Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 3375-9/16
Датум: 13. новембар 2014. године
Београд
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2
Министарство спољних послова
Назив наручиоца:
Београд, Кнеза Милоша бр 24-26
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:
www.mfa.rs
Орган државне управе
Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 10/2014
услуге
Предмет јавне набавке је набавка услуга - Одржавање и поправка
биротехничке опреме фотокопир уређаја, мултифункционалних
уређаја, штампача, рачунских и писаћих машина .
Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања и
поправке канцеларијских уређаја 50310000
Услуге поправке фотокопирних уређаја 50313100
Услуге одржавања фотокопирних уређаја 50313200
Услуге поправке и одржавања телефакс уређаја 50314000
Услуге поправке и одржавања рачунских и
књиговодствених уређаја 50311400
Услуге одржавања и поправке периферних рачунарских
уређаја 50323000
Критеријум за доделу уговора:
Најниже понуђена цена
Измена и допуна конкурсне На основу члана 63. став1. Закона о јавним набавкама ( Службени
гласник РС број 124/2012), врши се измена конкурсне
документације
документације јавне набавке број ЈНМВ 10/2014, у делу табела
бр.2 стр 25/43 и табела бр.6 страна 28/43. Модел уређаја
„FOTOKOPIR MINOLTA CSPRO EP2050“ биће изузет од захтева
за давањем понуде. у свему остаком конкурсна документација
остаје не промењена.
Лице за контакт:
Здравко Драјић и Весна Маринковић, тел и 306 8413 и 306
8761
КОМИСИЈА
објавити на:
-
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца
47
48
49
50
ФОТОКОПИР АПАРАТИ
Ред.
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ТАБЕЛА 2
Назив
Ком.
FOTOKOPIR CANON 3225
FOTOKOPIR CANON IR 2520
FOTOKOPIR CANON IR 3530
FOTOKOPIR CANON IR2020
FOTOKOPIR CANON IRA4035I
FOTOKOPIR CANON NP 6035
FOTOKOPIR CANON NP 6317
FOTOKOPIR KYOCERA KM1500
FOTOKOPIR LANIER 5622
FOTOKOPIR NACHUATEC 1300F
FOTOKOPIR NASHUATEC 2705
FOTOKOPIR RICOH AFFICIO AF C 270
FOTOKOPIR RICOH AFICIO 2045
FOTOKOPIR RICOH AFICIO 551
FOTOKOPIR RICOH AFICIO AF2015
FOTOKOPIR RICOH AFICIO MP 3010
FOTOKOPIR RICOH AFICIO MP1015
FOTOKOPIR RICOH AFICIO MP1600
FOTOKOPIR RICOH AFICIO MP2000
FOTOKOPIR RICOH AFICIO MP5000BADP
FOTOKOPIR RICOH FT 4015
FOTOKOPIR RICOH FT 4615
ТЕЛЕФАКС АПАРАТИ
Ред.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
18
30
40
STAMPAC PLOTER HP DESIGNJET 800
STAMPAC SAMSUNG ML-7050
STAMPAC SINDORICOH LP 1900N
STAMPAC SINDORICOH LP 3320
Назив
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
APARAT CANON 1160
APARAT CANON L120
APARAT CANON L380
APARAT MULTIPASS C30
APARAT PANASONIC KX780
APARAT PANASONIC KX F-500
APARAT PANASONIC KX FL-513
APARAT PANASONIC KX FL-613
APARAT PANASONIC KX FP-155
APARAT PANASONIC KX FP-81
APARAT PANASONIC KX FT-21
APARAT PANASONIC UF-550
APARAT PANASONIC UF-560
1
1
1
4
2
1
3
1
1
1
1
10
2
3
8
1
1
1
1
4
1
2
Број отисака на
који се ради
редован сервис
за један уређај
20.000
10.000
20.000
10.000
20.000
10.000
10.000
5.000
20.000
10.000
10.000
5.000
20.000
20.000
10.000
20.000
10.000
10.000
15.000
20.000
5.000
5.000
ТАБЕЛА 3
Ком.
1
1
1
1
3
2
9
16
6
1
3
2
1
25/43
1
2
Bubanj i brisač
bubnja-reparacija
Developer
RICOH
MP5000
(20.000 )
kopija
NASHUA
2705
(10.000)
kopija
NASHUA
1300F
(10.000)
kopija
LANIER
5622
(20.000)
kopija
KYOCERA
KM1500
(5.000)
kopija
/
/
/
/
/
UPISATI CENU DELOVA SA ZAMENOM U DIN.
Red.broj
MARKA I MODEL FOTO-KOPIR APARATA / BROJ URAĐENIH KOPIJA ZA REDOVNI SERVIS
NAZIV REZERVNOG
DELA I POTROŠNOG
MATERIJALA ZA
ZAMENU
Teflon valjak
ili fixing film unit
Silikonski
4
valjak
Separation roller
5
(PickUp)-ručno
Separation roller
6
(PickUp)-kaseta
Magnetni
7
valjak
Čistač-nož magn.
8
valjka
Exposure lamp
9
ili LED
Cena redovnog
10
servisa (broj kopija)
u din
Cena norma časa u
11
din
UKUPNO bez PDV-a u din
(redovi od 1-11)
3
UKUPNO ZA SVE MAŠINE BEZ PDV-a U DINARIMA
ТАБЕЛА БР.6 –
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
28/43
Download

Izmena konkursne dokumentacije 2