Valtický zpravodaj
9. července 2013
Sezione Aurea a Italské slunce
Unikátní koncert staré hudby - Valtice
V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční
sál tóny staré hudby. Soubor Sezione Aurea
– zlatý řetěz, sestavený z předních italských
hudebníků nám představil tvorbu oblíbených
autorů italské hudby 17. století.
Koncert na téma „Italské slunce“ proběhl
v rámci hudebního festivalu Concentus
Moraviae, který letos procházel osmnáctým
ročníkem.
Hudebníci sklidili bouřlivé ovace a posluchači si vyžádali několik přídavků.
Starostou města ing. Pavlem Trojanem
pak byli odměněni květinami.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Královny v Galerii Reisna uspěly
Valtice - Vůbec první divadelní představení hostila o třetím červnovém víkendu Galerie
Reistna Valtice. Na programu byla tragikomedie Královny v podání Divadelního souboru Svatopluk z Hodonína. Inscenace, kterou navštívilo na pět desítek diváků, se v obou reprízách
setkala s příznivými ohlasy z řad diváků i ansámblu souboru.
Autorská hra Královny byla situována do prostředí soukromého sanatoria, kde se setkaly
tři ženy řešící své životní radosti i strasti. Postupně se tak odkrývaly jejich negativní a pozitivní vlastnosti a docházelo k řadě konfliktů a netradičních situací. I tak, ale představení
nepostrádalo dnes tolik potřebný humor. V
hlavních rolích se za režijního vedení Radima
Blaško představily - Bohuna Mikulicová, Marie
Bravená a Petra Kulčárová.
První výše jmenovaná herečka k hraní ve
Valticích uvedla: „Vyšlo to perfektně, zejména
musím uznat, že tu máte skvělé publikum.
Lidé výborně reagovali, šlo vidět, že přišli
zkušení divadelní diváci. Samotné komorní
prostředí horního sálu galerie bylo jako stvořené pro náš divadelní kus. Navíc jsme rádi,
že se díky hraní v Galerii Reistna naskytla
možnost dalšího vystoupení a to v nedaleké
Charvátské Nové Vsi.“
Kladné hodnocení zaznělo i z řad diváků
a zejména divaček, což potvrzují slova Jany
Blažkové z Valtic: „Představení se mi hodně
líbilo. Bylo to prostě ze života, a myslím si,
že podobné osudy, příběhy a situace si prožívá hodně lidí. I když ne přímo v nějakém
sanatoriu, ale doma, či v práci. Celkově to
byl super zážitek, a pokud se v galerii něco
podobného bude konat znovu, jistě opět ráda
-jippřijdu.“
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usneseníč.24 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 27. června 2013
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Mgr. Bc. Dagmar Uherkové zapisovatelkou dnešního
jednání zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 23 ze dne
27.5.2013.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 34
ze dne 10.6.2013.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Slávka Janků, Mgr. Soňa Vašíčková
a Ing. Dalibor Neděla.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Pan Bohumil
Filip a pan Jiří Špaček.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2619/2, ostatní
plocha o výměře 214 m2 v k.ú. Valtice manželům Vladimíru a Vlastě
Opluštilovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem
pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 539/4, zastavěná
plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Valtice, který byl vytvořen geometrickým
zaměřením č. 2166-10/2012 z části pozemku par. č. 539, ostatní
plocha a části pozemku par. č. 2149/1, ostatní plocha, společností
E.ON Distribuce a.s. za administrativní cenu a náklady spojené s
prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na stavbu bez č. p. postavenou na
pozemku par. č. 26, zastavěná plocha a pozemku par. č. 726, zastavěná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Valtice paní Vladimíře Švajdové
za administrativní cenu 44 100,- Kč a náklady spojené s prodejem
pozemku a stavby a pověření starosty podpisem smlouvy.
7. Směnu a uzavření směnné smlouvy na část pozemku par. č. 46, ostatní
plocha a na část pozemku par. č.1043/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice
mezi Městem Valtice a manželi Petrem a Janou Wimmerovými ve
stejné výměře a uhrazení nákladů spojených se směnou pozemků
ve stejné výši a pověření starosty podpisem smlouvy.
8. Uzavření smlouvy týkající se zrušení práva odpovídajícího věcnému
břemenu chůze a jízdy na pozemku par. č. 1043/2, ostatní plocha v
k.ú. Valtice mezi manželi Petrem a Janou Wimmerovými a Městem
Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy.
9. Prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků par. č. 1206/6,
ostatní plocha o výměře 7 m2, par. č. 1206/7, ostatní plocha o
výměře 5 m2 a par. č. 1206/8, ostatní plocha o výměře 5 m2, které
byly vytvořeny geometrickým plánem č. 2265-37/2013 z pozemku
par. č. 1206/4, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice
a Společenstvím vlastníků Lázeňská 770 -772 za administrativní
cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty
podpisem smlouvy.
10. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 1678/2, zastavěná plocha o výměře 73 m2 v k.ú. Valtice, který byl geometrickým
plánem vytvořen z pozemku par. č. 1678, zastavěná plocha v k.ú.
Valtice, paní Silvii Štvrtecké za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
11. Odkoupení pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č.
3155/7, orná půda o výměře 5 385 m2 v k.ú. Valtice za celkovou
kupní cenu ve výši 100,- Kč bez DPH za celý pozemek, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem Valtice a pověření starosty podpisem
smlouvy.
12. Odkoupení technických zařízení dle specifikace v kupní smlouvě a
uzavření kupní smlouvy na inženýrské sítě, komunikaci, vozovku,
chodník, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení, stožárů, svítidel
a napojení těchto svítidel na rozvaděče, vodovodní řád, automatickou
tlakovou stanici vodovodu a kanalizační řád za celkovou kupní cenu
ve výši 300,- Kč bez DPH za všechna technická zařízení, která jsou v
této smlouvě uvedena, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem
Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy.
13. Smlouvu o úvěru č. 0355466459 ve výši Kč 4 000 000,- mezi
Městem Valtice a Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je
zajištění spolufinancování akce s názvem „Venkovní sportoviště pro
ZŠ Valtice“ a pověření starosty podpisem smlouvy.
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2060/09 ze dne 8.11.2009 ve
výši Kč 10 000 000,- mezi Městem Valtice a společností RENOSTAV
spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Venkovní
sportoviště pro ZŠ Valtice“ v rozsahu přílohy č. 3 – určení rozsahu I.
etapy smlouvy a pověření starosty podpisem smlouvy.
15. Přijetí dotace ve výši Kč 6 000 000,00 na vybudování stavby s názvem
„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“ z programu 298220 – Akce
financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR a vlastní podíl ve výši Kč
4 000 000,00, který bude hrazen z úvěru.
16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na provozování vodovodu a
kanalizace uzavřené dle § 289 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, na stavbu „Valtice – veřejná infrastruktura pro
3 RD U Rotundy – vodovod a kanalizace“ mezi Městem Valtice a
společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a pověření starosty
podpisem smlouvy.
17. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na provedení stavby „Valtice – veřejná
infrastruktura pro 3 RD U Rotundy“ následující pořadí uchazečů: 1.
VHS Břeclav s.r.o., 2. SWIETELSKY stavební s.r o. Pokud nebude s
prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení,
bude uzavřena smlouva o dílo se druhým uchazečem v pořadí.
18. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby
„Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy“ ve výši Kč
1 572 752,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností
VHS Břeclav s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
19. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na provedení stavby „Tělocvična ZŠ Valtice,
dokončení fasády a ploch souvisejících“ následující pořadí uchazečů:
1. Haneva s.r.o., 2. Webel s.r.o., 3. F & K & B, a.s. Pokud nebude s
prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení,
bude uzavřena smlouva o dílo s druhým uchazečem v pořadí.
20. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby
„Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících“ ve výši
Kč 2 131 180,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností
Haneva s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „Valtice, Polní,
plynovod, PE 90 mm, délka 57,30m“ mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o. a pověření starosty podpisem smlouvy.
III. Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. O přidělení zakázky na provedení stavby „Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy“ společnosti VHS Břeclav s.r.o., z
důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč 1 572752,00
včetně DPH.
2. O přidělení zakázky na provedení stavby „Tělocvična ZŠ Valtice,
dokončení fasády a ploch souvisejících“ společnosti Haneva s.r.o.,
z důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč 2 131 180,00
včetně DPH.
IV. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice k:
1. Výběru dodavatele a přidělení zakázky v rámci zakázky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení „Snížení prašnosti z plošných
zdrojů v obci Valtice“.
2. Výběru dodavatele v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě
Valtice“.
V. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice
k rozhodnutí o:
1. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Snížení prašnosti z plošných zdrojů v
obci Valtice“ mezi Městem Valtice a dodavatelem.
2. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zavedení separace a svozu bioodpadů
ve městě Valtice“ mezi Městem Valtice a dodavatelem.
2
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Ing. Pavel Trojan
starosta
Pomoc dobrovolných
hasičů z Valtic
Poděkování starosty
Je to již několik týdnů, co Česko zasáhly ničivé povodně, kdy řada obcí
v Čechách byla po několik dnů odříznuta od okolního světa a desítky
tisíc občanů byly evakuovány ze svých domovů. Českem se poté zvedla
vlna solidarity a snahy pomoci obětem záplav.
Členové valtické jednotky dobrovolných hasičů jako jedni z prvních
projevili iniciativu a přihlásili se k pomoci na odstraňování povodňových
škod do severních Čech. Celý týden pomáhali v zaplavené obci Křešice.
Rád bych jim touto cestou poděkoval a vysoce ocenil jejich pomoc.
Od velitele celé zásahové jednotky vím, že valtická jednotka pracovala
příkladně a sloužila jako vzor ostatním hasičům z jiných jednotek.
Děkuji veliteli JDH Miroslavu Hladíkovi, jeho zástupci Lukáši Jurenkovi
a členům jednotky Janu Špačkovi, Pavlu Mlynarikovi, Radimu Ševčíkovi a
Pavel Trojan, starosta
Ondřeji Galbavému.
Ano, už zase ...
a příští rok znova !!!
V letošním roce, podobně jako v roce 2002, postihly naši republiku
ničivé povodně, které mnoha lidem opět zničily jejich domovy. Asi do
nejhůře postižené obce Křešice přijeli pomáhat s odstraňováním škod
- čerpáním vody a následným úklidem i dobrovolní hasiči z Valtic. Ve
svém vlastním osobním volnu vyjelo se svolením našeho pana starosty
Ing. Pavla Trojana celkem šest členů výjezdové jednotky - Miroslav
Hladík, Lukáš Jurenka, Jan Špaček, Radim Ševčík, Ondřej Galbavý,
Pavel Mlynárik. Strávili týden v obci, kde s ostatními dobrovolnými
a profesionálními hasiči, vojáky a dalšími dobrovolníky odčerpávali
vodu, odstraňovali nánosy bahna a prováděli další úklidové práce.
Jsme velice rádi, že máme mezi sebou lidi, kteří jsou ochotní pomáhat, ať už to jsou letošní povodně, loňský rozsáhlý požár lesa v Brenci
a nebo další zásahy v našem okrese. Všem patří velký dík a to nejen
od obyvatel Křešic, ale i od obyvatelů našeho města.
Tímto článkem bychom chtěli požádat ty, kteří chtějí a mohou
pomoci finančně této obci, aby zaslali jakoukoliv finanční částku na
účet obce Křepice.
Gabriela Hladíková
Vážená paní inženýrko J. V. Pospíšilová - Šteflová,
rádi bychom se vyjádřili k vašemu článku v červnovém zpravodaji.
Žijeme v Evropě ve 21. století. Váš názor je velmi urážející a zaujatý.
Je nemyslitelné, abyste srovnávala evropskou kulturu s muslimskou.
Házet po dětech kameny??? To snad nemyslíte vážně! Nevíme, kolik
zkušeností máte s pořádáním kulturních akcí pro mládež, že tak dobře
víte, co má jaký vliv na psychiku dospívajícího člověka. Možná byste
se divila, kolik mažoretek a jejich rodičů je věřících. Nikdo z nich na to
nepohlíží jako na živelnou pohromu.
My jako rodiče jsme rádi, že se naše děti věnují sportovním činnostem,
jako jsou např. mažoretky a netráví svůj volný čas užíváním návykových
látek a dalšími činnostmi, na které bychom naopak nemohli být hrdí.
Dle našich informací víme, že vámi kritizovaná hudba nebyla při mši
slyšet. V žádném případě nemáme pocit, že se naše děti odhalovaly
na veřejnosti, nebo svou činností jakkoliv pohoršovaly občany našeho
města. Proto i nadále hodláme děvčata podporovat v tomto krásném
sportu a těšíme se na další ročník soutěže ve Valticích.
rodiče mažoretek
Poutníci ve středověku
a dnes
Srdečně vás zveme v pátek 2. 8. 2013 do Galerie Reistna na přednášku a koncert „Poutníci ve středověku a dnes“ s živou hudbou v podání
poutnice a zpěvačky Hany Sar Blochové, která zazpívá také středověké
poutní zpěvy provázející poutníky na cestě do Santiaga de Compostela
s doprovodem hry na gotickou harfu a psalterium.
