Zapisnik sa sednice Skup{tine
Fabrika koža “Ruma” a. d. - Ruma
Broj: 49-1-1
Dana, 21.06.2012. g.
ZAPISNIK
sa redovne godišnje Skupštine Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma"- Ruma koja je održana
dana 21.06.2012. godine u prostorijama Akcionarskog društva u ul.Železnička br.167, sa početkom
u 12,00 časova.
Prisutni akcionari: Vulin Komerc DOO ( 851.882) -punomoćnik Radomir Vujičić ( 10 ), "T.J.S."
DOO ( 255.000)- punomoćnik Slavko Stijaković, Silos 1. maj DOO ( 6.858) - punomoćnik Slavko
Stijaković, Sirovica Milivoj ( 2796), Vajagić Danica ( 2720), Nišić Nenad ( 2233), Obranović
Zvonimir ( 800 i po punomćju 1160) , Radivojević Lazar ( 1890), Marković Saveta ( 1857) i Dejić
Đorđe ( 1600).
Spisak prisutnih akcionara je sastavni deo ovog zapisnika.
Ostali prisutni: Jovica Vulin, Tomislav Dakić, Đuro Milovanović, Ljubić Ljiljana, Dušan Barać,
Milan Šušnjar, Tomislav Milić, Milena Ralević i Milka Đekić
Sekretar Društva Ljiljana Ljubić je pozdravila sve prisutne i upoznala ih da je 01.02.2012.g stupio
na snagu novi Zakon o privrednim društvima, da je rok za usaglašavanjem sa istim do
30.06.2012.g. a rok za registraciju je do 15.07.2012.g. Sekretar je napomenula da što se tiče novina
u novom Zakonu o privrednim društvima svakako treba istaći onu koja se odnosi na način
pozivanja akcionara, jer se sada vrši objavom sazivanja na internet stranici društva. Naglasila je da
će sednicu Skupštine otvoriti Predsednik Skupštine prethodnog saziva, Slavko Stijaković, koji će
voditi sednicu sve do izbora novog predsednika, nakon čega je pozvala Slavka Stijakovića da
otpočne sa sednicom.
Za ovu sednicu skupštine utvrđen je i objavljen sledeći dnevni red:
I. PRETHODNI POSTUPAK
1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor Predsednika Skupštine
II. REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za
2011.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2011.g.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora za 2011.g.
6. Razmatranje i izbor revizora za 2012.g
1
Zapisnik sa sednice Skup{tine
7. Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta Društva
8. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnim odbora Društva
10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva
11.Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva
I. PRETHODNI POSTUPAK
Tačka 1.
Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
Predsedavajući je za zapisničara imenovao Ljiljanu Ljubić, a za članove Komisije za glasanje
sledeća lica:Tomislava Milića, Milenu Ralević i Milku Đekić.
Tačka 2.
Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma
Na osnovu spiska prisutnih članova Skupštine Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da
Skupštini prisustvuje 9 članova Skupštine sa ukupno 1.128.806 akcija-glasova, te da postoji
kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini.
Tačka 3.
Izbor predsednika Skupštine
Predsedavajući je pozvao članove Skupštine da predlože kandidata za Predsednika Skupštine.
Slavko Stijaković je predložio za Predsednika Skupštine Radomira Vujičića advokat iz Sremske
Mitrovice, obrazlažući svoj predlog time da će Radomir Vujičić funkciju Predsednika Skupštine
vršiti stručno, odgovorno i savesno, te da se u tom smislu, izborom Radomira Vujičića na funkciju
Predsednika Skupštine i na ovoj sednici sigurno stvaraju uslovi za efikasan i uspešan rad Skupštine.
Pošto nije bilo drugih predloga, Predsedavajući je pozvao članove Skupštine da se javno, dizanjem
ruku izjasne o predloženom kandidatu glasanjem “za”, “protiv” ili “uzdržan”, nakon čega se
pristupilo glasanju.
Pošto je Komisija za glasanje izvršila zbrajanje glasova:
ZA je glasao Vujičić Radomir, Slavko Stijaković i Sirovica Milivoj,
PROTIV niko nije glasao,
UZDRŽANI su bili Dejić Đorđe, Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica,
Marković Saveta i Nišić Nenad.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom , donela sledeću:
Odluku
Radomir Vujičić, advokat iz Sremske Mitrovice, IZABRAN JE za Predsednika
akcionara.
