dávám práci svému srdci
Výroční zpráva 2013
3
Obsah
Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Lidé v občanském sdružení Lékořice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lidé v realizovaných projektech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontaktní údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních . . . 9
Dobrovolnický program ve FN KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici . . . . . . . . . . . . 15
Dobrovolnické centrum Lékořice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Firemní dobrovolnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Duchovní péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Herní terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Keramická dílna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Naše kavárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Hospodaření sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Finanční dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Závěrečné slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
39
5
Úvodní slovo
„Byl jsem nemocen a navštívili jste mě“
Matoušovo evangelium (25,36)
Těmito slovy hodnotí Ježíš v jednom svém podobenství jednání, které má smysl a budoucnost. Zvolil jsem jej jako motto úvodu Výroční zprávy o práci Centra podpůrné péče − dobrovolnického sdružení Lékořice proto, že navštěvování nemocných patřilo od počátku
k programu tohoto sdružení v pražské Thomayerově nemocnici. Služba dobrovolníků
v nemocnicích se ale nerodila snadno. Radostné pak ale bylo sledovat, jak se okruh dobrovolníků a jejich aktivity postupně a téměř nepozorovaně rozšiřovaly, a to navzdory obtížím spojeným se zajišťováním finančního krytí nákladů spojených s touto službou. Dnes,
po téměř deseti letech činnosti, je Dobrovolnické centrum Lékořice standardní, etablovaná (nejen v krčské nemocnici, ale i v IKEM a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady)
a důvěryhodná služba, o kterou je zájem. Je perspektivní a stojí o ní i ostatní nemocnice.
Prestiž, jakou Dobrovolnické centrum Lékořice (dnes již součást Centra podpůrné péče)
ve společnosti má, proto právem vyjadřuje vysoké ocenění „Neziskovka roku 2013“.
Hodnota sdružení Lékořice je založena na práci mnoha obětavých lidí, pro něž je tato služba srdeční záležitostí. Z webových stránek Lékořice si lze udělat představu o tom, kolik
toho např. ve prospěch Thomayerovy nemocnice, jejích pacientů i personálu za těch deset
let Lékořice vykonala. Je to úctyhodné a inspirativní dílo, svědčící o velikém zaujetí a lásce
všech, kdo se na těchto aktivitách podíleli. Je současně důvěryhodné i pro sponzory, na jejichž šlechetné pomoci služba Lékořice v nemocnici stojí.
Dobrovolnictví představuje v naší pragmaticky uvažující a na zisk orientované společnosti žádoucí alternativu a nesmírně cennou hodnotu. Je to možnost překonávat bariéry
vedoucí k izolaci, možnost zachovat, chránit a projevit lidskost, tj. bránit odlidštění. Dobrovolnictví je možnost nacházet v nemocnici člověka (nejen pacienta, ale i ošetřovatele
a lékaře), ztrácet pro něj svůj čas a prostředky, investovat svůj zájem a soucit každému,
kdo na to čeká. Velmi si vážím služby všech, kdo jsou podle svých sil a schopností ochotni
překonávat odcizení, doprovázet nemocné, poponést s nimi jejich břemena, sdílet s nimi
jejich obavy a úzkosti. Kdo ví, možná právě v této službě máme co dočinění s anděly
(ep. Žid 13,2).
4
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
7
Lidé v občanském sdružení Lékořice
Statutární orgány
Mgr. Radka Víchová − předsedkyně
Mgr. Karin Pospíšilová − výkonná ředitelka
Předsednictvo o. s.
Mgr. Radka Víchová
Ing. Dagmar Hrubcová
Bc. Oldřich Šplíchal
Zaměstnanci o. s.