Akce zahájí pětidenní pouť z Valtic do Jaroměřic nad Rokytnou, kterou
pořádá poutnické sdružení Cesta hvězdy (www.cestahvezdy.cz). To se
od roku 2009 snaží o obnovu poutnictví v Čechách a na Moravě. Cílem
je mimo jiné vytyčení a vyznačení svatojakubských poutních tras v ČR,
charakterizovaných mušlí a jejich napojení na síť stezek v Evropě. Cílem
pouti je Santiago de Compostela na západě Španělska, kde se podle
křesťanské tradice nachází hrob apoštola Jakuba Většího. Odsud pouť
pokračuje až do Finistery na pobřeží Atlantiku, zvané také „konec světa“,
jak to bylo vnímáno před znovuobjevením Ameriky.
Letos sdružení Cesta hvězdy mimo jiných poutí pořádá ve spolupráci
s místními poutníky letní pouť v trase Valtice – Mikulov – Dolní Kounice
– Moravský Krumlov – Tavíkovice – Jaroměřice nad Rokytnou.
Srdečně zveme k návštěvě pátečního povídání se zpěvy v Galerii
Lenka Rabušicová
Reistna, případně i k účasti na celé pouti.
Město
VALTICE
3
Kontejnery na sklo
=NjǺ,7.29Ǔǣ7(5.<
přestěhovány do Klášterní ulice
V těchto dnech se připravuje dlouho očekávaná rekonstrukce prodejny COOP. V rámci této akce dojde i k přemístění hlavního vchodu
do prodejny. Zákazníci budou do marketu vcházet z ulice Milosrdných
bratří a přístup bude v místech, kde jsou na vydlážděném podkladu
umístěny kontejnery na sklo, kontejner na elektroodpad a speciální
kontejner na obuv a textil.
Kontejnery byly umístěny na pozemku, který je ve vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově a v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí muselo Město Valtice najít jiné, vhodné místo.
Vzd³lávací a rozvojové centrum Valid-Ed Valtice
Hledáte zpõsoby jak znovu získat energii, jak si odpo«inout a dozv³d³t se n³co
zajímavého? Zveme všechny zájemce, kteâí cht³jí trávit volný «as tvoâivostí a
zajímají se o nové poznatky na úterní podve«erní tvoâivé dílny, které jsou ur«eny
dosp³lým i d³tem.
35Nj='1,129Ǧ352*5$0
2. 7.
Malování mandal I.
9. 7.
Malujeme na hedvábí I.
16. 7. ,tvere«kování – kreativní sv³t uchvátily malé «tvere«ky
23. 7. Pâednáška – œžā‹–›œ cest po Africe
30. 7. Savování – ze starého nové a zajímavé
6. 8.
Malování mandal II.
13. 8. Malujeme na hedvábí II.
20. 8. ”‘ā‡œ textilií a korálkõ
KDY: ,ERVENEC – ǡ~lzͳ͹ǣͲͲ– ͳͻǣ͵Ͳ
ǣǡAͳͳʹ͵ǡ
Jako nejvhodnější se nám jeví umístění kontejnerů v ulici Klášterní. Kontejnery jsou umístěny mimo zástavbu rodinných domů,
navíc ulice je jednosměrná což poměrně dobře umožňuje občanům
ke kontejnerům najíždět auty. Vzhledem k relativně malé frekvenci
dopravy nebudou lidé při odkládání skla a láhví nadmíru obtěžováni a
ohrožováni zvýšeným provozem aut, navíc i manipulace s kontejnery
při jejich vyprazdňování bude jednodušší.
JAK SE Paǣ–elefonicky - 734 311 485 nebo e-mailem [email protected]
www.valided.cz
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Městská policie
V měsíci červnu se strážníci zaměřili hlavně na veřejný pořádek,
a to z toho důvodu, že se stále opakuje situace vyhazování odpadu
před domy mimo svozové dny. Ve většině případů se jednalo o zelený
odpad ze zahrádek, který se sváží, a to znovu připomínáme, první a
třetí pondělí v měsíci.
Dále bylo řešeno rušení nočního klidu, špatné parkování a založení
černé skládky.
Opět bylo odchyceno několik volně pobíhajících psů. Tyto přestupky
byly řešeny blokovou pokutou.
Byla poskytována součinnost PČR a při smutečním obřadu u místního hřbitova. Koncem měsíce proběhlo měření rychlosti v obci v rámci
BESIP. Výsledek = katastrofa. Blíží se období dovolených a prázdnin.
Na silnicích bude větší pohyb vozidel a cyklistů, proto se výše uvedená
akce bude několikrát opakovat.
Miroslav Šesták, strážník MěP
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
e-mail: [email protected]
4
Úvalský hodový výbor
Vás zve
v sobotu 13.7.20113
do Úvalské hospody X'YRĢiNĪ
na tradLĀní krojované
Úvalské hody
V pátek 12.7. od 9:00 zdobení a v 17:00 stavvďní máje
V sobotu 13..7. v 12::00 slavnostní mše v mísstním kostele
Ve 133:00 SĢeedávvánní hodového práva a vyhrávky SRGďGLQď
20:00 hodová zábava s dechovou hudboou PivRRěkka
Vstupné 1000,--.Ā
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - červenec
Valtice očima dětí - výstava obrázků dětí ze ZŠ Valtice
Termín: celý červenec
Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje
Termín: celý červenec
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE, www.livingstone.cz, 604 160 708
Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir
Termín: každý čtvrtek v červenci od 1900 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice
Organizátor: Městský sklep Valtice, www.mestskysklep.cz, 723 211 327
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 1900 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice, www.mestskysklep.cz, 723 211 327
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v srpnu 2013:
•Tamtamy času – státní zámek Valtice – Horní konírna
•Japonské inspirace a Život v tropech III – výstavy NZM Valtice
•Balkónové květiny a letničky – výstava NZM Valtice
•Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho
terroir - každý čtvrtek - Městský sklep Valtice
•Valtické víno a cimbálová muzika - každou sobotu - Městský sklep Valtice
•Valtické vinařské slavnosti - 2.–3.8. - areál státního zámku Valtice
•Irské dny - 2.–4.8. - Galerie Reistna - tradice, tanec, degustace whiskey
•Letní putování po vinařských stezkách Valticka - 3.8. - Valtice
•Henckeovy barokní varhany – 3.8. - M. Jakubíček–varhany, T. Matula - trubka
•Vinařská akademie I – Kadet - 9.–11.8. - Vinařská akademie Valtice, o.s.
•Valtické krojované hody - 17.–18.8. - nám. Svobody, Valtice
•Henckeovy barokní varhany – 24.8. - Slovanské kvarteto
•Motosraz Valtice – Memoriál Jána Vychodila - 31.8. - zahrádka Pančava
•Noc za oponou - 31.8. - Muzeum železné opony
•Klubová a Speciální výstava bobtailů – 31.8.–1.9. - státní zámek Valtice
Bližší informace v srpnovém čísle VZ nebo v TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
Rytířské souboje v zámeckém parku - rytíři se utkají v jezdeckých turnajích
Termín: 3. – 17.7. od 1400 hod.
Místo: státní zámek Valtice - park
Organizátor: Státní zámek Valtice a Středověké divadlo Traken, www.valtice.eu
Tři Grácie - výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch a keramiky
Termín: 5. – 28.7.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna, www.reistna.cz, 602 734 742
Valtice – Vídeň – Vaduz a zpět: příběh daru pruského krále - výstava
Termín: 5.7. – 31.8.
Místo: zámek Valtice
Organizátor: zámek Valtice, www.zamek-valtice.cz, 519 352 423
Mezinárodní letní škola staré hudby – 25. ročník
Termín: 6. – 14.7.
Místo: Valtice – areál státního zámku, farní kostel
Organizátor: Společnost pro starou hudbu, Město Valtice a státní zámek Valtice
Úvalské hody- tradiční krojované hody
Termín: 12. – 13.7. : v pátek v 1700 stavění máje, v sobotu ve 1200 slavnostní
mše, od 1300 vyhrávky po dědině, od 2000 hodová zábava
Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly
Organizátor: Úvalský hodový výbor, www.uvaly.webnode.cz
Autorská dílna - dny otevřených dveří keramické dílny
Termín: 12. – 14.7.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna, www.reistna.cz, 602 734 742
Poděkování
Chtěl bych prostřednictvím valtického zpravodaje poděkovat panovi
starostovi i představitelům města za uznání, kterého se mi dostalo 1.
června při oslavách 820. výročí Valtic.
Lidský život je v dějinách vlastně jen kratičký časový úsek, přesto
jsem byl účastníkem mnoha přeměn Valtic.
Když jsem se zde v r. 1933 narodil, byly Valtice sice českým městem,
avšak asi s dvacetiprocentní českou menšinou, která ale o to více
držela dohromady.
Před vypuknutím II. světové války mnoho českých rodin odešlo do
vnitrozemí. Můj otec, poslušný rádiové výzvě „Vytrvejte na svých místech“
vytrvával tak dlouho, až už bylo nemožné odejít a my jsme s několika
desítkami Čechů přežili válku ve Valticích. Nebyla to doba lehká;
Valtice patřily šest let do Velkoněmecké říše a já musel navštěvovat
německou školu.
Pak přišel konec války, osvobození, odsun německého obyvatelstva
a horečné osidlování pohraničí, doba tzv. studené války, kdy se Valtice
ocitly na konci jednoho světa – u „železné opony“, obehnané ostnatými
dráty, ale i doba otevření se světu, doba turistického i kulturního rozkvětu.
Valtice se staly vstupní branou do Lednicko-Valtického areálu – památkou
UNESCO, posléze i „hlavním městem vína“.
Ať tedy Valtice dále rostou a vzkvétají, pro mne vždy byly a jsou
„hlavním městem mého života“.
Proto se jejich uznáním cítím poctěn a děkuji za ně.
Milan Kolář, učVU
Vinařská akademie I - Kadet - základní znalosti o víně v hlavním městě vína
Termín: 19. – 21.7.
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Předhodové zpívání - zpívání mužských a ženských sborů
Termín: 20.7.
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Valtická krojovaná společnost, www.chasa-valtice.cz
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - Lukáš Hurtík – varhany
Termín: 20.7. od 1700 hod.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ, www.valtice.eu
Hranice 2013 – Den bezpečí v areálu Muzea železné opony - celodenní
program vás vrátí do historie a ukáže náročnou činnost policistů a záchranářů.
Bojová ukázka z r. 1938, akce zásahové jednotky a hasičů
Termín: 20.7.
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony, www.muzeumopony.cz, 777 003 032
Pétanque Cup - petankový turnaj pro veřejnost v rámci zábavy a letní pohody
Termín: 27.7. od 1414 hod.
Místo: zámecký park, Valtice
Organizátor: FBC Valtice, www.fbcvaltice.cz
Národní zemědělské muzeum připravilo na červenec tyto výstavy:
Japonské inspirace - výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III - výstava o fauně a flóře tropického pásu
Balkónové květiny a letničky - tradiční výstava květin
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice, www.nzm.cz/valtice, 519352144
KLÍČOVÁ SLUŽBA
4IPQQJOH$FOUFS#DzFDMBWtTESCO hypermarket Břeclav
tBVUPLMÓǏFTǏJQFN
tCF[QFǏOPTUOÓEWFDzFNDzÓäFUSF[PSZ
tÝJSPLâWâCǔS[ÈNLǾBWMPäFL
tǏBMPVOǔOÓEWFDzÓTISOPWBDÓEWFDzF
tOPV[PWÏPUFWÓSÈOÓEWFDzÓBBVU
NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
FNBJMKBSWBMJT!UJTDBMJD[
www.zamky-valis.cz
Mob.:728 553 010
Úvěry na bydlení
Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení.
Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.
Finanční poradce Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
5
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Hurá prázdniny!
Poslední den školního
roku bývá nejen ve znamení slavnostní atmosféry,
ale také prázdninové nálady
a pocitu, že žákům skončily povinnosti a zaměstnancům školy začíná
zasloužená dovolená po
náročné práci.
28. 6. 2013 v 800 hod. se na nádvoří školy
shromáždili žáci a učitelé základní školy na
slavnostním ukončení školního roku. Pozvání
přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan,
který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné
prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní
chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků.
V rámci 2. pololetí bylo uděleno 102 pochval
třídního učitele, 14 pochval ředitelky školy, 10
důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy.
S rozhodnutí pedagogické rady byly žákům,
kteří si neplnili řádně své školní povinnosti,
hrubě porušovali školní řád, schváleny 4 dvojky
a 6 trojek z chování, což určitě není potěšující.
Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší.
Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila
akademika školy, kterým se stal Miroslav Baxa
a Martin Lubal. Osobností školy byli jmenováni
Jitka Krůzová a Vojtěch Blažek. Sportovcem
školy se stal Jiří Horáček. Dále vyzvedla žáky,
kterým udělila pochvalu ředitelky školy za
vzorný prospěch, chování a reprezentaci.
Všem oceněným předala poukázku na knižní
odměnu a drobný dárek.
Na závěr se rozloučila s 36 vycházejícími
žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako
deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká.
Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným
pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se
děti rozešly do tříd, aby od svých třídních učitelů
obdržely vysvědčení. Do školy přijdou nejdříve
za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen
závidět, ale zároveň i přát.
Markéta Nedělová, ředitelka školy
Slavnostní rozloučení
s vycházejícími žáky ZŠ
Ve čtvrtek 26. 6. se v 1600 hod. konalo v obřadní síni Městského úřadu Valtice již tradiční
rozloučení starosty města se žáky, kteří letošním školním rokem ukončili povinnou školní
docházku na základní škole.
Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém
proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků,
poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme
díky některým vynikajícím výsledkům získali
jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla
poděkovat také učitelům za přípravu žáků a
snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova
poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům
školy, kteří jsou její nezbytnou součástí.
žáky se rozloučila paní učitelka třídní Mgr. Soňa
Vašíčková a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve svých proslovech poděkovali žákům za
práci a reprezentaci školy, popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na
léta, která prožili na základní škole.
Působivý a pěkný proslov si připravili vycházející žáci, ve kterém neopomněli poděkovat svým
učitelům za léta práce, kterou jim věnovali.
Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili
pracovat v kolektivu, psát, počítat, poslouchat
nejen své rodiče a mnoho cenného pro život.
Při loučení mnohým ukápla i slzička, protože
si uvědomili, že jsou to poslední chvíle strávené
se svými spolužáky a učiteli. Devět let školní
docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim
jen krásné vzpomínky. Všichni, kteří jsme se
slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší.
Opravdové přátele a hlavně takové lidi, kteří je
budou orientovat správným směrem.
za žáky a učitele Markéta Nedělová
Atletické závody
Ve středu 12. 6. proběhl v Sedleci 3. ročník
atletických závodů spřátelených škol. Této
akce se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Sedlec,
ZŠ Valtice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Březí, ZŠ Týnec,
ZŠ Mikulov.
Žáci a žákyně jednotlivých ročníků soutěžili
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem
a v běhu na 50m. Sportovce přivítal nádherný
sportovní areál, kde byla radost závodit. Celé
dopoledne probíhalo za krásného slunečného
počasí a v příjemné sportovní atmosféře.
A jak dopadla naše škola? Celkem jsme
získali 22 medailí; 4 zlaté, 8 stříbrných a 10
bronzových. Naši žáci tedy téměř v každé
disciplíně „stáli na bedně.“ A to považujeme
za velký úspěch!
Do budoucna bychom si přáli ocenit jejich
výborné výkony vybudováním venkovního
sportovního zázemí pro přípravu na podobné
závody. Chtěli bychom poděkovat vyučujícím
tělesné výchovy za výbornou přípravu žáků.
Děkujeme také našim mladým nadějným atletům a atletkám a především ZŠ Sedlec za bezvadnou sportovní akci a výbornou organizaci.
Mgr. J. Mauksová a Mgr. P. Dvořáčková
Obrovský úspěch
Mirka Baxy
Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov pana starosty. S vycházejícími
6
Ne vždy se stává, že se zástupce naší školy
probojuje až do celostátního kola soutěže.
V letošním roce se to podařilo Mirkovi Baxovi
z 9.A v soutěži Mladý Demosthenes, kterou pořádá společnost FACE OF NEW EUROPE, s. r. o.
Letošního ročníku se zúčastnilo více než 78
tisíc dětí a mládeže z celkem 77 regionů ČR.
Celostátní kolo soutěže, které moderoval
Alexandr Hemala, proběhlo 16.5.2013 v Praze
v Emauzském klášteře za přítomnosti zástupců
ministerstva školství a dalších partnerů.
Soutěžilo 54 vítězů krajských kol ve čtyřech
věkových kategoriích. Soutěžící museli prokázat nejen řečnické dovednosti, originalitu, ale i
pohotovost, zvládnutí trémy.
I když se Mirek neumístil mezi prvními třemi,
podal velmi dobrý výkon, a jak sám prohlásil,
byla to pro něj opravdu velmi cenná zkušenost,
neboť musel vystupovat před velkým množství
osobně neznámých, ale mediálně velmi známých lidí. Slyšel projevy svých vrstevníků, ale i
těch starších, slyšel výkony na výborné úrovni,
velmi zajímavé a originálně pojaté náměty.
Chtěla bych Mirkovi, který se přípravě svého
vystoupení opravdu pečlivě věnoval, poděkovat
za vynikající výkon, za to, že naši školu, ale i
město Valtice tak úspěšně reprezentoval na
celostátní úrovni.
Mgr. Hana Pchálková
Mateřská škola
Školáci, vy se s námi dnes loučíte? Opravdu, za podmračené středy, kdy se nemohlo
sluníčko vyklubat zpod mraků, se konal na
zahradě karneval, spojený s rozloučením s
předškoláky.
V streetballu 6.A – 7.A 0:10, výběr 8. tříd –
9.A 0:10. V boji o 3. místo vyhrál výběr 8. tříd
nad 6.A 10:2. Krásný souboj o 1. místo skončil
vítězstvím 9.A nad 7.A 10:7.
Děti, převlečené za masky čarodějnic,
medvědů, princezen, vodníků, motýlů, oživily
naši zahradu veselým tancem.
Sportovní dny
ZŠ Valtice pořádá pravidelně v posledním
týdnu školního roku sportovní dny pro I. i II.
stupeň. Bylo tomu tak i tentokrát.
Nejdříve sportovali a soutěžili žáci 1. až 5.
ročníku. Vedle tradičních dovedností se švihadly, kruhy, hody na přesnost, slalomu mezi
kuželi, odbíjením pálkami, vzbudil nejvyšší
ohlas přetah lanem.
Projevilo se to nejen ohromným úsilím
soutěžících družstev, ale i ohromujícím povzbuzováním všech přítomných. Mezi nejmladšími třídami byla nejúspěšnější 2.A. Věkový
a váhový rozdíl byl kompenzován počtem
siláků. Nejdramatičtější souboj svedly páté
třídy. V prvním přetahu totiž vyhrála 5.A, avšak
5.B duel otočila ve svůj prospěch na 2:1. Na
samý závěr potom 9 žáků 4.B zvítězilo nad
8 žáky 5.B.
Další den si zasportovali žáci 2. stupně.
Soutěže se odehrály v hale na Mikulovské ulici. Příčinou byla přerostlá tráva na hřišti SViŠ
Valtice. Této skutečnosti jsme přizpůsobili
program. Úvodními soutěžemi byly odbíjená
pro dívky a streetball pro chlapce (košíková
tříčlenných družstev na 1 koš).
Po míčových hrách proběhly nadšené
souboje v přetahu lanem. 7. ročník porazil 6.
ročník, 9. ročník porazil 8. ročník, byť měli v
duchu pravidel o 1 borce méně.
Předškoláci, nastoupení v řadě, si převzali
z rukou pana starosty a zástupce SPOZ,
pana Špačka, dárky, které si uložili do svých
přepravených školních aktovek.
Ve štafetových bězích na 6 x 1 kolo, kdy za
ročník startovaly 3 dívky a 3 chlapci bylo pořadí: 1. - 8. ročník, 2. - 7. ročník, 3. - 6. ročník ,
4. - 9. ročník. Žáci 9. ročníku měli smůlu v tom,
že jim po 2x upadl štafetový kolík. Věkový rozdíl
byl řešen handicapy (mladší měli při startu
určitý náskok).
Zazpívali jsme si tradiční před-školáckou
hymnu a čekala nás mňamka ve formě nazdobeného stolu, plného dobrot.
Před třemi měsíci ve školním přeboru v
odbíjené vyhrály dívky 8.A třídy. Nyní bylo
pořadí odlišné:
1. - 9.A, 2. - spojený kolektiv 6.A a 7.A,
3. - výběr 8. tříd.
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
V utkání halové kopané hrála 7.A proti
výběru ostatních tříd a zvítězila 2:1.
Na přání žáků 9. ročníku proběhla soutěž
v páce. Největší sílu paží prokázal Martin
Hrubý – 9.A, 2. Tomáš Kvinta – 7.A, 3. Ondřej
Tůma – 9.A.
V duchu posledních let se hrálo utkání v
odbíjené v samém závěru sportovního dne:
9. ročník – učitelé. Ti vyhráli 1:2.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk - učitel TV
Paní učitelka Vaškovičová nacvičila s dětmi
divadelního kroužku pohádku O Sněhurce,
Výstavba pasivních staveb
3ĤMþRYQDEHGQČQt
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
profesionalita, rychlost, cena
Valtice, tel: 608 658 317
www.forting.cz
7
která byla na zahradě všem zahrána. Byl to
velký úspěch. Paní učitelka Kozubíková zorganizovala s dětmi ze základní školy soutěže,
které naše děti se svými rodiči absolvovali.
Tečkou byla tombola, kde si každý odnesl překvapení. Děkuji touto cestou všem sponzorům
za úspěch celé akce.
Ale to nebyl všem divadlům konec. Na
zahradě se hrála také pohádka O Červené
Karkulce a Perníkové chaloupce pod vedením Mgr. Petry Manišové a jejích studentů z
Vinařské školy Valtice.
Všem našim dětem byly naloupány perníčky z perníkové chaloupky, které upekli
studenti. Za zdařilou akci všem děkuji.
A teď už máme všechny akce za sebou,
hurá do bazénu, voda už je teplá, sluníčko, ty
nám sviť, prázdniny jsou tu!
náročnějšího divadelního kousku. Začali jsme
tedy nacvičovat pohádky.
Návštěva ZOO Brno
Kulisy si studenti – jmenovitě Tomáš Martinec, Filip Jemelík, Tomáš Anders, Lukáš Ott, Tereza Vykoukalová, Eliška Richterová, Kateřina
Šebestová - sami vyrobili v prostorách domova
mládeže a mně jako režisérce nezbývalo, než
se rozplývat nad jejich krásou.
Poprosili jsme vedoucí naší kuchyně, zda
by byla tak hodná a s našimi výbornými kuchařkami upekla perníčky, abychom mohli
děti v mateřské škole obdarovat. Naši „herci“
perníčky nazdobili, a pak už jen rozdat je dětem
ve školce. A že se perníčky moc povedly! My
bychom touto cestou moc rádi našim kuchařkám poděkovali.
Zlaté Slunce
SViŠ Valtice
Divadelní představení
- pohádky pro školku
Kraťoučké divadélko se dětem i učitelkám z
mateřské školky líbilo natolik, že nás požádali,
zda bychom v září dorazili znovu. Udělalo nám
to velikou radost, a už teď se těšíme, že se po
prázdninách zase uvidíme!
PhDr. Petra Manišová
Návrat ke kořenům
Dramatický kroužek pod mým vedením
vznikl v lednu letošního roku s tím, že nejprve
vyzkoušíme nenáročné diváky – tzn. děti,
abychom si ověřili, že se můžeme pustit do
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
Dne 21.5. se studenti 2.B a 3.B, oboru Agroturistika zúčastnili odborné exkurze v rámci
předmětu Biologie v brněnské zoologické
zahradě. V současné době se zde chová 1306
jedinců z 250 druhů obojživelníků, plazů, ptáků
a savců všech světadílů kromě Antarktidy.
Během celého dopoledne se nám naskytla
příležitost vidět taková krásná a zajímavá zvířata jako např. anakondu velkou, lamu alpaku,
velblouda dvouhrbého nebo piraňu obecnou.
Velké vzrušení jsme pocítili u návštěvy tygra
sumaterského, který se zrovna chystal zápasit
s obrovským soustem masa.
Nejhezčím objektem naší exkurze se však
stala roztomilá medvědí rodinka. Samice
Cora jako správná a starostlivá maminka
doprovázela a nespustila oči ze svých dvou
potomků- Komety a Nanuka.
Ing. Zbyněk Oslzlý
Irena Marušová – ředitelka MŠ
Dne 21. 6. se dramatickému kroužku
Střední odborné školy vinařské, konkrétně
studentům prvního ročníku oboru Vinohradnictví, podařilo odehrát divadelní představení
– Perníkovou chaloupku a Červenou Karkulku
pro místní mateřskou školku.
torům této akce nepřálo počasí, jelikož o den
dříve spadlo okolo 20 mm vody, tudíž některé
stroje (zejména mulčovače) nemohly předvést
plně své umění v celé své kráse.
I přesto se však akce velmi povedla, o
čemž svědčí nejen velký počet návštěvníků
(okolo 250), ale také bouřlivé diskuze, jež se
rozproudily ať už mezi jednotlivci nebo mezi
skupinkami.