Skupštine
2
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Predsednik Skupštine bira se za jednu sednicu Skupštine, s tim što je dužan da otvori i vodi narednu
sednicu Skupštine, do izbora novog predsednika.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova odluka čini sastavni deo ovog zapisnika.
II. REDOVAN POSTUPAK
Tačka 1.
Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
Predsednik Skupštine je istakao da su uz poziv za Skupštinu članovi Skupštine dobili Zapisnik sa
prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2011.g. na koji nije bilo primedbi od strane imenovanih
overača Zapisnika, te je pozvao članove da se izjasne o usvajanju Zapisnika javno, dizanjem ruke
“za”, “protiv” ili “uzdržan”, nakon čega se pristupilo glasanju.
Pošto je Komisija za glasanje izvršila zbrajanje glasova:
ZA je glasao Radmir Vujičić, Slavko Stijaković Sirovica Milivoj,
PROTIV niko nije glasao,
UZDRŽANI su bili Dejić Đorđe, Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica,
Marković Saveta i Nišić Nenad.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom, donela sledeću:
Odluku
USVAJA SE Zapisnik sa prethodne redovne godišnje Skupštine Akcionarskog društva Fabrika
koža “Ruma” iz Rume održane dana 29.06.2011.g.
Tačka 2.
Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
Obrazloženje ovoj tački dnevnog reda redovnog toka sednice dala je obrazloženje Sekretar društva
Ljiljana Ljubić koja je i radila na izradi teksta poslovnika o radu skupštine, dajući obrazloženje u
pogledu: sadržaja istog, načina rada skupštine, tehnike glasanja, izrade zapisnika, održavanje reda
na samoj Skupštini pa je predložila usvajanje istog teksta jer je predlog teksta utvrđen u konačnoj
verziji od strane Upravnog odbora.
Predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
Kako se niko nije javio za raspravu pristupilo se glasanju, a nakon što je Komisija za glasanje
izvršila zbrajanje glasova. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, jednoglasno, donela
sledeću
Odluku
I
USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine akcionara Fabrike koža "Ruma" AD Ruma.
II
Poslovnik o radu Skupštine akcionara Fabrike koža "Ruma" AD stupa na snagu danom donošenja.
3
Zapisnik sa sednice Skup{tine
III
Tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara čini sastavni deo ovog Zapisnika.
Tačka 3.
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za
2011.g.
Predsednik Skupštine Radomir Vujičić je istakao da je na internet stranici Društva
www.fabrikakoza.net postavljen Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za 2011.
godinu a zatim pozvao izvestioce o ovoj tački dnevnog reda Generalnog direktora Vulin Jovicu i
Finansijskog direktora Dakić Tomislava, da se obrate članovima Skupštine.
Generalni direktor Jovica Vulin je pozdravio prisutne članove Skupštine, a zatim je upoznao
prisutne sa osnovnim poslovnim rezultatima koji se odnose na ostvareni fizički obim proizvodnje,
osnovne finansijske rezultate, ukupan prihod, rashod i dobit i realizaciju na domaćem i inostranom
tržištu i ostvarenoj prosečnoj zaradi kao i uslove pod kojima je društvo poslovalo. Generalni
direktor je istakao da je svetska ekonomska kriza koja je na snazi još od 2008.g bitno uticala i na
poslovanje Fabrike koža "Ruma" AD u 2011.g. posebno izdvojivši sledeće: - pad privredne
aktivnosti i na svetskom i domaćem tržištu; - veliki porast cene sirove kože, slobodan režim izvoza
sirove kože i trgovina sirovom kožom “na crno”; - uvoz gotove kože (restlova) iz evropskih
zemalja po damping cenama; - još više otežana naplata prodatih roba; - velika nelikvidnost
privrednih subjekata, zatvaranje i stečajevi fabrika.
Kada se na sve to doda činjenica da je Fabrika prinuđena da avansno plati sirovu kožu da bi došla
do adekvatne sirovine, da avansno plati hemikalije i ostala uvozna sredstva neophodna u procesu
proizvodnje kao i rezervne delove za mašine koje su sve stranog porekla, dok se sa druge strane na
naplatu prodate robe – gotove kože čeka par meseci pa i do godinu dana, nije teško steći sliku o
teškoćama sa kojima se Fabrika suočava u svom poslovanju. I pored svega toga, zalaganjem i
radom svih zaposlenih, došlo je i do izvesnih pozitivnih pomaka, istakao je Generalni direktor, i
izdvojio sledeće: - uspešno se prate modni trendovi u kožarskoj industriji u smislu usvajanja novih
tipova gotovih koža i organizuju se prezentacije novih dostignuća poslovnim partnerima; - povećan
je izvoz , a taj trend se nastavlja i dalje, te je istakao da se stiglo i do Švedske, Bosne, Italije,
Slovenije pa i Nemačke.
