Biomasa
Geotermální energie
Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné
energie je biomasa. Biomasa je organická hmota rostlinného (dřevo, sláma apod.) nebo živočišného původu (exkrementy užitkových zvířat).
Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského
jádra a je vlastně nejstarší energií na naší planetě Zemi, protože je to energie, kterou získala Země při svém vzniku.
Využití biomasy
•
termomechanicky: spalování nebo zplyňování dřeva, slámy apod.
V tomto případě se biomasa používá při výrobě tepla
a ohřevu v rodinných domech, bytech, v průmyslu i zemědělství. Lze ji využít i v biomasových teplárnách, kde se
vyrábí jak teplo, tak i elektrická energie.
•
mechanicko - chemicky: výroba bionafty
Bionaftu lze využít k výrobě elektrické energie a tepla
v kogeneračních jednotkách a jako pohonnou hmotu automobilů.
•
biomechanicky: produkce bioplynu
Zdrojem substrátu pro výrobu plynu v bioplynových
stanicích mohou být plodiny produkované v zemědělství
(kukuřice, traviny), odpady z rostlinné i živočišné zemědělské výroby, organický odpad z domácností, pohostinství,
z komerční sféry, odpad z kafilérií. Při rozkladu biomasy
vzniká bioplyn, který se využívá k výrobě elektrické energie
a tepla v kogeneračních jednotkách.
Podmínky pro provoz
Účinnost využití biomasy je závislá na její kvalitě – obsahu
vody, organických látek. Dále je nutné používat technologická zařízení na vysoké technické úrovní s vysokou účinností
výroby energií.
Zařízení spalující biomasu je nutno budovat v centru oblastí,
kde se biomasa vyskytuje. Náklady na její svoz z větších
vzdáleností jsou totiž značné.
Při výrobě elektrické energie v bioplynových stanicích
vzniká i teplo. Je nutné zajistit jeho odběr.
E.ON mi pomáhá šetřit peníze i přírodu
Odhalte tajemství úspor energie
a využívání alternativních zdrojů
na www.ekobonus.cz.
Využití geotermální energie
Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro
výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách.
V současné době se geotermální energie v České republice
využívá na vytápění plaveckých bazénů a areálu ZOO v Ústí
nad Labem. V Děčíně je tento druh energie využíván ve
výtopně CZT.
Teplo ze země lze čerpat i za pomoci tepelného čerpadla
a využívat ho k vytápění domů. K tomuto účelu nemusí být
voda ze země tak horká.
Podmínky pro provoz
Využití geotermální energie je ale většinou technologicky
náročné, neboť horká voda z vrtů je obvykle silně mineralizovaná a zanáší technologická zařízení, což má za následek
nutnost časté výměny potrubí a čištění systému. Navíc je
dostatečný tepelný spád obvykle zároveň spojen s geologickou nestabilitou oblasti, v níž se nachází, což klade vysoké
nároky na kvalitní stavbu schopnou odolávat zemětřesením.
Výhody
+
+
+
výroba „čisté“ energie bez škodlivých emisí a odpadů
bezobslužný provoz
rovnoměrná a spolehlivá výroba
Nevýhody
-
-
vysoká investice
omezený počet lokalit
Obnovitelné zdroje
E.ON Poradenská centra
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Jakubské náměstí 7
602 00 Brno
Praktické informace o úsporách energií
a využití obnovitelných zdrojů
Zákaznická linka
T 840 111 333
[email protected]
www.ekobonus.cz
Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které
se neustále přirozeným způsobem obnovují.
Nacházejí se všude kolem nás. Jejich využitím
šetříme nejen primární zdroje energie, např. uhlí,
ale především naše životní prostředí.
Výhody
+
+
+
výhodná a ekonomicky úsporná varianta pro vytápění
využití odpadních látek = nemusíme řešit jejich likvidaci
kladný vliv na životní prostředí - nepřispívá ke zhoršo-
vání skleníkového efektu
-
-
-
velké nároky na obsluhu
náročné na dopravu a logistiku paliva
zajištění odběru jak elektrické energie, tak i tepla
ECZR 04/2014
Nevýhody
Vodní energie
Větrná energie
Solární energie
Využití energie vody má u nás dlouholetou tradici. Mlýny,
pily a hamry dříve sloužily k nejrůznějším lidským činnostem. Od poloviny 20. století se vodní energie využívá především k ekologicky čisté výrobě elektřiny.