Ing. Zbyněk Oslzlý
Dne 12.6. se studenti 2.A a 3.A, oboru Vinohradnictví, pod vedením Ing. Jaroslava Osičky
a Ing. Zbyňka Oslzlého zúčastnili odborné
exkurze v obci Přítluky, která probíhala na
vinicích velkého vinařského odborníka a taktéž
experimentátora doc. Miloše Michlovského.
Program zahájil pan doc. Michlovský v 9:00
přivítáním. Následovala poutavá přednáška o
„Návratu ke kořenům“, což v praxi znamená, že
se snaží pěstovat révu vinnou jako naši předci v
minulosti, tj. ve velmi úzkých sponech, s nízkou
výškou kmene. Poutavě hovořil o významu
předvýsadbové přípravy půdy v podobě rigolace
nebo třeba o důležitosti prorůstání kořenového
systému hluboko profilem půdy, což je velkým
předpokladem k získání vín s minerálním
charakterem, jež jsou odrazem dané oblasti.
Poté se ujal slova pan Dr. Hluchý a přednesl
zajímavé výsledky měření v souvislosti se stavem půdy v takto obhospodařovaných vinicích.
Akce pokračovala prohlídkou vinic a předvedením strojů přímo v praxi. Bohužel organizá-
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
8
Celostátní kolo amatérské filmové
soutěže v Ústí nad Orlicí
Dne 13. 6. se studenti 2. B – oboru Agropodnikání, jmenovitě Tomáš Brabec, Katarína Kováčová, Michaela Budlanská a Lucie Pavlíková
spolu s pedagogickým dozorem PhDr. Petrou
Manišovou zúčastnili Celostátního kola amatérské filmové tvorby – soutěže Zlaté Slunce
v Ústí nad Orlicí.
Celý den jsme sledovali zajímavé počiny
různých tvůrců – rozmanitého věku již od 10
let až do 19 let. Soutěž byla rozdělena na dvě
věkové kategorie – pro základní školy do 15
let a pro střední školy od 16 – 19 let.
Obě tyto kategorie obsahovaly několik
subkategorií – hraný film, animovaný film,
videoklip, experiment a dokument/reportáž.
My jsme reprezentovali naši školu s filmem
natočeným loni v září a říjnu – dokumentem
o škole – Co neodmyslitelně patří k Valticím?
Bylo nám velkou ctí převzít si osobně Čestné
uznání za náš první natočený film.
Věřím, že tento film byl prvotinou, která studenty naší školy nadchla a budou se filmování
věnovat i v dalších letech.
PhDr. Petra Manišová
Jazzman
pokřtil desku
v Galerii Reistna
Módní přehlídka
Ve čtvrtek 27. 6. se v krásném prostředí
Galerie Reistna konala módní přehlídka Pavly
Francové a Zdeňky Huserkové k oslavě patnáctiletého výročí jejich působení.
Valtice – Příčná flétna zněla po dva
červnové páteční večery valtickou Galerií
Reistna. Jazzman a učitel hudby Bohumil
Kutnohorský zde na sklonku měsíce pokřtil
svou novou desku. Návštěvníkům zahrál
skladby jazzového, ale i rockového žánru od
legendární skupiny Jethro Tull.
K úžasné atmosféře přispěl rovněž Elvis
Presley Revival a oslava tohoto krásného výročí
tak jistě nebude dlouho zapomenuta.
A oslava to byla opravdu velkolepá. Módní
přehlídka pod jménem "Barevné léto" nabídla
modely, které mohou obléct mladé dívky,
módu milující mladé ženy i ženy zralé, splnila
svůj cíl, neboť společně s krásným počasím
minulého týdne navnadila atmosféru dovolených a barevných letních dnů.
„Bylo to prostě skvělé a jsem maximálně
spokojený. Atmosféra byla velice příjemná,
potěšilo mě výborné publikum. Šlo přímo
vidět lidi jak hudbu přijali, což potvrzovala
jejich spontánní odezva,“ sdělil těsně po
jednom z koncertů Bohumil Kutnohorský.
Narodil se v roce 1956 v Brně a s muzikou
začal už v ranném mládí. Učil se hře na
klavír, zobcovou flétnu a věnoval se zpěvu.
Nakonec mu ale učarovala flétna příčná. Titul
v oboru získal na brněnské JAMU. Podílel se
na mnoha filmových, televizních, divadelních a rozhlasových projektech. Léta hrával
například v orchestru Studio Brno a účastnil
se mezinárodních soutěží. Nyní učí děti hře
na flétnu, bicí nástroje a kytaru ve Valticích
a v Mikulově a věnuje se oblíbenému jazzu.
Křest, jak slovo samotné napovídá, se
pochopitelně neobešel bez kmotra křtícího
valtickým šumivým vínem. Za Galerii Reistna Valtice se jím stal galerista Stanislav
Schneider. Byl rovněž potěšen z vydařené
akce, kterou navštívilo více než šest desítek
milců jazzu. „I přes celkem narychlo dohodnuté termíny koncertů nás lidé navštívili
a myslím si, že si odnesli výborný hudební
zážitek. Osobně mám k dobré muzice a
jazzu zvlášť, velmi pozitivní vztah. Jsem rád,
že jsme mohli Bohumilu Kutnohorskému
poskytnout náš prostor a spolupodílet se na
valtickém kulturním dění,“ zhodnotil hudební
produkce galerista.
-jip-
Touto cestou bych chtěla obou dámám popřát mnoho úspěchů do budoucích let a nám
Petra Caulfield
všem krásné barevné léto.
Výběr byl opravdu široký a přítomné dámy
svedly při prodeji předváděných modelů nejeden lehký boj o tuniky, šaty či letní kostýmové
sety.
Látky, které paní Francová již 15 let dováží
z Dubaje, dokazují, že její znalost tamějších
prodejců se s každou návštěvou Dubaje zdokonaluje, neboť tyto exkluzivní látky jsou zárukou
nejen vysoké kvality, ale hlavně jedinečnosti,
kterou každá z nás jistě ocení.
K úspěchu přehlídky přispěla také paní Renata Kuchtová, obuv společnosti Deichmann,
brýle Optika Vlasta Výhodová a krásná výzdoba
květinářství Lucie.
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
9
Míchali tóny
dřeva a kovu
Koncerty netradičního dua „DEŠI“ a klarinetového kvartetu KLARtet uspořádala
počátkem měsíce června Galerie Reistna
Valtice. Obě akce si našly své spokojené
posluchače.
První na řadě bylo vystoupení KLARtetu.
Mladí muzikanti původem ze slovenského
Záhorí a jižní Moravy zahráli dokonce dvakrát.
V rámci vernisáže výstavy bronzových plastik
a kreseb borkovanského rodáka Františka
Navrátila a den nato samostatně. Na vernisáži byl i sochařův syn Bořek Navrátil, který
upozornil na zajímavou shodu okolností. Jeho
otec byl totiž nejen výtvarným umělcem, ale
mimo další ušlechtilé aktivity, hrál dlouhá
léta svého života právě na klarinet! S tímto
zjištěním se hudebníkům hrálo na výbornou.
V aranžmá tří klasických a jednoho basového
klarinetu zazněly skladby vážné hudby, například Arabeska od A. Dvořáka, ale i modernější,
kupříkladu hudby z filmů Forrest Gump nebo
James Bond 007.
Několik dnů nato se valtickou galerií linuly
tóny australského „pranástroje“ didgeridoo v
podání Lukáše Pilnaje a barytonsaxofonu Evy
Žižkovské. Duo Deši kombinovalo tóny dřeva a
kovu a ze souhry hlubokých tónů obou nástrojů
plynula zajímavá hudba s nádechem jazzu a
world music. Více než dvacet posluchačů jen
zaujatě poslouchalo a nechalo se unášet hrou
obou umělců, kteří se svou muzikou procestovali téměř celou Evropu. Pro zajímavost dodejme, že Lukáš Pilnaj si nástroje vyrábí sám a
jeden z nich ve Valticích našel nového majitele.
-jip-
Martino
nadchnul fanoušky
Henckeovy barokní
varhany posedmé
Letos posedmé se o prázdninách uskuteční
koncertní cyklus vážné hudby - Henckeovy
barokní varhany. Akce, která začíná mít dlouhodobější tradici, si neklade žádné vyhraněné
dramaturgické záměry. Cílem a smyslem je
zprostředkovat nevšední zážitky z poslechu
hudby v barokním prostředí Farního kostela
a Zámecké kaple posluchačům a příznivcům
z Valtic a nejbližšího okolí tak, aby nebyly jen
výsadou větších a velkých měst. Za uplynulý
čas se nám představilo na 25 umělců, z nichž
některá zvučná jména známá i v zahraničí
(Barbara Willi, Marta Beňačková, Jaroslav
Tůma, Nao Higano a další).
O prázdninách proběhnou čtyři koncerty:
první a poslední v Zámecké kapli, prostřední
dva varhanní pak ve Farním kostele.
V sobotu 6. července od 1700 hodin v kapli
představil starou hudbu 16. a 17. století pro
loutnu a theorbu Jan Čižmář.
20. července ve Farním kostele přednese
Lukáš Hurtík skladby Bacha, Brixiho, Linka,
Vaňhala, Smetany a dalších.
3. srpna následuje varhanní koncert již nám
známého Martina Jakubíčka za spoluúčasti
Tomáše Matuly (trubka). Na programu Clark,
Bach, Purcell, Vivaldi a další.
24. srpen v kapli patří závěrečné vystoupení,
jako již poněkolikáté, mladému ansámblu.
Slovanské kvarteto přednese Dvořákův Slovanský kvartet a Janáčkův 1. smyčcový kvartet
(z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“).
Koncert svou skladbou hodný vyvrcholení
letošního ročníku.
Program je sestaven. Nyní již vše zůstává
na Vás, milí posluchači, na Vaší volbě a rozhodnutí nabídky využít. Je připravena, vězte,
jen pro Vás.
Ing. Josef Menšík
Dva vyprodané koncerty na jednoho umělce!
Tak velký úspěch mělo vystoupení Martina
Hammerle – Bortolottiho ve Valticích. Z důvodu
nebývalého zájmu v loňském roce jsme se s
umělcem rozhodli uspořádat tentokrát koncerty dva. O víkendu 8. a 9. června v sále Valtické
vinárny zazněly nejkrásnější salónní písně z
Itálie a Ameriky. Kromě klavíristky Šárky Králové z JAMU v Brně doprovázel na saxofon a
klarinet Antonín Mühlhansl – vynikající mladý
hudebník, spolupracující s několika profesionálními soubory v zemi. K pohodě přispělo
po deštivých dnech jistě i dlouho očekávané
slunečné počasí. Příjemným doplněním koncertů pak bylo posezení v tamější kavárně.
Do Valtic přijeli umělcovi fanoušci z Vídně
a rodného Innsbrucku. Mezi nimi byl např.
dirigent nejmenovaného vídeňského divadla.
Všichni byli nadšeni nejen koncertem, ale i
městem, a slíbili přijet opětovně jako turisti. S
nadsázkou lze tedy říct, že Martino přispívá i k
turistice ve Valticích. Je to profesionál s velkým
hlasem a všechny jeho recitály poskytují vždy
mimořádný kulturní zážitek. Předběžně jsme
se dohodli na vystoupení i v příštím roce s
dalším atraktivním programem. Podle ohlasů
přímo na místě věřím, že se na tyto koncerty
tak brzy nezapomene.
Touto cestou bych také ráda poděkovala
za vstřícnost a spolupráci Jiřině a Milanovi
Hoštickým.
František I.
z Liechtensteinu
Tentokrát se muzejníci a přátelé historie
Valtic sešli mimořádně v pátek 21. června v
hotelu Apollon, aby vyslechli přednášku PhDr.
Miroslava Geršice, o knížeti Františkovi I. z
Liechtensteinu, diplomatovi a posledním vládnoucím knížeti na Valticích a Lednici.
V úvodu uvedl profesor Geršic několik slov
z hlediska rodového. František I. byl druhým
synem Aloise II. a Františky hraběnky Kinské z
Wchynicz. Vystudoval práva na univerzitách ve
Vídni a v Praze. Byl označován za velikána diplomacie. V letech 1879 – 82 působil jako atašé na velvyslanectví v Belgii, nato ve Francii a
poté dobrovolně vstoupil do armády a v letech
1894-99 vycestoval jako rakousko- uherský
velvyslanec do Petrohradu. Se svým bratrem
Janem II. udržoval jen chladnější vztahy, protože právě Jan II. byl proti jeho sňatku s Elsou von
Gutmann a proto k jejich sňatku došlo teprve
po smrti Jana II., kdy převzal vládu v knížectví.
Pro pokročilý věk manželů zůstalo manželství
bezdětné. Za jeho vlády došlo k nástupu nacistů v Německu. Nesouhlasil s jejich řáděním a z
Vídně se po anšlusu přesunul nejprve do Valtic
a poté do Švýcarska. V březnu 1938 předal
vládu rodu princi regentovi Františku Josefu
II. Zemřel pak v červnu roku 1938.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Valtické pověsti
v Galerii Reistna
Divadelní představení valtických pověstí
sehráli v úterý 18. června žáci valtické základní
školy v Galerii Reistna Valtice.
