FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DEMOKRATSKE STRANKE
na dan 31. 12. 2012.
Sa mišljenjem ovlašćenog revizora
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
Br. 38-8-2013
ODBORU ZA FINANSIJE
DEMOKRATSKA STRANKA
Mišljenje ovlašćenog revizora
Uvod
1.
Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja DEMOKRATSKE STRANKE, sa sedištem u Beogradu u ulici
Krunska 69 (u daljem teksti: DEMOKRATSKA STRANKA) sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, i
odgovarajućeg bilansa uspeha za godinu koja se završava na taj dan, obrasca И-1 godišnji finansijski izveštaj
propisanog Pravilnikom o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o
troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 25/12) donetog od strane
Agencije za borbu protiv korupcije i pregled značajnijih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih
napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijsk izveštaje
Rukovodstvo DEMOKRATSKE STRANKE je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Pravilnikom o evidencijama priloga i
imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Sl.
glasnik RS“ br. 72/11, 25/12). Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih
kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.
Odgovornost revizora
2.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o finansiranju
političkih aktivnosti, Međunarodnim standardima revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne
računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj
meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima
datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući
procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne
radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i
poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u
datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola DEMOKRATSKE
STRANKE. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše
revizijsko mišljenje.
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
Pozitivno mišljenje
3.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji i obrazac И-1 godišnji finansijski izveštaj koji je propisan
Pravilnikom o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne
kampanje političkog subjekta („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 25/12) donetog od strane Agencije za borbu protiv
korupcije, istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj DEMOKRATSKE STRANKE
na dan 31. decembra 2012. godine i rezultate njenog poslovanja u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije i Pravilnikom o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o
troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 25/12) na način opisan u
Napomenama uz finansijske izveštaje.
Skretanje pažnje
4.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na Napomenu 16, da
DEMOKRATSKA STRANKA nije izmirila svoje obaveze po dobijenom kratkoročnom kreditu od Razvojne banke
Vojvodine a.d. Novi Sad, u iznosu od RSD 360.000 hiljada, u rokovima predviđenim Ugovorom, tako da je
Banka pokrenula postupak prinudne naplate, odnosno od dana 04.03.2013. do dana izdavanja mišljenja
revizora svi tekući računi DEMOKRATSKE STRANKE su u blokadi.
Beograd, 11. april 2013. godine
Izvršni direktor
“Privredni Savetnik - Revizija”
Miloš Petrović - Ovlašćeni revizor
2
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2012 годину
Датум 15.04.2013
0
400000
239132
I ОПШТИ ПОДАЦИ
Политичка странка
Назив политичког
субјекта
Веб сајт
Демократска странка
www.ds.org.rs
Скраћени назив политичког субјекта
Имејл адреса
Датум овере коалиционог
споразума или уговора о
образовању групе
12.04.2013
Коалиција
ДС
[email protected]
Група грађана
Седиште
ПИБ
Број овере коалиционог
споразума или уговора о
образовању групе
Адреса
Београд
100119052
/
МБ
Крунска 69
07425511
Место овере коалиционог
споразума или уговора о
образовању групе
Број телефона
Шифра делатности
011/3443003
9492
/
Ред. бр.
Број рачуна
Назив пословне банке у којој је рачун отворен
Врста рачуна
Намена рачуна
1
160-368150-68
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
2
205-175452-54
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
3
205-175495-22
Комерцијална банка, ад Београд
Динарски
Изборна кампања
4
355-3200153103-98
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д.
Динарски
Изборна кампања
5
160-368179-78
Banca Intesa А.Д. Београд
Динарски
Изборна кампања
6
245-89061-86
Агробанка
Динарски
Изборна кампања
7
160-368122-55
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
8
160-368210-82
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
9
205-175537-90
Комерцијална банка А.Д.
Динарски
Изборна кампања
10
160-368085-69
Интеса банка ад Београд
Динарски
Изборна кампања
11
160-0000000368141-95
Банка Интеза
Динарски
Изборна кампања
12
160-368247-68
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
13
160-368069-20
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
14
160-368087-63
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
15
160-368093-45
ИНТЕСА
Динарски
Изборна кампања
16
205-175529-17
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
17
355-3200153779-10
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
Динарски
Изборна кампања
18
160-368142-92
Банка Интеза АД, Београд
Динарски
Изборна кампања
19
205-175407-92
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
1 од 102
20
205-175481-64
Комерцијална банка ад Београд
Динарски
Изборна кампања
21
160-368023-61
Banca Intesa "a.d. Београд, РЦ Крагујевац, Експозитура" Топола
Динарски
Изборна кампања
22
160-0000000368129-34
BANCA INTESA AD BEOGRAD Тител, Михајла Крестића 8а
Динарски
Изборна кампања
23
205-175420-53
Комерцијална банка - АД Београд
Динарски
Изборна кампања
24
160-368135-16
Banka Intesa
Динарски
Изборна кампања
25
275-0010221610634-76
SOCIETE GENERALE SRBIJA
Динарски
Изборна кампања
26
355-3200153176-73
Војвођанска Банка
Динарски
Изборна кампања
27
205-175491-34
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
28
160-367424-15
Банца Интеса
Динарски
Изборна кампања
29
355-32152728-59
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
30
205-175480-67
Комерцијална банка ад Београд
Динарски
Изборна кампања
31
160-368145-83
Banka Intesa
Динарски
Изборна кампања
32
160-0000000368203-06
Banca Inteza
Динарски
Изборна кампања
33
160-368057-56
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
34
160-367309-69
Банка Интеза
Динарски
Изборна кампања
35
335-358145-92
Развојна банка Војводине ад
Динарски
Изборна кампања
36
335-358318-58
Развојна Банка Војводина ПЈ Сента
Динарски
Изборна кампања
37
335-0000000358595-03
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
38
205-175517-53
Комерцијална банка АД
Динарски
Изборна кампања
39
275-0010221609386-37
SOCIETE GENERALE BANK
Динарски
Изборна кампања
40
355000320015328828
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
Динарски
Изборна кампања
41
205-175454-48
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
42
205-000000175414-71
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
43
160-368156-50
Banca Intesa ad Beograd
Динарски
Изборна кампања
44
355-0003200153212-62
Војвођанска Банка
Динарски
Изборна кампања
45
355-0003200153376-55
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
46
205-175470-97
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
47
205000000017549328
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
48
205-175607-74
Комерцијала Банка
Динарски
Изборна кампања
49
205-175578-64
Комерцијална банка АД Београд
Динарски
Изборна кампања
50
170-0030005798002-92
Unicredit Bank a.d. Beograd ekspozitura Požarevac
Динарски
Изборна кампања
2 од 102
51
355-3200153190-31
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
Динарски
Изборна кампања
52
160-368073-08
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
53
160-368107-03
Банка Интеса ад, Београд
Динарски
Изборна кампања
54
355-0003200153217-47
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
55
160-367943-10
Банка Интеза
Динарски
Изборна кампања
56
335-0000000358261-35
Развојна банка Војводине АД
Динарски
Изборна кампања
57
355-3200153115-62
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
58
205-175508-80
komercijalna banka
Динарски
Изборна кампања
59
355-0003200153180-61
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
60
355-0003200153189-34
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
61
335-358089-66
Развојна банка Војводине А.Д. Нови Сад
Динарски
Изборна кампања
62
160-368092-48
Банка Интеса Београд
Динарски
Изборна кампања
63
264-1040310002268-44
Raiffeisen banka
Динарски
Изборна кампања
64
335-358199-27
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
65
160-368116-73
BANCA INTESA AD BEOGRAD
Динарски
Изборна кампања
66
355-3200153117-56
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
67
16036813904
Банка ИНТЕСА
Динарски
Изборна кампања
68
160-368137-10
Интеза
Динарски
Изборна кампања
69
160-368103-15
Banca Intesa AD
Динарски
Изборна кампања
70
160-0000000368174-93
BANCA INTESA
Динарски
Изборна кампања
71
355-3200153219-41
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
72
160-368099-27
BANKA INTESSA
Динарски
Изборна кампања
73
205-175471-94
Комерцијалана банка Мерошина
Динарски
Изборна кампања
74
205-175468-06
Комерцијална банка ад
Динарски
Изборна кампања
75
205-175436-05
Комерцијална Банка
Динарски
Изборна кампања
76
355-3200153296-04
Војвођанска Банка филијала Мали Иђош
Динарски
Изборна кампања
77
205-0000000175443-81
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Динарски
Изборна кампања
78
205-175444-78
Комерцијална банка АД Београд-Експозитура Гуча
Динарски
Изборна кампања
79
205-175456-42
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
80
160-368127-40
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
81
160-368224-40
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
3 од 102
82
160-0000000368284-54
Банка Интеса ад Београд
Динарски
Изборна кампања
83
205-175391-43
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
84
160-368245-74
ИНТЕЗА
Динарски
Изборна кампања
85
205-175514-62
Комерцијална банка-Експозитура Куршумлија
Динарски
Изборна кампања
86
160-367817-97
Банка Интеса Кула
Динарски
Изборна кампања
87
160-0000000368110-91
Banca Intesa ad. Beograd
Динарски
Изборна кампања
88
160-368074-05
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
89
205-175462-24
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
90
160-368206-94
Banka INTESA
Динарски
Изборна кампања
91
355-2300153140-84
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
92
335-358203-15
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
93
205-175428-29
Комерцијална банка А. Д. Београд, Експозитура Коцељева
Динарски
Изборна кампања
94
205-175486-49
Комерцијална банка ад Београд Експозитура Књажевац
Динарски
Изборна кампања
95
150-22662-52
CREDY BANKA
Динарски
Изборна кампања
96
160-368130-31
Банка Интеса
Динарски
Изборна кампања
97
335-358252-62
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
98
355-358170-17
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
99
355-3200152777-09
Војвођанска Банка АД филијала Ивањица
Динарски
Изборна кампања
100
355000320015315345
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
101
265-2210310000262-18
Raiffeisen Banka
Динарски
Изборна кампања
102
205-0000000175410-83
Комерцијална банка АД Београд
Динарски
Изборна кампања
103
355-3200152981-76
Војвођанска Банка а.д. филијала Горњи Милановац
Динарски
Изборна кампања
104
205-175440-90
Комерцијална банка АД бЕОГРАД експозитура Голубац
Динарски
Изборна кампања
105
325-9500700028329-83
ОТП банка Србија а.д. Нови Сад
Динарски
Изборна кампања
106
205-175475-82
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
107
180-7071210037304-90
ALPHA BANK
Динарски
Изборна кампања
108
205-175433-14
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
109
355-3200153520-11
Војвођанска банка ,експозитура Ћуприја
Динарски
Изборна кампања
110
355-3200153236-87
Војвођанска банка
Динарски
Изборна кампања
111
160-368683-21
Banca Intesa
Динарски
Изборна кампања
112
160-368201-12
Intesa
Динарски
Изборна кампања
4 од 102
113
160-368138-07
Банка ИНТЕСА
Динарски
Изборна кампања
114
160-0000000368148-74
'Banca Intesa' А.Д. Београд - ПЈ Чачак
Динарски
Изборна кампања
115
205-0000000175545-66
“Комерцијална банка“ а.д. Београд Експозитура Бујановац
Динарски
Изборна кампања
116
205-175479-70
Комерцијална банка
Динарски
Изборна кампања
117
205-175534-02
Комерцијална банка АД Београд
Динарски
Изборна кампања
118
205-175551-48
Комерцијална Банка
Динарски
Изборна кампања
119
160-368177-84
Banka Intesa
Динарски
Изборна кампања
120
205-175467-09
KOMERCIJALNA BANKA
Динарски
Изборна кампања
121
160-368215-67
Banca Intesa ad, Београд
Динарски
Изборна кампања
122
160-368128-37
AД ""BANCA INTESA"" БЕОГРАД
Динарски
Изборна кампања
123
150-22672-22
CREDY BANKA
Динарски
Изборна кампања
124
205-175478-73
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
Динарски
Изборна кампања
125
335-358169-20
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE, NOVI SAD
Динарски
Изборна кампања
126
205-175459-33
Komercijalna banka
Динарски
Изборна кампања
127
205-0000000175476-79
Комерцијална банка А.Д. Београд
Динарски
Изборна кампања
128
205-175494-25
Комерцијална банка ад Београд
Динарски
Изборна кампања
129
160-368389-30
Banca Intesa a.d.
Динарски
Изборна кампања
130
160-368131-28
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Изборна кампања
131
205-175492-31
Komercijalna Banka AD
Динарски
Изборна кампања
132
180-7081210037307-31
ALPHA BANK
Динарски
Изборна кампања
133
160-368158-44
BANCA INTESA
Динарски
Изборна кампања
134
335-358127-49
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
135
355000320015313502
Војвођанска Банка А.Д
Динарски
Изборна кампања
136
160-368226-34
Интеса
Динарски
Изборна кампања
137
205-175447-69
Kомерцијална банка А.Д. Београд
Динарски
Изборна кампања
138
335-358208-97
Развојна банка Војводине
Динарски
Изборна кампања
139
285-2041040000036-07
Volksbank
Динарски
Изборна кампања
140
285-2041040000035-10
Volksbank
Динарски
Изборна кампања
141
150-6823-39
Credy banka
Динарски
Редован рад
142
150-20923-31
Credy banka
Динарски
Редован рад
143
160-931552-87
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
5 од 102
144
160-357998-66
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
145
160-312323-30
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
146
160-922827-72
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
147
160-932117-41
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
148
160-326151-62
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
149
160-54548-71
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
150
160-311013-80
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
151
160-309380-32
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
152
160-358251-83
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
153
160-54530-28
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
154
160-924514-55
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
155
160-301588-31
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
156
160-16958-30
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
157
160-307675-06
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
158
160-60998-24
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
159
160-307239-53
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
160
160-155490-79
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
161
160-16884-58
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
162
160-325372-71
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
163
160-309035-97
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
164
160-156866-25
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
165
160-52293-46
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
166
160-335340-43
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
167
160-119580-42
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
168
160-325726-76
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
169
160-326829-65
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
170
160-310876-06
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
171
160-180494-48
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
172
160-16960-24
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
173
160-326190-42
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
174
160-355196-33
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
6 од 102
175
160-325775-26
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
176
160-311103-04
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
177
160-65186-70
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
178
160-311570-58
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
179
160-325800-48
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
180
160-308228-93
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
181
160-16955-39
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
182
160-63698-72
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
183
160-313122-58
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
184
160-16962-18
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
185
160-54210-18
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
186
160-349744-93
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
187
160-311823-75
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
188
160-141983-54
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
189
160-312826-73
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
190
160-329841-50
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
191
160-163755-19
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
192
160-80658-20
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
193
160-327617-29
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
194
160-251657-56
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
195
160-311077-82
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
196
160-357115-96
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
197
160-63693-87
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
198
160-925017-98
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
199
160-309571-41
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
200
160-16898-16
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
201
160-307531-50
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
202
160-16961-21
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
203
160-346746-66
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
204
160-97882-49
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
205
160-302330-36
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
7 од 102
206
160-92882-14
Banca Intesa ad, Beograd
Динарски
Редован рад
207
165-16368-23
Hypo banka
Динарски
Редован рад
208
165-20542-14
Hypo banka
Динарски
Редован рад
209
170-0030005798000-98
UniCredit banka
Динарски
Редован рад
210
180-7071210033807-08
Alfa banka
Динарски
Редован рад
211
205-26694-31
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
212
205-134750-37
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
213
205-133202-25
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
214
205-23175-15
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
215
205-149606-89
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
216
205-150098-68
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
217
205-175506-86
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
218
205-31126-24
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
219
205-134409-90
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
220
205-37798-87
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
221
205-31966-26
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
222
205-37364-31
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
223
205-101996-38
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
224
205-39248-05
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
225
205-43674-16
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
226
205-47228-24
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
227
205-31080-65
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
228
205-38118-97
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
229
205-12760-26
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
230
205-159732-72
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
231
205-28188-11
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
232
205-78078-12
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
233
205-68294-70
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
234
205-136346-02
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
235
205-53847-52
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
236
205-162991-92
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
8 од 102
237
205-32819-86
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
238
205-31527-82
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
239
205-140766-31
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
240
205-159484-40
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
241
205-28365-62
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
242
205-24602-02
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
243
205-135104-42
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
244
205-62894-71
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
245
205-163156-82
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
246
205-27989-26
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
247
205-153436-45
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
248
205-82390-74
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
249
205-16997-22
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
250
205-168973-91
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
251
205-162885-22
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
252
205-28392-78
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
253
205-150196-65
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
254
205-149439-08
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
255
205-74969-27
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
256
205-30891-50
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
257
205-29176-54
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
258
205-43969-04
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
259
205-28374-35
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
260
205-136414-89
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
261
205-31646-16
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
262
205-35296-27
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
263
205-136321-77
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
264
205-136240-29
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
265
205-59536-57
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
266
205-38446-83
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
267
205-63783-23
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
9 од 102
268
205-136327-59
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
269
205-28413-15
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
270
205-158363-08
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
271
205-136667-09
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
272
205-163207-26
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
273
205-168723-65
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
274
205-150867-89
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
275
205-168744-02
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
276
205-62378-67
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
277
205-96622-58
Komercijalna banka
Динарски
Редован рад
278
265-2010310000735-84
Reiffeisen banka
Динарски
Редован рад
279
265-2210310000170-03
Reiffeisen banka
Динарски
Редован рад
280
265-6310310003464-79
Reiffeisen banka
Динарски
Редован рад
281
265-1040310001651-52
Reiffeisen banka
Динарски
Редован рад
282
275-0000220015137-55
Societe General
Динарски
Редован рад
283
275-10220936834-93
Societe General
Динарски
Редован рад
284
275-0010220548986-25
Societe General
Динарски
Редован рад
285
275-0010220631120-03
Societe General
Динарски
Редован рад
286
275-0010220594542-30
Societe General
Динарски
Редован рад
287
285-2041040000025-40
Sber bank
Динарски
Редован рад
288
285-2041040000001-15
Sber bank
Динарски
Редован рад
289
285-2045150000005-94
Sber bank
Динарски
Редован рад
290
285-2041040000023-46
Sber bank
Динарски
Редован рад
291
285-2041040000024-43
Sber bank
Динарски
Редован рад
292
310-155451-42
NLB banka
Динарски
Редован рад
293
325-9500800003565-24
OTP banka
Динарски
Редован рад
294
325-9500800003491-52
OTP banka
Динарски
Редован рад
295
325-9500800003528-38
OTP banka
Динарски
Редован рад
296
325-9500700023726-21
OTP banka
Динарски
Редован рад
297
335-362027-86
Razvojna banka Vojvodine
Динарски
Редован рад
298
335-395611-20
Razvojna banka Vojvodine
Динарски
Редован рад
10 од 102
299
335-361014-21
Razvojna banka Vojvodine
Динарски
Редован рад
300
335-358431-10
Razvojna banka Vojvodine
Динарски
Редован рад
301
340-21997-93
Erste banka
Динарски
Редован рад
302
355-1134563-72
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
303
355-1128644-78
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
304
355-1033891-30
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
305
355-1030647-62
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
306
355-1032275-28
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
307
355-1035749-82
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
308
355-1127426-46
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
309
355-1038632-66
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
310
355-1040853-96
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
311
355-1104858-44
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
312
355-1110581-44
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
313
355-1127013-24
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
314
355-1133883-75
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
315
355-3200227965-67
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
316
355-1038007-98
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
317
355-1032047-33
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
318
355-1029835-73
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
319
355-1127375-05
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
320
355-1128647-69
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
321
355-3200110049-56
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
322
355-1025411-56
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
323
355-1127582-63
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
324
355-1036997-24
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
325
355-3200153842-15
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
326
355-1014957-87
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
327
355-1034574-18
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
328
355-1030251-86
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
329
355-1038019-62
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
11 од 102
330
355-1038278-61
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
331
355-1032139-48
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
332
355-1035914-72
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
333
355-1049418-09
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
334
355-1023034-09
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
335
355-1134720-86
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
336
355-1038688-92
Vojvodjanska banka
Динарски
Редован рад
+ Назив задужбине/фондације чији је оснивач политички субјект
Циљеви оснивања задужбине/фондације
МБ задужбине/фондације
Датум оснивања/
пререгистрације
задужбине/фондације
+ Име овлашћеног лица из
члана 31. Закона
Тамара
Презиме овлашћеног лица
из члана 31. Закона
ЈМБГ овлашћеног лица из
члана 31. Закона*
Ред. бр.
Трипић
Датум именовања
овлашћеног лица из члана
31. Закона
25.03.2006
Секретар Демократске странке
Контакт телефон и имејл
овлашћеног лица из члана
31. Закона*
Адреса овлашћеног лица
из члана 31. Закона*
Назив међународног политичког удружења чији је политички субјект члан*
Функција овлашћеног лица
из члана 31. Закона у
политичком субјекту
Датум ступања у чланство
у међународном
политичком удружењу *
Врста чланства у међународном политичком удружењу чији је политички субјект члан*
+ II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
за период 01.01.2012 год. до 31.12.2012 год.
1. Новчана средства из јавних извора
Ред. бр.