Po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje dao je i Finansijski direktor Tomislav Dakić.
Finansijski direktor Tomislav Dakić je vezano za finansijski izveštaj u 2011.g. ukazao na to da se
Godišnji izveštaj o poslovanju, odnosno finansijski izveštaj za 2011. godinu podnosi na osnovu
propisa koji se primenjuju na sastavljanje finansijskih izveštaja i to: Zakon o računovodstvu i
reviziji, Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini
računa o kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,
Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga
pravna lica i preduzetnike, Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Zakon o porezu na dobit preduzeća, Pravilnika o
računovodstvu i računovodstvenim politikama akcionarskog društva Fabrika koža “Ruma” i drugih
važećih propisa.
Finansijski isveštaji - Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje dostavljeni su
Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Nakon izvršene provere Fabrika koža “Ruma” je
dobila overene finansijske izveštaje za 2011. godinu, bez ikakvih primedbi.
4
Zapisnik sa sednice Skup{tine
U svom izlaganju Tomislav Dakić je istakao da se poslovanje akcionarskog društva u 2011.
godini odvijalo u veoma složenim uslovima privređivanja, a da bi ilustrovao kakvi su to uslovi
privređivanja bili pomenuo je neke od osnovnih makroekonomskih pokazatelja u 2011.godini.
Svetska ekonomska finansijska kriza se produžila i u 2011. godini i počela je da dobija razmere
recesije koja se ogledala u smanjenoj stopi privrednog rasta i ogromnim privrednim problemima u
zemljama Evropske unije kao što su Grčka, Irska, Portugalija, Španija, a u zadnje vreme i Italija,
koja je naš veliki privredni partner, što je dodatni problem. U isto vreme u Srbiji je ostvarena
najviša godišnja stopa inflacije poredeći sa zemljama iz našeg okruženja, ili zemljama EU, a indeks
rasta potrošačkih cena u 2011. godini je iznosio čak 11,20%. Preko 57000 preduzeća u Srbiji je
krajem 2011. godine imalo blokirane poslovne račune duže od dve godine. Ovakav ekonomski
milje je doveo i do opšte nelikvidnosti kod kupaca naših proizvoda što se odrazilo na nivo
realizacije gotovih proizvoda i Ukupan prihod Fabrike koža u 2011. godini. Uvoz svih vrsta kože i
proizvoda od kože i eko kože je dodatno otežao uslove prodaje i naplate naših proizvoda što je
imalo velikog uticaja na poslovanje društva. Smanjenje proizvodnje u stočarstvu i izvoz sirove kože
bez ikakvih carinskih barijera je dramatično uticao na skok cena sirove kože, koja je dostigla
najveću ikada postignutu cenu što je svakako imalo najveći negativan efekat na na našu
proizvodnju i ostvarenu dobit.
Slaba kupovna moć domaćih kupaca i opšta nelikvidnost pravnih lica je učvrstila naše
uverenje da je jedina moguća perspektiva Fabrike koža maksimalna orjentacija ka izvozu i
pronalaženje velikog strateškog partnera u inostranstvu.
Što se tiče konkretnih pokazatelja o tome kako se poslovalo, oni su iskazani u Bilansu
uspeha za 2011. godinu.
Ukupan prihod Fabrike koža „Ruma“ u 2011. godini iznosio je 656.119 hiljada dinara i
manji je od Ukupnog prihoda iz 2010. godine za 203.010 hiljada dinara, ili za 23,63%.
Ukupan prihod se sastoji iz Poslovnih prihoda, Finansijskih prihoda i Ostalih prihoda.
Učešće poslovnih prihoda u Ukupnim prihodima u 2011. godini je iznosilo 96,03%, finansijkih
prihoda 3,56%, a ostalih prihoda 0,41%. Iz prethodnih podataka je očigledno da su u Ukupnim
prihodima svakako najvažniji poslovni prihodi, a u okviru njih prihodi od prodaje proizvoda i
usluga koji u Poslovnim prihodima učestvuju sa 89,67%.
