organizatori pozivaju
zainteresovana preduzeća, institucije kao i
pojedince da reklamiranjem i izlaganjem svojih
proizvoda i usluga u toku trajanja skupa, kao i
štampanjem reklamnog materijala u Zborniku
radova u iznosu od 50.000 din po strani, daju
doprinos ovom skupu i podižu ga na viši nivo.
Napomena!
U toku simpozijuma, u subotu organizovaće se
obilzak fruškogorskih manastira sa ručkom.
Cena ekskurzije je 50 EU. Zainteresovani je
potrebno da se jave do 31. marta.
ORGANIZACIONI ODBOR Vam Želi prijatan
boravak na 4. SINOVIS-u u Beogradu.
33. Dušan Jakšić - Rehabilitacija u krivičnom pravu Srbije
18. Ak. dr Zorica Arsić Mandarić - Oštećenja donjeg
laringealnog nerva kod karcinoma pluća
24.Ak. Prof. dr Radoja Radić Ekonomski razvoj u uslovima
globalizacije
25. Ak. prof. dr Slobodan Nešković - Ekonomsko ratovanje i
bezbednost država u savremenim međunarodnim odnosima
44. Ak. dr Zorica Arsić Mandarić - Značaj poezije u duhovnom
trajanju naroda
41. Mr um. Ivana I. Flegar - Polimer novčanice
42. Vesna Anđelić Nikolendžić - Porodične vrednosti u
romanima Dž. K. Rouling o Hariju Poteru
43. Ak. Dragoljub -Drago Đokić, vajar - Bog je poslao Nikolu
Teslu da stvara čuda na ovoj maloj planeti Zemlji,
U SKAIN-u je osnovan klub nosilaca Ordena
Viteza - Tesle, dosadašnji dobitnici:
1.Milorad Dodik, Predsednik Republike Srpske
2.Slobodan Pavlović, vlasnik kompanije Slobomir
3.Akademik Petar Bokun, posthumno
4. Akademik Svetomir Stožinić
5. Njegova Svetost Patrijarh Irinej
6. Nj.K.V. Princ Aleksandar II Karadjorđević
7. Akademik Vojislav Vukčević
8. Akademik Olga Zorić
9. Akademik Slobodanka Đolić
Download

4. SINOVIS-2014.