I přes žhavé letní počasí se jej zúčastnili
někteří rodiče a příbuzní mladých herců, ale
zejména autorka knihy Valtické pověsti, paní
Lada Rakovská. Její knihou se nechala inspirovat učitelka Kateřina Urbánková, která téma
volně zpracovala, sepsala scénář, zajistila
rekvizity a s dětmi hru nacvičila.
„Na naší hře se podílelo šestnáct žáků ve
věku od 11 do 15 let, kteří neváhali zkoušet a
hrát dobrovolně a to i ve svém volném čase.
Světlana Hanáková, vedoucí TIC Valtice
10
Hlavním důvodem vytvoření tohoto projektu
pak byly nedávné oslavy 820. let od první písemné zmínky o městu Valtice, kde jsme hráli
poprvé. Nyní jsme využili laskavosti majitelů
Galerie Reistna Valtice, rodiny Schneiderových,
že nám umožnili sehrát kus ještě jednou pro
paní Rakovskou a rodiče žáků,“ uvedla Kateřina Urbánková.
Autorka knihy valtických pověstí, Lada Rakovská, představení zhodnotila slovy: „Jsem
velmi ráda, že paní učitelka Kateřina Urbánková sáhla při volbě tématu scénáře pro oslavy
města právě po valtických pověstech. Její scénář byl dokonalý a žáci se jej zhostili úspěšně.
Je to ta nejlepší reklama a propagace nejen
valtické historie, ale i mé práce. Děkuji také za
uspořádání divadelní derniéry galerii Reistna,
která se velmi aktivně zapojila do valtického
kulturního dění. Ještě jednou všem děkuji.“
Dodejme, že záznam hry a fotografie z vystoupení v galerii mohou lidé shlédnout i na
školním webu www.zsvaltice.cz
-jip-
O jedné zbytečné komisi
a slavnostech města
Už 4. března letošního roku jmenovala
rada města komisi, která měla vedení města
podat návrh na ocenění některých občanů,
osobností a spolků ve Valticích. Členy komise
vybralo vedení města z občanů, kteří znají
Valtice, jejich život a historii a ocenění mělo
být uskutečněno při oslavách 820 let od první
dochované písemné zmínky o Valticích. Komise se několikrát sešla, závěrem podala vedení
města návrh na ocenění osob i spolků. A tím to
skončilo. Na jednání, kde se mělo rozhodovat,
už nikdo nepozval zástupce komise, vedení
(nebo snad zastupitelstvo) rozhodlo, jak rozhodlo, a nikdo z těch, kteří rozhodovali, se už
neobtěžoval aspoň členy komise informovat.
Pokud se mělo rozhodovat takto, pak si pan
starosta mohl ušetřit práci se sestavováním a
svoláváním komise a její členové čas, který jí
věnovali. Připomíná to ovšem rozhodování v
dobách totality.
K samotnému ocenění a oslavám: Paní
Suchomelová a pan Kolář si jistě ocenění
zaslouží, byli oba také komisí na ocenění
navrženi, protože pro Valtice udělali opravdu
hodně. Máme ale v historii i současnosti Valtic
mnoho dalších významných osobností, které
by určitě ocenění zasloužily. Jinde se takovými
osobnostmi chlubí, ve Valticích je ti, kdo nakonec o oceněních rozhodují, asi ani neznají.
Ze spolků byla oceněna a odměněna Valtická
krojovaná společnost. Také tady je ocenění
na místě a komisí byla Krojovaná společnost
navržena, ale jsou starší spolky a organizace,
které udělaly pro Valtice nejméně také tolik.
V letošním roce uplynulo 150 let od založení
největší dobrovolné pomocné organizace na
světě – Červeného kříže. Nebylo tedy od věci
připomenout téměř šedesátiletou tradici ČK ve
Valticích a vzpomenout ty, kteří tuto záslužnou
charitativní organizaci propagovali.
K samotným oslavám není třeba komentáře, každý si zhodnotí jejich průběh sám. Ovšem
pozvání na oslavy si určitě zasloužili lidé, kteří
s Valticemi spolupracují a snaží se pomáhat.
Je to slušnost, která pracovní skupině pro
přípravu Městských slavností zřejmě chybí. A
tak na příklad Řád Milosrdných bratří, který
k našemu městu historický patří, byl nucen
uspořádat vlastní oslavu a aktivity Muzejního
spolku Valtice dal na svůj plakát, protože výstavy k oslavovanému výročí „kulturní“ pracovník
města ignoroval, nedal je do programu oslav,
přestože byl o jeho aktivitách informován písemně již počátkem roku z kulturní komise.
Je zbytečný další komentář k organizaci a průběhu oslav. Lidové veselice, jak byla prý oslava
výročí pojata, se dají pořádat kdykoliv. My se
ale domníváme, že taková významná událost
jako 820 let města by měla mít důstojnější
náplň a charakter. Možná by bylo zajímavé
dozvědět se, kolik celá oslava stála, zda byla
aspoň pořízena fotodokumentace a jestli vedení města neplánuje změny v pracovní skupině
pro přípravu slavností po zkušenostech z akcí,
které město pořádalo.
K tomuto vyjádření nás přiměl jednak samolibý článek zastupitele a kulturního pracovníka
města, a jednak rozhořčené reakce našich
sousedů, kteří se snaží o spolupráci a vzájemné porozumění s naším městem, a nebyli na
oslavy ani pozváni.
L. Sobotková a L. Rakovská
Na slovíčko,
pane učiteli a sbormistře Koláři
... 3. pokračování z minulých čísel VZ
Po válce začala ve Valticích působit Městská
osvětová beseda, jejímž cílem bylo zajišťovat
kulturní dění ve městě, zapojit do budovatelského programu také jednotlivé městské
spolky. V roce 1948 byl ustanovený Ochotnický divadelní spolek, jehož předsedou byl
zvolen pan Jakoubek, který ve spolku zastával
hned několik funkcí a to jednak zakladatele,
režiséra, inspicienta i herce. Jakoubek tak
navázal na silnou prvorepublikovou divadelní
tradici, která ve Valticích byla. Jeho výkony
ÒþHWQtILUPD
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
JUDr. Ivana Lorenzová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
kontakt 602 24 98 18
dosahovaly profesionální úrovně a do divadelního spolku dokázal zapojit mnoho občanů
nejen valtických, ale i mimovaltických. Pan
Jakoubek spolupracoval s brněnskými divadly,
od kterých si zapůjčoval nejen kostýmy, ale i
různé dekorace. Ochotnické divadlo se stalo
velmi úspěšným valtickým spolkem a počet
jeho členů stoupal.
Bc. Alexandra Ekrtová
Mgr. Petra Bártková
ƉŽďŽēŬĂsĂůƚŝĐĞ
sĂůƚŝĐĞ͕ϲϵϭϰϮ͕EĄŵ͘^ǀŽďŽĚLJϭϱ
ŐƐŵ͗нϰϮϬ ϲϬϱ Ϯϰϵ Ϯϰϯ
porady dle telefonické dohody
11
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
Je známo i o vás pane Koláři, že jste byl velmi
platným členem tohoto spolku. Můžete mi říct,
kdy jste se stal valtickým ochotníkem?
„To si pamatuji velmi přesně, bylo to v roce
1949. Moje první role byla ve hře „Poslední tažení aneb maršál Kutuzov“. Ve hře jsme s Laďou
Rollinkem dostali role granátníků obou armád.
V jedné ze scén jsem hrál i mužika. Vlastně to
byla moje první mluvená role. Jedno představení
jsme hráli tenkrát i v Mikulově a k tomu se vztahuje taková úsměvná historka. Maskér zapomněl plnovous, který mi měl pro tuto roli nalepit.
Nedělal z toho žádnou vědu a pohotově rozpletl
cop, který měl a udělal mi nádherný plnovous.
Samozřejmě, že ho dobře přilepil. My jsme po
představení s Laďou Rollinkem pak někam
spěchali a tak jsem mu řekl, aby mě pomohl
zbavit se těch vousů. Laďa mi je začal strhávat
i s hlavou. Byli jsme elévové divadla a tak jsme
neměli sebou ani kousek hadry na odlíčení a na
utření maskérské vazelíny. A tu se Laďa na chvíli
ztratil a pak donesl ženskou jupku. Tak jsme se
poutírali a vypadali pak jakž takž, když mi Laďa
povídá: „Dělej honem! Pojď! Já jsem to ukradl
domovnici ze šňůry, než nás začne honit!“ Tak
začala moje a Rollinkova divadelní cesta. Byla
přerušena pouze mým odchodem na povinnou
vojenskou službu v roce 1953.
Ve Valticích vzniklo ještě jedno divadlo,
divadlo mladých. To nám tenkrát doporučil
pan cukrář Němec v rámci budovatelského
hesla „Mládí vpřed!“ Do repertoáru jsme si dali
nějakou tu „moliérku“. Psal se rok 1951 - 52,
když jsme chtěli po Jakoubkovi, aby nám půjčil
kulisy, ale on tenkrát odmítl. Tak jsme si dělali
i kulisy. Konkurence byla tenkrát i v tom ochotničení. Nakonec jsme uvedli dvě „moliérky“ a
hru „Tajná vysílačka“, která byla poplatná době.
Tenkrát jsem se tam vlastně intimněji seznámil
se svojí budoucí ženou Aničkou Jakoubkovou,
kterou jsem měl svázat, hodit si ji přes rameno
a odnést ze scény. No copak bych ji unesl? A
tak jsme ji svázali ruce a já jsem ji táhl ze scény
za pas a nechtěně zavadil o její prsa. Jak jsme
zmizeli v kulisách, tak jsem dostal od Aničky
takovou facku, že na ni dodnes vzpomínám.
Pak jsem si ji vzal za ženu, ale Jakoubek nebyl
rád, že jsem mu sebral dceru, ale nakonec jsme
spolu vycházeli.
Jakoubek byl velmi zběhlý divadelník. Měl
takzvaně „oko“ a vybíral do rolí postav přesně
lidi, kteří tam sedli. Často sahal i po lidech, kteří
divadlo nikdy nehráli. I divadlo bylo poplatné své
době a často jsme hrávali ruské kusy. Jakoubek
byl mnohdy na nás i vzteklý a nadával nám, ale
vedl nás opravdu dobře a tak divadlo slavilo
úspěchy. Samozřejmě Jakoubek měl v každé
hře velkou roli, které se dobře zhostil. Pan
Klemeš patřil ke staré divadelní gardě a hrál
v každém kuse, ale protože už špatně slyšel,
tak docházelo k různým přebreptům, tak byla
i spousta legrace.
A pak už šlo jedno divadlo za druhým. Mé
role u Jakoubka byly čím dál větší a tím i
náročnější. Dostal jsem roli Chlestakova ve
hře Revizor a byl jsem za ni odměněn ruským
tranzistorovým radiem. To tenkrát bylo něco.
Hrál jsem často i dvojrole a byl jsem v plné
pohotovosti zahrát prakticky cokoliv.
V roce 1969 jsme zařadili do našeho repertoáru Filosofskou historii. Byl to takový náš tajný protest proti okupaci naší republiky a také
proti tomu, co se odehrávalo na naší politické
scéně. Brněnská Reduta nám tenkrát půjčila
kostýmy i zbraně. Mezi nimi bylo i divadelní
dělo, které bylo potřeba ve hře na barikády.
Byl to krásný a úspěšný kus. Lidé byli tenkrát
velmi citliví a chápali, co chceme uvedením
této hry říct.
Paní Jakoubková sice nadávala na Jakoubka, že je pořád někde v luftě, ale pilně mu v
divadelnictví pomáhala. A tak se stalo, že když
se tenkrát vracely kostýmy a zbraně do Reduty,
byla jedinou Jakoubkovou pomocnicí. Boční
ulice k Redutě byla tenkrát uzavřena a tak s
Jakoubkem ověšeni každý třemi zbraněmi přes
rameno táhli přes Zelný trh s dělem. Lidé na
Zelňáku začali pokřikovat: „No to je dost, že
se konečně bude něco dít!“ a „Už je to tady,
dejte jim!“
Co se týká valtického ochotnického divadla,
byla pro něj osudná oprava Besedňáku, který
byl původně víceúčelovým sálem. Kdosi navrhl, že bude sál přebudován pouze na kinosál.
Nebylo kde zkoušet. Kulisy a dekorace se
rozkradly a ochotnická činnost byla násilně
ukončena. Pak to konečně někomu došlo, že
kulturní život ve Valticích stagnuje, že není kde
dělat kulturní akce, ale už bylo všechno hotovo.
