PROSPEKT
Za uvrštenje na berzu akcija
Trinaeste emisije Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
emitovanih ponudom kvalifikovanom investitoru
Vrijednost emisije: 27.772.786,00 KM
Ukupan broj emitovanih akcija: 27.772.786
Nominalna vrijednost po akciji: 1,00 KM
Banja Luka, maj 2014. godine
SADRŽAJ
UVODNI DIO PROSPEKTA
3
ODGOVORNA LICA
3
POTPISI ODGOVORNIH LICA
4
2.
LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA
5
3.
IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE
5
4.
FAKTORI RIZIKA
16
5.
PODACI O EMITENTU
18
6.
PREGLED POSLOVANJA
22
7.
ORGANIZACIONA STRUKTURA
24
8.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
24
9.
POSLOVNI I FINANSIJSKI PREGLED
25
10.
IZVORI SREDSTAVA
28
11.
ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, PATENTI I LICENCE
30
12.
TRENDOVI
30
13.
PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI
31
14.
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
31
15.
LIČNA PRIMANJA I POGODNOSTI
33
16.
PRAKSA UPRAVE
35
17.
ZAPOSLENI
36
18.
VEĆINSKI AKCIONARI
36
19.
TRANSAKCIJE POVEZANIH LICA
37
20.
FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU,
KAO I DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA
39
21.
DODATNE INFORMACIJE
67
22.
ZNAČAJNI UGOVORI
71
23.
INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA
71
24.
DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
71
25.
INFORMACIJE O UDJELIMA
71
RJEŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
72
PRILOZI
72
1.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
2
PROSPEKT
ZA UVRŠTENJE NA BERZU AKCIJA 13. EMISIJE HYPO ALPE- ADRIA - BANK A.D.
BANjA LUKA EMITOVANIH PONUDOM KVALIFIKOVANOM INVESTITORU
UVODNI DIO PROSPEKTA
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj
92/06, 34/09 i 30/12, 59/13 i 108/13) i Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od
vrijednosti (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 60/12 88/13), Hypo Alpe - Adria - Bank a.d.
Banja Luka (u daljem tekstu: ”Emitent” ili ”Banka") dana 27.05.2014. godine objavljuje Prospekt za
uvrštenje na Berzu akcija XIII emisije Banke emitovanih ponudom upućenom kvalifikovanom
investitoru u 2013. godini (u daljem tekstu: ”Prospekt” ili ”Dokument”).
Prospekt za uvrštenje na Berzu akcija XIII emisije Banke emitovanih ponudom upućenom
kvalifikovanom investitoru sačinjen je u skladu sa Minimalnim sadržajem informacija u prospektu
za uvrštenje akcija na berzu ili drugo uređeno javno tržište – dokument o registraciji za akcije koji
je u formi Priloga I propisan Pravilnikom iz prethodnog stava.
Finansijski i drugi podaci u Dokumentu dati su prema zahtjevima iz Priloga I:

za dva poslednja godišnja obračuna koji obuhvataju podatke za 2012. i 2013,

za pozicije gdje se zahtijeva do datuma Dokumenta dati su podaci sa do dana sačinjavanja
Prospekta.
Komisija za hartije od vrijednosti ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka
objavljenih u Prospektu.
1.
ODGOVORNA LICA
1.1.
Lica odgovorna za informacije sadržane u ovom dokumentu
Ime i prezime
Funkcija
Informacije u dijelu Dokumenta
Goran Babić
Direktor Banke
Hijerarhijska odgovornost
Martin Leberle
Izvršni direktor Banke
Hijerarhijska odgovornost
Slavica Vukelić
Interni revizor
Odgovornost po funkciji
Dragana Simović
Tim za upravljanje ljudskim resursima
Tačke: 15.; 17
Aleksandar Ružičić
Odjel upravljanja nekretninama
Tačke: 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3); 20.5,
22
Žaklina Dimitrijević
Odjel računovodstva i izvještavanja
Tačke: 3.; 9.; 8.; 19.; 20 (osim
podtački 20.7, 20.8, 20.9).; 23.; 25.
Zoran Vukelić
Odjel planiranja i kontrole prodaje
Tačke: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,. 11.; 20.9
Melisa Čomor
Služba strateškog i organizacijskog
Tačka: 7.;
razvoja
Tihomir Đekanović
Tim Upravljanja aktivom i pasivom &
Tačka: 10.; 20.5
rizinica
Jadranka Tadić
Odjel finansijskog kotrolinga
Tačke: 12; 13; 20.5, 20.7
Ines Lakić
Sekretar Banke
Tačke: 5.1.5.; 14.1.; 16.1.-16.3.; 18.;
21.;
Ivan Šimić
Odjel za fizička lica i proizvode
Tačka 6.1.1 i 6.1.2
Miško Dakić
Tim pravnih poslova
Tačke: 4; 5.1.1-5.1.4.; 20.5, 20.8.;
21.; 25.
Asmir Đulović
Odjel kontrole rizika
Tačka: 4
Rodoljub Kajganić
Complience tim
Tačke 14.2 i 16.4
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
3
1.2.
Izjava odgovornih lica
Lica odgovorna za informacije sadržane u osnovnom dijelu Dokumenta o registraciji daju sljedeću izjavu:
”Preduzevši sve potrebne mjere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u
Dokumentu o registraciji akcija u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje
bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta”.
POTPISI ODGOVORNIH LICA ZA IZRADU PROSPEKTA
Ime i prezime
Funkcija
Goran Babić
Direktor Banke
Martin Leberle
Izvršni direktor Banke
Slavica Vukelić
Interni revizor
Dragana Simović
Tim za upravljanje ljudskim resursima
Aleksandar Ružičić
Odjel upravljanja nekretninama
Žakllina Dimitrijević
Odjel računovodstva i izvještavanja
Zoran Vukelić
Odjel planiranja i kontrole prodaje
Melisa Čomor
Služba strateškog i organizacijskog
razvoja
Tihomir Đekanović
Tim Upravljanja aktivom i pasivom &
rizinica
Jadranka Tadić
Odjel finansijskog kotrolinga
Ines Lakić
Sekretar Banke
Ivan Šimić
Odjel za fizička lica i proizvode
Miško Dakić
Tim pravnih poslova
Asmir Đulović
Odjel kontrole rizika
Rodoljub Kajganić
Complience tim
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
Potpis
4
2.
LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA
2.1.
Poslovno ime lica
Reviziju finansijskih izvještaja za 2012. i 2013. godinu koji su prikazani
koje je odgovorno za
u ovom dokumentu izvršio je nezavisni eksterni revizor:
reviziju finansijskih izvještaja za period obuhvaćen ”Deloitte” d.o.o. Banja Luka
prikazanim
finansijskim Braće Mažar i majke Marije 58 i 60,
informacijama i njegov 78 000 Banja Luka
status u Banci
Eksterni revizor Banke je nezavisno pravno lice. Banka angažuje
eksternog revizora za reviziju finansijskih izještaja na osnovu odluke
Nadzornog odbora koja se donosi na prijedlog Odbora za reviziju Banke
u skladu sa Zakonom o bankama RS i uz odobrenje Agencije za
bankarstvo RS.
2.2. Promjene ili otkazi
licima odgovornim za
reviziju finansijskih izvještaja
u
periodu
koji
obuhvata
prikazane
finansijske informacije
U periodu koji obuhvataju prikazane finansijske informacije nije bilo
promjena i otkaza angažovanom pravnom licu koje je odgovorno za
reviziju finansijskih izvještaja.
Nadzorni odbor Banke je dana 25.10.2013. godine donio odluku o
angažovanju ”Deloitte” d.o.o. Banja Luka za nezavisnog eksternog
revizora Banke za 2014. godinu
3.
IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE
3.1.
Izabrane uporedne finansijske informacije o emitentu, za 2012. i 2013. godinu prikazani su u
donjoj tabeli
Stavka
31.12.2012
31.12.2013
1. Likvidnost
1.a. Novčana sredstva/Ukupna Imovina
21,27%
25,06%
1.b. Likvidna Imovina/Ukupna Imovina
22,67%
26,86%
1.c. Likvidna Imovina/Ukupni Depoziti
31,16%
38,38%
2.a. Ukupni Kapital
242.002
200.732
2.a. Adekvatnost kapitala (na Ukupnu Imovi u)
17,14%
20,21%
3.a. Rezerviranja za potenc.gub./Potraživanja od komit.
7.9%
15.9%
3.b. Rezerviranja za potenc.gubitke / Ukupna Imovina
6.2%
12.7
3.a. Neto Kamatni Prihod/Prosječna Ukupna Imovna
3,43%
3,70%
3.b. Kamatni Prihod / Kamatonosna Aktiva
7,63%
8,04%
3.c. Kamatni Prihod / Potraživanja od Komitenata
8,13%
8,72%
3.d. Neto Kamatni Prihod/Bruto Kamatni Prihod
58,28%
62,96%
3.e. Kamatni Trošak / Kamatonosna Pasiva
3,08%
2,75%
3.f. Kamatni trošak/ukupni Depoziti
3,38%
3,11%
3.g. Neto Prihod od Naknada/Potraživanja od Komitentta
1,19%
1,58%
2. Kapital
3. Kvalitet Aktive
3. Profitabilnost
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
5
21,58%
154,20%
3.i. Ukupna Imovina/Broj Zaposlenih
2.400
2.284
3.j. Troškovi Osoblja/Broj Zaposlenih
25
31
3.k. Administrativni Troškovi i Amortizacija/Broj Zaposlenih
37
52
3.l. Povrat Vlastitog Kapitala (ROE)
3,92%
-33,25%
3.m. Povrat na Prosječnu Ukupnu Imovinu (ROA)
0,68%
-5,68%
3.h. Trošak Rezerviranja/Ukupni Operativni Prihod
4. Efikasnost
62,14%
95,05%
4.a. Odnos Operat. Troškova i Operat. Prihoda (C R)
Izvor: Izvještaj Odjela Finansijskog kontrolinga koji se dostavlja HAA Grupi – koji nije predmet revidiranja,
3.2.
Prikaz uporednih finansijskih pokazatelja za 2012 i 2013. godinu
U izabranim finansijskim informacijama dati su pojedinačni (nekonsolidovani) finansijski izvještaji
koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i prema
propisima dostavljaju APIF-u i objavljuju na internet stranici Banjalučke berza a.d. Banja Luka.
U nekonsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju (nekonsolidovani bilans stanja) prikazani
su neto iznosi u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu sa stanjem na dan
31.12.2013. godine i 31.12.2012. godine
3
Neto
31.12.2013.
4
Neto
31.12.2012.
5
A. TEKUĆA SREDSTVA
(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)
0 0 1
1.121.127.238
1.336.829.254
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i
potraživanja iz operativnog poslovanja ( 003 do 007)
0 0 2
61.257.340
57.657.407
000 do 009
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti
0 0 3
15.888.839
16.174.194
030 do 039
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti
0 0 4
4.692.086
2.952.470
050 do 059
v) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti
0 0 5
39.188.521
37.240.597
070 i 071
090 do 099
g) Zlato i ostali plemeniti metali
d) Ostala potraživanja u stranoj vauti
0 0 6
0 0 7
0
1.487.894
0
1.290.146
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti ( 009+ 010)
0 0 8
234.061.611
233.339.822
010 do 019
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti
0 0 9
234.061.611
233.339.822
060 do 069
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti
0 1 0
0
0
02 i 08
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja ( 012+013)
0 1 1
7.602.537
5.400.359
020 do 029
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja u domćoj avluti
0 1 2
7.487.409
4.572.616
080 do 089
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti
0 1 3
115.128
827.743
10, 11 i 20
4. Dati krediti i depoziti ( 015 i 017)
0 1 4
613.199.934
804.766.367
100 do 109
a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti
0 1 5
64.215.319
114.461.730
Grupa
računa, račun
P O Z I C I J A
2
1
Oznaka
za AOP
AKTIVA
00,03,05,07 i
09
01 i 06
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
6
112 do 119
b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom rizika u
domaćoj valuti
0 1 6
542.363.750
677.482.382
200 do 209
12,13, i 22
120 do 129
c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti
5. Hartije od vrijednosti ( 019 do 021)
a) HOV u domaćoj valuti
0 1 7
0 1 8
0 1 9
6.620.865
21.051.463
20.696.047
12.822.255
19.576.453
19.205.946
130 do 139
b) HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj
valuti
0 2 0
0
0
220 do 229
v) HOV u stranoj valuti
0 2 1
355.416
370.507
6. Ostali plasmani i AVR ( 023 do 029 )
0 2 2
181.353.017
215.937.997
150 do 159
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti
0 2 3
126.592
160.694
160 do 169
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u
domaćoj vluti
0 2 4
0
0
180 do 189
v) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća dugoročnih
plasamana u domaćoj valuti
0 2 5
176.399.663
208.811.958
190 do 199
250 do 259
g) AVR u domaćoj valuti
d) Ostali plasamni u stranoj valuti
0 2 6
0 2 7
3.807.121
0
4.568.295
0
280 do 289
đ) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća dugoročnih
plasamana u stranoj valuti
0 2 8
805.113
2.192.699
290 do 299
e) AVR u stranoj valuti
0 2 9
214.528
204.351
320 do 325,
dio 329
7. Zalihe
0 3 0
2.601.336
150.849
8. Stalna sredstava namijenjena prodaji
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja
10. Ostala sredstva
11. Akontacioni porez na dodatu vrijednost
B. STALNA SRESTVA (036+041+047)
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
52.881.438
0
0
0
0
62.242.970
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine ( 037 do
040)
0 3 6
39.414.036
48.749.534
300 do
303,306, dio
309
a) Osnovana srestava u vlasništvu banke
0 3 7
36.010.975
44.733.339
304, dio 309
b) Ulaganja u nekretnine
0 3 8
2.572.695
3.502.543
305, dio 309
v) Osnovana sredstva uzeta u finansijski lizing
0 3 9
0
0
307 i 308
31
310
311, dio 319
g) Avansi i osnovna sredstva u pripremi
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
a) Goodwill
b) Ulaganja u razvoj
0
0
0
0
0
1
2
3
830.366
11.461.286
0
0
513.652
13.307.094
0
0
314, dio 319
v) Nematerijalna sredstva uzeta u finnsijski lizing
0 4 4
0
0
312,313, dio
319
g) Ostala nematerijalna sredstva
0 4 5
11.387.238
13.307.094
d) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
0 4 6
74.048
0
3. Odložena poreska sredstva
V. POSLOVNA AKTIVA ( 001+ 035)
0 4 7
0 4 8
2.006.116
1.174.008.676
186.342
1.399.072.224
G. VANBILANSNA AKTIVA
0 4 9
73.002.858
112.165.066
D. UKUPNA AKTIVA (048+049)
0 5 0
1.247.011.534
1.511.237.290
15 do 19,28 i
29
350
351
352 i 359
360 i 369
30
317 i 318
37
90 do 93
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
7
1
3
2
4
5
PASIVA:
A. OBAVEZE (102+106+109+113)
1 0 1
973.276.527
1.157.070.594
40, 41 i 50
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)
1 0 2
826.986.316
907.110.170
400 do 409
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti
1 0 3
164.240.853
191.301.811
411 do 419
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom
zaštitom od rizika u domaćoj valuti
1 0 4
129.538.282
139.596.090
500 do 509
v) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti
1 0 5
533.207.181
576.212.269
2. Obaveze za kamatu i naknadu (107+108)
1 0 6
538.874
738.443
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti
1 0 7
130.274
268.278
520 i 522
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti
1 0 8
408.600
470.165
43, 44 i 53
3. Obaveze po osnovu HOV (110 do 112)
1 0 9
0
0
430 do 433
a) Obaveze po osnovu HOV u domaćoj valuti
1 1
0
0
0
440 do 442
b) Obaveze po osnovu HOV sa ugovorenom zaštitom od
rizika u domaćoj valuti
1 1 1
0
0
530 do 532
v) Obaveze po osnovu HOV u stranoj valuti
1 1 2
0
0
4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124)
1 1 3
145.751.337
249.221.981
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
1 1 4
92.046
908.124
1 1 5
12.104.865
11.043.519
v) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i
odloženih obaveza za porez na dobit
1 1 6
938.203
1.066.558
475
465
470 do 474
480 do 486
g) Obaveze za porez na dobit
d) Odložene poreske obaveze
đ) Rezervisanja
e) PVR u domaćoj valuti
1
1
1
1
7
8
9
0
0
577.338
15.872.582
4.636.052
0
839.267
8.325.285
7.094.991
490 do 499
ž) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava
namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se
obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća
obaveza
1 2 1
36.466.634
80.890.697
550 do 559
580 do 585
z) Ostale obaveze u stranoj valuti
i) PVR u stranoj valuti
1 2 2
1 2 3
707.712
1.508.309
1.249.510
972.412
590 do 599
j) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i
subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća u stranoj valuti
1 2 4
72.847.596
136.831.618
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)
1 2 5
200.732.149
242.001.630
80
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)
1 2 6
156.940.571
129.167.785
800
801
802
a) Akcijski kapital
b) Ostali oblici kapitala
v) Emisiona premija
1 2 7
1 2 8
1 2 9
156.940.571
0
0
129.167.785
0
0
42 i 52
420 do 422
45 do 49, 55,
58 i 59
450 i 451
454, 455, 460
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za
do 464, 466
poreze i doprinose
do 469
452 i 453,
476, 477
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
1
1
1
2
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
8
803
804
g) Upisani a neuplaćeni akcijski kapital
d) Otkupljene sopstvene akcije
1 3 0
1 3 1
0
0
0
0
81
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)
1 3 2
105.810.831
79.582.203
810
811
812
814
818
82
a) Rezerve iz dobiti
b) Ostale rezerve
v) Posebne rezerve za procijenjene gubitke
g) Rezerve za opšte bankarske rizike
d) Prenesene rezerve (kursne razlike)
3. Revalorizacione rezerve (139 do 141)
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
43.984.369
0
61.826.462
0
0
3.760.539
17.517.750
0
62.064.453
0
0
6.597.297
820
a) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
1 3 9
3.870.725
6.678.863
821
b) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti hartija od vrijednosti
1 4 0
-72.444
-81.566
822
v) Revalorizacione rezerve po ostalim osnovama
1 4 1
-37.742
0
83
830
831
4. Dobitak (143 do 147)
a) Dobitak tekuće godine
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
1 4 2
1 4 3
1 4 4
571.297
0
571.297
26.654.345
7.824.741
18.829.604
832
v) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine
1 4 5
0
0
833
g) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz
prethodnih godina
1 4 6
0
0
d) Zadržana zarada
5. Gubitak (149 + 150 )
a) Gubitak tekuće godine
b) Gubitak iz ranijih godina
V. POSLOVNA PASIVA (101+125)
G. VANPOSLOVNA PASIVA
D. UKUPNA PASIVA (151 + 152)
1
1
1
1
1
1
1
0
66.351.089
66.351.089
0
1.174.008.676
73.002.858
1.247.011.534
0
0
0
0
1.399.072.224
112.165.066
1.511.237.290
834
84
840
841
95 do 98
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
7
8
9
0
1
2
3
U Pojedinačnom (nekonsolidovanom) izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu (nekonsolidovani
bilans uspjeha) prikazani su iznosi u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu za
2013.godinu i 2012.godinu
Grupa
računa,
račun
P O Z I C I J A
Oznak
a za
AOP
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2013.
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2012.
1
2
3
4
5
70
700,701 i
702
703,704 i
705
706,707 i
708
60
600,601 i
602
A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINSIRANjA
1. Prihod od kamata ( 202 do 204)
a) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
201
54.941.902
72.015.586
202
11.417.740
11.729.273
203
43.271.972
60.037.680
204
205
252.190
25.534.022
248.633
34.383.971
206
2.089.641
3.511.436
b) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa
ugovorenom zaštitom od rizika
v) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
2. Rashodi kamata (206 do 208)
a) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
9
603,604 i
605
606,607 i
608
b) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa
ugovorenom zaštitom od rizika
v) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
3. Neto prihodi od kamata ( 201-205)
4. Neto rashodi kamata (205-201)
5. Prihodi od naknada i provizija (212 do 214)
71
710 i 711
712 i 713
718 i 719
a) Prihodi od usluga platnog prometa
b) Prihod od provizija
v) Prihod od ostalih naknada
6. Rashodi od naknada i provizija (216-218)
61
207
7.425.754
8.790.029
208
209
210
16.018.627
29.407.880
0
22.082.506
37.631.615
0
211
16.019.454
18.483.222
212
213
214
7.945.896
6.709.728
1.363.830
8.608.100
8.525.692
1.349.430
215
2.263.946
3.621.772
216
251.542
475.840
217
218
1.281.043
731.361
2.311.051
834.881
219
13.755.508
14.861.450
220
0
0
a) Rashodi od naknada i provizija u domaćoj valuti
610 i 611
b) Rashodi od naknada i provizija u stranoj valuti
615 i 616
617
v) Rashodi ostalih naknada i provizija
7. Neto prihodi po osnovu naknada i provizija (211-215)
8. Neto rashodi po osnovu naknada i provizija (215-211)
9. Dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (222 do 225)
72
221
0
0
720
a) Dobici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
222
0
0
721
b) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se raspoložive za
prodaju
223
0
0
722
v) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
224
0
0
225
0
0
g) Dobici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
723
10. Gubici po osnovu prodaje HOV i udjela (227 do 230)
226
0
0
620
a) Gubici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
227
0
0
621
b) Gubici po osnovu prodaje HOV koje su raspoložive za
prodaju
228
0
0
622
v) Gubici po onovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
229
0
0
62
g) Gubici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
623
230
0
0
11. Neto dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (ućešća)
(221-226)
231
0
0
12.Neto gubici po osnovu prodaje HOV i udjela ( učešća)
(226-221)
232
0
0
13. DOBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(201+211+221-205-215-226)
233
43.163.388
52.493.065
14. GUBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(205+215+226-201-211-221)
234
0
0
235
96.306.895
71.085.916
B.OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
1. Prihodi iz operativnog poslovanja (236 do 240)
74 i 76
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
10
a) Prihod od ukidanja indirektnih otpisa plasmana
740
236
90.503.278
63.370.315
237
3.306.775
5.022.730
238
239
239
323.566
38.259
678.851
1.277.559
84.865
718.253
240
1.456.166
612.194
241
242
203.809.897
153.270.836
122.012.425
75.184.493
243
3.804.646
5.253.272
244
245
246
7.957.948
0
15.591.836
118.491
21.433
15.472.810
247
248
249
250
251
252
81.289
262.124
1.369.438
7.562.154
4.615.617
822.655
56.602
419.498
1.659.707
8.862.572
4.282.627
776.504
253
254
255
6.941.144
1.529.283
927
8.280.735
1.589.520
34.161
256
0
0
257
107.503.002
50.926.509
258
6.430.352
8.684.853
259
5.721.695
6.410.399
260
261
262
263
264
265
266
36.500
41.135
13.429
770
616.823
0
346.486
17.719
0
0
1
2.256.734
0
2.234.111
267
15.124
148.432
268
0
0
269
25.102
8.491
b) Prihod od ukidanja rezervisanja za vanbilansne pozicije
741
v) Prihod od ukidanja rezervisanja za obaveze
742
743
760
g) Prihod od ukidanja ostalih rezervisanja
d) Prihod po osnovu lizinga
đ) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
761
2.Rashodi iz operativnog poslovanja ( 242 do 255)
64,65 i 66
640
a) Rashodi indirektnih otpisa plasmana
b) Rashodi rezervisanja za vanbilansne pozicije
641
v) Rashodi po osnovu rezervisanja za obaveze
642
643
650 do 653
654
655
660
661
662
663
664
665
666
g) Rashodi ostalih rezervisanja
d) Troškovi bruto zarada i bruto naknada
đ) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
e) Ostali lični rashodi
ž) Troškovi materijala
z) Troškovi proizvodnih usluga
i)Troškovi amortizacije
j) Rashodi po osnovu lizinga
k) Nematerijalni troškovi ( bez poreza i doprinosa)
l) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
lj) Ostali troškovi
3. DOBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (235-241)
4. GUBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (241-235)
77
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI
1. Ostali prihodi (259 do 265)
a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
770
771
772
776
777
778
779
67
b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Prihodi od smanjenja obaveza
g) Prihodi od dividendi i učešća
d) Viškovi
đ) Ostali prihodi
e) Dobici od obustavljenog poslovanja
2. Ostali rashodi (267 do 273)
a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
670
671
v) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
672
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
11
676
677
678
679
g) Manjkovi
d) Otpis zaliha
đ) Ostali rashodi
e) Gubici od obustavljenog poslovanja
3. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(258-266)
270
271
272
273
1.649
2.784
301.827
0
2.852
3.634
2.070.702
0
274
6.083.866
6.450.742
275
0
0
276
0
8.017.298
277
58.255.748
0
1. Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (279
do 283)
278
3.064.007
8.500.770
a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
279
0
0
280
0
0
281
0
0
282
283
43.275
3.020.732
0
8.500.770
284
11.542.089
7.023.063
285
0
0
286
3.500.000
0
287
0
0
288
5.963.634
0
289
2.078.455
7.023.063
IMOVINE I OBAVEZA (278-284)
Ž. GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
290
0
1.477.707
IMOVINE I OBAVEZA (284-278)
I. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA
291
8.478.082
0
292
0
9.495.005
293
66.733.830
0
4. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(266-258)
G. POSLOVNI DOBITAK (233+256+274-234-257-275)
D. POSLOVNI GUBITAK (234+257+275-233-256-274)
Đ. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI
IMOVINE I OBAVEZA
73 i 78
730
b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
731
v) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
732
g) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava,
ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
733
780
63 i 68
d) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika
2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (285
do 289)
630
a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
631
v) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
632
g) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih
sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
633
d) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika
680
E. DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
1. Dobitakprije oporezivanja (276+290–277–291))
2. Gubitak prije oporezivanja (277+291–276–290)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
12
J. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
850
1. Porez na dobit
2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreskih
sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
851
294
1.383.767
1.642.999
295
1.951.983
71.287
296
185.475
98.552
297
0
7.824.741
298
66.351.089
0
299
155.716
41.826
300
145.580
0
301
10.136
2.918
302
0
0
303
0
0
304
0
0
305
0
38.908
306
3.162.089
0
307
0
0
308
0
0
309
41.935
0
310
0
0
311
3.120.154
0
312
-3.006.373
41.826
313
315.195
314
-2.691.178
3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih
sredstava i povećanja odloženih poreskih obaveza
852
K. NETO DOBITAK I GUBITAK
1. Neto dobitak tekuće godine
(292+295–294–296) ili (295–293–294–296)
83
2. Neto gubitak tekuće godine
(293+294+296–295) ili (294+296–292–295)
84
L. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 305)
a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na
osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
v) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
g) Aktuarski dobici od planova definisanih primanja
d) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
đ) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
2. Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (307 do 311)
a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
v) Aktuarski gubici od planova definisanih primanja
g) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
d) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
Lj. NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU
OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU
(299 – 306) ili (306 – 299)
N. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI
UKUPAN REZULTAT
Nj. OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (312 ± 313)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
41.826
13
O. UKUPAN REZULTAT ZA OBRAČUNSKI PERIOD
1. Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu (297 ± 314)
315
0
7.866.567
316
69.042.267
0
317
-66.205.117
7.803.614
318
319
320
-145.972
-0,512
-0,512
21.127
0,061
0,061
321
552
545
322
547
544
2. Ukupan neto gubitak u obračunskom periodu (298 ± 314)
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po akciji
Razrijeđena zarada po akciji
Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju
perioda
U nastavku su prikazane izabrane finansijske informacije iz nerevidiranih kvartalnih izvještaja koje
Banka sastavlja u skladu sa Odlukom o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji
za bankarstvo Republike Srpske.
