Konstrukcija likova kod sočiva
Predmet se nalazi dalje od 2f od spčiva
p>2f
l<p
u<1
C
F
F
C
P
L
1
f
=
1
p
+
Lik je realan, obrnut i umanjen
1
l
Predmet se nalazi na 2f od sočiva
p=2f
l=p
u=1
P
C
F
C
F
L
1
f
=
1
p
+
Lik je realan, obrnut i jednak predmetu
1
l
Predmet se nalazi na žižnu daljinu
p=f
P
C
F
F
Nema lika
C
Predmet se nalazi na 2f od sočiva
f<p<2f
l<p
u<1
P
C
F
C
F
L
1
f
Lik je realan, obrnut i uvećan
=
1
p
+
1
l
Predmet se nalazi između sočiva i žižne daljine
p>f
l<p
u<1
C
F
P
L
C
F
1
f
=
1
p
-
1
l
Lik je imaginaran, uspravan i uvećan
Predmet se nalazi između sočiva i žižne daljine
p>f
l<p
u<1
C
F
L
F
-
1
f
C
P
=
1
p
-
1
l
Lik je imaginaran, uspravan i umanjen
Predmet se nalazi na žižnoj daljini
p=f
l<p
u<1
P
C
F
L
C
F
-
1
f
=
1
p
-
1
l
Lik je imaginaran, uspravan i umanjen
Predmet se nalazi između sočiva i žižne daljine
p<f
l<p
u<1
P
C
F
L
C
F
-
1
f
=
1
p
-
1
l
Lik je imaginaran, uspravan i umanjen
Download

Konstrukcija lika kod sočiva