Извор новчаних средстава
Годишњи износ
Број рачуна на који су средства
Основ преноса средстава
Број и назив документа
1
Буџет јединице локалне самоуправе Zvezdara
262.681,29
160-368150-68
Изборна кампања
-
2
Буџет јединице локалне самоуправе Zrenjanin
725.850
205-175452-54
Изборна кампања
-
3
Буџет јединице локалне самоуправе Žitište
141.667
355-3200153103-98
Изборна кампања
-
4
Буџет јединице локалне самоуправе Zaječar
144.938
160-368179-78
Изборна кампања
-
5
Буџет јединице локалне самоуправе Žabari
33.946
245-89061-86
Изборна кампања
-
6
Буџет јединице локалне самоуправе Vršac
200.403,37
160-368122-55
Изборна кампања
-
7
Буџет јединице локалне самоуправе Vrnjacka Banja
241.158,64
160-368210-82
Изборна кампања
-
8
Буџет јединице локалне самоуправе Vranje
434.125
160-368085-69
Изборна кампања
-
9
Буџет јединице локалне самоуправе Vračar 2
260.441,86
160-0000000368141-95
Изборна кампања
-
10
Буџет јединице локалне самоуправе Vladimirci
155.188,98
160-368069-20
Изборна кампања
-
11
Буџет јединице локалне самоуправе Vladičin Han
182.192,4
160-368087-63
Изборна кампања
-
12 од 102
1. Новчана средства из јавних извора
12
Буџет јединице локалне самоуправе Veliko Gradiste
92.423,35
160-368093-45
Изборна кампања
-
13
Буџет јединице локалне самоуправе Velika Plana
125.205,28
205-175529-17
Изборна кампања
-
14
Буџет јединице локалне самоуправе Varvarin
0
355-3200153779-10
Изборна кампања
-
15
Буџет јединице локалне самоуправе Užice
870.451
160-368142-92
Изборна кампања
-
16
Буџет јединице локалне самоуправе Topola
99.417
160-368023-61
Изборна кампања
-
17
Буџет јединице локалне самоуправе Svilajnac
261.873,12
205-175420-53
Изборна кампања
-
18
Буџет јединице локалне самоуправе Surdulica
72.463,5
160-368135-16
Изборна кампања
-
19
Буџет јединице локалне самоуправе Subotica
1.044.586,16
275-0010221610634-76
Изборна кампања
-
20
Буџет јединице локалне самоуправе Stari Grad
466.152,33
355-3200153176-73
Изборна кампања
-
21
Буџет јединице локалне самоуправе Stara Pazova
379.173,56
205-175491-34
Изборна кампања
-
22
Буџет јединице локалне самоуправе Sremska Mitrovica
413.952,26
160-367424-15
Изборна кампања
-
23
Буџет јединице локалне самоуправе Srbobran
164.335,49
355-32152728-59
Изборна кампања
-
24
Буџет јединице локалне самоуправе Sombor
381.312
160-368145-83
Изборна кампања
-
25
Буџет јединице локалне самоуправе Smederevo
408.177,52
160-368057-56
Изборна кампања
-
26
Буџет јединице локалне самоуправе Šid
241.189
335-358145-92
Изборна кампања
-
27
Буџет јединице локалне самоуправе Senta
250.633,15
335-358318-58
Изборна кампања
-
28
Буџет јединице локалне самоуправе Sečanj
135.050
335-0000000358595-03
Изборна кампања
-
29
Буџет јединице локалне самоуправе Savski Venac
181.361,22
205-175517-53
Изборна кампања
-
30
Буџет јединице локалне самоуправе Šabac
1.015.694
275-0010221609386-37
Изборна кампања
-
31
Буџет јединице локалне самоуправе Ruma
320.384,79
355000320015328828
Изборна кампања
-
32
Буџет јединице локалне самоуправе Ražanj
17.088
205-000000175414-71
Изборна кампања
-
33
Буџет јединице локалне самоуправе Raška
13.476
160-368156-50
Изборна кампања
-
34
Буџет јединице локалне самоуправе Rakovica
200.000
355-0003200153212-62
Изборна кампања
-
35
Буџет јединице локалне самоуправе Prokuplje
197.818,18
205-175470-97
Изборна кампања
-
36
Буџет јединице локалне самоуправе Prijepolje
222.260
205000000017549328
Изборна кампања
-
37
Буџет јединице локалне самоуправе Priboj
53.862
205-175607-74
Изборна кампања
-
38
Буџет јединице локалне самоуправе Požega
131.538
205-175578-64
Изборна кампања
-
39
Буџет јединице локалне самоуправе Pozarevac
674.447,37
170-0030005798002-92
Изборна кампања
-
40
Буџет јединице локалне самоуправе Pirot
87.197,94
160-368073-08
Изборна кампања
-
41
Буџет јединице локалне самоуправе Petrovac
259.038
160-368107-03
Изборна кампања
-
13 од 102
42
Буџет јединице локалне самоуправе Pećinci
492.550
355-0003200153217-47
Изборна кампања
-
43
Буџет јединице локалне самоуправе (Paraćin)
504.640,02
160-367943-10
Изборна кампања
-
44
Буџет јединице локалне самоуправе Pančevo
882.597,73
335-0000000358261-35
Изборна кампања
-
45
Буџет јединице локалне самоуправе Palilula
228.397
355-3200153115-62
Изборна кампања
-
46
Буџет јединице локалне самоуправе Osečina
0
205-175508-80
Изборна кампања
-
47
Буџет јединице локалне самоуправе Opovo
70.400,8
355-0003200153180-61
Изборна кампања
-
48
Буџет јединице локалне самоуправе Obrenovac
397.078,42
355-0003200153189-34
Изборна кампања
-
49
Буџет јединице локалне самоуправе Novi Sad
2.923.927,54
335-358089-66
Изборна кампања
-
50
Буџет јединице локалне самоуправе Novi Kneževac
105.677
160-368092-48
Изборна кампања
-
51
Буџет јединице локалне самоуправе Novi Beograd
239.992,77
264-1040310002268-44
Изборна кампања
-
52
Буџет јединице локалне самоуправе Novi Becej
15.050
335-358199-27
Изборна кампања
-
53
Буџет јединице локалне самоуправе Nova Varoš
97.980
160-368116-73
Изборна кампања
-
54
Буџет јединице локалне самоуправе Nova Crnja
100.541,32
355-3200153117-56
Изборна кампања
-
55
Буџет јединице локалне самоуправе Mladenovac
157.058,93
355-3200153219-41
Изборна кампања
-
56
Буџет јединице локалне самоуправе Merošina 4
4.456
205-175471-94
Изборна кампања
-
57
Буџет јединице локалне самоуправе Medveđa
790
205-175468-06
Изборна кампања
-
58
Буџет јединице локалне самоуправе Mali Zvornik
44.968,96
205-175436-05
Изборна кампања
-
59
Буџет јединице локалне самоуправе Mali Idjos
93.664
355-3200153296-04
Изборна кампања
-
60
Буџет јединице локалне самоуправе Majdanpek
194.826,2
205-0000000175443-81
Изборна кампања
-
61
Буџет јединице локалне самоуправе Lučani
54.294,5
205-175444-78
Изборна кампања
-
62
Буџет јединице локалне самоуправе Loznica
212.643
205-175456-42
Изборна кампања
-
63
Буџет јединице локалне самоуправе Ljubovija
44.359,68
160-368127-40
Изборна кампања
-
64
Буџет јединице локалне самоуправе Leskovac
876.092,8
160-368224-40
Изборна кампања
-
65
Буџет јединице локалне самоуправе Lazarevac
180.411,63
160-0000000368284-54
Изборна кампања
-
66
Буџет јединице локалне самоуправе Lapovo
43.724
205-175391-43
Изборна кампања
-
67
Буџет јединице локалне самоуправе Kursumlija
115.662
205-175514-62
Изборна кампања
-
68
Буџет јединице локалне самоуправе Kula
273.315,78
160-367817-97
Изборна кампања
-
69
Буџет јединице локалне самоуправе Kruševac
448.251,31
160-368074-05
Изборна кампања
-
70
Буџет јединице локалне самоуправе Krupanj
54.856
205-175462-24
Изборна кампања
-
71
Буџет јединице локалне самоуправе Kraljevo
474.374,8
160-368206-94
Изборна кампања
-
72
Буџет јединице локалне самоуправе Kragujevac
733.478
355-2300153140-84
Изборна кампања
-
14 од 102
73
Буџет јединице локалне самоуправе Kovačica
11.825
335-358203-15
Изборна кампања
-
74
Буџет јединице локалне самоуправе Knjaževac
133.283,16
205-175486-49
Изборна кампања
-
75
Буџет јединице локалне самоуправе Kladovo
240.953
160-368130-31
Изборна кампања
-
76
Буџет јединице локалне самоуправе Kikinda
517.677,87
335-358252-62
Изборна кампања
-
77
Буџет јединице локалне самоуправе Kanjiza
342.857,52
355-358170-17
Изборна кампања
-
Изборна кампања
-
160-368200-15
78
Буџет јединице локалне самоуправе Jagodina
319.570,55
79
Буџет јединице локалне самоуправе Ivanjica 2
77.590,6
355-3200152777-09
Изборна кампања
-
80
Буџет јединице локалне самоуправе Irig
121.021,44
355000320015315345
Изборна кампања
-
81
Буџет јединице локалне самоуправе Inđija
495.924
265-2210310000262-18
Изборна кампања
-
82
Буџет јединице локалне самоуправе Grocka
157.935
205-0000000175410-83
Изборна кампања
-
83
Буџет јединице локалне самоуправе Gornji Milanovac
113.418
355-3200152981-76
Изборна кампања
-
84
Буџет јединице локалне самоуправе Golubac
74.272
205-175440-90
Изборна кампања
-
85
Буџет јединице локалне самоуправе Gadžin han
29.784
325-9500700028329-83
Изборна кампања
-
86
Буџет јединице локалне самоуправе Doljevac
54.783,25
205-175475-82
Изборна кампања
-
87
Буџет јединице локалне самоуправе Dimitrovgrad
195.000
180-7071210037304-90
Изборна кампања
-
88
Буџет јединице локалне самоуправе Despotovac
290.779
205-175433-14
Изборна кампања
-
89
Буџет јединице локалне самоуправе Ćuprija
223.101
355-3200153520-11
Изборна кампања
-
90
Буџет јединице локалне самоуправе Čukarica
187.873,14
355-3200153236-87
Изборна кампања
-
91
Буџет јединице локалне самоуправе Ćicevac
14.370
160-368201-12
Изборна кампања
-
92
Буџет јединице локалне самоуправе Čajetina
250.678
160-368138-07
Изборна кампања
-
93
Буџет јединице локалне самоуправе Čačak
498.600
160-0000000368148-74
Изборна кампања
-
94
Буџет јединице локалне самоуправе Brus
46.070,4
205-175479-70
Изборна кампања
-
95
Буџет јединице локалне самоуправе Boljevac
70.259,04
205-175551-48
Изборна кампања
-
96
Буџет јединице локалне самоуправе Blace
82.459
205-175467-09
Изборна кампања
-
97
Буџет јединице локалне самоуправе Beograd
20.031.625,27
160-368215-67
Изборна кампања
-
98
Буџет јединице локалне самоуправе Beocin
109.525
160-368128-37
Изборна кампања
-
99
Буџет јединице локалне самоуправе Bela Crkva
76.800
205-175478-73
Изборна кампања
-
100
Буџет јединице локалне самоуправе Bečej
267.180,64
335-358169-20
Изборна кампања
-
101
Буџет јединице локалне самоуправе Barajevo
111.404,55
205-0000000175476-79
Изборна кампања
-
102
Буџет јединице локалне самоуправе Bajina Bašta
124.708,74
205-175494-25
Изборна кампања
-
103
Буџет јединице локалне самоуправе Bački Petrovac
105.360
160-368389-30
Изборна кампања
-
15 од 102
104
Буџет јединице локалне самоуправе Bačka Topola
141.723,48
160-368131-28
Изборна кампања
-
105
Буџет јединице локалне самоуправе Bač
153.994,52
205-175492-31
Изборна кампања
-
106
Буџет јединице локалне самоуправе Babušnica
36.217
180-7081210037307-31
Изборна кампања
-
107
Буџет јединице локалне самоуправе Arilje
66.360
160-368158-44
Изборна кампања
-
108
Буџет јединице локалне самоуправе Apatin
128.241
335-358127-49
Изборна кампања
-
109
Буџет јединице локалне самоуправе Alibunar
242.347,44
355000320015313502
Изборна кампања
-
110
Буџет јединице локалне самоуправе Aleksinac
106.044
160-368226-34
Изборна кампања
-
111
Буџет јединице локалне самоуправе Aleksandrovac
122.593
205-175447-69
Изборна кампања
-
112
Буџет јединице локалне самоуправе Ada
238.872
335-358208-97
Изборна кампања
-
113
Буџет јединице локалне самоуправе Predsednicki
249.135.601,59
285-2041040000036-07
Изборна кампања
-
114
Буџет јединице локалне самоуправе Parlamentarni
196.025.753,22
285-2041040000035-10
Изборна кампања
-
115
Буџет јединице локалне самоуправе ADA
226.782
355-1134563-72
Редован рад
-
116
Буџет јединице локалне самоуправе ALEKSANDROVAC
84.016
205-26694-31
Редован рад
-
117
Буџет јединице локалне самоуправе ALEKSINAC
193.846
325-9500800003565-24
Редован рад
-
118
Буџет јединице локалне самоуправе ALIBUNAR
183.840
160-357998-66
Редован рад
-
119
Буџет јединице локалне самоуправе APATIN
177.904,31
275-10220936834-93
Редован рад
-
120
Буџет јединице локалне самоуправе ARANdjELOVAC
311.114,72
205-134750-37
Редован рад
-
121
Буџет јединице локалне самоуправе ARILJE
102.044
160-312323-30
Редован рад
-
122
Буџет јединице локалне самоуправе BABUSNICA
31.795,75
325-9500800003491-52
Редован рад
-
123
Буџет јединице локалне самоуправе BAČ
147.011,09
205-133202-25
Редован рад
-
124
Буџет јединице локалне самоуправе BAČKA PALANKA
176.937,9
165-16368-23
Редован рад
-
125
Буџет јединице локалне самоуправе BAČKA TOPOLA
126.695
160-922827-72
Редован рад
-
126
Буџет јединице локалне самоуправе BAČKI PETROVAC
70.333
160-932117-41
Редован рад
-
127
Буџет јединице локалне самоуправе BAJINA BAšTA
150.320,09
205-23175-15
Редован рад
-
128
Буџет јединице локалне самоуправе BARAJEVO
119.211,2
205-149606-89
Редован рад
-
129
Буџет јединице локалне самоуправе BATOČINA
52.041
205-150098-68
Редован рад
-
130
Буџет јединице локалне самоуправе BEČEJ
141.131,15
165-20542-14
Редован рад
-
131
Буџет јединице локалне самоуправе BELA CRKVA
84.358
205-175506-86
Редован рад
-
132
Буџет јединице локалне самоуправе BELA PALANKA
1.049.434
150-6823-39
Редован рад
-
133
Буџет јединице локалне самоуправе BEOČIN
137.546
160-326151-62
Редован рад
-
134
Буџет јединице локалне самоуправе BOGATIĆ
0
205-134409-90
Редован рад
-
16 од 102
135
Буџет јединице локалне самоуправе BOJNIK
0
160-54548-71
Редован рад
-
136
Буџет јединице локалне самоуправе BOLJEVAC
47.846,21
205-37798-87
Редован рад
-
137
Буџет јединице локалне самоуправе BOR
256.519,6
160-311013-80
Редован рад
-
138
Буџет јединице локалне самоуправе BOSILEGRAD
0
205-31966-26
Редован рад
-
139
Буџет јединице локалне самоуправе BRUS
67.158,09
205-37364-31
Редован рад
-
140
Буџет јединице локалне самоуправе BUJANOVAC
159.247,95
205-101996-38
Редован рад
-
141
Буџет јединице локалне самоуправе CRNA TRAVA
0
160-301588-31
Редован рад
-
142
Буџет јединице локалне самоуправе ČAČAK
385.571
160-309380-32
Редован рад
-
143
Буџет јединице локалне самоуправе ČAJETINA
226.265,39
160-358251-83
Редован рад
-
144
Буџет јединице локалне самоуправе ČOKA
103.740,93
160-924514-55
Редован рад
-
145
Буџет јединице локалне самоуправе ČUKARICA
258.521,02
355-1030647-62
Редован рад
-
146
Буџет јединице локалне самоуправе ĆIĆEVAC
48.000
160-54530-28
Редован рад
-
147
Буџет јединице локалне самоуправе ĆUPRIJA
141.872,56
355-1032275-28
Редован рад
-
148
Буџет јединице локалне самоуправе DESPOTOVAC
0
160-16958-30
Редован рад
-
149
Буџет јединице локалне самоуправе DIMITROVGRAD
146.268
180-7071210033807-08
Редован рад
-
150
Буџет јединице локалне самоуправе DOLJEVAC
31.797,05
205-39248-05
Редован рад
-
151
Буџет јединице локалне самоуправе DONJI MILANOVAC
109.522,81
205-43674-16
Редован рад
-
152
Буџет јединице локалне самоуправе GADŽIN HAN
47.167,31
325-9500800003528-38
Редован рад
-
153
Буџет јединице локалне самоуправе GNJILANE
0
205-47228-24
Редован рад
-
154
Буџет јединице локалне самоуправе GOLUBAC
59.175,36
205-31080-65
Редован рад
-
155
Буџет јединице локалне самоуправе GORA
0
355-1035749-82
Редован рад
-
156
Буџет јединице локалне самоуправе GORNJI MILANOVAC
149.826
355-1127426-46
Редован рад
-
157
Буџет јединице локалне самоуправе Grad Beograd
29.888.505,74
160-307675-06
Редован рад
-
158
Буџет јединице локалне самоуправе GRAČANICA
0
205-38118-97
Редован рад
-
159
Буџет јединице локалне самоуправе GROCKA
0
205-159732-72
Редован рад
-
160
Буџет јединице локалне самоуправе GUČA
100.557
205-28188-11
Редован рад
-
161
Буџет јединице локалне самоуправе INĐIJA
754.143,88
265-2210310000170-03
Редован рад
-
162
Буџет јединице локалне самоуправе IRIG
71.892,78
355-1038632-66
Редован рад
-
163
Буџет јединице локалне самоуправе IVANJICA
67.144,15
355-1040853-96
Редован рад
-
164
Буџет јединице локалне самоуправе JAGODINA
484.053,25
160-60998-24
Редован рад
-
165
Буџет јединице локалне самоуправе KANJIŽA
274.246,73
160-307239-53
Редован рад
-
17 од 102
166
Буџет јединице локалне самоуправе KIKINDA
401.837,19
205-68294-70
Редован рад
-
167
Буџет јединице локалне самоуправе KLADOVO
408.792
160-155490-79
Редован рад
-
168
Буџет јединице локалне самоуправе KNIĆ
76.049
150-20923-31
Редован рад
-
169
Буџет јединице локалне самоуправе KNJAŽEVAC
102.457,7
205-136346-02
Редован рад
-
170
Буџет јединице локалне самоуправе KOCELJEVA
0
205-53847-52
Редован рад
-
171
Буџет јединице локалне самоуправе KOSJERIĆ
100.000
205-162991-92
Редован рад
-
172
Буџет јединице локалне самоуправе KOSTOLAC
0
160-16884-58
Редован рад
-
173
Буџет јединице локалне самоуправе Pokrajiniski Odbor Koso
0
205-168973-91
Редован рад
-
174
Буџет јединице локалне самоуправе KOVAČICA
271.858,01
160-325372-71
Редован рад
-
175
Буџет јединице локалне самоуправе KOVIN
198.718,26
355-1104858-44
Редован рад
-
176
Буџет јединице локалне самоуправе KRALJEVO
573.521,46
160-309035-97
Редован рад
-
177
Буџет јединице локалне самоуправе KRUPANJ
60.654
205-31527-82
Редован рад
-
178
Буџет јединице локалне самоуправе KRUŠEVAC
549.990,9
160-156866-25
Редован рад
-
179
Буџет јединице локалне самоуправе KUČEVO
0
160-52293-46
Редован рад
-
180
Буџет јединице локалне самоуправе KULA
133.375,71
160-335340-43
Редован рад
-
181
Буџет јединице локалне самоуправе KURŠUMLIJA
51.950
205-140766-31
Редован рад
-
182
Буџет јединице локалне самоуправе LAJKOVAC
234.138,89
160-119580-42
Редован рад
-
183
Буџет јединице локалне самоуправе LAPOVO
37.020,69
205-159484-40
Редован рад
-
184
Буџет јединице локалне самоуправе LAZAREVAC
162.721,04
160-325726-76
Редован рад
-
185
Буџет јединице локалне самоуправе LEBANE
70.000
205-28365-62
Редован рад
-
186
Буџет јединице локалне самоуправе LESKOVAC
0
205-24602-02
Редован рад
-
187
Буџет јединице локалне самоуправе LOZNICA
195.234,64
205-135104-42
Редован рад
-
188
Буџет јединице локалне самоуправе LJIG
0
160-326829-65
Редован рад
-
189
Буџет јединице локалне самоуправе LJUBOVIJA
202.216,16
160-310876-06
Редован рад
-
190
Буџет јединице локалне самоуправе MAJDANPEK
109.522,81
205-62894-71
Редован рад
-
191
Буџет јединице локалне самоуправе MALI IĐOS
56.376,3
355-1127013-24
Редован рад
-
192
Буџет јединице локалне самоуправе MALI ZVORNIK
94.395,92
205-163156-82
Редован рад
-
193
Буџет јединице локалне самоуправе MALO CRNIĆE
109.560
265-6310310003464-79
Редован рад
-
194
Буџет јединице локалне самоуправе MEDVEĐA
20.000
205-27989-26
Редован рад
-
195
Буџет јединице локалне самоуправе MEROŠINA
124.734,44
205-153436-45
Редован рад
-
196
Буџет јединице локалне самоуправе MIONICA
0
160-180494-48
Редован рад
-
18 од 102
197
Буџет јединице локалне самоуправе MLADENOVAC
210.417,05
355-1133883-75
Редован рад
-
198
Буџет јединице локалне самоуправе NEGOTIN
270.256
160-16960-24
Редован рад
-
199
Буџет јединице локалне самоуправе NIŠ PALILULA
0
160-326190-42
Редован рад
-
200
Буџет јединице локалне самоуправе NIŠ PANTELEJ
0
160-355196-33
Редован рад
-
201
Буџет јединице локалне самоуправе NOVA CRNJA
0
355-1038007-98
Редован рад
-
202
Буџет јединице локалне самоуправе NOVA VAROŠ
98.727,94
160-325775-26
Редован рад
-
203
Буџет јединице локалне самоуправе NOVI BEČEJ
191.467,42
355-1032047-33
Редован рад
-
204
Буџет јединице локалне самоуправе NOVI BEOGRAD
118.193,26
265-1040310001651-52
Редован рад
-
205
Буџет јединице локалне самоуправе NOVI KNEŽEVAC
69.355
355-1029835-73
Редован рад
-
206
Буџет јединице локалне самоуправе NOVI PAZAR
39.303
205-82390-74
Редован рад
-
207
Буџет јединице локалне самоуправе ODŽACI
219.380,59
355-1128647-69
Редован рад
-
208
Буџет јединице локалне самоуправе OPOVO
0
355-3200110049-56
Редован рад
-
209
Буџет јединице локалне самоуправе OSEČINA
46.479,27
205-16997-22
Редован рад
-
210
Буџет јединице локалне самоуправе PALILULA
240.033
355-1025411-56
Редован рад
-
211
Буџет јединице локалне самоуправе PARAĆIN
544.164,78
160-311103-04
Редован рад
-
212
Буџет јединице локалне самоуправе PEĆINCI
78.122
355-1036997-24
Редован рад
-
213
Буџет јединице локалне самоуправе PETROVAC
197.324,33
160-65186-70
Редован рад
-
214
Буџет јединице локалне самоуправе PIROT
144.131,7
160-311570-58
Редован рад
-
215
Буџет јединице локалне самоуправе PLANDIŠTE
0
355-1014957-87
Редован рад
-
216
Буџет јединице локалне самоуправе POŽEGA
101.109
205-162885-22
Редован рад
-
217
Буџет јединице локалне самоуправе PREŠEVO
0
160-325800-48
Редован рад
-
218
Буџет јединице локалне самоуправе PRIBOJ
78.420,65
205-28392-78
Редован рад
-
219
Буџет јединице локалне самоуправе PRIJEPOLJE
206.971
205-150196-65
Редован рад
-
220
Буџет јединице локалне самоуправе PROKUPLJE
275.560
205-149439-08
Редован рад
-
221
Буџет јединице локалне самоуправе RAČA
160.363,98
355-1034574-18
Редован рад
-
222
Буџет јединице локалне самоуправе RAKOVICA
101.597,5
355-1030251-86
Редован рад
-
223
Буџет јединице локалне самоуправе RAŠKA
118.951
205-74969-27
Редован рад
-
224
Буџет јединице локалне самоуправе RAŽANJ
33.992
205-30891-50
Редован рад
-
225
Буџет јединице локалне самоуправе REKOVAC
148.658
205-29176-54
Редован рад
-
226
Буџет јединице локалне самоуправе RUMA
559.350,5
355-1038019-62
Редован рад
-
227
Буџет јединице локалне самоуправе SAVSKI VENAC
156.206,23
205-43969-04
Редован рад
-
19 од 102
228
Буџет јединице локалне самоуправе SEČANJ
69.823
355-1038278-61
Редован рад
-
229
Буџет јединице локалне самоуправе SENTA
193.857,81
205-28374-35
Редован рад
-
230
Буџет јединице локалне самоуправе SJENICA
0
160-16955-39
Редован рад
-
231
Буџет јединице локалне самоуправе SMEDEREVSKA PALA
107.489
160-313122-58
Редован рад
-
232
Буџет јединице локалне самоуправе SOKOBANJA
137.857,27
205-136414-89
Редован рад
-
233
Буџет јединице локалне самоуправе SRBOBRAN
271.489,4
355-1032139-48
Редован рад
-
234
Буџет јединице локалне самоуправе SREMSKI KARLOVCI
66.194,02
160-349744-93
Редован рад
-
235
Буџет јединице локалне самоуправе STARA PAZOVA
334.114,74
205-35296-27
Редован рад
-
236
Буџет јединице локалне самоуправе STARI GRAD
527.599,95
355-1035914-72
Редован рад
-
237
Буџет јединице локалне самоуправе SURČIN
155.382,72
275-0010220594542-30
Редован рад
-
238
Буџет јединице локалне самоуправе SURDULICA
94.744
160-311823-75
Редован рад
-
239
Буџет јединице локалне самоуправе SVILAJNAC
76.054,9
205-136321-77
Редован рад
-
240
Буџет јединице локалне самоуправе SVRLJIG
103.616
325-9500700023726-21
Редован рад
-
241
Буџет јединице локалне самоуправе ŠABAC
1.909.599,6
275-0010220548986-25
Редован рад
-
242
Буџет јединице локалне самоуправе ŠID
230.339,64
160-308228-93
Редован рад
-
243
Буџет јединице локалне самоуправе TEMERIN
118.713,04
340-21997-93
Редован рад
-
244
Буџет јединице локалне самоуправе TITEL
80.240
355-1049418-09
Редован рад
-
245
Буџет јединице локалне самоуправе TOPOLA
39.238,61
160-141983-54
Редован рад
-
246
Буџет јединице локалне самоуправе TRGOVIŠTE
0
205-136240-29
Редован рад
-
247
Буџет јединице локалне самоуправе TRSTENIK
192.752
205-59536-57
Редован рад
-
248
Буџет јединице локалне самоуправе TUTIN
32.826,5
205-38446-83
Редован рад
-
249
Буџет јединице локалне самоуправе UB
253.597
205-63783-23
Редован рад
-
250
Буџет јединице локалне самоуправе UŠĆE
0
160-312826-73
Редован рад
-
251
Буџет јединице локалне самоуправе VARVARIN
36.000
355-1134720-86
Редован рад
-
252
Буџет јединице локалне самоуправе VELIKA PLANA
92.267,53
160-163755-19
Редован рад
-
253
Буџет јединице локалне самоуправе VELIKO GRADIŠTE
133.949,29
160-80658-20
Редован рад
-
254
Буџет јединице локалне самоуправе VLADIČIN HAN
156.671,25
160-327617-29
Редован рад
-
255
Буџет јединице локалне самоуправе VLADIMIRCI
116.200,26
160-251657-56
Редован рад
-
256
Буџет јединице локалне самоуправе VLASOTINCE
152.056,98
160-311077-82
Редован рад
-
257
Буџет јединице локалне самоуправе VOŽDOVAC
152.877,17
160-357115-96
Редован рад
-
258
Буџет јединице локалне самоуправе VRAČAR
274.784,98
160-63693-87
Редован рад
-
20 од 102
259
Буџет јединице локалне самоуправе VRANJSKA BANJA
0
205-136327-59
Редован рад
-
260
Буџет јединице локалне самоуправе VRBAS
684.470
160-925017-98
Редован рад
-
261
Буџет јединице локалне самоуправе VRNJAČKA BANJA
231.188
160-309571-41
Редован рад
-
262
Буџет јединице локалне самоуправе VRŠAC
402.826,59
160-16898-16
Редован рад
-
263
Буџет јединице локалне самоуправе ZEMUN
172.388,59
160-346746-66
Редован рад
-
264
Буџет јединице локалне самоуправе ZRENJANIN
1.729.369
205-163207-26
Редован рад
-
265
Буџет јединице локалне самоуправе ŽABALJ
178.860
160-307531-50
Редован рад
-
266
Буџет јединице локалне самоуправе ŽABARI
45.457
205-28413-15
Редован рад
-
267
Буџет јединице локалне самоуправе ŽAGUBICA
0
205-158363-08
Редован рад
-
268
Буџет јединице локалне самоуправе ŽITIŠTE
247.515
355-1038688-92
Редован рад
-
269
Буџет јединице локалне самоуправе ŽITORAĐA
160.727
205-136667-09
Редован рад
-
270
Буџет јединице локалне самоуправе ZAJEČAR
173.120,79
160-16961-21
Редован рад
-
271
Буџет јединице локалне самоуправе ZVEČAN
10.000
205-168723-65
Редован рад
-
272
Буџет јединице локалне самоуправе ZVEZDARA
232.929,93
160-302330-36
Редован рад
-
273
Буџет јединице локалне самоуправе POŽAREVAC
746.184,68
170-0030005798000-98
Редован рад
-
274
Буџет јединице локалне самоуправе SUBOTICA
1.138.046,7
275-0010220631120-03
Редован рад
-
275
Буџет јединице локалне самоуправе SREMSKA MITROVICA
579.278,11
160-54210-18
Редован рад
-
276
Буџет јединице локалне самоуправе grad NOVI SAD
4.089.876,61
265-2010310000735-84
Редован рад
-
277
Буџет јединице локалне самоуправе grad NIŠ
1.943.248
205-12760-26
Редован рад
-
278
Буџет јединице локалне самоуправе BLACE
62.975
205-31126-24
Редован рад
-
279
Буџет јединице локалне самоуправе grad KRAGUJEVAC
871.608
355-1110581-44
Редован рад
-
280
Буџет јединице локалне самоуправе PANČEVO
983.703,73
355-1127582-63
Редован рад
-
281
Буџет јединице локалне самоуправе OBRENOVAC
451.920,31
355-1127375-05
Редован рад
-
282
Буџет јединице локалне самоуправе SOPOT
49.905,91
205-31646-16
Редован рад
-
283
Буџет јединице локалне самоуправе SOMBOR
479.544
160-16962-18
Редован рад
-
284
Буџет јединице локалне самоуправе UŽICE
600.135,04
355-1023034-09
Редован рад
-
285
Буџет јединице локалне самоуправе SMEDEREVO
804.011,78
160-63698-72
Редован рад
-
286
Буџет јединице локалне самоуправе VALJEVO
460.005,02
160-329841-50
Редован рад
-
287
Буџет јединице локалне самоуправе VRANJE
271.300
160-97882-49
Редован рад
-
288
Буџет јединице локалне самоуправе Demokratska Stranka
162.885.124,28
275-0000220015137-55
Редован рад
-
289
Буџет јединице локалне самоуправе POKRAJINSKI odbor V
20.897.786,48
335-361014-21
Редован рад
-
21 од 102
290
Буџет јединице локалне самоуправе (Бачка Паланка)
174.810,39
335-358165-32
Изборна кампања
/
291
Буџет јединице локалне самоуправе Богатић
116.129,04
205-175642-66
Изборна кампања
/
292
Буџет јединице локалне самоуправе (Соко Бања)
110.861,17
205-175418-59
Изборна кампања
/
293
/
0
/
Изборна кампања
/
294
Буџет јединице локалне самоуправе (Ваљево)
294.285,9
160-368108-97
Изборна кампања
/
295
Буџет јединице локалне самоуправе (Жабаљ)
126.639
160-368263-20
Изборна кампања
/
296
Буџет јединице локалне самоуправе (Покрајински Војводин
15.075.313,44
Изборна кампања
/
297
Буџет јединице локалне самоуправе (Сврљиг)
31.253
325-9500700028339-53
Изборна кампања
/
298
Буџет јединице локалне самоуправе (Мало Црниће)
55.062
205-175509-77
Изборна кампања
/
Изборна кампања
/
Изборна кампања
/
Изборна кампања
/
Изборна кампања
/
299
Буџет јединице локалне самоуправе (Сурчин)
171.263,51
300
Буџет јединице локалне самоуправе (Темерин)
89.556
301
Буџет јединице локалне самоуправе (УБ)
262.976
302
Буџет јединице локалне самоуправе (Ниш )
1.919.424,15
1. Укупно
335-358100-33
160-368050-77
340-11007097-58
205-175416-65
205-175422-47
765.724.129,52
+ 2. Услуге и добра (члан 6. Закона)
Ред. бр.
Давалац добра или услуге
Вредност добра или услуге
Место пружања услуге или давања добра
Основ
Опис услуге или добра
Датум пријема
Број и назив документа
2. Укупно
+ 3. Прилози физичких лица политичком субјекту
I
Укупан износ новчаних давања (1. новчани
прилог и 2. чланарина)
Ред. бр.
Име даваоца
прилога
Презиме даваоца Место пребивалишта
прилога
даваоца прилога
1
Златко
Петрин
2
Предраг
3
II
Укупан износ
неновчаног
прилога
III
Укупна
вредност
давања (I+II)
Намена давања
1*
2*
1+2
Београд
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
Видосављевић
Београд
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
Диана
Поповић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
4
Јелена
Николић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
5
Драгољуб
Малетић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
6
Милан
Поповић
Београд
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
7
Мирослав
Митровић
Београд
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
8
Милош
Петровић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
Напомена
22 од 102
I
Укупан износ новчаних давања (1. новчани
прилог и 2. чланарина)
Ред. бр.