Pan Březina chtěl, aby dodatečně byla v kině
vybudována jevištní technika a tak se mě ptal,
co má proto udělat. Tenkrát byla doba, kdy za
víno bylo možné získat všechno. A tak jsem mu
řekl: „Vemte padesátilitrový demižon a jeďte do
Brna za jevištním technikem, ten vám poradí, a
co bude moct tak udělá.“ Bylo však na všechno
příliš pozdě. Přestavba trvala dlouhých sedm
let, staří ochotníci umírali a mladých nebylo.
Nakonec Jakoubek onemocněl a nikdo se nenašel, kdo by jej nahradil. A na to zašla valtická
amatérská scéna, která byla opravdu úspěšná.
Mnozí pamětníci ještě dnes vzpomínají na
naše představení stejně jako já.“
Pokračování v příštím VZ
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Vzpomínka
na valtického lékaře
Richarda Irgla
( 8. 3. 1961 - 26. 5. 2013 )
Doktor s panem řídícím a farářem vždy
patřili k intelektuální elitě obcí a městeček.
Valtický praktický lékař Richard Irgl to naplňoval
bezezbytku.
Inteligentní a vzdělaný člověk, který jen o
máločem neměl aspoň základní povědomí.
Naopak, často překvapil sumou znalostí, jako
by na dané právě ukončil přípravu a měl složit
zkoušku.
Vzdělání a znalosti ho však rozhodně nevzdalovaly lidem. S každým našel společnou
řeč či téma. Nepochybně mu k tomu pomáhal
i smysl pro humor.
Podle kolegů lékařů bohem políbený diagnostik, který co řekl, to platilo. Sledoval nové
výzkumy, trendy a technologie v medicíně i příbuzných vědách, aby v oboru držel krok s dobou.
Poslední roky mu na klidu nepřidaly zejména
v osobní rovině. A na světlo se pomalu zpod pokličky dostávali démoni. Se střídavými úspěchy
se s nimi opakovaně snažil bojovat a zvládnout
je. Poslední bitva už byla nad jeho síly.
Uchovejme si ho prosím v paměti takového,
jaký byl dřív. A přejme si, aby Valtice i v budoucnu měly praktického lékaře jeho formátu.
za přátele a kamarády Zuzana Nešporová
S Richardem mě spojoval zejména zájem o
filmovou a literární tvorbu. A když jsme zabrousili do politiky, nebralo to konce. Byl to jeden z
nejchytřejších Valtičanů mé generace, s nimiž
jsem se stýkala, a mezeru po něm zaplním jen
hodně těžko. Ale stejně mi nejvíc bude chybět
jeho postava s nezaměnitelnou, typicky šouraZuzana Nešporová
vou chůzí…
12
S Richardem jsem strávil bezpočet hodin
debatami hlavně o astronomii. A když si před
pár lety koupil hvězdářský dalekohled, večerně-noční pozorování s nekonečnými debatami
nám vyplnila nejednu letní noc.
František Macinka
Osud nás svedl dohromady v jednom vchodě
na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Byly to hezké
roky vyplněné našimi malými potomky a nekonečnými debatami o reformě zdravotnictví
a státu… Richard byl bezesporu odborně nejzdatnější praktický lékař, jakého měl kdokoli
možnost potkat. Valtice a Valtičané ocení až
časem (jestli vůbec), koho vlastně ztratili. Mnozí
si vzpomenou na to, že se o své pacientky opravdu staral a rozvrácený obvod ve Valticích dal
po desítkách let dohromady a pacienty naučil
alespoň minimální kázni.
Myslíme, že ze všeho nejvíc jej trápila neúcta
k jeho práci a jemu samému, zejména od některých valtických „podnikatelů“. Osobní život mu
ve finále také přichystal zklamání, o jeho podílu
na něm nelze pochybovat. Řešení jeho vnitřních
konfliktů stalo se mu osudným.
Každopádně odešel výrazně dříve, než by
kdokoli očekával, a to je vždycky smutné. Uchováváme si vzpomínku, jaký byl: společenský,
usměvavý, vždy připraven na něco „dobrého“
v životě. A takový nám bude chybět.
Janulíci
Každé odcházení je smutné a toto bylo
dvojnásob. Proto si Richarda budu pamatovat v
plné síle, s jeho svérázným smyslem pro humor
a dvojsmyslnými narážkami... Je mi líto, že už
si nevyměníme nějaký pěkný film, knížku nebo
Leona Sobotková
cédéčko. Škoda.
V lednu 1995 jsem se při otevření naší
lékárny seznámila s přirozeně inteligentním,
lidským a velmi vzdělaným člověkem - Richardem. Vždy si udělal čas na debaty o pacientech,
diagnózách, ale i o jejich radostech a starostech.
Miloval hudbu a filmy, miloval lidi se vším, co k
tomu patří včetně diskusí o životních i srdečních
problémech. Na některé z nás byl přísnější a kritický a myslím, že proto, abychom byli přísnější
sami ke svému zdraví a k sobě.
A možná proto, že byl tak vnímavý a přecitlivělý ke všemu, co ho v životě potkalo, asi
některé věci nedokázal vyřešit a spolknout, a
to ho zlomilo. Bude nám moc chybět a jsem
šťastná, že tu s námi aspoň chvíli byl.
Helena Slaninová
Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk
Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk
Šel od role k roli, obhlídat obilí
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné
Potkala ho smrti, na pěkné silnici
Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti
Nech mě milá smrti, mám já co činiti
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti
Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé
Už ty musíš jíti, všecko opustiti
Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému
V textu této písně, jež byla Ríšovou oblíbenou, se snoubí jeho život i smrt. Sbohem páni
muzikanti.
Zbyněk Rabušic
Rýmovačky
Vzdělávání rozumně,
vzdělávání porozuměním
V lese
Je hlavní motto nově vzniklého vzdělávacího a rozvojového centra ve Valticích Valid-Ed
s.r.o, které se představilo veřejnosti ve čtvrtek 6. června.
„Dobrý den!“ jelena zdravím,
(v paroží si hrábě nese…)
„Nezdržuj! Teď uklízet jdu
Po lidech odpadky v lese.“
Zaslechl to, hned se přidal
K rozhovoru statný srnec:
„K čemu je nám v lese papír,
Kolo z auta, rzivý hrnec?
K fialkám či konvalinkám
Čichni a obdivuj zeleň!
Skoč pro hrábě, starý pytel,
S úklidem nám pomoct neleň!“
Zastydím se cestou domů,
V hlavě jejich poučení:
Les – je naše potěšení,
Odpadkovou jámou – není!
Bažant
Jedu lesem autem Trabant,
Tu přes cestu běží bažant.
I když jsem se brzdit snažil,
Přec jsem do bažanta vrazil!
Rána velká, konec story.
Odnesly to reflektory!
Přípitek se sudičkami. Sudičky, které přišli do startu nové společnosti popřát vše nejlepší: zleva
Saša Dobrovolná, lektorka dalšího vzdělávání, Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství,
kultury a sportu v Pardubicích, jednatelky společnosti Eliška Dřímalová a Mgr. Jana Kazíková,
Petr Novák, trenér Martiny Sáblíkové a české reprezentace v rychlobruslení, Petr Kazík, jednatel
vzdělávací společnosti Ahra z Frýdku Místku.
Bažant? Křídlem hrozící,
Říká: Nač máš silnici?
Cílem tohoto oficiálního zahájení bylo
představit vize a hlavní myšlenky společnosti.
Mezi hosty byli zástupci města Valtice,
představitelé vzdělávacích institucí a společností, lektoři a rodinní příslušníci zakladatelů
společnosti Jany Kazíkové a Elišky Dřímalové, bývalých učitelek, které později začaly
působit jako lektorky a manažerky dalšího
vzdělávání nejen pro pedagogy.
Během představení společnosti došlo i na
přání od čtyř sudiček, přátel zakladatelek
společnosti - vesměs významných osobností
ze světa školství, vzdělávání a sportu. Po oficiálním představení měli všichni zúčastnění
možnost prohlédnout si prostory, kde bude
společnost provádět z velké části svou činnost
- areálu penzionu a školicího střediska Addo
Valtice. Nakonec došlo i k neformálnímu
posezení u dobrého vína, kde tyto chvíle
zpestřilo vystoupení členek souboru Valtičánek Janičky a Simonky Štěpánkových, které
zazpívaly a zahrály na cimbál a housle.
Při rozhovoru o činnosti společnosti nám
obě zakladatelky prozradily následující:
Přejeme si spolu s našimi příznivci, aby
programová nabídka, a vůbec celá činnost
našeho vzdělávacího a rozvojového centra,
Na procházce Belvederem
Potkal jsem se s cvrčkem,
Vesele mi zacvrkal a
Dál pil colu brčkem.
Druhý den ho vyhledám,
Moc smutný byl. „Co je ti?“
„Já hochu, dnes už necvrkám,
Jak vidíš – jsem přejetý!“
podporovala rozvoj všeobecného povědomí
široké veřejnosti a zvyšovala prestiž krásného
a inspirativního prostředí Lednicko - valtického areálu.
Tři pilíře naší filosofie tvoří vzdělávání,
rozvoj a podpora. Vycházíme z předpokladu,
že učení je přirozená věc a celoživotní učení
podmínka úspěšného a kvalitního života.
Vzdělávací programy budou směřovat k posílení nebo tvorbě nových dovedností a návyků.
Informace budou prezentovány v souvislosti s
praktickým využitím na základě principu smysluplnosti. Součástí procesu učení je vytvářen
prostoru pro sdílení zkušeností.
Prostřednictvím rozvojových programů
se změříme na zvyšování sebevědomí a
odbourávání strachů a nejistot, tím budeme
přispívat posílení si pocitu vlastní hodnoty
účastníků. Svým působením chceme podpořit
každého jedince v jeho cestě ke spokojenosti
jak osobní, tak i profesionální. Nabízíme i
možnost individuální podpory formou osobního kouče, poradce či konzultanta. Nabízíme
spolupráci dalším společnostem, které mohou využít naší nabídky a zkušeností s pořádáním vzdělávacích i reprezentativních akcí.
-ipv-
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
13
Nemáš jezdit po lese,
Kde to auto odnese!“
Cvrček
Váš spoluobčan, Milan Kolář
Pro pana učitele Koláře
Bravo pane učiteli,
vycházky vám zjevně svědčí,
bez benzínu, s dvěma koly,
objala vás múza větší.
Vytrvejte, nevzdávejte,
tužte mysl svou,
valtičáci už se těší
na vaši báseň novou.
O čem básnit budete,
je úplně jedno,
všichni těšit budou se,
to zas bude terno!
Zdraví J.W.
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Vánoce u vojáků
1.
„Co je ti? Proč jsi tak smutná?“ zahleděla se
maminka na Danu. Po návratu ze školy nebyla
dcerka zcela určitě ve své kůži. Bylo to nezvyklé, protože jí oči téměř vždy jiskřily radostí a na
tvářích zářil úsměv. „Nějaká špatná známka?“
„Ne. To ne. Něco horšího.“
„Něco horšího? Tak tomu nerozumím. Co
může být, prosím tě, ve škole horšího než
špatná známka? Snad poznámka. Dostala jsi
poznámku?“
„Ani to ne. Dnes byl v naší třídě pan učitel
Šácha a vybíral děti do pěveckého sboru.
Představ si, že vybral mě.“
„A co tě na tom tak trápí?“
„Mami, já přece zpívám nejhůř z celé třídy.
Sama mi vždycky říkáš - prosím tě, nezpívej.
Vlastně slyším od celé rodiny - nezpívej, když
to neumíš. Ve škole raději ze sebe ani hlásek
nevydám. Jenom hýbu pusou. Vypadá to, jako
bych zpívala. Přitom, kdyby pan učitel vybral
někoho jiného, udělal by dobře. Zpíval by mu
opravdově ještě někdo další.“
„Tak jsi mu to měla říct.“
„Vždyť jsem mu řekla, že neumím zpívat, ale
on mi nevěřil. Myslí si, že když se dobře učím,
tak umím dobře všechno. I zpívat. A to ještě
ani neviděl moje příšerné písmo a jak hrozně
maluji. Mami, já nechci chodit do souboru. Stačí, že chodím do tělovýchovného, čtenářského
a recitačního kroužku“
„Tak mu řekni, že nechceš.“
„To nejde, protože řekl, že budu chodit a
basta.“
„No, když ti to poručil, musíš poslechnout.
Tak se aspoň snaž.“
„Jo, snaž. To lepší nebude. Nemám nadání.
Z toho jsem smutná.“
„Tak si něco přečti, ať přijdeš na jiné myšlenky.“
„Mám všechno přečtené. Musím zajít do
knihovny a něco si zase půjčit. Z třídní knihovničky jsem už všechno přečetla. Tam je
málo knížek.“
„No, do knihovny zajdeš až později, protože
musíš hlídat Péťu. Mám práci na zahradě.
Zbývá otrhat ještě jednu švestku. Zítra ráno
přijede babička vařit povidla. Všechno musí
být připraveno.“
„Mňam, už se těším, až budeme olizovat
vařečku.“
„No tak vidíš. Vždycky je vedle špatné zprávy
také nějaká dobrá.“
„A nemohl by jezdit s kočárem Jenda?“
vrátila se k povinnosti.
