VODIČ ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE ZA PRIJEDLOG PROJEKATA
Poštovani korisnici,
Ovaj vodič je dizajniran u svrhu olakšanja procesa prijavljivanja projekata na otvorene javne pozive
omladinskih banaka.
Poziv za dostavljanje prijedlog projekata je otvoren od 4. marta/ožujka do 15. aprila/travnja 2014.
godine. Prijava će biti zaprimljena ukoliko se pošalje Omladinskoj banci ( klikom na tipku Slanje
prijave Omladinskoj banci) do 15. aprila/travnja do 24:00 h.
U nastavku ovoga uputstva pokušat ćemo vam u nekoliko praktičnih koraka i savjeta olakšati proces
prijavljivanja projekata, pa da krenemo:
Korak 1.
Odlaskom na web stranicu www.omladinskabanka.ba potrebno je da kliknete na ulaznu tačku za
prijavljivanje „E-OB“. Klikom će vam se otvoriti sljedeći prozor:
Važno: pazite da ne pogriješite u
odabiru „Omladinske banke“ kojoj
aplicirate projekat. Morate odabrati
Omladinsku banku koja se nalazi u
mjestu vašeg življenja/prebivališta.
Korak 2.
Na vašu e-mail adresu koju ste unijeli u zahtjevano polje prilikom pristupanja apliciranju će vam biti poslan
link pomoću kojeg ćete pristupiti popunjavanju on-line aplikacije. Važno: Postoji mogućnost da vam poslani
link u vašem inboxu od pošiljatelja „e-system“ bude registrovan kao spam i prosljeđen u „junk e-mail“.
Savjet: kako biste smanjili troškove
interneta i osigurali jasnoću i
kvalitetu popunjenosti prijave,
savjetujemo vas da formu prijave
popunite u word.doc (prilog 2., str.
8), koju ćete kasnije samo funkcijom
copy/paste prebaciti u on-line
aplikaciju projekta.
Savjet: prije popunjavanja same
aplikacije projekta savjetujemo vas
da pročitate detaljno javni poziv za
prijavu prijedloge projekata
neformalnih grupa mladih. Ključni
kriteriji javnog poziva su navedeni u
prilogu 1. (str. 7).
Nekoliko stvari za upamtiti:
- Link za pristup formi aplikacije, koju ste dobili putem e-mail će vam biti dostupan do kraja trajanja
javnog poziva (15.04.'14). Tokom trajanja javnog poziva možete pisati i mijenjati prijavu koliko
god je to potrebno pritiskom tipke
„Sačuvaj“.
- Pripremite listu dokumenata koje morate
priloţiti
skenirane
ili
fotografisane.
Važno: pazite da ne pritisnete tipku
Zahtjevanu formu potvrde o doprinosu iz
„Slanje prijave Omladinskoj banci“
zajednice moţete pogledati na str. 11 ovog
ukoliko niste završili sa
vodiča.
popunjavanjem aplikacije. Nakon
- Ukoliko do zatvaranja konkursa niste
pritiskanja ove tipke nećete više biti
pritisnuli tipku „Slanje prijave omladinskoj
u mogućnosti pristupiti vašoj on-line
banci“ - prijava neće biti zaprimljena.
aplikaciji.Ovu tipku pritisnite samo u
slučaju kada ste završili u potpunosti
sa popunjavanjem prijave i/ili prije
zatvaranja javnog poziva.
2
Korak 3.
Načini ispunjavanja tabela u aplikaciji:
Način ispunjavanja „Tabele 1. Podaci o neformalnoj grupi“
Pritisnite tipku Dodaj da biste unijeli podatke o članovima neformalne grupe.
Važno: svi podaci u
navedenim kolonama
su obavezujući.
Ukoliko ih ne popunite
sistem vam neće
dozvoliti da je
dovršite.
Nekoliko napomena:
 sve rubrike u tabeli podaci o neformalnoj grupi mladih i kontakt osobama za realizaciju projekta ste
obavezni popuniti. Primjer popunjene tabele u slici iznad;
 počnite unositi prvo sa podacima koordinatora projekta;
 nakon svakog unosa podataka u tabelama morate kliknuti na update.
Način ispunjavanja „Tabele 2. Plana aktivnosti“
Da biste počeli s unosom podataka odaberite opciju Dodaj, nakon čega ćete dobiti cjelovitu Tabelu plana
aktivnosti:
Savjet: Rezultate navedite na način da budu mjerljivi, npr. Uređeno igralište
površine 100 m2; Postavljeno 8 klupa za sjedenje; Održano 6 lutkarskih
predstava; Uređeno 20 metara staze za trčanje itd.