Již naši předkové dokázali vítr využívat a přeměňovat jeho
energii na energii mechanickou. V současné době je energie
větru využívána k výrobě elektřiny.
Sluneční energie je nejdůležitější formou energie, bez které
by život na naší planetě nebyl možný. Přímo či nepřímo na
ní závisí všechny děje odehrávající se na Zemi.
Princip fungování větrné elektrárny
Využití sluneční energie
Vítr pohání lopatky větrných kol, které roztáčejí generátory
pro výrobu elektrické energie.
•
k výrobě tepla
Solární kolektor přeměňuje sluneční energii na teplo.
To se pomocí teplonosné látky přivede do zásobníku,
odkud je využíváno na ohřev vody a k vytápění.
Princip vodní elektrárny
Vodní elektrárna se skládá ze stavební části (jez, náhon,
přehrada) a technologické části (turbína a generátor).
Vodní elektrárna využívá energii proudící vody, která pohání
lopatky turbíny. Turbína je spojena s generátorem, který
vyrábí elektrickou energii.
Vyrobená elektrická energie je využívána pro dodávku do
rozvodné sítě nebo se používá v kombinaci s akumulátory
pro vlastní spotřebu (např. horské chaty).
Podmínky pro provoz
Podmínky pro provoz
Rozhodující podmínkou pro optimální využití vodní energie
je správná volba lokality vodního toku s ohledem na průtok,
spád a zachování minimálního průtočného množství vody.
Lokalita vhodná pro výstavbu větrné elektrárny by měla
mít průměrnou rychlost větru minimálně cca 5 m/s. V České
republice jsou pro výstavbu větrných elektráren vhodné
horské lokality cca od 600 m nad mořem.
čidla rychlosti
a směru větru
rotor
s rotorovou
hlavicí
Hráz
generátor
El. stožár
Vodní
nádrž
Elektrický generátor
•
k výrobě elektrické energie
Přímá přeměna energie slunečního záření v elektrickou
energii je možná na základě fotoelektrického jevu, při němž
částice světla (fotony) přímo dopadají na solární článek
a svojí energií z jeho struktury „vyrážejí“ elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na
využitelný stejnosměrný elektrický proud.
Budova
elektrárny
Hřídel
Tlakový
přiváděč
elektrická přípojka
Turbína
elektrorozvaděče
silnoproudého
a řídicího obvodu
Odpadní kanál
betonový armovaný základ elektrárny
Podmínky pro provoz
Výhody
+
+
+
výroba „čisté“ energie bez škodlivých emisí a odpadů
nízké provozní náklady
dlouhá životnost
Nevýhody
-
-
nerovnoměrnost dodávky – závislost na velikosti
průtoku (na meteorologických podmínkách)
omezený počet lokalit
Výhody
+
+
+
výroba „čisté“ energie bez škodlivých emisí a odpadů
plně automatický, bezobslužný provoz
výroba elektrické energie v místech,
kde není rozvodná síť
Nevýhody
-
-
-
-
technicky náročné, finančně nákladné stavby
nerovnoměrnost dodávky
vysoká hlučnost
estetické narušení krajiny
Rozhodující podmínkou pro optimální využití slunečního
záření je správné umístění kolektorů. Vhodné umístění je
na jih, jihozápad, sklon kolektorů by měl být pro celoroční
provoz 45°. Kolektory se umísťují tak, aby nebyly stíněny.
Výhody
+
+
+
výroba „čisté“ energie bez škodlivých emisí a odpadů
nízké provozní náklady
plně automatický, bezobslužný provoz
Nevýhody
-
-
technicky náročné, finančně nákladné stavby
nerovnoměrnost dodávky
Download

Obnovitelné zdroje