289-13_Rozhovor Vaclavek_ZaP202__ 24.05.13 9:26 Stránka 1
Na oslavu 20. výročí založení Atozu oslovujeme každý měsíc osobnost, která s námi začínala:
4
Náš host v květnu:
PETR VÁCLAVEK,
KONZULTANT V LOGISTICE
Celý profesionální život zasvětil logistice a nemíní s ní jen tak přestat. Stále si myslí,
že neudělal maximum pro své klienty, zaměstnance a rodinu.
Logistice se věnujete už pěknou řádku let. Co vás
k ní přivedlo a co vás na ní stále fascinuje?
Vždy jsem se zajímal o dopravní a manipulační
techniku a různé dopravní systémy. Vystudoval
jsem vysokou školu dopravní a několik let jsem
zde také učil. Na vysoké škole jsem úspěšně řídil
aplikaci různých logistických projektů. Stále jsme
v době, kdy je zapotřebí hodně manipulací, přeprav,
skladových činností, administrativy, komunikace,
přenosu dat atd. k tomu, aby se jeden jakýkoliv výrobek dostal ke konečnému spotřebiteli. Točí se
příliš mnoho mechanických součástek, je to všechno
hodně „hlučné a těžkopádné“. Musí to jít přece
jinak, ne? To mě fascinuje.
Co pro vás bylo v začátcích vašeho
podnikání nejtěžší a jaké bylo
první poučení, které jste z toho
získal?
smlouvu a potom zapomněli zaplatit s argumentací,
že to vidí „jinak“ a chtějí důkazy. Nebo když s vámi
soutěží firma v nějakém výběrovém řízení a chce
vám ten projekt „ukrást“, nastaví ceny tak, že poškozují cenovou politiku, ale navíc poškozují i toho
majitele, který o tom asi ne vždy ví. Potom si kladu
otázku, kde jsou ti majitelé a jestli s tím souhlasí.
Také se stává, že si někdo od vás z podnikatelských
kruhů půjčí peníze a potom na to zapomene. Zaplatí
třeba jen jistinu, ale úrok zpochybní. To všechno
mě překvapuje. Neguje to tu důvěru a zodpovědnost
k trhům, klientům a zaměstnancům.
Moje cesta
v několika datech:
1986:
Čerpání a předávání informací na akademické půdě.
1990:
Uplatnění a realizace načerpaných teoretických informací v praxi v roli CEO
u zahraničních firem.
Držíte se nějakého hesla, kterému jste věrný po
celý svůj nejen podnikatelský život?
Určitě mám několik hesel, která mě naplňují
a motivují. Co však nejvíc cítím, prožívám
a praktikuji, je životní filozofie založená
na principu „mám tu čest a možnost
pracovat, když ostatní odpočívají“.
2006:
MÁM TU
ČEST A MOŽNejtěžší bylo uvědomit si rozNOST PRACO- S jakou největší pracovní výzvou jste
díl mezi majitelem, jednatelem, manažerem a zaměstse musel ve své kariéře vypořádat?
VAT, KDYŽ
nancem. Šlo o to, že všichni
2013:
kromě majitele mohou kdyUmět dát důvěru svým spolupracovOSTATNÍ OD- níkům. V pozici jednatele, manažera,
koliv odejít, zavřít za sebou
vrátka, majitel musí ale zůstat,
pracovníka si ve firmě vytváPOČÍVAJÍ! řítevedoucího
pokud mu na firmě záleží. Když
určitou strukturu moci, která ale ne
jsem to pochopil, potom už to šlo.
Jelikož jsem se téměř 16 let pohyboval
v zahraničních firmách s jejich firemní
kulturou, první poučení, které jsem si v začátcích
podnikání osvojil, bylo, že české podnikatelské
prostředí je jiné a musím si osvojit návyky, které
pro mě dříve byly nepodstatné. Naštěstí jsem si
návyky českého podnikatelského prostředí neosvojil
a ani nechci.
Do podnikání jste určitě vstupoval s nějakými ideály
a představami. Musel jste je během času a s vývojem
podnikatelského prostředí změnit?