Име даваоца
прилога
Презиме даваоца Место пребивалишта
прилога
даваоца прилога
9
Предраг
Гргић
10
Габор
11
II
Укупан износ
неновчаног
прилога
III
Укупна
вредност
давања (I+II)
Намена давања
1*
2*
1+2
Зрењанин
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
Лоди
Клек
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
Даница
Медведев
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
12
Бранислав
Мартинов
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
13
Горан
Каурић
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
14
Војислав
Дошен
Зрењанин
21.402
0
21.402
0
21.402
Изборна кампања
15
Душан
Мартиновић
Зрењанин
18.100
0
18.100
0
18.100
Изборна кампања
16
Јасмина
Мељанац
Златица
18.100
0
18.100
0
18.100
Изборна кампања
17
Бранислав
Јањић
Зрењанин
17.835
0
17.835
0
17.835
Изборна кампања
18
Војислав
Концул
Зреанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
19
Владимир
Рајић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
20
Дијана
Пешић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
21
Данијел
Шебез
Банатски Деспотовац
14.751,9
0
14.751,9
0
14.751,9
Изборна кампања
22
Небојша
Мађарев
Зрењанин
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
23
Миле
Ковачевић
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
24
Весна
Станков
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
25
Славољуб
Грозданов
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
26
Марина
Мартинов
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
27
Зденка
Тадић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
28
Ендре
Дороги
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
29
Јелена
Радаковић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
30
Златимир
Момиров
Елемир
7.500
0
7.500
0
7.500
Изборна кампања
31
Миљан
Чичић
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
32
Милан
Звекић
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
33
Драган
Станишић
Лукићево
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
34
Илија
Пиштињат
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
35
Бранка
Љиљак
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
36
Милорад
Смиљковић
Зрењанин
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
37
Снежана
Ђиновић
Зрењанин
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
Напомена
23 од 102
38
Ерне
Танцош
Бело Блато
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
39
Јелена
Радић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
40
Дане
Машић
Зрењанин
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
41
Сава
Шалетић
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
42
Милан
Којчић
Тараш
18.400
0
18.400
0
18.400
Изборна кампања
43
Тодор
Путник
Ечка
17.900
0
17.900
0
17.900
Изборна кампања
44
Миодраг
Максић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
45
Александра
Ковачевић
Зрењанин
7.000
0
7.000
0
7.000
Изборна кампања
46
Милета
Михајлов
Зрењанин
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
47
Љупка
Бојовић Цвејић
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
48
Предраг
Станков
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
49
Златимир
Момиров
Елемир
7.500
0
7.500
0
7.500
Изборна кампања
50
Јовица
Берар
Зрењанин
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
51
Слободан
Гошевски
Зрењанин
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
52
Предраг
Гргић
Зрењанин
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
53
Бранка
Љиљак
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
54
Борислав
Ђорђевић
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
55
Имре
Фазекаш
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
56
Предраг
Јеремић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
57
Милан
Пернат
Зрењанин
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
58
Златомир
Козловачки
Зрењанин
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
59
Сава
Шалетић
Зрењанин
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
60
Миладин
Чепић
Зрењанин
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
61
Ђорђе
Јанку
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
62
Ервин
Павловић
Михајлово
17.570
0
17.570
0
17.570
Изборна кампања
63
Мирјана
Мијатовић
Зрењанин
18.080
0
18.080
0
18.080
Изборна кампања
64
Раде
Васиљевић
Зрењанин
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
65
Слободан
Пештерац
Зрењанин
8.000
0
8.000
0
8.000
Изборна кампања
66
Гордана
Козловачки
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
67
Славко
Чолаковић
Стајићево
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
68
Братислав
Томић
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
24 од 102
69
Љиљана
Пецељ Лубурић
Зрењанин
3.500
0
3.500
0
3.500
Изборна кампања
70
Славко
Радосављев
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
71
Зорица
Денда
Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
72
Еуђен
Калачан
Зрењанин
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
73
Бранка
Љиљак
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
74
Зорица
Ћурчић
Зрењанин
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
75
Никола
Гутеша
Зрењанин
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
76
Синиша
Маринац
Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
77
Зорица
Денда
Зрењанин
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
78
Александра
Одавић Мак
Зрењанин
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
79
Зоран
Јованчић
Житорађа
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
80
Горан
Стојковић
Житорађа
29.900
0
29.900
0
29.900
Изборна кампања
81
Даниела
Михајловић
Влахово
29.900
0
29.900
0
29.900
Изборна кампања
82
Дејан
Стојковић
Житорађа
29.900
0
29.900
0
29.900
Изборна кампања
83
Бојан
Милошевић
Вољчинац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
84
Сања
Сирар
Честерег
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
85
Немања
Вукадиновић
Зајечар
25.500
0
25.500
0
25.500
Изборна кампања
86
Драган
Миљковић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
87
Зоран
Живковић
Зајечар
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
88
Зоран
Јеленковић
Зајечар
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
89
Емина
Јеремић
Вражогрнац
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
90
Зоран
Рошко
Зајечар
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
91
Мирослав
Живковић
Зајечар
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
92
Новица
Димитријевић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
93
Немања
Димитријевић
Зајечар
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
94
Зоран
Андрејић
Зајечар
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
95
Марија
Остојић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
96
Предраг
Урошевић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
97
Дејан
Николић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
98
Ненад
Василијевић
Зајечар
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
99
Срећко
Ћеферјановић
Зајечар
14.000
0
14.000
0
14.000
Изборна кампања
25 од 102
100
Милан
Величковић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
101
Драган
Гојсовић
Зајечар
1.000
0
1.000
0
1.000
Изборна кампања
102
Станислав
Тадић
Зајечар
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
103
Александар
Бранковић
Зајечар
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
104
Миодраг
Страјиновић
Зајечар
1.500
0
1.500
0
1.500
Изборна кампања
105
Лидија
Пејовић
Зајечар
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
106
Тамара
Нововић
Зајечар
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
107
Драган
Голубовић
Зајечар
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
108
Горица
Васић Обрадовић
Жабари
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
109
Филип
Калнак
Вршац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
110
Маја
Константинов
Вршац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
111
Дејан
Пантовић
Вршац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
112
Горан
Шиљић
Врњачка Бања
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
113
Саша
Бурмаз
Врњачка Бања
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
114
Љиљана
Мијатовић
Врњачка Бања
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
115
Милан
Мијатовић
Врњачка Бања
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
116
Немања
Мијатовић
Врњачка Бања
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
117
Горан
Арсић
Врњачка Бања
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
118
Слободан
Пејић
Врањска Бања
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
119
Небојша
Станчић
Врањска Бања
6.000
0
6.000
10.000
16.000
Изборна кампања
120
Славица
Сотировић
Врањска Бања
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
121
Србијанка
Стошић
Врањска Бања
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
122
Зоран
Милосављевић
Врањска Бања
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
123
Драган
Стајић
Врањска Бања
5.500
0
5.500
0
5.500
Изборна кампања
124
Гордана
Богдановић
Врањска Бања
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
125
Југослав
Асановић
Врањска Бања
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
126
Оливера
Стојановић
Врањска Бања
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
127
Горан
Митић
Врањска Бања
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
128
Мирослав
Ђорђевић
Врањска Бања
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
129
Ана
Миленковић
Врањска Бања
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
130
Игор
Андонов
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
26 од 102
131
Перица
Јанковић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
132
Горан
Митић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
133
Ненад
Стаменов
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
134
Драгослав
Недељковић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
135
Мирослав
Нешић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
136
Александар
Трајковић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
137
Небојша
Трајковић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
138
Љиљана
Радосављевић
Врање
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
139
Слободан
Стаменковић
Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
140
Гордана
Јанковић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
141
Срђан
Јовановић
Врање
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
142
Ивица
Михајловић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
143
Саша
Цветковић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
144
Давор
Стојилковић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
145
Слађан
Стојменовић
Врање
27.000
0
27.000
0
27.000
Изборна кампања
146
Милосија
Димитријевић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
147
Снежана
Тасић
Врање
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
148
Душица
Јовановић
Врање
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
149
Ђорђе
Ристић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
150
Анита
Грујић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
151
Александар
Ничић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
152
Ивана
Тасић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
153
Ивица
Дисић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
154
Марина
Димић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
155
Дејан
Стаменковић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
156
Кристина
Вељковић
Врање
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
157
Јована
Механџић
Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
158
Данијел
Рамадановик
Београд
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
159
Ивана
Тадић
Београд
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
160
Владимир
Медаковић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
161
Јован
Армић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
27 од 102
162
Ђорђе
Беламарић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
163
Драган
Орловић
Београд
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
164
Вукота
Јакшић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
165
Горан
Симић
Београд
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
166
Младен
Новаков
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
167
Зорана
Смиљанић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
168
Предраг
Жикић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
169
Мирјана
Хрваћанин
Београд
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
170
Јасна
Дараган Савељић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
171
Вељко
Радуновић
Београд
10.100
0
10.100
0
10.100
Изборна кампања
172
Небојша
Стојанчић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
173
Радован
Јанић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
174
Гордана
Михић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
175
Тамара
Шереш
Београд
11.161,41
0
11.161,41
0
11.161,41
Изборна кампања
176
Тамара
Логар
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
177
Ивана
Тадић
Београд
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
178
Вукота
Јакшић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
179
Александар
Ивановић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
180
Босиљка
Радовић
Београд
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
181
Милан
Софронић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
182
Павле
Радосављевић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
183
Ђорђе
Стојиљковић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
184
Зорана
Смиљанић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
185
Самир
Сезаири
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
186
Александра
Јовановић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
187
Иван
Русковић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
188
Љубиша
Димитријевић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
189
Зорана
Смиљанић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
190
Лазар
Вујановић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
191
Бранимир
Кузмановић
Београд
165.500
0
165.500
0
165.500
Изборна кампања
192
Богдан
Татић
Београд
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
28 од 102
193
Драгутин
Макарић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
194
Владимир
Медаковић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
195
Самир
Сезаири
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
196
Драган
Орловић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
197
Данило
Глумац
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
198
Мирјана
Ђорђевић
Београд
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
199
Снежана
Тешић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
200
Урош
Трајковић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
201
Александар
Михајловић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
202
Горан
Ракић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
203
Богдан
Татић
Београд
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
204
Александар
Јовановић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
205
Вукота
Јакшић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
206
Огњен
Сабљић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
207
Неда
Новаковић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
208
Тијана
Благојевић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
209
Ружица
Тобџић
Београд
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
210
Јелена
Ђорђевић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
211
Ацо
Јанићијевић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
212
Марко
Николић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
213
Игор
Гаталица
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
214
Александар
Ивановић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
215
Данило
Глумац
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
216
Славољуб
Митов
Власотинце
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
217
Стеван
Стаменковић
Власотинце
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
218
Маја
Марковић
Власотинце
249.000
0
249.000
0
249.000
Изборна кампања
219
Зоран
Илић
Владимирци
11.800
0
11.800
0
11.800
Изборна кампања
220
Игор
Николић
Владичин Хан
59.300
0
59.300
0
59.300
Изборна кампања
221
Предраг
Савић
Сурдулица
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
222
Далибор
Младеновић
Владичин Хан
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
223
Зоран
Стојановић
Владичин Хан
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
29 од 102
224
Виолета
Илић
Владичин Хан
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
225
Слађан
Марковић
Велико Градиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
226
Срђан
Марковић
Рам
9.000
0
9.000
0
9.000
Изборна кампања
227
Срђан
Перић
Велико Градиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
228
Мирко
Јенић
Велико Градиште
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
229
Душан
Марковић
Велико Градиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
230
Милан
Марковић
Велико Градиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
231
Марко
Марковић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
232
ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ
БАЧИНА, ВАРВАРИН
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
233
ВЕСЕЛИН
ЦВЕТКОВИЋ
ВАРВАРИН
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
234
УРОШ
СПАСОЈЕВИЋ
ВАРВАРИН
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
235
ВЕСЕЛИН
ЦВЕТКОВИЋ
ВАРВАРИН
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
236
Радивоје
Радивојевић
Севојно
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
237
Драган
Марјановић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
238
Александра
Станковић
Ужице
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
239
Владимир
Доганџић
Ужице
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
240
Весна
Радивојчевић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
241
Иван
Ђокић
Ужице
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
242
Предраг
Гавовић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
243
Миломир
Средојевић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
244
Светлана
Јевђовић-Матић
Севојно
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
245
Михаило
Трнавчевић
Севојно
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
246
Борко
Павловић
Ужице
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
247
Ана
Арсић
Ужице
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
248
Гордана
Ђурић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
249
Саша
Савић
Ужице
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
250
Срђан
Живановић
Трстеник
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
251
Саша
Миловановић
Трстеник
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
252
Драгана
Марисављевић
Трстеник
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
253
Слађана
Јовановић
Трстеник
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
254
Срећко
Николић
Трстеник
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
30 од 102
255
Драган
Вуковић
Трстеник
28.000
0
28.000
0
28.000
Изборна кампања
256
Далиборка
Дубичанин
Трстеник
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
257
Александар
Колић
Трговиште
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
258
Владимир
Радојковић
Топола
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
259
Јасна
Радојковић
Топола
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
260
Јасна
Вуковић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
261
Александар
Митић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
262
Бојан
Урошевић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
263
Саша
Павловић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
264
Драгутин
Стевановић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
265
Иван
Петронијевић
Топола
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
266
Андрија
Недељковић
Топола
29.600
0
29.600
0
29.600
Изборна кампања
267
Милош
Симић
Топола
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
268
Саша
Вујичић
Топола
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
269
Драгана
Алексић
Топола
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
270
Владан
Николић
Топола
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
271
Владета
Марковић
Топола
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
272
Иван
Гавриловић
Топола
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
273
Горан
Новаковић
Топола
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
274
Драгана
Радевић
Свилајнац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
275
Радиша
Стевановић
Свилајнац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
276
Марина
Милутиновић
Свилајнац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
277
Исидора
Милошевић
Свилајнац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
278
Горан
Урошевић
Свилајнац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
279
Горан
Деспотовић
Свилајнац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
280
Данило
Вучковић
Свилајнац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
281
Драгана
Радевић
Свилајнац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
282
Радиша
Стевановић
Свилајнац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
283
Радиша
Стевановић
Свилајнац
14.000
0
14.000
0
14.000
Изборна кампања
284
Данило
Вучковић
Свилајнац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
285
ДЕЈАН
БАЛАЖЕВИЋ
СУБОТИЦА
115.000
0
115.000
0
115.000
Изборна кампања
31 од 102
286
АЛЕКСАНДАР
ТРИВИЋ
ЛОВЧАНСКИ
СУБОТИЦА
27.000
0
27.000
0
27.000
Изборна кампања
287
МИРЈАНА
ПОЉАКОВИЋ
СУБОТИЦА
159.680
0
159.680
0
159.680
Изборна кампања
288
ДАНИЈЕЛ
ХОРВАТ
СУБОТИЦА
154.845
0
154.845
0
154.845
Изборна кампања
289
ДАРКО
МАТИЋ
СУБОТИЦА
139.860
0
139.860
0
139.860
Изборна кампања
290
МИРОСЛАВ
БРАЈКОВ
МАЛА БОСНА
96.500
0
96.500
0
96.500
Изборна кампања
291
ДАМИР
БУБИЋ
СУБОТИЦА
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
292
НИКОЛА
БАЛАЖЕВИЋ
СУБОТИЦА
69.300
0
69.300
0
69.300
Изборна кампања
293
НЕНАД
ИВАНИШЕВИЋ
СУБОТИЦА
175.000
0
175.000
0
175.000
Изборна кампања
294
ПЕТАР
БАЛАЖЕВИЋ
СУБОТИЦА
185.000
0
185.000
0
185.000
Изборна кампања
295
Марија
Пантелић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
296
Драгана
Ранисављевић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
297
Зорица
Белингар
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
298
Зорица
Лазић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
299
Драгиша
Лазић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
300
Ненад
Раичевић
Сремска Митровица
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
301
Зоран
Нешић
Београд
495.000
0
495.000
0
495.000
Изборна кампања
302
Раденко
Спахић
Сремска Митровица
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
303
Милан
Грчић
Сремска Митровица
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
304
Aleksandar
Marković
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
305
Danijel
Mirkov
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
306
Ljubinko
Vračarić
Stanišić
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
307
Saša
Siječanj
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
308
Dijana
Bačko
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
309
Aleksandar
Ivanić
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
310
Goran
Todorić
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
311
Srđan
Marijanović
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
312
Aleksandra
Kovačević Cetl
Sombor
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
313
Gordana
Mijić
Sombor
150.000
0
150.000
0
150.000
Изборна кампања
314
Жељко
Мијушковић
Смедеревска
Паланка
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
315
Раденко
Руменић
Ратари
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
316
Иван
Пеликант
Смедеревска
Паланка
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
32 од 102
317
Никола
Радовановић
Церовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
318
Дејан
Аврамовић
Глибовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
319
Сандра
Аврамовић
Смедеревска
Паланка
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
320
Владимир
Радојевић
Глибовац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
321
Зоран
Цвишић
Смедерево
150.000
0
150.000
0
150.000
Изборна кампања
322
Предраг
Умичевић
Смедерево
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
323
Саша
Нешић
Смедерево
150.000
0
150.000
0
150.000
Изборна кампања
324
Миодраг
Надашкић
Смедерево
150.000
0
150.000
0
150.000
Изборна кампања
325
Добрица
Глишић
Смедерево
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
326
Ненад
Максић
Смедерево
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
327
Иван
Стевановић
Смедерево
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
328
Момир
Радојковић
Колари
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
329
Драгољуб
Мартић
Смедерево
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
330
Весна
Јовић Јевтић
Смедерево
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
331
Јасмина
Војиновић
Лугавчина
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
332
Миладин
Пинић
Моровић
90.000
0
90.000
0
90.000
Изборна кампања
333
Предраг
Сремчић
Ердевик
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
334
Биљана
Крч
Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
335
Наташа
Цвјетковић
Шид
90.000
0
90.000
0
90.000
Изборна кампања
336
Драгана
Мрваљевић
Шид
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
337
Живан
Мирић
Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
338
Богдан
Травица
Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
339
Милан
Радивојшић
Бачинци
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
340
Дејан
Бобаљ
Бикић До
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
341
Јанко
Топољски
Љуба
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
342
Мирослав
Смиљанић
Адашевци
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
343
Драгица
Вучетић
Шид
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
344
Живан
Илић
Адашевци
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
345
Љубица
Стојаковић
Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
346
Стеван
Ћулум
Шид
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
347
Зоран
Машић
Ердевик
24.000
0
24.000
0
24.000
Изборна кампања
33 од 102
348
Анико
Ширкова
Сента
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
349
Радомир
Вуканић
Сента
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
350
Наташа
Адеми
Сента
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
351
Драгана
Радоњић
Сента
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
352
Божидар
Димитријевић
Сента
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
353
Предраг
Милошевић
Сечањ
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
354
Дејан
Васић
Београд
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
355
СВЕТОМИР
ВЕШИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
356
НЕБОЈША
ЗЕЛЕНОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
357
ЗОРАН
МАРКОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
358
ДАНИЕЛА
ЛОВРИН
ГАВРИЛОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
359
МИЛАН
ВАСИЋ
ЈЕВРЕМОВАЦ
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
360
МИОДРАГ
ФИЛИПОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
361
СОВРАНИЈЕ
ЧОЊАГИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
362
ЂОРЂЕ
ИСАКОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
363
НЕНАД
ТОМИЋ
ШЕВАРИЦЕ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
364
МИЛОРАД
МАРИНКОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
365
МАРИЈА
ПОПАДИЋ
ШАБАЦ
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
366
САША
МИХАИЛОВИЋ
ШАБАЦ
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
367
АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
368
ДРАГИЦА
ПЕТРОВИЋ
ТАБАНОВИЋ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
369
ВЕСНА
ЂУРИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
370
СЛОБОДАН
МИРКОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
371
СИНИША
МИЛОСАВЉЕВИЋ
САЛАШ
ЦРНОБАРСКИ
372
МИЛОРАД
ЖИВАНОВИЋ
РУМСКА
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
373
ДИМИТРИЈА
ПЕТРОВИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
374
ДАРКО
ЛУКИЋ
РУМСКА
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
375
ПРЕДРАГ
ПЕЈИЋ
ШАБАЦ
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
376
РАДОСЛАВ
ХАС
ШАБАЦ
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
377
ЖЕЉКО
МОРАВЧЕВИЋ
ШАБАЦ
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
378
Ненад
Филиповић
Крагујевац
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
34 од 102
379
Живота
Вукојичић
Рековац
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
380
Драган
Марковић
Драгово
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
381
Гордана
Рашић
Ражањ
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
382
Драгиша
Бачанин
Рашка
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
383
Ненад
Јоксимовић
Рашка
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
384
Драшко
Радосављевић
Рашка
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
385
Горан
Михајловић
Рашка
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
386
Наташа
Окиљевић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
387
Нада
Ђерић
Броград
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
388
Невена
Павловић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
389
Добрила
Кожовић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
390
Александар
Сенић
34210 Рача
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
391
Гордана
Сенић
34210 Рача
24.000
0
24.000
0
24.000
Изборна кампања
392
Марија
Сенић
11000 Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
393
Бранко
Радосављевић
34210 Рача
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
394
Станојка
Копривица
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
395
Бобан
Лепојевић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
396
Милан
Арсовић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
397
Горан
Мрдаковић
Прокупље
29.990
0
29.990
0
29.990
Изборна кампања
398
Веселин
Копривица
Прокупље
80.000
0
80.000
0
80.000
Изборна кампања
399
Александра
Јовановић
Ниш
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
400
Љиљана
Динић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
401
Мануела
Бранковић
Ниш
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
402
Драган
Ђорђевић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
403
Владимир
Маслаковић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
404
Зоран
Димитријевић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
405
Никола
Булајић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
406
Ивана
Миладиновић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
407
Миладин
Милосављевић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
408
Алекса
Павловић
Ниш
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
409
Милка
Павловић
Ниш
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
35 од 102
410
Момчило
Бојовић
Београд
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
411
Емилија
Николић
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
412
Соња
Копривица
Прокупље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
413
Добро
Лазаревић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
414
Ибрахим
Аличковић
Пријепоље
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
415
Џенита
Вељовић
Пријепоље
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
416
Милинко
Лазаревић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
417
Ненад
Секулић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
418
Милан
Бујишић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
419
Светлана
Словић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
420
Бранка
Радуловић
Пријепоље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
421
Драгана
Бабић
Пријепоље
303
0
303
0
303
Изборна кампања
422
Милисав
Шалипур
Прибој
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
423
Миленко
Милићевић
Прибој
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
424
Миодраг
Милосављевић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
425
Вукица
Васић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
426
Златко
Миладиновић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
427
Новица
Радивојевић
Лучица
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
428
Јовица
Динчић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
429
Саша
Станисављевић
Брадарац