Mgr. Karin Pospíšilová – výkonná ředitelka
Mgr. Radka Růžičková − projektová
manažerka
Naše kavárna
Bc. Oldřich Šplíchal – manažer kavárny
Jana Markytánová – baristka/vedoucí
směny
Zuzana Hořejší – baristka
Alena Reinlová – baristka
Zuzana Vystrčilová – baristka
Soňa Uchytilová – baristka
Lidé v realizovaných projektech
Lékořice – Centrum podpůrné péče
v Thomayerově nemocnici
Mgr. Karin Pospíšilová − koordinátorka CPP
Ing. Dagmar Hrubcová − koordinátorka
dobrovolnického programu
Mgr. Martina Tyllerová – koordinátorka
dobrovolníků/herní terapeutka
Ing. Eva Vodičková – koordinátorka
dobrovolníků
Ing. Ivana Vilikusová – koordinátorka
dobrovolníků
Mgr. Jana Feřteková – herní terapeutka
Bc. Martina Krutská, DiS. – herní
terapeutka
Lucie Makariusová – herní terapeutka/
keramička
Mgr.Michal Balek – koordinátor duchovní
péče a nemocniční kaplan
Lékořice – dobrovolnické centrum ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
PhDr. Martina Hasalíková – koordinátorka
dobrovolnického programu
6
Garanti dobrovolnických programů
Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA/ Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA − garant za TN
Mgr. Libuše Gavlasová, MBA – garant
za FN KV
PhDr. Martina Šochmanová, MBA – garant
za IKEM
Supervizoři dobrovolníků
MUDr. Michaela Chrdlová
Mgr. Radka Víchová
Mgr. Blanka Zemanová
Mgr. Vlasta Vítková
Lékořice –­Centrum podpůrné péče
v Thomayerově nemocnici (TN)
Kancelář – TN, Vídeňská 800
Praha 4 140 59, pavilon A-1
Naše kavárna
TN, Vídeňská 800
Praha 4 140 59, pavilon A-1
Dobrovolnický program ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady (FN KV)
Šrobárova 50, Praha 10 100 34, pavilon K1
Dobrovolnický program v Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Kontaktní údaje
Lékořice, občanské sdružení
Sídlo: Pod Slovany 1977/4, 128 00 – Praha 2
IČO: 270 021 10
Číslo účtu: 197 097 837/0300
Číslo Sbírkového/DMS účtu:
255 580 342/0300
www.lekorice.com
www.nasekavarna.com
www.facebook.com/Lekorice
www.facebook.com/Nasekavarna
Vídeňská 1958/9, Praha 4 140 21
9
Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých
zdravotnických zařízeních
Dobrovolnický program ve FN KV
Počátky dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sahají
do roku 2009. Během roku 2013 vstoupil program do širšího povědomí. Za velice přínosné
shledávají pacienti i personál nejen tradiční návštěvy dobrovolníků coby společníků u lůžka, ale i bohatou nabídku aktivit, kterou dobrovolníci poskytují. Personál nemocnice si
společně s pacienty oblíbil výtvarné dílny, které se pořádaly v pravidelných dvouměsíčních
intervalech a pod vedením zkušené dobrovolnice nabízely prostor pro sdílení společného
času, relaxaci.
U pacientů byly také velice oblíbené jednorázové aktivizační činnosti. Dobrovolníci pravidelně přicházeli na oddělení LDN a Neurologie, kde pacientům společně zpívali. LDN kromě kmenových dobrovolníků navštěvoval i pěvecký sbor Gambale, studenti ze 3. Lékařské
fakulty a děti ze základní školy Olešská. Studenti pro seniory připravili tříkrálové koledování, vítání jara a v předvánočním čase přišli seniorům zpívat koledy. Dobrovolnický program
na LDN zahrnoval také výtvarné dílny, čtení na přání, zpívání s kytarou, trénování paměti,
písničky na přání a velké oblibě se těšily i filmové středy, kdy dobrovolnice seniorům přicházely promítnout vybraný film a poté ještě chvíli poseděly u čaje, aby si všichni společně
popovídali o hercích a zážitcích, které se jim během sledování filmu vynořily.
Nezastupitelnou úlohu hrála také canisterapie, která pravidelně probíhala na LDN
a na obou odděleních neurologické kliniky. Pravidelná canisterapie napomáhá zejména
lidem s vážnou kognitivní poruchou v rehabilitaci. Personál na odděleních velmi ochotně
spolupracoval a pro kontakt se zvířetem vyhledával především ty pacienty, kteří z něj měli
největší prospěch.
V průběhu roku 2013 se nám podařilo navázat spolupráci s oddělením Klinické psychologie
a dobrovolníci byli jako „odborníci“ na lidský kontakt vysíláni i na vysoce specializovaná
8
11
oddělení, aby hovořili s pacienty, kteří se ocitli v nelehké situaci. Na klinice popáleninové
medicíny – dětském standardním oddělení, dobrovolníci pomáhali dětem ve spolupráci
s psychology a pedagogy rozvíjet konkrétní, odborníky stanovené oblasti. Domníváme se,
že takový stupeň spolupráce profesionálů s dobrovolníky je unikátní.
Počet hodin, které dobrovolníci strávili s pacienty FNKV v roce 2012:
• 3. 6. v divadle Mana vystoupili s celovečerním komponovaným programem, který byl
zaměřen na propagaci dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Čtyři dobrovolnice a jeden dobrovolník divákům zprostředkovali své zkušenosti s dobrovolnictvím
ve FNKV.
• 18. 7. pět dobrovolnic vystoupilo na pouličním festivalu Fiesta Nové scény Národního
divadla, kde hovořily o tom, co jim tento druh činnosti přináší do jejich života.
V závěru roku na pravidelném poděkování dobrovolníkům za účasti managementu FNKV
dobrovolníci překvapili neuvěřitelným výkonem, kdy jako překvapení secvičili rapovou
hymnu, ve které touto neobvyklou formou vyjádřili radost z toho, že mohou docházet
za nemocnými a zčásti jim zpříjemnit dobu hospitalizace.