Red. Broj
1.
1.a.
1.b.
2.
3.
4.
4.a.
4.b.
4.v.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.a
10.b.
O P I S
A K T I V A
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a.+1.b.)
Gotov novac i nekamatonosni računi depozita
Kamatonosni računi depozita
Vrijednosni papiri za trgovanje
Plasmani drugim bankama
Krediti, potraž. po poslovima lizinga i dosp. potraživanja (4.a.+4.b.+4.v.)
Krediti
Potraživanja po poslovima lizinga
Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga
Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Ostale nekretnine
Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća
Ostala aktiva
MINUS: Ispravke vrijednosti (10.a.+10.b.)
Ispravke vrijednosti za stavke pozicije 4. Aktive
Ispravke vrijednosti za stavke Aktive osim pozicije 4.
11.
UKUPNA AKTIVA: (1.do 9.-10.)
11.a
VANBILANSNE EVIDENCIJE
31.3.2014
(u 000 KM)
31.12.2013.
315.773
50.741
265.032
8.042
0
884.718
760.331
0
124.387
0
47.725
2.562
1.708
30.426
147.552
137.659
9.893
294.249
55.079
239.170
19.341
0
925.224
802.184
0
123.040
0
48.303
2.573
1.711
32.223
149.615
139.801
9.814
1.143.402
1.174.009
68.201
73.003
742.916
727.722
15.194
0
0
0
0
0
157.670
46.816
779.859
768.907
10.952
0
0
0
0
0
156.438
12.406
O B A V E Z E
12.
12.a.
12.b.
13.
13.a.
13.b.
14.
15.
16.
16.a.
Depoziti (12.a.+12.b.)
Kamatonosni depoziti
Nekamatonosni depoziti
Uzete pozajmice - dospjele obaveze (13.a.+13.b.)
Stanje dospjelih, a neisplaćenih obaveza
Stanje neizmirenih-pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza
Uzete pozajmice od drugih banaka
Obaveze prema Vladi
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama (16.a.+16.b.)
sa preostalim rokom dospijeća do jedne godine
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
14
16.b.
sa preostalim rokom dospijeća preko jedne godine
Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice
Ostale obaveze (18.a.+18.b.)
Rezerve na stavke vanbilansa
Ostale obaveze
110.854
0
38.655
3.118
35.537
144.032
0
36.980
2.794
34.186
UKUPNE OBAVEZE:
939.241
973.277
23.
24.
25.
26.
Trajne prioritetne akcije
Obične akcije
Emisiona ažia (22.a+22.b)
na trajne prioritetne akcije
na obične akcije
Neraspodijeljena dobit
Rezerve kapitala
Ostali kapital
Rezerve za kreditne gubitke iz dobiti po regulatornom zahtjevu
0
156.941
0
0
0
4.004
47.741
-66.351
61.826
0
156.941
0
0
0
571
47.745
-66.351
61.826
27.
UKUPAN KAPITAL: (20. do 26.)
204.161
200.732
28.
UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL: (19. + 27.)
1.143.402
1.174.009
29.
VANBILANSNE EVIDENCIJE
68.201
73.003
17.
18.
18.a.
18.b.
19.
K A P I T A L
20.
21.
22.
22.a.
22.b.
U bilansu uspjeha su prikazani uporedni finansijski podaci za 31.03.2014 i 31.03.2013. godine
(u 000 KM
1.
PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA
a)
2.
31.3.2013.
73
19
0
0
10.401
14.442
Prihodi od kamata i slični prihodi
1)
Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija
2)
Plasmani drugim bankama
3)
Krediti i poslovi lizinga
4)
Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
0
0
5)
Vlasnički vrijednosni papiri
0
0
6)
Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama
0
0
7)
Ostali prihodi od kamata i slični prihodi
978
1.126
8)
UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI (1 do 7)
11.452
15.587
4.504
6.564
b)
v)
31.3.2014.
Rashodi po kamatama i slični rashodi
1)
Depoziti
2)
Uzete pozajmice od drugih banaka
0
0
3)
Uzete pozajmice - dospjele obaveze
0
0
4)
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama
551
573
5)
Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice
0
0
6)
Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi
0
0
7)
UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI ( 1
do 6)
NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI ( 8a-7b)
5.055
7.137
6.397
8.450
OPERATIVNI PRIHODI
a)
Prihodi iz poslovanja sa devizama
b)
Naknade po kreditima
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
0
0
135
179
15
v)
Naknade po vanbilansnim poslovima
g)
Naknade za izvršene usluge
d)
Prihod iz poslova trgovanja
đ)
Ostali operativni prihodi
e)
UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI
3.
(a do đ)
58
145
2.696
2.995
0
0
3.354
2.342
6.243
5.661
0
3.815
NEKAMATONOSNI RASHODI
a)
Poslovni i direktni rashodi
1)
2)
Troškovi ispravke vrijednosti za stavke rizičnog bilansa i
rezerve za stavke rizičnog vanbilansa
Ostali poslovni i direktni troškovi
452
782
3)
UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI
452
4.597
b)
(1 + 2)
Operativni rashodi
v)
1)
Troškovi plata i doprinosa
3.736
3.877
2)
Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija
3.603
3.877
3)
Ostali operativni troškovi
1.416
1.293
4)
UKUPNI OPERATIVNI RASHODI
8.755
9.047
9.207
13.644
3.433
467
0
0
(1 do 3)
UKUPNI NEKAMATONOSNI RASHODI
( 3a + 4b)
4.
DOBIT PRIJE OPOREZIVANjA
5.
GUBITAK
6.
POREZI
0
0
7.
0
0
0
0
9.
Dobit po osnovu povećanja odloženih poreskih sredstava
i smanjenja odloženih poreskih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih
sredstava i povećanja odloženih poreskih obaveza
NETO-DOBIT (4-6+7-8)
3.433
467
10.
NETO-GUBITAK
0
0
8.
4.
(1v+2e-3v)
( 1v + 2e - 3v)
(5+6-7+8)
FAKTORI RIZIKA
Najznačajnije vrste rizika specifične za Banku i bankarsku djelatnost su: kreditni rizik, rizik likvidnosti,
tržišni rizici i operativni rizik.
Najvažniji tržišni rizici Banke su: valutni rizik i rizik promjene kamatnih stopa.
4.1. Kreditni
rizik
Banka je izložena kreditnom riziku koji se može definisati kao mogućnost da dužnik ne
ispuni svoje obaveze po ugovorima o kreditiranju, što rezultira finansijskim gubitkom za
Banku. Izloženošću kreditnim rizikom se upravlja u skladu sa važećim programima i
politikama Banke, kao i drugim internim aktima propisanim od strane Nadzornog odbora
i Uprave Banke. Kreditnim rizicima se upravlja vrlo oprezno na način da se kreditna
izloženost po portfolijima i pojedinim klijentima i grupama povezanih osoba provjerava u
skladu sa postavljenim limitima.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
16
Krediti i potraživanja od klijenata (u neto iznosu), te plasmani bankama:
Fin.
institucije
Banke
Bez kašnjenja
36,973
7,012
218,872
367,653
114,035
744,545
Kasni između 1 i 90 dana
-
-
16,431
4,966
-
21,397
Kasni preko 90 dana
-
3,836
119,524
86,087
-
209,447
36,973
10,848
354,827
458,706
114,035
975,389
-2
-1,308
-66,347
-79,004
-497
-147,158
36,971
9,54
288,48
379,702
113,538
828,231
Ukupno
Minus: rezervisanja za
potencijalne gubitke
Neto
4.2. Rizik
likvidnosti
4.3. Valutni
rizik
U hiljadam a KM na 31. decem bar 2013.
Vlada i
StanovniPrivreda
vladine
Ukupno
štvo
institucije
Rizik likvidnosti se pojavljuje u finansiranju aktivnosti Banke i u upravljanju pozicijama.
Usklađivanje poslovanja u odnosu na navedeni rizik se postiže poštovanjem zakonskih
odredbi, internih politika usmjerenih na održavanje rezervi likvidnosti i usklađenosti
aktive i pasive i limitima likvidnosti u skladu s definisanim politikama i limitima od strane
HAA Grupe.
Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka Agencija
za bankarstvo Republike Srpske propisuje minimalne standarde za kreiranje i
provođenje politike likvidnosti.
Izloženost valutnom riziku proizlazi iz kreditnih, depozitnih i aktivnosti trgovanja i
kontroliše se dnevno, prema zakonskim i od strane HAA Grupe po utvrđenim limitima, tj.
u ukupnom iznosu za svu imovinu i obaveze denominirane u stranoj valuti ili vezane za
stranu valutu.
Dnevna kontrola obračuna valutnog rizika u skladu sa smjernicama HAA Grupe prema
utvrđenim pravilima praćenja kretanja kroz konverzijske račune po pojedinim valutama je
u domenu tržišnih rizika.
Izloženost tom riziku prati se dnevno u skladu sa zakonskim i interno utvrđenim aktima.
Banka trenutno rizik izloženosti promjeni kursa stranih valuta mjeri kroz otvorenost
pozicije u stranoj valuti u odnosu na utvrđeni limit.
Najveći dio poslovanja izlaže Banku riziku promjene kursa EUR. Zbog režima Valutnog
odbora (Currency Board) kojim je odnos domaće valute i EUR fiksan može se smatrati
da izloženost Banke riziku promjene kursa nije materijalno značajna.
Promjena u VaR – otvorene devizne pozicije – 2013. godina
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
17
4.4. Kamatni
rizik
Poslovanje Banke je pod uticajem rizika promjene kamatnih stopa, u onoj mjeri u kojoj
kamatonosna aktiva i obaveze dospijevaju ili im se mijenjaju kamatne stope u različitim
trenucima ili u različitim iznosima.
Izloženost riziku promjene kamatnih stopa unutar organizacionog dijela upravljanja
rizicima prati se utvrđenim izvještajima i smjernicama HAA Grupe kojoj Banka pripada i u
domenu je tržišnih rizika.
Proces kamatnog rizika u Banci se sastoji od aktivnosti kojima se omogućuje
podešavanje strukture između imovine i obveza u bilansu Banke po kamatnoj
osjetljivosti, tj. da bi se omogućila što povoljnija struktura i odnos između imovine i
obveza, a kako bi se eliminirali negativni uticaji na kapital Banke i profitabilnost. Sve
kategorije imovine i obveza u bilansu Banke su uzete u obzir, bez obzira na to jesu li
kamatno osjetljive (u smislu postojećih kamata za iste) ili ne. Razlog za to je da se sva
imovina i izvori sredstava uspoređuju s postojećim tržišnim kamatnim stopama za
imovinu i izvore sredstava, kako bi se izračunao uticaj na profitabilnost Banke.
Kamatni rizik u Knjizi banke , kao i u Knjizi trgovanja , označava opasnost da su
planirani ili očekivani rezultati kamatonosnih ili kamatno osjetljivih bilansnih pozicija
smanjeni zbog promjene kamatnih stopa i / ili prinosa na tržištima novca i kapitala.
4.5. Operativn
i
rizik
Operativni rizik podrazumijeva rizik nastanka gubitka za Banku ili negativnih efekata na
kapital Banke zbog neadekvatnih ili loših internih procesa, sistema i procedura kao i
zbog propusta u radu zaposlenih ili zbog eksterno uslovljenih događaja.
Događaji operativnog rizika su dogadaji proizašli iz neadekvatnih ili neuspjelih internih
procesa, ljudi i sistema ili od sistemskih i drugih vanjskih događaja: interna ili eksterna
prevara, odnosi sa radnicima i sigurnost na radnom mjestu, reklamacije klijenata,
distribucija proizvoda, kazne i sankcije zbog kršenja regulative, šteta na materijalnoj
imovini Banke, prekidi u radu i greške u sistemu i u procesu upravljanja.
Na osnovu pravila i metodologije HAA Grupe kao i lokalne regulative, Banka je
uspostavila osnovne elemente sistema upravljanja operativnim rizicima.
Sistem upravljanja operativnim rizicima obuhvata alate i mehanizme za kontinuirano
praćenje šteta koje Banka trpi od operativnih rizika i izloženosti Banke operativnim
rizicima, procjene operativnih rizika u procesima i proizvodima te definisanje načina za
izbjegavanje, kontrolisanje ili prenošenje operativnih rizika na treća lica kao i sistem
izvještavanja.
O navedenim procesima i pokazateljima koji čine sistem upravljanja operativnim rizicima
vrši se redovno informisanje i izvještavanje rukovodstva Banke i HAA Grupe kojoj Banka
pripada, te usklađivanje sistema upravljanja operativnim rizicima sa standardima HAA
Grupe i lokalnom regulativom.
5.
PODACI O EMITENTU
5.1.
Osnovni podaci i razvoj emitenta
5.1.1. Poslovno ime emitenta
5.1.2. Sjedište emitenta;
- matični broj;
- broj izvoda iz odgovarajućeg
registra privrednih subjekata u
koji je emitent upisan;
- oznaka i registarski broj
emitenta u Registru emite-nata
kod Komisije za hartije od
vrijednosti
5.1.3. Pravni oblik emitenta;
- adresa,
- broj telefona;
- e-mail adresa
5.1.4. Datum osnivanja i
- registracije emitenta
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA;
1496546;
Matični broj subjekta upisa: 3-25-00;
Izvod br. 057-0-Reg-13-002604
05-6-388
PRAVNO LICE, AKCIONARSKO DRUŠTVO;
ALEJA SVETOG SAVE 13. 78 000 BANJA LUKA
+ 387 51 336 500;
[email protected]
Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj U/I 2591/92
od 10.12.1992. godine upisano je u sudski registar
osnivanje Jugobanke d.d. Banja Luka.
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
18
Pregled značajnih upisa u sudski registar dat je u tabeli ispod:
1. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2197/90 od 05.03.1990 godine upisano je
osnivanje dijela preduzeća – Filijala Banjaluka
2. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj U/I 2591/92 od 10.12.1992. godine upisano je u
sudski registar osnivanje Jugobanke d.d. Banja Luka.
3. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1614/94 od 21.11.2014 godine upisano je
osnivanje dijela preduzeća – Filijala Trebinje
4. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2196/98 od 23.12.1998 godine upisano je
osnivanje dijela preduzeća – Filijala Doboj
5. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2197/98 od 25.12.1998 godine upisano je
osnivanje dijela preduzeća – Filijala Brčko
6. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1009/97 od 21.05.1997. godine upisana je
promjena naziva Banke u Kristal banka a.d. Banja Luka
7. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1257/2000 od 12.07.2000. godine upisana je
promjena u režimu vlasništva (prenos prava raspolaganja i upravljanja akcionarskim
kapitalom državnih preduzeća u bankama, u cjelosti, na Ministarstvo finansija Republike
Srpske do izvršene privatizacije (osnivači Banke su: Ministarstvo Republike Srpske sa
iznosom kapitala od 75,55%, i akcionarskog kapitala privatnih preduzeća sa iznosom od
24,45%).
8. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1177/02 od 15.05.2002. godine upisana je
prodaja i prenos državnog kapitala u cjelosti, na osnovu Zakona o privatizaciji državnog
kapitala u bankama i upis prokure i (akcionari Banke su: Hypo Alpe-Adria-Bank AG
Klagenfurt sa iznosom kapitala od 75,55%, akcionarski kapital privatnih preduzeća sa
iznosom od 19,56% i akcionarski kapital zadruga sa iznosom od 4.89%).
9. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 3213/03 od 27.11.2003. godine upisana je
promjena naziva dijela Banke (odjel za poslovanje sa HOV ”Hypo broker”), promjena
sjedišta dijela Banke ( Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 109 Banjaluka), i i promjena lica
ovlaštenog za zastupanje
10. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 801/04 od 18.11.2004 godine upisana je
promjena naziva dijela Banke, promjena sjedišta, promjena identifikacionog broja i promjena
lica ovlaštenog za zastupanje – za Filijalu Brčko
11. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2388/04 od 29.11.2004 godine upisano je
osnivanje dijela preduzeća – Filijala Laktaši
12. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2350/04 od 29.11.2004 godine upisano je
osnivanje dijela Banke – Filijala Srpsko Sarajevo
13. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2389/04 od 29.11.2004 godine upisano je
osnivanje dijela Banke – Filijala Banjaluka
14. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1623/04 od 29.11.2004 godine upisano je
osnivanje dijela Banke – Filijala Prijedor
15. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 1622/04 od 30.11.2004 godine upisana je
promjena naziva dijela Banke, promjena identifikacionog broja i promjena lica ovlaštenog za
zastupanje za Filijalu Doboj
16. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 3407/05 od 22.01.2004 godine upisano je
povećanje osnovnog kapitala javnom emisijom (II emisija)
17. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 2127/04 od 12.10.2004 godine upisano je
povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 10.000.000 KM zatvorenom ponudom uz skraćeni
prospekt (III emisija)
18. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 831/05 od 09.03.2005 godine upisano je
povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija u iznosu od 20.000.000 KM
zatvorenom ponudom uz skraćeni prospekt (IV emisija)
19. Petom emisijom akcija izvršena je denominacija II emisije akcija tako što su 300 akcija
nominalne vrijednosti od 100.000 KM po 1 akciji, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 KM,
zamijenjene emitovanjem 30.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, a
vrijednost ukupne emisije je 30.000.000,00 KM. Ovu emisiju je Komisija potvrdila svojim
Rješenjem br.01-UP-031-2026/05 od 15.04.2005.god., te izvršila promjenu u Registru
emitenata Rješenjem broj.01-03-PE-1088/05 od 19.04.2005.god. Peta emisija registrovana je u
Centralnom registru i upisana na računima vlasnika 20.04.2005.god. u skladu sa
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
19
Obavještenjem br.06-181/05
20. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 514/05 od 11.07.2005 godine upisano je
smanjenje osnovnog kapitala sa 73.963.342,00 KM na isnos od 48.837.352,00 KM (VI
emisija).Šestom emisijom akcija izvršeno je smanjenje kapitala umanjenjem akcionarske
glavnice radi pokrivanja akumuliranog gubitka iz predprivatizacionog perioda.
21. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj U/I 4511/05 od 25.01.2006 godine upisano je
povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija zatvorenom ponudom uz skraćeni
prospekt (VII emisija). Emisijom je izvršeno povećanje osnovnog kapitala za 26.000.000 KM
22. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-06-000706 od 17.04.2006. godine
upisano je povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija zatvorenom ponudom uz
skraćeni prospekt (VIII emisija). Emisijom je izvršeno povećanje osnovnog kapitala za
26.000.000 KM
23. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-06-001279 od 04.08.2006. godine
upisanapromjena org. oblika Filijale Laktaši u org. oblik Poslovnica Laktaši
24. Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-08-000597 od 01.04.2008. godine
upisano je povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija emitovanih javnom
ponudom putem berze (IX emisija). Emisijom je izvršeno povećanje osnovnog kapila u
iznosu od 20.000.000,00 KM.
25. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-10-002265 od 12.02.2010.
godine upisano je povećanje kapitala emisijom akcija javnom ponudom uz pravo preče
kupovine (X emisija). Emisijom je povećan kapital za 5.000.000,00 KM
26. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-10-001029 od 12.08.2010.
godine upisana je promjena funkcije i lica ovlaštenih za zastupanje ( upis izvršnog direktora
dragana Kovačevića, upis direktora Samuela Vlčana, i promjena funkcije Goran Babić,
izvršni direktor)
27. Početkom 2011.godine obrisane su Filijale Banke (Brčko, Doboj, Banjaluka, Prijedor, Istočno
Sarajevo, Trebinje)
28. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-000814 od 10.05.2011.
godine upisano je povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija emitovanih uz
javnu ponudu na berzi uz izradu prospekta (XI emisija). Povećanje je izvršeno u iznosu od
49.873.665,00 KM.
29. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-000851 od 18.05.2011.
godine izvršeno je usklađivanje djelatnosti sa ZOK-om i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti
RS)
30. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-0001515 od 25.08.2011.
godine upisano je osnivanje dijela banke – poslovnice koja ima određena ovlaštenja u
pravnom prometu – Poslovnica Brčko
31. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-002249 od 14.11.2011.
godine upisano je smanjenje osnovnog kapitala emisijom redovnih akcija bez obaveze
izrade prospekta (XII emisija). Osnovni kapital banke smanjen je za 46.344.112,00 KM.
32. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-002901 od 23.11.2011.
godine upisano je osnivanje poslovnice Banke – Poslovna jednicica Sarajevo – Grbavica
33. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-002992 od 24.11.2011.
godine upisano je osnivanje poslovnice Banke – Poslovna jednicica Sarajevo – Ciglane
34. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-11-003305 od 20.12.2011.
godine upisano je usklađivanje djelatnosti sa ZKO-om i Uredbom o klasifikaciji kod
org.dijela banke – Odjela poslovanja sa HOV ”Hypo broker”
35. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-12-001906 od 11.09.2012.
godine upisana je promjena lica ovlaštenog za zastupanje (obrisan Samuel Vlčan direktor,
upisan Goran Babić direktor, obrisan Nukić Admil prokurista, Arslanagić Elmir prokurista)
36. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-12-001436 od 15.11.2012.
godine upisana je promjena funkcije lica ovlaštenog za zastupanje i brisanje prokure ( upis
Herbert Walzhofer na funkciju izvršni direktor)
37. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-12-002672 od 15.11.2012.
godine upisana je promjena funkcije lica ovlaštenog za zastupanje i brisanje prokure
(promjena funkcije kod (upis Martin Leberle izvršni direktor)
38. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-12-002791 od 26.12.2012.
godine izvršeno je usklađivanje – dopuna djelatnosti banke ( upisan Hypo posrednik u
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
20
osiguranju)
39. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-13-000158 od 18.03.2013.
godine izvršeno brisanje poslovne jedinice sarajevo – Grbavica
40. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-13-000159 od 27.03.2013.
godine izvršeno je brisanje poslovne jedinice sarajevo – Poslovnica Ciglane
41. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 071-0-Reg-14-2604 od 14.03.2014.
godine povećanje osnovnog kapitala emisijom redovnih/običnih akcija (XIII emisija).
Osnovni kapital povećan za 27.772.786,00 KM.
5.1.5. Događaji značajni za razvoj emitenta
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka je pravni sljednik Kristal banke a.d. Banja Luka. Kristal banka
a.d. Banja Luka je osnovana kao nezavisno privredno društvo (banka) 30. septembra 1992. godine, a
16. maja 1997. godine je transformisana u akcionarsko društvo. Prije naveenog datuma poslovala je
kao glavna filijala Jugobanke d.d. Sarajevo, povezane banke Jugobanke d.d. Beograd. 01.12.1998.
godine Agencija za bankarstvo je izdala dozvolu za obavljanje bankarskih poslova. U maju 2002.
godine izvršena je promjena vlasničke strukture u kojoj je većinski akcionar postala Hypo Alpe –
Adria – Bank International AG Klagenfurt, čime je banka ušla u članstvo međunarodne bankarske
grupe (HAA Grupa). Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci (br. U/I 2308/03) od 9. oktobra 2003.
godine, Banka je dobila sadašnji naziv. Banka je imala trinaest emisija akcija. Osnovni kapital banke
iznosi 156.940.571 KM.
Do 2011 godine, djelatnost je vršila preko 6 filijala - Brčko, Doboj, Banja Luka, Prijedor, Istočno
Sarajevo, Trebinje, koje su u svom sastavu imale poslovnice. 2011 godine brisane su Filijale kao
organizacioni dijelovi, te od tada banka posluje direktno preko svojih poslovnica.
U maju 2011. godine, Banka je osnovala društvo Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka u
kojem ima 100% udjela. U toku 2013. godine ukupno uloženi kapital u Hypo Alpe-Adria-Leasing
d.o.o iznosio je 4,5 miliona KM. Imajući u vidu akumulirani gubitak Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o
nastao do 31. decembra 2013. godine, Emitent je izvršio obezvređenje učešća u povezanom
pravnom licu u iznosu od 3,5 miliona KM, čime se neto vrijednost učešća svela na 1 milion KM.
2012. godine izvršeno je dopuna djelatnosti banke. Pored postojećih djelatnosti, upisano je
posredovanje u osiguranju, te je osnovan Hypo posrednik u osiguranju, kao organizacioni dio
banke koji obavlja poslove posredovanja u osiguranju.
Evropska Komisije je 2013. godine cjelokupnoj HAA Grupi uvela mjere koje se prvenstveno odnose
na ograničenja u kreditnom finansiranju klijenata (detaljnije opisano u tački 9.1). U maju 2014
godine Hypo SEE Holding je stekao pravo vlasništva nad 128.817.802 akcije što čini 82,08 %
ukupnog broja akcija Emitenta, a koje su bile u vlasništvu Hypo Alpe – Adria – Bank International
AG Klagenfurt.
5.2.
Značajna ulaganja
5.2.1. Opis (uključujući i vrijednost) najznačajnijih investicija emitenta za za 2012. i 2013. godinu
2012.godina
- 1.001.519 KM u opremanje poslovnih jedinica (enterijer, eksterijer i oprema) od
čega je ulaganje u adaptaciju objekata iznosilo 406.146 hiljada KM, (poslovnica
Prijedor 240.270, KM, poslovnica Derveta 76.083 KM i ostale poslovnice 89.793
KM) a ulaganje u opremu je iznosilo 595.373 KM i odnosi se: poslovnica Prijedor
96.621 KM, poslovnica Derventa 11.286 KM i na opremu u ostalim poslovnim
jedinicama 487.466 KM
- 1.369.281 KM u razvoj osnovnog softvera i pratećih aplikacija uključujući i
licence, a odnosi se na Centralu i cijelu poslovnu mrežu Banke.
2013.godina
- 2.025.463 hiljada KM u opremanje poslovnih jedinica (enterijer, eksterijer i
oprema) od čega je ulaganje u adaptaciju objekata iznosilo 745.603 KM
(poslovnica Doboj 540.737 KM, poslovnica Prijedor 59.807 KM, poslovnica
Derventa 60.486 KM i ostale poslovnice 84.573 a ulaganje u opremu je iznosilo
1.279.860 i odnosi se: poslovnica Doboj 74.053 KM, poslovnica Prijedor 59.669
KM, poslovnica Derventa 107.256 KM i na opremu u ostalim poslovnim
jedinicama 1.038.882 KM.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
21
- 329.800 KM u razvoj osnovnog softvera i pratećih aplikacija uključujući i
licence, a odnosi se na Centralu i cijelu poslovnu mrežu Banke
5.2.2. Opis najznačajnijih tekućih investicija
2014. godina – Tekuće investicije na dan 15.04.2014.godine iznose 572.455 KM, a odnose se na
tekuće
ulaganja u materijalnu imovinu
investicije
Na ulaganja u nematerijalnu imovinu (softver i licence) investicija je 29.380 KM.
što ukupno iznosi 601.835 KM.
5.2.3. Informacije o budućim značajnim investicijama emitenta za koje je uprava društva, odnosno društvo
već preuzelo čvrste obaveze
2014. godina
Banka nije preuzela čvrste obaveze za buduće značajne nove investicije, ali u
redovnom procesu budžetiranja planirala je ulaganja u materijalnu i
nematerijalnu imovinu u skladu sa ukupnim planovima svog poslovanja i
razvoja.
Prema planiranim projekcijama Banke za 2014.godinu ulaganja u objekte
iznosiće ukupno 1.190.700 KM i to za adaptaciju poslovnice Bileća te preselenje
u novi prostor još tri poslovnice
Za opremu je planirano ukupno 1.221.000 KM (namještaj, sigurnosna oprema,
specifična bankarska oprema i sl.)
Planirana ulaganja u hardver iznose 636.668 KM, a u nabavku bankomata
205.949 KM.
Ulaganja u softver su planirana u iznosu od 3.215.442 KM gdje su uključena:
ulaganja i unapređenje postojećeg sistema, realizacija projekta DWH, licence,
softverska rješenja za nove projekte i inicijative kao što su Mobile banking, Data
recovery, Technical upgrade HypoNet aplikacije i dr..
6.
6.1.
6.1.1.
PREGLED POSLOVANJA
Osnovne djelatnosti
Opis predmeta poslovanja
Predmet poslovanja Banke je bankarska djelatnost, odnosno obavljanje svih bankarskih poslova
koji su prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine.
Pretežna djelatnost Banke je: prikupljanje depozita, odobravanje kredita i pružanje usluga platnog
prometa u zemlji i inostranstvu, koji ujedno predstavljaju i aktivnosti po osnovu kojih Banka
ostvaruje najveće prihode i rashode.
Pored tih poslova i aktivnosti Banka ostvaruje i prihode po osnovu: poslova sa hartijama od
vrijednosti, kartičnih poslova, brokerskih i depozitarnih poslova, akreditiva, garancija i ostalih
jemstava, mjenjačkih poslova, komisionih i drugih poslova.
Struktura bruto prihoda po kamatama i naknadama (prihodi nisu netirani sa rashodima) po vrstama
aktivnosti Banke data je u narednoj tabeli:
PRIHODI PO KAMATAMA I NAKNADAMA
Kamata po kreditnim poslovima
Kamata na kartice
Kamata na HOV
Naknade po osnovu obavljanja platnog prometa u zemlji
Naknade po osnovu kredita
Naknade po platnim karticama
Naknade po izdatim garancijama i drugim jemstvima
Naknade po osnovu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Ostale naknade i provizije
UKUPAN PRIHOD
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
2012
76,77%
1,78%
0,88%
9,11%
4,85%
3,78%
0,79%
0,40%
1,64%
100,00%
2013
74,64%
2,14%
0,48%
10,52%
4,86%
4,01%
0,59%
0,68%
2,08%
100,00%
22
6.1.2.
Opis svih novih značajnih proizvoda ili usluga.
U periodu od 2010.godine do datuma objavljivanja ovog dokumenta Banka je uvela sljedeće nove
proizvode i usluge:
Visa poklon kartica je prepaid nedopunjiva poklon kartica čija je osnovna namjena poklanjanje
drugim osobama kojima će kartica omogućiti da prema svojim željama, a u granicama raspoloživog
iznosa uplaćenih sredstava, izvrše kupovinu roba ili usluga ili podizanja gotovine. Visa Prepaid
kartica je medjunarodno prihvaćena kartica kojom se mogu obavljati transakcije u zemlji i
inostranstvu.
Visa Classic kartica na rate je kreditna kartica koja pruža mogućnost otplate na rate transakcija
plaćanja i podizanja gotovine.
Karticom je također moguća podjela na rate transakcija načinjenih i u zemlji i inostranstvu.
Korisnici Hypo Visa Classic kartice na rate imaju mogućnost da plaćeni iznos podijele i do 12 rata i
na jednostavan način odgode naplatu. Klijent može uraditi podjelu na rate odmah po transakciji ili
se odlučiti za podjelu bilo koji dan do kraja mjeseca u kojem je transakcija načinjena.
Minimalan iznos transakcije koja se može podijeliti na rate iznosi 50,00 BAM, a željeni broj rata od
minimalno 2 do maksimalno 12 rata. Za otplatu na rate obračunava se naknada, zavisno o iznosu i
vrsti transakcije, a ista se naplaćuje uz svaku dospjelu ratu.
Bonusna šema za korisnike kartica je od 2010.godine implementirala program nagradjivanja
korisnika kartica za transakcije kupovine čime banka nagradjuje lojalnost klijenata. Osnova
nagradjivanja je promet ostvaren karticama na osnovu kojeg klijent skuplja bodove i ostvaruje
pravo na nagrade.
Hyper Junior štednja je novi proizvod namijenjen djeci i mladima do navršenih 18 godina, sa
periodima oročenja od 12, 24, 36 i 60 mjeseci. Minimalan iznos prve uplate na račun Hyper Junior
štednje (početni ulog) je 10 KM/5 EUR, a maksimalan iznos prve uplate (početni ulog) iznosi 10.000
KM/5.000 EUR. Maksimalan godišnji saldo (u jednoj kalendarskoj godini) na računu Hyper Junior
štednje ne smije iznositi više od 30.000 KM/15.000 EUR.
Posredovanje u osiguranju:
Banka je u prvom kvartalu 2013. godine zvanično dobila licencu i počela da se bavi poslovima
posredovanja u osiguranju. S tim u vezi zaključeno je nekoliko ugovora o posredovanju u
osiguranju između Hypo posrednika u osiguranju i sljedećih osiguravajućih kuća: Grawe osiguranje
a.d. Banja Luka, Jahorina osiguranja a.d. Pale, Uniqa osiguranje d.d. sarajevo i Mikrofin osiguranje
a.d. Banja Luka.
Takođe, za poslove posredovanja u osiguranju licencirano je preko 50 radnika banke i trenutno je
na obuci još 17 radnika koji se pripremaju za ispit zakazan za 24.05.2014. godina.
Bitno je naglasiti da ja Emitent prva banka u BIH koja je prepoznala potencijal u ovom segmentu
poslovanja, preduzela potrebne korake i prva koja je ispunila zakonski propisane uslove i
registrovala se za poslove posredovanja u osiguranju.
6.2.
Glavna tržišta
Svojim poslovanjem Banka pokriva više od dvije trećine tržišta Republike Srpske, dok u Brčko
Distriktu ima jednu poslovnu jedinicu i veoma malo tržišno učešće. Banka nema poslovnica u
Federaciji BiH.
Broj banaka i njihovih poslovnica na tržištu BiH prikazan je u narednoj tabeli
Naziv
1. UKUPAN BROJ BANAKA PREMA SJEDIŠTU
2. UKUPAN BROJ POSLOVNIH JEDINICA U BIH
2.1. Broj poslovnih jedinica banaka iz RS
2.2. Broj poslovnih jedinica banaka iz FBIH
2.3. Broj poslovnih jedinica Banke
% učešća Banke na tržištu RS (2.3./2.1.)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
RS
10
408
358
50
37
10,3
Stanje na dan 30.09. 2013.
FBIH
BD
UK.BIH
17
0
541
11
25
516
11
0,0
1
0,0
0,0
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
27
960
383
577
38
9,9
23
9,1
% učešća Banke na tržištu BIH (2.3./2.)
0,0
0,0
4,0
6.3.
U slučaju da su na informacije iz t.6.1. i 6.2. uticale neke vanredne činjenice i okolnosti, detaljno ih
opisati.
U periodu od 2013. godine do datuma ovog dokumenta nije bilo vanrednih činjenica i okolnosti koje
bi imale uticaja na informacije navedene u tačkama 6.1. i 6.2.
6.4. Prikaz informacija o patentima, licencama, značajnim ugovorima ili novim proizvodnim procesima,
Banka nema patenata i licenci koji su značajni za profitabilnost. Značaji ugovori su opisani u tački
22.1 ovog prospekta.
6.5 Činjenice na kojima se zasniva izjava o položaju na tržištu.
Polažaj Banke na tržištu prikazan je u tački 6.2. kroz osnovne pokazatelje iz finansijskih izvještaja
Banke i ukupnih pokazatelja o finansijskom poslovanju objavljenih na internet stranici Agencije za
bankarstvo RS (http://www.abrs.ba)
7.
ORGANIZACIONA STRUKTURA
7.1.
Kratak opis grupe i položaj emitenta unutar grupe
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka je od 24.7.2003. godine članica Hypo Alpe Adria Grupe (HAA
Grupa) jedne od vodećih međunarodnih finansijskih grupacija, koja posluje prvenstveno na regiji
jogistočne Evrope. Matično društvo HAA grupe je Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt
(osnovano 1896. godine u Klagenfurtu u Austriji). U postupku restruktuiranja, Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG Klagenfurt je osnovalo zavisno društvo Hypo SEE Holding AG Klagenfurt, u čije je
vlasništvo prenijelo 128.817.802 akcije banke, tako da je većinski akcionar Banke društvo Hypo SEE
Holding AG Klagenfurt. Pored banke, navedeno holding društvo ima aspolutnu većinu akcija u Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, te je vlasnik i Hypo banaka u svim zemljama u regionu. Vlasnik Hypo
Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt, te samim tim i čitave HAA Grupe je Republika Austrija.
7.2.
Spisak zavisnih društava emitenta, uključujući poslovno ime, sjedište, procenat učešća u
osnovnom kapitalu i glasačkim pravima.
Hypo Alpe – Adria – Leasing Aleja Svetog Save broj 100%
d.o.o. Banja Luka
13, Banja Luka
8.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
8.1.
Informacije o postojećoj i planiranoj dugotrajnoj materijalnoj imovini (značajnim postrojenjima,
opremi i nekretninama), uključujući imovinu pod lizingom, kao i prikaz tereta na imovini.
Na dan 31.12.2103. godine Banka u svom vlasništvu ima ukupno 27 poslovnih objekta (poslovnih
prostora) i 7 garaža, koje uglavnom koristi za svoje poslovanje, a dio tog poslovnog prostora koji
nije potreban Banci izdat je u zakup. Imovina u vlasništvu Banke nije opterećena založnim pravima
niti drugim teretima.
Pored poslovnih prostora u vlasništvu Banke koji se korsite za obavljanje svoje djelatnosti, Banka
ima 24 zakupljena poslovna prostora, uključujući i zakupljene poslovne prostore za bankomate.
Sadašnja vrijednost materijalne imovine Banke sa stanjem na kraju 2012. i 2013. godine prikazana je
u narednoj tabeli:
Naziv
31.12.2012.
000 KM
31.12.2013.
000 KM
Plan 2014
000 KM
43.290
4.450
496
514
34.036
3.968
580
830
34.817
4.795
664
1.291
48.750
39.414
MATERIJALNA IMOVINA
Građevinski objekti i zemljište
Oprema i ostala sredstva
Ulaganja u tuđa osnovna sredstva
Investicije u toku i avansi
UKUPNO MATERIJALNA
IMOVINA
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
41.567
24
Banka nije preuzela čvrste obaveze za buduće značajne nove investicije, ali u redovnom procesu
budžetiranja planirala je ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u skladu sa ukupnim
planovima svog poslovanja i razvoja.
Prema planiranim projekcijama Banke za 2014. godinu ulaganja u objekte iznosiće ukupno 1.190.700
KM. Za opremu je planirano ukupno 1.221.000 KM (namještaj, sigurnosna oprema, specifična
bankarska oprema i sl.)
Planirana ulaganja u hardver iznose 636.668 KM, a u nabavku bankomata biće uloženo 205.949 KM.
8.2.
Opis svih problema u vezi sa zaštitom životne sredine.
Banka nema problema u vezi sa zaštitom životne sredine koji bi mogli da utiču na korišćenje
materijalne dugotrajne imovine.
9.
POSLOVNI I FINANSIJSKI PREGLED
9.1. Finansijsko stanje.
Poslovanje u 2012. i 2013. godini
Finansijsko stanje Banke je prikazano za prethodne dvije godine prema bilansnim pokazateljima iz
izvještaja nezavisnog revizora (moguća su manja odstupanja od istih ili sličnih pokazatelja
izvedenih iz obrazaca koje su propisali Agencija za bankarstvo Republike Srpske ili Ministarstvo
finansija Republike Srpske, usljed različitih metodologija za njihovo sastavljanje).
Poslovnu 2013. godinu Banka je završila sa gubitkom u iznosu od 66,4 miliona KM. Jedan od glavnih
uzroka ovakvog poslovanja su odredjene mjere koje su početkom 2013. godine uvedene od strane
Evropske komisije cjelokupnoj HAA grupi, kao i knjiženi jednokratni efekti (tzv. one-off). Mjere
Evropske komisije se prvenstveno odnose na ograničenja u kreditnom finansiranju klijenata, kao
što su mogućnost finansiranje samo najkvalitetnijih klijenata (rejtinga 3A ili boljeg) i kraćim
rokovima finansiranja (najviše do 5 godina, s tim da finansiranja preko 3 godine moraju imati 100%
kolateral). Pored navedenog uvedena su ograničenja po pitanju restruktuiranja klijenata (vremensko
ograničenje na 1 godinu), te obaveza primjene određenih alata profitabilnosti. Ove mjere su dovele
do toga da je Banka onemogućena da finansira klijente svih segmenata u planiranom iznosu, što je
jedan od razloga smanjenja kreditnog portfolija i manjeg obima novih kredita. Isto je neminovno
dovelo do smanjenje kamatnog prihoda. Istovremeno, 2013. godinu su obilježili i tzv. „one-off
efects“ bez kojih bi banka ostvarila pozitivan finansijski rezultat. Pomenuti efekti se se odnose na:
7,2 miliona KM rezervisanja za potencijalne sudske sporove; 5,9 miliona KM rashoda po osnovu
obezvredjenja osnovnih sredstava na osnovu procjene izvršene od strane eksternog procjenitelja (u
skladu sa računovodstvenom politikom procjena se radi svake 3 godine a po potrebi i ranije); 3,5
miliona KM obezvredjenje učešća u Hypo Alpe – Adria – Leasing d.o.o. Banja Luka; rashodi
rezervisanja za kreditne gubitke koji su knjiženi u ukupnom iznosu od čak 63,3 miliona KM, što je
značajnim dijelom posljedica primjene konzervativnije metodologije u obračunu kreditnih rezervi (u
odnosu na 2012. godinu rashod je veći za čak 51 milion KM)
Banka je na kraju 2013. godine ostvarila bruto aktivu u iznosu od 1.342 miliona KM, odnosno neto
aktivu u iznosu od 1.174 miliona KM što je za 16,09 % manje nego na kraju 2012.godine.
Strukturu neto aktive čine: krediti plasirani komitentima u iznosu od 791,2 miliona KM ili 67,4%
(2012:72,5%), novčana sredstva i plasmani drugim bankama u iznosu od 294,3 miliona KM ili 25,1 %
(2012:21,3%, plasman u hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 20,1 miliona KM ili 1,7%
(2012:1,1%), osnivački ulog u nebankarske finansijske organizacije 1 milion KM ili 0,1% (2012:0,2%)
stalna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) u iznosu od 48,3 miliona KM ili 4,1%
(2012:4,2%), investicione nekretnine u iznosu od 2,6miliona KM ili 0,2 %(2012: 0,3% i ostala aktiva u
iznosu od 16,5 miliona KM ili 1,4% (2012:0,4%).
Strukturu pasive čine: depoziti u iznosu od 746,5 miliona KM ili 63.6% (2012:66,9%), obaveze po
uzetim kreditima 156,6 miliona KM ili 13,3% (2012:11,2%), kapital i rezerve 200,7 miliona KM ili 17,1%
(2012:17,3%), subordinisani obaveze i ostale obaveze iznosu od 54 miliona KM ili 4,6% (2012: 4,0%),
ostala rezervisanja 16,2 milion KM ili 1,4% (2012:0,6%)
Ukupna aktivna vanbilansna suma koju čine: izdate garancije, akreditivi, odobreni neiskorišteni
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
25
krediti i okvirne garancije, iznosila je 73 miliona KM, što je za 34,9% manje u odnosu na prethodnu
godinu.
Nivo neto kredita na kraju 2013. godine pao je u odnosu na kraj prethodne godine za 21,9% i iznosio
je 791,2 miliona KM (2012: 1.014,2 miliona KM).
Depoziti klijenata krajem 2013.godine iznosili su 412,8 miliona KM (2012:545,1 miliona KM) što je za
24,3% manje od stanja na kraju prethodne godine, dok su depoziti banaka i finansijskih institucija
iznosili 333,8 miliona KM što je za 14,5% manje od iznosa na kraju 2012.godine (390,3 miliona KM).
Kad su u pitanju obaveze po primljenim kreditima njihov iznos je 156,5 hiljada KM i u odnosu na
prethodnu godinu neznatno je veći (94 hiljade KM).
Detaljnije informacije o ročnoj i sektorskoj strukturi kredita i depozita kao i drugih potraživanja i
obaveza date su u revizorskom izvještaju koji je prilog prospektu.
Ukupni kapital Banke na kraju 2013. godine iznosio je 200,7 miliona KM i u odnosu na kraj
2012.godine manji je 41,2 miliona KM. Struktura kapitala i promjena na kapitalu detaljno je prikazana
u okviru tačke 20.1. ovog prospekta tj. u okviru Izvještaja o promjenama na kapitalu.
Na dan 31.12.2013. godine Banka je imala 12.367 deponenata pravnih lica, a broj depozitnih računa
građana iznosio je 273.641.
Ukupan broj izdatih validnih Visa kartica na dan 31.12.2013. godine bio je 124.308 (2012.godine:
127.600), od čega je: 94.160 debitnih kartica -VISA elektron (2012.godine: 91.963), 695 debitnih
poslovnih – VISA Business (2012.godine: 770), 6.074 kreditnih – VISA Classic (2012.godine: 7.038),
9.044 pre paid - VISA kartice (2012.godine: 11.584), 14.335 kreditnih - VISA Revolving (2012.godine:
16.245).
Na dan 31. decembra 2013. godine, Banka pored sjedišta u Banjoj Luci, ima i 36 poslovnica širom
Republike Srpske (31. decembar 2012. godine: sjedište u Banjoj Luci i 43 poslovnice).
9.2.
Poslovni rezultati
9.2.1. Informacije o činjenicama, uključujući i nove i vanredne (rijetke ili neobične) događaje u poslovanju,
koje značajno utiču na prihode iz poslovanja emitenta, uz navođenje u kojoj mjeri je konkretni događaj
uticao na prihode.