Prihodi od prodaje roba u 2011. godini su manji od ostvarenih prihoda iz 2010. godine za
10.795 hiljada dinara, ili za 83,62%, što ukazuje na to da se Fabrika koža u 2011. godini nije bavila
trgovinom sa robama nabavljenim kao dopunski asortiman.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u 2011. godini su manji od ostvarenih prihoda iz
2010. godine za 190.019 hiljada dinara, ili za 24,27%. Na ovakvo smanjenje prihoda od prodaje
proizvoda i usluga najviše je uticalo smanjenje prodaje matičnom pravnom licu od čak 65.329
hiljada dinara, ili za 99,55%. Pošto proizvodi od kože spadaju u luksuznu robu, kod pojava
ekonomske krize potrošači se prvo rešavaju kupovine tih proizvoda pa je taj trend u mnogome
uticao na ukupnu realizaciju proizvoda Fabrike koža u 2011. godini.
Iako su zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje i dalje vrednosno velike, one
su fizički smanjene u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu, a finansijski su manje za 464 hiljade
dinara, jer je zbog smanjene proizvodnje u 2011. godini usled visokih cena sirovine ostvarena i
značajna prodaja proizvoda sa zaliha.
Finansijski prihodi u 2011. godin su manji od ostvarenih iz 2010. godine za 22.629 hiljada
dinara, ili za 49,15%.Na ovakvo smanjenje finansijskih prihoda najviše je uticalo smanjenje
prihoda od pozitivnih kursnih razlika za 14.414 hiljada dinara, ili za 86,74%. Što je rezultat pada
srednjeg kursa EUR koji je 31.12.2011. godine iznosio 104,6409 din/EUR dok je 31.12.2010.
godine iznosio 105,4982 din/EUR.
5
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Ostali prihodi u 2011. godini su manji od ostalih prihoda iz 2010. godine za 536 hiljada
dinara, ili za 17,08%.
Prema MRS 12 u Bilansu uspeha se moraju iskazati i odložena poreska sredstva. Odložena
poreska sredstva su iznosi poreza na dobit koji se mogu vratiti u budućem vremenskom periodu, a
nastaju po osnovu više obračunate amortizacije po računovodstvenim propisima, ili po osnovu
neiskorišćenih poreskih kredita iskazanih na obrascu PK odnosno PK-1 za koje se procenom može
utvrditi da će se moći u budućim vremenskim periodima iskoristiti za smanjenje poreza na dobit.
Odloženi poreski prihod direktno koriguje dobit pre oporezivanja i on je u 2011. godini
iznosio 1.008 hiljada dinara.
Ukupni rashodi u 2011. godini su iznosili 654.761 hiljada dinara i u odnosu na rashode iz
2010. godine od 856.442 hiljade dinara manji su za 201.681 hiljada dinara, ili za 23,60%.
Ukupni rashodi se sastoje iz Poslovnih rashoda, Finansijskih rashoda i Ostalih rashoda.
Učešće Poslovnih rashoda u Ukupnim rashodima u 2011. godini iznosili su 97,72%, finansijskih
rashoda 1,97% i ostalih rashoda 0,31%.
U okviru Ukupnih rashoda najznačajniji su Poslovni rashodi, a u okviru njih troškovi
materijala, goriva i maziva koji u poslovnim rashodima učestvuju sa 72,39%. U samim troškovima
materijala, goriva i maziva najveće učešće ima sirova koža sa 64,66%, zatim troškovi hemije sa
24,51%, troškovi goriva i energije sa 8,01%, troškovi pomoćnog materijala sa 2,31% i ostalog
materijala sa 0,32%. U toku 2011. godine došlo je do ogromnog povećanja cene sirove kože tako
da je dostignuta i najveća cena za jedan kg sirove juneće kože od preko 2 EUR/kg. Prosečna cena
sirove juneće kože u 2010. godini iznosila je 169,41 din/kg, dok je prosečna cena iste kategorije
kože u 2011. godini iznosila 194,47 din/kg, što je povećanje u odnosu na cenu iz 2010. godine za
12,89%.
Troškovi zarada i naknade zarada u 2011. godini učestvuju u ukupnim rashodima sa
13,74%, a manji su od ostvarenih zarada i naknada zarada iz 2010. godine za 7.543 hiljade dinara,
ili za 5,90%. Ovakav pad troškova zarada u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu prouzrokovan
je smanjenjem prosečnog broja zaposlenih za 13 radnika.