Dobrovolnický program FN KV v roce 2013 v číslech:
• V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 33 pravidelných dobrovolníků.
• Celkový počet dobrovolnických hodin činil 993 hodin.
• V nemocnici působilo 6 canisterapeutických týmů a jejich návštěvy činily v součtu
100 hodin.
• Dobrovolníci v průběhu roku navštěvovali 8 klinik a oddělení.
• Dobrovolníci realizovali 2 velké úspěšné akce pro širokou veřejnost.
• Uskutečnilo se 6 seminářů pro zdravotnický personál.
10
13
IKEM
Občanské sdružení Lékořice spolupracovalo s IKEM již v minulosti. V letech 2008 až 2010
realizovalo na 5 klinikách IKEM svůj dobrovolnický program. Po změnách ve vedení IKEM
v roce 2010 bylo rozhodnuto o ukončení dobrovolnického programu a naše spolupráce
byla přerušena. V průběhu roku 2013 jsme znovu obnovili jednání o možnosti opětovné
realizace společných podvečerních programů. V září 2013 se uskutečnila první dvě setkání
− koncert kytarového tria Altera Pars a také tvořivá dílna s výrobou šperků. Zájem pacientů předčil naše očekávání a obě setkání přinesla bezesporu oživení nemocničnímu světu.
Velkou výhodou je, že zdravotnický personál IKEM si pamatuje období, kdy dobrovolníci
Dobrovolnického centra Lékořice přicházeli za pacienty a návrat podvečerních akcí vítá.
Zejména s vrchními sestrami máme velmi dobrou spolupráci, což je důležitá podmínka pro
úspěšnost realizovaného projektu.
Cílem projektu:
• Psychosociální podpora pacientů, kteří jsou po dlouhou dobu hospitalizováni na nemocničním lůžku.
• Snaha naplnit jejich volný čas příjemnou a smysluplnou aktivitou a tím odpoutat pozornost od nemoci samotné, přinášet „práci svému srdci“ a tím své srdce uzdravovat.
• Propojovat izolovaný svět nemocných a zdravých; podporovat sociální kontakty.
• Posilovat sebevědomí pacientů, kteří jsou dlouhou dobu mimo svůj „běžný“ svět.
Pacient, který je NE-mocný, najednou tvoří a vyrábí. Z dosavadních akcí máme vynikající zpětnou vazbu − muži ve věku 50 let se zapojují do tvorby šperků pro své blízké;
přestože se na počátku zdráhali, v závěru akce jsou sami překvapeni výsledkem i celým
průběhem akce.
Sekundárním cílem je rovněž oslovení co největšího počtu zdravotnického personálu
a jeho zapojení do akcí. Navození příjemné atmosféry na oddělení působí jako prevence
syndromu vyhoření.
12
15
Dobrovolnický program v IKEM v číslech:
V roce 2013 bylo do dobrovolnického programu zapojeno 5 dobrovolníků, kteří věnovali
pacientům 73 dobrovolnických hodin. 87 pacientů mělo možnost navštívit 5 výtvarných
dílen a 4 koncerty.
Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici
Centrum podpůrné péče – Lékořice (CPP) tvoří tři oddělení: Dobrovolnické centrum Lékořice, Herní terapie a Duchovní péče. Smyslem činnosti je podpora pacientů, jejich příbuzných a také zdravotnického personálu. Děje se tak formou dlouhodobých aktivit i časově
omezených projektů a také prostřednictvím změny prostředí.
V roce 2013 došlo ve všech oblastech působení pracovníků CPP k navýšení počtu klientů.
Narůst byl možný nejen díky personálnímu posílení, ale zejména díly stále se prohlubující
spolupráci mezi CPP a zdravotnickým personálem. Činnosti a projekty byly tedy lépe plánovány a cíleny a tím se jejich efektivita také ještě zvýšila.
Novou specifickou cílovou skupinou se v tomto roce staly vrchní sestry. Zahájili jsme společný pilotní projekt, v rámci kterého bylo vybráno 9 vrchních sester, které měly možnost
využívat každých 6 týdnů individuální manažerskou supervizi. Na konci roku došlo k vyhodnocení projektu a naplánování jeho pokračování. Projekt má za cíl podpořit manažerské dovednosti vrchních sester a posílit jejich schopnosti zvládat tlaky a nároky, které jsou
na tuto pozici kladeny.
CPP v roce 2013 naplánovalo a ve spolupráci s dalšími odděleními TN zrealizovalo připomenutí 85. výročí založení Masarykových domovů. Pod názvem Senectuti et Juventuti se
18.−19. října konala venkovní výstava, přednášky, setkání s pamětníky Masarykových domovů, ekumenická bohoslužba i koncert. Pozvání přijala a svoji záštitu celé akci poskytla
pravnučka T. G. Masaryka paní Charlotta Kotíková.
