Prof. dr Nadežda Jeličić
Nadežda Jeličić je rođena 9. jula 1937. u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu sa
odličnim uspehom. Posle završene gimnazije upisala se na Medicinski fakultet u Beogradu školske 1956/57.
godine, koji je završila u januaru 1963. godine i stekla zvanje doktora medicine.
Magistarski rad pod naslovom Promene u krvnim sudovima kapilicijuma kao uzrok za nastajanje alopecija
odbranila je 1971. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom
Arterijska vaskularizacija malog mozga odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine.
Specijalizaciju iz kožnih i veneričnih bolesti završila je na Klinici za kožne i venerične bolesti Medicinskog
fakulteta u Beogradu i 1970. godine položila specijalistički ispit.
Prof. dr Nadežda Jeličić učestvovala je na brojnim evropskim i svetskim kongresima morfoloških nauka.
Boravila je na postdoktorskim studijama na Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta „Renee
Desquartes" u Parizu 1983. godine. Isto tako, boravila je na postdoktorskim studijama u Laboratoriji za
morfologiju Medicinskog fakulteta u Ženevi 1986.godine. Dr Jeličić je proučavala anatomiju krvnih sudova i
kliničku anatomiju paranazalnih sinusa sa mediko-hirurškim značenjima.
U zvanje asistenta na Anatomskom institutu,na kojem se zaposlila odmah po završetku studija, izabrana
je 1964. godine. Za docenta je izabrana 1974. godine, za vanrednog profesora 1980. godine, a za
redovnog profesora 1987.
godine. Kao redovni profesor bila je šef Katedre za redovnu nastavu iz anatomije i šef Katedre za kliničku i
primenjenu anatomiju. Bila je član više fakultetskih veća i pojedinih komisija Fakulteta.
Više puta birana je za predsednika Zbora radnih ljudi Anatomskog instituta.
Prof. Jeličić je učestvovala i u radu medicinskih fakulteta u Prištini, Kragujevcu i Banjaluci.
Dr N. Jeličić je koautor u 5 udžbenika i 2 monografije. Objavila je 93 stručna i naučna rada koji su
objavljeni u renomiranim domaćim i stranim časopisima.
Bila je mentor i član ispitnih komisija za magistarske radove iz kliničke anatomije i drugih kliničkih
disciplina.
U periodu od 1990. do 2002. godine bila je član Uredništva časopisa Srpski arhiv za celokupno lekarstvo.
Član je Srpskog lekarskog društva i Srpskog anatomskog društva (ranije Društva anatoma Jugoslavije). Bila
je i član Francuske asocijacije anatoma.
Penzionisana je 2002. godine.
Download

Prof. dr Nadežda Jeličić Nadežda Jeličić je rođena 9. jula 1937. u