РЕЗУЛ
ЛТАТИ
И
ШКОЛ
ЛСКОГ ТАКМИ
ИЧЕЊА
А
ИЗ АНАТО
А
ОМИЈЕ
Е И ФИЗ
ЗИОЛО
ОГИЈЕ
1. М
МЕСТО ДЕЛ
ЛЕ: ВАСИ
ИЋ ТЕОД
ДОРА I
-2 И ЈО
ОВАНОВ
ВИЋ ТЕО
ОДОРА I -3 2. М
МЕСТО : БИЛАЛ
ЛОВИЋ ДИАНА
А I ‐3 3.М
Мехмеди Д
Дијана I ‐2 12.Рааденковић
ћ Ивана I ‐‐1 4.Кр
рсмановић
ћ Анђела I ‐2 13.Ђуукнић Или
ија I ‐4 5.Јашић Татјаана I ‐2 14. Пе
ерић Мил
лица I ‐4 6. Јо
овановић Јелена I ‐3 15.Фи
илиповић Аљоша I ‐4 7.Вуукајловић
ћ Милица I ‐2 16.Ђо
орђевић М
Маша I ‐2 8. М
Митрић Ан
нђелија I ‐5 17.Стаанковски Филип I ‐4
4 9.Ш
Шпехар Сун
нчица I ‐4 18.Граховац Ан
нђела I ‐4 10.К
Карашиће
евић Сара I ‐2 19.Гал
лић Мари
ија I ‐5 11.Д
Диклић Нааталија I ‐2 20. Бо
ожиновић
ћ Валентина I ‐4 21. Паавловић М
Марко I ‐4 актив настаавника анато
омије и физи
иологије
Download

Rezultati školskog takmičenja iz anatomije i fiziologije 2014/2015.