w
w
w
Sadrzaj:
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
Uvod o menjačkim prenosnicima ........................................................................................................ 3
Vrste i klasifikacija menjača i dopunskih menjačkih prenosnika ........................................................ 4
Menjački prenosnici sa nepokretnim osama vratila ............................................................................. 4
(nesinhronizovani i sinhronizovani)................................................................................................. 4
Mehanički komandni mehanizmi menjačkih prenosnika..................................................................... 9
Prinudni komandni sistemi................................................................................................................. 10
Menjački prenosnici sa pokretnim osama vratila ............................................................................... 11
Kontinualni menjači ........................................................................................................................... 12
Frikcioni menjacki prenosnici ............................................................................................................ 13
Dopunski menjacki prenosnici ........................................................................................................... 14
Hidrodinamicki menjaci (hidrodinamicki transformatori) ................................................................. 16
Preimucstvo i nedostaci hidrodinamickih menjaca ............................................................................ 17
Hidromehanicki menjaci .................................................................................................................... 18
Hidrostaticki menjaci ......................................................................................................................... 18
Moguce neispravnosti menjackih prenosnika .................................................................................... 19
Zaključak ............................................................................................................................................ 19
Korišćena literatura ............................................................................................................................ 20
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
s
s
r
r
.
.
dUvod o menjačkim prenosnicima
d
a
a
r
r
i
i
k
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
k
Prenos obrtnog momenta od motora preko glavne spojnice do pogonskih točkova ostvaruje
se preko jednog složenog prenosnog sistema, koji obezbeñuje veći broj pojedinačnih prenosnika. Sa
stanovišta ostvarenja potrebnih izlazno-vučnih karakteristika vozila,najveći značaj meñu njima ima
prenosnik koji obezbeñuje prenos obrtnog momenta sa promenljivim prenosnim odnosom, a koji se
naziva menjački prenosnik. Osnovni zadatak menjačkog prenosnika je da pri prenosu snage izvrši
promenu njenih parametara (obrtnog momenta i broja obrtaja, odnosno ugaone brzine), dovodeći ih
na nivoe koji odgovaraju otporima koji kretači treba da savladaju. Na nekom vozilu moze postojati i
više menjačkih prenosnika, čiji je zajednički zadatak u tome da svojim promenljivim prenosnim
odnosima, pri njihovom uključivanju i isključivanju, omogućavaju ostvarenje što boljih izlaznih
(vučnih) karakteristika vozila.
Svi menjački prenosnici na motornim vozilima mogu se svrstati u dve osnovne grupe:
- glavni menjački prenosnici (menjači)
- dopunski menjački prenosnici (reduktori)
Glavni menjački prenosnici se karakterišu većim mogućnostima promene prenosnih odnosa
i njihov je zadatak da obezbede što bolje izlazne-vučne karakteristike u uobičajenom području
eksploatacije vozila, tako da je na svim vozilima koja ostvaruju pogon od motora sa unutrašnjim
šagorevanjem prisustvo glavnog menjačkog prenosnika u prenosnom sistemu neophodno.
U slučaju kada se od motornog vozila zahtevaju povoljnije izlazne – vučne karakteristike u
relativno širokom domenu promene radnih uslova, tj. relativno veliki odnos najmanjih i najvećih
brzina kretanja, u prenosni sistem se postavlja jedan ili više dopunski menjački prenosnik.
Dopunski menjački prenosnici mogu se rešavati na više načina, odnosno oni su sa različitim
zadacima. Obezbeñenje maksimalnih brzina , odnosno što veće ekonomičnosti postiže se brzinskim
prenosnkom, dok se veća ekonomičnost pri najvećim vučnim silama ili pri najmanjim brzinama
kretanja postiže vučnim prenosnikom.
Radi obezbeñenja što većih sila prijanjanja, koristi se i pogon vozila na više pogonskih
mostova, odnosno na sve točkove, pa se dopunski menjački prenosnik (koji obezbeñuje ovakav
prenos obrtnog momenta) naziva razvodni prenosnik.
Dopunski menjački prenosnici koriste se na vozilima kao prenosnici koji imaju zadatak da
svojim promenljivim prenosnim odnosima povećaju ukupan broj stepeni prenosa koje sam menjač
obezbeñuje. Za dopunske prenosnike ove vrste uobičajen je naziv reduktor.