14
17
Dobrovolnické centrum Lékořice
Již osmým rokem je realizován Dobrovolnický program občanského sdružení Lékořice
v Thomayerově nemocnici. Jeho smyslem je psychická podpora pacientů, zpříjemnění
jejich pobytu v nemocnici, ukrácení času hospitalizovaných dětských i dospělých pacientů a podpora motivace a komunikace nabídkou různých činností, které pacient může
vykonávat.
Rok 2013 byl pro nás ve znamení navýšení dobrovolnické základny, kdy dobrovolníků pro
pravidelné činnosti bylo poprvé více než 100! I v tomto roce se nám dařilo navázat na zkušenosti z předchozích let a program dobrovolnického centra rozšířit i o nové aktivity.
• Nově začali dobrovolníci navštěvovat pacienty na Interní klinice – JIP.
• Dobrovolnický program v podobě jednorázových akcí se podařilo rozšířit na Oddělení rehabilitace a revmatologie.
• Na oddělení Geriatrie a následné péče začali dobrovolníci spolupracovat se sestřičkou na výcvik kognitivních funkcí, kde vypomáhají s tréninkem paměti.
• Novou aktivitou bylo zavedení doplňkového prodeje na všechny stanice oddělení
Geriatrie.
• Další aktivitou, která vznikla z iniciativy oddělení, bylo zapojení dobrovolníků
na recepci na Klinice dětské chirurgie a traumatologie.
• Zvýšil se počet zooterapeutických návštěv.
• Zooterapie se rozšířila i na oddělení Geriatrie a následné péče.
• Nabídka zooterapie se rozšířila o felinoterapii, tedy terapii prostřednictvím speciální kočky.
Dobrovolnické centrum Lékořice ve spolupráci s kontaktními osobami z oddělení, kde
probíhá dobrovolnický program, zprostředkovává pacientům návštěvy dobrovolníků.
Dobrovolníci, kteří přicházeli do nemocnice pravidelně 1x týdně na 1,5–2 hodiny, se podle
16
19
zdravotního stavu a věku pacientů věnovali nejrůznějším činnostem – povídání, předčítání, hraní společenských her a zejména u dětí výtvarným činnostem. V letních měsících byly
zvláště u pacientů seniorů velmi oblíbené doprovody na vycházky v areálu nemocnice.
Pravidelné návštěvy dobrovolníků doplňoval také bohatý program jednorázových akcí
a činností. Mezi nejoblíbenější patřily zejména výtvarné a rukodělné dílny, dobročinný
bazar, Mikulášská nadílka, Den dětí v TN, Den seniorů a další.
O významu a přínosu dobrovolnického programu nás i v roce 2013 ujišťovaly zpětné vazby
od pacientů, jejich příbuzných a od personálu. Stále častěji si o společnost dobrovolníka
žádali příbuzní pro svého hospitalizovaného blízkého. Velmi nás těší také narůstající důvěra zdravotnického personálu, který se na nás obracel s novými prosbami a nápady.
O podpoře managementu Thomayerovy nemocnice jsme se opět přesvědčili na pravidelném setkání dobrovolníků s vedením nemocnici, kde zazněla slova díků a uznání za obětavou práci dobrovolníků.
Dobrovolnický program v roce 2013 v číslech:
V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 139 pravidelných dobrovolníků.
Dobrovolníků registrovaných na jednorázové akce bylo 185.
Celkový počet dobrovolnických hodin v rámci pravidelného programu činil 3 439 hodin.
Celkový počet hodin, které dobrovolníci strávili při jednorázových akcích, byl 3 526 hodin.
V nemocnici působily 4 canisterapeutické (zooterpeutické) týmy a zooterapeutických
návštěv bylo celkem 125.
Dobrovolníci docházeli celkem na 12 klinik a oddělení.
18
21
V roce 2013 dobrovolnické centrum zrealizovalo:
• 9
vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost,
• bylo proškoleno celkem 79 dobrovolníků,
• 7 supervizních setkání pro dobrovolníky.
Akce pro personál nemocnice a pro dobrovolníky:
• 1 1 seminářů a workshopů (seminář o stresu, první pomoc, pletení košíků, výroba
adventních věnců, nordic walking, výroba šperků z korálků a další).
• Jazykové kurzy, procházky Prahou, poděkování dobrovolníkům a kontaktním
osobám.
Akce propagující dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních:
•
•
•
•
prezentace programu v rámci Týdne neziskovek v obchodním centru DBK,
podzimní měsíční výstava v Novodvorská Plaza,
účast na vánočních trzích v DBK,
účast na předvánoční propagační multikulturní akci v Praze 4–Libuši.
Firemní dobrovolnictví
Díky aktivitám firem a jejich zaměstnanců jsme v Thomayerově nemocnici v roce 2013
pomáhali ještě významnější měrou než v roce předešlém. Počet zapojených firem vzrostl
na 18, počet zapojených zaměstnanců se v roce 2013 zvýšil o 86 a dosáhl počtu 344.
