Projekat: Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona
Seminar „Integracija ekoremedijacije u obrazovanju“
Razvoj studija Zaštite okoliša na Biotehničkom
fakultetu i pregled implementiranih projekata
Univerzitet u Bihaću
Biotehnički fakultet
Prof.dr.sc.Halid Makić
Bihać, 10. novembar 2014. godine
Saradnici na projektu
Voditelj projekta:
Limnos d.o.o., Ljubljana
Bosanski saradnici:
Una Consulting d.o.o., Bihać
Stručnjaci iz Biotehničke fakultete, Bihać
Ceteor d.o.o., Sarajevo
Slovenski podizvođać:
ERICo d.o.o., Velenje
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću je osnovan 1998. godine
kao jedna od članica Univerziteta u Bihaću.
Prvi studenti upisani akademske 1998/99.godine
•
•
•
Postojeći odsjeci:
Prehrambeni
Poljoprivredni
Šumarski
Lokacija: -nastava: Osnovna škola Žegar
Vježbe: laboratorij Zavoda za javno zdravstvo USK, Laboratorij
Gimnazije Bihać, Industrijske laboratorije Šipad Bina Bihać i
Polietilenka Bihać
Danas je Biotehnički fakultet visokoškolska ustanova Unsko-sanskog
kantona koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno istraživačku
djelatnost i ima status organizacione jedinice u okviru Univerziteta u Bihaću.
Nastavni i naučno-istraživački rad se organizirao kao diplomski i
postdiplomski studij, a od akademske 2010/11 godine je organiziran i II ciklus
studija – Master studij za sticanje magistra struke u trajanju od godinu dana, za
studente sa ostvarenih 240 ECTS bodova i dvije godine, sa ostvarenih 180
ECTS bodova.
• Od akademske 2006/07. godine, Biotehnički fakultet je
krenuo sa implementacijom Bolonjske deklaracije i upis
studenata na studij odsjek Prehrabena tehnologija smjer
Prehrambena tehnologija i smjer zaštite okoliša,
Poljoprivredni sa 5 smjerova (organska poljoprivreda,
voćarstvo-vinogradarstvo,
ratrastvo-povtlarstvo,
stočarstvo i opšti smjer).
• Interes za uvođenje ekologije u nastavni plan i program
potakli su nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta i u
NPP uveden premet Ekologija.
• Organiziran studij 3+2+3
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 2005/2006. GODINA
BOLONJSKOM PROCESU/
ODSJEK PREHRAMBENI - SMJER
ZAŠTITA OKOLIŠA
I GODINA
/PO
I SEMESTAR
SUMARNO
B
R
NASTAVNI PREDMET
P V S
1
Humana ekologija
2
1
1
30
2
Matematika I
3
2
0
45
3
Fizika I
3
1
1
45
4
Informatika
2
2
0
30
5
Anorganska hemija
2
2
0
30
6
Osnove mašinstva
2
1
0
30
7
IZBORNI PREDMET (Lista A)
2
1
6
2
1
1
2
9
0
30
X
SUMARNO
I GODINA
P
ECTS
V
1
5
3
0
1
5
3
0
3
0
1
5
3
0
S
1
5
3
OBAVEZN
I
OBAVEZN
I
OBAVEZN
I
OBAVEZN
I
OBAVEZN
I
OBAVEZN
I
2
IZBORNI
3
0
1
5
7
7
0
4
0
4
2
30
II SEMESTAR
SUMARNO
B
R
1
2
3
4
5
6
7
8
PREDMET
NASTAVNI PREDMET
Uvod u ekologiju
Matematika II
Fizika II