„To by tedy nemohl. Určitě by se chtěl vozit
s ním. Dovedu si představit, jak by to dopadlo.
Buď by na kočárku usnul, anebo by ho zcela
určitě převrátil a Péťu vyklopil. A kočárek by
byl nadranc. Jenda je přece jenom ještě malý.
A také je to kluk. Už jsi někdy viděla, aby kluci
nebo tatínci vozili kočárky?“
„Ale mohli by. Proč vlastně kluci a tatínci
kočárky nevozí?“
„Malí kluci proto, že by to bylo jako s naším
Jendou. Ostatní vozí, ale jen tehdy, když nemají
v rodině žádné holčičky.“
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
Dana zrudla. Maminka to nevěděla, ale i
ona se vozila na kočárku. Vždycky se s ním
rozběhla, pak se na něj položila bříškem a
kus se také vezla. Péťovi se to líbilo, takže byli
spokojeni oba. Ale nahlas to neřekla. Přece na
sebe nebude žalovat.
2.
Dětské oddělení knihovny bylo ve zvýšeném
přízemí prvního vchodu radnice. Uvnitř byly dvě
staré, kdoví odkud vyřazené skříně. Každá byla
jinak velká a také měla každá jiný tvar i barvu.
Moc knížek v nich však nebylo. Čtenářů bylo
hodně. Velmi pečlivě se jimi probírali. V každé
skříni zbyla s bídou tak stovka.
Dana si prohlížela obrázky a také trochu
četla, aby věděla, o čem ty knížky jsou. Vybrala
si jich osm a odnesla je na stůl paní učitelce
Smékalové. Přiložila kartičku, do které se
vypůjčené knihy zapisovaly a potvrzovaly se
vrácené. Jako vždy, tak i tentokrát byla Dana
paní učitelkou pokárána. Vždycky ji to mrzelo.
„Dano, těch knížek máš moc. To bys četla
půl roku a ostatní děti by na ně musely čekat.
Můžeš si vypůjčit nanejvýš pět.“
„Pět je málo. Já čtu hodně a rychle.“
„Ale stejně ti půjčím jenom pět. Netrvalo by
dlouho a neměla bys ani ty co číst. Sama vidíš,
že ve skříních moc knížek není.“
Dana musela poslechnout. Většinou se
stávalo, že než přišla domů, opravdu měla
všechno přečtené. Když se brzo šeřilo a rozsvítily se pouliční lampy, stávala pod nimi
a četla. Pak popošla k další lampě a četla
další knížku. Jenom ty tlusté verneovky nebo
staré pohádky a různé strašidelné čínské si
nechávala na doma. Verneovky jim četli nahlas
rodiče. Většinou se u toho střídali. Nejraději
všichni poslouchali četbu tatínka, protože ten
u toho dělal různé opičky a také cizí jména četl
tak, jak byla napsána. To se pak celá rodina
smála. Maminka ho napomínala: „Ale, Vašku,
čti to pořádně. Vždyť nebudou vědět, jak se to
správně vyslovuje.“
„Stačí, že to čteš správně ty. Nejsou přece
hloupí,“ odmítal maminčina pokárání. Byl celý
šťastný, že doma vytvářel pohodu.
Všichni měli rádi společné večery. Oba
rodiče si tento zvyk přinesli ze svých rodin. I
tam se po večerech nahlas četlo. Děti přitom
malovaly, babičky v Podivíně a maminka doma
zašívaly prádlo nebo látaly ponožky. Bývaly to
pohodové večery.
3.
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“ rozléhaly se z rádia vánoční koledy už od poloviny
listopadu. Pro hospodyňky to byl pokyn ke
generálnímu předsvátečnímu úklidu a pečení
cukroví, které muselo do Vánoc změknout.
Bylo těžké ukrýt dobrůtky tak, aby nelákaly.
Vždyť svou vůní prozrazovaly, kde je hledat.
Přes přísný zákaz maminky přece jenom sem
tam něco každý ochutnal. Nejraději však měli
mírně připálené kousky, které se mohly sníst
hned, jakmile je maminka vytáhla z trouby. Jen
lehce ofouknout a přehodit z dlaně do dlaně,
aby trochu vystydly a nepopálily jim mlsné
jazýčky. V dětských očích se rozsvěcovaly
plamínky radosti a nedočkavé touhy. Už aby
tu ty svátky byly.
Nálada se přenášela z domova i z vyzdobených prodejen do školy. Jakoby najednou tu
byly dva poslední dny. Stejně jako každoročně
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
14
to ve školním rozhlase zapraskalo a ozval se
hlas pana ředitele: „Žáci a žákyně, oznamuji
vám, že vánoční prázdniny budou již od 22.
prosince a do školy se vrátíte po Novém roce,
a to 3. ledna. Abyste na školu tak úplně nezapomněli, dostanete od svých učitelů domácí
úkoly.“
Ve třídách to zahučelo. Úkoly! To by mít
neměli.
„Dále připomínám pěveckému sboru a
ostatním účastníkům programu, že o Štědrém
dnu se v pět hodin odpoledne sejdou, aby zazpívali a zarecitovali vojákům, kteří na Vánoce
zůstanou sloužit. Pod vedením pana učitele
Šáchy je připraveno něco z nacvičených písní
a z vyšších tříd i několik básní. Bude to dárek
za celou školu těm, kteří se nedostanou domů
a budou hlídat naši zemi před nepřítelem.
Účastníci pak budou ostatním vyprávět, jak
těžká je vojenská služba.
Škola má dárek i pro vás, milí žáci a žákyně.
Poslední den, to je zítra ve čtvrtek, shlédnete
loutkové představení. Národní škola se shromáždí ve společenské místnosti už v půl deváté
a měšťanka v půl jedenácté. Paní učitelky a
páni učitelé pro vás sehrají veselou pohádku o
Kašpárkovi a Kalupince. Dobře se pobavte! Na
závěr mi dovolte za všechny pracovníky školy
vám popřát veselé Vánoce, bohatou nadílku a
pevné zdraví do nového roku!“
Ze všech tříd se ozvalo obrovské hurá! Jen
Dana nijak nadšena nebyla. Věděla, že budou
zpívat na Vánoce u vojáků, ale vlastně si teprve
teď uvědomila, že ačkoli jí to zpívání nejde, ačkoli ho jen napodobuje, bude muset obětovat
Štědrý večer s rodinou. Zrovna večer, který má
ze všech večerů v roce nejraději. Vojáci jsou dospělí lidé, takže by se jim mohlo zazpívat třeba
odpoledne nebo další sváteční den. Ach jo!
Nedokázala překonat svůj smutek. Nosila ho
v sobě po zbytek dnů. Tedy až do onoho Štědrého večera. Měla také málo času na hraní.
Musela skoro celé dny hlídat brášku, protože
maminka by jinak nestíhala připravit svátky.
Když zajela s Péťou na nádraží ke kancelářím,
všimli si i zaměstnanci její posmutnělé tváře.
Nepomohlo ani, že výhybkáři žertovali. Kroutili hlavou. Co s ní je? Byla to přece jindy tak
uchechtaná holka. A teď se jim jen málokdy
podařilo ji rozesmát.
4.
Na Štědrý den měl tatínek denní službu,
takže večeře byla naplánovaná na sedmou
hodinu. Po čtvrté odpoledne, když si Dana dovoňava vykoupaná oblékala tmavou sukýnku
a bílou halenku, byla už venku tma.
„Danuško, když budete s tím vystoupením
do půl sedmé hotoví, snad ještě stihneš večeři
doma. Tak nebuď smutná. Třeba to vyjde,“ těšila dcerku maminka. I jí bylo líto, že nebudou
všichni pohromadě.
„Mami, ten náš program trvá jenom půl
hodiny, takže to určitě stihnu,“ rozzářily se její
do té doby posmutnělé oči.
„No, raději s tím moc nepočítej, protože
nevíš, jak to bude probíhat. My však déle čekat
nemůžeme, protože tatínek přijede ze služby
vyhladovělý jako vlčák,“ zalekla se maminka.
Uvědomila si při pohledu na rozjásaný obličej,
jak marné naděje v Daně asi vzbudila. „Měla
bys už jít, abys byla ve škole včas,“ doprovodila
ji do chodby a pomohla jí do teplého plyšového
kabátku, podala jí šálu, čepici a rukavice. Pak
otevřela dveře. Ovanul je obě ledový vzduch. Do
chodby vlétlo několik vloček padajícího sněhu.
„Přece jen jsou Vánoce na sněhu,“ pohlédla
maminka na jiskřící se tenkou sněhobílou
pokrývku. „Vrať se v pořádku. Budeme na tebe
myslet,“ volala.
„Já na vás také.“ Dcerka se rozběhla k nádraží a odtud alejemi na náměstí.
Na radnici odbíjely hodiny pět, když brala
za kliku školy. Ještě než dorazili poslední dva
opozdilci, procvičili zpěváčci nejtěžší písničky
a vydali se k zámku. Venku zahlédli několik
spěchajících sousedů. Většina rodin už možná
večeřela.
5.
U zámeckých vstupních vrat byli na stráži
dva vojáci. Pan učitel Šácha se s nimi pozdravil, oni zasalutovali a za chvíli vyšel ven starší
voják s hvězdičkami na výložkách. Vzájemně
si s panem učitelem potřásli rukou a pak celá
skupina vešla do vrat.
Dana uvnitř valtického zámku ještě nikdy
nebyla. Pozorně se rozhlížela. Prošli do jakési
chodby, kde pod klenutými sloupy byly uspořádány do dlouhých řad stoly s bílými ubrusy. Bylo
jasné, že nikam dál už návštěvníky nezavedou.
Na konci tohoto slavnostně uspořádaného
prozatímního večeřadla byl prostor s klavírem.
Aha, tady budou zpívat. Jasně. Odložili si kabáty a rozestavili se tak, jak byli nacvičeni. Pan
učitel přistoupil k černému lesklému klavíru,
sáhl do kláves a zapreludoval.
Dana se obvykle stavěla dozadu, aby na ni
nebylo vidět, ale tentokrát jí to nevyšlo. Pan
učitel ji vytáhl a postavil do první řady. Patřila
mezi ty nejmladší, i když ne nejmenší. Oči jí
bloudily po prostoru. Na protější zdi si všimla
velkých nástěnných hodin. Bylo půl šesté. Kdyby začali hned, tak by to domů stihla. Jenomže
vojáci tu ještě nebyli.
„Musíme počkat. Chlapci mají až do šesti
službu. Zatím si sedněte sem na přední židle,“
pokynul jim ten starší voják a odešel. Asi to byl
velitel. Tiše ho poslechli. Dana se posadila na
krajní židli, aby to měla co nejblíže k zámeckému východu. Čas se přímo vlekl. Zdálo se
to nekonečné.
Několik minut před šestou se začali trousit
první vojáci a děti znovu nastoupily ke klavíru.
To už Dana z hodin nespustila oči. Konečně
se dočkala. Bylo sedm minut po šesté. Možná
to vyjde.
„Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku …“
začala program recitací Jana.
Střídaly se připravené písně a básničky. Na
závěr se pak nesla jedna jediná koleda. A to
ještě kdoví, byla-li to vůbec koleda.
„Má milá má trnku, trnku, v malovaném
hrnku …“
Vojáci poděkovali potleskem a Dana se
hrnula pro kabátek a čepici, ale pan učitel ji
zastavil
„Počkej ještě,“ zašeptal.
K dětem přistoupil velitel a za všechny vojáky poděkoval: „Přijměte nejen poděkování za
váš pěkný vánoční program, ale také pozvání
na společnou večeři. Naši chlapci jsou vám
vděčni, že jste tu s nimi.“
Daně se kutálely po tvářích blýskavé slzy
jako perly. Posbírala veškerou odvahu, kterou
ve svém smutném srdíčku měla, přistoupila k
panu učiteli a zašeptala: „Pane učiteli, pusťte
mě, prosím vás, domů. U nás se v sedm večeří
a doma mě všichni čekají.“
„Ty ses zbláznila, nebo co? Všichni jsme
společně přišli, všichni také společně odejdeme. Pozvání nemůžeme odmítnout. To by je
urazilo. Podívej se, už nesou salát a řízky. To
si pochutnáme. A utři si oči.“
„To není smažená ryba?“
„No, to asi ne. Vypadá to na vepřové.“
„Ale my na Štědrý večer maso nejíme.
Jenom kapra.“
„Tady jsme na návštěvě a budeme jíst to, co
nám nabídnou.“
Dana zmlkla. Jako strnulá seděla u talíře, do
kterého jí nabrali salát a řízek. Ruce složila do
klína a sklopila hlavu. Ne, když už musí zůstat,
nemůže ji nikdo donutit jíst. Ona bude večeřet
doma, i když už dávno bude celá rodina pod
stromečkem.
