Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 710179
Ime uĉenika
Atanasković, Nataša
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGZM SE 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
2
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
3
BGSV SH 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŢE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
4
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
5
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
6
BGML GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
7
BGML GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
8
BGLA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Lazarevac
9
BGPA SC 4A05S
TEHNIĈAR HORTIKULTURE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
10
BGSG SH 3B17S
TAPETAR - DEKORATER - OGLED (3 godine) - Tehniĉka škola DRVO ART, Beograd
11
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED (4 godine) - Škola za dizajn tekstila, Beograd
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
12
Šifra uĉenika : 838486
Ime uĉenika Čolović, Radoje
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGVR GA 4R01I
DRUŠTVENO-JEZIĈKI SMER - ITALIJANSKI (3 godine) - Treća beogradska gimnazija, Beograd
2
BGVR GA 4R01F
DRUŠTVENO-JEZIĈKI SMER - FRANCUSKI (3 godine) - Treća beogradska gimnazija, Beograd
3
BGNB GB 4R03F
OPŠTI TIP - FRANCUSKI (3 godine) - Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin', Novi Beograd
4
BGML GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
5
BGML GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
6
BGZM SE 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
7
BGZM SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
8
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 371809
Ime uĉenika
Jačinac, Zorana
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGCU SB 4A12S
TEHNIĈAR ZA BIOTEHNOLOGIJU (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
2
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
3
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
4
BGSV SH 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŢE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
5
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED (4 godine) - Škola za dizajn tekstila, Beograd
6
BGPA SC 4A04S
TEHNIĈAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
7
BGPA SC 4A05S
TEHNIĈAR HORTIKULTURE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
8
BGSG SH 4B05S
TEHNIĈAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA (4 godine) - Tehniĉka škola DRVO ART, Beograd
9
BGZM SE 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIĈAR (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
10
BGRA SC 4E26S
TEHNIĈAR MEHATRONIKE - OGLED (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
11
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
12
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
13
BGRA SC 4D08S
MAŠINSKI TEHNIĈAR MOTORNIH VOZILA (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
14
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
15
BGZV SG 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA NISKOGRADNjU (4 godine) - GraĊevinska tehniĉka škola, Beograd
16
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
17
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
18
BGPA SD 4E10S
ELEKTROTEHNIĈAR SS POSTROJENjA (4 godine) - Ţelezniĉka tehniĉka škola, Beograd
19
BGPA SD 4I04S
TEHNIĈAR TEHNIĈKO - KOLSKE DELATNOSTI (4 godine) - Ţelezniĉka tehniĉka škola, Beograd
20
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 916797
Ime uĉenika
Nišavić, Miloš
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
2
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
3
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
4
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
5
BGSG SI 4E02S
ELEKTROTEHNIĈAR AUTOMATIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
6
BGCU SB 4A12S
TEHNIĈAR ZA BIOTEHNOLOGIJU (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
7
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
8
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
9
BGML GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
10
BGPA SC 4A05S
TEHNIĈAR HORTIKULTURE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
11
BGLA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Lazarevac
12
BGZM SE 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
13
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
14
BGRA SC 4E26S
TEHNIĈAR MEHATRONIKE - OGLED (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
BGSV SG 4H07S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA HIDROGRADNjU (4 godine) - Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju,
Beograd
15
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 717897
Ime uĉenika
Paunović, Barbara
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED (4 godine) - Škola za dizajn tekstila, Beograd
2
BGSV SH 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŢE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
3
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
4
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
5
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
6
BGCU SB 4A12S
TEHNIĈAR ZA BIOTEHNOLOGIJU (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
7
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
8
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
9
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
10
BGZM SE 4E26S
TEHNIĈAR MEHATRONIKE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
11
BGZM SE 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
12
