INSTALACIJA I POKRETANJE XAMPP SERVERA
Prije nego što počnemo sa upoznavanjem sa nestruktuiranim programiranjem u programskom
jeziku SQL (skr. engl. Structured Query Language) dat ćemo osnovne korake u instalaciji
Xampp servera.
Da bismo mogli da izrađujemo dinamičke web stranice neophodno je da imamo instaliran
php, podignut web server i istaliranu neku od baza podataka (u našem slučaju koristićemo
mySQL). XAMPP je jedan od gotovih web-server paketa koji nam omogućava da na veoma
jednostavan način instaliramo sve što nam je potrebno za nesmetan razvoj php aplikacija na
lokalnom računaru. Namijenjen je za prostu instalaciju Apache servera na Windows računare,
kao i za upotrebu u lokalnoj mreži, ali i kao web server. U sebi sadrži Apache server, mySQL
server, PHP, i Perl i instalira ih sve zajedno sa konfigurisanim modulima i postavkama.
1. Prvi korak u instalaciji jeste preuzimanje Xampp paketa sa linka:
https://www.apachefriends.org/index.html
Mi ćemo koristiti Windows instalaciju.
2. Po preuzimanju pokrećemo
instalaciju:
3. Odaberemo pakete koje ćemo
koristiti u daljem radu:
4. Odaberemo instalacijski direktorij:
5. Odaberemo opciju BitNami koja će
nam koristiti u daljem radu:
6. Posljednji koak koji nas obavještava
o pokretanju instalacije:
7. Instalacija:
8. U toku instalacije pojavljuju se razne
korisne poruke koje nas uvode u Xampp:
9. Kraj instalacije:
10. Pokretanje Control Panel-a:
11. Pokrećemo Apache i MySQL
module:
12. Pri pokretanju Apache i
MySQL modula treba dati
naredbu Windows Firewall-u
da dozvoli pokretanje modula:
Rad u Xampp-u može da otpočne!
PRVI KORACI U XAMPP-U
Nakon što odaberemo jednu od opcija Admin, ili pod opcijom Apache ili pod opcijoma
MySQL otvoriće nam se jedan od prozora:
Apache
MySQL
Obje teme, i PHP i SQL ćemo zasebno obraditi u poglavljima koja slijede.
Download

INSTALACIJA I POKRETANJE XAMPP SERVERA