Firemní dobrovolníci odpracovali téměř o 500 hodin více než v roce 2012, tedy celkem
2259 dobrovolnických hodin.
20
23
Společnosti zapojené do firemního dobrovolnictví:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.T. Kearney GmbH
A
Ahold Czech Republic, a.s.
Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.,
B. Braun Medical s.r.o.
BAXTER BioScience s.r.o.
CCS Česká společnost pro platebn karty s.r.o.
Citibank Europe plc.
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Covidien ECE s.r.o.
Disney Mobile Games Studio s.r.o.
GE Money Bank
GlaxoSmithKline
Hewlett Packard s.r.o.
JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o.
SAP Business Services Centre Europe s.r.o.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
UPS Czech Republic s.r.o.
Na odděleních pro děti i dospělé se pacienti dočkali díky firemnímu dobrovolnictví hezčího
designu pokojů, nových nátěrů a dokonce i nábytku či dalšího vybavení. Dobrovolníci jsou
již tradičně zapojeni také do nezbytné údržby venkovního prostředí areálu nemocnice.
Některé společnosti se v roce 2013 zapojily také do aktivit přímo s pacienty (výtvarné dílny
pro děti, Den seniorů, Mikulášská nadílka, doplňkový prodej pro pacienty Geriatrie apod.)
V září 2013 jsme již potřetí uspořádali Kulatý stůl věnovaný firemnímu dobrovolnictví
v sociálně-zdravotní oblasti, tentokrát na téma „Jakou cenu má firemní dobrovolnictví?“.
22
25
Duchovní péče
Rok 2013 byl již osmým rokem projektu duchovní péče v Thomayerově nemocnici. Od prvních počátků individuálních návštěv duchovního u lůžka pacienta se projekt rozvinul v ucelený systém poskytování duchovní péče pacientům. Práce koordinátora duchovní péče,
duchovních a dobrovolníků je již vnímána jako nezbytná součást péče o pacienta.
Cílem duchovní péče v nemocnici není v první řadě předávání biblického poselství. Prioritou je především podpora v těžké životní situaci nemoci, umírání či smrti. Tato podpora je
poskytována především pacientům, ale v případě potřeby také jejich rodinným příslušníkům a nemocničnímu personálu.
Duchovní péče se u pacientů realizuje přímo na odděleních u lůžka pacienta. Rozsah a četnost setkání závisí na posouzení duchovního nebo na vyžádání pacienta. Pacienti jsou buď
indikováni lékařem, nebo duchovního kontaktují telefonicky oni sami (na většině oddělení
jsou dostupné letáčky s nabídkou), popřípadě jejich blízcí, nebo duchovního osloví během
jeho setkání s jiným pacientem. K seznámení s duchovním a k následnému využití duchovní péče dochází také po koncertu v kapli nebo při jiných příležitostech. S příbuznými
se duchovní seznamuje u lůžka pacientů a nabízí jim rozhovor, méně často pak pomoc
vyhledají sami. S personálem nemocnice duchovní hovoří přímo na odděleních během
svých návštěv, někdy ho vyhledají v jeho kanceláři.
Během roku 2013 se podařilo navázat spolupráci s Oddělením psychologie a Onkologickým oddělením, zintenzivnila se spolupráce s Oddělením neurologie. V průběhu roku se
uskutečnilo celkem 956 setkání, převážná většina připadla na pacienty (899), menší část
na blízké příbuzné (39) a personál (18) nemocnice. Lidé využívající této služby byli ve věkovém rozmezí 12-100 let, převažovaly ženy.
Při zajišťování duchovní péče v Thomayerově nemocnici docházelo ke spolupráci s řadou
lidí i organizací z důvodu co možná nejkvalitnější a nejširší nabízené péče. Duchovní spolupracoval s duchovními i laiky různých denominací. V říjnu byla společně sloužena ekumenická bohoslužba pro nemocnici a její pacienty.
24
27
Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny byly také akce v kapli,
pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické
setkání se čtením z Písma a zpěvem písní).
Co se ani v roce 2013 nepovedlo, je zvýšení informovanosti pacientů o možnosti využití
duchovní péče v nemocnici. Kolem 40 % pacientů v dotazníkovém šetření uvedlo, že se
o možnosti využití duchovní péče v TN vůbec nedověděli. Přitom z jiného průzkumu se dá
předpokládat, že odhadem třetina z nich by službu ráda využila. A právě na to bychom se
rádi soustředili v roce příštím.