BGZM SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
13
BGPA SC 4A05S
TEHNIĈAR HORTIKULTURE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
14
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
15
BGCU SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola, Ţeleznik
16
BGCU SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola, Ţeleznik
17
BGSG SH 4B05S
TEHNIĈAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA (4 godine) - Tehniĉka škola DRVO ART, Beograd
18
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
19
BGSV SG 4H07S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA HIDROGRADNjU (4 godine) - Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju,
Beograd
20
BGZM SE 4A03S
POLjOPRIVREDNI TEHNIĈAR (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 449705
Ime uĉenika
Salković, Damir
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
2
BGSV SG 4H07S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA HIDROGRADNjU (4 godine) - Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju,
Beograd
3
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
4
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
5
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
6
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
7
BGSG SI 4E02S
ELEKTROTEHNIĈAR AUTOMATIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
8
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
9
BGZV SG 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA NISKOGRADNjU (4 godine) - GraĊevinska tehniĉka škola, Beograd
10
BGCU SB 4A12S
TEHNIĈAR ZA BIOTEHNOLOGIJU (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
11
BGSV SG 4D02S
BRODOMAŠINSKI TEHNIĈAR (4 godine) - Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd
12
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
13
BGML SB 4G14S
DIZAJNER ODEĆE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola, Mladenovac
14
BGZM SF 4D08S
MAŠINSKI TEHNIĈAR MOTORNIH VOZILA (4 godine) - Saobraćajno-tehniĉka škola, Zemun
Šifra uĉenika : 175981
Ime uĉenika
Stojanović, Vukašin
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
2
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
3
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
4
BGML GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
5
BGML GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
6
BGCU SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola, Ţeleznik
7
BGCU SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola, Ţeleznik
8
BGZV SH 4H27S
TEHNIĈAR ZA ODRŢAVANJE OBJEKATA - OGLED (4 godine) - GraĊevinska škola, Beograd
9
BGZV SG 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA NISKOGRADNjU (4 godine) - GraĊevinska tehniĉka škola, Beograd
10
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
11
BGLA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Lazarevac
12
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
13
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED (4 godine) - Škola za dizajn tekstila, Beograd
14
BGSV SH 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŢE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
15
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
16
BGZM SE 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
17
BGZM SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola 'Zmaj', Zemun
18
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Izveštaj je kontrolni, generisan u cilju prikupljanja što verodostajnije baze podataka učenika. Svi podaci u njemu su
NEZVANIČNI.
OŠ "Đura Daničić", Beograd
Šifra uĉenika : 504959
Ime uĉenika
Vasić, Marija
RB
ŠIFRA PROFILA
NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA I ŠKOLE
1
BGML GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
2
BGML GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Mladenovac
3
BGLA GA 4R01S
DRUŠTVENO JEZIĈKI SMER (4 godine) - Gimnazija, Lazarevac
4
BGVO SF 4G13S
KONFEKCIONAR TEKSTILA - OGLED (4 godine) - Škola za dizajn tekstila, Beograd
5
BGSG SI 4E04S
ELEKTROTEHNIĈAR ENERGETIKE (4 godine) - Elektrotehniĉka škola "Stari grad", Beograd
6
BGCU SB 4F03S
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIĈAR (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
7
BGCU SB 4A12S
TEHNIĈAR ZA BIOTEHNOLOGIJU (4 godine) - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
8
BGSG SH 4B05S
TEHNIĈAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA (4 godine) - Tehniĉka škola DRVO ART, Beograd
9
BGZV SG 4H05S
GRAĐEVINSKI TEHNIĈAR ZA NISKOGRADNjU (4 godine) - GraĊevinska tehniĉka škola, Beograd
10
BGPA SC 4A05S
TEHNIĈAR HORTIKULTURE (4 godine) - Poljoprivredna škola sa domom uĉenika PKB, Beograd
11
BGSV SH 4G05S
TEHNIĈAR MODELAR KOŢE (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
12
BGNB SE 4D12S
TEHNIĈAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi Beograd
13
BGNB SE 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Tehniĉka škola "Novi Beograd", Novi
Beograd
14
BGVR GA 4R01I
DRUŠTVENO-JEZIĈKI SMER - ITALIJANSKI (3 godine) - Treća beogradska gimnazija, Beograd
15
BGSV SH 4G16S
DIZAJANER PROIZVODA OD KOŢE - OGLED (4 godine) - Tehniĉka škola za dizajn koţe, Beograd
16
BGRA SC 4D13S
TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
17
BGRA SC 4D06S
MAŠINSKI TEHNIĈAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić',
Rakovica
18
BGRA SC 4D17S
TEHNIĈAR ZA ROBOTIKU (4 godine) - Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica
19
BGVR GA 4R01F
DRUŠTVENO-JEZIĈKI SMER - FRANCUSKI (3 godine) - Treća beogradska gimnazija, Beograd
Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke - www.upis.mp.gov.rs
Download

OŠ "Đura Daničić", Beograd - Osnovna skola Djura Danicic Beograd