Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline za grafički, modni i dizajn enterijera
PRODE
Text
Prezentacija realizovanih aktivnosti za period
Jun - Decembar 2014
Ideja projekta
Razviti laboratoriju koja će
postati lokalni i regionalni centar
za izradu prototipa proizvoda od
različitih
materijala,
poput
kartona, plastike, tekstila, drveta,
kamena, mermera i drugih
materijala.
Opšte informacije
Vrijednost projekta:
Iznos granta:
Trajanje projekta:
384.450,00 Eur
337.700,00 Eur
36 mjeseci
Učesnici
Nosilac projekta: Fakultet za politehniku, UDG
Partneri:
Mašinski fakultet Skoplje;
Fakultet za meĎunarodnu ekonomiju, finansije i biznis;
Montcarton;
Čelebić;
Podrška:
Fakultet za dizajn i multimediju;
Montenegro Biznis Alijansa;
Ključne aktivnosti
•
Uspostavljanje, organizovanje i opremanje profesionalne laboratorije za dizajn proizvoda;
•
Izgradnja kapaciteta, prvenstveno ljudskih resursa, a zatim i mreže kompanija, istraživačkih
centara i sličnih laboratorija, koji će biti u funkciji razvoja PRODE;
•
Osiguranje mobilnosti osoblja angažovanog u laboratoriji u cilju razmjene iskustava i dobrih
praksi;
Glavni rezultati za prvih 6 mjeseci
projekta
•
Uspostavljena upravljačka struktura projekta;
•
Identifikovani akteri (laboratorije, kompanije,
akademski i istraživački centri) relevantni za
razvoj PRODE laboratorije;
•
Identifikovane kritične tačke projekta;
•
Realizovana posjeta slične laboratorije iz
Slovenije;
•
Definisana specifikacija i inicirana procedura
nabavke opreme;
•
Kroz učešće na Miločerskom Razvojnom
Forumu, PRODE projekat je predstavljen široj
akademskoj i poslovnoj zajednici;
•
Praćenje međunarodnih događaja
(konferencije u Barseloni i Dohi);
•
Uspostavljena saradnja sa kompanijama
(Azmont Investments, Porto Montenegro, ING
Montenegro);
•
Učešće na konkursu za idejno rješenje
projekta“Kuća Meda”;
Realizovane
aktivnosti
WP1: Upravljanje
projektom
•
Održan inicijalni sastanak projektnog tima;
•
Uspostavljena upravljačka struktura projekta i definisane procedure;
•
Inicirane aktivnosti na pripremi web sajta za potrebe upravljanja projektom;
•
Mapirani akteri relevantni za razvoj laboratorije i inicirane aktivnosti vezane
za uspostavljanje savjetodavnog odbora laboratorije;
Realizovane
aktivnosti
WP2: Istraživanje tržišta
o prototipovima koji će
biti proizvedeni
•
Iniciran proces kreiranja baze podataka svih aktera relevantnih za razvoj
laboratorije: mapirane su laboratorije koje će služiti kao uzor za razvoj
metodologije rada PRODE laboratorije, relevantne kompanije su mapirane i
posjećene od strane projektnog tima;
•
Inicirano kreiranje upitnika za prikupljanje inputa vezanih za prozivode čiji
prototipovi će biti izrađeni u okviru laboratorije;
•
PRODE tim učestvovao na konkursu za razvoj vizuelnog identiteta projekta “Kuća
Meda”;
•
Predstavnici PRODE laboratorije učestvovali su u 10. Međunarodnoj Fab Lab
konferenciji u Španiji;
•
Realizovane posjete relevantnim kompanijama u okviru kojih su se razmatrale
mogućnosti za saradnju (Azmont Investments- Porto Novi, Porto Montenegro, ING
Montenegro);
Realizovane
aktivnosti
WP3: Uspostavljanje
laboratorije
•
Realizovana radna posjeta Sloveniji, u okviru koje su realizovane posjete
kompanijama koje se bave distribucijom opreme neophodne za PRODE
laboratoriju, kao i laboratorije u kojima je oprema instalirana, kako bi se
obezbijedile relevantne informacije neophodne za proces nabavke
opreme;
•
Napravljena specifikacija opreme i inicirana procedura nabavke;
Realizovane
aktivnosti
WP5: Promotivne
aktivnosti
•
Kreiran koncept vizuelnog identiteta projekta;
•
Uspostavljena saradnja sa regionalnim i međunarodnim partnerima (MoU)Arheološki Biro, Celje, Slovenija, Azmont Investments, Herceg Novi, Crna
Gora;
•
Prode tim je predao 2 naučna rada za Godišnju Istraživačku konferenciju
Qatar Fondacije koja se održava u Dohi (“Recikliranje u dizajnu za održivu
kulturu- Istraživačka i obrazovna filozofija” i “Dizajn za životni ciklusdigitalni dizajn i vernakularna proizvodnja”).
•
Učešće na Miločerskom Razvojnom Forumu- predstavljen projekat,
projektni tim, uspostavljena komunikacija sa predstavnicima privrede,
državnih institucija i akademije, kako na lokalnom tako i međunarodnom
nivou;
•
Predstavnici PRODE projekta učestvovali su na 10. Međunarodnoj Fab Lab
konferenciji u Španiji;
Realizovane
aktivnosti
WP7: Održivost
•
Inicirane aktivnosti na razvoju obrazovnog programa koji će pratiti razvoj
PRODE laboratorije;
•
Realizovana posjeta kompanijama Azmont investments, Porto Montenegro,
ING Montenegro, kao i Fakultetu za tehnologiju i metalurgiju iz Beograda
kao i brojnim kompanijama i sličnim laboratorijama u Sloveniji;
Realizovane
aktivnosti
Odstupanje od inicijalnog
plana
Aktivnosti za
naredni period
U narednom periodu predstoji opremanje PRODE laboratorije, izgradnja
kapaciteta neophodnih za nesmetano funkcionisanje iste, posebno u
domenu ljudskih resursa, a zatim i mreže relevantnih istraživačkih, poslovnih
i akademskih institucija, kao i dizajn prototipa i komercijalizacija prvih
proizvoda.
Hvala na pažnji.
mr Sandra Tinaj
Generalni Menad
Univerzitet Donja Gorica
Download

Laboratorija za dizajn proizvoda, uključijući discipline za grafički