Ostali poslovni rashodi u 2011. godini su manji od ostvarenih ostalih poslovnih rashoda u
2010. godini za 25.540 hiljada dinara, ili za 40,20%. U strukturi ostalih poslovnih rashoda najveće
stavke su troškovi komunalnih usluga, troškovi ostalih usluga, troškovi transportnih usluga,
troškovi neproizvodnih usluga, troškovi premija osiguranja i svakako troškovi naknada za
korišćenje vodoprivrednih objekata.
Ukupni finansijski rashodi u 2011. godini su manji od ostvarenih u 2010. godini za 31.367
hiljada dinara, ili za 70,83%. Na ovakvo smanjenje finansijskih rashoda najviše je uticalo
smanjenje rashoda po osnovu negativnih kursnih razlika od 21.782 hiljada dinara, ili za 93,90% što
je rezultat pada srednjeg kursa EUR koji je 31.12.2011. godine iznosio 104,6409 din/EUR, dok je
31.12.2010. godine iznosio 105,4982 din/EUR. Isto tako kao posledica vraćanja kredita bankama
došlo je i do značajnog smanjenja rashoda kamata po kreditima od čak 8.697 hiljada dinara, ili za
46,40%.
Ostali rashodi u 2011. godini su manji od ostvarenih ostalih rashoda u 2010. godini za
5.786 hiljada dinara, ili za 74,70%.
U 2011. godini Fabrika koža „Ruma“ je iskazala ukupnu neto dobit kao razliku Ukupnih
prihoda i Ukupnih rashoda u iznosu od 1.378 hiljada dinara i ona je manja od ostvarene dobiti iz
2010. godine za 1.355 hiljada dinara, ili za 49,57%.
Predlog Upravnog odbora Fabrike koža „Ruma“ je da se neto dobit ostvarena u 2011.
godini u iznosu od 1.378.148,09 dinara rasporedi kao neraspoređena dobit.
Na osnovu ovako iskazane dobiti Fabrika koža „Ruma“ je trebalo da plati porez na dobit.
Na osnovu člana 48 A Zakona o porezu na dobit, poreski kredit za nabavku osnovnih sredstava
6
Zapisnik sa sednice Skup{tine
mogu da koriste poreski obveznici razvrstani u određene delatnosti. Jedna od tih delatnosti je i
prerada kože i predmeta od kože. Na osnovu tog člana Zakona priznaje se poreski kredit od 80% u
odnosu na izvršeno ulaganje u osnovna sredstva za obavljanje delatnosti. Po osnovu dosadašnjih
ulaganja u osnovna sredstva Fabrika koža „Ruma“ ima poreski kredit od 74.157 hiljada dinara, a
kako je na osnovu dobiti iz poreskog bilansa za 2011. godinu trebalo da plati porez na dobit u
iznosu od 839 hiljada dinara, praktično smo oslobođeni od plaćanja poreza na dobit i preostaje
neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi u buduće periode u iznosu od 7.318 hiljada
dinara.
Upravni odbor Fabrike koža „Ruma“ predlaže Skupštini društva da usvoji
Finansijske izveštaje za 2011. godinu prema napred izloženim podacima.
Predsednik skupštine je nakon izlaganja Generalnog direktora i Finansijskog direktora po ovoj tački
dnevnog reda, otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
Za reč se javio Radivojević Lazar koji je zahtevao da mu se objasni šta znači u izveštaju eksternog
revizora u delu osnova za mišljenje sa rezervom da eksterni revizor nije saglasan sa primenjenom
računovodstvenom politikom vrednovanja kratkoročnih finansijskih plasmana koji su na dan
31.12.2011.g u bilansu stanja ( AOP 018) iskazani u iznosu od RSD 225.621,00 dinara iz razloga
što se taj iznos od RSD 225.621,00 dinara odnosi na pozajmicu matičnom pravnom licu pred
stečajnim postupkom, dok u izveštaju internog revizora primedbe na to nema i zatim postavlja
pitanje koje to matično pravno lice kojem je data pozajmica, kako će se ta pozajmica vratiti i ko je
doneo odluku da se ta pozajmica da toj firmi i ima li ovlašćenja za to?