Numeričke metode
Analitička hemija
Anorganska hemija
Strani jezik
IZBORNI PREDMET (Lista B)
SUMARNO
P
V
3
2
2
1
2
2
1
2
15
S
2
2
1
2
2
2
1
2
14
30
P
1
0
0
0
0
0
0
0
1
V
45
30
30
15
30
30
15
30
30
30
15
30
30
30
15
30
S
15
0
0
0
0
0
0
ECTS
PREDMET
6
5
4
3
5
5
1
2
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
IZBORNI
31
II GODINA
III SEMESTAR
SUMAR
NO
B
R
1
2
3
4
5
6
7
X
NASTAVNI PREDMET
Statistika
Organska hemija I
Analitička hemija
Fizikalna hemija
Geohemija
Instrumentalne metode analize
Strani jezik
SUMARNO
P
V
1
2
2
4
2
2
1
14
S
1
3
3
3
2
2
1
15
29
ECTS
P
0
0
0
0
0
0
0
0
15
30
30
60
30
30
15
V
15
45
45
45
30
30
15
PREDMET
S
0
0
0
0
0
0
0
2
5
5
9
5
3
1
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
30
II GODINA IV SEMESTAR
SUMARNO
B
R
NASTAVNI PREDMET
P
V
S
P
V
ECTS
PREDMET
S
1
2
3
Organska hemija II
Instrumentalne metode analize
Mikrobiologija okoliša
3
3
2
2
2
3
1
0
0
45
45
30
30
30
45
15
0
0
6
5
4
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
4
Toksikologija
3
1
1
45
15
15
5
OBAVEZNI
5
Radiohemija i zaštita od radijacije
2
2
0
30
30
0
5
OBAVEZNI
6
Pravni aspekti zaštite okoliša
2
1
0
30
15
0
3
OBAVEZNI
15
15
0
2
OBAVEZNI
7
X
Strani jezik
1
1
0
SUMARNO
16
12
2
30
30
III GODINA V SEMESTAR
SUMARNO
B
R
1
2
3
4
5
6
X
NASTAVNI PREDMET
Identifikacija organskih komponenti
Reakcioni mehanizmi
P
V
S
3
3
3
2
2
2
15
Osnove procesnog i hemijskog inžinjerstva
Upravljanje vodama
Informatika u zaštiti okoliša
Strani jezik
SUMARNO
III GODINA VI SEMESTAR
B
R
1
2
3
4
5
6
X
NASTAVNI PREDMET
P
V
Pročišćavanje otpadnih voda
Zaštita zraka
Hemijska tehnologija
Polimeri
Principi biotehnologije
SUMARNO
1
0
0
1
0
0
2
V
45
45
45
30
30
30
PREDMET
7
6
6
5
4
2
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
S
30
30
15
30
30
0
15
0
0
15
0
0
30
S
3
3
3
2
2
3
16
Osnove procesnog i hemijskog inžinjerstva
P
2
2
1
2
2
0
9
26
ECTS
2
2
2
2
2
2
12
29
0
0
0
0
0
1
1
SUMARNO
ECT
S
P
S
V
45
45
45
30
30
45
30
30
30
30
30
30
PREDMET
0
0
0
0
0
15
4
5
5
4
4
8
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
OBAVEZNI
30
IZBORNI PREDMETI LISTA A
BR
1
2
3
NASTAVNI PREDMET
Sociologija
Socijalna psihologija
Estetika
P
V
2
2
2
0
0
0
SUMARN
O
P
30
30
30
0
0
0
SUMARN
O
P
30
30
30
S
2
2
2
ECTS
V
PREDMET
S
30
30
30
0
0
0
2
2
2
IZBORNI
IZBORNI
IZBORNI
IZBORNI PREDMETI LISTA B
BR
1
2
3
NASTAVNI PREDMET
Principi filozofije
Historija filozofije
Etika
P
V
2
2
2
S
2
2
2
ECTS
V
PREDMET
S
30
30
30
0
0
0
2
2
2
IZBORNI
IZBORNI
IZBORNI
• Od akademske 2010/11 godine je organiziran i II ciklus
studija – Master studij za sticanje magistra struke u trajanju
od godinu dana, za studente sa ostvarenih 240 ECTS bodova i
dvije godine, sa ostvarenih 180 ECTS bodova.