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
430
Горан
Стаменковић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
431
Иван
Ђукић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
432
Весна
Сретеновић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
433
Дејан
Живановић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
434
Владан
Јанковић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
435
Наташа
Младеновић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
436
Снежана
Ђурић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
437
Шана
Стевић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
438
Ненад
Ратић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
439
Драган
Илић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
440
Марина
Николић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
36 од 102
441
Драгана
Здравковић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
442
Бобан
Огњановић
Кленовник
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
443
Ненад
Деспотовић
Костолац
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
444
Данијела
Туфегџић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
445
Стеван
Шукљевић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
446
Дејан
Савић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
447
Ирена
Ајдачић
Костолац
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
448
Смиљан
Грујић
Дрмно
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
449
Иван
Бањац
Костолац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
450
Александар
Лукић
Пожаревац
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
451
Катарина
Лисац
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
452
Александар
Попов
Костолац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
453
Миодраг
Ристић
Пожаревац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
454
Драган
Беара
Ћириковац
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
455
Светлана
Котлић
Костолац
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
456
Жарко
Пивац
Пожаревац
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
457
ЗОРАН
ТАНАСКОВИЋ
ПЛАНДИШТЕ
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
458
Наташа
Стаменовић
Пирот
64.250
0
64.250
0
64.250
Изборна кампања
459
Јасмина
Бошковић
Петровац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
460
Јасмина
Срејић
Петровац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
461
Слађан
Божић
Шетоње
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
462
Михајло
Кнежевић
Петровац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
463
Миланче
Аћимовић
Шетоње
85.000
0
85.000
0
85.000
Изборна кампања
464
Александар
Живнустка
Петровац
85.000
0
85.000
0
85.000
Изборна кампања
465
Снежана
Божић
Шетоње
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
466
Весна
Параушић
Панчево
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
467
Нада
Беркуљан
Панчево
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
468
Драган
Кашлер
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
469
Мирјана
Кашлер
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
470
Велиборка
Минић
Панчево
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
471
Зоран
Гаврилов
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
37 од 102
472
Зора
Коларски
Панчево
37.000
0
37.000
0
37.000
Изборна кампања
473
Јеленка
Новаковић
Банатско ново село
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
474
Дејан
Пандуров
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
475
Игор
Стојадиновић
Панчево
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
476
Весна
Мартиновић
Панчево
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
477
Филип
Митровић
Панчево
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
478
Марина
Кендерешки
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
479
Стево
Љубичић
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
480
Филип
Лескароски
Панчево
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
481
Данијела
Ракетић
Панчево
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
482
Ивица
Јовчић
Панчево
38.000
0
38.000
0
38.000
Изборна кампања
483
Слободан
Бугарин
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
484
Зоран
Грба
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
485
Драгослав
Петровић
Панчево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
486
Никола
Дамњановић
Панчево
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
487
Тања
Лукић
Панчево
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
488
Миљана
Комаревић
Панчево
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
489
Јелена
Зорић
Панчево
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
490
Јована
Зорић
Панчево
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
491
Жарко
Јелисавчић
Панчево
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
492
Слободан
Станисављевић
осечина
30.100
0
30.100
30.100
60.200
Изборна кампања
493
Слободан
Станисављевић
осечина
172
0
172
172
344
Изборна кампања
494
Александар
Ђерић
Ковин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
495
Жељко
Јоветић
Обреновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
496
Слађана
Васиљевић
Лединци
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
497
Бранко
Видовић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
498
Богдан
Столић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
499
Јелица
Столић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
500
Радивоје
Алпеза
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
501
Станислав
Гргић
Буковац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
502
Татјана
Канурски
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
38 од 102
503
Вељко
Вермезовић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
504
Сања
Туцаков
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
505
Јелица
Аларгић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
506
Јелена
Благгојевић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
507
Гордана
Алпеза
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
508
Љиљана
Коковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
509
Лука
Плећаш
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
510
Радован
Радојчић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
511
Марина
Холи
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
512
Снежана
Бабић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
513
Милена
Ковачевић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
514
Миодраг
Станковић
Нови Сад
230.000
0
230.000
0
230.000
Изборна кампања
515
Тибор
Боднар
Нови Сад
59.500
0
59.500
0
59.500
Изборна кампања
516
Марина
Шовљански
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
517
Вера
Стаменковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
518
Александар
Кнежевић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
519
Стевица
Голошин
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
520
Јасна
Грујић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
521
Владимир
Баровић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
522
Јована
Шведић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
523
Биљана
Божанић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
524
Миленко
Ковачић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
525
Зоран
Станковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
526
Милица
Стојановић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
527
Нађа
Ивановић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
528
Милан
Суботин
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
529
Љиљана
Костић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
530
Никола
Дамјановић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
531
Драган
Рудаков
Нови Сад
230.000
0
230.000
0
230.000
Изборна кампања
532
Недељка
Срећков
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
533
Драгољуб
Рудан
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
39 од 102
534
Богољуб
Бајић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
535
Здравко
Милићевић
Нови Сад
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
536
Ивана
Цекић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
537
Зденка
Валент Белић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
538
Јована
Коларов
Нови Сад
7.800
0
7.800
0
7.800
Изборна кампања
539
Миленко
Љубичић
Футог
230.000
0
230.000
0
230.000
Изборна кампања
540
Гордана
Топаловић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
541
Дејана
Стаменковић
Петроварадин
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
542
Драган
Кокаи
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
543
Никола
Праштало
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
544
Зоран
Мигић
Футог
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
545
Милош
Праштало
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
546
Ристо
Џоџо
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
547
Мирјана
Николић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
548
Зоран
Јеличић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
549
Драгана
Јерковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
550
Снежана
Домазет
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
551
Гордан
Чолић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
552
Драгана
Мишић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
553
Лана
Лукић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
554
Зорана
Лемић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
555
Душан
Инић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
556
Слађана
Чолић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
557
Љубомир
Крчмар
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
558
Ивана
Крчмар
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
559
Милан
Јовић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
560
Зоран
Ивезић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
561
Аница
Пакашки
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
562
Живко
Попов
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
563
Милан
Криловић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
564
Зинета
Дервишевић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
40 од 102
565
Биљана
Дурлевић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
566
Иван
Катушић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
567
Рашко
Даниловић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
568
Ненад
Попов
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
569
Братислав
Радумило
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
570
Витомир
Вучковић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
571
Драгана
Попов
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
572
Срђан
Егић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
573
Мирјана
Пушкар
Обровац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
574
Милана
Квргић
Футог
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
575
Душко
Петровић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
576
Зорица
Мазалица
Футог
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
577
Милош
Мазалица
Футог
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
578
Ивона
Микловиц
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
579
Соња
Думнић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
580
Милана
Ердевик
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
581
Драгослава
Живков Шапоња
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
582
Горан
Ћаћић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
583
Зоран
Алексов
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
584
Милош
Асурџић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
585
Ненад
Шапоња
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
586
Славиша
Думнић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
587
Немања
Марковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
588
Тијана
Марковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
589
Зоран
Буквички
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
590
Милица
Даковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
591
Весна
Дакић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
592
Жарко
Сувајџић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
593
Драженко
Козић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
594
Софија
Асурџић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
595
Слађана
Думнић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
41 од 102
596
Илија
Вукоје
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
597
Љубомир
Милашиновић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
598
Биљана
Грбовић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
599
Бојана
Плавшић Катушић
нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
600
Весна
Хајдер
Нови Сад
28.320
0
28.320
0
28.320
Изборна кампања
601
Сања
Завртаник
Парошки
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
602
Гордана
Могић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
603
Олга
Петровић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
604
Александар
Грмуша
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
605
Радован
Јекнић
Каћ
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
606
Наташа
Рашета
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
607
Дејан
Ковач
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
608
Бранислав
Маравић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
609
Раша
Којчић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
610
Живота
Лазаревић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
611
Александар
Башић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
612
Милица
Миловић
Змајево
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
613
Јелена
Човић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
614
Живко
Макарић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
615
Ана
Ковачевић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
616
Горан
Пауновић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
617
Иван
Ферко
Кисач
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
618
Предраг
Радмиловић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
619
Оља
Кузмановић Курц
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
620
Видосав
Смиљанић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
621
Јелена
Сувајџић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
622
Мирослава
Драча
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
623
Татјана
Бабић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
624
Тања
Петровић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
625
Јелена
Ивезић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
626
Никола
Вучковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
42 од 102
627
Срђан
Грбић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
628
Миланка
Продић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
629
Гордана
Пушић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
630
Зорица
Јовановић Бајкин
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
631
Боривој
Прица
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
632
Горан
Васић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
633
Александар
Кираљ
Сремска Каменица
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
634
Сања
Стојановић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
635
Зоран
Делић
Сремска Каменица
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
636
Стеван
Латиновић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
637
Маја
Бурсаћ
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
638
Борис
Думнић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
639
Јадранка
Јовишић
Нови Сад
230.000
0
230.000
0
230.000
Изборна кампања
640
Јанко
Веселиновић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
641
Борјана
Гаврилов Болић
Суботица
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
642
Милица
Бањац
Нови Сад
142.000
0
142.000
0
142.000
Изборна кампања
643
Мирјана
Дејановић
Нови Сад
150.000
0
150.000
0
150.000
Изборна кампања
644
Борислав
Новаковић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
645
Владимир
Тодоровоић
Ветерник
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
646
Ана
Симеуновић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
647
Стеван
Павков
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
648
Ненад
Симеуновић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
649
Радослав
Крунић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
650
Милена
Ердевик
Чуруг
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
651
Гордана
Николић
Футог
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
652
Зоран
Николић
Футог
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
653
Мирослав
Стефановић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
654
Бранко
Рондовић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
655
Никола
Алексов
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
656
Срђан
Прица
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
657
Вања
Прица
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
43 од 102
658
Татијана
Лекић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
659
Србољуб
Бубњевић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
660
Јелена
Јаковљев
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
661
Срђан
Јаковљев
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
662
Мирко
Раковић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
663
Стефан
Шапоња
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
664
Милета
Ћулум
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
665
Марија
Ћулум
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
666
Данијела
Радумило
Ветерник
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
667
Раденка
Павловић
Шајкаш
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
668
Гојко
Вукоје
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
669
Владимир
Мрдак
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
670
Оливер
Зевеђи
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
671
Васа
Пилиповић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
672
Данијела
Радмиловић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
673
Бранислава
Мијић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
674
Милан
Џудовић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
675
Сања
Бусов
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
676
Миливоје
Шћекић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
677
Николина
Ћаласан
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
678
Небојша
Радаковић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
679
Љубиша
Томашевић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
680
Снежана
Вучковић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
681
Милан
Јарић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
682
Вељко
Крстоношић
Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
683
Немања
Никић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
684
Никола
Бабић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
685
Цвијо
Крчмар
Петроварадин
200.000
0
200.000
0
200.000
Изборна кампања
686
Марко
Радовић
Београд
24.750
0
24.750
0
24.750
Изборна кампања
687
Милош
Сировица
Београд
24.500
0
24.500
0
24.500
Изборна кампања
688
Ненад
Павловић
Београд
24.750
0
24.750
0
24.750
Изборна кампања
44 од 102
689
Јована
Јоксимовић
Београд
24.750
0
24.750
0
24.750
Изборна кампања
690
Мирољуб
Грујић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
691
Душан
Петрић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
692
Томислав
Ратковић
Нови Бечеј
128.000
0
128.000
0
128.000
Изборна кампања
693
Добривој
Рашков
Кумане
95.000
0
95.000
0
95.000
Изборна кампања
694
Силард
Богнић
Нови Бечеј
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
695
Милинко
Шапоњић
Нова Варош
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
696
Иван
Гујаничић
Нова Варош
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
697
Душица
Вучићевић
Нова Варош
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
698
Наташа
Миросављевић
Нова Варош
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
699
Михрија
Хаџић
Нова Варош
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
700
Белма
Хаџисалиховић
Нова Варош
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
701
Светлана
Мрвић
Нова Варош
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
702
Наташа
Миросављевић
Нова Варош
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
703
Зоран
Млађеновић
Нова Варош
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
704
Бехија
Хаџић
Нова Варош
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
705
Славиша
Пурић
Нова Варош
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
706
Миливоје
Ћировић
Нова Варош
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
707
Оливера
Тртовић
Нова Варош
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
708
Тања
Тошић
Српска Црња
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
709
Славиша
Динић
Горњи Матејевац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
710
Живојин
Ристић
Ниш
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
711
Драган
Марковић
Младеновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
712
Дарко
Вујичић
Младеновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
713
Радомир
Јовичић
Младеновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
714
ВЛАДАН
ПАВЛОВИЋ
МИОНИЦА
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
715
АНА
ТОМИЋ
МИОНИЦА
15.500
0
15.500
0
15.500
Изборна кампања
716
БРАНКО
КАЧАРЕВИЋ
МИОНИЦА
24.500
0
24.500
0
24.500
Изборна кампања
717
Ивица
Теодоровић
15318 Мали Зворник
13.000
0
13.000
0
13.000
Изборна кампања
718
Љиљана
Станковић
15321 Радаљ
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
719
Татјана
Ђурић
15318 Мали Зворник
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
45 од 102
720
Небојша
Спасеновић
15318 Мали Зворник
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
721
Бранко
Смиљанић
15318 Мали Зворник
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
722
Драгана
Радић
15321 Радаљ
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
723
MILE
SIMONOVIĆ
DONJI MILANOVAC
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
724
NENAD
MILENKOVIĆ
MAJDANPEK
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
725
MILOJKO
KARAVIDIĆ
MAJDANPEK
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
726
RADOSAV
ŠOŠKIĆ
MAJDANPEK
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
727
MARINA
PAUNOVIĆ
MAJDANPEK
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
728
TIJANA
PRAŠĆEVIĆ
MAJDANPEK
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
729
Драган
Живановић
Бања Ковиљача
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
730
Петар
Екмешчић
Лозница
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
731
Петар
Екмешчић
Лозница
110.000
0
110.000
0
110.000
Изборна кампања
732
Мирослав
Ненадовић
Љубовија
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
733
Миодраг
Станковић
Лесковац
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
734
Оливера
Ђорђевић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
735
Оливера
Ђорђевић
Лесковац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
736
Марина
Љубисављевић
Лесковац
37.000
0
37.000
0
37.000
Изборна кампања
737
Саша
Пешић
Лесковац
36.000
0
36.000
0
36.000
Изборна кампања
738
Иван
Младеновић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
739
Миодраг
Станковић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
740
Александар
Цакић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
741
Јадранка
Миљковић
Лесковац
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
742
Зора
Поповић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
743
Горан
Савић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
744
Ненад
Цветковић
Лесковац
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
745
Иван
Младеновић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
746
Владан
Маринковић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
747
Небојша
Цветковић
Лесковац
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
748
Марина
Љубисављевић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
749
Саша
Пешић
Лесковац
37.000
0
37.000
0
37.000
Изборна кампања
750
Миодраг
Станковић
Лесковац
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
46 од 102
751
Јадранка
Миљковић
Лесковац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
752
Зоран
Стаменковић
Грделица
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
753
Живојин
Станковић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
754
Предраг
Петковић
Лесковац
14.000
0
14.000
0
14.000
Изборна кампања
755
Гордана
Станковић
Лесковац
62.000
0
62.000
0
62.000
Изборна кампања
756
Миодраг
Станковић
Лесковац
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
757
Марина
Љубисављевић
Лесковац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
758
Срђан
Здравковић
Лесковац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
759
Верица
Цветковић
Лесковац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
760
Oливера
Ђорђевић
Лесковац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
761
Ана
Митровић
Лесковац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
762
Јадранка
Миљковић
Лесковац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
763
Ненад
Цветковић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
764
Зоран
Стаменковић
Грделица
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
765
Ивана
Илић
Лесковац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
766
Иван
Младеновић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
767
Небојша
Цветковић
Лесковац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
768
Александар
Цакић
Лесковац
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
769
Ана
Волф
Лесковац
23.000
0
23.000
0
23.000
Изборна кампања
770
Верица
Цветковић
Лесковац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
771
Драгиша
Живић
Лазаревац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
772
Драган
Илић
Лапово
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
773
Надица
Милетић
Лапово
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
774
Властимир
Којанић
Лапово
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
775
Предраг
Златковић
Лапово
0
0
0
5.000
5.000
Изборна кампања
776
Милорад
Петровић
Лапово
0
0
0
5.000
5.000
Изборна кампања
777
ВЛАДАН
ЧОЛОВИЋ
ЛАЈКОВАЦ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
778
ЉУБОЈЕ
ПЕТРОВИЋ
РУБРИБРЕЗА
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
779
НЕНАД
МИЛАНОВИЋ
ЛАЈКОВАЦ
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
780
ДУШАН
МИЛОВАНОВИЋ
ЛАЈКОВАЦ
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
781
ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ
ЛАЈКОВАЦ
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
47 од 102
782
МАРКО
ЛАЗАРЕВИЋ
ЛАЈКОВАЦ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
783
ГОРАН
ВАСИЋ
ЛАЗАРЕВАЦ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
784
Тимеа
Ђуричић
Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
785
Славиша
Божовић
Кула
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
786
Бранислав
Вујовић
Црвенка
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
787
Војкан
Илић
Црвенка
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
788
Александар
Ачански
Сивац
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
789
Стана
Стругар
Кула
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
790
Дијана
Павловић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
791
Драгомир
Милићевић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
792
Владан
Митић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
793
Десимир
Павловић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
794
Андрија
Димић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
795
Јасмина
Милић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
796
Александар
Сорман
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
797
Горан
Красић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
798
Владимир
Шутановац
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
799
Весна
Весковић
Крушевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
800
Ненад
Васиљевић
Крупањ
20.000
0
20.000
20.000
40.000
Изборна кампања
801
Бранислав
Дамњановић
Крупањ
21.000
0
21.000
0
21.000
Изборна кампања
802
Жељко
Ковинић
Краљево
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
803
Весна
ЂукановићЈовановић
Краљево
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
804
Владан
Пејовић
Краљево
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
805
Радослав
Петровић
Краљево
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
806
Горан
Вучинић
Краљево
14.000
0
14.000
0
14.000
Изборна кампања
807
Милан
Самарџић
Краљево
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
808
Наташа
Самарџић
Краљево
90.000
0
90.000
0
90.000
Изборна кампања
809
Миленко
Крунић
Краљево
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
810
Дејан
Савић
Краљево
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
811
Предраг
Цветковић
Краљево
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
812
Биљана
Савић
Краљево
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
48 од 102
813
Предраг
Савић
Краљево
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
814
Здравко
Глишовић
Краљево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
815
Саша
Луковић
Крагујевац
220.000
0
220.000
0
220.000
Изборна кампања
816
Иван
Гајић
Крагујевац
220.000
0
220.000
0
220.000
Изборна кампања
817
Душан
Обрадовић
Крагујевац
0
0
0
30.000
30.000
Изборна кампања
818
Братислав
Вучковић
Крагујевац
0
0
0
30.000
30.000
Изборна кампања
819
Мирослав
Котваш
Ковачица
80.000
0
80.000
0
80.000
Изборна кампања
820
Марина
Кришан
Дебељача
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
821
Бојан
Јовановић
Дебељача
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
822
Ксенија
Олђе
Уздин
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
823
Душан
Стојков
Ковачица
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
824
Мирослав
Ђиња
Падина
120.000
0
120.000
0
120.000
Изборна кампања
825
Чедо
Лукић
Ковачица
120.000
0
120.000
0
120.000
Изборна кампања
826
Адем
Зејнулахи
Ковачица
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
827
Венсан
Новковић
Ковачица
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
828
Ференц
Доша
Ковачица
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
829
Иван
Фаркаш
Ковачица
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
830
Александра
Јањић
Панчево
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
831
Сабриан
Арделеан
Уздин
28.000
0
28.000
0
28.000
Изборна кампања
832
Душанка
Трајковић
Путниково
28.000
0
28.000
0
28.000
Изборна кампања
833
Оливера
Борозан
Падина
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
834
Далибор
Зебић
Дебељача
99.000
0
99.000
0
99.000
Изборна кампања
835
Славица
Андрић
Свилеува
12.500
0
12.500
0
12.500
Изборна кампања
836
Ранисав
Буљубашић
Коцељева
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
837
Небојша
Јовановић
Књажевац
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
838
Данијела
Јовановић
Књажевац
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
839
Живорад
Јовановић
Књажевац
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
840
Мартин
Милетић
Књажевац
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
841
Марко
Игњатовић
Књажевац
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
842
Зорица
Ђерговић
Књажевац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
843
Сашка
Јеремић
Књажевац
6.000
0
6.000
0
6.000
Изборна кампања
49 од 102
844
Жељко
Лечић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
845
Јована
Лечић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
846
Бојан
Чолак
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
847
Јулијана
Јованић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
848
Александар
Олајић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
849
Душан
Рофа
Иђош
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
850
Зоран
Богарошки
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
851
Љубица
Лечић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
852
Радомир
Лечић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
853
Бранислав
Бабић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
854
Даница
Дејановић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
855
Анкица
Мађар
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
856
Зорица
Лупуљев
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
857
Марија
Радловић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
858
Милка