Herní terapie
Hra je důležitou a nedílnou součástí života dítěte a nejinak by tomu mělo být i v nemocničním prostředí. Herní terapie se proto snaží zpříjemňovat a ulehčovat pobyt dětem
v nemocnici. Jejím cílem je motivovat dítě k různým aktivitám, vytvořit dítěti prostor pro
spontánní aktivitu s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy, zbavit je strachu z nemocničního prostředí a připravit je na lékařský zákrok. Cílovou skupinou projektu herní
terapie jsou děti ve věku 2-18 let – pacienti dětských oddělení Thomayerovy nemocnice,
někdy také jejich rodiče.
V rámci projektu herní terapie jsme v průběhu roku uskutečnili 8 velkých výtvarných dílen
na Oddělení dětské neurologie a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT).
Těchto výtvarných dílen se zúčastnili nejen děti, ale i rodiče, kteří jsou s dětmi v nemocnici hospitalizováni a pro které je pobyt s dítětem v nemocnici také psychicky náročný.
Možnost odreagovat se při výtvarné činnosti je pro psychickou pohodu dětí i rodičů velmi
důležitá.
Dohromady se všech výtvarných dílen zúčastnilo 68 dětí a 12 rodičů na Klinice dětské
chirurgie a traumatologie a 32 dětí a 23 rodičů na Oddělení dětské neurologie.
26
29
Herní terapii se dobře daří v případě úzké spolupráce se zdravotnickým personálem.
Právě díky ní se v tomto roce podařilo vytvořit novou edukační pomůcku – Tomíkova
dobrodružství aneb Průvodce dítěte operací. Jde o fotoknihu, která vychází z reálného
prostředí Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, na které spolupracoval jak zdravotnický personál, tak pracovníci Lékořice.
V roce 2013 dále došlo k rozšíření působení herní terapeutky i na Jednotce intenzivní a resuscitační péče KDCHT, což umožňuje práci s dětmi i jejich rodiči, kteří jsou vystaveni velké
psychické zátěži.
Keramická dílna
Součástí projektu herní terapie je také provoz keramické dílny, která vznikla v roce 2008.
Dílnu pravidelně využívají děti hospitalizované na Oddělení dětské psychiatrie a příležitostně také děti z jiných dětských oddělení. Práce s hlínou má pro děti významný terapeutický přínos, psychologové z oddělení s dětmi o jejich činnosti komunikují a dále je zpracovávají v rámci léčebného procesu. Děti navíc získávají nové zkušenosti, trénují jemnou
motoriku, rozvíjejí fantazii, ale především relaxují. Odměnou je jim pak dárek v podobě
vlastnoručního výrobku, který si odnášejí z nemocnice s sebou domů.
Děti z Oddělení dětské psychiatrie přicházely do dílny 2x týdně na 2 hodiny a v průběhu
roku si celkem 439 dětí mohlo vytvořit svůj keramický výrobek.
Do keramické dílny ale nepřicházely jen děti. Velmi oblíbené jsou už po několik let kurzy
pro sestřičky a lékaře z Thomayerovy nemocnice nazvané „Keramikou proti stresu“, které napomáhají prevenci syndromu vyhoření a jsou pro zdravotnický personál příjemnou
protiváhou jejich náročné práce. Zaměstnanci do dílny přicházeli 2x týdně na 1 až 3 hodiny. Tvořili z hlíny, dekorovali výrobky, učili se nové techniky, čerpali inspiraci a relaxovali.
Keramickou dílnu navštívilo v roce 2013 celkem 486 zaměstnanců.
28
31
Naše kavárna
Otevření Naší kavárny v roce 2011 umožnilo pracovní zapojení maminkám, které měly v té
době děti dlouhodobě hospitalizovány na JIP Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. V průběhu dalších let se cílová skupina postupně rozšířila o osoby, které dlouhodobě
v domácím prostředí pečují o někoho blízkého, ale také o osoby, které samy prošly těžkou
nemocí a náročnou léčbou.
Od začátku roku 2013 poskytuje Naše kavárna ve společném projektu s občanským sdružením Epistop pracovní místa také osobám, které se léčí s epilepsií. V kavárně v současné
době dále vypomáhají dvě osoby s mentálním postižením.
Personál kavárny je tedy tvořen dvěma skupinami osob, profesionály a osobami, které
jsou znevýhodněné na trhu práce.
Projekt Naše kavárna byl nominován na ocenění SozialMarie 2013. Byl jedním z 36 projektů, jež měly šanci vyhrát jednu z 15 cen SozialMarie. Přestože Naše kavárna nakonec
nezískala žádnou z hlavních cen SozialMarie 2013, je pro ni už samotná nominace velkým
oceněním.
V roce 2013 proběhly v kavárně akce různého charakteru. Autogramiády českých spisovatelů, vernisáže, výstavy, koncerty, firemní akce, narozeninové oslavy.