• Nakon završetka studija stiče se zvanje:
• - I ciklus bachelor zaštite okoliša
• - II ciklus magistar zaštite okoliša
Šifra
ZO -1
NASTAVNI PLAN I
PROGRAM II CIKLUSA
STUDIJA NA
BIOTEHNIČKOM
FAKULTETU
ZAŠTITA OKOLIŠA
U. sati
ECTS
Izvori zagađenja u tehnologijama
60
6
ZO – 2
Biološki postupci obrade otpadnih voda
60
6
ZO -3
Polimeri i okoliš
60
6
ZO -4
Metode naučnog rada
30
3
ZO –I
Izborni predmet; A lista
60
6
ZO –I
Izborni predmet; B lista
30
3
300
30
UKUPNO I SEMESTAR
II SEMESTAR
UKUPNO I SEMESTAR
ZO -5
Bioindikatori
ZO -6
Analitika prirodnih i otpadnih voda
60
60
6
6
ZO -7
Metode sanacije hemiskih akcidenata.
60
6
ZO -8
Reciklaža otpadnog materijala
60
6
ZO –I
Izborni predmet; A lista
30
3
ZO –I
Izborni predmet; B lista
30
UKUPNO II SEMESTAR
3
300
30
III SEMESTAR
ZO -9
Upravljanje zrakom, vodom i tlom
60
6
ZO -10
Zaštita od zračenja
60
6
ZO -11
Upravljanje čvrstim otpadom
60
6
ZO -12
Biotehnologija u zaštiti okoliŠA
60
6
ZO –I
Izborni predmet; A lista
30
3
ZO –I
Izborni predmet; B lista
30
UKUPNO III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Izrada master teze
3
300
30
60
30
60
30
960
120
UKUPNO IV SEMESTAR
U
1. Izborni predmeti – Zaštita okoliša-- lista (A)
2. Izborni predmeti – Zaštita okoliša- lista (B)
Šifra
Naziv predmeta
SATI
ECTS
40
ZO -I-7
ZO -I-8
ZO -I-9
ZO -I-10
ZO -I-11
Šifra
MJERENJE I UPRAVLJANJE PROCESIMA
ORGANSKE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE
PROJEKTIRANJE POSTROJENJA OBRADE OTPADNIH VODA
FIZIČKO HEMIJSKI POSTUPCI ZA OBRADU OTPADNIH MATERIJALA
INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA
Naziv predmeta
60
30
3
3
30
30
30
3
3
3
SATI
ECTS
40
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
-I-1
-I-2
-I-3
-I-4
-I-5
PRIJENOS TVARI I ENERGIJE
SAVREMENE ANALITIČKE METODE U ZAŠTITI OKOLIŠA
NAPREDNI PROCESI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
KATASTAR ZAGAĐIVAČA
ZBRINJAVANJE EE OTPADA
60
30
30
30
30
6
3
3
3
3
• Naučno-istraživački projekti
1. Study of anthropogeneaological polution after the war and the
establishment of protection measures in National park Plitvice and
the area of Bihać Municipality on the border line between Croatia
and Bosnia and Herzegovina (akronim: ANTHROPOL-PROT).2003.
Peti okvirni program Europske zajednice. Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću. 2003. (Project ICA2-CT-2002-10009), Saradnik
na projektu : dr. sc. Halid Makić.
2. Istraživanje čestičnih tvari u rijeci Uni i mikrobiološka analiza
sedimenta. 2003/2004. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Biotehnički fakultet - Univerzitet u Bihaću., Saradnik na projektu: dr.
sc. Halid Makić.
3. Strenghtening Quality Assurance in Bosnia-Herzegovina, Tempus
Joint Europen Project,(2005—2007.god) Kontraktor na projektu:
dr.sc. Halid Makić.