3
Slika ispod prikazuje primjer uspješno popunjene Tabele 2. Plana aktivnosti:.
Očekivani rezultati bi trebali biti krajnji rezultati koji ćete postići kroz niz Aktivnosti, koje će se realizovati u
određenom vremenu a za koje će biti odgovorne osobe iz neformalne grupe. Potrebno je navesti najmanje 2
očekivana rezultata.
Za unošenje svakog narednog Očekivanog rezultata koji će biti postignuti kroz niz aktivnosti odaberite opciju
Dodaj. Unešene podatke moţete promijeniti tako što ćete odabrati opciju Izmjeni.
Način ispunjavanja „Tabela 3. Budžet projekta“
Napomena: prva tri pitanja iznad tabele će sistem automatski popuniti kada završite sa popunjavanjem
tabele budţeta odnosno nakon što kliknete na tipku „Provjeri troškove“.
4
Unos počinjete odabirom opcije Dodaj nakon čega ćete vidjeti sljedeće:
Ovdje upisati
naziv
buţetske linije
(max 250
karaktera)
Ovdje samo unosite
opisnu jedinicu mjere a
ne brojčani podatak. Npr:
2
3
m ; m ; litar; tona;
mjesec; dan; komad.
Ovdje upisujete
brojčano
količinu. Npr. 10,
100, 50...
Navedite jediničnu cijenu mjere. Npr. ako
nabavljate dasku, njena mjerna jedinica
moţe biti „m3“ a 1 m3 daske košta 120,00
KM. Ovdje upisujete samo cijenu tj. 120,00
bez KM.
Nekoliko napomena:
 u tabeli se unose brojevi sa dvije decimale uz korištenje zareza npr. 56,89;
 u kolone: „Iznos koji traţite od Omladinske banke (A)“ i „Iznos doprinosu drugog subjekta (B)“ vi
određujete iznose koje potraţujete po određenoj budţetskoj stavci od Omladinske banke ili ste
obezbjedili od drugog subjekta. Vaţno: ukoliko u jednoj budţetskoj stavci nemate predviđene
troškove od „Omladinske banke“ i/ili „doprinosa drugog subjekta“, obavezni ste upisati „0“ (nulu)
kako biste mogli izvršiti update budţetske stavke;
 ukupnu vrijednost stavke sistem automatski sabira;
 minimum novca koji moţete potraţivati od Omladinske banke je 500 a max je 2.000 KM.
5
Primjer popunjenog budžeta sa različitim vrstama troškova, mjernim jedinicama i količinom su
vidljivi na slici ispod:
Od sredstava Omladinske banke ne možete potraživati novac za:
- Plate i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;
- Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traţenog iznosa od
Omladinske banke;
Vaše troškove ste obavezni provjeriti klikom na tipku Provjeri troškove. (vidi sliku ispod)
Važno: sve dok vam se pojavljuju tekstualne poruke označene crvenom
bojom (kao na slici) budžet vam nije dovršen. Odnosno vaš doprinos od
drugih subjekata je manji od iznosa kojeg tražite od Omladinske banke. Znači,
morate imati jednak ili veći iznos doprinosa drugih subjekata (total B) kako
biste dovršili budžet. Navedeni iznos doprinosa mora biti pokriven potvrdama
koje možete pogledati na str.11 ovog vodiča.
6
Način ispunjavanja „Tabele 4. Dodaj fajlove“
Da biste priloţili dokument/e morate odabrati opciju Attach Documents (slika iznad) nakon čega će Vam se
otvoriti prozor kao na slici ispod:
Savjet: skenirane ili fotografisane potvrde o doprinosu možete ubaciti u
word document kao sliku te ćete smanjiti broj dokumenata koje trebate
priložiti (paziti da veličina fajla ne prelazi 1,6 MB); Fotografisanje možete
učiniti vašim telefonom ili digitalnim aparatom (preporucena rezolucija
1024x768).
Nekoliko napomena:
Prije nego počnete prilagati dokumente provjerite jeste li osigurali sljedeće:
 lične karte članova neformalne grupe (identifikacione dokumente: zdravstvena knjiţica, rodni list za
maloljetne članove), svih članova a minimum 5 osoba.
 potvrde o doprinosu drugih subjekata koje ste naveli za svaku donaciju od pojedinaca, preduzeća ili
institucija (formu potvrde moţete vidjeti na str. 11. ovog vodiča). Potrebno je dokument skenirati ili
fotografisati vašim telefonom i/ili digitalnim fotoaparatom;
 u zahtjevanom opisu dokumenta jasno navedite o kojem dokumentu je riječ (npr. Potvrda o
doprinosu 1, 2, 3...itd.);
 max veličina priloţenog fajla (word., jpg.) iznosi 1,6 MB.
