18. novembar 2011. god.
Zadaci sa komponentom RadioButton
1. (Delphi) Kreirati aplikaciju Digitron koja nad 2 broja, data u odgovarajućim edit kontrolama,
vrši jednu računsku operaciju (sabiranje, oduzimanje, množenje ili deljenje). Izbor računske
operacije vrši se klikom na odgovarajuće radio dugme (4 komponente RadioButton). Opracija se
izvršava klikom na dugme “Izracunaj”. Napraviti i dugme za zatvaranje aplikacije – “Izlaz”.
Rezultat operacije prikazati u komponenti Label, čije ime treba da bude “rezultat”.
Ime forme promeniti u “Digitron”, a boju forme u svetlo plavu.
2. (Delphi) Kreirati aplikaciju Podaci o učeniku koja će unositi ime i prezime učenika
(komponente Edit), razred (I, II, III ili IV) i mesto stanovanja učenika (komponenta Edit). Izbor
razreda vrši se klikom na odgovarajuće radio dugme (4 komponente RadioButton). Omogućiti
korisniku da unese informaciju da li je učenik putnik pomoću komponente CheckBox.
Dodati dugme “prikazi podatke” koje će u labeli “poruka” ispisivati odgovarajući tekst “ime i
prezime je učenik … razreda”. Napraviti i dugme za zatvaranje aplikacije – “Izlaz”.
Ime forme promeniti u “Podaci o učeniku”, a boju forme u žutu.
3. (Delphi) Napraviti aplikaciju Geometrijske figure koja će na formi imati 5 radio dugmadi,
čiji nazivi predstavljaju geometrijske figure u ravni (trougao, kvadrat, pravougaonik, romb i
trapez). Dodati potreban broj komponenti Label za ispis teksta i dve komponente Edit za prikaz
formule obima i površine odgovarajuće geometrijske figure.
Napraviti da promena stanja komponenti RadioButton utiče na promenu sadržaja komponenti
Edit (klik na radio dugme prikazuje odgovarajuće formule za obim i površnu u Edit
komponentama)
Napraviti i dugme za zatvaranje aplikacije – “Izlaz”.
Ime forme promeniti u “Geometrijske figure”, a boju forme u žutu.
NAPOMENA: Razmislite, kako bi izgledalo rešenje ovih zadataka, kada bi se umesto
pojedinačnih komponenti RadioButton, upotrebila jedna komponenta RadioGroup. Šta bi trebalo
promeniti?
Download

Zadaci sa komponentom RadioButton