•
4. Zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada, Federalno ministarstvo okoliša i turizma
BiH 2007/08, Saradnik na projektu: dr. sc. Halid Makić.
•
5. Istraživanje strukturnih i elektronskih svojstava organskih kationa, aniona i radikala, te
predviđanje njihovih novih svojstava, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2007/08, Voditelj projekta: dr. sc. Halid Makić.
•
6. Projekcija upravljanja slivnim područjem rijeke Une kao preduslov razvoja održivog
turizma Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH 2007/08, Saradnik na projektu: dr.
sc. Halid Makić
•
7. Razvoj sistema osiguranja kvaliteta hrane i implementacija razvijenog modela za BiH,
2007/08. Bosna Forum Bosred, voditelj projekta dr.sc. Halid Makić.
8. Kontrola sigurnosnih uvjeta u sadržajima turističke ponude na području Unsko-sanskog
kantona, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 2007/08.godine, saradnik na
projektu
8. Razvoj QSPR modela za predviđanje rastvorljivosti pKa i apsorpcije lijekova, Federalno
ministarstvo obrazovanja i nauke 2008/08, Voditelj projekta: dr. sc. Halid Makić.
•
9. Kompjutersko dizajniranje novih antikancerskih lijekova - inhibitora protein
kinaza, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2012/2013. Voditelj
projekta Halid Makić
•
10. Opremanje biokemijske laboratorije s ciljem uključivanja studenata u
naučno-istraživačke procese, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
2012/2013, suradnik na projektu.
•
11. „Uspostavljanje kapaciteta selekcije otpda“, Federlano ministarstvo okliša i
turizma“ Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH“ Program 3.
Voditelj projekta dr.sc.Halid Makić.
•
12. Mogućnost efikasnog korištenja energije u obrazovnim institucijama,
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. Voditelj
projekta dr.sc.Halid Makić.
•
13. Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona,
Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Bihać i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republika Slovenije
2012-2014.god, Saradnik na projektu dr.sc.Halid Makić
•
1. „Biorazgradnja otpadne vode sa odlagališta gradskog otpada„
Voditelj projekta; Dr. sc.Jasmina Ibrahimpašić, docent
Projekat podržan od od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u 2012. godini
2. Naučno-usavršavanje u inostranstvu
"Ekoremedijacija - prečišćavanje otpadnih voda u biljnim uređajima", Ljubljana, Slovenija Projekat
podržan od od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u 2013. Godini
Voditelj projekta; Dr. sc.Jasmina Ibrahimpašić, docent
3. „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog
centra Grmeč“
Projekat podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na osnovu provedenog Javnog konkursa
za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednost prve faze
projekta, 50.000,00 KM.
Voditelj projekta; Dr. sc.Jasmina Ibrahimpašić, docent
4.“Izgradnja
biljnog uređaja za tretman laboratorijskih otpadnih voda sa izvođenjem
eksperimentalnih istraživanja"
Dio sredstava koji je odobren od strane od Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
USK-a 30.000,00 KM, u vrijednosti, je utrošen za definiranje podloga i izrada projektne dokumentacije za
tretman laboratorijskih otpadnih voda, tehnološka i tehnička rješenja, hidrograđevinski projekat i elaborat o
uticaju na životnu sredinu, zatim Elaborat o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja laboratorijskih i fekalnih
otpadnih voda.
5. ''Razvoj novog studijskog programa I ciklusa Zaštita okoliša, smjer Biotehnologija (4+1) na
Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću''
Projekat podržan od od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u 2013. GodiniOdobrena vrijednost
porojekta 10.000,00 KM.