Omladinska banka ne prihvata sljedeće vrste doprinosa:
 procjenjenu vrijednost korištenja prostora koji se inače ne iznajmljuje (kao npr. prostor MZ ili školske
učionice);
 trţišna vrijednost zemljišta na kojem se realizuje projekat ( osim ako to zemljište nije poklonjeno
neformalnoj grupi upravo za ovaj projekat i za to postoje validni dokazi nadleţnih institucija a ne
samo izjava vlasnika).
7
Prilog 1. POZIV ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Omladinska banka je program koji se realizuje u opštinama/općinama: Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac,
Brod, Bugojno, Cazin, Doboj Jug, Goraţde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska
Dubica, Lopare, Novi Grad, Novi Travnik, Modriča, Mrkonjić Grad, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama,
Odţak, Srbac, Šekovići, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Ţivinice i Ţepče.
U svakoj od navedenih opština/općina je osnovana Omladinska banka kojom upravlja deset članova
odbora, mladi od 15 do 30 godina, koji su edukovani da vode program malih grantova.
Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih se definiše za svaku opštinu/općinu i za više
informacija o visini fonda pogledajte javni poziv Omladinske banke kojoj podnosite projekat.
Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci?
- Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u
pripremu i realizaciju projekta) koji ţive na području općine Kakanj;
- Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove ţivota mladih u sredini u kojoj ţive;
- Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade
nešto za sebe i svoju zajednicu.
Šta Omladinska banka podržava?
- Projekte koji se realizuju na području opštine/općine na kojoj djeluje Omladinska banka a koji imaju za
cilj jačanje saradnje i poboljšanje ţivota mladih na bilo koji način;
- Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi
sredine u kojoj ţive;
- Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne
sredine;
- Posebno podrţavamo projekte iz oblasti navedene u javnom pozivu, specifično za svaku od omladinskih
banaka;
- Omladinska banka će podrţavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM;
Šta Omladinska banka ne podržava?
- Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruţenja,
političkih partija i javnih institucija;
- Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način
ţivota;
- Plate i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;
- Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traţenog iznosa od
Omladinske banke;
- Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i Opštine/Općine.
Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!
- Neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani,
materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traţi od Omladinske banke.
8
Prilog 2. Forma prijave za projekte
I PODACI O NEFORMALNOJ GRUPI MLADIH I KONTAKT OSOBAMA
ZA REALIZACIJU PROJEKTA
(Uz prijedlog projekta je neophodno zbog godišta priložiti i fotokopije ličnih dokumenata sa slikom kontakt osoba, ličnu kartu ili učeničku
knjižicu)
1. Podaci o članovima neformalne grupe mladih i najmanje pet osoba koje pripremaju i realizuju projekat.
Ime i prezime
Broj godina
Adresa stanovanja
Telefon
E-mail
2. Recite nam nešto o vašoj grupi i zajedničkom radu, zašto ste se okupili, koji su vaši interesi i zašto želite da
radite na ovom projektu?
3. Da li ste ranije realizovali zajedničke projekte ili slične aktivnosti? (Ako da, nabrojite neke)
4. Da li će osim vas pet učestvovati u pripremi i realizaciji još neko od mladih? (Ko su oni i nabrojite)
5. Imate li planova da ova grupa nastavi sa radom i nakon realizacije ovog projekta? (Objasni)
II INFORMACIJE O PROJEKTU
1. Naziv projekta:
2. Mjesto i vrijeme realizacije projekta? (Navesti mjesnu zajednicu/e gdje će se realizovati projekat i tačno vrijeme
trajanja realizacije cijelog projekta sa pripremom i pisanjem izvještaja; projekti se mogu realizovati u periodu od 1.8. do
31.10. 2012. godine)
3. Kratak opis problema koji želite da riješite? (Koji problem želite da riješite, koliko mladih u zajednici je pogođeno
tim problemom, zbog čega je rješavanje tog problema važno za mlade i zajednicu gdje žive.)
4. Ciljna grupa (Kome je projekat namijenjen? Zašto ste izabrali baš tu ciljnu grupu? Objasnite vezu između problema i
ciljne grupe.)
