PODACI O ČLANU DRUŠTVA ZA 2015.GOD.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ime
Prezime
Ulica i broj
Mesto prebivališta pčelara
Mesto matične pošte-za pravilno slanje časopisa
Broj pošte
JMBG
Broj košnica po tipovima
DB (Dadan-Blatova)
LR (Langstrot-Rutova)
AŽ (Albert-Žnideršičeva)
AŽG (AŽ Grom)
FR (Fararova)
POL (Pološka)
RV (Rodna Voja)
KU (Kunčara)
NA (Najzer)
AL (Alpska)
KO (Kongresovka)
TA (Tamaško)
EV (Eko Voja)
ĐE (Đerzonka)
OST (ostale)
9 Da li seli pčele ili ne -Zaokružiti
DA- NE
10 Opština/opštine na čijoj teritoriji se nalazi zimovnik/zimovnici
11 Naziv sela ili grada na čijoj teritoriji ili u blizini se nalazi zimovnik
12 Ukupan prinos po vrstama meda u 2014 (u kg)
bagrem
bagremac
livadski
suncokret
lipa
cvetni
šumski
mešani
uljana repica
13
Vrsta članarine (uneti sumu, 3700, 1000 ili 100 - za porodičnu navesti i ime i
prezime člana)
13
14
15
16
17
Fiksni telefon
Mobilni telefon
Mejl
Broj poljoprivrednog gazdinstva
ID broj zimovnika
Potpisom na ovaj obrazac za učlanjenje u Društvo, izjavljujem da prihvatam da sam upoznat sa Zakonom o zaštiti
podataka ličnosti i dajem potpunu saglasnost na obradu i korišćenje podataka koji stoje u ovom obrascu,
kao i na obrascima prilikom učlanjenja narednih godina.
Potpis člana DP "Јоvan Živanović" iz Novog Sada:________________________
Download

podaci o članu društva za 2015.god.