6. ''Otimizacija malih biljnih uređaja za pročišćavanje komunalne otpadne vode'',
Voditelj projekta sa slovenske strane; Dr. sc. Darja Istenič, istraživač, LIMNOS, Podjetje za za aplikativno
ekologijo, doo
Ovlaštenja Fakulteta
1. ovlašenje od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
laboratoriji Biotehničkog fakulteta za ispitivanje otpadnih voda (usluge izrade Elaborata
monitoringa otpadnih voda kao i izradu Elaborata izračunavanje tereta otpadnih voda iskazanog
preko EBS-a
2. Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Biotehnički
Fakultet je ovlaštena naučno-stručna institucija za izradu projekta rekultivacije, odnosno
projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, te drugih projekata za poslove zemljišta,
kao i fizičko-kemijska ispitivanja (kontrola plodnosti zemljišta), biološka i mikrobiološka
ispitivanja
3. Fakultet se nalazi na listi ovlaštenih nositelja izrade Studije uticaja na okoliš i Plana
aktivnosti u postupku izdavanja okolinskih dozvola od strane Federalnog ministartstva okoliša i
turizma
Fakultet ima potrebnu opremu, laboratorije i kadrove za ispunjenost uvjeta za navedena
ovlaštenja.
U organizaciji Biotehničkog fakulteta i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, te ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Kruparađenja održana su
do sada dva naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „5. juni – Svjetski dan
zaštite okoliša“.
Naučno-stručni skup je oragniziran kroz četiri sekcije:
• Oblast voda (možda zaštita voda)
•Oblast tla i oblast zraka ( tlo i zrak)
•Oblast Upravljanje otpadom
•Okoliš, hrana i zdravlje
•Zaštita šuma
Odobreni projekti u 2010. godini- realizirani u 2011. godini i razlika planirana u
Budžetu za 2012. godinu
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Davalac sredstava
(finansijer)
Naziv projekta
Federalno
minist.obrazovanja
i nauke
Federalno
minist.obrazovanja
i nauke
Opremanje laboratorije za
Biotehnologiju
Federalno
minist.obrazovanja
i nauke
Federalno
minist.obrazovanja
i nauke
Federalno
minist.obrazovanja
i nauke
Ukupno:
Projekat o faznom
uvođenju radova
centralnog grijanja
Finansiranje opremanja
biblioteke Biotehničkog
fakulteta
Projekat nabavke
laboratorijske opreme
Unapređenje nastavnog
procesa u segmentu
materijalnog opremanja
biblioteke, učionica i
računarske sale
Odluka,
Rješenje,
Ugovor
Iznos
Utrošeno u
2011.god.
Utrošiti u
2012. god.
01-66103/10
30.000,00
25.236,14
4.773,86
01-66103/10
29.384,00
8.961,03
20.422,97
08-148824/10
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
14.098,50
14.098,50
0,00
106.482,50
51.285,67
55.196,83
08-1438191/10
04-3920964/09
Odobreni projekti na osnovu objavljenih rezultata po konkursima u Federaciji BiH ili
donesenih Odluka, Rješenja i potpisanih Ugovora od strane ostalih finansijera u 2011. god.
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Davalac sredstava
(finansijer)
Naziv projekta
Rekonstrukcija i adaptacija
građevinskog objekta za namjene
održavanja nastave i stručnih
skupova
Federalno minist.
Razvoj novog studijskog programa
obrazovanja i nauke
šumarstvo, smjer šumarski (4+1)
Federalno minist.
Razvoj studijskog programa II
obrazovanja i nauke
ciklusa – Analiza hrane
Federalno minist.
Kultivacija zemljišta-praktična
obrazovanja i nauke
primjena stečenih znanja
Federalno minist.
Inventarizacija Lipljena i Pastrmke u
obrazovanja i nauke
BiH i Republici Srbiji
ICEI-Institut za međun. Istraživanje o fitoremedijaciji
ekonom. saradnju
zemljišta
Federalno minist.
Poticaj udruženjima poduzetnika i
razvoja.poduz. i obrta
obrtnika i obraz.institucijama
Podrška u primarnoj poljoprivrednoj
Kanton.minist.poljop.
proizvodnji
vodopr.i šumarstva
Federalno minist.
obrazovanja i nauke
9.