„Tobě nechutná?“ zeptal se jí obsluhující
voják kuchař.
„Já budu jíst doma. My jíme rybu.“
„Tak si vezmi aspoň bramborový salát. Přece
tu nebudeš sedět hladová.“
6.
Bylo něco po půl osmé, když se před
zámkem rozešli. Dana se rozběhla, i když
to nebylo zrovna lehké. Venku totiž k večeru
napadalo sněhu skoro až pod kolínka a nikdo
ho neodklízel. Vyjasnilo se. Měsíček jako
obrovská lucerna svítil na celou zem. Jako ve
dne, avšak stříbřitě. Hvězdičky rozseté po celé
obloze se blýskaly jako drobné diamanty. Na
chvíli zvolnila krok a okouzleně pozorovala tuto
nádhernou, tichou Svatou noc.
Po osmé hodině se přiblížila k nádraží. Zrovna ji míjel vlak od Břeclavi. Byli v něm snad dva
lidé. Kdo by také o Štědrém večeru cestoval.
Ona je také sama, kdo běhá po venku. Přidala
do kroku.
Na prahu domku zůstala stát a přilepila
ucho na dveře.
„Ta Dana nějak nejde. Kde může tak dlouho
být? Vždyť jí bylo líto, že tu s námi není,“ slyšela
maminku.
„Tady jsem! Tady jsem!“ s jásotem rozevřela
dveře. Nezapomněli na ni.
„Tak pojď. To je dobře, že jsi konečně tady.
Proč ti to tak dlouho trvalo?“ uvítali ji rodiče.
Vyprávěla jim podrobně o vánocích v zámku
a večeři s vojáky. Maminka jí mezi tím podala
jídlo, které bylo jistě tou nejlepší vánoční večeří
na světě.
„Půjdete se mnou ke stromečku?“ prosebně
pohlédla na rodiče a brášku.
„Podívej, já jsem dostal od Ježíška nářadíčko. Ale také knížku A já šroubek malý
vroubek... Ty jsi také něco dostala. Knížku a
panenku,“ usmíval se Jenda.
„Ty jsi ale šiška, proč jí to říkáš? To mělo být
překvapení.“
„To nevadí, mami. Hlavní je, že jsem už
doma. Už nikdy v životě nechci být na Vánoce
s cizími lidmi.“
Táňa Tichá
Příště: Horká hranice
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5%
s odkladem splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE, KONSOLIDACE
PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ,
RYCHLÉ PŮJČKY
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
e-mail.: [email protected]
15
Zvěrokruh
... co o sobě ještě nevíte
Rak - romantik
22. 6. – 22. 7.
Legenda o Rakovi: Rak vznikl na popud
Héry. Ta neměla ráda Herkula a chtěla odvrátit
hrdinovu pozornost, když bojoval s Hydrou.
Obrovský, Héru milující rak byl odvážný, ale i
tak ho Herkules zabil. Héra přesto na znamení
vděku vsadila odvážného a věrného Raka, který
vždy stojí po boku toho, koho miluje, na oblohu.
Životní heslo: Miluji, tedy jsem!
Jak je poznáte: Existují dva tyty raků. Vysoký štíhlý s úzkým obličejem, dlouhým nosem
a tenkými rty, typ Meryl Streepová. A druhý
menší, oblý, kyprých tvarů a kulatého obličeje
á la Medvídek Pú. Ovšem bezpečně je poznáte
podle jejich snivých očí raněné laně, ve kterých
se odráží touha po věčné lásce.
Charakter: Mírný a náladový. Tak jak se proměňuje měsíc, tak se mění i povaha raka. Když
mají dobrou náladu, svět přijímají s otevřenou
náručí, jsou srdeční a zábavní svěžím dětským
způsobem. Rádi vás pozvou domů, navaří a
řeknou pár nejnovějších drbů. Pro přítele v nouzi
může být rak zosobněním soucitu a porozumění. Bude trpělivě a pozorně poslouchat každý
detail vašeho trápení. Když otevřete své srdce
rakovi, cítíte, že vás někdo skutečně poslouchá.
Ale pokud je na tom bledě, pak nikoho nechápe
a nikdo nerozumí jemu, všichni mu ubližují a
všechno ho ničí. Zaleze do kouta a trpí. Ranit
raka není zas tak těžké, všechny invektivy či
neúspěchy bere velmi osobně, zákonitě pak i
jeho reakce je značně přemrštěná. V záchvatu
uraženosti se s rakem nedá rozumně mluvit,
vzdejte to. Jednodušší je počkat, až ho emoce
přebolí a promění se opět v milého a šťastného
člověka.
Co milují: Domov a společnost plnou chápajících a pozitivně naladěných lidí.
Co nesnášejí: Domov. Obzvláště v tom
případě, kdy z něho vyprchala láska.
Jak pracují: Zdá se nepravděpodobné, že
rak, který je tak výrazně orientovaný na rodinu,
by byl úspěšný v práci. Ale pozor, nenechte se
zmást jeho jemným hlasem a způsoby. Pořádný rak má smysl pro cíl jako beran, odhodlání
býka, imaginaci ryb a sobě vlastní empatii a
ctižádostivost. A to by v tom byl čert, aby nebyl
úspěšný. Jeho šikovné zacházení s penězi a materiální realismus jsou předpokladem k oslnivé
finanční kariéře. Mnoho raků najde uplatnění v
bankovnictví, pojišťovnictví, investicích a nemovitostech. A takový burzián, to je kariéra všech
račích snů. Rak zásadně neriskuje, dobře ví, že
velký obchod začíná jako malý obchod, a toho
se drží po celý život.
Vzorový hrdina: Homer Simpson.
Zvláštní znamení: Měsíční kouzlo.
Dobrá rada pro raka: Více odvahy!
Dobrá rada pro ostatní: Vyhýbejte se
rakům v nerudné fázi, v tomto období jsou
nesnesitelní.
Ideální šéf: Člověku, kterému můžete důvěřovat a spolehnout se na něho – například
Kozoroh.
Ideální přítel: Veselý a praktický Býk.
Ideální partner: Citlivý a přitom hravý
zrozenec Ryb.
Kdo vás eroticky přitahuje: Muže přitahují
jemné typy jako jsou Ryby nebo Váhy, ženy
naopak mají rády sebevědomé Štíry.
Přírodní lékárna
Člověk by neměl bohatství přírody zneužívat, jen užívat k
obecnému či vlastnímu prospěchu.
Žlutá v červenci. V současné době najdeme v záplavě žluti v přírodě
mnoho prospěšných bylin. Žlutá barva ovlivňuje náš vnitřní pocit radosti
a uvolnění a je také barvou ledvin, které odrážejí naše vzájemné vztahy.
Byliny nám mohou pomoci s potížemi a důležitou roli sehrávají v prevenci
svým komplexním působením.
Řepík: svíravý, urychluje hojení, protizánětlivý, antiseptikum
Při jeho sběru používáme nůž nebo nůžky, má houževnatou bázi
stonků a často se vytrhává i s přízemní růžicí – mohli bychom porost
tímto způsobem zničit. Řepík je univerzální bylina. Nejlépe ho vystihuje
slovinský název „vsega sveta zdravje“. Stimuluje činnost žlučníku, napomáhá detoxikaci jater, zlepšuje metabolismus tuků a snižuje cholesterol
v krvi, pomáhá při zánětech žaludku a dvanácterníku, podporuje trávení,
tlumí zánětlivé procesy (zejména ve sliznicích), povzbuzuje činnost střev;
působí svíravě, zastavuje průjmy; močopudný, účinný při ledvinovém písku,
zánětech močového měchýře, při poruchách udržení moči. Pomáhá při
bronchitidách, uklidňuje nervy, při nespavosti. Zevně pomáhá při kožních
chorobách nejrůznějšího původu, řeší problémy v dutině ústní a hrdle,
pomáhá hlasivkám, při angíně, tiší lehké povrchové záněty a drobná
poranění pokožky, pomáhá při hemeroidech, bércových vředech. Je vodný
pro dlouhodobé užívání.
Svízel syřišťový: močopudný, protirevmatický, snižuje chuť k jídlu
Je močopudný (můžeme použít čerstvou šťávu zředěnou vodou 1:3).
Zlepšuje krevní oběh, ovlivňuje lymfatický systém, čistí organismus.
Podporuje játra a slezinu, harmonizuje činnost štítné žlázy, zlepšuje
látkovou výměnu. Při revmatismu kombinujeme vnitřní léčbu s vnější
(kašovité obklady). Pomáhá při hubnutí - snižuje chuť k jídlu. Uklidňuje
při závratích, hysterii a nervových potížích. Při problémech v dutině ústní
žvýkáme čerstvou svízel nebo používáme k výplachům nálev. Pomáhá
s nehojícími se ránami (bércové vředy, záněty, popáleniny), s vyrážkami
a kožními chorobami.
Třezalka: neklid, úzkost, deprese, popáleniny, antibiotikum
Vnitřně jako antibiotikum, má silné účinky protizánětlivé, podporuje
látkovou výměnu, léčí žaludek, dvanácterník, játra, slinivku (její působení
se může uplatnit po celé délce trávicího traktu), ledviny, plíce. Při neklidu,
neklidném spánku, úzkostech a depresích, rozpouští psychické napětí,
zlepšuje náladu, posiluje nervy, při nervových bolestech hlavy, nervových
křečích, neuralgických bolestech v oblasti obličeje, při zánětech nervových
zakončení, při bezděčném pomočování dětí, při rehabilitaci po mozkových
příhodách. Je antirevmatická. Doba léčby je 3 týdny až 3 měsíce, pro
pokračování v léčbě uděláme přestávku 1 měsíc. Zevně používáme proti
nejrůznějším zánětům pokožky, ekzémům, otokům, na drobná poranění,
oděrky, popáleniny, bolestivé klouby, šlachy, svalstvo. Olej udržuje meziobratlové ploténky v pružném stavu. Kontraindikace: těžké formy cukrovky,
pylové alergie, velmi nízký krevní tlak, přecitlivělost na UV záření.
Lípa: pro ulkidnění, při nemocech z nachlazení
Uklidňuje nejen svým majestátem, vůní, ale také prostřednictvím svého
květu - pomůže se strachem, stísněností a nespavostí. Snižuje krevní tlak
v případě, že ho vyvolává stres. Působí proti lomivosti kapilár, při poruchách krevního oběhu. Je močopudná, žlučopudná, zvyšuje vylučování
žaludečních šťáv, používá se při křečích zažívacího traktu a močových
cest, při narušené funkci žlučníku. Je účinná u chorob z nachlazení; proti
horečce, podporuje pocení, rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli.
Lípový květ je oblíbený podpůrný prostředek pro nemocné děti i seniory,
můžeme používat dlouhodobě.
Lnice: protikřečová, protizánětlivá, projímavá, močopudná
Tlumí křečové bolesti při průjmech a kolikách, žlučníkových záchva-
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
tech a ledvinových kamenech. Je močopudná a žlučopudná, podporuje
funkci ledvin a jater. Používá se také proti zánětům (dýchací cesty,
játra, ledviny). Zvyšuje krevní tlak a prohlubuje srdeční činnost. Účinkuje
také při dně, menstruačních potížích, dvanácterníkových a žaludečních
vředech, Crohnově chorobě. Podpoří při svalové ochablosti a atrofiích
svalů nejrůznějšího původu. Pomůže při zácpě. Zevně působí příznivě
na cévní systém, napomáhá léčbě křečových žil, lámavosti kapilár, bércových vředů, hemeroidů (můžeme použít čerstvou šťávu k obkladům),
různých kožních defektů. POZOR! Nálev ze lnice je velmi nechutný, raději
kombinujeme do směsí (s měsíčkem, meduňkou, bazalkou, třezalkou,
řepíkem), Není vhodná pro dlouhodobé používání.
Využijme pomoci přírody a buďme fit.
Ing. Věra Žďárská
Už víte, proč poslední dobou nějak častěji prší???
To se takhle jednoho dne český Lojza naštve kvůli počasí a vydá
se do nebe, zeptat se, proč u nás pořád prší.
Zabouchá na nebeskou bránu, otevře mu svatý Petr a ptá se ho,
co si přeje.
Lojza odpoví, že se přišel zeptat, proč u nás pořád prší?
Svatý Petr mu říká: "Tak se jdeme podívat, co mám napsáno ve
svaté knize. Odkud jsi?"
Lojza říká: "Z České republiky."
Svatý Petr listuje v knize, najde Českou republiku a říká: "No pojď
se podívat, mám tu napsáno: Vláda všechno posrala - 3x denně
splachovat!"
Přeji všem slunečné prázdninové dny a pohodovou dovolenou. Snad
nám celé léto kvůli vládě neproprší :-)
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2013
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 31. července 2013
Příspěvky zaslané po uzávěrce nemohou být otištěny
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIV.
prodejné, cena 5.- Kč
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková 739 555 011
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. červencové číslo vyšlo 9.7.2013
16
Download

Sezione Aurea a Italské slunce