Během 3 let svého působení se kavárna stala již nedílnou součástí Thomayerovy nemocnice a těší nás, že je tím, čím měla být, jak napsala jedna z jejích návštěvnic Petra H.: „Byla
jsem moc příjemně překvapená, protože v areálu nemocnice je to velmi nečekané místo. Než
jsme vlezli dovnitř, měla jsem představu plastových židlí, turka a olezlých chlebíčků, ovšem
Naše kavárna je kavárna přesně jak má být. Velice příjemný interiér vám dá zapomenout,
na to, že jste v obrovské nemocnici.“
30
33
Hospodaření sdružení
Jiné ostatní náklady
117 346,21
Náklady
Odpisy
46 835,00
Spotřebovaný materiál
Kancelářské potřeby
Potřeby pro dobrovolníky
Drobný majetek
Canisterapie
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Spotřeba tepla
Prodané zboží
Spotřebované nákupy
Opravy
Stravování a ocenění dobrovolníků
Cestovné
Poštovné a telefonní poplatky
Externí služby
Služby – školení, supervize, semináře
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Osobní náklady
32
401 413,18
52 690,52
38 680,00
119 118,74
26 140,00
73 968,39
12 541,56
68 622,72
1 131 089,09
1 924 264,20
12 266,75
35 606,08
14 622,46
10 898,23
429 243,16
39 889,00
542 525,68
1 454 676,00
350 454,00
1 805 130,00
Náklady celkem
4 436 101,09
Výnosy
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky od organizací a dary
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský zisk za rok 2013
2 850 723,41
158 428,44
1 107 824,64
486 000,00
4 602 976,49
+166 875,40
35
Poděkování
Pracovat celý rok se skvělými lidmi, zaměřenými na společný cíl, ctícími totožné hodnoty
je vskutku snadné a naplňující. Umístit slova díků za všechnu práci, společné chvíle, dary
a dokončené projekty do jednoho odstavce je nemožné.
Někteří s námi jdou cestou pomáhání a kultivování prostředí českého zdravotnictví už
dlouho – vlastně od začátku. Velký dík patří především našemu generálnímu partnerovi,
společnosti Promedica Praha GROUP, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Pavlu Hanušovi. Děkujeme za důvěru, díky které můžeme pracovat na věcech, na kterých nám záleží,
a začínat zcela nové, zatím nevyzkoušené, projekty.
Děkujeme manažerům a zaměstnancům spolupracujících nemocnic, kteří nejen myslí na
nejlepší péči pro své pacienty, ale angažují se nad rámec svých povinností ve společných
projektech a aktivitách.
Děkujeme všem dárcům – komerčním společnostem, institucím, soukromým subjektům
i jednotlivcům. Děkujeme za otevřené uši pro naslouchání potřebám druhých a ochotu
podělit se – přispět k zajištění naší činnosti.
Dík největší patří našim dobrovolníkům. Jedna dobrovolnice s hrdostí řekla: „Já dělám to,
co dává smysl, pracuji zadarmo, jsem nezkorumpovatelná“. Děkujeme za vaše čistá srdce,
skvělé myšlenky a za práci, o které jen hodiny nemluvíte, ale prostě ji děláte. Děkujeme
za to, že jste, že nám všem dáváte víru v sílu soucitu, dobra a lásky.
34
37
Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili
Finanční dary
Alexandr Slabý
ASI-CS
Asseco Solutions, a.s.
ČS CASD
ČS CASD Sbor Praha 4-Krč
Disney Mobile Games Studio
s.r.o.
1530
Lubica Cholastová
1000
50000
Lucie Dlabačová
735
1000
Ludmila Vítková
14130
50000
9150
43294
Marek Suchý
Marie Brejchová
Marta Bártová
300
10000
200
Eleni Tavlaridu
3000
Nadace rozvoje občanské
společnosti
20000
Eva Dolejšová Valachová
1799
Nadace Telefónica
20000
Eva Křemenová
10640
Nadační fond Patria
100000
GE Volunteers, o.s.
28500
Nadační fond Veolia
6000
Hana Pernicová
1000
NET4GAS, s.r.o.
Jana Holinská
1000
Oldřiška Kučerová
Jana Růžičková
2000
Olga Benešová
13500
Jana Vítková
31350
paní Bedrníková
1000
Jindřich Fiala
359
paní Lišková
1500
Pavel Růžička
4000
19286
Positive, s.r.o.
5000
Jitka Machová
Johnson Controls Inc.
Julia Kocanová
KPMG Česká republika, s.r.o.
36
1000
Lenka Kutějová
1000
27900
50000
1000
100
Pražská energetika, a.s.
155000
Promedica Praha Group, a.s.
300000
39
SAP ČR, s.r.o.
90000
Siemens, s.r.o.
40000
Slovnaft ČR, s.r.o.
10000
Šárka Chapman
16200
Anonymní dárci
23040
Benefiční akce
117186
Fórum dárců − DMS
1255,5
Spolupráce a materiální podpora:
ASF Asociace Fantasy, o. s.
A.T. Kearney GmbH
Altera Pars
Ateliéry Barandov
Bauer Media Praha s.r.o.