Opština Bihać
10.
Federalno ministarstvo
okoliša i turizma
Ukupno:
Projekat botanička bašta
Projekat sirarstvo
Odluka,
Rješenje,
Ugovor
Ugovor br:
05-39-3757-1/11
Ugovor br:
05-39-3757-1/11
Ugovor br:
05-39-3757-1/11
Ugovor br:
05-39-3757-1/11
Ugovor br:
05-39-5614-1/11
Sporazum
03-1180/2011
Ugovor br:
01-14-1830/11
Rješenje br:
08-14-11861UP-1/11
Zaključak br:
08/2-28-2394
Ug.br: 06/1-225-1084/11-962
Iznos
56.000,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
25.000,00
10.000,00
4.980,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
163.980,00
Realizacija svih 163.980,00 KM planirana je u Budžetu za 2012. godinu.
- Od 2010.godine zapoćeo studij 4+1+3
-Trenutno priprema novih planova i programa za 4+1+3 samo za drugi ciklus
-Inovacije u nastavnom planu i progranu na drugi ciklus studija na zaštiti
okoliša:
a) Uvođenje novog studijskog smjera Biotehnologuja u zaštiti okoliša
(“Razvoj novog studijskog programa I ciklusa Zaštita okoliša, smjer
Biotehnologija (4+1) na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću''
Projekat podržan od od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u 2013.
GodiniOdobrena vrijednost porojekta 10.000,00 KM.
b) Novi predmeti na smjeru zaštita okoliša
-Matematičko modeliranje u zaštiti okoliša
-Ekoremedijacija
Studijski program: Studij II ciklusa zaštite okoliša Naziv predmeta: Ekoremedijacija
• Status predmeta: Obavezni Broj ECTS: 7
Cilj predmeta
• Upoznavanje studenata sa principima ekoremedijacije koja podrazumeva korišćenje prirodnih procesa u
zaštiti i unapredjenu ekosistema. Korišćenjem ERM tehnologija mogu se umanjiti ili poništiti uticaji
antropogenih destrukcija porijeklom iz turizma, saobraćaja, poljoprivrede, industrije, urbanih sredina,
rudarstva.
Ishod predmeta
• Osposobljavanje studenata za korišćenje prirodnih procesa i sistema za zaštitu i remedijaciju vazduha,
vode i zemljišta degradiranih antropogenim aktivnostima i osposobljavanje studenata za upotrebu
ekoremedijacionih tehnologija prvenstveno kroz integralni pristup prečišćavanju otpadnih voda.
Sadržaj predmeta:
Teorijski dio
• Uvod u ekoremedijaciju; Definisanje osnovnih termina; Klasifikacija ERM procesa.
• Strukture i funkcionisanje ekosistema. Proces degradacije prirode.
• Održivo korišćenje zemljišta sa aspekta ekoremedijacija.
• Tipovi ekološke remedijacije.
• Ekoremedijacija površinskih kopova i odlagališta pepela i šljake (principi biološke rekultivacije
degradiranog zemljišta, primjeri dobre prakse).
• Konstruisani biljni prečistači otpadnih voda (princip djelovanja, dizajn, strukture, konstruisanje,
održavanje, studija izvodljivosti).
• Osnove bioremedijacije
• Osnove fitoremedijacije
• Socioekonomski aspekti primjene ekoremedijacija (Granice tolerancije ekosistema na antropogene
aktivnosti) ERM plan: ciljevi, analize, preventivne i korektivne mjere, očekivani rezulati, tehnoekonomska
analiza).
Praktična nastava:
Priprema i konstruisanje oglednog pilot projekta remedijacionog modula za kondicioniranje nekog od medija
ekosistema.
Download

Razvoj studija Zaštite okoliša na Biotehničkom fakultetu i pregled