Вуколић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
859
Јасмина
Миланков
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
860
Драгослава
Михајлов
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
861
Нина
Сандић
Кикинда
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
862
Саша
Урошев
Кикинда
0
0
0
10.000
10.000
Изборна кампања
863
Павле
Боровац
Кикинда
0
0
0
10.000
10.000
Изборна кампања
864
Предраг
Вуковић
Јагодина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
865
Дејан
Павловић
Јагодина
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
866
Надежда
Марковић-Пурић
Јагодина
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
867
Драган
Милојевић
Јагодина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
868
Славица
Дејковић
Јагодина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
869
Борис
Ђорић
Јагодина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
870
Александар
Јанковић
Јагодина
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
871
Драгица
Коматина
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
872
Зоран
Мутавџић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
873
Бошко
Мојсиловић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
874
Небојша
Луковић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
50 од 102
875
Јован
Вратоњић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
876
Милован
Марковић
Ивањица
3.600
0
3.600
0
3.600
Изборна кампања
877
Вера
Поповић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
878
Зорица
Јосифовић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
879
Мира
Масларевић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
880
Радисав
Пајовић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
881
Милојица
Ћојбашић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
882
Драгољуб
Јанковић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
883
Јован
Драгићевић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
884
Михаило
Тодоровић
Ивањица
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
885
Милован
Миловановић
Ивањица
1.800
0
1.800
0
1.800
Изборна кампања
886
Зоран
Мутавџић
Ивањица
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
887
Данијела
Шулубурић
Ивањица
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
888
Срђан
Јаковљевић
Ириг
31.000
0
31.000
0
31.000
Изборна кампања
889
Dragan
Filipović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
890
Petar
Filipović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
891
Mirjana
Jovanov
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
892
Mladen
Janković
Inđija
28.000
0
28.000
0
28.000
Изборна кампања
893
Milana
Pavlović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
894
Aleksandar
Dragin
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
895
Sunčica
Božić
Beška
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
896
Tatjana
Stokić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
897
Slavica
Rodić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
898
Saša
Milivojević
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
899
Radovan
Grković
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
900
Dejan
Petrović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
901
Marko
Vučenović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
902
Jelena
Mlađan
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
903
Maja
Gruborović
Beška
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
904
Danilo
Višnjevac
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
905
Bojan
Mijalković
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
51 од 102
906
Radovan
Skendžić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
907
Slobodan
Todorović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
908
Miodrag
Ven
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
909
Dejan
Vujanić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
910
Marjan
Milaković
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
911
Saša
Popović
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
912
Milica
Milić
Inđija
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
913
Bojan
Jovanov
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
914
Jelena
Dukić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
915
Ljiljana
Brkić
Inđija
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
916
Бојан
Вранић
Калуђерица
15.700
0
15.700
0
15.700
Изборна кампања
917
Доброслав
Лазаревић
Горњи Милановац
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
918
Снежана
Смиљанић
Горњи Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
919
Радослав
Топаловић
Горњи Милановац
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
920
Милорад
Узелац
Горњи Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
921
Зоран
Пајкић
Голубац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
922
Марјан
Ђокић
Село Барич
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
923
Бата
Ћирковић
Голубац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
924
Живан
Стојадиновић
Голубац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
925
Иван
Николић
Село Миљевић
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
926
Милан
Поповић
Гаџин Хан
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
927
Негица
Петровић
Гркиња
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
928
Драгица
Ангелов
Димитровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
929
Верица
Милков
Димитровград
29.500
0
29.500
0
29.500
Изборна кампања
930
Бојан
Давиткв
Димитровград
50.000
0
50.000
40.000
90.000
Изборна кампања
931
Владица
Димитров
Димитровград
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
932
Велин
Николов
Димитровград
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
933
Зоран
Петров
Димитровград
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
934
Слободан
Антов
Димитровград
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
935
Данијела
Илијев
Димитровград
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
936
Сретен
Ангелов
Димиотровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
52 од 102
937
Дејан
Милев
Димитровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
938
Зоран
Андонов
Димотровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
939
Александар
Ангелов
Димитровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
940
Зоран
Христов
Димитровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
941
Александар
Андрејевић
Димитровград
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
942
Весна
Богосављевић
Деспотовац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
943
Љубиша
Добросављевић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
944
Малиша
Алимпијевић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
945
Слађана
Станковић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
946
Лела
Николић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
947
Дарко
Петровић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
948
радмила
Милић
Деспотовац
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
949
Властимир
Богосављевић
Деспотовац
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
950
Горан
Стојановић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
951
Данило
Николић
Деспотовац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
952
Ивица
Петровић
Деспотовац
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
953
Татјана
Јевтић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
954
Марија
Нешић
Деспотовац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
955
Драгица
Симић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
956
Санела
Тимотијевић
Деспотовац
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
957
Бојан
Миленковић
Деспотовац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
958
Душан
Милановић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
959
Бојан
Станојевић
Деспотовац
19.000
0
19.000
0
19.000
Изборна кампања
960
Ивана
Јевтић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
961
Вера
Ристовић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
962
Горан
Mишковић
Деспотовац
21.000
0
21.000
0
21.000
Изборна кампања
963
Данијела
Живковић
Деспотвац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
964
Слађана
Стојковић-Божић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
965
Зоран
Милорадовић
Деспотовац
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
966
Зоран
Пешовић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
967
Анђелка
Богдановић
Деспотовац
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
53 од 102
968
Јасмина
Илић
Деспотовац
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
969
Марко
Трифуновић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
970
Веселин
Ристовић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
971
Ружица
Стојановић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
972
Грегор
Ивановић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
973
Предраг
Стојковић
Деспотовац
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
974
Ненад
Веселиновић
Деспотовац
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
975
Јовица
Милановић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
976
Ивица
Живковић
Деспотовац
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
977
Ален
Милановић
Деспотовац
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
978
Милош
Димитријевић
Деспотовац
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
979
Милан
Миленковић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
980
Иван
Живадиновић
Деспотовац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
981
Зоран
Златковић
Ћуприја
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
982
Горан
Петровић
Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
983
Јасмина
Маринковић
Ћуприја
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
984
Драгана
Перић
Ћуприја
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
985
Саша
Милетић
Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
986
Илија
Пауновић
Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
987
Владан
Петровић
Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
988
Саша
Јовановић
Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
989
Ксенија
Милошевић
Ћуприја
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
990
Ненад
Ивковић
Ћуприја
110.000
0
110.000
0
110.000
Изборна кампања
991
Иван
Марјановић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
992
Миливоје
Стојановић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
993
Марко
Вилотијевић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
994
Марко
Рацков
Београд
28.500
0
28.500
0
28.500
Изборна кампања
995
Александар
Јаснић
Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
996
Славољуб
Симић
Град Сталаћ
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
997
Драгана
Радосављевић
Ћићевац
29.000
0
29.000
0
29.000
Изборна кампања
998
Ђорђе
Ђорђевић
Ћићевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
54 од 102
999
Мишел
Радовановић
Ћићевац
10.500
0
10.500
0
10.500
Изборна кампања
1,000
Радивоје
Ђенић
Чајетина
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
1,001
Небојша
Божовић
Чајетина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,002
Зорица
Недовић
Чајетина
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,003
Небојша
Савић
Златибор
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
1,004
Бране
Смиљанић
Златибор
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
1,005
Мићо
Чубрак
Златибор
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,006
Нада
Тошић
Семегњево
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,007
Миливоје
Милосављевић
Шљивовица
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
1,008
Радован
Јојић
Златибор
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,009
Жарко
Ђокић
Ужице
0
0
0
30.000
30.000
Изборна кампања
1,010
Драгош
Јевремовић
Чајетина
0
0
0
20.000
20.000
Изборна кампања
1,011
Никола
Марковић
Чачак
78.000
0
78.000
0
78.000
Изборна кампања
1,012
Слободан
Марковић
Чачак
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
1,013
Сибин
Ћетеновић
Чачак
84.000
0
84.000
0
84.000
Изборна кампања
1,014
Дмитар
Поповић
Чачак
44.000
0
44.000
0
44.000
Изборна кампања
1,015
Драган
Андрић
Чачак
52.000
0
52.000
0
52.000
Изборна кампања
1,016
Зоран
Романдић
Чачак
74.000
0
74.000
0
74.000
Изборна кампања
1,017
Мирјана
Миленковић
Чачак
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,018
Драган
Брајовић
Чачак
101.000
0
101.000
0
101.000
Изборна кампања
1,019
Миодраг
Панић
Чачак
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
1,020
Саша
Петрићевић
Чачак
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,021
Дарко
Домановић
Чачак
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,022
Предраг
Икодиновић
Чачак
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,023
Зорица
Ђоковић
Чачак
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,024
Момчило
Петковић
Чачак
3.000
0
3.000
0
3.000
Изборна кампања
1,025
Драган
Вучетић
Чачак
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,026
Бојан
Вучетић
Београд
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
1,027
Бисерка
Вучетић
Чачак
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,028
Милан
Глишовић
Чачак
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,029
Томо
Милошевић
Чачак
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
55 од 102
1,030
Љубивоје
Мајсторовић
Чачак
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,031
Горан
Аврамовић
Чачак
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,032
Иван
Чвркић
Чачак
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,033
Глигор
Григоров
Босилеград
38.000
0
38.000
10.000
48.000
Изборна кампања
1,034
Милан
Асенов
Босилеград
0
0
0
8.000
8.000
Изборна кампања
1,035
Игор
Антимов
Босилеград
0
0
0
5.000
5.000
Изборна кампања
1,036
Мирјана
Цветанова
Босилеград
0
0
0
10.000
10.000
Изборна кампања
1,037
Димитар
Цветанов
Босилеград
0
0
0
5.000
5.000
Изборна кампања
1,038
Огњанчо
Димитров
Босилеград
0
0
0
5.000
5.000
Изборна кампања
1,039
Ивица
Берков
Босилеград
0
0
0
6.000
6.000
Изборна кампања
1,040
Мирослав
Захариев
Босилеград
0
0
0
4.000
4.000
Изборна кампања
1,041
Зоран
Величковић
Бољевац
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,042
Слађан
Богдановић
Мирово
63.000
0
63.000
0
63.000
Изборна кампања
1,043
Горан
Урошевић
Бољевац
4.620
0
4.620
0
4.620
Изборна кампања
1,044
Dragan
Ilić
Dragovac
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,045
Nebojša
Nenadović
Bojnik
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
1,046
Dejan
Stojanović
Pridvorica
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,047
ZVONKO
RILAK
S.SUVI DO
2.350
0
2.350
0
2.350
Изборна кампања
1,048
SLAĐANA
NIKIĆ
S.ALABANA
2.350
0
2.350
0
2.350
Изборна кампања
1,049
ZVONKO
RILAK
S.SUVI DO
5.756,41
0
5.756,41
0
5.756,41
Изборна кампања
1,050
Бојан
Цветковић
Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
1,051
Љиљана
Кузмановић
Вујаковић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,052
Душко
Јанићијевић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,053
Живорад
Анђелковић
Београд
440.000
0
440.000
0
440.000
Изборна кампања
1,054
Жељко
Ожеговић
Београд
385.000
0
385.000
0
385.000
Изборна кампања
1,055
Војислав
Јаношевић
Београд
385.000
0
385.000
0
385.000
Изборна кампања
1,056
Милан
Тлачинац
Београд
170.000
0
170.000
0
170.000
Изборна кампања
1,057
Богољуб
Цветковић
Боград
143.000
0
143.000
0
143.000
Изборна кампања
1,058
Нада
Зоњић
Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
1,059
Матија
Богдановић
Београд
60.621
0
60.621
0
60.621
Изборна кампања
1,060
Милица
Богдановић
Београд
60.600
0
60.600
0
60.600
Изборна кампања
56 од 102
1,061
Предраг
Видосављевић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,062
Милош
Петровић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,063
Мишо
Бабовић
Београд
54.500
0
54.500
0
54.500
Изборна кампања
1,064
Драгољуб
Малетић
Београд
54.000
0
54.000
0
54.000
Изборна кампања
1,065
Небојша
Томић
Београд
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
1,066
Татјана
Грујић
Београд
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,067
Ненад
Доловац
Београд
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
1,068
Милош
Стевановић
Крагујевац
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
1,069
Ненад
Тркуља
Београд
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
1,070
Дејан
Станојевић
Бановци
27.500
0
27.500
0
27.500
Изборна кампања
1,071
Зорица
Војиновић
Београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,072
Марко
Поповић
Београд
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
1,073
Александар
Бијелић
Београд
385.000
0
385.000
0
385.000
Изборна кампања
1,074
Божидар
Ђелић
Београд
300.000
0
300.000
0
300.000
Изборна кампања
1,075
Милан
Симеуновић
Београд
96.500
0
96.500
0
96.500
Изборна кампања
1,076
Оливера
Кнежевић
Београд
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
1,077
Радомир
Танасијевић
Београд
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
1,078
Игор
Крзнарић
Београд
58.000
0
58.000
0
58.000
Изборна кампања
1,079
Иван
Трајковић
Београд
55.500
0
55.500
0
55.500
Изборна кампања
1,080
Бојан
Милић
Београд
55.500
0
55.500
0
55.500
Изборна кампања
1,081
Јасмина
Јелић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,082
Маријана
Живковић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,083
Ненад
Коропановски
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,084
Весна
Вуковић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,085
Зоран
Стефанов
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,086
Сања
Веселиновић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,087
Морослав
Пановски
Београд
97.000
0
97.000
0
97.000
Изборна кампања
1,088
Јелена
Петровић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,089
Предраг
Дивац
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,090
Михаило
Радосављевић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,091
Бојан
Ђурић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
57 од 102
1,092
Данило
Башић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,093
Јасмина
Башић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,094
Сања
Колешан
Београд
49.000
0
49.000
0
49.000
Изборна кампања
1,095
Гордана
Дмитрашиновић
Београд
47.000
0
47.000
0
47.000
Изборна кампања
1,096
Снежана
Петровић
Београд
45.000
0
45.000
0
45.000
Изборна кампања
1,097
Радмила
Живић
Београд
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,098
Јелена
Пејић
Београд
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,099
Горан
Обућински
Београд
39.000
0
39.000
0
39.000
Изборна кампања
1,100
Марина
Додић
Београд
33.573
0
33.573
0
33.573
Изборна кампања
1,101
Нада
Ковачевић
Београд
33.300
0
33.300
0
33.300
Изборна кампања
1,102
Мирјана
Пуцаревић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,103
Ивана
Јеремић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,104
Зорица
Војиновић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,105
Арабела
Петровић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,106
Дражен
Вујић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,107
Весна
Туфегџић
Београд
27.750
0
27.750
0
27.750
Изборна кампања
1,108
Раде
Орловић
Београд
22.200
0
22.200
0
22.200
Изборна кампања
1,109
Владимир
Бодрожић
Београд
22.200
0
22.200
0
22.200
Изборна кампања
1,110
Владан
Маријановић
Београд
22.200
0
22.200
0
22.200
Изборна кампања
1,111
Гордана
Џиновић
Београд
12.000
0
12.000
0
12.000
Изборна кампања
1,112
Љиљана
Јовчић
Београд
385.000
0
385.000
0
385.000
Изборна кампања
1,113
Марко
Гарић
Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
1,114
Марија
Вучетић Радић
Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Изборна кампања
1,115
Душан
Динчић
Београд
76.235
0
76.235
0
76.235
Изборна кампања
1,116
Горан
Шормаз
Београд
55.500
0
55.500
0
55.500
Изборна кампања
1,117
Томислав
Јовановић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,118
Драгана
Кнежевић
Београд
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,119
Далибор
Милосављевић
Београд
50.000
0
50.000
0
50.000
Изборна кампања
1,120
Предраг
Анастасијевић
Београд
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,121
Николета
Томић
Београд
70.000
0
70.000
0
70.000
Изборна кампања
1,122
Александар
Нишкановић
Београд
39.000
0
39.000
0
39.000
Изборна кампања
58 од 102
1,123
Мила
Шкорић
Београд
38.850
0
38.850
0
38.850
Изборна кампања
1,124
Сандра
Драмићанин
београд
38.850
0
38.850
0
38.850
Изборна кампања
1,125
Надежда
Симић
Београд
38.850
0
38.850
0
38.850
Изборна кампања
1,126
Иван
Маријановић
Београд
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
1,127
Ненад
Ђурђевић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,128
Зоран
Крзнарић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,129
Дарија
Чутурило
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,130
Александра
Јелесијевић
Глигорић
Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Изборна кампања
1,131
Борис
Анастасијевић
Београд
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,132
Владимир
Милосављевић
Београд
165.000
0
165.000
0
165.000
Изборна кампања
1,133
Горан
Миљковић
Бела Паланка
160.000
0
160.000
0
160.000
Изборна кампања
1,134
Мирослав
Милошевић
Бела Паланка
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,135
Слободан
Јањић
Бела Паланка
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,136
Драган
Живковић
Бела Паланка
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
1,137
BUDISLAV
MEDURIĆ
BEČEJ
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,138
DUŠAN
JOVANOVIĆ
BEČEJ
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,139
ZVONIMIR
STANKOV
BEČEJ
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,140
JELENA
BRANKOVČEREVICKI
BEČEJ
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
1,141
SLOBODAN
ZLOKOLICA
BEČEJ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,142
SLOBODAN
MALEŠEV
BEČEJ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,143
DRAGAN
MESAROŠ
BEČEJ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,144
GORAN
STRAJNIĆ
BEČEJ
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,145
Марија
Цалић Крстић
34227 Баточина
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
/
1,146
Бранислав
Николић
34222 Милатовац
17.500
0
17.500
0
17.500
Изборна кампања
/
1,147
Жаклина
Ракић
Барајево
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,148
Адам
Стефановић
Бајина Башта
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
1,149
Јована
Перишић
Бајина Башта
1.500
0
1.500
0
1.500
Изборна кампања
1,150
Михаило
Средојевић
Бајина Башта
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,151
Драгица
Церовић
Бајина Башта
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
1,152
Латинка
Васић
Бајина Башта
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
1,153
Јан
Хансман
Бачки Петровац
0
0
0
6.000
6.000
Изборна кампања
59 од 102
1,154
Dejan
Ćulibrk
21420 Bač
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,155
Elena
Turanski
21425 Selenča
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,156
Bojan
Jarić
21420 Bač
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
1,157
Оливер
Благојевић
Бабушница
16.000
0
16.000
0
16.000
Изборна кампања
1,158
Јелена
Јовановић
Бабушница
2.000
0
2.000
0
2.000
Изборна кампања
1,159
Зоран
Мићовић
Ариље
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,160
Алескандар
Кузмановић
Алексинац
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,161
Драган
Илић
Александровац
102
0
102
0
102
Изборна кампања
1,162
Тамаш
Тот
Ада
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,163
Золтан
Билицки
Ада
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,164
Атила
Бучу
Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,165
Иван
Орос
Ада
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,166
Иштван
Нача
Ада
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,167
Игор
Ердељан
Мол
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
1,168
Тибор
Јухас
Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,169
Јожеф
Тобиаш
Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,170
Милан
Попов
Мол
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,171
Маријана
Токић
Ада
17.000
0
17.000
0
17.000
Изборна кампања
1,172
Никола
Тодоручин
Мол
15.000
0
15.000
0
15.000
Изборна кампања
1,173
Зита
Дратин Мирицки
Ада
35.000
0
35.000
0
35.000
Изборна кампања
1,174
Флориан
Риго
Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,175
Петер
Валентина
Ада
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,176
Вања
Гавриловић
Ада
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,177
Тамара
Гавриловић
Ада
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,178
Иван
Тодоручин
Мол
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,179
Јован
Шевић
Мол
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,180
Силвестер
Ваш
Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Изборна кампања
1,181
Имре
Бала
Утрине
0
0
0
30.000
30.000
Изборна кампања
1,182
Горан
Бреговић
Београд
0
0
0
40.000
40.000
Изборна кампања
1,183
Марко
Ђуришић
Београд
214.000
0
214.000
0
214.000
Изборна кампања
1,184
Дамир
Марковић
Сомбор
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
60 од 102
1,185
Лазар
Рачић
Сомбор
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,186
Милош
Трипић
Београд
400.000
0
400.000
0
400.000
Изборна кампања
1,187
Варга
Ференц
Сомбор
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,188
Синиша
Лазић
Сомбор
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,189
Слободан
Ђукић
Чачак
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,190
Дарко
Домановић
Чачак
40.000
0
40.000
0
40.000
Изборна кампања
1,191
Зоран
Романдић
Чачак
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,192
Александар
Трајковић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,193
Горан
Митић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,194
Драгослав
Недељковић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,195
Перица
Јанковић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,196
Небојша
Траковић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,197
Слободан
Пејић
Врањска бања
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,198
Славица
Сотировић
Врањска бања
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,199
Игор
Андонов
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,200
Слободан
Стаменковић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,201
Ивана
Ђуришић
Београд
220.000
0
220.000
0
220.000
Изборна кампања
1,202
Дарко
Грбовић
Чачак
350.000
0
350.000
0
350.000
Изборна кампања
1,203
Мирослава
Ђорђевић
Београд
5.000
0
5.000
0
5.000
Изборна кампања
1,204
Горан
Бреговић
Београд
0
0
0
80.000
80.000
Изборна кампања
1,205
Дарко
Шимшић
Ужице
25.000
0
25.000
0
25.000
Изборна кампања
1,206
Марко
Ракић
Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,207
Марта
Манојловић
Београд
24.900
0
24.900
0
24.900
Изборна кампања
1,208
Зоран
Деген
Ниш
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
1,209
SLAVICA
CUPULOVIĆ
DONJI MILANOVAC
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,210
Драган
Миљевић
Куршумлија
30.000
0
30.000
0
30.000
Изборна кампања
1,211
Љубица
Богосављевић
Ариље
22.000
0
22.000
0
22.000
Изборна кампања
1,212
Божидар
Петровић
Ариље
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
1,213
Младомир
Јанковић
Поглед
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
1,214
Весна
Јанковић
Богојевићи
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
1,215
Миле
Милетић
Радошево
4.000
0
4.000
0
4.000
Изборна кампања
61 од 102
1,216
Горан
Стефановић
Врање
55.000
0
55.000
0
55.000
Изборна кампања
1,217
Страјин
Недовић
Чајетина
60.000
0
60.000
0
60.000
Изборна кампања
1,218
Бобан
Томић
Бајина Башта
10.000
0
10.000
0
10.000
Изборна кампања
1,219
Снежана
Павличевић
Село Владимирци
18.000
0
18.000
0
18.000
Изборна кампања
1,220
Ненад
Станојевић
Панчево
24.000
0
24.000
0
24.000
Редован рад
1,221
сава
бајшански
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,222
ГОРДАНА
АНЂЕЛКОВИЋ
35250 Параћин
4.450
0
4.450
0
4.450
Редован рад
1,223
Милош
Минић
23260 Перлез
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
1,224
Дејан
Цветковић
/
29.250
0
29.250
0
29.250
Редован рад
1,225
Слободан
Илић
Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,226
Мирјана
Бован
/
600
0
600
0
600
Редован рад
1,227
Снежана
Пурић
31320 Нова Варош
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,228
Балша
Кашћелан
11000 Београд
8.000
0
8.000
0
8.000
Редован рад
1,229
Љиљана
Ожеговић
11070 Нови Београд
90.000
0
90.000
0
90.000
Редован рад
1,230
Томислав
Братић
11040 Београд Вождовац
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
1,231
Бранислав
Крекић
11080 Земун
290.000
0
290.000
0
290.000
Редован рад
1,232
Ива
Митић
11060 Београд Палилула
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
250.000
0
250.000
0
250.000
Редован рад
1,233
Божидар
Ђелић
11050 Београд Звездара
1,234
Јелена
Ранђеловић
Ковачица
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
1,235
Томас
Валтер
/
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,236
Србислав
Љубомировић
11320 Велика Плана
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
1,237
Слађана
Динић
/
18.744
0
18.744
0
18.744
Редован рад
1,238
Љиљана
Бујишић
34220 Лапово
5.200
0
5.200
0
5.200
Редован рад
1,239
Зоран
Грујичић
11070 Нови Београд
577.680
0
577.680
0
577.680
Редован рад
1,240
Владимир
Драгин
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,241
Дејан
Милијановић
11550 Лазаревац
17.100
0
17.100
0
17.100
Редован рад
1,242
Модест
Дулић
24000 Суботица
105.200
0
105.200
0
105.200
Редован рад
1,243
Марко
Анђелковић
параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,244
Бојана
Синђелић
11080 Земун
567.150
0
567.150
0
567.150
Редован рад
1,245
Тијана
Симић
Параћин
1.666
0
1.666
0
1.666
Редован рад
1,246
Споменко
Китоњић
11070 Нови Београд
575.360
0
575.360
0
575.360
Редован рад
62 од 102
1,247
Горан
Марковић
18000 Ниш
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,248
Данијела
Живковић
деспотовац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,249
МИЛЕНА
МИЛЕНКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,250
ЗОРИЦА
СТАНОЈЕВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,251
Мирослав
Кузманов
21230 Жабаљ
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,252
Горан
Савић
16000 Лесковац
54.000
0
54.000
0
54.000
Редован рад
1,253
Станислав
Гргић
21000 Нови Сад
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,254
Лазар
Гребер
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,255
Зоран
Илић
12316 Крепољин
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,256
Љубомир
Секулић
/
10.500
0
10.500
0
10.500
Редован рад
1,257
ВЛАДИМИР
ЈЕЗДИМИРОВИЋ
11060 Београд Палилула
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,258
Јанко
Матијевић
26360 Пландиште
71.000
0
71.000
0
71.000
Редован рад
1,259
Александар
Тривић Ловчански
24000 Суботица
147.000
0
147.000
0
147.000
Редован рад
1,260
Драган
Грозданов
23000 Зрењанин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,261
Дражен
Вујић
11210 Београд Крњача
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,262
Марјан
Ристић
ниш
4.400
0
4.400
0
4.400
Редован рад
1,263
Рифат
Личина
36300 Нови Пазар
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,264
ЗОРАН
МИХАЈЛОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,265
Предраг
Милановић
35210 Свилајнац
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,266
Даниел
Хаднађев
11040 Београд Вождовац
1,267
Мирјана
Симовић
Младеновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,268
Саша
Николић
24000 Суботица
1.500
0
1.500
0
1.500
Редован рад
1,269
МАРКО
РАДОВИЋ
11070 Нови Београд
24.750
0
24.750
0
24.750
Редован рад
1,270
Горан
Бјеливук
београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,271
Нада
Зоњић
11030 Београд Чукарица
28.600
0
28.600
0
28.600
Редован рад
1,272
Тијана
Тошић
11460 Барајево
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,273
МАРКО
ЂУРИШИЋ
11070 Нови Београд
103.000
0
103.000
0
103.000
Редован рад
1,274
Виолета
Митић
зајечар
29.500
0
29.500
0
29.500
Редован рад
1,275
Владимир
Станојевић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,276
НЕНАД
ДОЛОВАЦ
11070 Нови Београд
576.541
0
576.541
0
576.541
Редован рад
1,277
Миленко
Милинковић
/
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
63 од 102
1,278
Небојша
Радованац
/
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,279
Драган
Зорнић
32250 Ивањица
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,280
НЕНАД
ФИЛИПОВИЋ
35250 Параћин
1.691,32
0
1.691,32
0
1.691,32
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,281
Предраг
Спасојевић
11060 Београд Палилула
1,282
Љубиша
Мићић
/
1.800
0
1.800
0
1.800
Редован рад
1,283
Далибор
Караџа