9.2.2. Promjene u prodaji i prihodima.
Poslovni rezultati u 2012. i 2013.godini
U 2013. godini Banka je ostvarila negativan finansijski rezultat u neto iznosu od 66,4 miliona KM, (u
2012. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 7,8 miliona KM), čemu su u najvećoj mjeri
doprinijeli tzv. jednokratni efekti, kao i mjere Evropske komisije (detaljnije opisano u tački 9.1)
U strukturi ukupnog prihoda, prihod od kamata čini 70,9% (2012: 73% ), prihod od provizija i
naknada čini 18,2% (2012: 15,2%) i ostali prihodi su 10,9% (2012: 11,8% ).
U strukturi ukupnih rashoda, rashodi od kamata učestvuju sa 17,3% (2012: 36,6%), rashodi od
provizija i naknada sa 1,5% (2012: 3,9%), operativni rashodi sa 38,3% (2012: 46,5%) i ukupni troškovi
rezervisanja sa 42,9% (2010: 13%).
Neto kamatni prihod u 2013.godini ostvaren je u iznosu 31,8 milona KM što je za 22,5% manje nego
u 2012. godini (41 milion KM). Razlog ovom smanjenju su već ranije opisane restriktivne mjere
Evropske komisije.
U strukturi neto kamatnog prihoda po segmentima neto kamate na kredite fizičkim licima učestvuju
sa 63,6%, neto kamate na kredite pravnim licima 84,1% dok je u segmentu banaka ostvaren
negativan neto kamatni rashod od -47,7%.
Neto prihod od naknada i provizija je povećan za 3,1% i iznosi 12,5 miliona KM, što je u najvećoj
mjeri posljedica smanjenja rashoda po naknadama (za 37,5 % su manji rashodi u 2013. godini)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
26
Prihodi i rashodi od naknada i provizija sastoje se uglavnom od naknada za domaća i međunarodna
plaćanja, za kartično poslovanje, kupoprodaju valuta , garancije, akreditive, usluge brokerskih
poslova, i ostale usluge.
Ukupni ostali prihodi Banke ostvareni su u iznosu od 7,8 miliona KM, a odnose se na prihode po
osnovu prethodno otpisanih potraživanja (naplaćena suspendovana kamata)u iznosu od 5,7 miliona
KM, prihode od zakupnina 0,7 miliona KM , ukidanje rezervisanja za restruktuiranje u iznosu od 0,3
miliona KM, prihod od prodaje imovine 0,4 miliona KM i ostale prihode u iznosu od 0,7 miliona KM
Troškovi zaposlenih u 2013. godini iznosili su 16 miliona KM i veći su u odnosu na 2012. godinu za
9%
Operativni troškovi poslovanja u 2013.godini iznose 47,1 milon KM (2012: 34,4 miliona KM) i veći su
za 37,% u odnosu na prethodnu godinu. Ispod je dat tebelarni ovih troškova gdje se tačno mogu
zapaziti i „one–off „efekti što je detaljnije opisano u uvodnom dijelu tačke 9.1.
Vrsta troška
Neto plate
Rashodi po osnovu ostalih rezervisanja za
obaveze
Porezi na plate i doprinosi
Rashodi od promijene vrijednosti OS-nova
pozicija
Amortizacija
%
2013. godina
učešća
9.401
16,6%
Iznosi su u hiljadama KM
2012.
% učešća
godina
9.269
21,2%
7.254
12,8%
-
0,0%
6.263
11,1%
6.226
14,3%
5.964
10,5%
-
0,0%
4.616
8,2%
4.283
9,8%
Troškovi zakupa software
4.062
7,2%
4.610
10,5%
Obezvredjenje učešća
3.500
6,2%
-
0,0%
Osiguranje i obezbjeđenje imovine
2.682
4,8%
2.814
6,4%
Materijal, gorivo, energija i usluge
1.620
2,9%
1.829
4,2%
Telekomunikacije
1.607
2,8%
1.946
4,5%
Indirektni porezi i doprinosi
Naknada Agenciji za bankarstvo Republike
Srpske
Troškovi održavanja
1.500
2,7%
1.575
3,6%
1.045
1,8%
1.102
2,5%
1.002
1,8%
771
1,8%
Ostali nematerijalni troškovi i usluge
867
1,5%
1.250
2,9%
Zakupnina
823
1,5%
776,00
1,8%
Troškovi reklame, marketinga i reprezentacije
767
1,4%
1.439
3,3%
Intelektualne usluge povezanih banaka
Rashodi po osnovu rezervisanja za sudske
sporove
Troškovi po sudskim sporovima
724
1,3%
1.161,00
2,7%
704
1,2%
118
0,3%
416
0,7%
254
0,5%
Ostali rashodi
367
0,6%
460
1,0%
Dnevnice i putni troškovi
358
0,6%
484
1,1%
Ostale naknade zaposlenih
272
0,5%
274
0,6%
Članarineni provizije
199
0,4%
118,00
0,3%
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
27
Konsultantske usluge
195
0,4%
600,00
1,4%
Rashodi usklađivanja vrijednosti stečene mat.
imovine
169
0,3%
2.033
4,7%
Sponzorstva i humanitarni projekti
127
0,2%
260
0,6%
25
0,0%
8
0,0%
Rashodovanje i otpis nekretnina i opreme
ukupno ostali operativni rashodi
56.529 100,0%
43.660
100,0%
Ukupni troškovi rezervisanja za kreditne rizike po bilansnim i vanbilansnim stavkama aktive, u
skladu sa MRS 39, iznose 63.3 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su su za 425,3%.
(2012: 12,2 miliona KM)
9.2.3.
Informacije u vezi sa svim vladinim, ekonomskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim mjerama ili
faktorima koji su značajno uticali ili bi mogli značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje
emitenta.
U periodu za koji su u Dokumentu prikazani finansijski podaci nije bilo mjera unutar BIH (vladinih
ekonomskih, fiskalnih, monetarnih ili političkih mjera ili faktora) koji su značajno uticali ili bi mogli
da utiču u značajnoj mjeri, direktno ili indirektno, na poslovanje Banke. Ovdje je važno napomenuti
da su u tački 9.1. opisane posljedice mjera Evropske komisije nametnutih cijeloj HAA Grupi
početkom 2013. godine i kojih se emitent dužan pridržavati u poslovanju.
10.
IZVORI SREDSTAVA
10.1. Informacije o izvorima sredstava emitenta (kratkoročnim i dugoročnim).
Pregled izvora sredstava Banke prikazan je u narednoj tabeli:
Naziv
KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA
- Kratkoročni depoziti banaka
- Kratkoročni depoziti klijenata
DUGOROČNI IZVORI SREDSTAVA
- Dugoročni depoziti banaka
- Dugoročni depoziti klijenata
- Uzeti dugoročni krediti
- Kapital Banke
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA
31.12.2012.
000 KM
314 862
1 640
313 222
1 051 967
386 474
267 173
156 318
242 002
1 366 829
31.12.2013.
000 KM
273 628
972
272 656
863 401
351 227
155 004
156 438
200 732
1 137 029
10.2. Objašnjenje iznosa i izvora sredstava kao i opis novčanog toka emitenta
Ukupni izvori sredstava na kraju 2013. godine iznosili su 1.137 miliona KM što je za 16,81% manje od
stanja na kraju 2012. godine.
Depoziti banaka na kraju 2013. iznosili su 352,2 miliona KM, od čega su depoziti Hypo Alpe-AdriaBank International iznosili 316,6 miliona KM ili 89,9%, a depoziti banaka na kraju 2012. iznosili su
388,1 milion KM, od čega su depoziti Hypo Alpe-Adria-Bank International bili 351,8 miliona KM ili
90,7%.
Banka je na kraju 2013. godine koristila 156,4 miliona KM uzetih kredita, a na kraju 2012. 156,3
miliona KM.
Stanje obaveza po uzetim kreditima odnosi se na:
Investiciono razvojnu banku Republike Srpske: 2013. 76,5 miliona KM, a 2012. 83,9 miliona KM,
Evropsku investicionu banku i Vijeće Evropske razvojne banke: (2013. 79,9 miliona KM, a 2012. 72,4
miliona KM.
Kapital Banke na kraju 2013. godine je iznosio 200,7 miliona KM što je za 41,3 miliona KM manje u
odnosu na kraj 2012. godine. Smanjenje predstavlja neto efekat dokapitalizacije i pokrića gubitka iz
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
28
2013. godine.
Novčani tok Emitenta prikazan je na poziciji 20.
10.3.
Informacije o bonitetu emitenta i strukuri finansiranja emitenta
Banka je u periodu za koji se prikazuju finansijski podaci i zvještaji ispunjavala sve minimalne
standarde vezane za upravljanje kapitalom i rizicima u poslovanju propisane od strane regulatora –
Agencije za bankarstvo Republike Srpske i drugih relevantnih domaćih institucija, kao i minimalne
standarde propisane od strane HAA Grupe.
U navedenom periodu Banka je bila likvidna i ispunjavala sve svoje obaveze uredno i na vrijeme.
Takođe je posjedovala sve potrebne dozvole i licence za svoju djelatnost i ažurno dostavljala
nadležnim institucijama izvještaje o kontinuiranom ispunjavanju uslova za održavanje tih dozvola i
licenci.
Struktura finansiranja prikazana je u narednoj tabeli kroz neto povećanje/smanjenje izvora
sredstava uključujući i dokapitalizaciju izvršenu u decembru 2013. godine u iznosu od 27,8 miliona
KM.
Naziv
31.12.2012.
31.12.2013.
000 KM
000 KM
KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA
-1 811
-41 234
- Kratkoročni depoziti banaka
-26 906
-668
- Kratkoročni depoziti klijenata
25 095
-40 566
DUGOROČNI IZVORI SREDSTAVA
-28 942
-188 566
- Dugoročni depoziti banaka
-7 372
-35 247
- Dugoročni depoziti klijenata
-39 786
-112 169
- Uzeti dugoročni krediti
10 349
120
- Dokapitalizacija Banke
7 867
-41 270
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA
-30 753
-229 800
U posmatranom periodu se vidi da je banka imala smanjenje depozita. U 2012-oj ukupno smanjenje
je iznosilo 30,8 miliona BAM, a u 2013-oj godini smanjenje depozita iznosi 229,8 miliona BAM,
Struktura izvora sredstava na kraju perioda data je u narednoj tabeli:
Naziv
31.12.2012.
%
KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA
- Kratkoročni depoziti banaka
- Kratkoročni depoziti klijenata
DUGOROČNI IZVORI SREDSTAVA
31.12.2013.
%
23,0
24,1
0,1
0,1
22,9
24,0
77,0
75,9
- Dugoročni depoziti banaka
30,9
28,3
- Dugoročni depoziti klijenata
19,6
13,6
- Uzeti dugoročni krediti
11,4
13,7
- Kapital Banke
17,7
17,7
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA
100,0
100,0
U strukturi izvora sredstava u posmatranom vremenskom intervalu vidi se da kratkoročni izvori
sredstava učestvuju u ukupnim izvorima sa 23- 24%, a dugoročni u iznosu od 76 -77% u odnosu na
ukupne izvore sredstava.
10.4.
Informacije o svim ograničenjima korišćenja kapitalnih sredstava koja su značajno uticala ili bi
mogla značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje emitenta.
Banka u periodu za koji su u ovom dokumentu prikazani finansijski izvještaji nije imala ograničenja
u korišćenju kapitalnih sredstava koja su značajno uticala ili bi mogla značajno da utiču, direktno ili
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
29
indirektno, na poslovanje emitenta.
10.5.
Informacije o predviđenim izvorima finansiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obaveze iz
t.5.2.3. i 8.1.
Predviđeni izvori finansiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obaveze navedene tačkama 5.2.3. i
8.1. uključeni su u planovima Banke za 2014. godinu, a obezbijediće se iz vlastitih sredstava Banke.
11.
ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, PATENTI I LICENCE
Banka u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije imala programa istraživanja i
razvoja.
12.
TRENDOVI
12.1.
Najznačajniji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama, od
završetka poslednje finansijske godine do datuma Dokumenta o registraciji
Kretanje kredita i depozita u periodu od 31.12.2011. do 31.12.2013. godine, kao i plan ostvarenja do
kraja 2014. godine date su u narednoj tabeli i grafikonu:
Opis
u 000 KM
Krediti i plasmani bankama
Krediti komitentima
Depoziti i uzeti krediti od banaka
Depoziti i uzeti krediti od komitenata
Ostvarenje
Plan
31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2014.
1
2
3
4
239.255
272.447
271.026
262.664
1.171.034 1.100.335
939.810
721.846
447.192
424.262
396.518
294.226
682.651
666.005
504.987
445.609
2/1
5
114
94
95
98
Indexi
3/2
6
99
85
93
76
4/3
7
97
77
74
88
Kretanje prihoda i rashoda u periodu od 31.12.2011. do 31.12.2013.godine, kao i plan ostvarenja do
kraja 2014.godine date su u narednoj tabeli i grafikonu:
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
30
u 000 KM
Prihodi kamata
Prihodi naknada
Rashodi kamata
Rashodi naknada
Troškovi poslovanja
Ostvarenje
Plan
31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2014.
1
2
3
4
98.396
82.523
69.069
48.266
12.713
15.706
14.718
14.783
40.353
34.384
25.534
18.634
4.146
3.622
2.271
2.300
38.956
36.213
42.188
39.267
Indexi
2/1
84
124
85
87
93
3/2
84
94
74
63
117
4/3
70
100
73
101
93
12.2.
Informacije o svim poznatim trendovima, neizvjesnostima, zahtjevima, obavezama ili događajima
koji bi vjerovatno mogli da imaju značajan uticaj na mogućnosti razvoja emitenta, najmanje za tekuću
godinu.
Od informacija navedenih u tački 12.2. koje su poznate u momentu izrade ovog dokumenta
događaj koji ima značajan uticaj na dalji razvoj emitenta je dokapitalizacija Banke. Banka je sa
31.12.2013. godine izvršila planirano povećanje kapitala u iznosu od 27,8 mil KM (14,2 mil EUR). U
međuvremenu ABRS je poslala (29.01.2014) instrukciju svim bankama Republike Srpske u skladu
sa Odlukom o izmjeni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i
klasifikaciji aktive banke, po kojoj banke nisu u obavezi da počev od 31.12.2013. godine vrše
pokriće nedostajućih rezervi po regulatornom zahtjevu. Ova promjena je uticala na poziciju
kapitala Banke i na ovaj način osnovni kapital je povećan za iznos 26,5 mil KM (13,5 mil EUR).
Navedeni iznos Banka je u predhodnim godinama izdvajala iz dobiti za pokriće nedostajućih
rezervi. Na ovaj način svi limiti vezani za kapital Banke su iznad inicijalno planiranih.
13.
PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI
Banka u ovaj dokument nije uključila procjene i predviđanja dobiti koji su sastavni dio
kratkoročnih (godišnjih) i dugoročnih (petogodišnjih) planova Banke. Ovi planovi se pripremaju
kontinuirano i isti su predmet razmatranja i usvajanja od strane nadležnih organa Banke u skladu
sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i politikama i procedurama HAA Grupe.
Zadnji Strateški plan Banke sa finansijskim projekcijama za period 2014-2018. godine odobren je
od strane Nadzornog odbora 17.02.2014. i usvojen je od strane Skupštine Banke 26.05.2014.
godine.
14.
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
14.1.
Imena, poslovne adrese i funkcije
U skladu sa Zakonom o bankama RS i Statutom Banke organi upravljanja Bankom su: Skupština,
Nadzorni odbor i Uprava Banke.
Skupština Banke
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
31
Najviši organ upravljanja Bankom je Skupština, koju čine njeni akcionari. Skupštinom predsjedava i odluke
potpisuje predsjedavajući Skupštine kojeg izaberu prisutni akcionari na početku svakog zasjedanja.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor upravlja poslovanjem Banke, utvrđuje poslovnu politiku i donosi opšta akta. Nadzorni
odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana, koje imenuje Skupština Banke na period od 4 godine.
U skladu sa Zakonom o bankama RS i Statutom, Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o
poslovanju Banke, koji obavezno uključuje izvještaj internog i vanjskog revizora, izvještaj o radu
nadzornog odbora i odbora za reviziju, te plan poslovanja za narednu poslovnu godinu.
Uprava Banke
Uprava organizuje i upravlja poslovanjem Banke, predstavlja i zastupa Banku prema trećim licima,
odgovorna je za zakonito poslovanje i provođenje odluka organa upravljanja, kao i usvojenih planova,
strategije i poslovne politike.
Upravu Banke čine direktor Banke i izvršni direktori Banke – članovi Uprave, koje imenuje Nadzorni odbor
na period od 4 godine, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske
Nadzorni odbor Banke čine:
Ime, prezime i
Funkcija
poslovna adresa
Stručna
sprema
Alexander Picker
Hypo Internatioanl
AG Klagenfurt
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Predsjednik
Nadzornog
odbora
Dr
Stefan Selden
Hypo Internatioanl
AG Klagenfurt
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Zamjenik
predsjednik
a
Nadzornog
odbora
Mag
Neven Raić
Hypo Internatioanl
AG Klagenfurt
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Član
Nadzornog
odbora
Mag
Manfred Kohlweg
Hypo Internatioanl
AG Klagenfurt
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Član
Nadzornog
odbora
Mag
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Radno iskustvo i članstvo u upravnim,
rukovodećim ili nadzornim organima društava
Izvršni direktor - Hypo Alpe-Adria-Bank International
AG,
Izvršni direktor - Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar
Izvršni direktor - Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. HQ,
Slovenija
Izvršni direktor - ATFBAnk/ALMARTY, KAZAHSTAN
Izvršni direktor - Unicredit Bank Srbija/BEOGRAD
Član upravnog odbora - International Moscow
Bank/MOSKVA
Voditelj sektora kreditnog poslovanja u Hypo AlpeAdria-Bank International AG, Austria,
Voditelj Sektora rehabilitacije na nivou HAA grupe
Vvoditelj Službe posebnog portfelja kod ATF banke
Kazahstan
Menadžer za konstruisanje corporate i upravljanje
posebnim računima u Uni Credit Bank Austria

član Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d. Mostar

Član Nadrzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d. Zagreb
Radno iskustvo:
-Član Upravnog odbora za maloprodajno bankarstvo
BAWAG P.S:K. Bank GA Beč
-Generalni direktor COMMERZBANK AG Frankfurt
- Šef upravljanja proizvodima u DUETSCHE Bank
Group Bon i Frankfurt
-šef za kredite i bodovanje u Advance Bank AG
Minhen

Pripravnik i kreditni analitičar u Bayerische
Landesbank Minhen.
Voditelj odjeljenja za planiranje i izvještavanje u
oblasti finansijskog kontrolinga u HAA Grupi
Radno iskustvo:
- Viši kontroler finansijskog kontrolinga HAA grupe
-Niži kontrolor finansijskog kontrolinga kod Hypo
Leasing Kärnten
- Istraživanje tržišta kod AC Nielsen
- Maloprodajni trgovac kod Automaterijal Rödlbach
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
32
Rupert Schindler
Hypo Internatioanl
AG Klagenfurt
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Upravu Banke čine:
Ime, prezime i
poslovna adresa
Goran Babić
Aleja Svetog Save
13, Banjaluka
Član
Nadzornog
odbora
Dr
Funkcija
Stručna
sprema
Direktor
Banke
VSS
Upravnik odjeljenja Group Organisaiton/IT, Hypo
Alpe AdriaBank International AG Klagenfurt
- Član Nadzornog odbora Hypo Alpe
Adria-Bank a.d. Beograd, Srbija
- Član Nadzornog odbora ZIS DOO, Srbija
- Direktor Hypo Alpe AdriaIT Holding
GmbH
Radno iskustvo:
- Menadžer sa fokusom na organizaciju/IT& projektni
menadžment u finansijskoj industriji, višegodišnje
iskustvo kao preduzetnički savjetnik i jakom tehničkoprirodno-naučnom osnovom kao dr. tehn. u tehničkoj
hemiji.
Sertifikovani projektni menadžer (IPMAlevel C),
Radna biografija
Posljednja pozicija prije dolaska u Banku: samostalni
stručni saradnik u Ministarstvu pravde Republike
Srpske
Lidija Žigić
Posljednja pozicija prije dolaska u Banku: Direktor
Izvršni
Aleja Svetog Save
VS
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka
direktor
13, Banjaluka
Martin Leberle
Posljednja pozicija prije dolaska u Banku: savjetnik
Izvršni
Aleja Svetog Save
VSS
predsjedniku Uprave UniCredit Bank Ukrajina
direktor
13, Banjaluka
Major Zoltan
Posljednja pozicija prije dolaska u Banku: šef
Izvršni
Aleja Svetog Save
VSS
programa za potrošačko finansiranje za CEE regiju u
direktor
13, Banjaluka
Uni Credit Group, Beč, Austria
Članovi Nadzornog odbora, Uprave Banke i Odbora za reviziju nisu međusobno rodbinski
povezani.
U postupku davanja prethodne saglasnosti na imenovanje članova Nadzornog odbora Banke i
direktora i izvršnih direktora – članova Uprave Banke, Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
kao nadležni regulator, je izvršila provjeru svih elementata navedenih u alinejama b), v) i g)
podtačke 14.1. i utvrdila da navedena lica nisu osuđivana za krivična djela protiv privrede i da nisu
bili članovi upravljanja ili rukovođenja u nekom društvu u kojem je pokrenut postupak stečaja ili
likvidacije.
14.2.
Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva
Prema saznanjima Emitenta ne postoji sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i
višeg rukovodstva niti postoje eventualni sporazumi ili dogovori sa većinskim akcionarom – Hypo
SEE Holdingom, klijentima, dobavljačima ill drugim licima, na osnovu kojih je bilo koje lice iz tačke
14.1. izabrano za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.
Lica iz tačke 14.1. nemaju učešća u hartijama od vrijednosti Emitenta.
15.
LIČNA PRIMANJA I POGODNOSTI
Navesti lična primanja i posebne pogodnosti koje su od emitenta primala lica navedena u tački 14.1. u
toku posljednjeg godišnjeg obračunskog perioda.
U skladu sa politikama HAA Grupe članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ne primaju
naknadu za svoj rad u navedenim odborima pa ni jedan od tih članova ne prima nikakvu naknadu
od Emitenta.
Članovi Uprave su u toku poslednjeg godišnjeg obračunskog perioda primili bruto platu i dodatno
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
33
životno osiguranje, ali istim nije vršena isplata bonusa.
Članovi Uprave imaju pravo i na osiguranje života s dopunskim osiguranjem od posljedica
nesretnog slučaja. Plaćena polisa osiguranja za članove Uprave za 2013. godine iznosila je
22.824,99 KM neto, odnosno 37.852,39 KM bruto.
Članovi Uprave imaju pravo i na korištenje putničkog vozila u vlasništvu Banke za službene i lične
potrebe u trajanju od 24h, kao i neograničene troškove mobilnog telefona.
15.1.
Iznos ličnih primanja i primanja (uključujući svu potencijalnu ill odloženu naknadu) i nenovčana
davanja koja emitent, uključujući i njegova povezana društva, odobri takvim licima za sve oblike rada i
usluga, koje bilo koje lice pruži emitentu i povezanim društvima. Navedene informacije se moraju navesti
pojedinačno za svako lice.
Lična primanja i posebne pogodnosti koje su od Banke primila lica navedena u tački 14. u toku
poslednjeg godišnjeg obračunskog perioda prikazani su u narednoj tabeli:
Opis
000 KM
NADZORNI ODBOR
ODBOR ZA REVIZIJU
UPRAVA BANKE
U pogledu personalnog sastava članova Uprave, od 01.01.2014. godine, prestala je funkcija g. Herberta
Walzhofera u Upravi Banke, a kao član Uprave imenovan je Martin Leberle
isplaćena primanja i
pogodnosti u 2013.godini
GORAN BABIĆ
primanja
neto
bruto
176424,96
292578,69
7081,02
183505,98
11742,99
304321,68
146059,92
242222,03
8135,64
13491,94
154195,56
255713,97
7582,87
12575,22
7582,87
12575,22
18174,24
30139,73
25392,43
5108,76
42110,17
8472,24
7608,33
12617,46
56283,76
93339,60
pogodnosti:
osiguranje
ukupno:
LIDIJA ŽIGIĆ
primanja
pogodnosti
osiguranje
ukupno:
WALZHOFER HERBERT
primanja
pogodnosti
ukupno:
MARTIN LEBERLE
primanja
pogodnosti:
školarina
avio karte za čl.porodice
osiguranje
ukupno:
15.2.