5. Glavni cilj projekta (Zašto želite provesti predložene projektne aktivnosti, koji je glavni cilj ili svrha vašeg projekta
čijem će ostvarenju doprinijeti vaša aktivnost) Primjeri: Povećati saradnju među mladima iz različitih zajednica i kvalitet
kulturnih sadržaja u mjestu gdje žive; dati mogućnost mladima za kreativno izražavanje; promovisati sportsko-rekreativne
aktivnosti među mladima.)
9
6. Očekivani rezultati (Šta će biti direktni specifični rezultat vaših aktivnosti, npr. Postavljen koš na X mjestu i uređen
teren dimenzija XX, održano takmičenje za najbolje grafite u gradu, fomirana dramska sekcija, uvježbana predstava,
izvedena predstava.)
7. Detaljan opis projekta po fazama (Objasnite realizaciju projekta korak po korak, od početka do kraja projekta.
Odgovorite na sljedeća pitanja: kada, ko, šta, kako i gdje.)
Očekivani rezultati
Aktivnosti (nabrojati one koje Period realizacije (za
Odgovorna osoba/e (ko je
(prepisati pod brojem 6.)
vode ka ostvarenju cilja)
svaku aktivnost)
zadužen za koju aktivnost)
Primjer: -Treća sedmica
Primjer: Navesti ime i prezime ili
avgusta ili ako znate datum
više imena
npr.20.8.
-Tri dana četvrta sedmica
septembra
(Tabela je primjer, dodati broj kolona po potrebi i prostor dolje koristite za nabrajanje aktivnosti, perioda relizacije i
odgovornih osoba, ako trebate više prostora za opis projekta, koristite dodatnu stranicu)
8. Ko će sve učestvovati u realizaciji projekta? (Imena i uloge učesnika u realizaciji projekta-obavezno za kontakt osobe,
da li ima i ko su mladi koji će još učestvovati u realizaciji projekta)
9. Mogući problemi tokom realizacije projekte i kako ih riješiti?
(Da li ima nekih problema za koje znate da su mogući i objasni kako mislite da ćete ih riješiti)
III TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA
1. Koji iznos tražite od Omladinske banke Bugojno? (Iznos može biti od 500 KM do 2.000 KM).
2. Koliki je iznos doprinosa ostalih subjekata? Najmanji iznos doprinosa (može biti novčani i/ili materijal/usluge) mora
biti isti koliko tražite od Omladinske banke. Vi uz prijedlog projekta obavezno morate priložiti potvrde od preduzeća,
organizacija ili građana koliki će iznos biti doprinosa i za koju budžetsku stavku u ovom projektu.
3. Kolika je ukupna vrijednost projekta?
Popunite sljedeću tabelu (Omladinska banka ne podržava plate i honorare članova neformalne grupe koja realizuje
projekat, ne podržava troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa
Omladinske banke, ovi kriterijumi se ne odnose na iznos koji je tražen/obezbijeđen od drugih subjekta).
Primjer: Naziv budžetske stavke: Boja za krečenje zidova; Broj jedinica: 2 kante; Cijena po jedinici/komadu: 20 KM/1kanti;
Ukupna vrijednost stavke (A+B): 40 KM; Iznos koji tražite od Omladinske banke Bugojno: 20 KM; Iznos doprinosa
drugog subjekta (Firma XYX): 20KM.
Naziv budžetske stavke
Broj
jedinica
(količina)
Cijena po
jedinici/
komadu
Iznos koji
tražite od
Omladinske
banke
A
Iznos
doprinosa
drugog
subjekta
B
Ukupna
vrijednost stavke
(A+B)
1.
2.
3.
4.
UKUPAN TROŠAK
10
Prilog 3. Potvrda o doprinosu drugog subjekta
Naziv projekta: ______________________________________
POTVRDA O DONACIJI/DOPRINOSU
Kompanija/institucija/osoba ili dr:
________________________________
Br. L/K: ________________________
(samo za fizička lica)
Mjesto:
________________________________
Vrsta donacije/doprinosa
(novac/roba/usluge):
________________________________
Svrha: donacija/doprinos-opisati u koju je svrhu data donacija/doprinos
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Novčani iznos/procjenjena vrijednost
robe i usluge:
________________________________
Potpis primaoca:
Potpis donatora/davaoca doprinosa:
________________________________
________________________________
(potrebano ovjeriti pečatom kod pravnih lica)
Datum: _________________________
11
Download

Finalna lista odobrenih projekata Omladinske banke