24000 Суботица
76.200
0
76.200
0
76.200
Редован рад
1,284
Нада
Сикимић
23230 Јаша Томић
3.300
0
3.300
0
3.300
Редован рад
1,285
горан
станојевић
21000 Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,286
БЛАЖЕНКА
ЛУКИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,287
Александра
Обрадовић
11320 Велика Плана
8.000
0
8.000
0
8.000
Редован рад
1,288
Дејан
Ковачевић
14242 Мионица
16.000
0
16.000
0
16.000
Редован рад
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,289
ИВАН
АНДАН
11060 Београд Палилула
1,290
Милан
Лукић
11030 Београд Чукарица
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,291
Мирјана
Авакумовић
31230 Ариље
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,292
Весна
Шашић
25260 Апатин
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,293
Зорица
Петровић
11550 Лазаревац
5.100
0
5.100
0
5.100
Редован рад
1,294
Драган
Кнезевић
Гроцка
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,295
Наташа
Цвјетковић
22240 Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,296
Горица
Васић Обрадовић
Забари
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,297
Мирјана
Ђаковић
37240 Трстеник
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,298
Глигор
Григоров
17540 Босилеград
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,299
ИШТВАН
НАЧА
24430 Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,300
Драгослав
Радисављевић
/
270
0
270
0
270
Редован рад
1,301
Бучу
Атила
/
42.980
0
42.980
0
42.980
Редован рад
1,302
Ивана
Богдановић
главица
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,303
Зоран
Лучић
11550 Лазаревац
5.100
0
5.100
0
5.100
Редован рад
1,304
Предраг
Башић
11050 Београд Звездара
387.000
0
387.000
0
387.000
Редован рад
1,305
Часлав
Анђелковић
37000 Крушевац
400
0
400
0
400
Редован рад
1,306
СВЕТЛАНА
Илић
35250 Параћин
8.003,7
0
8.003,7
0
8.003,7
Редован рад
1,307
Марко
Ераковић
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,308
Оливера
Марковић
34310 Топола
3.000
0
3.000
0
3.000
Редован рад
64 од 102
1,309
СНЕЖАНА
ГЛИГОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,310
Предраг
Мијић
23320 Чока
40.000
0
40.000
0
40.000
Редован рад
1,311
Драгана
Обрадов
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,312
Тања
Радуновић
35250 Параћин
1.890
0
1.890
0
1.890
Редован рад
1,313
Светлана
Петровић
14000 Ваљево
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,314
мирослав
видаковић
раковац
2.400
0
2.400
0
2.400
Редован рад
1,315
Ивана
Митић
Топола
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,316
Радосав
Марковић
стрижа
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,317
СВЕТЛАНА
МИЋОВИЋ
11060 Београд Палилула
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,318
Предраг
Умичевић
11300 Смедерево
500.000
0
500.000
0
500.000
Редован рад
1,319
Александар
Попов
12208 Костолац
16.000
0
16.000
0
16.000
Редован рад
1,320
Марко
Бастаћ
11000 Београд
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,321
Даниел
Ковачић
24213 Ђурђин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,322
ВОЈИСЛАВ
ВАСИћ
35250 Параћин
30.200
0
30.200
0
30.200
Редован рад
1,323
Душица
Пантић
нови сад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,324
Ајнија
Балтић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,325
Лазар
Дулић
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,326
оливера
швеЉо
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,327
Мирослав
Смиљанић
22244 Адашевци
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,328
Никола
Вукшић
21300 Беочин
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,329
Радиша
Стевановић
35210 Свилајнац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,330
Тијана
Сретеновић
11320 Велика Плана
2.000
0
2.000
0
2.000
Редован рад
1,331
МИЛАН
ТРАЈКОВИЋ
35250 Параћин
4.800
0
4.800
0
4.800
Редован рад
1,332
БОЈАНА
ТРЕСИГЛАВИЋ
21300 Беочин
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,333
Милена
Лилић
19206 Велики Извор
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,334
Габријела
Сајанковић
25233 Руски Крстур
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,335
ГОРАН
ДЕСПОТОВИЋ
35210 Свилајнац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,336
Миленко
Шеатовић
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,337
ГОРАН
ЛОНЧАР
21300 Беочин
3.300
0
3.300
0
3.300
Редован рад
22.400
0
22.400
0
22.400
Редован рад
5.580
0
5.580
0
5.580
Редован рад
1,338
БОЈАН
ВРАНИЋ
11130 Београд Калуђерица
1,339
Лајчо
Вујковић Буквин
24000 Суботица
65 од 102
1,340
Предраг
Луковић
11070 Нови Београд
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,341
МИРЈАНА
ВОЈИНОВИЋ
35250 Параћин
9.600
0
9.600
0
9.600
Редован рад
1,342
Силвија
Аранђеловић
24000 Суботица
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
11030 Београд Чукарица
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,343
Гордана
Вукићевић
1,344
драган
пешикан
београд
360.000
0
360.000
0
360.000
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,345
Јанко
Крањчевић
11060 Београд Палилула
1,346
Горан
Синобад
24000 Суботица
1.920
0
1.920
0
1.920
Редован рад
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,347
Тања
Димитриевска
11210 Београд Крњача
1,348
Јелена
Човић
21000 Нови Сад
27.000
0
27.000
0
27.000
Редован рад
1,349
Марко
Мандић
11000 Београд
550.000
0
550.000
0
550.000
Редован рад
1,350
Јелица
Јовановић
зајечар
28.750
0
28.750
0
28.750
Редован рад
1,351
Осман
Мешановић
ветерник
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,352
Зоран
Николић
враЊе
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,353
Мирољуб
Грујић
11040 Београд Вождовац
1,354
Светлана
Миленковић
параћин
22.000
0
22.000
0
22.000
Редован рад
1,355
Миладин
Лошић
24000 Суботица
7.440
0
7.440
0
7.440
Редован рад
1,356
Милан
Трифковић
11500 Обреновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,357
Горан
Миљковић
18310 Бела Паланка
40.000
0
40.000
0
40.000
Редован рад
1,358
БОГОЉУБ
ЦВЕТКОВИЋ
11050 Београд Звездара
450.000
0
450.000
0
450.000
Редован рад
1,359
Ксенија
Милошевић
35230 Ћуприја
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,360
Дијана
Шиљковић
36310 Сјеница
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,361
СПОМЕНКА
ЈОВАНОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,362
Дејан
Васовић
београд
35.900
0
35.900
0
35.900
Редован рад
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,363
Михаило
Радосављевић
11030 Београд Чукарица
1,364
зорица
Јевтић
београд
225.000
0
225.000
0
225.000
Редован рад
1,365
Горан
Симић
11000 Београд
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
1,366
Радмило
Обрадовић
/
6.492
0
6.492
0
6.492
Редован рад
1,367
СНЕжана
ЈОВАНОВИћ
35250 Параћин
25.400
0
25.400
0
25.400
Редован рад
1,368
Драган
Јовановић
18300 Пирот
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,369
Ђула
Бихнер
кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,370
Весна
Душановић
19227 Звездан
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
66 од 102
1,371
Љиљана
Кривошић
11080 Земун
565.000
0
565.000
0
565.000
Редован рад
1,372
Маја
Радојевић
14000 Ваљево
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,373
МИЛОРАД
ВИДОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,374
Бранка
Русмир
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,375
Милојица
ЋојбашиЋ
32230 Гуча
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,376
бранка
бајшански
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,377
Мирела
Пајић
Аранђеловац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,378
Милан
Ивановић
11080 Земун
567.150
0
567.150
0
567.150
Редован рад
1,379
АНЂЕЛА
МИЛОВАНОВИЋ
37240 Трстеник
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,380
ДУШАН
ЋОСИЋ
11561 Брајковац
3.825
0
3.825
0
3.825
Редован рад
1,381
Милован
Марковић
32250 Ивањица
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
1,382
Жарко
Пивац
12000 Пожаревац
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,383
александар
Одаховски
београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,384
Гордан
Марковић
34310 Топола
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,385
ђорђе
соколовић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,386
Гордана
Танасијевић
11320 Велика Плана
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,387
Саша
Скробоња
19210 Бор
31.500
0
31.500
0
31.500
Редован рад
1,388
ИГОР
ТРУМБИЋ
11000 Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,389
Андрија
Башић Палковић
24217 Мала Босна
9.100
0
9.100
0
9.100
Редован рад
1,390
Добривоје
Суџум
/
35.000
0
35.000
0
35.000
Редован рад
1,391
наташа
маравић
сремски карловци
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,392
Милорад
Станојковић
17500 Врање Приградско Насеље
1,393
Небојша
Мађарев
23000 Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,394
МИЛЕ
ИВКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,395
славица
сабадош макарић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,396
Александар
Ачански
25223 Сивац
11.120
0
11.120
0
11.120
Редован рад
1,397
БРАНИМИР
ГАЈИЋ
11000 Београд
520.000
0
520.000
0
520.000
Редован рад
1,398
Грацијан
Страиновић
19210 Бор
25.200
0
25.200
0
25.200
Редован рад
1,399
МОМЧИЛО
ДУЊИЋ
11060 Београд Палилула
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,400
МАКСИМ
СРЕЋКОВ
21230 Жабаљ
17.500
0
17.500
0
17.500
Редован рад
1,401
Мирослав
Нешић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
67 од 102
1,402
ЈОВАНКА
ПЕЈИЋ
21311 Черевић
2.442
0
2.442
0
2.442
Редован рад
1,403
ЛИДИЈА
КОЈАНИЋ
34220 Лапово
16.700
0
16.700
0
16.700
Редован рад
1,404
Зоран
Ћирић
београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,405
Драгана
Милојевић
доЊи милановац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,406
Адмир
Данијали
18300 Пирот
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
1,407
Слађан
Богдановић
19370 Бољевац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,408
Мирослав
Поповић
11325 Марковац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,409
Саша
Вучинић
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,410
Игор
Николић
35210 Свилајнац
18.000
0
18.000
0
18.000
Редован рад
1,411
Милош
Трипић
/
250.000
0
250.000
0
250.000
Редован рад
1,412
Марица
Иванов
Младеновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,413
ДРАГАН
ПЕТРИЋ
11000 Београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,414
Владимир
Павлишин
11000 Београд
70.000
0
70.000
0
70.000
Редован рад
1,415
Владимир
Петровић
доЊа мутница
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
1,416
Лепосава
Иванковић
/
28.800
0
28.800
0
28.800
Редован рад
1,417
Александар
Николић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,418
Вук
Кораћ
11000 Београд
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
11060 Београд Палилула
24.000
0
24.000
0
24.000
Редован рад
1,419
ВЕСНА
СТЕВАНОВИЋ
1,420
Милан
Златановић
бусиловац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
11030 Београд Чукарица
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,421
Марко
Поповић
1,422
Ненад
Влаховић
25225 Крушчић
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
6.750
0
6.750
0
6.750
Редован рад
1,423
Љубомир
Радовић
11050 Београд Звездара
1,424
КАТА
УРОШЕВИЋ
21312 Баноштор
5.040
0
5.040
0
5.040
Редован рад
1,425
Синиша
Кукин
23270 Меленци
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,426
МИРОСЛАВ
ЈОНАШ
26210 Ковачица
85.000
0
85.000
0
85.000
Редован рад
1,427
Небојша
Вујић
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,428
Ник
Томрецај
мали иђош
0
0
0
100.672
100.672
Редован рад
1,429
Јован
Паул
25223 Сивац
2.823
0
2.823
0
2.823
Редован рад
1,430
ГОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ
35250 Параћин
7.812
0
7.812
0
7.812
Редован рад
1,431
Мирјана
Пуцаревић
11000 Београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,432
Саша
Бабовић
београд
170.000
0
170.000
0
170.000
Редован рад
68 од 102
1,433
Зоран
Михајловић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,434
Зоран
Јованов
23320 Чока
40.000
0
40.000
0
40.000
Редован рад
1,435
Шиман
Ировић
26340 Бела Црква
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
19220 Доњи
Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,436
Станимир
Владић
1,437
ДРАГАНА
БОГДАНОВИЋ
35250 Параћин
10.205
0
10.205
0
10.205
Редован рад
16.500
0
16.500
0
16.500
Редован рад
1,438
Брлек
Александар
милана рајчевића
26/7
1,439
ИВАН
ПАВЛОВИЋ
32000 Чачак
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,440
ЗОРАН
СТАНКОВИЋ
18300 Пирот
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,441
Никола
Шокчић
24413 Палић
1.920
0
1.920
0
1.920
Редован рад
1,442
БРАНИСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ
35250 Параћин
900
0
900
0
900
Редован рад
1,443
Александар
Лилић
11080 Земун
569.000
0
569.000
0
569.000
Редован рад
1,444
Душан
Петровић
15000 Шабац
0
0
0
48.000
48.000
Редован рад
1,445
Милан
Симић
поповац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,446
Ивана
Стефановић
11000 Београд
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,447
Данило
Иванов
Младеновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,448
Снежана
Петровић
11000 Београд
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,449
БИЉАНА
МИЛЕНОВИЋСТОЈАНОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,450
славица
костадиновић
шабац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,451
МАРИЈА
МАНИЋ
18300 Пирот
17.500
0
17.500
0
17.500
Редован рад
1,452
Тијана
Симић
/
8.330
0
8.330
0
8.330
Редован рад
1,453
Гордана
Борак
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,454
ИГОР
ДИМИЋ
35210 Свилајнац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,455
МИЛИВОЈЕ
РАДОВАНОВИЋ
11460 Барајево
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,456
Милош
Вучковић
23000 Зрењанин
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,457
Бобан
Пешић
11319 Крњево
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
1,458
Светлана
Костић
/
30.888,48
0
30.888,48
0
30.888,48
Редован рад
1,459
Марта
Манојловић
11070 Нови Београд
24.900
0
24.900
0
24.900
Редован рад
1,460
ВЕРА
ДАВИДОВИЋ
21300 Беочин
1.585
0
1.585
0
1.585
Редован рад
1,461
Горан
Јестровић
32300 Горњи
Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,462
Радомир
Танасијевић
11306 Гроцка
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,463
Мирјана
Обрадов
кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
69 од 102
1,464
Мирјана
Билбија
11090 Београд Раковица
550.000
0
550.000
0
550.000
Редован рад
1,465
Зоран
Главоњић
/
14.800
0
14.800
0
14.800
Редован рад
1,466
Зоран
Томашевић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
65.000
0
65.000
0
65.000
Редован рад
1,467
Братислав
Ћирковић
18204 Горњи
Матејевац
1,468
Кристијан
Јелача
11400 Младеновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,469
Милан
Спасић
18310 Бела Паланка
11.400
0
11.400
0
11.400
Редован рад
1,470
Саша
Перишић
19210 Бор
82.500
0
82.500
0
82.500
Редован рад
1,471
Горан
Првуловић
црнајка, мајданпек
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,472
Драгана
Танчић
19210 Бор
18.900
0
18.900
0
18.900
Редован рад
584.100
0
584.100
0
584.100
Редован рад
1,473
Горан
Пантић
11090 Београд Раковица
1,474
ЕМИЛ
МИХАЈЛОВИЋ
35250 Параћин
2.165
0
2.165
0
2.165
Редован рад
15316 Бања
Ковиљача
110.000
0
110.000
0
110.000
Редован рад
1,475
Михаило
Пурић
1,476
Душан
Јованчић
32251 Буковица
2.000
0
2.000
0
2.000
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,477
БРАНКО
ПАУНОВИЋ
11060 Београд Палилула
1,478
МАРИЈА
васић
35250 Параћин
11.050
0
11.050
0
11.050
Редован рад
1,479
Бела
Ликар
24210 Бајмок
5.200
0
5.200
0
5.200
Редован рад
1,480
Милан
Тодоровић
37220 Брус
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
1,481
Гордана
Станковић
16000 Лесковац
7.838
0
7.838
0
7.838
Редован рад
1,482
Михаило
Симеуновић
11550 Лазаревац
3.825
0
3.825
0
3.825
Редован рад
1,483
Стојан
Ивошевић
24210 Бајмок
8.140
0
8.140
0
8.140
Редован рад
1,484
Раде
Ристић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,485
Дејан
Милосављевић
/
6.800
0
6.800
0
6.800
Редован рад
1,486
ЂУРО
ГРУБОР
11351 Винча
24.000
0
24.000
0
24.000
Редован рад
1,487
Радомир
Јовичић
11400 Младеновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,488
МИЛОШ
МАРКОВИЋ
11060 Београд Палилула
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,489
ДРАГАНА
НИКОЛИЋ
18300 Пирот
7.400
0
7.400
0
7.400
Редован рад
1,490
Мирко
Симић
11550 Лазаревац
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
1,491
Марко
Михаиловић
11000 Београд
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,492
ЖАРКО
АНЂЕЛКОВИЋ
35250 Параћин
700
0
700
0
700
Редован рад
1,493
Јелица
Алексић
параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,494
БРАТИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
18000 Ниш
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
70 од 102
1,495
БИСЕРКА
МАРКОВИЋ
35250 Параћин
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,496
ДАНИЈАЛ
ДАНИЈАЛИ
18300 Пирот
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,497
Петар
Миловић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,498
Зоран
Кулић
11550 Лазаревац
3.825
0
3.825
0
3.825
Редован рад
1,499
БОГДАН
ЦВЕЈИЋ
21311 Черевић
85.000
0
85.000
0
85.000
Редован рад
1,500
Радован
Степановић
11400 Младеновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,501
Миодраг
Игњатовић
11400 Младеновац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,502
Драган
Маравић
11000 Београд
4.200
0
4.200
0
4.200
Редован рад
1,503
САША
ВЛАЈИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,504
ЈОВАН
ГРБАВАЦ
11000 Београд
597.000
0
597.000
0
597.000
Редован рад
1,505
Мирко
Керац
21000 Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,506
ДРАГАНА
МРВАЉЕВИЋ
22240 Шид
36.000
0
36.000
0
36.000
Редован рад
1,507
Радојко
Ристић
18430 Куршумлија
29.500
0
29.500
0
29.500
Редован рад
1,508
ДЕЈАН
ВАСИЋ
11000 Београд
578.000
0
578.000
0
578.000
Редован рад
1,509
Дарко
Матић
24000 Суботица
6.500
0
6.500
0
6.500
Редован рад
1,510
Ранисав
Буљубашић
15220 Коцељева
18.400
0
18.400
0
18.400
Редован рад
1,511
Ненад
Стаменов
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,512
Драгана
Петрић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,513
Милош
Вулић
београд
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,514
ИРЕНА
Милошевић
35250 Параћин
4.600
0
4.600
0
4.600
Редован рад
1,515
Наташа
Окиљевић
београд, раковица
547.800
0
547.800
0
547.800
Редован рад
1,516
Ирена
Ајдачић
12208 Костолац
18.000
0
18.000
0
18.000
Редован рад
1,517
ГОРАН
ШОРМАЗ
11000 Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,518
Ивана
Репчек
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,519
Стојанка
Шајиновић
21300 Беочин
1.296
0
1.296
0
1.296
Редован рад
1,520
Радованка
Предраговић
32250 Ивањица
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,521
Славољуб
Митов
16210 Власотинце
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
1,522
ДРАГИЦА
ТОШИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,523
Драгана
Радевић
35210 Свилајнац
167.500
0
167.500
0
167.500
Редован рад
84.700
0
84.700
0
84.700
Редован рад
19.300
0
19.300
0
19.300
Редован рад
1,524
Иван
ЂурЂевић
11030 Београд Чукарица
1,525
Иван
Станисављевић
12300 Петровац на
Млави
71 од 102
1,526
Горан
Јефтенић
11080 Земун
564.300
0
564.300
0
564.300
Редован рад
1,527
РАЈКО
КОКОВИЋ
11070 Нови Београд
577.100
0
577.100
0
577.100
Редован рад
1,528
ЗОРАН
НАУМОВИЋ
11000 Београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,529
Данијела
Бранковић
зајечар
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,530
Велибор
Мраковић
19220 Доњи
Милановац
34.000
0
34.000
0
34.000
Редован рад
1,531
Ивана
Нинковић
24000 Суботица
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,532
Радета
Марић
11400 Младеновац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,533
РУЖИЦА
ТАУШАНОВИЋ
/
1.250
0
1.250
0
1.250
Редован рад
1,534
Горан
Митић
17000 Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,535
Весна
Васић
21000 Нови Сад
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,536
Данило
Глумац
11000 Београд
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
589.000
0
589.000
0
589.000
Редован рад
1,537
ИВАН
БАБАНИЋ
11420 Смедеревска
Паланка
1,538
НИКОЛА
ЈОВИЧИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,539
Сања
Гргић
21242 Будисава
18.000
0
18.000
0
18.000
Редован рад
1,540
ВЛАДИМИР
ЗДРАВКОВИЋ
21300 Беочин
2.295
0
2.295
0
2.295
Редован рад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,541
Дејан
Стевановић
11060 Београд Палилула
1,542
Драган
Керац
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,543
Горан
Арсић
36210 Врњачка Бања
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,544
Иван
Мајски
11080 Земун
420.000
0
420.000
0
420.000
Редован рад
1,545
мирко
самарЏић
будисава
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,546
Мирјана
Обрадов
кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,547
Петар
Милојевић
/
6.640
0
6.640
0
6.640
Редован рад
1,548
Мирјана
Трнинић
београд
33.000
0
33.000
0
33.000
Редован рад
1,549
Никола
Јарамазовић
/
4.140
0
4.140
0
4.140
Редован рад
1,550
Бошко
Којчић
23263 Орловат
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,551
Александра
ЂорЂевић
18310 Бела Паланка
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,552
Милица
Стојановић
београд
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,553
Зоран
Марковић
24000 Суботица
9.100
0
9.100
0
9.100
Редован рад
1,554
Драгана
Зечевић
32250 Ивањица
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,555
ЂорЂе
Спасић
11000 Београд
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,556
Јелена
Петровић
17530 Сурдулица
200
0
200
0
200
Редован рад
72 од 102
1,557
Миља
Јанићијевић
11060 Београд Палилула
200.000
0
200.000
0
200.000
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,558
Марко
Додић
11060 Београд Палилула
1,559
Небојша
Јањић
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
11050 Београд Звездара
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
1,560
Вељко
Цветковић
1,561
Радмила
Кардош
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
1,562
Малиша
Балановић
11040 Београд Вождовац
1,563
Данијела
Поповић
17510 Владичин Хан
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
1,564
Биљана
Анђелковић
37000 Крушевац
3.789
0
3.789
0
3.789
Редован рад
1,565
Слободан
Поповић
35000 Јагодина
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
14.000
0
14.000
0
14.000
Редован рад
1,566
Живорад
Рајић
11326 Доња
Ливадица
1,567
СВЕТЛАНА
ГАЈИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,568
Горан
Урошевић
35210 Свилајнац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,569
Небојша
Цветковић
/
2.600
0
2.600
0
2.600
Редован рад
1,570
ДЕЈАН
НЕШИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,571
Чаба
Елек
24000 Суботица
620
0
620
0
620
Редован рад
1,572
Срђан
Станковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,573
Милош
Велимировић
11000 Београд
594.000
0
594.000
0
594.000
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,574
ДЕЈАН
БАБАРОГИЋ
11060 Београд Палилула
1,575
Драгана
Лукач Зечевић
11400 Младеновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
200.000
0
200.000
0
200.000
Редован рад
1,576
Душица
Николић
11040 Београд Вождовац
1,577
Небојша
Ивић
11060 Београд Палилула
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,578
Ева
Цветковић
24000 Суботица
3.840
0
3.840
0
3.840
Редован рад
1,579
Љиљана
КузмановићВујаковић
11030 Београд Чукарица
500.000
0
500.000
0
500.000
Редован рад
1,580
Александар
Сенић
34210 Рача
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
1,581
Ружица
Ђукић
25260 Апатин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,582
Александар
Ђурашиновић
11000 Београд
4.200
0
4.200
0
4.200
Редован рад
1,583
МИРЈАНА
КАРИЋ
11090 Београд Раковица
560.000
0
560.000
0
560.000
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,584
Марија
Стекић
11060 Београд Палилула
1,585
Милета
Вуловић
32300 Горњи
Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,586
Предра
Ђокић
/
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,587
МИЛОШ
СИРОВИЦА
11070 Нови Београд
24.500
0
24.500
0
24.500
Редован рад
73 од 102
1,588
Милица
Росић
35210 Свилајнац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,589
Зорица
Ђорђевић
Параћин
60.420
0
60.420
0
60.420
Редован рад
1,590
Александар
Бакрач
11060 Београд Палилула
151.000
0
151.000
0
151.000
Редован рад
1,591
Лазар
Лешњак
11000 Београд
560.000
0
560.000
0
560.000
Редован рад
1,592
Дарко
Попов
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,593
Татјана
Божић
11550 Лазаревац
5.100
0
5.100
0
5.100
Редован рад
1,594
Зоран
Марковић
37220 Брус
36.000
0
36.000
0
36.000
Редован рад
1,595
Невен
Борак
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,596
Јована
Механџић
11000 Београд
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
1,597
Јован
Ћирић
18300 Пирот
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,598
ИГОР
БУСОВ
21000 Нови Сад
200.000
0
200.000
0
200.000
Редован рад
9.000
0
9.000
0
9.000
Редован рад
1,599
АЛЕКСАНДАР
ГВОЗДЕНОВИЋ
11060 Београд Палилула
1,600
Славојка
Перић
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,601
Снежана
Тасић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,602
ВАЛЕНТИНА
Станковић
18300 Пирот
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,603
АЛЕКСАНДРА
ТИЦА
11060 Београд Палилула
1,604
Невена
Јокић
11060 Београд Палилула
500.000
0
500.000
0
500.000
Редован рад
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,605
Зоран
Миленковић
11040 Београд Вождовац
1,606
ВОЈКАН
РИСТИЋ
35250 Параћин
469
0
469
0
469
Редован рад
1,607
Александра
Карабашевић
зајечар
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,608
Иван
Русковић
11000 Београд
95.390
0
95.390
0
95.390
Редован рад
1,609
СНЕЖАНА
НИКОЛИЋ
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,610
Маријана
Пецић
/
1.000
0
1.000
0
1.000
Редован рад
1,611
СЛАђана
љутић
35250 Параћин
6.674
0
6.674
0
6.674
Редован рад
1,612
Милена
Јојић
11090 Београд Раковица
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,613
Марко
Косановић
11080 Земун
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
1,614
Ивана
Јеремић
11040 Београд Вождовац
605.000
0
605.000
0
605.000
Редован рад
1,615
Татјана
Грујић
/
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
1,616
Весна
Мартиновић
19250 Мајданпек
16.000
0
16.000
0
16.000
Редован рад
1,617
Зора
Ћук
24000 Суботица
9.100
0
9.100
0
9.100
Редован рад
1,618
ДРАГАН
МОМИРОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
74 од 102
1,619
Ранко
Петровић
35230 Ћуприја
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,620
Ненад
Дивац
11060 Београд Палилула
1,621
Предраг
Дивац
11060 Београд Палилула
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,622
Далибор
Тодоровић
11324 Старо Село
17.000
0
17.000
0
17.000
Редован рад
1,623
Данило
Чабрић
24000 Суботица
153.000
0
153.000
0
153.000
Редован рад
1,624
Милица
Миловић
21213 Змајево
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,625
МИЛАН
МИЛОЈЕВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,626
ИВАНА
СТЕВАНОВИЋ
16000 Лесковац
24.000
0
24.000
0
24.000
Редован рад
1,627
Никола
Нисић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
77.400
0
77.400
0
77.400
Редован рад
1,628
Марија
Милошевић
11326 Доња
Ливадица
1,629
Милован
Миловановић
32252 Прилике
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
1,630
Љиљана
Радуновић
35000 Јагодина
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,631
Дејан
Којанић
34220 Лапово
3.000
0
3.000
0
3.000
Редован рад
1,632
АЛЕКСАНДРА
ПАУНОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,633
Миле
Симоновић
доЊи милановац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,634
Тибор
Гилице
24000 Суботица
3.000
0
3.000
0
3.000
Редован рад
1,635
Зоран
Лукић
36210 Врњачка Бања
0
0
0
126.000
126.000
Редован рад
1,636
Жељко
Вранић
36310 Сјеница
9.500
0
9.500
0
9.500
Редован рад
1,637
Мишел
Радовановић
37210 Ћићевац
10.500
0
10.500
0
10.500
Редован рад
1,638
Горан
Луковић
11010 ВОЖДОВАЦ
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
1,639
Срђан
Стојановић
26220 Ковин
90.000
0
90.000
0
90.000
Редован рад
1,640
Дејан
Милетић
18360 Сврљиг
29.500
0
29.500
0
29.500
Редован рад
1,641
МИЛАН
БУЈИШИЋ
34220 Лапово
14.000
0
14.000
0
14.000
Редован рад
1,642
споменка
крезовић
кула
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,643
Аксентије
Атић
14242 Мионица
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
1,644
Саша
Марковић
18000 Ниш
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,645
Љубица
Балажевић
24000 Суботица
7.440
0
7.440
0
7.440
Редован рад
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,646
Вук
Веселиновић
11040 Београд Вождовац
1,647
ЈОВАНА
ФИЛИПОВИЋ
35250 Параћин
3.000
0
3.000
0
3.000
Редован рад
1,648
Миодраг
Марковић
11000 Београд
21.540
0
21.540
0
21.540
Редован рад
1,649
СЛОБОДАН
БЛАГОЈЕВИЋ
11040 Београд Вождовац
590.000
0
590.000
0
590.000
Редован рад
75 од 102
1,650
Живко
Видаковић
32250 Ивањица
10.500
0
10.500
0
10.500
Редован рад
1,651
МИЛОШ
ИВАНОВИЋ
18430 Куршумлија
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,652
Марко
Гођевац
11550 Лазаревац
5.100
0
5.100
0
5.100
Редован рад
1,653
Данило
Вучковић
35210 Свилајнац
90.000
0
90.000
0
90.000
Редован рад
1,654
Милан
Попов
24435 Мол
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,655
ДАЈАНА
Марчета
23210 Житиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,656
Вељко
Радуновић
35250 Параћин
24.000
0
24.000
0
24.000
Редован рад
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,657
Весна
Савић
32300 Горњи
Милановац
1,658
Биљана
Вукосављевић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,659
ВИОЛЕТА
Ћосић
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,660
СОЊА
МИЉКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,661
Зорица
Радоичић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,662
Александар
Вучетић
београд
22.900
0
22.900
0
22.900
Редован рад
1,663
Ивица
Стојковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,664
Весна
Стојановић
београд
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,665
Душан
Петрић
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,666
Небојша
Пешић
/
29.537,8
0
29.537,8
0
29.537,8
Редован рад
1,667
Јован
Драгићевић
32250 Ивањица
13.000
0
13.000
0
13.000
Редован рад
1,668
Соња
Ђорђевић
18220 Алексинац
17.500
0
17.500
0
17.500
Редован рад
1,669
Срђан
Самарџић
24000 Суботица
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,670
Момир
Здравковић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,671
Александра
Димитријевић
11000 Београд
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,672
Сања
Златковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,673
Лидија
Красавац
београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,674
Петар
Рудински
/
38.400
0
38.400
0
38.400
Редован рад
1,675
Оливера
Милутиновић
11080 Земун
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,676
Мирјана
ЂорЂевић
11000 Београд
590.000
0
590.000
0
590.000
Редован рад
1,677
МАЈА
АНТИћ
35250 Параћин
9.130
0
9.130
0
9.130
Редован рад
1,678
Славољуб
Ђурђевић
/
36.000
0
36.000
0
36.000
Редован рад
1,679
далибор
драгеЉевић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,680
ЂорЂе
Лазаревић
11000 Београд
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
76 од 102
1,681
Ненад
Павловић
11090 Београд Раковица
24.750
0
24.750
0
24.750
Редован рад
95.000
0
95.000
0
95.000
Редован рад
1,682
Славиша
Динић
18204 Горњи
Матејевац
1,683
Злата
Милосављевић
36350 Рашка
7.000
0
7.000
0
7.000
Редован рад
1,684
ДЕЈАН
ЂОРЂЕВИЋ
35250 Параћин
29.700
0
29.700
0
29.700
Редован рад
1,685
Зорица
Давидовић
35250 Параћин
3.100
0
3.100
0
3.100
Редован рад
1,686
Зоран
Милетић
11400 Младеновац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,687
Никола
Дмитрашиновић
11080 Земун
585.000
0
585.000
0
585.000
Редован рад
1,688
Никола
Глиговић
параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,689
Боро
Караџа
24000 Суботица
5.580
0
5.580
0
5.580
Редован рад
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
1,690
Никола
Сукњаић
11090 Београд Раковица
1,691
Зоран
ЂинЂић
11060 Београд Палилула
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,692
Богдан
Татић
11000 Београд
510.000
0
510.000
0
510.000
Редован рад
1,693
Милан
Вукашиновић
11500 Обреновац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,694
Брајана
Николић
/
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
1,695
Драгомир
Јоновић
тополница, доЊи
милановац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,696
Јован
Армић
11000 Београд
569.000
0
569.000
0
569.000
Редован рад
1,697
Дарко
Тулимировић
ариЉе
200.000
0
200.000
0
200.000
Редован рад
1,698
Јелена
Дмитрић
32250 Ивањица
100
0
100
0
100
Редован рад
1,699
ДЕЈАН
БЛАГОЈЕВИЋ
35250 Параћин
27.000
0
27.000
0
27.000
Редован рад
1,700
Верољуб
Дамњановић
24000 Суботица
620
0
620
0
620