Ukupni iznosi koje emitent, ili njegova povezana društva, izdvoje u svrhu ostvarivanja prava na
naknadu u slučaju penzionisanja ili sličnih pogodnosti.
Rezervisanje za dugoročne naknade zaposlenima (isplata u slučaju penzionisanja, isplata
jubilarne naknade), za članove Uprave, kao i za ostale radnike, vrši se u skladu sa godišnjim
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
34
aktuarskim obračunom.
16.
PRAKSA UPRAVE
16.1.
Datum isteka aktuelnog mandata i vremenski period tokom kojeg je lice obavljalo tu funkciju.
Aktuelni mandat direktora Banke g-dina Gorana Babića je počeo 21.06.2012. godine i ističe
21.06.2016. godine.
Izvršni direktori se imenuju na vremenski period na koji je imenovan direktor Banke.
Izvršni direktor, g-đa Lidija Žigić je na ovoj funkciji od početka mandata 21.06.2012. godine, a
mandat joj ističe 21.06.2016. godine.
Izvršni direktor, g-din Martin Leberle je stupio na navedenu funkciju 18.10.2012. godine, a mandat
mu ističe 21.06.2016. godine.
Izvršni direktor, g-din Major Zoltan je stupio na navedenu funkciju 01.01.2014. godine, a mandat
mu ističe 21.06.2016. godine.
16.2. Informacije o ugovorima o djelu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa zaključenim sa
emitentom, ill bilo kojim od njegovih povezanih društava, koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog
odnosa.
Članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih organa nemaju zaključene ugovore o djelu sa
Emitentom, ili bilo kojim od njegovih povezanih društava, koji predviđaju pogodnosti po raskidu
radnog odnosa.
16.3.
Informacije o komisiji za reviziju i komisiji za naknade emitenta, uključujući imena članova
komisija i kratko navođenje propisanih uslova po kojima komisije rade.
Odbor za reviziju
Odbor za reviziju je odgovoran za angažovanje vanjskog revizora koji će obavljati reviziju
finansijskih izvještaja, te za nadzor i nadgledanje poslova interne revizije uključujući kontrolu
godišnjeg obračuna.
Odbor za reviziju sastoji se od 5 članova koje imenuje Nadzorni odbor na period od 4 godine.
Odbor za reviziju dužan je Nadzornom odboru i Skupštini prezentovati reviziju godišnjeg
fiansijskog izvještaja Banke.
Aktuelni mandat Odbora za reviziju Banke kojeg čine: g-din Lazović Đorđe, g-din Castellarin
Andrea, koji su stupili na funkciju 29.05.2011. godine i mandat im ističe 29.05.2015. godine, g-đa
Baier Sandra koja je stupila na funkciju 25.02.2012. godine i mandat joj traje do 29.05.2015. godine,
g-din Miroslav Pasterk koji je stupio na funkciju 25.09.2013. godine i mandat mu traje do
29.05.2015. godine i g-đa Marlen Schllander-Pinter, koja je stupila na funkciju 27.03.2014. godine i
mandat traje do 29.05.2015. godine
Emitent nema komisiju za naknade.
Odbor za reviziju Banke čine:
Ime, prezime i
poslovna adresa
Lazović Đorđe
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Marlen Schllander-Pinter
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Castellarin Andrea
Alpen-Adria-Platz 1
9020
Klagenfurt, Austria
Baier Sandra
Alpen-Adria-Platz 1
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Funkcija
Predsjednik
Odbora za
reviziju
Član
Odbora za
reviziju
Stručna
sprema
Dipl
Mag
Član
Odbora za
reviziju
Dr
Član
Odbora za
Mag
Radna biografija
Član Izvršnog odbora Hypo-Alpe-Adria
Leasing d.o.o. Republika Srbija
Voditelj Odjela Interne revizije u Hypo AlpeAdria-Bank International AG Klagenfurt.
Voditelj Odjela Računovodstva i
izvještavanja u Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG Klagenfurt.
Voditelj Odjela Restrukturisanja i Workout
Asset Ressolution - Indirektno upravljanje 2
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
35
9020
Klagenfurt, Austria
reviziju
u Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Klagenfurt.
Miroslav Pasterk
Revizor u Odjelu Interne revizije u Hypo
Član
Alpen-Adria-Platz 1
Alpe-Adria-Bank International AG
Odbora za
Mag
9020
Klagenfurt.
reviziju
Klagenfurt, Austria
16.4.
Izjava emitenta o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja, sa obrazloženjem onih
elemenata koji nisu u skladu sa usvojenim standardima i sa uputstvom gdje se puni tekst izjave može
besplatno preuzeti (internet stranica berze ili drugog uređenog javnog tržišta, internet stranica emitenta ili
sl.).
Emitent nije sačinio i objavio Izjavu o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja s
obzirom da se akcije emitenta kotiraju na Slobodnom berzanskom tržištu.
Prema propisima Republike Srpske (Zakon o privrednim društvima, Standardi korporativnog
upravljanja, Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od
vrijednosti koje su predmet javne ponude) navedenu izjavu su dužni sačinjavati i objavljivati
emitenti čijim se akcijama trguje na Službenom berzanskom tržištu, dok za emitente čije se akcije
kotiraju na Slobodnom berzanskom tržištu nije propisana obaveza već je data preporuka za
sačinjavanje i objavljivanje navedene izjave.
17.
ZAPOSLENI
17.1. Broj zaposlenih na kraju perioda ili prosjek za svaku finansijsku godinu prikazanu u prethodnom
periodu do datuma Dokumenta o registraciji
Broj zaposlenih na kraju perioda po osnovnim vrstama djelatnosti i prosjek na nivou Banke za
svaki prikazani datum izračunat kao prosjek stanja na kraju svakog mjeseca u okviru iste godine
dat je u narednoj tabeli:
Opis
31.12.2011.
31.12.2012.
31.12.2013. 31.03.2014.
Korporativno bankarstvo
25
25
17
16
Maloprodaja
265
258
216
209
Ostali
219
300
281
291
UKUPAN broj radnika
509
583
514
516
Prosječan broj radnika
509
544
547
516
Smatramo da podjela zaposlenih po geografskim lokacijama nije bitna za ovaj dokument.
Prosječan broj radnika zaposlenih na određeno vrijeme tokom 2013.god. iznosio je 48 radnika.
radnika.
17.2.
Informacije o eventualnom vlasništvu nad akcijama emitenta i svim opcijama na akcije emitenta,
lica iz tačke 14.1. navesti i.
Članovi Uprave nemaju vlasništvo nad akcijama Banke.
17.3.
Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih.
U vezi sa mogućnošću sticanja akcija Emitenta od strane zaposlenih ne postoje nikakvi aranžmani
u bilo kojim aktima Emitenta. Zaposleni mogu sticati akcije Emitenta na isti način kao i sva druga
pravna i fizička lica, odnosno kupovinom na Berzi.
18.
VEĆINSKI AKCIONARI
18.1.
Ime ill poslovno ime lica koje, neposredno ili posredno, posjeduje učešće u kapitalu emitenta ill u
pravu glasa, u procentima od 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% i 75% prava glasa, zajedno sa
iznosom učešća svakog takvog lica. Ukoliko takvog lica nema, dati odgovarajuću negativnu izjavu.
Većinski vlasnik Emitenta je Hypo SEE Holding AG sa učešćem u kapitalu i u pravu glasa kod
Emitenta u procentu od 82,08%.
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt sa učešćem u kapitalu i u pravu glasa kod
Emitenta u procentu od 17,69%.
Pojedinačno učešće ostalih akcionara je manje od 5%, odnosno ni jedan drugi akcionar prema
propisima ne spada u kategoriju značajnog učešća.
18.2. Različito pravo glasa koje daju akcije emitenta.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
36
Sve akcije Emitenta su obične (redovne) akcije sa pravom glasa, pri čemu jedna akcija daje pravo
na jedan glas u Skupštini Banke.
18.3.
Podatak o licima koje ima kontrolni položaj u emitentu, navesti karakteristike tog stečenog
položaja, kao i mjere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja na štetu emitenta.
Kontrolni položaj u Emitentu Hypo Alpe – Adria – Bank International AG je stekla 15.05.2002.
kupovinom državnog kapitala u cjelosti, na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u
bankama, sa iznosom kapitala od 75,55%. Daljim kupovinama akcija i dokapitalizacijama Hypo
Alpe – Adria – Bank International AG je povećalo svoje učešće na 99,73% u ukupnom kapitalu
Banke. Promjena vlasničke strukture koja je izvršena 2002. godine je od velikog značaja za
Emitenta, s obzirom da je isti postao članom velike bankarske grupe. Navedeno članstvo je
omogućilo dugoročnu sigurnost u poslovanju i razne vidove podrške u poslovanju Emitenta.
U maju 2014. godine izvršen je prenos akcija sa Hypo Alpe – Adria – Bank International AG na
Hypo SEE Holding u iznosu od 128.817.802 akcije što čini 82,08 % ukupnog broja akcija Emitenta.
Hypo SEE Holding je društvo, koje je osnovano od strane Hypo Alpe – Adria – Bank International
AG, te prenos akcija predstavlja interno restrukturiranja HAA Grupe. Kao dio procesa
restrukturiranja, akcije Emitenta su prenesene putem downstream doprinosa u naturi sa Hypo
Alpe – Adria – Bank International AG na Hypo SEE Holding, koji je supsidijarno društvo u
potpunom vlasništvu Hypo Alpe – Adria – Bank International AG. Hypo Alpe – Adria – Bank
International AG će kao jedini akcionar Hypo SEE Holdinga predati ulog u akcijama ili gotovini, a
Hypo SEE Holding će priznati akcije Emitenta kao ulog u kapital.
Prema saznanjima Emitenta, ne postoje aktivnosti od strane lica koje ima kontrolni položaj u
Emitentu - koje imaju štetan uticaj na Emitenta, te shodno tome ne postoje ni mjere za njihovo
sprečavanje.
18.4.
Sporazumi, čije bi provođenje, naknadno, moglo da rezultira promjenom kontrolnog položaja u
emitentu.
Emitent nema saznanja o bilo kakvim sporazumima čije bi provođenje naknadno moglo da
rezultira promjenom kontrolnog položaja u Emitentu. Promjena kontrolnog položaja u Emitentu
opisana je u tački 5.1.5, 7.1. i 18.3
19.
TRANSAKCIJE POVEZANIH LICA
Banka smatra da su joj direktno povezana lica njezini ključni akcionari i njihove podružnice;
pridružena društva Banke; članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave i drugo visoko rukovodstvo
Banke (zajedno „ključno rukovodstvo“); članovi porodice užeg rukovodstva, te pravna lica koja su
pod kontrolom ili značajnim uticajem ključnog rukovodstva i članova njihovih užih porodica.
Transakcije s povezanim licima su dio redovnog poslovanja Banke.
U nastavku slijedi pregled odnosa sa povezanim licima:
Nadzorni odbor i njihova povezana lica
Uprava i njihova povezana lica
- Krediti na dan 31. Decembra
- Prihodi od kamata i naknada za godinu koja završava
31 Decembra
- Depoziti na dan 31. Decembra
- Kamatni rashod za godinu koja završava 31 Decembra
- Plate, porezi i doprinosi isplaćeni članovima Uprave Banke
- Nepozive kreditne obaveze
2013.
’000 KM
-
2012.
’000 KM
-
15
20
3
658
19
516
20
3
433
12
352
20
Prikaz sredstava i obaveza prema povezanim pravnim licima:
U hiljadama KM
31. decembar 2013.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
31. decembar 2012.
37
Aktiva:
Devizni računi:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Ljubljana, Republika Slovenija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA, Udine, Italija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Republika Hrvatska
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Srbija
Oročeni depoziti:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
15.264
209
397
1.301
23
474
15.967
382
564
1.241
117
1.129
-
5.934
26
26
1.000
3.500
9
7.054
351
6
1.146
4
5.329
3
17
32.613
6
6.340
11
910
3
196
3
36,329
794
9
80
925
8.003
1
796
446
91
358
16.473
315.779
351.034
35.479
35.479
369
78
354
94
18
32
8
1.669
363.691
720
38
1.038
54
121
2
29
406,680
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju:
- Vučijak a.d., Prnjavor
Učešća:
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
Ostala sredstva:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Republika Hrvatska
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Podgorica, Crna Gora
- BORA d.o.o., Banja Luka
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Srbija
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Sarajevo
- HYPO ALPE-ADRIA-Nekretnine doo, Zagreb, Republika Hrvatska
- ZIS Beograd, Srbija
Obaveze:
Depoziti po viđenju:
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Sarajevo
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Srbija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Republika Hrvatska
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka
- BORA doo Banja Luka
Dugoročni depoziti:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
Subordinirane obaveze
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
Ostale obaveze:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Srbija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.,Mostar
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Republika Hrvatska
- ZIS Beograd, Srbija
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Podgorica, Crna Gora
- BORA d.o.o., Banja Luka
Slijedi prikaz prihoda i rashoda od povezanih pravnih lica:
U hiljadama KM
Za godinu koja se završava
31. decembra
2013.
2012.
26
34
Prihodi po osnovu kamata:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
38
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK BANK SPA, Udine, Italija
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
Prihodi po osnovu naknada i provizija:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA, Udine, Italija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- BORA d.o.o., Banja Luka
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
Ostali prihodi iz poslovanja:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d.d Zagreb, Republika Hrvatska
- BORA do.o., Banja Luka
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Sarajevo
Rashodi po osnovu kamata:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Sarajevo
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
- BORA d.o.o., Banja Luka
Rashodi po osnovu naknada i provizija:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d.d Zagreb, Republika Hrvatska
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA, Udine, Italija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Ljubljana,Republika Slovenija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Srbija
Ostali rashodi iz poslovanja:
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK International AG, Klagenfurt, Austrija
- ZIS Beograd, Srbija
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Republika Hrvatska
- BORA d.o.o., Banja Luka
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK, Mostar
- HYPO Alpe-Adria-Lesaing d.o.o, Sarajevo
- HYPO ALPE-ADRIA-Nekretnine doo, Zagreb, Republika Hrvatska
- Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka
Neto
1
294
151
158
1
45
747
9
192
5
52
444
28
321
98
736
372
2.808
250
47
8
3
209
1.423
(12.195)
(2)
(15.127)
(1)
(2)
-
(1.062)
(101)
(27)
(3)
(28)
(2.119)
(101)
(34)
(2)
(19)
(1.365)
(3.804)
(505)
(426)
(1)
(34)
(3.500)
(23.053)
(20,245)
(1.290)
(3.452)
(617)
(28)
(690)
(23.482)
(22,059)
20.
FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I
DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA
20.1.
Finansijski podaci o prošlom poslovanju
U nekonsolidovane godišnje finansijske izvještaje za dvije posljednje poslovne godine (2012. i
2013. godina) uključeni su: izvještaj o ukupnom rezultatu, izvještaj o finansijskom položaju,
izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine, a bilješke uz finansijske izvještaje date
su u cjelokupnom nekonsolidovanom godišnjem izvještaju koji je priložen uz ovaj dokument.
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Napomene
Prihodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kamata
Neto prihod od kamata
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
6
Za godinu koja se
završava
31. decembra
2013.
Za godinu koja
se završava
31. decembra 2012.
57.320
(25.534)
31.786
75.405
(34.384)
41.021
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
39
Prihodi po osnovu naknada i provizija
Rashodi po osnovu naknada i provizija
Neto prihod od naknada i provizija
Neto prihodi od kursnih razlika
Ostali prihodi iz poslovanja
Troškovi zaposlenih
Amortizacija
Ostali rashodi iz poslovanja
DOBIT PRIJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I
REZERVISANJA
Rezervisanje za potencijalne gubitke,
ugovorene obaveze i otpise
Rezervisanja za ostale rizike i potencijalne
obaveze
Gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina i
opreme
Gubici od umanjenja vrijednosti investicionih
nekretnina
Gubici od umanjenja vrijednosti učešća
(GUBITAK)/DOBIT PRIJE POREZA
Porez na dobit
7
14.718
(2.264)
12.454
15.706
(3.622)
12.084
8
9
19,20,21
10
942
7.807
(16.012)
(4.616)
(18.441)
1.478
9.467
(14.681)
(4.283)
(23.280)
13.920
21.806
11
(63.281)
(12.193)
12
(7.953)
(118)
19,20
(4.953)
-
21
18
(967)
(3.500)
-
13
(66.734)
383
9.495
(1.670)
(66.351)
7.825
(2.975)
-
10
3
(42)
-
315
39
(69.043)
(0,512)
7.867
0,061
NETO (GUBITAK)/DOBIT TEKUĆE GODINE
Ostali ukupan rezultat
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Dobit po osnovu finansijskih instrumenata
raspoloživih za prodaju
Gubitak po osnovu priomjene aktuarskih
pretpostavki
Porez na dobit koji se odnosi na ostale stavke
ukupnog rezultata
UKUPAN (GUBITAK)/DOBIT ZA GODINU
Zarada po akciji (u KM)
29
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
Na dan 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Napomene
AKTIVA
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke
Sredstva kod drugih banaka
Krediti i potraživanja od klijenata
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
Učešća
Nekretnine i oprema
Nematerijalna ulaganja
Investicione nekretnine
Preplaćeni porez na dobit
Odložena poreska sredstva
Ostala aktiva
Ukupna aktiva
PASIVA
Depoziti banaka i finansijskih institucija
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
14
15
16
17
18
19
20
21
13c
22
23
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
257.300
36.971
791.260
20.071
1.000
36.841
11.461
2.573
142
2.006
14.384
1.174.009
258.425
39.156
1.014.244
16.096
3.500
45.247
13.307
3.503
723
186
4.685
1.399.072
333.762
390.327
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
40
Depoziti komitenata
Obaveze po kreditima
Subordinisane obaveze
Ostale obaveze
Ostala rezervisanja
Odložene poreske obaveze
Ukupne obaveze
KAPITAL
Akcijski kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
(Akumulirani gubitak)/Neraspoređena dobit
Ukupan kapital
Ukupne obaveze i kapital
POTENCIJALNE I UGOVORENE OBAVEZE
24
25
26
27
30
13c
412.791
156.555
35.479
17.944
16.169
577
973.277
545.115
156.461
35.479
20.249
8.600
839
1.157.070
28
28
156.941
105.811
3.760
(65.780)
200.732
1.174.009
73.003
129.168
79.582
6.597
26.655
242.002
1.399.072
112.165
31
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Revalorizacione
rezerve
Neraspoređena
dobit/(Akumuliran
i gubitak)/
Akcionars
ki kapital
Rezerve
Banke
31. decembar 2011. godine
Raspodjela dobiti za 2011. godinu
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Revalorizacije hartija od vrijednosti
namjenjenih prodaji
Raspodela dobiti za pokriće nedostajućih
rezervi
Neto efekat promjene odloženih poreza
Neto dobit za 2012. godinu
129.168
-
74.743
4.601
-
-
-
-
3
-
238
-
39
-
31. decembar 2012. godine
129.168
79.582
6.597
26.655
242.002
27.773
-
-
-
27.773
-
-
-
-
10
-
10
-
-
(42)
-
(42)
-
26.229
-
315
-
(26.229)
(66.351)
156.941
105.811
3.760
(65.780)
Emisija akcija
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Revalorizacije hartija od vrijednosti
namjenjenih prodaji
Gubitak po osnovu promjene aktuarskih
pretpostavki
Raspodela dobiti za pokriće nedostajućih
rezervi/Prenos u Ostale rezerve iz dobiti
Neto efekat promjene odloženih poreza
Neto gubitak za 2013. godinu
31. decembar 2013. godine
6.760
23.464
(4.601)
(205)
234.135
-
205
-
-
3
(238)
7.825
(3.120)
Ukupno
145
39
7.825
(2.975)
315
(66.351)
200.732
BILANS TOKOVA GOTOVINE
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Napomene
Godina koja
se završava
31. decembra
2013.
Godina koja
se završava
31. decembra
2012.
68.740
(25.813)
5.720
(35.235)
(1.614)
(5.270)
87.152
(35.003)
6.409
(39.823)
(96)
(10.675)
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima
Troškovi kamata
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
41
Krediti dati klijentima i novčane pozajmice
Depoziti klijenata
Plaćeni porez na dobit
Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti
Novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti
Naplaćena kamata
Primici dividendi
Ulaganja u vrijednosne papire raspoložive za prodaju
Kupovina nematerijalne imovine
Kupovina materijalne aktive
Povećanje učešća u subsidijarnim licima
Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti:
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti
Primici od izdavanja akcija
Kamata plaćena na pozajmice
Povećanje uzetih pozajmica
Smanjenje uzetih pozajmica
Neto novčana sredstva od finansijskih
aktivnosti:
Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih
ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
Efekti promjene deviznog kursa
160.218
(188.651)
(802)
(22.707)
71.431
(48.969)
(1.914)
28.512
343
13
(3.845)
(602)
(1.739)
(1.000)
(6.830)
685
(564)
(1.241)
(1.002)
(1.000)
(3.122)
27.382
(2.238)
12.833
(12.714)
(1.805)
19.804
(9.454)
25.263
8.545
(4.274)
297.581
942
33.935
261.740
1.906
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine
Gotovina i gotovinski ekvivalenti se sastoje
od sljedećih pozicija bilansa stanja:
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke
Sredstva kod drugih banaka
Minus: pripadajuća kamata i rezervisanja
294.249
297.581
257.300
36.971
(22)
294.249
258.425
39.156
297.581
14
15
Izvještaj eksternog revizora „Deloitte “ d.o.o. Banja Luka za 2013. i 2012. godinu
2013.godina
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru i akcionarima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja (strana 2 do 76) Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.,
Banja Luka (u daljem tekstu “Banka”), koji obuhvataju izještaj o finansijskom položaju na dan 31.
decembra 2013. godine i odgovarajući izvještaj o ukupnom rezultatu, izvještaj o promjenama na
kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled
značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu
sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo Republike
Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo
smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom
o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim
principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri,
uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja,
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
42
uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima,
nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne
kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u cilju
osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o
efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primenjenih
računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i
ocenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijski položaj Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka na dan 31.
decembra 2013. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske koji regulišu
finansijsko izvještavanje banaka, kao i osnovama za sastavljanje finansijskih izvještaja i
računovodstvenim politikama objelodanjenim u napomenama 2. i 3. uz finansijske izvještaje.
2012.godina
„IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru i akcionarima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja (strana 2 do 63) Hypo Alpe-Adria Bank a.d.,
Banja Luka (u daljem tekstu “Banka”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012.
godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomene uz finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo Republike
Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka kao i za interne kontrole koje smatra
neophodnim za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom
o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim
principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri,
uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje finansijskih izvještaja u cilju
osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o
efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih
računovodstvenih politika i vrjednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i
ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
43
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju
solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Banja Luka na dan i za godinu
koja se završava 31. decembra 2012. godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim
pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske i propisima Agencije za
bankarstvo Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i osnovama za
sastavljanje finansijskih izveštaja i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2.
i 3. uz finansijske izveštaje.
Banja Luka, 11. mart 2013. godine
Ovlašćeni revizor
Žarko Mionić.“
Pored nevedenog godišnji pojedinačni (nekonsolidovani) finansijski izvještaji koji se sastavljaju u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i prema propisima dostavljaju
APIF-u prikazani su u neto iznosima u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu sa
stanjem na dan 31.12.2013. godine i 31.12.2012. godine:
3
Neto
31.12.2013.
4
Neto
31.12.2012.