Billa spol. s r.o.
Blanka Vogelová
Blažena Mačáková
Cantante − pěvecký sbor
CASD − Sbor Praha 4 Krč
CCS Česká společnost pro platební karty
s.r.o.
Czech Spitfire Club
Časopis Tučňák
38
Člověk v tísni, o.p.s.
ČEZ, a.s.
DBK Praha, a.s.
Digital Resources a.s.
Divadlo Archa
dm drogerie markt s.r.o.
Doris Lamošová
Elektro Euronics
Estetica, s.r.o.
Gabriel o.s. a Broučci
− pěvecký sbor
Hafíkov Galerie Butovice
Hana Králová
Hana Mášová
Hana Nováková
Horoskop
Houslová pážata
HZS Praha 4
Charlotta Kotíková
CHIRŠ Česka republika, s.r.o.
IFMSA
IKEA Hanim s.r.o.
INTERSIGN, s.r.o.
Iva Vráblíková
Ivona Štrbíková
Jan Boháč
Jan Dolínek
Jan Pospíšil
Jana Olejníková
Jana Rambousková
Jana Šemberová Holubová
Jarka Švarcbachová
Jiří Beneš
Jiří Vejmelka
Karel Vavruška
Kateřina Vašková
Keramika Domeček
Klára Procházková
Kolektiv lékárny TN
Kristián, s.r.o.
Kristýna Langrová
Lenka Štraubová
Ludmila Fuxová
Magdalena Andrsová
Manželé Goetzovi
mamacoffee s.r.o.
Markéta Šedivá
Martina Poddaná
Maskaron − průvodcovské
služby
MČ Petrovice
MČ Praha 4
MČ Praha Libuš
Mezinárodní škola v Praze
Michael Duda
Michal Tóth
Milada Laštovková
Miluše Vytečková
MINDOK s.r.o.
Miroslav Velfl
MŠ Sedlčanská
MV ČR
MZ ČR
Nadace Charty 77
Národní technické muzeum
OC Novodvorská Plaza
Ondřej Kvita
Ondřej Slanina
Pavel Lukáš
Petr Krajči
Petra Vojtíšková
Piccolo coro a Piccola
orchestra
Policie ČR – OŘ Praha IV.
PRINCO International, s.r.o.
Publicis
Radka Balejová
Robert Jirásek
Roman Mašata
Sabina Boháčová
Sbor CASD Praha Krč
SUŠTŘ
Šárka Ptáčková
Šimon Krýsl
Štěpán Rak
Teologický seminář Sázava
Testo s.r.o.
Tchibo
Tomáš Holub
Tomáš Chmel
Tomáš Impellizzeri
Tomáš Sosna
UPS SCS ČR s.r.o.
Václav Tobořík
Veronika Čechová
VZP ČR
Zdeněk Kocábek
Zdeněk Sadecký
ZŠ Olešská
Zuzana Pokorná
ZZS hl.m.P. − Golem
Věcné dary a služby:
Dana Goetzová
DBK PRAHA, a.s.
LMC, s.r.o.
NESS Czech s.r.o.
OPLET 21, s.r.o.
11 000
11 238
2 299
18 380
931
Dotace na realizaci dobrovolnického programu:
MV ČR MZ ČR 179 000
307 000
41
Závěrečné slovo
Pokud jste přečetli celou Výroční zprávu a dokonce čtete i tato závěrečná slova, tak
opravdu máte co do činění s anděly . Jinými slovy a na pořadí nezáleží, patříte mezi
naše skvělé podporovatele, úžasné dobrovolníky, štědré sponzory, shovívavé partnery,
báječné kamarádky, profesionální zaměstnance i zastánce, vzácné členy, příjemné hosty
nejen Naší kavárny a další spřízněné duše. Tento dokonalý lidský elixír dává našemu
občanskému sdružení energii a sílu pokračovat stále dál na naší cestě a nezůstat dlouho
stát či přešlapovat na jednom místě. V roce 2013 se opravdu pilně pracovalo, téměř
neodpočívalo a často se na trati běželo, místy i letělo.
Další velké nápady a změny nás čekají i v roce 2014. Tak nás prosím, všichni naši milí andělé, na rozcestích sledujte a podporujte .
Tímto Vám všem děkuji za to, že jste a máte nás rádi!
Za občanské sdružení Lékořice
Mgr. Radka Víchová
40
Výroční zprávu zpracovali:
Mgr. Karin Pospíšilová
Mgr. Radka Růžičková
Ing. Dagmar Hrubcová
Bc. Oldřich Šplíchal
Mgr. Michal Balek
PhDr. Martina Hasalíková
Za jazykovou korekturu děkujeme Bc. Tereze Simandlové.
Za grafické zpracování děkujeme Ing. Janu Pospíšilovi.
VZ vydána dne 12. 5. 2014
V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 1 0
Download

Výroční zpráva 2013