UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
RASPORED NASTAVE
IME I PREZIME
1.
2.
Dr. Slaviša Perić
Dr. Predrag
Novaković
GOSTUJUĆI PROFESOR – Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
BROJ
SATI PO
NAUČNONASTAVNO
SEME
NAZIV PREDMETA
ŠIFRA
NPP
ZVANJE
STAR
P S V
Vanredni profesor
Redovni profesor
Način održavanja
nastave po Nastavnom
planu i programu
Neolit i eneolit
FIL ARH
104
II.
2
0
1
U ciklusima
Kameno doba Bosne i
Hercegovine
FIL ARH
211
IV.
2
0
1
U ciklusima
FIL
ARH
217
VIII.
3
0
1
U ciklusima
Metodologija arheoloških
iskopavanja
Gostujući profesori nastavu će držati u ciklusima, a raspored nastave bit će blagovremeno objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Fakulteta.
Predsjednik Vijeća Katedre
Prof. dr. Adnan Busuladžić
Download

Neolit i eneolit FIL ARH 104 Kameno doba Bosne i Hercegovine FIL