Редован рад
1,701
Игор
ЋераниЋ
11080 Земун
567.700
0
567.700
0
567.700
Редован рад
1,702
Драган
Давидовић
11320 Велика Плана
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
1,703
Михаило
Вучетић
32300 Горњи
Милановац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,704
ГОРАН
ШУТИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,705
Бојана
Перишић-петовар
11000 Београд
535.000
0
535.000
0
535.000
Редован рад
63.300
0
63.300
0
63.300
Редован рад
1,706
Горан
Обућински
11030 Београд Чукарица
1,707
Јелена
Ристић
алексинац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,708
Јован
Вукосављевић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,709
Петар
Балажевић
24000 Суботица
113.600
0
113.600
0
113.600
Редован рад
1,710
Предраг
Марић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,711
Лука
Апић
21313 Сусек
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
77 од 102
1,712
Слободан
Игњатовић
17521 Ристовац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,713
Милица
Ђорђевић
параћин
5.600
0
5.600
0
5.600
Редован рад
1,714
Зорица
Пенчић-Бјелокосић
35000 Јагодина
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,715
Јасмина
Младеновиц
/
30.564
0
30.564
0
30.564
Редован рад
1,716
Слободан
Поповић
32250 Ивањица
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
32.000
0
32.000
0
32.000
Редован рад
1,717
Милан
Тлачинац
11030 Београд Чукарица
1,718
Горан
Станојевић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,719
Миленко
Вилић
23244 Сутјеска
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
1,720
Драган
Марковић
11400 Младеновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,721
ИРЕНА
ПРОКИЦ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,722
Роберт
Санто
24000 Суботица
36.300
0
36.300
0
36.300
Редован рад
1,723
НИКОЛА
ЈАКОВЉЕВИЋ
14000 Ваљево
31.000
0
31.000
0
31.000
Редован рад
1,724
Адам
Плетл
24000 Суботица
5.580
0
5.580
0
5.580
Редован рад
1,725
Миодраг
Милосављевић
12000 Пожаревац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,726
Саша
Анђелковић
18310 Бела Паланка
1.785
0
1.785
0
1.785
Редован рад
179.000
0
179.000
0
179.000
Редован рад
1,727
АЛЕКСАНДРИЈА
КОВАЧЕВИЋ
11060 Београд Палилула
1,728
МИЛАНКА
НИКОДИЈЕВИЋ
35250 Параћин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,729
Миланка
Никодијевић
Параћин
1.000
0
1.000
0
1.000
Редован рад
1,730
Драган
Милановић
11504 Барич
26.000
0
26.000
0
26.000
Редован рад
1,731
Слободан
Живковић
21300 Беочин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,732
Јелена
Марковић
стрижа
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,733
биЉана
Јовановић
зреЊанин
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,734
Нада
Аћимовић
шетоЊе
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,735
САЊА
ЂЕРМАНОВИЋ
21311 Черевић
2.156
0
2.156
0
2.156
Редован рад
1,736
Игор
Јојкић
11060 Београд Палилула
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,737
Никола
Јаковљевић
11060 Београд Палилула
1,738
Ризо
Машовић
36300 Нови Пазар
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,739
Александар
Дубовац
врачар, београд
21.600
0
21.600
0
21.600
Редован рад
1,740
ГОРАН
МАРЈАНОВИЋ
35250 Параћин
27.451
0
27.451
0
27.451
Редован рад
1,741
СНЕЖАНА
ЦВЕЈИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,742
Сања
Јеремић
параћин
2.667,9
0
2.667,9
0
2.667,9
Редован рад
78 од 102
1,743
Исидора
Милошевић
35210 Свилајнац
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
1,744
Драгана
Гргић
23000 Зрењанин
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,745
ВЕСНА
ВАСИЉЕВИЋ
35230 Ћуприја
19.800
0
19.800
0
19.800
Редован рад
1,746
ТИЈАНА
ЈОВАНОВИћ
35250 Параћин
4.400
0
4.400
0
4.400
Редован рад
1,747
Биљана
Цветковић
београд
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
1,748
Јадранка
Миљковић
16000 Лесковац
40.750
0
40.750
0
40.750
Редован рад
1,749
Драган
Ивановић
11400 Младеновац
1.000
0
1.000
0
1.000
Редован рад
1,750
Марина
Игњатовић
15000 Шабац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,751
Зоран
Додић
београд
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
1,752
Дејан
Јоцковић
15355 Црна Бара
10.200
0
10.200
0
10.200
Редован рад
1,753
СЛОБОДАН
Молеровић
11507 Стублине
120.000
0
120.000
0
120.000
Редован рад
1,754
Жељко
Брестовачки
22230 Ердевик
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,755
ВЛАДИМИР
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,756
Ана
Томић
14242 Мионица
16.000
0
16.000
0
16.000
Редован рад
1,757
Радисав
Пајовић
32250 Ивањица
1.000
0
1.000
0
1.000
Редован рад
1,758
МИРОЉУБ
МАНОЈЛОВИЋ
12000 Пожаревац
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,759
ИГОР
КРСТИЋ
11060 Београд Палилула
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,760
Војко
Механџић
11000 Београд
28.800
0
28.800
0
28.800
Редован рад
1,761
Миле
Рајић
/
2.250
0
2.250
0
2.250
Редован рад
1,762
Јано
Пушкар
26210 Ковачица
105.000
0
105.000
0
105.000
Редован рад
1,763
Срђан
Васиљевић
17000 Врање
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,764
ДРАГАНА
МАНЧИЋ
21300 Беочин
1.565
0
1.565
0
1.565
Редован рад
1,765
Петар
Кнежевић
11500 Обреновац
80.000
0
80.000
0
80.000
Редован рад
1,766
Ана
Дивац
београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,767
Саша
Митровић
11550 Лазаревац
3.825
0
3.825
0
3.825
Редован рад
1,768
ТОМИСЛАВ
САВИћ
35250 Параћин
6.072,5
0
6.072,5
0
6.072,5
Редован рад
1,769
Татјана
Јанковић
19000 Зајечар
15.500
0
15.500
0
15.500
Редован рад
1,770
СРЂАН
МАРЧЕТА
23210 Житиште
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,771
Слађана
Никић
блаце
10.200
0
10.200
0
10.200
Редован рад
1,772
Видосава
Дотлић
нови сад
27.500
0
27.500
0
27.500
Редован рад
1,773
Горан
Миленковић
/
2.575
0
2.575
0
2.575
Редован рад
РАДИСАВЉЕВИЋ 36210 Врњачка Бања
79 од 102
1,774
Миљана
Рољевић
11080 Земун
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,775
Дане
Машић
23000 Зрењанин
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,776
Босиљка
Божић
23000 Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,777
Ненад
Прелић
11000 Београд
169.000
0
169.000
0
169.000
Редован рад
1,778
НЕВЕНА
ЈОВАНОВИЋ
35250 Параћин
8.800
0
8.800
0
8.800
Редован рад
1,779
Часлав
Поповић
37240 Трстеник
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,780
Ивана
Чуљић
велика дренова
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,781
Војкан
Маринковић
18310 Бела Паланка
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,782
Марина
Саздановић
/
37.908
0
37.908
0
37.908
Редован рад
290.000
0
290.000
0
290.000
Редован рад
1,783
Горан
Живаљевић
11090 Београд Раковица
1,784
Недељко
Шкорић
11080 Земун
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,785
Игор
Владисављевић
24000 Суботица
36.000
0
36.000
0
36.000
Редован рад
1,786
Александар
Ђукановић
11000 Београд
34.080
0
34.080
0
34.080
Редован рад
1,787
РАДОЊА
РАИЧЕВИЋ
35250 Параћин
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,788
Милан
Асић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,789
Горан
Урошевић
19370 Бољевац
15.900
0
15.900
0
15.900
Редован рад
1,790
Никола
Вујаковић
београд
200.000
0
200.000
0
200.000
Редован рад
1,791
Весна
Радоичић
алексинац
21.600
0
21.600
0
21.600
Редован рад
1,792
Немања
Радишић
/
11.250
0
11.250
0
11.250
Редован рад
24.750
0
24.750
0
24.750
Редован рад
1,793
Јована
Јоксимовић
11060 Београд Палилула
1,794
Биљана
Крч
22240 Шид
105.000
0
105.000
0
105.000
Редован рад
1,795
Даница
Марковић
34310 Топола
2.000
0
2.000
0
2.000
Редован рад
1,796
Предраг
Степић
/
450
0
450
0
450
Редован рад
1,797
Гордана
Сенић
рача
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,798
Дарко
Антељ
24000 Суботица
11.700
0
11.700
0
11.700
Редован рад
1,799
Дејан
Стевановић
34220 Лапово
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,800
Ненад
Иванишевић
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,801
Милосав
Поповић
18310 Бела Паланка
7.300
0
7.300
0
7.300
Редован рад
1,802
Предраг
Сремчић
22230 Ердевик
90.000
0
90.000
0
90.000
Редован рад
1,803
Дејан
Павловић
12208 Костолац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,804
ЂенЂи
Селеши
24000 Суботица
41.210
0
41.210
0
41.210
Редован рад
80 од 102
1,805
Горан
Максимовић
11324 Старо Село
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,806
Ивица
Дисић
17000 Врање
11.000
0
11.000
0
11.000
Редован рад
1,807
Милан
Поповић
11050 Београд Звездара
40.000
0
40.000
0
40.000
Редован рад
1,808
Тихомир
Јовановић
београд
298.800
0
298.800
0
298.800
Редован рад
1,809
Радиша
Лазић
14000 Ваљево
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,810
НЕНАД
МАКСИЋ
11300 Смедерево
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,811
Соња
Стојановић
београд
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,812
Татјана
Пашић
11000 Београд
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,813
Љиљана
Кожовић
11090 Београд Раковица
545.000
0
545.000
0
545.000
Редован рад
1,814
Никола
Марковић
32000 Чачак
35.000
0
35.000
0
35.000
Редован рад
1,815
Маја
Стојановић
београд
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,816
Весна
Милошев
21000 Нови Сад
22.000
0
22.000
0
22.000
Редован рад
1,817
Милорад
Мијаиловић
11507 Стублине
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,818
Станко
Петровић
26349 Кусић
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
1,819
Зоран
Атанасијевић
35250 Параћин
2.940
0
2.940
0
2.940
Редован рад
1,820
Дарко
Павличић
11500 Обреновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,821
МАРИЈА
РАДУН
35250 Параћин
4.925
0
4.925
0
4.925
Редован рад
1,822
Радун
Марија
параћин
880
0
880
0
880
Редован рад
1,823
Драгана
Којић
11550 Лазаревац
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
1,824
Горан
Петровић
35000 Јагодина
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,825
Владимир
Медаковић
11000 Београд
609.000
0
609.000
0
609.000
Редован рад
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,826
НЕМАЊА
ЖИВИЋ
11060 Београд Палилула
1,827
АНИТА
ВАСИћ
35250 Параћин
25.153
0
25.153
0
25.153
Редован рад
1,828
МИЛЕНА
АЏИЋ
11000 Београд
565.000
0
565.000
0
565.000
Редован рад
1,829
Драган
Митић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,830
ДРАГАН
ГАЈИћ
35250 Параћин
37.200
0
37.200
0
37.200
Редован рад
1,831
БИЉАНА
ВАСИЋМИШКОВИЋ
37240 Трстеник
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,832
Горан
Милановић
19369 Бучје код
Књажевца
1,833
ИВАНА
СТОЈАНОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,834
СВЕТИСЛАВ
СВИРЧЕВИЋ
21300 Беочин
1.800
0
1.800
0
1.800
Редован рад
1,835
ВЛАДАН
ЈАНКОВИЋ
12000 Пожаревац
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
81 од 102
1,836
Слађана
Лонић
35250 Параћин
810
0
810
0
810
Редован рад
1,837
ИВАНА
ДОБРОСАВЉЕВИ
Ћ
37240 Трстеник
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,838
Љиљана
Божић
36210 Врњачка Бања
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,839
Бранислав
Витасовић
24000 Суботица
190.000
0
190.000
0
190.000
Редован рад
1,840
Милијана
Аранђеловић
32300 Горњи
Милановац
63.600
0
63.600
0
63.600
Редован рад
1,841
Видана
Недић
21300 Беочин
33.500
0
33.500
0
33.500
Редован рад
1,842
МАРИЈА
ЗЕКИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,843
Стеван
Ненадић
11000 Београд
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,844
ЗОРАН
МИЛЕНКОВИЋ
35250 Параћин
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,845
Иван
Миленовић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,846
Бранислав
Скала
24000 Суботица
1.860
0
1.860
0
1.860
Редован рад
1,847
Ивана
Пејовић
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,848
Дарко
Милошевић
18240 Гаџин Хан
3.100
0
3.100
0
3.100
Редован рад
1,849
Драгиња
Кумрић
34220 Лапово
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
1,850
Јован
Мајски
11080 Земун
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,851
Матеја
Мијатовић
36216 Ново Село
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,852
СНЕЖАНА
ТАНИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
19.000
0
19.000
0
19.000
Редован рад
1,853
Ивана
Ракић
12300 Петровац на
Млави
1,854
Љиљана
Ћућуз
21230 Жабаљ
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,855
Милан
Чежек
23000 Зрењанин
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,856
ТАТЈАНА
АНДРЕЈИЋМИЛОСАВЉЕВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,857
Слободан
Станковић
12300 Петровац на
Млави
1,858
Јоргован
Стевановић
19220 Доњи
Милановац
9.000
0
9.000
0
9.000
Редован рад
1,859
Сенад
Планић
24000 Суботица
4.320
0
4.320
0
4.320
Редован рад
1,860
Ерне
Танцош
23205 Бело Блато
9.000
0
9.000
0
9.000
Редован рад
21208 Сремска
Каменица
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,861
ДРАГАНА
СРЕДОЈЕВИЋ
1,862
ДАВОР
РАДУЛОВИЋ
19314 Рајац
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,863
Саша
Стаменковић
18110 Насеље
Никола Тесла
1,864
Горан
Јаић
11000 Београд
394.000
0
394.000
0
394.000
Редован рад
1,865
Дејан
Стојановић
11000 Београд
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,866
ДРАГОЉУБ
СТАНКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
82 од 102
1,867
СТАНКО
ЈОВЧИЋ
11550 Лазаревац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,868
Бранка
Каравидић
19250 Мајданпек
42.000
0
42.000
0
42.000
Редован рад
1,869
Перица
Јанковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,870
Љубица
Здравковић Џонов
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,871
Радивоје
Милутиновић
14000 Ваљево
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,872
Милица
Бањац
21000 Нови Сад
1.300
0
1.300
0
1.300
Редован рад
1,873
Јасмина
Тумбас
24214 Таванкут
7.800
0
7.800
0
7.800
Редован рад
1,874
Андреј
Јеленковић
11000 Београд
26.000
0
26.000
0
26.000
Редован рад
1,875
ЈЕЛЕНА
МИЛОЈЕВИЋ
35250 Параћин
1.440
0
1.440
0
1.440
Редован рад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,876
Жељко
Бјелопетровић
11030 Београд Чукарица
1,877
Нела
Димитријевић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,878
Жељко
Моравчевић
15000 Шабац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,879
славица
цапуловић
доЊи милановац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,880
Драгослав
Николић
тополница, доЊи
милановац
1,881
Стеван
Стаменковић
11090 Београд Раковица
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,882
Злата
Кочик
24000 Суботица
5.200
0
5.200
0
5.200
Редован рад
1,883
Никола
Брадић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
179.000
0
179.000
0
179.000
Редован рад
1,884
Вера
Илијев
11060 Београд Палилула
1,885
Бранислав
Пејчић
11000 Београд
576.000
0
576.000
0
576.000
Редован рад
1,886
Јасмина
башић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,887
Дарко
Мишкоски
24000 Суботица
145.000
0
145.000
0
145.000
Редован рад
1,888
Сибин
ЋетеновиЋ
32000 Чачак
35.000
0
35.000
0
35.000
Редован рад
1,889
ПРЕДРАГ
РАДМИЛОВИЋ
21000 Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1.500
0
1.500
0
1.500
Редован рад
1,890
вукојица
Јовић
11050 Београд Звездара
1,891
Слађана
Петровић Варагић
/
27.082
0
27.082
0
27.082
Редован рад
1,892
ДАНИЈЕЛА
марић
35250 Параћин
7.431,84
0
7.431,84
0
7.431,84
Редован рад
1,893
Немања
Милошевић
11060 Београд Палилула
29.200
0
29.200
0
29.200
Редован рад
1,894
ВАСИЛИЈЕ јасна
ЦОГОЉЕВИЋ
21300 Беочин
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,895
Гордана
Ристић
11060 Београд Палилула
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
1,896
Драган
Радуловић
24000 Суботица
4.960
0
4.960
0
4.960
Редован рад
1,897
Маја
Тодоровић
11500 Обреновац
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
83 од 102
1,898
Нинослава
Новаковић
мајданпек
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,899
Владимир
Лалић
11500 Обреновац
85.000
0
85.000
0
85.000
Редован рад
1,900
ЂорЂе
Беламарић
11000 Београд
550.000
0
550.000
0
550.000
Редован рад
1,901
Предраг
Илић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
1,902
Анита
Вулић
35250 Параћин
28.245,36
0
28.245,36
0
28.245,36
Редован рад
1,903
САША
ДУЛОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,904
ИШТВАН
КАРДОШ
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,905
миросслава
станковић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,906
Никола
Новаковић
мајданпек
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
22.800
0
22.800
0
22.800
Редован рад
1,907
Слађан
Марковић
12220 Велико
Градиште
1,908
Алмир
Шаћировић
36300 Нови Пазар
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,909
Богдан
Травица
22240 Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,910
Бисерка
Марковић
/
10.800
0
10.800
0
10.800
Редован рад
1,911
Александар
Јанковић
35000 Јагодина
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,912
Данило
Башић
11060 Београд Палилула
120.000
0
120.000
0
120.000
Редован рад
1,913
МИОДРАГ
МИЛОШЕВИЋ
11000 Београд
173.700
0
173.700
0
173.700
Редован рад
1,914
Наташа
Стоиљковић
београд
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
1,915
ДЕЈАН
ЈОКСИМОВИЦ
/
6.250
0
6.250
0
6.250
Редован рад
1,916
ЈОВАНА
ЛАКИЋ
22240 Шид
26.000
0
26.000
0
26.000
Редован рад
1,917
Ненад
Ђорђевић
17000 Врање
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,918
МАРКО
ЈЕВТИЋ
18220 Алексинац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,919
ДРАГОСЛАВ
МАРКОВИЋ
35250 Параћин
28.435
0
28.435
0
28.435
Редован рад
1,920
Сања
Петровић
34312 Белосавци
2.000
0
2.000
0
2.000
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,921
Гордана
Тршек
11210 Београд Крњача
1,922
Небојша
Ћеран
11500 Обреновац
85.000
0
85.000
0
85.000
Редован рад
1,923
Михајло
Шовш
25233 Руски Крстур
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,924
БОЈАН
ЂУРЂЕВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,925
Драган
Милосављевић
35210 Свилајнац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,926
Јована
Стоиљковић
11090 Београд Раковица
546.400
0
546.400
0
546.400
Редован рад
1,927
Дамир
Бубић
24000 Суботица
113.720
0
113.720
0
113.720
Редован рад
1,928
Миломир
Ранковић
11500 Обреновац
0
0
0
120.000
120.000
Редован рад
84 од 102
1,929
Гордана
Рашић
37215 Ражањ
17.000
0
17.000
0
17.000
Редован рад
1,930
Снежана
Марковић
37220 Брус
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,931
Драгана
СтанковићРадосављевић
/
24.993,12
0
24.993,12
0
24.993,12
Редован рад
1,932
јован
вла
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,933
Зорица
Дамјановић Родић
11080 Земун
550.000
0
550.000
0
550.000
Редован рад
1,934
Саша
Цвјетић
22240 Шид
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,935
Слободан
Стаменковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,936
Оливер
Томић
24000 Суботица
6.500
0
6.500
0
6.500
Редован рад
1,937
ДАЛИБОР
СТАНОЈЕВИЋ
19350 Књажевац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,938
Зоран
Мутавџић
32250 Ивањица
1.500
0
1.500
0
1.500
Редован рад
1,939
ТОМИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
11060 Београд Палилула
325.000
0
325.000
0
325.000
Редован рад
1,940
Данијела
Цвејић
/
5.360
0
5.360
0
5.360
Редован рад
1,941
МАРИЈА
ДЕЗЕЛИН
35250 Параћин
1.040
0
1.040
0
1.040
Редован рад
1,942
наташа
Николић
београд
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
1,943
ЗОРАН
ТАНАСКОВИЋ
26360 Пландиште
1.000
0
1.000
0
1.000
Редован рад
1,944
Милан
Гавриловић
14242 Мионица
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
1,945
Игор
Илин
25220 Црвенка
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,946
Драган
Цветковић
11326 Доња
Ливадица
1,947
Бранко
Радосављевић
34210 Рача
14.500
0
14.500
0
14.500
Редован рад
1,948
Никола
Матејић
11300 Смедерево
500.000
0
500.000
0
500.000
Редован рад
1,949
Драган
Којанић
34220 Лапово
1.200
0
1.200
0
1.200
Редован рад
1,950
Александра
Лого
11080 Земун
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
1,951
Александра
Ђорђевић
/
23.845
0
23.845
0
23.845
Редован рад
1,952
Марко
Николић
11000 Београд
590.000
0
590.000
0
590.000
Редован рад
1,953
Горан
Здравковић
нишка баЊа
7.000
0
7.000
0
7.000
Редован рад
1,954
ДЕЈАН
ВАСИЛИЈЕВИЋ
35210 Свилајнац
60.000
0
60.000
0
60.000
Редован рад
1,955
Ивана
Јовановић
18400 Прокупље
3.500
0
3.500
0
3.500
Редован рад
1,956
илија
гргић
будисава
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,957
Драган
Бранковић
35211 Седларе
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,958
Игор
Андонов
17501 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,959
Жељко
Карапанџић
11080 Земун
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
85 од 102
1,960
Марина
Квасни
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,961
Горан
Петровић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,962
Васа
Петровић
/
48.000
0
48.000
0
48.000
Редован рад
1,963
ДЕЈАН
ЦВЕЈИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,964
Оливера
Белошевац
/
18.900
0
18.900
0
18.900
Редован рад
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
1,965
Ивана
Митић
11211 Београд Борча
1,966
ЈАСМИНА
ВИДОВИћ
35250 Параћин
32.360
0
32.360
0
32.360
Редован рад
1,967
Бобан
Момировић
плана
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,968
СОЊА
НАТЕВИЋ
11073 НОВИ
БЕОГРАД
567.500
0
567.500
0
567.500
Редован рад
1,969
Јосип
Стрико
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
1,970
САША
БУРМАЗ
36210 Врњачка Бања
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
1,971
Марина
Поповић
12315 Рашанац
19.000
0
19.000
0
19.000
Редован рад
1,972
Зоран
Дујак
11000 Београд
590.000
0
590.000
0
590.000
Редован рад
1,973
МИРОСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ
35254 Поповац
29.256
0
29.256
0
29.256
Редован рад
1,974
Немања
Манчић
11040 Београд Вождовац
510.000
0
510.000
0
510.000
Редован рад
1,975
Дијана
Мишовић
11000 Београд
8.350
0
8.350
0
8.350
Редован рад
1,976
Даринка
Костић
35250 Параћин
1.600
0
1.600
0
1.600
Редован рад
1,977
Далибор
Орсовановић
19210 Бор
42.000
0
42.000
0
42.000
Редован рад
1,978
Милица
Ђорђевић
11307 Болеч
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,979
Младен
Суџук
/
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,980
Винко
Добрић
36300 Нови Пазар
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
575.000
0
575.000
0
575.000
Редован рад
1,981
Трифко
Трифковић
11030 Београд Чукарица
1,982
Зоран
Милосављевић
11300 Смедерево
215.000
0
215.000
0
215.000
Редован рад
1,983
Славиша
Пурић
31320 Нова Варош
6.500
0
6.500
0
6.500
Редован рад
1,984
ДАНИЈЕЛА
РАДОЊИЋ
35250 Параћин
550
0
550
0
550
Редован рад
1,985
Миладин
Пинић
22245 Моровић
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,986
Аранка
Плетл
24000 Суботица
3.600
0
3.600
0
3.600
Редован рад
1,987
ЗОРА
ВУРУНИЋ
21300 Беочин
1.500
0
1.500
0
1.500
Редован рад
1,988
Небојша
Трајковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,989
Глигоријевић
Светислав
/
5.826,24
0
5.826,24
0
5.826,24
Редован рад
1,990
ФРАЊА
ТОТ
21313 Сусек
2.010
0
2.010
0
2.010
Редован рад
86 од 102
1,991
Данка
Ђерић
11090 Београд Раковица
565.000
0
565.000
0
565.000
Редован рад
1,992
НЕНАД
СТОЈКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
1,993
Валерија
Ристеска
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
1,994
Жељко
Јоветић
11500 Обреновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
1,995
Душан
Јевтић
11000 Београд
322.500
0
322.500
0
322.500
Редован рад
1,996
зоран
Митровић-београд
београд
34.000
0
34.000
0
34.000
Редован рад
1,997
ГОРАН
МИЛојевић
35250 Параћин
26.960
0
26.960
0
26.960
Редован рад
1,998
Андреј
Белингар
11000 Београд
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
1,999
Катарина
Периц
12314 В.село
27.000
0
27.000
0
27.000
Редован рад
11060 Београд Палилула
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
2,000
Слободан
Крстић
2,001
Слађана
Стојановић
алексинац
7.500
0
7.500
0
7.500
Редован рад
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
2,002
Александар
Митић
18110 Насеље
Никола Тесла
2,003
Милан
Липовац
11080 Земун
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
2,004
КРИСТИНА
ПЕРИЋ
35250 Параћин
30.780
0
30.780
0
30.780
Редован рад
2,005
ДУШАН
ИЛИЋ
35250 Параћин
671
0
671
0
671
Редован рад
2,006
Никола
Балажевић
24000 Суботица
5.580
0
5.580
0
5.580
Редован рад
2,007
Славко
Параћ
24000 Суботица
115.350
0
115.350
0
115.350
Редован рад
2,008
ИВАНА
БЛАГОЈЕВић
35250 Параћин
8.940
0
8.940
0
8.940
Редован рад
2,009
ВЕРА
ПАЈИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,010
бранислава
маравић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,011
ВЕСНА
ПАРЕЗАНОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,012
НЕНАД
АТАНАСКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,013
Саша
Сремчевић
11500 Обреновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
2,014
Оливера
Раднић
24000 Суботица
15.600
0
15.600
0
15.600
Редован рад
2,015
ГОРАН
КОСТИЋ
12220 Велико
Градиште
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,016
ИВАНА
ТАДИЋ
31000 Ужице
67.750
0
67.750
0
67.750
Редован рад
2,017
Драган
Квекић
/
4.400
0
4.400
0
4.400
Редован рад
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
2,018
АЛЕКСАНДАР
НИШКАНОВИЋ
11040 Београд Вождовац
2,019
Милан
Церовац
11000 Београд
570.000
0
570.000
0
570.000
Редован рад
2,020
Љиљана
Радосављевић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,021
Весна
Цветковић
21000 Нови Сад
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
87 од 102
2,022
Фиданка
Јелача
11400 Младеновац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,023
ивана
марцијуш
змајево
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,024
оливера
шебек
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,025
Богољуб
Живић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,026
АЛЕКСАНДАР
КРСТИЋ
11060 Београд Палилула
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
2,027
ТИЈАНА
НИНКОВ
21000 Нови Сад
12.000
0
12.000
0
12.000
Редован рад
2,028
Снежана
Илић
пландиште
71.000
0
71.000
0
71.000
Редован рад
2,029
ЖИВАН
МИРИЋ
22240 Шид
89.000
0
89.000
0
89.000
Редован рад
2,030
БОРИВОЈЕ
ЈЕВТИЋ
35255 Доња Мутница
30.750
0
30.750
0
30.750
Редован рад
2,031
Јанош
Балинт
23202 Михајлово
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
2,032
Милан
Поповић
18240 Гаџин Хан
3.100
0
3.100
0
3.100
Редован рад
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
2,033
Рима
Соколић
11040 Београд Вождовац
2,034
Немања
Бокић
25220 Црвенка
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,035
Ната
Марковић
21000 Нови Сад
21.000
0
21.000
0
21.000
Редован рад
2,036
Марина
Љубисављевић
16000 Лесковац
12.910
0
12.910
0
12.910
Редован рад
2,037
Михаило
Тодоровић
32252 Прилике
3.000
0
3.000
0
3.000
Редован рад
2,038
Александар
Ћетковић
21000 Нови Сад
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
2,039
СНЕЖАНА
ЈОВИЧИЋ
11000 Београд
13.774
0
13.774
0
13.774
Редован рад
2,040
Тијана
Лазаревић
поповац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,041
Тамаш
Тотх
24430 Ада
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
2,042
Саша
Коцић
11080 Земун
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
2,043
Стеван
Павловић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,044
Зоран
Милетић
15000 Шабац
25.000
0
25.000
0
25.000
Редован рад
45.000
0
45.000
0
45.000
Редован рад
2,045
Ања
Радаковић
11030 Београд Чукарица
2,046
Слободан
Живадиновић
/
1.980
0
1.980
0
1.980
Редован рад
2,047
Зоран
Стојановић
11500 Обреновац
10.000
0
10.000
0
10.000
Редован рад
2,048
Јанко
Радаковић
11050 Београд Звездара
217.000
0
217.000
0
217.000
Редован рад
2,049
Наташа
Костакиев
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,050
Станислав
Ферко
21000 Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,051
радмила
Анкић
кучево
985
0
985
0
985
Редован рад
2,052
Сузана
Жугић
34220 Лапово
2.500
0
2.500
0
2.500
Редован рад
88 од 102
2,053
Сузана
Михајловић
доЊа мутница
13.507,5
0
13.507,5
0
13.507,5
Редован рад
2,054
Саша
Динић
зајечар
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,055
Александар
Ничић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,056
ЗОРИЦА
БОДИРОГА
35250 Параћин
30.080
0
30.080
0
30.080
Редован рад
2,057
НЕНАД
СТОЈИЋ
11211 Београд Борча
300.000
0
300.000
0
300.000
Редован рад
2,058
МАРКО
СТОШИЋ
35250 Параћин
2.160
0
2.160
0
2.160
Редован рад
2,059
Бојана
Белчевић
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,060
Сава
Свирчевић
21300 Беочин
6.000
0
6.000
0
6.000
Редован рад
2,061
Марија
Леловић
београд
29.900
0
29.900
0
29.900
Редован рад
18.500
0
18.500
0
18.500
Редован рад
2,062
Михајло
Јовановић
19220 Доњи
Милановац
2,063
Милош
Катић
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,064
Бранислав
Икић
11400 Младеновац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
2,065
золтан
борбаш
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,066
Горан
Арсић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,067
Вукица
Васић
12000 Пожаревац
70.000
0
70.000
0
70.000
Редован рад
2,068
Јелена
Малинић
београд
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,069
Радица
Поповић
11221 Београд Кумодраж
580.000
0
580.000
0
580.000
Редован рад
2,070
Марко
Гузина
нови сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,071
Зорица
Николић
лебина
1.680
0
1.680
0
1.680
Редован рад
2,072
ЗОРИЦА
ЈОВАНОВИЋ
35250 Параћин
1.120
0
1.120
0
1.120
Редован рад
2,073
Савка
Милојевић
параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,074
Драган
Тркља
24000 Суботица
100.000
0
100.000
0
100.000
Редован рад
2,075
ЈЕЛЕНА
КОРОЛИЈА
11070 Нови Београд
579.000
0
579.000
0
579.000
Редован рад
2,076
Сања
Рожић
21000 Нови Сад
80.000
0
80.000
0
80.000
Редован рад
2,077
Ненад
ЂурЂевић
11060 Београд Палилула
150.000
0
150.000
0
150.000
Редован рад
2,078
Милош
Пуача
25220 Црвенка
29.500
0
29.500
0
29.500
Редован рад
2,079
Бобан
Здравковић
11320 Велика Плана
23.000
0
23.000
0
23.000
Редован рад
2,080
Александар
Трајковић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,081
Славица
Лончаревић
24000 Суботица
47.000
0
47.000
0
47.000
Редован рад
2,082
Зоран
Ивковић
11320 Велика Плана
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
2,083
Јасминка
Прокић
11400 Младеновац
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
89 од 102
2,084
СЛАВИЦА
НЕЖИЋ
21239 Ђурђево
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
2,085
Александра
Арсенин
21400 Бачка Паланка
10.500
0
10.500
0
10.500
Редован рад
2,086
РАДОМИР
САВИћ
35250 Параћин
663
0
663
0
663
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
2,087
Ивана
Танацковић
11210 Београд Крњача
2,088
Дарко
Петровић
11306 Гроцка
4.000
0
4.000
0
4.000
Редован рад
2,089
марина
Васић Прелић
београд
400.000
0
400.000
0
400.000
Редован рад
2,090
Саша
Станковић
35250 Параћин
2.560
0
2.560
0
2.560
Редован рад
29.000
0
29.000
0
29.000
Редован рад
2,091
Јован
Анђелковић
11030 Београд Чукарица
2,092
Јанко
Вукотић
11040 Београд Вождовац
587.000
0
587.000
0
587.000
Редован рад
2,093
Дејан
Чокић
11409 Ковачевац
15.000
0
15.000
0
15.000
Редован рад
2,094
Сава
Јерковић
11080 Земун
600.000
0
600.000
0
600.000
Редован рад
2,095
Зоран
Стошић
17000 Врање
5.000
0
5.000
0
5.000
Редован рад
2,096
Драгица
Маравић
21000 Нови Сад
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,097
Иван
Анђеловић
19210 Бор
43.750
0
43.750
0
43.750
Редован рад
2,098
Јелена
Бељкаш
25230 Кула
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,099
Славица
Андрић
15221 Свилеува
17.000
0
17.000
0
17.000
Редован рад
2,100
Мирољуб
Лазаревић
12306 Велико Лаоле
20.000
0
20.000
0
20.000
Редован рад
2,101
ДУШИЦА
ИВАНКОВИЋ
35250 Параћин
30.000
0
30.000
0
30.000
Редован рад
2,102
ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ
35250 Параћин
2.707,2
0
2.707,2
0
2.707,2
Редован рад
2,103
Жељко
Црногорац
26340 Бела Црква
50.000
0
50.000
0
50.000
Редован рад
2,104
Александар
Јовановић
11090 Београд Раковица
585.000
0
585.000
0
585.000
Редован рад
2,105
МАРИНА
МИЛОЈЕВИЋ
35210 Свилајнац
40.000
0
40.000
0
40.000
Редован рад
2,106
Илија
Ћосић
/
4.139
0
4.139
0
4.139
Редован рад
3. Укупно
127.763.312,68
+ 4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту
I
Укупан износ
новчаних прилога
II
Укупан износ
неновчаног
прилога
III
Укупна вредност
давања (I+II)
Намена прилога
Ред. бр.
Назив даваоца прилога
Седиште даваоца
прилога
1
Адвокат Александар
Тодоровић
50.000
0
50.000,00
Изборна кампања
2
Адвокат Александар
Тодоровић
25.000
0
25.000,00
Изборна кампања
3
ТЕХНИКУС ДОО
Велико Градиште
0
22.000
22.000,00
Изборна кампања
Напомена
90 од 102
4
"Манџа Саша"
Трстеник
100.000
0
100.000,00
Изборна кампања
5
BUS GROUND
HANDLING DOO PALIĆ
ПАЛИЋ
2.535.000
0
2.535.000,00
Изборна кампања
6
METROPOLIT DOO
СУБОТИЦА
400.000
0
400.000,00
Изборна кампања
7
INTELCON DOO
БЕОГРАД
5.000.000
0
5.000.000,00
Изборна кампања
8
STZR Cuca
Jakovo
17.700
0
17.700,00
Изборна кампања
9
EURO M-IZGRADNJA d.
o.o.
Смедерево
50.000
0
50.000,00
Изборна кампања
10
Милкоп ДОО
Рашка
50.000
0
50.000,00
Изборна кампања
11
"IQF" Предузеће за
производњу и прераду
воћа доо Пожега
Пожега
100.000
0
100.000,00
Изборна кампања
12
Адвокат Бранислав
Кундаковић
Панчево
50.000
0
50.000,00
Изборна кампања
13
ЗОГО Д.О.О.