5
A. TEKUĆA SREDSTVA
(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)
0 0 1
1.121.127.238
1.336.829.254
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i
potraživanja iz operativnog poslovanja ( 003 do 007)
0 0 2
61.257.340
57.657.407
000 do 009
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti
0 0 3
15.888.839
16.174.194
030 do 039
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti
0 0 4
4.692.086
2.952.470
050 do 059
v) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti
0 0 5
39.188.521
37.240.597
070 i 071
090 do 099
g) Zlato i ostali plemeniti metali
d) Ostala potraživanja u stranoj vauti
0 0 6
0 0 7
0
1.487.894
0
1.290.146
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti ( 009+ 010)
0 0 8
234.061.611
233.339.822
010 do 019
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti
0 0 9
234.061.611
233.339.822
060 do 069
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti
0 1 0
0
0
02 i 08
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja ( 012+013)
0 1 1
7.602.537
5.400.359
020 do 029
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja u domćoj avluti
0 1 2
7.487.409
4.572.616
080 do 089
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po
osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti
0 1 3
115.128
827.743
10, 11 i 20
4. Dati krediti i depoziti ( 015 i 017)
0 1 4
613.199.934
804.766.367
100 do 109
a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti
0 1 5
64.215.319
114.461.730
112 do 119
b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom rizika u
domaćoj valuti
0 1 6
542.363.750
677.482.382
Grupa
računa, račun
P O Z I C I J A
2
1
Oznaka
za AOP
AKTIVA
00,03,05,07 i
09
01 i 06
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
44
200 do 209
12,13, i 22
120 do 129
c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti
5. Hartije od vrijednosti ( 019 do 021)
a) HOV u domaćoj valuti
0 1 7
0 1 8
0 1 9
6.620.865
21.051.463
20.696.047
12.822.255
19.576.453
19.205.946
130 do 139
b) HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj
valuti
0 2 0
0
0
220 do 229
v) HOV u stranoj valuti
0 2 1
355.416
370.507
6. Ostali plasmani i AVR ( 023 do 029 )
0 2 2
181.353.017
215.937.997
150 do 159
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti
0 2 3
126.592
160.694
160 do 169
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u
domaćoj vluti
0 2 4
0
0
180 do 189
v) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća dugoročnih
plasamana u domaćoj valuti
0 2 5
176.399.663
208.811.958
190 do 199
250 do 259
g) AVR u domaćoj valuti
d) Ostali plasamni u stranoj valuti
0 2 6
0 2 7
3.807.121
0
4.568.295
0
280 do 289
đ) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća dugoročnih
plasamana u stranoj valuti
0 2 8
805.113
2.192.699
290 do 299
e) AVR u stranoj valuti
0 2 9
214.528
204.351
320 do 325,
dio 329
7. Zalihe
0 3 0
2.601.336
150.849
8. Stalna sredstava namijenjena prodaji
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja
10. Ostala sredstva
11. Akontacioni porez na dodatu vrijednost
B. STALNA SRESTVA (036+041+047)
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
52.881.438
0
0
0
0
62.242.970
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine ( 037 do
040)
0 3 6
39.414.036
48.749.534
300 do
303,306, dio
309
a) Osnovana srestava u vlasništvu banke
0 3 7
36.010.975
44.733.339
304, dio 309
b) Ulaganja u nekretnine
0 3 8
2.572.695
3.502.543
305, dio 309
v) Osnovana sredstva uzeta u finansijski lizing
0 3 9
0
0
307 i 308
31
310
311, dio 319
g) Avansi i osnovna sredstva u pripremi
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
a) Goodwill
b) Ulaganja u razvoj
0
0
0
0
0
1
2
3
830.366
11.461.286
0
0
513.652
13.307.094
0
0
314, dio 319
v) Nematerijalna sredstva uzeta u finnsijski lizing
0 4 4
0
0
312,313, dio
319
g) Ostala nematerijalna sredstva
0 4 5
11.387.238
13.307.094
d) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
0 4 6
74.048
0
3. Odložena poreska sredstva
V. POSLOVNA AKTIVA ( 001+ 035)
0 4 7
0 4 8
2.006.116
1.174.008.676
186.342
1.399.072.224
G. VANBILANSNA AKTIVA
0 4 9
73.002.858
112.165.066
D. UKUPNA AKTIVA (048+049)
0 5 0
1.247.011.534
1.511.237.290
15 do 19,28 i
29
350
351
352 i 359
360 i 369
30
317 i 318
37
90 do 93
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4
5
PASIVA:
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
45
A. OBAVEZE (102+106+109+113)
1 0 1
973.276.527
1.157.070.594
40, 41 i 50
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)
1 0 2
826.986.316
907.110.170
400 do 409
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti
1 0 3
164.240.853
191.301.811
411 do 419
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom
zaštitom od rizika u domaćoj valuti
1 0 4
129.538.282
139.596.090
500 do 509
v) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti
1 0 5
533.207.181
576.212.269
2. Obaveze za kamatu i naknadu (107+108)
1 0 6
538.874
738.443
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti
1 0 7
130.274
268.278
520 i 522
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti
1 0 8
408.600
470.165
43, 44 i 53
3. Obaveze po osnovu HOV (110 do 112)
1 0 9
0
0
430 do 433
a) Obaveze po osnovu HOV u domaćoj valuti
1 1
0
0
0
440 do 442
b) Obaveze po osnovu HOV sa ugovorenom zaštitom od
rizika u domaćoj valuti
1 1 1
0
0
530 do 532
v) Obaveze po osnovu HOV u stranoj valuti
1 1 2
0
0
4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124)
1 1 3
145.751.337
249.221.981
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
1 1 4
92.046
908.124
1 1 5
12.104.865
11.043.519
v) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i
odloženih obaveza za porez na dobit
1 1 6
938.203
1.066.558
475
465
470 do 474
480 do 486
g) Obaveze za porez na dobit
d) Odložene poreske obaveze
đ) Rezervisanja
e) PVR u domaćoj valuti
1
1
1
1
7
8
9
0
0
577.338
15.872.582
4.636.052
0
839.267
8.325.285
7.094.991
490 do 499
ž) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava
namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se
obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća
obaveza
1 2 1
36.466.634
80.890.697
550 do 559
580 do 585
z) Ostale obaveze u stranoj valuti
i) PVR u stranoj valuti
1 2 2
1 2 3
707.712
1.508.309
1.249.510
972.412
590 do 599
j) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i
subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća u stranoj valuti
1 2 4
72.847.596
136.831.618
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)
1 2 5
200.732.149
242.001.630
80
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)
1 2 6
156.940.571
129.167.785
800
801
802
803
804
a) Akcijski kapital
b) Ostali oblici kapitala
v) Emisiona premija
g) Upisani a neuplaćeni akcijski kapital
d) Otkupljene sopstvene akcije
1
1
1
1
1
156.940.571
0
0
0
0
129.167.785
0
0
0
0
42 i 52
420 do 422
45 do 49, 55,
58 i 59
450 i 451
454, 455, 460
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za
do 464, 466
poreze i doprinose
do 469
452 i 453,
476, 477
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
1
1
1
2
2
2
2
3
3
7
8
9
0
1
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
46
81
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)
1 3 2
105.810.831
79.582.203
810
811
812
814
818
82
a) Rezerve iz dobiti
b) Ostale rezerve
v) Posebne rezerve za procijenjene gubitke
g) Rezerve za opšte bankarske rizike
d) Prenesene rezerve (kursne razlike)
3. Revalorizacione rezerve (139 do 141)
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
43.984.369
0
61.826.462
0
0
3.760.539
17.517.750
0
62.064.453
0
0
6.597.297
820
a) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
1 3 9
3.870.725
6.678.863
821
b) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti hartija od vrijednosti
1 4 0
-72.444
-81.566
822
v) Revalorizacione rezerve po ostalim osnovama
1 4 1
-37.742
0
83
830
831
4. Dobitak (143 do 147)
a) Dobitak tekuće godine
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
1 4 2
1 4 3
1 4 4
571.297
0
571.297
26.654.345
7.824.741
18.829.604
832
v) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine
1 4 5
0
0
833
g) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz
prethodnih godina
1 4 6
0
0
d) Zadržana zarada
5. Gubitak (149 + 150 )
a) Gubitak tekuće godine
b) Gubitak iz ranijih godina
V. POSLOVNA PASIVA (101+125)
G. VANPOSLOVNA PASIVA
D. UKUPNA PASIVA (151 + 152)
1
1
1
1
1
1
1
0
66.351.089
66.351.089
0
1.174.008.676
73.002.858
1.247.011.534
0
0
0
0
1.399.072.224
112.165.066
1.511.237.290
834
84
840
841
95 do 98
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
7
8
9
0
1
2
3
U pojedinačnom (nekonsolidovanom) izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu (nekonsolidovani
bilans uspjeha) prikazani su iznosi u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu za
2013.godinu i 2012.godinu
Grupa
računa,
račun
1
70
700,701 i
702
703,704 i
705
706,707 i
708
60
600,601 i
602
603,604 i
605
P O Z I C I J A
Oznak
a za
AOP
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2013.
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2012.
2
3
4
5
A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINSIRANjA
1. Prihod od kamata ( 202 do 204)
a) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
201
54.941.902
72.015.586
202
11.417.740
11.729.273
203
43.271.972
60.037.680
204
205
252.190
25.534.022
248.633
34.383.971
206
2.089.641
3.511.436
207
7.425.754
8.790.029
b) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa
ugovorenom zaštitom od rizika
v) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
2. Rashodi kamata (206 do 208)
a) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
b) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa
ugovorenom zaštitom od rizika
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
47
606,607 i
608
v) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
3. Neto prihodi od kamata ( 201-205)
4. Neto rashodi kamata (205-201)
5. Prihodi od naknada i provizija (212 do 214)
71
710 i 711
712 i 713
718 i 719
a) Prihodi od usluga platnog prometa
b) Prihod od provizija
v) Prihod od ostalih naknada
6. Rashodi od naknada i provizija (216-218)
61
208
209
210
16.018.627
29.407.880
0
22.082.506
37.631.615
0
211
16.019.454
18.483.222
212
213
214
7.945.896
6.709.728
1.363.830
8.608.100
8.525.692
1.349.430
215
2.263.946
3.621.772
216
251.542
475.840
217
218
1.281.043
731.361
2.311.051
834.881
219
13.755.508
14.861.450
220
0
0
a) Rashodi od naknada i provizija u domaćoj valuti
610 i 611
b) Rashodi od naknada i provizija u stranoj valuti
615 i 616
617
v) Rashodi ostalih naknada i provizija
7. Neto prihodi po osnovu naknada i provizija (211-215)
8. Neto rashodi po osnovu naknada i provizija (215-211)
9. Dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (222 do 225)
72
221
0
0
720
a) Dobici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
222
0
0
721
b) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se raspoložive za
prodaju
223
0
0
722
v) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
224
0
0
225
0
0
g) Dobici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
723
10. Gubici po osnovu prodaje HOV i udjela (227 do 230)
226
0
0
620
a) Gubici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
227
0
0
621
b) Gubici po osnovu prodaje HOV koje su raspoložive za
prodaju
228
0
0
622
v) Gubici po onovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
229
0
0
62
g) Gubici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
623
230
0
0
11. Neto dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (ućešća)
(221-226)
231
0
0
12.Neto gubici po osnovu prodaje HOV i udjela ( učešća)
(226-221)
232
0
0
13. DOBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(201+211+221-205-215-226)
233
43.163.388
52.493.065
14. GUBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(205+215+226-201-211-221)
234
0
0
235
96.306.895
71.085.916
236
90.503.278
63.370.315
B.OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
1. Prihodi iz operativnog poslovanja (236 do 240)
74 i 76
a) Prihod od ukidanja indirektnih otpisa plasmana
740
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
48
b) Prihod od ukidanja rezervisanja za vanbilansne pozicije
741
237
3.306.775
5.022.730
238
239
239
323.566
38.259
678.851
1.277.559
84.865
718.253
240
1.456.166
612.194
241
242
203.809.897
153.270.836
122.012.425
75.184.493
243
3.804.646
5.253.272
244
245
246
7.957.948
0
15.591.836
118.491
21.433
15.472.810
247
248
249
250
251
252
81.289
262.124
1.369.438
7.562.154
4.615.617
822.655
56.602
419.498
1.659.707
8.862.572
4.282.627
776.504
253
254
255
6.941.144
1.529.283
927
8.280.735
1.589.520
34.161
256
0
0
257
107.503.002
50.926.509
258
6.430.352
8.684.853
259
5.721.695
6.410.399
260
261
262
263
264
265
266
36.500
41.135
13.429
770
616.823
0
346.486
17.719
0
0
1
2.256.734
0
2.234.111
267
15.124
148.432
268
0
0
269
270
271
25.102
1.649
2.784
8.491
2.852
3.634
v) Prihod od ukidanja rezervisanja za obaveze
742
743
760
g) Prihod od ukidanja ostalih rezervisanja
d) Prihod po osnovu lizinga
đ) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
761
2.Rashodi iz operativnog poslovanja ( 242 do 255)
64,65 i 66
640
a) Rashodi indirektnih otpisa plasmana
b) Rashodi rezervisanja za vanbilansne pozicije
641
v) Rashodi po osnovu rezervisanja za obaveze
642
643
650 do 653
654
655
660
661
662
663
664
665
666
g) Rashodi ostalih rezervisanja
d) Troškovi bruto zarada i bruto naknada
đ) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
e) Ostali lični rashodi
ž) Troškovi materijala
z) Troškovi proizvodnih usluga
i)Troškovi amortizacije
j) Rashodi po osnovu lizinga
k) Nematerijalni troškovi ( bez poreza i doprinosa)
l) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
lj) Ostali troškovi
3. DOBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (235-241)
4. GUBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (241-235)
77
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI
1. Ostali prihodi (259 do 265)
a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
770
771
772
776
777
778
779
67
b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Prihodi od smanjenja obaveza
g) Prihodi od dividendi i učešća
d) Viškovi
đ) Ostali prihodi
e) Dobici od obustavljenog poslovanja
2. Ostali rashodi (267 do 273)
a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
670
671
v) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
672
676
677
g) Manjkovi
d) Otpis zaliha
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
49
678
679
đ) Ostali rashodi
e) Gubici od obustavljenog poslovanja
3. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(258-266)
272
273
301.827
0
2.070.702
0
274
6.083.866
6.450.742
275
0
0
276
0
8.017.298
277
58.255.748
0
1. Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (279
do 283)
278
3.064.007
8.500.770
a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
279
0
0
280
0
0
281
0
0
282
283
43.275
3.020.732
0
8.500.770
284
11.542.089
7.023.063
285
0
0
286
3.500.000
0
287
0
0
288
5.963.634
0
289
2.078.455
7.023.063
IMOVINE I OBAVEZA (278-284)
Ž. GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
290
0
1.477.707
IMOVINE I OBAVEZA (284-278)
I. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA
291
8.478.082
0
292
0
9.495.005
293
66.733.830
0
294
1.383.767
1.642.999
4. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(266-258)
G. POSLOVNI DOBITAK (233+256+274-234-257-275)
D. POSLOVNI GUBITAK (234+257+275-233-256-274)
Đ. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI
IMOVINE I OBAVEZA
73 i 78
730
b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
731
v) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
732
g) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava,
ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
733
780
63 i 68
d) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika
2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (285
do 289)
630
a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
631
v) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
632
g) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih
sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
633
d) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika
680
E. DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
1. Dobitakprije oporezivanja (276+290–277–291))
2. Gubitak prije oporezivanja (277+291–276–290)
J. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
850
1. Porez na dobit
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
50
2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreskih
sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
851
295
1.951.983
71.287
296
185.475
98.552
297
0
7.824.741
298
66.351.089
0
299
155.716
41.826
300
145.580
0
301
10.136
2.918
302
0
0
303
0
0
304
0
0
305
0
38.908
306
3.162.089
0
307
0
0
308
0
0
309
41.935
0
310
0
0
311
3.120.154
0
312
-3.006.373
41.826
313
315.195
314
-2.691.178
3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih
sredstava i povećanja odloženih poreskih obaveza
852
K. NETO DOBITAK I GUBITAK
1. Neto dobitak tekuće godine
(292+295–294–296) ili (295–293–294–296)
83
2. Neto gubitak tekuće godine
(293+294+296–295) ili (294+296–292–295)
84
L. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 305)
a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na
osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
v) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
g) Aktuarski dobici od planova definisanih primanja
d) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
đ) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
2. Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (307 do 311)
a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
v) Aktuarski gubici od planova definisanih primanja
g) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
d) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
Lj. NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU
OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU
(299 – 306) ili (306 – 299)
N. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI
UKUPAN REZULTAT
Nj. OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (312 ± 313)
41.826
O. UKUPAN REZULTAT ZA OBRAČUNSKI PERIOD
315
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
51
1. Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu (297 ± 314)
0
7.866.567
316
69.042.267
0
317
-66.205.117
7.803.614
318
319
320
-145.972
-0,512
-0,512
21.127
0,061
0,061
321
552
545
322
547
544
2. Ukupan neto gubitak u obračunskom periodu (298 ± 314)
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po akciji
Razrijeđena zarada po akciji
Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju
perioda
20.2.
Probne finansijske informacije (“pro forma” finansijske informacije).
Emitent u ovom dokumentu nije davao probne („pro forma“) finansijske podatke s obzirom da ne
očekuje nikakve vanredne posebne transakcije ili poslove koji bi uticali na značajne promjene ili
predviđanja promjena finansijskih podataka.
Kratkoročni (godišnji) i dugoročni (petogodišnji) planovi poslovanja se donose redovno u skladu
sa propisima i pravilima HAA Grupe kao što je navedeno u tački 13. ovog dokumenta.
20.3.
Finansijski izvještaji
Emitent pored svojih redovnih godišnjih finansijskih izvještaja, izrađuje i konsolidovane
finansijske izvještaje, koji su takodje predmet revizije od strane nezavisnog eksternog revizora.
Naime, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka je matično društvo za grupu koju čini zajedno sa
Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Banja Luka. Ulaganja u zavisna društva u ovim finansijskim
izvještajima iskazana su po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za eventualna obezvrjeđenja.
Godišnji nekonsolidovani i konsolidovani izvještaj o poslovanju Emitenta za 2013.godinu koji
sadrži i finansijske podatke za 2012.godinu priložen je uz ovaj dokument i čini njegov sastavni dio.
U konsolidovane godišnje finansijske izvještaje za dvije posljednje poslovne godine uključeni su:
konsolidovani izvještaj o ukupnom rezultatu, konsolidovani izvještaj o finansijskom položaju,
konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu i konsolidovani bilans tokova gotovine, a bilješke
uz finansijske izvještaje date su u cjelokupnom konsolidovanom godišnjem izvještaju koji je
priložen uz ovaj dokument.
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Napomene
Prihodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kamata
Neto prihod od kamata
Prihodi po osnovu naknada i provizija
Rashodi po osnovu naknada i provizija
Neto prihod od naknada i provizija
Neto prihodi od kursnih razlika
Ostali prihodi iz poslovanja
Troškovi zaposlenih
Amortizacija
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Za godinu koja
se završava
31. decembra
2013.
Za godinu koja
se završava
31. decembra 2012.
6
58.232
(26.076)
32.156
76.036
(34.822)
41.214
7
14.782
(2.269)
12.513
15.727
(3.623)
12.104
8
9
18,19, 20
942
7.877
(16.912)
(4.742)
1.478
9.617
(15.614)
(4.403)
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
52
Ostali rashodi iz poslovanja
DOBIT PRIJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I
REZERVISANJA
Rezervisanje za potencijalne gubitke, ugovorene
obaveze i otpise
Rezervisanja za ostale rizike i potencijalne
obaveze
Gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina i
opreme
Gubici od umanjenja vrijednosti investicionih
nekretnina
(GUBITAK)/DOBIT PRIJE POREZA
Porez na dobit
10
(18.994)
(24.107)
12.840
20.289
11
(63.226)
(12.359)
12
(7.953)
(118)
18,19
(4.953)
-
20
(967)
-
13
(64.259)
479
7.812
(1.541)
(63.780)
6.271
(2.974)
-
NETO (GUBITAK)/DOBIT TEKUĆE GODINE
Ostali ukupan rezultat
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Dobit po osnovu finansijskih instrumenata
raspoloživih za prodaju
Gubitak po osnovu promjene aktuarskih
pretpostavki
Porez na dobit koji se odnosi na ostale stavke
ukupnog rezultata
UKUPAN (GUBITAK)/DOBIT ZA GODINU
Zarada po akciji (u KM)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
10
3
(42)
-
315
28
(66.471)
(0,492)
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
39
6.313
0,049
53
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
Na dan 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
14
15
257.314
36.971
259.879
39.156
16
17
18
19
20
800.927
20.071
37.197
11.541
2.573
142
2.332
14.561
1.183.629
1.026.156
16.096
45.676
13.416
3.503
723
416
4.837
1.409.858
22
23
24
25
26
29
13c
332.837
412.791
166.758
35.479
18.203
16.169
577
982.814
389.969
545.115
169.758
35.479
20.585
8.600
839
1.170.345
27
27
156.941
105.811
3.760
(65.697)
200.815
1.183.629
72.015
129.168
79.582
6.597
24.166
239.513
1.409.858
112.165
Napomene
AKTIVA
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke
Sredstva kod drugih banaka
Krediti, potraživanja po osnovu finansijskog lizinga i
potraživanja od klijenata
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
Nekretnine i oprema
Nematerijalna ulaganja
Investicione nekretnine
Preplaćeni porez na dobit
Odložena poreska sredstva
Ostala aktiva
Ukupna aktiva
13c
21
PASIVA
Depoziti banaka i finansijskih institucija
Depoziti komitenata
Obaveze po kreditima
Subordinisane obaveze
Ostale obaveze
Ostala rezervisanja
Odložene poreske obaveze
Ukupne obaveze
KAPITAL
Akcijski kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
(Akumulirani gubitak)/Neraspoređena dobit
Ukupan kapital
Ukupne obaveze i kapital
POTENCIJALNE I UGOVORENE OBAVEZE
30
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine
(U hiljadama KM)
Akcionarski
kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
31. decembar 2011. godine
Efekti ispravke grešaka
Raspodjela dobiti za 2011. godinu
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Revalorizacije hartija od vrijednosti
namjenjenih prodaji
Raspodela dobiti za pokriće nedostajućih
rezervi
Neto efekat promjene odloženih poreza
Neto dobit za 2012. godinu
129,168
74,743
6,760
-
4,601
-
-
-
-
-
3
-
238
-
39
-
31. decembar 2012. godine
129,168
79,582
6,597
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
(205)
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
Neraspoređena
dobit/(Akumulirani gubitak)
Ukupno
22,532
(3)
(4,601)
233,201
(3)
-
205
-
-
3
(238)
6,271
24,166
39
6,271
239,513
54
Emisija akcija
Revalorizacija nekretnina i investicionih
nekretnina
Revalorizacije hartija od vrijednosti
namjenjenih prodaji
Gubitak po osnovu promjene aktuarskih
pretpostavki
Neto efekat promjene odloženih poreza
Raspodela dobiti za pokriće nedostajućih
rezervi/Prenos u Ostale rezerve iz dobiti
Neto gubitak za 2013. godinu
31. decembar 2013. godine
27,773
-
-
-
-
-
-
10
-
10
-
-
(42)
315
-
(42)
315
-
26,229
-
-
(26,229)
(63,780)
(63,780)
156,941
105,811
3,760
(65,698)
200,815
(3,120)
146
27,773
(2,974)
Izvještaj eksternog revizora za 2013. i 2012. godinu za konsolidove finansijske izvještaje
2013. godina
„IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru i akcionarima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka
Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja (strana 2 do 78) Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Banja
Luka (u daljem tekstu “Banka”) i zavisnog privrednog društva (u daljem tekstu zajedno “Grupa”) koji obuhvataju
konsolidovani izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući konsolidovani
izvještaj o ukupnom rezultatu, konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i konsolidovani izvještaj o tokovima
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene
uz konsolidovani finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji
regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za
sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale
usljed kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene
revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način
koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovani finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u
konsolidovanim finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procjenu
rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u konsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne
radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer
prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne
u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu
primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu
opšte prezentacije konsolidovanih finansijskih izvještaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za
izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijski položaj Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Banja Luka i zavisnog privrednog društva
na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njihovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske koji reguliše
finansijsko izvještavanje banaka, kao i osnovama za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja i
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
55
računovodstvenim politikama objelodanjenim u napomenama 2. i 3. uz konsolidovane finansijske izvještaje“
2012.godina
„IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru i akcionarima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka
Obavili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja (strana 2 do 63) Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Banja
Luka (u daljem tekstu “Banka”) i zavisnog privrednog društva (u daljem tekstu zajedno “Grupa”) koji obuhvataju
konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući konsolidovani bilans uspjeha,
konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i konsolidovani bilans tokova gotovine za godinu koja se završava
na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim
propisima Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji regulišu finansijsko
izvještavanje banaka kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje konsolidovanih finansijskih
izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene
revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način
koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovani finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama
objelodanjenim u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora,
uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u konsolidovanim finansijskim izvještajima,
nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su
relevantne za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih
procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe
uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrjednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo
rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije konsolidovanih finansijskih izvještaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za
izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvještaji Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Banja Luka i zavisnog
privrednog društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine, su sastavljeni, po svim
materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske i propisima
Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i osnovama za
sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja i računovodstvenim politikama objelodanjenim u
napomenama 2. i 3. uz konsolidovane finansijske izveštaje.“
Pored navedenog godišnji konsolidovani finansijski izvještaji koji se sastavljaju u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i prema propisima dostavljaju APIF-u
prikazani su u neto iznosima u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu sa stanjem
na dan 31.12.2013. godine i 31.12.2012. godine
Grupa
računa,
P O Z I C I J A
račun
1
Oznaka za
AOP
Neto
Neto
31.12.2013.
