ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Тим ЕКОСИРЕНА чине:
1. проф. др Мирослав Ћирковић, „НИВ-НС“
2. Јелена Бабић, „НИВ-НС“
3. Бранкица Карталовић, „НИВ-НС“
4. Милош Пелић, „НИВ-НС“
5. др Драгана Љубојевић, „НИВ-НС“
6. др Весна Ђорђевић, „Институт за хигијену и технологију меса“
7. др Дејан Крчмар, ПМФ Нови Сад
рибарска индустрија
процесна хигијена кланичне индустрије
патологија риба отпадне воде
квалитет и безбедност намирница
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
- примењива у одрживости свих кланичних индустрија равничарског подручја
- имплементирана на два значајна објекта кланичне индустрије и у току је
планирање изградње на још два објекта
- пример: Индустрија меса „Ђурђевић“
Капацитет кланице
500 свиња/дан, 50 говеда/дан
Количина отпадне воде
300 m3/дан
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Отпадна вода из кланичне индустрије пролази кроз....
2. Пречистач
1. Сепаратор грубих нечистоћа
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Отпадна вода после изласка из пречистача
НИЈЕ УВЕК
одговарајућег квалитета
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕДРИБЊАК
Наша иновација употребом
ПРЕДРИБЊАКА И
АЕРАТОРА У ПРЕДРИБЊАКУ
осигурава квалитет воде и враћа
јој употребну вредност.
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Вода из предрибњака се заједно са бунарском водом
користи у рибњаку за производњу шаранске рибе.
РИБЊАК
АЕРАЦИЈА РИБЊАКА
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Квалитет рибњачке воде
одговара класи III према Уредби о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Службени гласник“ бр. 50/2012) која је погодна за гајење
шаранских риба.
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
РИБЊАК- насад младунаца шарана 500 kg/ha
ПРОИЗВОДЊА
ШАРАНА
у 2013. години
3500 kg/ha
УТРОШАК ХРАНЕ
У 2013. години
1,5 kg хране/kg
прираста
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ
Квалитет воде одговара класи 2/3 према Уредби о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник“ бр. 50/2012) која је
погодна за наводњавање ратарских култура.
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Површина земљишта под заливним системом – 100 ha
Принос силажног кукуруза за 2013. годину је 50t/ha
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
ЛОЖИШТЕ
ЕНЕРГАНЕ
КЛАНИЦЕ
дрвенасти остаци биљних култура се ложe у енергани кланице са костима
неискоришћеним у кланици
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
РЕГИОНАЛНЕ НАГРАДЕ - најбоље пласирани тимови из региона
1. Екосирена, Нови Сад
2. Академос, Лесковац
3. InMetTeh, Чачак
4. Бренд, Ковачица
5. Пулс, Мали Зворник
6. Водомати, Зајечар
ОДРЖИВОСТ КЛАНИЧНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ПРИМЕНОМ
РИБАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Download

Екосирена - Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"