PRAJNER
KONZERVATORIJUM ZA MUZIKU I DRAMSKU UMETNOST
Sa dozvolom za rad
Dir.Mr Josef Schmid, A-1040 Beč, Miglase 28-30
Tel/fax 43(0)1/587 57 49, mail: [email protected]
Web: www.konservatorium-prayner.at
Prijava i potvrda
Šk-2011/2012
Prezime
____________________________________________________________
Ime
____________________________________________________________
Datum rodjenja _____________________________
Pol: M
Ž
Adresa (Adresa u Beču) ____________________________________________________
E-mail
____________________________________________________________
Tel.broj
____________________________________________________________
Državljanstvo ____________________________________________________________
Maternji jezik ____________________________________________________________
Mesto rodjenja ___________________________________________________________
Ime, adresa i broj telefona staratelja (za maloletne)
____________________________________________________________
Kućna adresa, tel. broj i e-mail (za strance)
____________________________________________________________
Redovne studije __________________________________________________________
Odeljenje/studija _________________________________________________________
Klasifikacija ____________________________________________________________
Upisni broj
____________________________________________________________
Nastavnik glavnog predmeta ________________________________________________
Potrebno je prijaviti se upravi Konzervatorijuma (ova aplikacija je nevažeća, ako gore
pomenuti student ne položi predvidjen ispit sposobnosti i prijemni ispit). Nakoh uspešno
položenog ispita sposobnosti i prijemnog ispita, studenta očekuju odgovarajuće
pogodnosti u školskoj godini. Diplome i osnovne studije drugih konzervatorijuma i
muzičkih škola biće priznate i akreditovane.
Obe strane su saglasne sa sledećim uslovima:
Izvodjačke studije se izvode u skladu sa organizacionim statutom Konzervatorijuma za
muzičku i dramsku umetnost u Beču A-1040, ulici Muglase 28-30, na osnovu nastavnih
planova iprograma.
Troškovi koje studenti plaćaju Prayner Konservatoriumu iz Beča su sledeći:
- prijemni ispiti: 30 Eura po studentu
- ispiti glavnog predmeta na kraju svake godine studija: 30 Eura po studentu
- školarina: 400 Eura po studentu za semestar (=5 meseci), jedna godina studija je
podeljena na dva semestra
- “Übertrittsprüfungen” (prenešeni test): 130 Eura
- “Diplomprüfungen” (diplomski ispit): 260 Eura
Izmene i dopune ovog ugovora važe samo u pismenoj formi. U slučaju spora, obe strane
su saglasne sa nadležnošću Okružnog suda u Beču, bez obzira na njegovu visinu.
Dana
Prayner Konzervatorijum za
muziku i dramsku umetnost
sa dozvolom za rad
___________________________________
_______________________
Potpis (za maloletna lica, potpisuje staratelj)
Potpis i pečat direktora
Download

Untitled