Београд, Младеновац
100.000
0
100.000,00
Изборна кампања
14
ББ ЕЛЕКТРИК
ЛАЈКОВАЦ
10.000
0
10.000,00
Изборна кампања
15
АУТОПРЕВОЗНИЧКА
РОВОКОПАЧКА
РАДЊА
ЈАБУЧЈЕ
50.000
0
50.000,00
Изборна кампања
16
ЛАПРЕССИНГ
ЛАЈКОВАЦ
130.000
0
130.000,00
Изборна кампања
17
Занатско трговинско
услужна радња "Боћо"
Краљево
220.000
0
220.000,00
Изборна кампања
18
Studio Illusion
Шабац
0
200.000
200.000,00
Изборна кампања
19
Мењачница "Classic 2"
Kovačica
200.000
0
200.000,00
Изборна кампања
20
ДОО "METALMANIA"
Кањижа
Кањижа
0
30.000
30.000,00
Изборна кампања
21
Rollo Teh d.o.o
Јагодина
20.000
0
20.000,00
Изборна кампања
22
Poljotrade
Novi Karlovci
200.000
0
200.000,00
Изборна кампања
23
"family press" doo
Крагујевац
0
112.000
112.000,00
Изборна кампања
24
Агенција "Sound
engineering"
Крагујевац
0
20.000
20.000,00
Изборна кампања
25
Либертас Ивањица д.о.
о.
Ивањица
70.000
0
70.000,00
Изборна кампања
26
Дамм
Појате
5.000
0
5.000,00
Изборна кампања
27
"АТОЛ" Д.О.О. Чачак
Чачак
10.000
0
10.000,00
Изборна кампања
28
GR & RN D.O.O .
Београд
0
80.280
80.280,00
Изборна кампања
29
MONARH D.O.O.
Београд -Младеновац
650.000
0
650.000,00
Изборна кампања
30
DAN STUDIO D.O.O.
Београд
100.000
0
100.000,00
Изборна кампања
31
A4A INŽENJERING D.
O.O.
Београд
440.000
0
440.000,00
Изборна кампања
32
Генецом Д.О.О.
Александровац
200.000
0
200.000,00
Изборна кампања
33
Protecta group
Beograd
2.000.000
0
2.000.000,00
Изборна кампања
91 од 102
34
RRC doo
Beograd
4.000.000
0
4.000.000,00
Изборна кампања
35
Oranice doo
Kragujevac
7.500.000
0
7.500.000,00
Изборна кампања
36
Alfa Sorb doo
Vladimirci
7.500.000
0
7.500.000,00
Изборна кампања
37
Uljarica 33
Negotin
7.500.000
0
7.500.000,00
Изборна кампања
38
Advokat Goran
Avramović
Čačak
30.000
0
30.000,00
Изборна кампања
39
hemiks doo
velika plana
100.000
0
100.000,00
Редован рад
-
40
superior doo
velika plana
150.000
0
150.000,00
Редован рад
-
41
atel kovin društvo sa
ograničenom
odgovornošću za
građevinarstvo i trgovinu
kovin
150.000
0
150.000,00
Редован рад
-
42
NORD UNION
beograd
370.000
0
370.000,00
Редован рад
-
43
ROLLO TEH D.O.O
JAGODINA
Jagodina
30.000
0
30.000,00
Редован рад
-
44
NK TEAM TRADE D.O.
O.
NOVI SAD
1.200.000
0
1.200.000,00
Редован рад
-
45
MILINKOVIĆ-KOP D.O.
O.
LEDINCI
6.000.000
0
6.000.000,00
Редован рад
-
46
STEGRA PROMO D.O.
O.
NOVI SAD
2.000.000
0
2.000.000,00
Редован рад
-
47
EWE COMP D.O.O.
Beograd
135.917,15
0
135.917,15
Редован рад
-
48
BORAC H and h AD
KULA
KULA
25.375
0
25.375,00
Редован рад
-
49
STR BUREGDZINICA
KIKINDA
5.000.000
0
5.000.000,00
Редован рад
-
50
aleksandar todorović Firma!!!
beograd
100.000
0
100.000,00
Редован рад
-
51
PROSCOM D.O.O.
Beograd
2.144.000
0
2.144.000,00
Редован рад
-
52
PROTECTA GROUP D.
O.O.
Beograd-Vračar
500.000
0
500.000,00
Редован рад
-
53
Advokat Siniša Nikolic
Beograd
100.000
0
100.000,00
Редован рад
-
54
samostalan menjačnica
d2 milan žunić
preduzetnik
beograd
400.000
0
400.000,00
Редован рад
-
55
LAND GROUP D.O.O.
Beograd
820.000
0
820.000,00
Редован рад
-
56
sunce 1 str
staro selo
3.000
0
3.000,00
Редован рад
-
57
PEKARA VEGA D.O.O.
Kragujevac
450.000
0
450.000,00
Редован рад
-
58
ZTR FOODY
Pančevo
150.000
0
150.000,00
Редован рад
-
59
Студио С and М д.о.о
Београд, Савски Венац
30.000
0
30.000,00
Редован рад
-
60
Metal linex
Leštane
24.000
0
24.000,00
Редован рад
4. Укупно
59.659.272,15
+ -
92 од 102
5. Приход од чланарине
Ред. бр.
Укалкулисана чланарина
Наплаћена чланарина
1
0
71.529.400
5. Укупно
0,00
71.529.400,00
Напомена
71,529,400
+ 6. Приходи од имовине политичког субјекта
Ред. бр.
Врста имовине на основу
које се остварује приход
Опис имовине, место и адреса где се имовина
налази
Износ наплаћеног прихода
Име и презиме/Назив корисника
имовине политичког субјекта*
Датум закључења
уговора
Правни основ за стицање
прихода
Напомена
6. Укупно
+ 7. Укупно сви други приходи (у складу са прописима о рачуноводству и ревизији) у
611.766,00
2012 години непоменути у табелама од 1 - 6
III РАСХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
за период 01.01.2012 год. до 31.12.2012 год.
1. Режијски и текући трошкови
I
II
III
IV
V
Трошак закупа простора
Комунални трошкови
Трошкови комуникације
Остали трошкови
Укупно I+II+III+IV
Ред. бр.
Место (општина/град)
1
АДА
145.845,8
4.343,96
23.492,21
200.460,88
374.142,85
Напомена
-
2
АЛЕКСАНДРОВАЦ
241.791
0
131.347,77
158.571,06
531.709,83
-
3
АЛЕКСИНАЦ
161.192
107.260,28
78.423,55
203.341,06
550.216,89
-
4
АЛИБУНАР
0
0
2.184,97
357.072,34
359.257,31
-
5
АПАТИН
333.886
47.334,07
48.870,73
156.076,04
586.166,84
-
6
АРАНЂЕЛОВАЦ
243.009
77.765,56
62.356,33
11.582,2
394.713,09
-
7
АРИЉЕ
0
4.656
10.213,6
68.700,87
83.570,47
-
8
БАБУШНИЦА
241.791
22.992,88
16.165,85
17.973,13
298.922,86
-
9
БАЧ
23.810
7.834,52
59.336,93
674.559,91
765.541,36
-
10
БАЧКА ПАЛАНКА
0
0
26.948,14
290.417,46
317.365,60
-
11
БАЧКА ТОПОЛА
0
0
101.858,93
245.488,3
347.347,23
-
12
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
142.860
51.210,77
28.739,94
220.972,63
443.783,34
-
13
БАЈИНА БАШТА
0
0
54.401,88
129.679,81
184.081,69
-
14
БАРАЈЕВО
0
0
30.297,04
113.556
143.853,04
-
93 од 102
15
БАТОЧИНА
23.810
16.429,15
41.297,25
92.069,6
173.606,00
-
16
БЕЧЕЈ
149.835
89.357,37
76.191,78
379.844,35
695.228,50
-
17
БЕЛА ЦРКВА
0
0
53.113,79
301.903,49
355.017,28
-
18
БЕЛА ПАЛАНКА
0
109.156,23
54.431,89
956.461,39
1.120.049,51
-
19
БЕОЧИН
0
67.457,44
134.762,75
131.176,07
333.396,26
-
20
БОГАТИЋ
0
0
32.529,96
150.573,33
183.103,29
-
21
БОЈНИК
168.309
7.984,51
32.890,68
76.615
285.799,19
-
22
БОЉЕВАЦ
18.296
99.972,35
72.458,51
177.074,04
367.800,90
-
23
БОР
231.327,2
36.535,72
100.843,25
47.530
416.236,17
-
24
БОСИЛЕГРАД
114.288
0
124.219
34.785
273.292,00
-
25
БРУС
150.317
16.100
27.179,32
42.498,05
236.094,37
-
26
БУЈАНОВАЦ
0
16.065,05
18.747,33
58.820,25
93.632,63
-
27
ЦРНА ТРАВА
0
0
0
0
0,00
-
28
ЧАЧАК
646.637
117.791,47
5.919
839.963,52
1.610.310,99
-
29
ЧАЈЕТИНА
240.765,76
94.853,69
28.132,33
41.866,62
405.618,40
-
30
ЧОКА
81.511
15.489,32
14.290,09
101.375,34
212.665,75
-
31
ЧУКАРИЦА
106.004,16
193.769,29
401.212,63
94.372,51
795.358,59
-
32
ЋИЋЕВАЦ
0
12.542,14
30.601,45
15.720
58.863,59
-
33
ЋУПРИЈА
80.598
54.150,02
100.448,53
143.470,6
378.667,15
-
34
ДЕСПОТОВАЦ
11.700
0
42.277,56
474.138,34
528.115,90
-
35
ДИМИТРОВГРАД
111.852
71.707,17
76.447,31
207.372,14
467.378,62
-
36
ДОЉЕВАЦ
161.192
0
0
13.391,31
174.583,31
-
37
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
112.831
22.918,35
31.335,68
50.290,03
217.375,06
-
38
ГАЏИН ХАН
85.716
25.516,32
14.033,17
19.096
144.361,49
-
39
ГЊИЛАНЕ
171.432
0
0
5.454,5
176.886,50
-
40
ГОЛУБАЦ
142.860
0
27.671,6
20.102,57
190.634,17
-
41
ГОРА
0
0
0
0
0,00
-
42
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
35.713
45.129,75
84.882,9
115.782,2
281.507,85
-
43
БЕОГРАД
8.253.201,32
1.115.279,46
3.535.909,5
104.441.518,27
117.345.908,55
-
44
ГРАЧАНИЦА
0
0
0
0
0,00
-
45
ГРОЦКА
0
0
0
85.931,94
85.931,94
-
94 од 102
46
ГУЧА
0
26.427,89
43.599,78
23.441,25
93.468,92
-
47
ИНЂИЈА
849.022,46
73.788,8
701.830,57
492.851,22
2.117.493,05
-
48
ИРИГ
80.852,3
0
62.085,1
89.250,44
232.187,84
-
49
ИВАЊИЦА
0
0
88.371,78
98.688
187.059,78
-
50
ЈАГОДИНА
0
86.158,2
141.899,18
196.160,76
424.218,14
-
51
КАЊИЖА
242.295
42.792,56
81.423,5
273.041,52
639.552,58
-
52
КИКИНДА
251.391,03
165.759,9
190.694,67
652.324,39
1.260.169,99
-
53
КЛАДОВО
0
0
32.230,04
434.285,31
466.515,35
-
54
КНИЋ
43.700
0
65.014,2
12.791
121.505,20
-
55
КЊАЖЕВАЦ
0
58.611,34
53.337,9
183.572
295.521,24
-
56
КОЦЕЉЕВА
0
0
43.488,16
40.781
84.269,16
-
57
КОСЈЕРИЋ
33.334
51.165,07
17.141,05
24.312,6
125.952,72
-
58
КОСТОЛАЦ
112.026,38
7.421,15
108.590,35
17.280
245.317,88
-
59
КОС.МИТРОВИЦА ПОКР
137.500
0
0
0
137.500,00
-
60
КОС.КАМЕНИЦА
109.070
0
0
0
109.070,00
-
61
КОВАЧИЦА
0
0
73.272,84
669.903,75
743.176,59
-
62
КОВИН
0
72.214,66
66.498,06
98.661,72
237.374,44
-
63
КРАЉЕВО
0
103.891,85
202.553,44
1.106.258,08
1.412.703,37
-
64
КРУПАЊ
72.442
12.540,39
33.255,71
34.183,67
152.421,77
-
65
КРУШЕВАЦ
45.014,6
99.658,75
174.137,43
877.028,13
1.195.838,91
-
66
КУЧЕВО
0
0
30.874,7
78.936,8
109.811,50
-
67
КУЛА
0
90.360
1.096.914,75
98.733,91
1.286.008,66
-
68
КУРШУМЛИЈА
0
0
60.901,84
332.544,29
393.446,13
-
69
ЛАЈКОВАЦ
0
0
58.082,94
198.567,99
256.650,93
-
70
ЛАПОВО
161.129
40.472,25
16.614,36
23.585
241.800,61
-
71
ЛАЗАРЕВАЦ
0
76.202,67
54.320,66
250.872,83
381.396,16
-
72
ЛЕБАНЕ
105.619
13.902,75
65.221,17
16.595
201.337,92
-
73
ЛЕСКОВАЦ
74.120
469.999,6
300.218,81
1.386.837,96
2.231.176,37
-
74
ЛОЗНИЦА
0
86.140,39
85.046,53
649.938,01
821.124,93
-
75
ЉИГ
0
5.708,64
24.646,18
20.864,5
51.219,32
-
76
ЉУБОВИЈА
163.691
0
0
66.533,42
230.224,42
-
95 од 102
77
МАЈДАНПЕК
30.456,69
0
19.226,11
42.458,12
92.140,92
-
78
МАЛИ ИЂОШ
109.462
0
62.329,68
20.236,1
192.027,78
-
79
МАЛИ ЗВОРНИК
5.721,2
23.337,82
50.718,03
34.534,92
114.311,97
-
80
МАЛО ЦРНИЋЕ
0
0
32.433,14
87.551,69
119.984,83
-
81
МЕДВЕЂА
50
0
8.235,12
6.560
14.845,12
-
82
МЕРОШИНА
0
68.744,53
35.993,86
19.355
124.093,39
-
83
МИОНИЦА
202.271,74
0
10.788,74
16.128
229.188,48
-
84
МЛАДЕНОВАЦ
17.852,84
90.087,44
149.284,92
157.648,3
414.873,50
-
85
НЕГОТИН
25.947,56
91.007,06
58.718,91
17.207,28
192.880,81
-
86
НИШ ПАЛИЛУЛА
0
8.869,58
0
3.263
12.132,58
-
87
НИШ ПАНТЕЛЕЈ
428.568
29.113,01
9.652,16
5.153,43
472.486,60
-
88
НОВА ЦРЊА
85.464,67
0
62.882,06
45.711,29
194.058,02
-
89
НОВА ВАРОШ
0
0
37.784,71
123.489
161.273,71
-
90
НОВИ БЕЧЕЈ
0
0
42.487,62
116.952,97
159.440,59
-
91
НОВИ БЕОГРАД
86.068,67
252.540,58
252.824,19
193.960,33
785.393,77
-
92
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
0
6.098,11
52.666,94
236.845
295.610,05
-
93
НОВИ ПАЗАР
322.387
45.718,6
51.451,22
112.542,57
532.099,39
-
94
ОЏАЦИ
0
0
46.083,48
131.469
177.552,48
-
95
ОПОВО
16.443,09
0
5.420,25
67.465
89.328,34
-
96
ОСЕЧИНА
161.192
0
0
15.222,5
176.414,50
-
97
ПАЛИЛУЛА
63.128,14
124.759,23
390.003,89
198.112,3
776.003,56
-
98
ПАРАЋИН
5.055,56
105.490,52
1.267.930,05
815.822,83
2.194.298,96
-
99
ПЕЋИНЦИ
0
0
48.410,86
114.343,41
162.754,27
-
100
ПЕТРОВАЦ
222.885
194.531,83
62.644,81
300.785,03
780.846,67
-
101
ПИРОТ
145.341
80.534,14
109.620,41
455.690,42
791.185,97
-
102
ПЛАНДИШТЕ
0
0
80.134
188.644,96
268.778,96
-
103
ПОЖЕГА
0
0
50.053,07
133.984,9
184.037,97
-
104
ПРЕШЕВО
40.000
0
0
24.557
64.557,00
-
105
ПРИБОЈ
97.200
0
42.350,12
162.157,45
301.707,57
-
106
ПРИЈЕПОЉЕ
67.298
29.984,75
61.822,64
265.076,5
424.181,89
-
107
ПРОКУПЉЕ
0
54.111,49
121.926,47
281.098,93
457.136,89
-
96 од 102
108
РАЧА
157.203
16.232,58
28.974,9
23.485,31
225.895,79
-
109
РАКОВИЦА
82.689,55
0
46.574,73
130.024,77
259.289,05
-
110
РАШКА
39.555,93
29.130,18
70.881,54
196.909,14
336.476,79
-
111
РАЖАЊ
96.717
8.400
0
38.772,7
143.889,70
-
112
РЕКОВАЦ
170.236
29.605,52
43.155,34
23.256
266.252,86
-
113
РУМА
50.130
0
168.576,79
367.670,91
586.377,70
-
114
САВСКИ ВЕНАЦ
59.704,89
153.731,27
124.743,26
331.942,64
670.122,06
-
115
СЕЧАЊ
0
0
44.033,1
31.948,04
75.981,14
-
116
СЕНТА
2.060
0
0
546.487,33
548.547,33
-
117
СЈЕНИЦА
85.118
47.965,82
0
50.577,05
183.660,87
-
118
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
0
25.024,43
31.486,12
203.419,5
259.930,05
-
119
СОКОБАЊА
0
2.500
25.170,51
92.141,1
119.811,61
-
120
СРБОБРАН
0
0
51.003,34
40.622,21
91.625,55
-
121
СРЕМ.КАРЛОВЦИ
285.714
10.971,54
7.652,7
44.286
348.624,24
-
122
СТАРА ПАЗОВА
0
0
201.208,16
322.740,58
523.948,74
-
123
СТАРИ ГРАД
35.227,59
240.161,28
103.328,53
18.472,79
397.190,19
-
124
СУРЧИН
60.000
0
162.703,07
351.250,94
573.954,01
-
125
СУРДУЛИЦА
15.090,82
10.935,74
57.416,7
215.303,75
298.747,01
-
126
СВИЛАЈНАЦ
432.466,75
0
78.492,08
386.220,17
897.179,00
-
127
СВРЉИГ
113.107
53.940,57
27.149,77
109.626,6
303.823,94
-
128
ШАБАЦ
776.428,86
199.197,29
261.934,1
1.855.929,49
3.093.489,74
-
129
ШИД
9.524
47.090,47
158.439,3
409.073,59
624.127,36
-
130
ТЕМЕРИН
128.731
63.485,28
76.354,57
101.858,63
370.429,48
-
131
ТИТЕЛ
65.000
29.554,4
24.676,76
34.524,2
153.755,36
-
132
ТОПОЛА
322.387
15.316,4
54.188,34
166.933,64
558.825,38
-
133
ТРГОВИСТЕ
71.424
0
0
6.326,59
77.750,59
-
134
ТРСТЕНИК
0
0
64.166,96
152.239,25
216.406,21
-
135
ТУТИН
48.000
0
4.549
6.389
58.938,00
-
136
УБ
0
0
45.075,7
602.850,32
647.926,02
-
137
УШЋЕ
128.957
0
0
2.340
131.297,00
-
138
ВАРВАРИН
0
10.000
37.764,31
42.312,6
90.076,91
-
97 од 102
139
ВЕЛИКА ПЛАНА
364.692
69.622,47
109.366,78
211.190,34
754.871,59
-
140
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
153.686
76.166,9
70.743,82
85.617,04
386.213,76
-
141
ВЛАДИЧИН ХАН
0
20.736,88
23.251,62
224.265,64
268.254,14
-
142
ВЛАДИМИРЦИ
0
0
60.532,43
77.894,96
138.427,39
-
143
ВЛАСОТИНЦЕ
0
0
36.439,05
236.607,47
273.046,52
-
144
ВОЖДОВАЦ
0
0
0
1.755
1.755,00
-
145
ВРАЧАР
213.991,84
626.591,74
1.109.702,71
532.073,3
2.482.359,59
-
146
ВРАЊСКА БАЊА
119.809
9.000
17.357
18.957,5
165.123,50
-
147
ВРБАС
85.200
0
108.969,93
250.608,55
444.778,48
-
148
ВРЊАЧКА БАЊА
87.500
39.102,15
44.072,26
521.030,6
691.705,01
-
149
ВРШАЦ
0
127.967,82
195.264,71
473.291,54
796.524,07
-
150
ЗЕМУН
0
0
0
113.609,86
113.609,86
-
151
ЗРЕЊАНИН
44.122,51
1.084,8
240.719,83
1.329.317,39
1.615.244,53
-
152
ЖАБАЉ
0
0
174.247,81
221.811,53
396.059,34
-
153
ЖАБАРИ
0
18.089,92
4.923,9
65.418,65
88.432,47
-
154
ЖАГУБИЦА
97.207
23.000
2.965
16.157,5
139.329,50
-
155
ЖИТИСТЕ
0
0
49.290,84
115.656,97
164.947,81
-
156
ЖИТОРАЂА
0
1.824,79
14.722,75
23.948,15
40.495,69
-
157
ЗВЕЧАН
0
0
0
630
630,00
-
158
ЗВЕЗДАРА
432.437,62
36.998,41
475.132,53
391.826,64
1.336.395,20
-
159
ПОКРАЈИНСКИ ВОЈВОДИНА
189.537,29
1.223.199,3
17.982.474,1
44.808.503,27
64.203.713,96
-
160
ПОЖАРЕВАЦ
15.600
135.264,73
225.347,04
2.967.697,98
3.343.909,75
-
161
СУБОТИЦА
0
167.243,29
427.454,25
12.880.900,81
13.475.598,35
-
162
С. МИТРОВИЦА
0
66.589,24
155.706,51
1.451.848,63
1.674.144,38
-
163
ГО НОВИ САД
454.391,94
753.460,96
2.714.493,46
19.610.032,32
23.532.378,68
-
164
НИШ
410.748,25
443.004,1
183.285,49
2.493.062,63
3.530.100,47
-
165
НИШКА БАЊА
0
23.092,76
0
620
23.712,76
-
166
БЛАЦЕ
122.250
6.700
58.548,28
110.117,79
297.616,07
-
167
КРАГУЈЕВАЦ
3.500
321.233,44
403.114,43
1.779.814,82
2.507.662,69
-
168
ПАНЧЕВО
0
115.799,34
132.000,45
2.678.487,27
2.926.287,06
-
169
ОБРЕНОВАЦ
0
125.015,38
312.843,5
616.301,81
1.054.160,69
-
98 од 102
170
СОПОТ
0
40.473,38
11.895,51
22.493
74.861,89
-
171
СОМБОР
136.000
0
174.836,76
2.655.457,79
2.966.294,55
-
172
УЖИЦЕ
0
6.922,93
280.722,05
995.640,1
1.283.285,08
-
173
СМЕДЕРЕВО
51.075,07
0
209.917,29
3.875.081,08
4.136.073,44
-
174
ВАЉЕВО
116.823,95
91.775
140.299,84
827.245,27
1.176.144,06
-
175
ВРАЊЕ
517.323,16
85.861,62
118.153,48
1.214.099,25
1.935.437,51
-
176
ЗАЈЕЧАР
0
108.687,76
99.780,34
1.161.603,76
1.370.071,86
-
177
ЦЕНТРАЛА ДС
3.161.492,13
2.192.586,39
23.008.597,06
768.285.620,27
796.648.295,85
-
1. Укупно
1.110.021.539,01
+ 2. Трошкови рекламног материјала и публикација
Ред. бр.
I
II
III
Дизајн и израда материјала
Штампа материјала
Дистрибуција материјала
Врста рекламног материјала
Укупно I+II+III
1
Плакати
5.003.776,51
5.129.795,19
53.000,64
10.186.572,34
2
Брошуре
53.336
2.302.036,06
0
2.355.372,06
3
Публикације
60.000
152.900
0
212.900,00
4
Билборди
6.535.264,65
4.957.139,37
57.674.393,72
69.166.797,74
5
Леци
409.215,64
12.206.571,24
0
12.615.786,88
6
Друго
9.840.901,56
24.561.385,91
735.394,76
35.137.682,23
2. Укупно
Напомена
129.675.111,25
+ 3. Трошкови јавних догађаја
I
II
III
IV
V
Закуп простора
Организација
Техничка припрема
Путни трошкови
Остало
Укупно
I+II+III+IV+V
Ред. бр.
Врста јавног догађаја
1
Страначки конвенција
3.973.554,66
1.891.363,07
5.564.337,21
6.976.061,62
0
18.405.316,56
2
Изборна конвенција
4.023.626,2
2.611.635
2.044.850,87
7.037.277,37
0
15.717.389,44
3
Митинг
111.240
4.863.581,22
5.281.013,99
1.856.471,01
0
12.112.306,22
4
Трибина
0
0
0
0
0
0,00
5
Конференција за штампу
247.680,02
444.174,01
68.824
0
0
760.678,03
6
Други типови јавних догађаја
658.648
2.055.850,3
1.988.998,27
139.471
0
4.842.967,57
Напомена
99 од 102
3. Укупно
51.838.657,82
+ 4. Зараде
Ред. бр.
Обавезе по основу зарада
(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)
Обавеза по основу ауторских хонорара
(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)
Обавезе по основу уговора о делу
(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)
1
110.376.773,58
45.181
361.440
4. Укупно
110.376.773,58
45.181,00
361.440,00
Напомена
110.783.394,58
+ 5. Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и радa са чланством
Ред. бр.
Врста активности
Износ средстава
1
Стипендије
5.524.424
Регионалне коморе
2.492.455,46
2
Реализација пројкта
3
4
Напомена
16.932.941,71
Остали трошкови
20.950.821,54
5. Укупно
45.900.642,71
+ 6. Укупно сви други трошкови (у складу са прописима о рачуновдству и ревизији) у
32.967.086,52
2012 години непоменути у табелама од 1 - 5
IV ИМОВИНА, КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
на дан 31.12.2012
Врста имовине
A.
АКТИВА
I
СТАЛНА ИМОВИНА
1
Нематеријална улагања
2
Некретнине, постројења и опрема
2.1
Земљиште
2.2
Грађевински објекти
2.3
Пословни простор
2.4
Опрема
2.5
Инвестиционе некретнине
3
Учешће у капиталу задужбина
4
Основна средства у припреми и аванси за основна
средства
Нето вредност на дан 01.01. текуће године
Нето вредност на дан 31.12. текуће године
317.427
216.266,32
20.281.227,47
22.439.155,68
Напомена
100 од 102
5
Остална основна средства непоменута од 1-4
I УКУПНО (1+2+3+4+5)
II
ОБРТНА ИМОВИНА
1
Залихе (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1
Дати аванси за робу
1.2
Дати аванси за услуге
1.3
Остало (књиге, хемијске оловке, упаљачи, беџеви,
привесци итд.)
2
Краткорочна потраживања
3
Готовински еквиваленти и готовина
3.1
Хартије од вредности
3.2
Динарски (пословни) рачуни
3.3
Девизни рачуни
3.4
Благајна
4
Остала пословна имовина непоменута од 1-3
20.598.654,47
22.655.422,00
986.445,25
818.853,32
986.445,25
818.853,32
21.878.104,68
2.803.697,58
23.677.886,49
24.349.377,7
539.991,33
589.476,33
34.752.264,83
490.281.688,22
II УКУПНО (1+2+3+4)
81.834.692,58
518.843.093,15
А. УКУПНО (I+II)
102.433.347,05
541.498.515,15
13.214.412,32
13.429.045,66
11.484.069,23
9.909.534,78
Б.
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
I
Потраживања за изборно јемство
II
Остало
Б. УКУПНО (I+II)
В.
ПАСИВА
I
КАПИТАЛ
II
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
1
Дугорочне обавезе
1.1
Дугорочни кредити
1.2
Остале дугорочне обавезе
2
Краткорочне финансијске обавезе
2.1
Краткорочни кредити
2.2
Обавезе из пословања
2.2.1
Примљени аванси, депозити и кауције
2.2.2
Добављачи у земљи
360.000.000
73.801.929,56
145.031.058,64
3.516.465,26
10.947.969,65
416.470,68
2.180.906,42
II УКУПНО (1+2+3+4)
89.218.934,73
528.069.469,49
В. УКУПНО (I+II)
102.433.347,05
541.498.515,15
2.2.3
Добављачи у иностранству
2.3
Остале краткорочне обавезе
3
Обавезе по основу зарада, ауторских хонорара и
уговора о делу
4
Остале обавезе које су непоменуте од 1-3
101 од 102
Download

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.