31.12.2012.
3
4
5
1.129.984.918
1.346.844.661
2
AKTIVA
A. TEKUĆA SREDSTVA
(002+008+011+014+018+022+030+031+032+0
33+034)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
0
0
1
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
56
00,03,05,07 i
09
000 do 009
030 do 039
050 do 059
070 i 071
090 do 099
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i
potraživanja iz operativnog poslovanja ( 003 do
007)
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj
valuti
0
0
2
61.333.604
59.186.887
0
0
3
15.902.735
17.628.440
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti
v) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj
valuti
0
0
4
4.754.455
3.027.704
0
0
5
39.188.520
37.240.597
g) Zlato i ostali plemeniti metali
0
0
6
0
0
7
1.487.894
1.290.146
d) Ostala potraživanja u stranoj vauti
0
0
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti
( 009+ 010)
0
0
8
234.061.611
233.339.822
010 do 019
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti
0
0
9
234.061.611
233.339.822
060 do 069
0
1
0
0
0
0
1
1
7.681.265
5.739.548
0
1
2
7.566.145
4.911.813
080 do 089
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti
3. Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja ( 012+013)
a) Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja u domćoj avluti
b) Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja u stranoj valuti
0
1
3
115.120
827.735
10, 11 i 20
4. Dati krediti i depoziti ( 015 i 017)
0
1
4
606.250.214
798.478.848
100 do 109
a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti
0
1
5
64.215.240
114.460.827
112 do 119
b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom
rizika u domaćoj valuti
0
1
6
535.414.109
671.195.766
200 do 209
c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti
0
1
7
6.620.865
12.822.255
12,13, i 22
5. Hartije od vrijednosti ( 019 do 021)
0
1
8
20.051.463
16.076.453
120 do 129
a) HOV u domaćoj valuti
b) HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika u
domaćoj valuti
0
1
9
19.696.047
15.705.946
0
2
0
0
0
v) HOV u stranoj valuti
0
2
1
355.416
370.507
6. Ostali plasmani i AVR ( 023 do 029 )
0
2
2
197.956.251
233.867.485
150 do 159
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti
0
2
3
126.592
160.694
160 do 169
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od
rizika u domaćoj vluti
0
2
4
10.018.649
12.112.314
180 do 189
v) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća
dugoročnih plasamana u domaćoj valuti
0
2
5
182.943.960
214.590.865
190 do 199
g) AVR u domaćoj valuti
0
2
6
3.847.409
4.606.562
250 do 259
d) Ostali plasamni u stranoj valuti
0
2
7
0
0
280 do 289
đ) Dospjeli plasamnai i tekuća dospijeća
dugoročnih plasamana u stranoj valuti
0
2
8
805.113
2.192.699
e) AVR u stranoj valuti
0
2
9
214.528
204.351
7. Zalihe
0
3
0
2.638.189
154.379
350
8. Stalna sredstava namijenjena prodaji
0
3
1
0
0
351
01 i 06
02 i 08
020 do 029
130 do 139
220 do 229
15 do 19,28 i
29
290 do 299
320 do 325,
dio 329
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja
0
3
2
0
0
352 i 359
10. Ostala sredstva
0
3
3
0
0
360 i 369
11. Akontacioni porez na dodatu vrijednost
0
3
4
12.321
1.239
B. STALNA SRESTVA (036+041+047)
0
3
5
53.643.824
63.011.511
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
57
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (
037 do 040)
0
3
6
39.770.239
49.179.035
a) Osnovana srestava u vlasništvu banke
0
3
7
36.367.178
45.162.840
304, dio 309
b) Ulaganja u nekretnine
0
3
8
2.572.695
3.502.543
305, dio 309
30
300 do
303,306, dio
309
v) Osnovana sredstva uzeta u finansijski lizing
0
3
9
0
0
307 i 308
g) Avansi i osnovna sredstva u pripremi
0
4
0
830.366
513.652
31
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
0
4
1
11.541.695
13.416.579
310
a) Goodwill
0
4
2
0
0
b) Ulaganja u razvoj
v) Nematerijalna sredstva uzeta u finnsijski
lizing
0
4
3
0
0
0
4
4
0
0
g) Ostala nematerijalna sredstva
0
4
5
11.467.647
13.416.579
d) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
0
4
6
74.048
0
3. Odložena poreska sredstva
0
4
7
2.331.890
415.897
V. POSLOVNA AKTIVA ( 001+ 035)
0
4
8
1.183.628.742
1.409.856.172
G. VANBILANSNA AKTIVA
0
4
9
72.015.021
111.178.054
D. UKUPNA AKTIVA (048+049)
0
5
0
1.255.643.763
1.521.034.226
4
5
311, dio 319
314, dio 319
312,313, dio
319
317 i 318
37
90 do 93
1
2
3
PASIVA:
40, 41 i 50
400 do 409
411 do 419
500 do 509
42 i 52
420 do 422
520 i 522
43, 44 i 53
430 do 433
440 do 442
530 do 532
45 do 49, 55,
58 i 59
450 i 451
454, 455, 460
do 464, 466
do 469
452 i 453,
476, 477
475
465
A. OBAVEZE (102+106+109+113)
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103
do 105)
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u
domaćoj valuti
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa
ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
1
0
1
982.814.030
1.170.342.631
1
0
2
828.363.211
914.800.409
1
0
3
164.448.316
192.424.590
1
0
4
129.538.282
139.596.090
v) Obaveze po osnovu kredita i depozita u
stranoj valuti
2. Obaveze za kamatu i naknadu (107+108)
1
0
5
534.376.613
582.779.729
1
0
6
538.845
738.415
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj
valuti
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti
1
0
7
130.253
268.258
1
0
8
408.592
470.157
1
0
9
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
0
0
1
1
3
153.911.974
254.803.807
1
1
4
92.046
908.124
1
1
5
12.256.807
11.216.860
1
1
6
946.285
1.088.155
1
1
7
0
0
1
1
8
577.338
839.267
3. Obaveze po osnovu HOV (110 do 112)
a) Obaveze po osnovu HOV u domaćoj valuti
b) Obaveze po osnovu HOV sa ugovorenom
zaštitom od rizika u domaćoj valuti
v) Obaveze po osnovu HOV u stranoj valuti
4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124)
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim
obaveza za poreze i doprinose
v) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih
i odloženih obaveza za porez na dobit
g) Obaveze za porez na dobit
d) Odložene poreske obaveze
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
0
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
58
470 do 474
480 do 486
490 do 499
550 do 559
580 do 585
590 do 599
80
800
801
802
803
804
81
810
811
812
814
818
82
820
821
822
83
830
831
832
833
834
84
840
841
đ) Rezervisanja
e) PVR u domaćoj valuti
ž) Obaveze po osnovu komisionih poslova,
sredstava namijenjenih prodaji, sredstava
poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih
obaveza i tekuća dospijeća obaveza
z) Ostale obaveze u stranoj valuti
i) PVR u stranoj valuti
j) Obaveze po osnovu komisionih poslova,
dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća
dospijeća u stranoj valuti
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)
a) Akcijski kapital
b) Ostali oblici kapitala
v) Emisiona premija
g) Upisani a neuplaćeni akcijski kapital
d) Otkupljene sopstvene akcije
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do
137)
a) Rezerve iz dobiti
b) Ostale rezerve
v) Posebne rezerve za procijenjene gubitke
g) Rezerve za opšte bankarske rizike
d) Prenesene rezerve (kursne razlike)
3. Revalorizacione rezerve (139 do 141)
1
9
15.878.582
8.331.285
1
2
0
4.724.376
7.214.084
1
2
1
39.031.790
82.754.146
1
2
2
712.740
1.267.892
1
2
3
1.508.620
972.412
1
2
4
78.183.390
140.211.582
1
2
5
200.814.712
239.513.541
1
2
6
156.940.571
129.167.785
1
2
7
156.940.571
129.167.785
1
2
8
0
0
1
2
9
0
0
1
3
0
0
0
1
3
1
0
0
1
3
2
105.810.831
79.582.203
1
3
3
43.984.369
17.517.750
1
3
4
0
0
1
3
5
61.826.462
62.064.453
1
3
6
0
0
1
3
7
0
0
1
3
8
3.760.539
6.597.297
a) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
b) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti hartija od vrijednosti
1
3
9
3.870.725
6.678.863
1
4
0
-72.444
-81.566
v) Revalorizacione rezerve po ostalim
osnovama
4. Dobitak (143 do 147)
1
4
1
-37.742
0
1
4
2
0
24.166.256
1
4
3
0
6.271.152
1
4
4
0
17.895.104
1
4
5
0
0
1
4
6
0
0
1
4
7
0
0
1
4
8
65.697.229
0
1
4
9
63.780.437
0
1
5
0
1.916.792
0
1
5
1
1.183.628.742
1.409.856.172
1
5
2
72.015.021
111.178.054
1
5
3
1.255.643.763
1.521.034.226
a) Dobitak tekuće godine
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
v) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine
g) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
iz prethodnih godina
d) Zadržana zarada
5. Gubitak (149 + 150 )
a) Gubitak tekuće godine
b) Gubitak iz ranijih godina
V. POSLOVNA PASIVA (101+125)
95 do 98
1
G. VANPOSLOVNA PASIVA
D. UKUPNA PASIVA (151 + 152)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
59
U konsolidovanom izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu (konsolidovani bilans uspjeha)
prikazani su iznosi u konvertibilnim markama (KM) po godišnjem obračunu za 2013.godinu i
2012.godinu
Grupa
računa,
račun
1
70
700,701
i 702
703,704
i 705
706,707
i 708
60
600,601
i 602
603,604
i 605
606,607
i 608
71
710 i
711
712 i
713
718 i
719
61
610 i
611
615 i
616
617
72
720
721
722
723
62
620
621
622
623
POZICIJA
2
A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINSIRANjA
1. Prihod od kamata ( 202 do 204)
a) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
b) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV
sa ugovorenom zaštitom od rizika
v) Prihod od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
2. Rashodi kamata (206 do 208)
a) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
domaćoj valuti
b) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa
ugovorenom zaštitom od rizika
v) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u
stranoj valuti
3. Neto prihodi od kamata ( 201-205)
4. Neto rashodi kamata (205-201)
5. Prihodi od naknada i provizija (212 do 214)
a) Prihodi od usluga platnog prometa
Ozna
ka za
AOP
3
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2013.
4
Za godinu koja
se završava
31. 12. 2012.
5
201
55.853.121
72.646.987
202
11.440.067
11.742.184
203
44.160.864
60.656.170
204
205
252.190
26.075.609
248.633
34.822.597
206
2.555.678
3.664.250
207
7.131.556
8.641.985
208
209
210
211
16.388.375
29.777.512
0
16.083.932
22.516.362
37.824.390
0
18.504.287
212
7.937.289
8.579.873
213
6.773.011
8.572.125
214
215
1.373.632
2.269.307
1.352.289
3.622.676
216
250.111
452.244
217
218
219
220
221
1.287.835
731.361
13.814.625
0
0
2.335.733
834.699
14.881.611
0
0
222
0
0
223
0
0
224
225
226
0
0
0
0
0
0
227
0
0
228
0
0
229
230
0
0
0
0
231
0
0
b) Prihod od provizija
v) Prihod od ostalih naknada
6. Rashodi od naknada i provizija (216-218)
a) Rashodi od naknada i provizija u domaćoj valuti
b) Rashodi od naknada i provizija u stranoj valuti
v) Rashodi ostalih naknada i provizija
7. Neto prihodi po osnovu naknada i provizija (211-215)
8. Neto rashodi po osnovu naknada i provizija (215-211)
9. Dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (222 do 225)
a) Dobici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
b) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se raspoložive za
prodaju
v) Dobici po osnovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
g) Dobici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
10. Gubici po osnovu prodaje HOV i udjela (227 do 230)
a) Gubici po osnovu prodaje HOV po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
b) Gubici po osnovu prodaje HOV koje su raspoložive za
prodaju
v) Gubici po onovu prodaje HOV koje se drže do roka
dospjeća
g) Gubici po osnovu prodaje udjela ( učešća)
11. Neto dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (ućešća)
(221-226)
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
60
12.Neto gubici po osnovu prodaje HOV i udjela ( učešća)
(226-221)
13. DOBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(201+211+221-205-215-226)
14. GUBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANjA
(205+215+226-201-211-221)
74 i 76
740
741
742
743
760
761
64,65 i
66
640
641
642
643
650 do
653
654
655
660
661
662
663
664
665
666
77
770
771
772
776
777
778
779
67
670
671
672
676
677
678
679
B.OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
1. Prihodi iz operativnog poslovanja (236 do 240)
a) Prihod od ukidanja indirektnih otpisa plasmana
b) Prihod od ukidanja rezervisanja za vanbilansne
pozicije
v) Prihod od ukidanja rezervisanja za obaveze
g) Prihod od ukidanja ostalih rezervisanja
d) Prihod po osnovu lizinga
đ) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
2.Rashodi iz operativnog poslovanja ( 242 do 255)
a) Rashodi indirektnih otpisa plasmana
b) Rashodi rezervisanja za vanbilansne pozicije
v) Rashodi po osnovu rezervisanja za obaveze
g) Rashodi ostalih rezervisanja
d) Troškovi bruto zarada i bruto naknada
đ) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
e) Ostali lični rashodi
ž) Troškovi materijala
z) Troškovi proizvodnih usluga
i)Troškovi amortizacije
j) Rashodi po osnovu lizinga
k) Nematerijalni troškovi ( bez poreza i doprinosa)
l) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
lj) Ostali troškovi
3. DOBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (235241)
4. GUBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANjA (241235)
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI
1. Ostali prihodi (259 do 265)
a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Prihodi od smanjenja obaveza
g) Prihodi od dividendi i učešća
d) Viškovi
đ) Ostali prihodi
e) Dobici od obustavljenog poslovanja
2. Ostali rashodi (267 do 273)
a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
v) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih
ulaganja
v) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
g) Manjkovi
d) Otpis zaliha
đ) Ostali rashodi
e) Gubici od obustavljenog poslovanja
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
232
0
0
233
43.592.137
52.706.001
234
0
0
235
236
96.594.763
90.751.642
71.189.496
63.370.359
237
238
239
239
240
3.306.775
323.566
38.259
746.083
1.428.438
5.022.730
1.277.559
84.865
779.178
654.805
241
242
243
244
245
205.531.355
153.464.416
3.804.646
7.957.948
0
124.035.683
75.350.175
5.253.272
124.491
21.433
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
16.479.060
106.160
276.064
1.416.871
7.847.543
4.741.376
794.586
7.166.684
1.542.618
-66.617
16.356.945
87.730
437.120
1.730.370
9.413.197
4.402.986
749.744
8.469.901
1.603.452
34.867
256
0
0
257
108.936.592
52.846.187
258
259
6.460.952
5.721.695
8.730.972
6.410.399
260
261
262
263
264
265
266
267
36.500
43.012
13.429
770
645.546
0
397.806
59.244
17.719
1.780
0
1
2.301.073
0
2.256.444
148.453
268
0
0
269
270
271
272
273
32.429
1.649
2.784
301.700
0
40.404
2.852
3.634
2.061.101
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
61
3. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(258-266)
4. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
(266-258)
73 i 78
730
731
732
733
780
G. POSLOVNI DOBITAK (233+256+274-234-257-275)
D. POSLOVNI GUBITAK (234+257+275-233-256-274)
Đ. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI
IMOVINE I OBAVEZA
1. Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza
(279 do 283)
a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
v) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
g) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava,
ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
851
d) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika
2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza
(285 do 289)
a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i
potraživanja
b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti HOV
v) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
g) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih
sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih
ulaganja
d) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika
E. DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
IMOVINE I OBAVEZA (278-284)
Ž. GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI
IMOVINE I OBAVEZA (284-278)
I. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA
1. Dobitak prije oporezivanja (276+290–277–291))
2. Gubitak prije oporezivanja (277+291–276–290)
J. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
1. Porez na dobit
2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreskih
sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
852
3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih
sredstava i povećanja odloženih poreskih obaveza
63 i 68
630
631
632
633
680
850
83
84
K. NETO DOBITAK I GUBITAK
1. Neto dobitak tekuće godine
(292+295–294–296) ili (295–293–294–296)
2. Neto gubitak tekuće godine
(293+294+296–295) ili (294+296–292–295)
L. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 305)
a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi
na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
v) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
g) Aktuarski dobici od planova definisanih primanja
d) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
274
6.063.146
6.474.528
275
276
277
0
0
59.281.309
0
6.334.342
0
278
3.064.017
8.500.776
279
280
281
0
0
0
0
0
0
282
283
43.275
3.020.742
0
8.500.776
284
8.042.104
7.023.070
285
286
287
0
0
0
0
0
0
288
289
5.963.634
2.078.470
0
7.023.070
290
0
1.477.706
291
4.978.087
0
292
293
0
64.259.396
7.812.048
0
294
1.383.767
1.642.999
295
2.048.201
200.655
296
185.475
98.552
297
0
6.271.152
298
63.780.437
0
299
155.716
41.826
300
145.580
0
301
10.136
2.918
302
303
0
0
0
0
304
0
0
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
62
đ) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
2. Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (307 do 311)
a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV
raspoloživih za prodaju
b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja
inostranog poslovanja
v) Aktuarski gubici od planova definisanih primanja
g) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika
gotovinskih tokova
d) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
Lj. NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU
OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU
305
306
0
3.162.089
38.908
0
307
0
0
308
309
0
41.935
0
0
310
311
0
3.120.154
0
0
(299 – 306) ili (306 – 299)
N. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI
UKUPAN REZULTAT
Nj. OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (312 ±
313)
O. UKUPAN REZULTAT ZA OBRAČUNSKI PERIOD
1. Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu (297 ±
314)
2. Ukupan neto gubitak u obračunskom periodu (298 ±
314)
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim
vlasnicima
Obična zarada po akciji
Razrijeđena zarada po akciji
Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju
perioda
312
-3.006.373
41.826
313
315.195
314
-2.691.178
41.826
315
0
6.312.978
316
317
66.471.615
-63.640.120
0
6.254.220
318
319
320
321
-140.317
-0,492
-0,492
573
16.932
0
0
566
322
565
564
20.4. Revizija finansijskih izvještaja koji su uključeni u Dokument o registraciji
20.4.1.
Konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izvještaji za 2013. i 2012. godinu koji su
uključeni u Dokument o registraciji su revidirani u skladu sa propisima i standardima revizije od
strane eksternog revizora Banke – Deloitte d.o.o. Banja Luka.
Odgovorno lice za reviziju nije odbilo da obavi reviziju niti da je potpiše, a u revizorskom izvještaju
nisu uključena nikakva ograničenja ili uzdržavanje od mišljenja. Godišnji konsolidovani i
nekonsolidovani izvještaji o poslovanju Emitenta za 2013. godinu koji sadrže i finansijske podatke za
2012. godinu priloženi su uz ovaj dokument i čini njegov sastavni dio a u elektronskom obliku mogu
se naći i na stranicama Banjalučke berze (www.blberza.com)
20.4.2. Ostali podaci u Dokumentu o registraciji koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora.
U Dokumentu nisu dati ostali podaci: Procjene i predviđanja dobiti i Probne finansijske informacije
(„pro forma“ finansijske informacije) koji bi trebali biti revidirani od strane ovlašćenog revizora. Ti
podaci su, kako je navedeno u predmetnim tačkama, usvojeni od strane nadležnih organa
Emitenta u postupku redovnih procedura rada i planiranja. Prema politici Emitenta i HAA Grupe
kojoj Emitent pripada, proces redovnog dugoročnog i kratkoročnog planiranja i izrade finansijskih
projekcija ne podliježe procesu revidiranja od strane ovlšćenih revizora.
20.5. U slučaju da neki finansijski podaci u Dokumentu o registraciji nisu izvod iz revidiranih finansijskih
izvještaja emitenta, navesti izvor podataka i dati jasnu izjavu da su navedeni podaci nerevidirani.
- Podaci navedeni u tački 3.1 su uzeti iz izvještaja Odjela Finansijskog kontrolinga Banke
– koji nije predmet revidiranja.
- Podaci navedeni u tački 6 su korišteni iz ukupnih pokazatelja o finansijskom
poslovanju banaka objavljenih na internet stranicama Agencije za bankarstvo RS
(http://www.abrs.ba)
- Podaci navedeni u tački 5.2.2 i 5.2.3 su korišteni iz izvještaja Odjela upravljanja
nekretninama Banke, koji nisu predmet revidiranja
Ostali podaci korišteni u Prospektu su revidirani.
20.6.
Finansijski podaci za obračunski period kraći od jedne godine
20.6.1. Ukoliko je emitent od datuma posljednjih godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja, objavio
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
63
kvartalni ill polugodišnji finansijski izvještaj, mora ih uključiti u Dokument o registraciji. Ako su kvartalni ill
polugodišnji finansijski izvještaji revidirani, potrebno je priložiti izvještaj o reviziji. Ako kvartalni ili
polugodišnji finansijski izvještaji nisu revidirani, navesti jasno tu činjenicu.
U nastavku su prikazani nerevidirani kvartalni izvještaji koje Banka sastavlja u skladu sa Odlukom
o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.
Red. Broj
1.
1.a.
1.b.
2.
3.
4.
4.a.
4.b.
4.v.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.a
10.b.
31.3.2014
(u 000 KM)
31.12.2013.
315.773
50.741
265.032
8.042
0
884.718
760.331
0
124.387
0
47.725
2.562
1.708
30.426
147.552
137.659
9.893
294.249
55.079
239.170
19.341
0
925.224
802.184
0
123.040
0
48.303
2.573
1.711
32.223
149.615
139.801
9.814
1.143.402
1.174.009
68.201
73.003
Depoziti (12.a.+12.b.)
Kamatonosni depoziti
Nekamatonosni depoziti
Uzete pozajmice - dospjele obaveze (13.a.+13.b.)
Stanje dospjelih, a neisplaćenih obaveza
Stanje neizmirenih-pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza
Uzete pozajmice od drugih banaka
Obaveze prema Vladi
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama (16.a.+16.b.)
sa preostalim rokom dospijeća do jedne godine
sa preostalim rokom dospijeća preko jedne godine
Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice
Ostale obaveze (18.a.+18.b.)
Rezerve na stavke vanbilansa
Ostale obaveze
742.916
727.722
15.194
0
0
0
0
0
157.670
46.816
110.854
0
38.655
3.118
35.537
779.859
768.907
10.952
0
0
0
0
0
156.438
12.406
144.032
0
36.980
2.794
34.186
UKUPNE OBAVEZE:
939.241
973.277
0
156.941
0
0
0
4.004
47.741
-66.351
0
156.941
0
0
0
571
47.745
-66.351
O P I S
A K T I V A
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a.+1.b.)
Gotov novac i nekamatonosni računi depozita
Kamatonosni računi depozita
Vrijednosni papiri za trgovanje
Plasmani drugim bankama
Krediti, potraž. po poslovima lizinga i dosp. potraživanja (4.a.+4.b.+4.v.)
Krediti
Potraživanja po poslovima lizinga
Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga
Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Ostale nekretnine
Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća
Ostala aktiva
MINUS: Ispravke vrijednosti (10.a.+10.b.)
Ispravke vrijednosti za stavke pozicije 4. Aktive
Ispravke vrijednosti za stavke Aktive osim pozicije 4.
11.
UKUPNA AKTIVA: (1.do 9.-10.)
11.a
VANBILANSNE EVIDENCIJE
O B A V E Z E
12.
12.a.
12.b.
13.
13.a.
13.b.
14.
15.
16.
16.a.
16.b.
17.
18.
18.a.
18.b.
19.
K A P I T A L
20.
21.
22.
22.a.
22.b.
23.
24.
25.
