HOTEL EL MAR – KOD UTJEHE
HOTEL EL MAR KOD UTJEHE 2*
Datum ulaska u hotel ►
Datum izlaska iz hotela ►
1/3, 1/4 trokrevetna i
četvorokrevetna soba
14.jun
23.jun
125
23.jun
02.jul
171
02.jul
11.jul
189
11.jul
20.jul
195
20.jul
29.jul
207
29.jul
07.avg
207
07.avg
16.avg
207
Usluga: polupansion (klasična usluga)
16.avg
25.avg
03.sep
25.avg
03.sep
12.sep
189
150
Samo za
zatvorene
grupe
Doplata za dvokrevetnu sobu 20 eura
po osobi
Aranžman obuhvata:
•
•
•
•
10 dana ( 9 noćenja ) na bazi polupansiona (doručak,večera),
Korišćenje klime, TV-a, frižidera, sefa na recepciji.
Dnevni servis soba.
Korišćenje svih sadržaja hotela: bazena sa morskom vodom (ležaljki i suncobrana kod bazena), sportskog terena ( košarka, odbojka, mali
fudbal, tenis), mini teretane, kao i korišćenje stola za stoni tenis.
Napomena: restoran se nalazi u sklopu hotela, a večera se služi kao ručak (čorba ili supa, glavno kuvano jelo i
desert), svaka soba poseduje veliki balkon i 60% kapaciteta je sa pogledom na more.
Aranžman ne obuhvata:
•
•
•
Boravišnu taksu i osiguranje – plaća se na licu mesta po danu i osobi.
Prevoz
Individualne troškove
Popusti: deca do tri godine GRATIS, deca do 12 godina starosti 30% popust u sopstvenom ležaju, 50% u zajedničkom ležaju.
www.bigenex.com
APARTMANI EL MAR – KOD UTJEHE
APARTMANI EL MAR KOD UTJEHE
Datum ulaska u apartman ►
Datum izlaska iz apartmana ►
14.jun
23.jun
23.jun
02.jul
02.jul
11.jul
11.jul
20.jul
20.jul
29.jul
29.jul
07.avg
07.avg
16.avg
16.avg
25.avg
Usluga: DNEVNI NAJAM
25.avg
03.sep
APARTMANI
45
50
55
60
60
60
60
50
45
1/4
Doplata za PP 8 eura po osobi
Aranžman obuhvata:
•
•
•
•
Broj noćenja nije ograničen smenama.
Korišćenje klime, TV-a, frižidera, sefa u svakom apartmanu.
Dnevni servis apartmana.
Korišćenje svih sadržaja hotela: bazena sa morskom vodom (ležaljki i suncobrana kod bazena), sportskog terena ( košarka, odbojka, mali
fudbal, tenis), mini teretane, kao i korišćenje stola za stoni tenis.
Napomena: restoran se nalazi u sklopu hotela, a večera se služi kao ručak (čorba ili supa, glavno kuvano jelo i
desert), svi apartmani su sa pogledom na more. Doplata za PP po osobi i danu 8 eura za odrasle, 6 eura
za decu do 12 godina.
Aranžman ne obuhvata:
•
•
•
Boravišnu taksu i osiguranje – plaća se na licu mesta po danu i osobi.
Prevoz
Individualne troškove
www.bigenex.com
OPŠTI USLOVI PUTOVANJA I VAŽNE NAPOMENE
● Prijavljivanje za sva putovanja je uz obaveznu akontaciju od 30% od odgovarajuće cene putovanja (koja ne podleže promeni) . Ostatak od 70% vrednosti putovanja uplaćuje se najkasnije 7 dana
pre polaska na put ( primenjuje se cenovnik važeći u tom periodu) i može biti uplaćen u gotovini, čekovima građana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate
od dva dana od datuma izdavanja avansnog računa (u slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni – valutna klauzula)
● Sve cene su izražene u EVRIMA. Plaćanje je dinarsko. Primenjuje se zvanični prodajni kurs za efektivu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate putovanja. Date su po osobi u
sobama (hoteli), odnosno po apartmanu na bazi najma apartmana ( ukoliko u cenovniku nije drugačije naglašeno). Smeštaj u hotelima je u dvokrevetnim sobama , klasičnim trokrevetnim i
četvorokrevetnim soba ). Boravišna taksa nije uključena u cenu putovanja i naplaćuje se na recepciji u iznosu navedenom u doplatama, dnevno po osobi.
● Prilikom prijave putnik može uplatiti celokupan iznos aranžmana, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.
1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja t.a. “BIG – ENEX” iz Valjeva (dalje:
organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo
posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja
može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 30% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije
ugovoreno, plaća se 7 dana pre početka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 10. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o
putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog
određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.
3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA je: Da se detaljno upozna sa uručenim programom i opštim uslovima putovanja, da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se
pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, uključujući repatrijaciju u svoju zemlju, u slučaju nesreće ili bolesti, i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije
potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata; Uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru
blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja I garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše,
tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim
pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno
putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana, odnosno programa putovanja; Opravdani prigovor bez
odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi
način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodičapredstavnika o tačnom vremenu povratka.
•
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu
biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
•
10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov
za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:
•
5% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
•
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
•
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
•
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
•
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
•
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
•
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
•
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika,
bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno, poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan
dostaviti organizatoru dokaz, kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno,
otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje, od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih
sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 01.07.2011. i sastavni su deo programa putovanja.
Valjevo, 01. januar 2012. godine
www.bigenex.com
Hotel EL MAR 2* – Utjeha
Lokacija: Nalazi se na 50 m od obale mora u valjevskom vikend naselju Kunje (1km od
Utjehe)
Usluga: PP – polupansion (doručak/večera – kontinentalni)
Smeštaj: 120 ležaja u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama i
apartmanima. Svaka soba ima kupatilo, kablovska TV, frižider, klimu i balkon. Apartmani od
45m² i 88m² imaju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, TV, sef, klimu i balkon.
Sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, piceriju, poslastičarnicu, letnju bašta sa
bazenom, igraonicu, košarkaški teren (višenamenski za odbojku, tenis i mali fudbal), wireless
i parking.
Download

HOTEL EL MAR – KOD UTJEHE