Menjač (glavni menjački prenosnik) i dopunski menjački prenosnici uglavnom su smešteni
na vozilu odmah iza glavne spojnice, odnsno neposredno uz motor. Meñutim postoje konstrukcije
(naročito kod dopunskih menjačkih prenosnika) u kojima su oni postavljeni i na nekom drugom
mestu (odvojeno od motora i glavne spojnice).
Pored navedenog menjčki prenosnici treba da obezbede:
-jednostavnost promena stepena prenosa,uz što manje sile i po mogućstvu bez prekida
toka sange
- miran i bešuman rad
- jednostavnost, lakoću i sigurnost komandovanja
- bezudarno uključivanje pojedinih stepeni prenosa
- visok stepen korisnog dejstva
- malu težinu i male gabaritne dimenzije.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
r
a
Vrste i klasifikacija menjača i dopunskih
menjačkih prenosnika
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
Na savremenim motornim vozilima menjački prenosnici sa konstrukcijski rešavaju na
veoma različite načine. Sva ta rešenja se mogu svrstati u sledeće grupe menjača:
- mehanički
- hidraulički (mogu biti hidrodinamički i hidrostatički)
- električni
- kombinovani
Mehanički menjački prenosnici ostvaruju prenos obrtnog momenta preko mehaničkih veza,
odnosno odgovarajućih zupčastih mehanizama – zupčastih parova. Ovi prenosnici se danas koriste
na gotovo svim vrstama i kategorijama motornih vozila.
Hidraulički prenosnici ostvaruju prenos obrtnog momenta pomoću tečnog fluida (obično
ulja) , i to bilo njegovom kinetičkom energijom (hidrodinamički) ili potencijalnom (hidrostatički).
Električni menjački prenosnici ostvaruju prenos snage posredstvom električne energije.
Suštinska podela svih menjača može se izvršiti i u odnosu na način promene prenosnih
odnosa, tj. promene obrtnog momenta i broja obrtaja, i to na prenosnike sa stepenastom i sa
kontinualnom promenom , kao i na kombinovane menjače.
U odnosu na osnovni zadatak (obezbeñenje što kvalitetnije funkcije , odnosno što
povoljnijih i ekonomičnijih izlaznih – vučnih karakteristika) stepenasti menjači su najnepovoljniji.
Meñutim, usled nemogućnosti potpunog zadovoljenja svih potrebnih zahteva sa jednim
kontinualnim menjačem , stepenasti menjači su još uvek u najvecoj primeni i pored znatnih
nedostataka. Kombinovanjem stepenastih i kontinualnih menjača dobijaju se tzv. kombinovani
menjači , koji danas predstavljaju najpovoljnije rešenje, mada iz čisto ekonomskih razloga (veći
troškovi u proizvodnji i eksploataciji) još uvek nisu našli širu primenu.
Stepenasti menjači se dele na menjače sa 2,3,4,6 i više stepeni prenosa, a prema
konstrukcijskom rešenju u odnosu na položaj vratila (odnosno osa) razlikuju se menjači sa
nepokretnim osama vratila i sa pokretnim (planetarni menjači) osama vratila. Menjači sa
nepokretnim osama obično se izvode sa dva ili tri vratila.
Po načinu komandovanja dele se na menjače sa prinudnom (ručnom) komandom i
automatskom komandom. Menjači sa automatizovanom komandom mogu da budu
poluautomatizovani (tj.sa smanjenim brojem operacija vozača), delimično automatizovani (tj. samo
na jednom delu prenosnih odnosa) i potpuno automatizovani. Od svih navedenih sistema , još uvek
je u najvećoj primeni sistem prinudnog komandovanja, mada se i automatizovani sistemi sve češće
koriste.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
n
Menjački prenosnici sa nepokretnim
osama vratila
i
m
e
s
.
(nesinhronizovani i sinhronizovani)
w
w
w
e
s
.
ww
w
Stepenasti menjači sa nepokretnim osama vratila (koji se još uvek najčešće koriste na svim
vrstama motornih vozila) mogu se konstrukcijski rešavati na više načina. To zavisi od osnovne
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

3899-Saobracaj-Menjaci