Založení několika vlastních
společností využívajících
synergický efekt v oblasti
logistiky a poradenství.
Expanze na další trhy, hledání nových příležitostí.
vždy odpovídá vašim schopnostem a ambicím, a navíc máte své předsudky a strach.
Když jste v pozici majitele, to vše odpadá. Například
z pozice jednatele dáte důvěru někomu, kdo vás
zklame, a rozloučíte se s ním i přes protest majitele.
Dáte pak zakázku personální agentuře, aby vám
našla někoho jiného, a moc to neřešíte. Z pozice
majitele vás to štve. Stojí to peníze, a proto hledáte
mechanismy, které vám zajistí, aby špičkoví manažeři
neodcházeli. Práce s delegovanou důvěrou je velmi
specifická a je určitě jiná z pozice majitele, jednatele,
správní či dozorčí rady.
Čím byste byl, kdybyste nebyl logistik?
Ano. Ideály byly ovlivněny realitou z jiné podnikatelské kultury, kterou jsem měl možnost dříve
poznat. Bohužel v začátcích svého podnikání jsem
uvěřil několika lidem, s nimiž jsem uzavřel obchod,
který jim přinesl následný zisk. Ti lidé ale zapomněli
na své slovo a smlouvu a dodnes mi dluží dost peněz. Tak jsem musel změnit i já názor na podnikání.
Chirurg. Medicína mě vždy zajímala, ale v mých 18
letech mi zemřel tatínek a moje maminka potřebovala
oporu a podporu. Měl jsem jít do Prahy na
medicínu, ale z výše uvedených důvodů
jsem to vyměnil za moji druhou zálibu,
tj. stroje a mechanismy, a podal jsem
přihlášku na jediné vysokoškolské praCo dalšího vás nejvíce štve na tucoviště v tehdejší republice, kde se
zemském podnikání?
dala studovat technika a technologie
dopravy, tj. Vysoká škola dopravy
CO SE MI
Občas mě něco překvapí. Naa spojů v Žilině. Jelikož pocházím
OPRAVDU POVEDLO
štvaných lidí je moc, nepaze severní Moravy, mohl jsem
třím mezi ně. Překvapilo mě
tak dojíždět na studia a přitom
„Povedlo se hodně projektů. Nejvíc si
to, že české podnikatelské
podporovat svoji maminku. Po
cením dvou. Ten první se týkal uvedení výprostředí je nevyzrálé.
nabytých zkušenostech v logisznamné
zahraniční
společnosti
z
oblasti
cuVšichni sice mají drahá
tice bych se nebál být chirurgem.
krovinek na trh. Projekt byl realizován jako
auta, snaží se hrát golf, kompletní full service, tj. výběr kompetentních Asi bych dnes pár lidí zachránil.
atd., ale ti, se kterými jsem lidí, realizace logistických služeb, kontakty na
já v jiném prostředí, předeČeho byste chtěl ještě ve své katrhy atd. Ten druhý je současný. Máme tu
vším v tom anglosaském
riéře dosáhnout?
čest s kolegy logisticky obsluhovat absolutní světovou jedničku z oblasti
v období let 1990–2006 praenergy nápojů včetně organizace
coval, takoví nebyli. Ctilo se
Svého cíle. Mám pocit, že jsem ještě
všech eventových akcí. Je to
právo slova, podepsané smlouneudělal pro své klienty, zaměstnance
velká
výzva
a
velmi
si
vy se nerevidovaly po změně
a rodinu dost, abych mohl odpočívat.
toho vážíme.“
manažera, nedocházelo k prudkým
změnám s cílem „dohodit tam“ svého
Rozhovor zaznamenala Adriana Weberová.
známého. Mám ve své stávající praxi pár příběhů,
kdy si majitelé objednali službu, podepsali na ni
AtoZgroup
Reagujte, objednávejte si další výtisky a slavte naše
20. narozeniny na našich akcích.
Více najdete na: www.atoz.cz
Download

Petr Václavek