Výzkumný ústav balneologický,
veřejná výzkumná instituce
Mšené-lázně, Česká Republika
byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011
Zakladatel a hlavní předmět činnosti VÚB
Zakladatelem podle zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích je obec Mšenélázně. VÚB navazuje na zrušený a dlouhodobě chybějící Výzkumný ústav balneologický s.p.
(dále VÚB s.p.), který byl založen v roce 1952, a který velmi napomohl rozvoji československého
lázeňství na vědeckém podkladu, získal prestižní postavení doma i v zahraničí. VÚB s.p. byl
však v roce 1992 bez náhrady zrušen. VÚB věnuje velkou pozornost úkolům, které mohou
pomoci vyvést české lázeňství z krize, která je výrazně hlubší než v jiných zdravotnických
oborech. Z toho důvodu se Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. (dále jen VÚB) musí věnovat i
řešení vazeb na problematiku mimo resort zdravotnictví.
Hlavním předmětem činnosti VÚB je základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneo medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky a v oborech souvisejících, uskutečňovaný
v rámci regionu, ale i mimo něj. VÚB dále zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti
v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.
,
Další a jiné předměty činnosti VÚB
Předměty dalších činností VÚB jsou:
Získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací.

Vydávání vědeckých publikací.

Poradenská a popularizační činnost.

Pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů.

Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb. a násl. o veřejných výzkumných institucích;
prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve
veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.

Předměty jiných činností VÚB jsou:
Projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče

Projektování a analýzy v oboru informatiky ve zdravotnictví.

Odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů.

Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 50% pracovní kapacity VÚB

Vedení a Rada ústavu VÚB
Vedení VÚB, v.v.i.
Ředitelem ústavu je Ing.Václav Dvořák, MBA.

Rada ústavu VÚB, v.v.i.
Ing. František Och, předseda Rady,

Ing. Josef Bíža, místopředseda Rady pro spolupráci se Sdružením lázeňských míst, starosta Mšenélázně

Ing. Václav Dvořák, MBA, místopředseda Rady pro strategii a ekonomiku

MUDr. Ĺubomír Mankovecký, Csc, místopředseda Rady pro biomedicinský výzkum

RNDr. Ondřej Mráz, místopředseda Rady pro balneotechniku, jednatel Envibios s.r.o.

RNDr Jiří Schlanger, místopředseda Rady pro rozvoj lázeňství v systému péče o zdraví a sociáloní
dialog

Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc, místopředseda Rady pro informatiku, ředitelka a členka rady
EuroMISE centra, Ústav informatiky, Akademie Věd ČR, ředitelka Centra Biomedicínské Informatiky

Dozorčí rada ústavu VÚB, Vědecká rada VÚB
Dozorčí rada ústavu VÚB, v.v.i. (dále DR)
JUDr. Petr Novák, právník, předseda DR

MUDr. Darina Kosorinová, Kolegium karlovarských lázeňských lékařů a Lázně Evženie

Miluše Jarošíková, OÚ Mšené-lázně

MUDr. Jan Medonos, primář Lázně Mšené a. s.

RNDr. Pavel Sysel, CSc., balneotechnik

Vědecká rada VÚB, v.v.i.
Vědecká rada se v současné době ustavuje. Zájem o členství projevili odborní zástupci z prestižních
vědecko-výzkumných, vzdělávacích a konzultačních institucí se zaměřením na obory balneo-medicíny,
terapie, techniky, ekonomiky a informatiky.

Aktuálně
Rok 2012 skončil obratem ve výši 496 tis. Kč a 11% ziskem, který se převedl do roku 2013

Pro rok 2013 se očekává obrat cca 4,5 mil. Kč a probíhají přípravy na období 2014 – 2020.

Regionální dílčí S3 strategie inovačního rozvoje lázeňství pro dva české kraje

Pilotní klinický výzkum nového přírodního produktu s působením na pohybové ústrojí ve spolupráci s
Ústavem informatiky AV ČR financovaný z ústavních zdrojů

Spolupráce s Českou rozvojovou agenturou na projektu České hospodářské pomoci pro revitalizaci a
rozvoj lázeňství v Gruzii

Semináře o využití Finanční spoluúčasti zaměstnanců ve zdravotnickém a sociálním podnikání

Aktivní úspěšná účast na The special topic conference (STC) “Data and Knowledge for Medical
Decision Support” pořádané Společností biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky ČLSJEP a European Federation of Medical Informatics (EFMI)

Projekt výzkumu pro hodnocení lázeňských subjektů a wellness ve státech Visegradské 4

Zahájení provozu pracoviště ústavu Praha, ředitel RNDr. Ondřej Mráz

VÚB vybízí ke spolupráci
Instituce i jednotlivé odborníky, kteří mohou aktivně spolupracovat v oboru výzkumné i poradenské
činnosti ústavu. Spolupráce je možná na přípravě žádostí o účastech na grantech a výzkumných
úkolech, tak na zakázkách projektování a poradenství pro klienty ústavu.

VÚB nabízí:
Léčebným lázním poradenství a projekty v oblasti informačních systémů, standardizace léčebné
péče, odbornou pomoc pro registraci zdravotnických zařízení, vytváření vhodných léčebných plánů
s důrazem na jejich léčebnou i ekonomickou efektivnost, vytváření podnikových norem na jednotlivé
procedury a projektů péče o přírodní léčivé zdroje. Operativní odbornou pomoc při formulacích žádostí
o přidělení dotací.

Samosprávám léčebných míst pomoc při formulaci statutů lázeňských míst a objektivizaci podmínek
omezujících či vymezujících zejména podnikání na lázeňských územích včetně expertní činnosti
(znalecké posudky, apod.).

Regionům zpracování dílčích S3 strategií inovačního rozvoje lázeňství v kraji.

Zdravotním pojišťovnám při zlepšování zavedených nebo zaváděných informačních systémů ve
schopnosti využívat standardy HL7 a pomoc při využívání standardizace léčebných plánů pro kontrolu
léčebné lázeňské praxe.

Věcná náplň a podmínky spolupráce
Věcnou náplň a podmínky spolupráce rádi projednáme do vyčerpání disponibilních kapacit

Kontakty VÚB, v. v. i.
Adresa:
Sídlo: Mšené-lázně, Mládežnická 211, PSČ 41119, ČR
pracoviště Praha: Pod vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8, areál ÚI AV ČR
Telefon:
+420 416 865 220
Fax:
+420 416 865 195
Mobil:
+420 606 623 666
E-mail: [email protected]
Website:
www.balneologie.eu
Kontaktní osoby:
Josef Bíža, Václav Dvořák, Ondřej Mráz, František Och, Jiří Schlanger, Jana Zvárová
Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci.
Download

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.