Trajne prioritetne akcije
Obične akcije
Emisiona ažia (22.a+22.b)
na trajne prioritetne akcije
na obične akcije
Neraspodijeljena dobit
Rezerve kapitala
Ostali kapital
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
64
26.
Rezerve za kreditne gubitke iz dobiti po regulatornom zahtjevu
27.
UKUPAN KAPITAL: (20. do 26.)
28.
UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL: (19. + 27.)
29.
VANBILANSNE EVIDENCIJE
61.826
61.826
204.161
200.732
1.143.402
1.174.009
68.201
73.003
U bilansu uspjeha su prikazani uporedni finansijski podaci za 31.03.2014 i 31.03.2013. godine
(u 000 KM)
1
.
PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA
a
)
31.3.2013.
Prihodi od kamata i slični prihodi
1)
Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija
2)
Plasmani drugim bankama
3)
Krediti i poslovi lizinga
4)
73
19
0
0
10.401
14.442
Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
0
0
5)
Vlasnički vrijednosni papiri
0
0
6)
Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama
7)
Ostali prihodi od kamata i slični prihodi
8)
UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI (1 do 7)
b
)
0
0
978
1.126
11.452
15.587
4.504
6.564
0
0
Rashodi po kamatama i slični rashodi
1)
Depoziti
2)
Uzete pozajmice od drugih banaka
3)
Uzete pozajmice - dospjele obaveze
4)
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama
5)
0
0
551
573
Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice
0
0
6)
Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi
0
0
7)
UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI ( 1 do 6)
5.055
7.137
NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI ( 8a-7b)
6.397
8.450
0
0
135
179
58
145
2.696
2.995
0
0
3.354
2.342
6.243
5.661
0
3.815
452
782
v)
2
.
31.3.2014.
OPERATIVNI PRIHODI
a
)
b
)
Prihodi iz poslovanja sa devizama
Naknade po kreditima
v)
g
)
d
)
đ
)
e
)
3
.
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade za izvršene usluge
Prihod iz poslova trgovanja
Ostali operativni prihodi
UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI
(a do đ)
NEKAMATONOSNI RASHODI
a
)
1
)
2
)
Poslovni i direktni rashodi
Troškovi ispravke vrijednosti za stavke rizičnog bilansa i rezerve za
stavke rizičnog vanbilansa
Ostali poslovni i direktni troškovi
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
65
3
)
b
)
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
(1 + 2)
452
4.597
Troškovi plata i doprinosa
3.736
3.877
Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija
3.603
3.877
Ostali operativni troškovi
1.416
1.293
8.755
9.047
9.207
13.644
3.433
467
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
467
0
0
Operativni rashodi
1
)
2
)
3
)
4
)
v
)
UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI
UKUPNI OPERATIVNI RASHODI
(1 do 3)
UKUPNI NEKAMATONOSNI RASHODI
DOBIT PRIJE OPOREZIVANjA
GUBITAK
( 3a + 4b)
(1v+2e-3v)
( 1v + 2e - 3v)
POREZI
Dobit po osnovu povećanja odloženih poreskih sredstava i smanjenja
odloženih poreskih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava i povećanja
odloženih poreskih obaveza
NETO-DOBIT
NETO-GUBITAK
(4-6+7-8)
(5+6-7+8)
20.6.2.
Nerevidirani finansijski izvještaji, ako je datum Dokumenta o registraciji kasniji od 200 dana
nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine.
Poslednja revidirana godina je 2013. godina, što znači da je do izdavanja ovog dokumenta, nije
prošlo 200 dana, računajući od završetka revidirane poslovne godine.
20.7. Politika* dividende
Stav emitenta u vezi sa isplatom dividende i eventualna ograničenja u vezi sa isplatom dividende.
U vezi sa isplatom dividende stav Emitenta u periodu za koji su u ovom dokumentu prikazane
finansijske informacije je bio da se ne vrši isplata dividende, već da se sva neto dobit koja se
mogla raspoređivati, nakon formiranja regulatornih rezervi, rasporedi u zakonske rezerve Banke u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Ograničenje u vezi sa isplatom dividende propisano je odlukom Agencije za bankarstvo RS prema
kojem banke ne mogu vršiti isplatu dividende ukoliko nisu formirale obračunate i iskazane
nedostajuće regulatorne rezerve za kreditne gubitke.
Shodno navedenom propisu banke moraju pribaviti prethodnu saglasnost od Agencije za
bankarstvo RS za raspodjelu neto dobiti.
Rezultat nakon poreza prema Planu za 2014. godinu je gubitak u iznosu od 3 mil KM, tako da nije
planirana isplata dividende.
20.7.1.
Iznos dividende po akciji za svaku finansijsku godinu u periodu koji obuhvata prikazane
finansijske informacije u prethodnom periodu.
Iznos dividende za 2012.godinu
0,00 KM
Iznos dividende za 2013.godinu
0,00 KM
20.8. Sudski, upravni i arbitražni postupci
Banka vodi sudske postupke protiv svojih dužnika u cilju naplate kreditnih i drugih potraživanja.
Sudski postupci koje Banka vodi protiv svojih dužnika dati su u narednoj tabeli:
31.12.2012.
31.12.2013.
Broj
Vrijednost
Broj
Vrijednost spora
spora
u 000 KM
u 000 KM
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
66
Izvršni postupci
901
135.855
987
313.206
Parnični postupci
91
25.491
134
14.687
Stečajni postupci
11
18.040
23
24.270
UKUPNO
1003
179.386
1144
352.163
Za navedene postupke po kojima nisu donesene konačne odluke od strane nadležnih sudova,
Banka u velikom procentu očekuje da će odluke suda biti donesene u njenu korist. U najvećem
broju izvršnih postupaka dužnici koriste mogućnost ulaganja prigovora, po osnovu kojih sud
upućuje strane na parnicu, tako da se na taj način postupci odugovlače. Isto tako postupak
naplate potrživanja izvršenjem na nekretninama po osnovu zasnovanih hipoteka je veoma dug
proces i često se završava kupovinom nekretnine od strane Banke. Isto dodatno usporava naplatu
potraživanja, jer je teško prodati stečene nekretnine, s obzirom na tržišne uslove.
Sudski postupci koji se vode protiv Banke dati su u narednoj tabeli:
31.12.2012.
31.12.2013.
Broj
Vrijednost spora u 000 KM
Broj
Vrijednost spora u 000 KM
84
71.655
173
219.425
Banka provodi pojedinačnu procjenu svih sudskih sporova koji se vode protiv Banke i vrši rezervisanja
u skladu sa procjenom. Postupak procjene uspješnosti Banke u postupcima sastoji se u pravnoj analizi
toka pojedinačnog postupka, sagledavanju činjenica i dokaza pribavljenih u toku postupka, njihovoj
međusobnoj zavisnosti i povezanosti, te na osnovu svega navedenog kvalitetene procjene uspješnosti.
Postupak procjene uspješnosti uključuje obavezno i mišljenje i stav eksternog pravnog eksperta
(advokata) ako je isti angažovan u zastupanju Banke po pojedinčnom predmetu. Postupak se sprovodi
najmanje polugodišnje, tj. na redovnim sjednicama Komisije za izradu procjene uspješnosti Banke u
postupcima. Konačnu odluku o formiranju rezervisanja donosi Uprava Banke.
Stanje rezervisanja po sudskim sporovima koji se vode protiv Banke data su u narednoj tabeli:
31.12.2012.
31.12.2013.
000 KM
000 KM
5.135
6.160
20.9. Značajna promjena finansijskog ili tržišnog položaja emitenta.
U periodu od zadnje objave revidiranih godišnjih izvještaja za 2013. godinu nije bilo značajnih
promjena finansijskog ili tržišnog položaja Emitenta i dijela HAA Grupe koju čine dvije banke:
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d. Mostar i Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka a koje posluju na
tržištu Bosne i Hercegovine.
Promjene finansijskog ili tržišnog položaja cijele HAA Grupe, odnosno njenog dijela koji ne
posluje na tržištu Bosne i Hercegovine nisu relevantne za ovaj dokumenat.
21.
DODATNE INFORMACIJE
21.1. Osnovni kapital
Osnovni kapital Banke na dan 31.12.2013. godine iznosi 156.940.571 KM i u cjelosti je uplaćen u
novcu i upisan u registru Okružnog privrednog suda Banja Luka, registru emitenata kod Komisije
za hartije do vrijednosti RS i Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Ukupan
osnovni kapital Banke sastoji se od jedne vrste i klase akcija, a to su obične ili redovne akcija sa
pravom glasa, nominalne vrijednost je 1,00 KM po jednoj akciji.
21.1.2. Broj i nominalna vrijednost sopstvenih akcija emitenta i njihovo učešće u osnovnom kapitalu
emitenta.
Emitent u svom kapitalu nema sopstvenih akcija.
21.1.3. Broj zamjenljivih hartija od vrijednosti koje daju pravo na sticanje akcija emitenta, uz navođenje
uslova u vezi sa sticanjem tih akcija.
Ne postoje zamjenljive hartije od vrijednosti koje daju pravo na sticanje akcija Emitenta.
21.1.4.
Postojanje bilo kakve odluke ili obaveze emitenta u svezi sa davanjem prava prvenstva pri
budućim povećanjima osnovnog kapitala.
Statutom banke propisano je da imalac akcije stiče sva prava na akciji u skladu sa Zakonom,
Statutom i drugim odlukama Banke. Zakonom o privrednim društvima propisano je da akcionari
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
67
imaju pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica. Pored navedenog ne
postoje nikakve posebne odluke emitenta u vezi sa davanjem prava prvenstva pri budućim
povećanjima osnovnog kapitala
21.1.5. Informacije o broju i procentu akcija za koje su izdate izvedene hartije od vrijednosti.
Emitent nema akcija za koje su izdate izvedene hartije od vrijednosti.
21.1.6. Prikaz promjena vrijednosti osnovnog kapitala u prethodnom periodu.
- Osnovni kapital Banke na dan 31.12.2010.godine iznosio je 175.511.897.00 KM
- Smanjenjem osnovnog kapitala putem XII emisije akcija bez obaveze izrade prospekta –
upis u Centralni registar HOV 19. jula 2011.godine, upisano kod nadležnog suda
02.02.2012. godine, osnovni kapital je smanjen na 129.167.785,00 KM
- Povećanje osnovnog kapitala putem XIII emisije akcija ponudom upućenom
kvalifikovanom investitoru – upis u Centralni registar HOV 27.12.2013. upisano kod
nadležnog suda 14.03.2014. godine 156.940.571 KM
Sve promjene osnovnog kapitala evidentne su i u „IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU“
koji je sadržan u tački 20.1. ovog dokumenta
21.2.
Statut društva
21.2.1. Opis djelatnosti emitenta uz navođenje članova statuta kojima je to regulisano.
Djelatnost Emitenta je regulisana članom 5. i 6. Statuta Banke koje glase:
Član 5.
U okviru bankarskih poslova, Banka obavlja slijedeće poslove:
- primanje novčanih depozita ( depozitni posao );
- davanje i uzimanje kredita ( kreditni posao );
- devizni i devizno - valutni poslovi;
- emisija hartija od vrijednosti;
- izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja ( kreditne kartice );
- čuvanje i upravljanje sredstvima i hartijama od vrijednosti ( depo - posao );
- kupovina i prodaja hartija od vrijednosti ( posao sa efektima );
- izdavanje garancija i drugih oblika jemstva ( garancijski poslovi );
- poslovi platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom i
- obavljanje bankarskih i svih drugih poslova od interesa za Banku i njene komitente.
- posrednika (brokera) u osiguranju u skladu sa propisima koji ureduju posredovanje u osiguranju
Pored poslova iz prethodnog stava, Banka može obavljati i slijedeće poslove:
a) poslovi u zemlji i to:
- poslovi vezani za rad Tržišta novca i hartija od vrijednosti i emisija hartija od vrijednosti;
- posredovanje u trgovini hartijama od vrijednosti;
- kupovanje i naplata potraživanja;
- pružanje drugih finansijskih usluga;
- poslovi planiranja i praćenja realizacije poslovne politike i finansijskog rezultata Banke i njenih
dijelova, razvoja i marketinga;
- odnos sa bankama i Agencijom;
- poslovi informatike i obrade podataka;
- utvrđivanje jedinstvene tehnologije i organizacije rada, kao i kontrola poslovanja Banke i
organizacionih dijelova banke;
- poslovi knjigovodstva i izvještavanja u skladu sa zahtjevima poslovne politike Banke i zakonskim
propisima;
- obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova;
- ocjena investicionih projekata i
- obvljanje pravnih i drugih poslova;
b)
-
poslovi sa inostranstvom i to:
kreditni i korespondentski poslovi s inostranstvom;
aranžmani sa stranim bankama;
držanje računa u inostranstvu i briga o deviznoj likvidnosti Banke;
poslovi kupoprodaje deviza i hartija od vrijednosti, arbitražni, depozitni, poslovi efektivnim stranim
novcem i sl.;
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
68
-
poslovi platnog prometa, poslovi deviznog režima i izdavanje garancija i drugih oblika jemstva;
organizovanje poslovne mreže u inostranstvu i
specificirani poslovi sa inostranstvom, zajednička ulaganja, kooperacija, otkup duga i druga inovativna
rješenja, kao i ostali poslovi sa inostranstvom.
Član 6.
Poslovi Banke iz člana 5. ovog Statuta se razvrstavaju u razrede i podrazrede klasifikacije djelatnosti:
64.19 Ostalo novčano poslovanje,
64.91 Finansijski zakup (lizing),
64.92 Ostalo odobravanje kredita,
64.99 Ostale finansijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i penzionih
fondova, d.n.,
66.12 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim
ugovorima,
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i
penzionih fondova,
68.20 Iznjmljivanje i poslovanje sa sopstvenim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup (lizing),
70.10 Djelatnost upravljanja
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju.’’
21.2.2.
Kratki prikaz odredaba statuta o organima društva kojima je uređena podjela emitenta na
administrativne cjeline.
Prema Zakonu o bankama RS i Statutu organi Banke su:
1. Skupština,
2. Nadzorni odbor i
3. Uprava.
Odredbe Statuta kojima su regulisani organi Banke date su u posebnim glavama Statuta broj IX i X.
U ovim glavama u članovima od 23. do 41. regulisani su gore navedeni organi upravljanja Bankom,
a u članovima 42. do 48. regulisani su ostali organi Banke u skladu sa propisima i to: Sekretar
Banke, Odbor za reviziju i Kreditni odbor.
Pravilnikom o organizaciji Banke definisana je Interna organizacija Banke, a detaljnija podjela na
administrativne cjeline regulisana je. Pravilnikom o sistematizaciji Banke
21.2.3. Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaku vrstu i klasu već izdatih akcija.
Emitent u svom kapitalu ima emitovanu samo jednu vrstu i klasu akcija čija su prava i pogodnosti
jednaka, a regulisana su članom 12. stav 3. Statuta koji glasi: „Imalac akcije stiče sva prava na
akciji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim odlukama Banke“.
Ograničenje koje se odnosi na pravo raspolaganja postoji na 27.772.786 akcija emitovani u
postupku XIII emisije akcija ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru. Navedeno
ograničenje će biti ukinuto nakon objave ovog dokumenta.
21.2.4. Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imalaca akcija
Statut Banke i osnivački akt su sačinjeni u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, koji
se kao zakon lex specialis primjenjuje na banke u Republici Srpskoj. Odredbe Zakona o privrednim
društvima se primjenjuju na banke u Republici Srpskoj samo u slučajevima koji nisu izričito
definisani Zakonom o bankama RS.
Ne postoji neusklađenost Statuta i osnivačkog akta Banke sa navedenom zakonskom regulativom,
što je utvrdila i Agencija za bankarstvo Republike Srpske dajući saglasnost na navedene akte.
21.2.5. Opis načina na koji se sazivaju godišnje redovne i vanredne skupštine akcionara.
Rad Skupštine je regulisan Zakonom o bankama i članom 23. do 25. Statuta:
„Član 23.
Skupština Banke odlučuje na sjednicama.
Sjednice mogu biti redovne i vanredne.
Redovna sjednica se održava najmanje jednom godišnje.
Vanredne sjednice se održavaju prema ukazanoj potrebi.
Odluka o održavanju vanredne Skupštine izglasava se većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
69
Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:
1. akcionar ili grupa akcionara sa više od 10% od ukupnog broja akcija s pravom glasa,
2. dva člana Nadzornog odbora,
3. Odbor za reviziju.
Član 24.
Skupština Banke može odlučivati kada su prisutni, lično ili putem punomoćnika (zastupljeni ), akcionari koji
raspolažu sa više od 50% akcija sa pravom glasa.
Skupština Banke donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa,
osim za pitanja iz člana 29 tačka 2. 6. i 13. za koja se odluke donose dvotrećinskom većinom zastupljenih
akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa.
Član 25.
Skupštinu Banke saziva predsjednik Nadzornog odbora na osnovu odluke Nadzornog odbora, osim u
slučajevima kada je u Zakonu drugačije određeno.
Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine mora biti objavljeno
najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici Srpskoj, najkasnije 30 dana prije datuma
određenog za zasjedanje Skupštine.
Materijal sa dnevnim redom Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Banke ili im se može
dostaviti pismeno, na način i u rokovima određenim Zakonom.
Način sazivanja vanredne skupštine propisan je članom 37 Zakonom o bankama.
Većina članova nadzornog odbora može izglasati da se održi vanredna skupština akcionara, i to
prije roka od 30 dana. Međutim, svi akcionari moraju biti obaviješteni o vanrednoj skupštini
akcionara, svrsi i dnevnom redu vanredne skupštine akcionara na način predviđen u članu 36. st.
1. i 2. Vanredna skupština akcionara se može održati samo u slučaju da su akcionari koji imaju
75% ukupnih postojećih akcija prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak preduzet
na vanrednoj sjednici akcionara mora biti odobren od strane dvije trećine zastupljenih akcija.
21.2.6. Kratak opis bilo koje odredbe statuta emitenta, koja daje mogućnost da se odloži ili spriječi
sticanje kontrolnog paketa akcija emitenta.
U Statutu Banke nema odredbi koje daju mogućnost da se odloži ili spriječi sticanje kontrolnog
paketa akcija emitenta.
21.2.7. Odredaba statuta ili drugog akta emitenta koje nalažu objelodanjivanje učešća u osnovnom
kapitalu emitenta ili u glasačkim pravima.
U Statutu Banke nema odredbi koje nalažu objelodanjivanje učešća u njenom osnovnom kapitalu
ili u glasačkim pravima.
Banka redovno objelodanjuje učešće veće od 5% u osnovnom kapitalu u objavi polugodišnjih i
godišnjih izvještaja shodno Zakonu o bankama RS, kao i u bilješkama revidiranih godišnjih
finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
21.2.8. Navođenje posebnih odredaba statuta koje se odnose na promjenu osnovnog kapitala.
Promjene osnovnog kapitala regulisane su odredbama člana 9 i 10. Statuta koje glase:
„Član 9.
Osnivači Banke ne mogu povlačiti sredstva uložena u osnivački kapital Banke.
Član 10.
U cilju stvaranja uslova za razvoj poslovanja Banke, Banka može da poveća svoj osnivački kapital
emisijom novih akcija u skladu sa odredbama Zakona, drugih propisa i ovog Statuta.
Smanjenje kapitala se vrši u skladu sa odredbama Zakona, drugih propisa i ovog Statuta.
Banka ne može smanjiti kapital niti ugroziti njegovu strukturu otkupom vlastitih akcija, bez
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
70
prethodnog pismenog odobrenja Agencije.
22.
ZNAČAJNI UGOVORI
22.1.
Od ugovora značajnih za poslovanje Banke bitno je napomenuti prihode od izdavanja
poslovnih prostora i to poslovni prostor u objektu Medicinska elektronika (Agencija za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH i M:tel. Banka na nivou HAA Grupe
ima potpisan ugovor o isporuci namještaja sa firmom „MIZARSTVO VIDMAR“ Slovenija kao i
Generalni ugovor o izvođenju građevinskih radova sa firmom „A3“ Široki Brijeg. Značajan ugovor
za Banku je i ugovor o održavanju i unapređenju glavne bankarske aplikacije, tj. Corporate
Framework Agreement i Global Technology Services sa ZIS d.o.o Novi Beograd.
23.
23.1.
INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA
Mišljenje ili izvještaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka
U Dokument o registraciji uključeno je mišljenje i izvještaj eksternog revizora za kojeg su podaci
navedeni u tački 2. ovog dokumenta, a sa kojim Emitent nema posebnih interesa.
23.2. Informacije koje dolaze od trećeg lica
U Dokumentu o registraciji mišljenje eksternog revizora uključeno je kao citat, a ukupan izvještaj je
priložen uz Dokument kao njegov sastavni dio.
24.
DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
Za vrijeme važenja Dokumenta o registraciji biće dostupni sljedeći dokumenti:
a) Statut Emitenta
b) svi izvještaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju i
Dokumenti navedeni pod a) biće dostupni u fizičkom obliku u kancelariji Sekretara Banke u
vremenu od 10,00h do 16,00h u Centrali, Ulica Aleja Svetog Save broj 13, 78000 Banja Luka,
telefon 051/336 - 500.
Dokumenti navedeni pod b) biće dostupni u fizičkom obliku u kancelariji Direktora Odjela
Računovodstva i izvještavanja u vremenu od 10,00h do 16,00h u Centrali, Ulica Aleja Svetog Save
broj 13, 78000 Banja Luka, telefon 051/336 - 500.
Zainteresovana lica koja žele da dobiju elektronskom obliku dokumente navedene pod a) i b)
mogu podnijeti zahtjev za dostavljanje dokumenata Sekretaru Banke na email adresu
[email protected]
25.
INFORMACIJE O UDJELIMA
25.1 Udjeli Emitenta u kapitalu drugih pravnih lica prikazani su prema neto knjigovodstvenoj
vrijednosti i % učešća u narednoj tabeli:
31.12.2013.
000 KM
%
175
Banjalučka berza AD
31.12.2012.
000 KM
%
175
Centralni registar hartija od vrijednosti .
Banja Luka
Euro Axsis Bank
S.W.I.F.T
Vučijak AD Prnjavor
30
4
30
4
332
2,52
347
2,52
24
0,0045
24
0,0045%
26
10,12
26
10,12
1.000
100,0
3.500
100,0
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka
52
50
Uzajamni fond Hypo BH Equity
72
68
Kristal Kapital OIF
UKUPNO
1.711
4.220
Neto učešće sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 1 milion KM, odnosi se na
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
71
100% uloga u povezanom pravnom licu Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka koje je
osnovano u junu 2011. godine i koje se bavi djelatnostima iz oblasti lizinga.
Skupština akcionara Emitenta, na II vanrednoj sjednici, održanoj 24. maja 2011. godine, donijela je
odluku o osnivanju Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka. U toku 2013. godine Emitent je
izvršio je dokapitalizaciju povezanog pravnog lica Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Banja Luka u
iznosu od 1 milion KM nakon čega je ukupno uloženi kapital u Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.
Banja Luka iznosio 4,5 miliona KM. Imajuću u vidu akumulirani gubitak Hypo Alpe-Adria-Leasing
d.o.o. Banja Luka nastao do 31. decembra 2013. godine Emitent je izvršio obezvređenje učešća u
povezanom pravnom licu u iznosu od 3,5 miliona KM, čime se neto vrijednost učešća svela na
pomenutih 1 milion KM.
RJEŠENJA KOMISIJE
Broj i datum rješenja Komisije za hartije od vrijednosti
Rješenje broj 01-UP-32-2452-3/13 od 27.12.2013.godine, kojim se XIII emisija akcija Banke po
osnovui ponude upućene kvalifikovanom investitoru proglašava uspješnom i upisuje u Registar
emitenata.
PRILOZI
Konsolidovani finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine i Izvještaji
nezavisnog revizora – objavljeni na web stranici Banjalučka berza a.d. Banja Luka www.blberza.com
Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine i Izvještaji nezavisnog
revizora – objavljeni na web stranici Banjalučka berza a.d. Banja Luka www.blberza.com
Godišnji izvještaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine – objavljeni na web
stranici Banjalučka berza a.d. Banja Luka www.blberza.com
Hypo Alpe – Adria – Bank a.d. Banja Luka
Prospekt za uvršenje na Berzu akcija XIII emisije
72
Download

Prospekt za uvrštenje na berzu akcija Trinaeste emisije Hypo Alpe