Za reč se javio Dejić Đorđe je istako da je saslušao izlaganja i Generalnog direktora i Finansijskog
direktora i vrlo su korektna. Zatim je postavio sledeće pitanje: Da li je regulisano bilo kojim
zakonom otkup sirove kože i da li je na bilo koji način to regulisano, odnosno da li se može na
nivou države i njenih predstavnika nešto uraditi po tom pitanju i da li mogao neko iz fabrike neki
predlog da traži da se pomogne , jer očigledno je da su veliki problemi u privredi i treba se nešto
učiniti da prestane ovo haotično stanje?
Za reč se javlja Obranović Zvonimir čitajući izveštaj revizora želeo bih da mi se objasni šta znači
u delu istog izveštaja Formireanje mišljenja I izveštavanje o finansijskim izveštajima “ Naše
mišljenje ne sadrzi rezervu po osnovu sledećeg pitanja : Poslovni račun Fabrike koža “ Ruma”a.d.
je u blokadi koja neprekidno trajala od 21.01.2011.g do 31.01.2012.g. Potom je nastao prekid
blockade u februaru 2012.g da bi ista nastavljena i traje do dana revizije.”.
Kako više niko nije imao pitanja prešlo se na davanje odgova na ista. Za reč se prvi javio
Finansijski direktor Tomislav Dakić . Dakle, Dakić Tomislav je rekao da što se tiče prvog pitanja
Radivojević Lazara i izveštaja eksternog revizora, eksterni revizor je stavio mišljenje sa rezervom
što se tiče AOP 018. Dakić je obrazlozio da što se tiče zakona finansijski instrumenti priznavanja i
odmeravanja regulišu se u skladu sa članom 39 MRS i Pravilnikom o računovodstvu i
računovodstvenim politikama akcionarskog društva Fabrika koža “Ruma” i da taj član MRS kaze
da se moze izvršiti procena svih finansijskih instrumenata priznavanja i odmeravanja i u skladu sa
tom procenom sagledati realnost njihovog vraćanja ili nevraćanja u budućem vremenskom periodu.
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama akcionarskog društva Fabrika koža
“Ruma” kaze da komisija koja vrši popise predlaze Upravnom odboru isknjižavanje odnosno
knjiženje na ispravku vrednosti nekih spornih potraživanja i to po popisu predlaze Upravnom
odboru. Kad razmatramo tu stavku Dakić ističe da je interesantno da ako idemo na ispravku
7
Zapisnik sa sednice Skup{tine
vrednosti na osnovu procene mi unapred nešto određujemo i radimo pretpostavku šta će se desiti u
narednim godinama, a to knjižimo za prethodnu godinu, što bi praktično opteretilo rezultat unapred
za jednu godinu. Logičnije je i realnije ističe Dakić dodao i to zakon dozvoljava da se sačeka
realizacija događaja odnosno razvoj situacije u godini kojoj to bude pa onda ukoliko stvarno bude
problema sa tom naplatom opteretiće rezultat te godine kad se problem sa naplatom desio, a ne
unapred. Znači Dakić kaze da konkretno kada bi procenjivali izvesnost potraživanja godinu dana,
ili dve godine unapred ne znamo kada moze biti problem sa naplatom tog potraživanja, da li
2012.g ili 2013.g, Kada se desi nemogućnost naplate potraživanja onda će se konkretno vršiti i
knjiženje. Kada bi išli unapred sa knjiženjem mi bi prikazali već trošak u 2011.g i taj rezultat ne bi
bi realan za 2011.g jer mogući problem sa realizacijom te naplate moze se desiti u 2012.g ili 2013.g
I šta bi se tada desilo??? U jednoj godini bi iskazali negativan rezultat zbog procenjene ispravke
finansijskih potraživanja koja se knjiži na trošak (a taj trošak Poreska uprava ne priznaje u
poreskom bilansu), a eventualne prihode koje bi stekli po naplati tog potrazivanja u sledećim
godinama išli bi u vanredni prihod i onda bi imali nerealan rezultat u obe godine i u 2012.g i
2013.g. U skladu sa zakonskim mogućnostima praktično ćemo sačekati da vidimo stvarno šta će se
desiti sa tim našim potrazivanjima, a revizor je to samo kao princip opreznosti stavio kao rezervu
jer je video da je to matično lice kome su plasirana sredstva u problemima sa blokadom računa, ali
to ne znači da neće doći do naplate, obzirom da imaju velika potraživanja ,imovinu itd. Tako da su
obe opcije knjiženja u skladu sa zakonskim propisima, s tim što revizor ima pravo da iskaže svoje
mišljenje i samo time pokazuje svoju nezavisnost u odnosu na onoga kome vrši reviziju i time smo
pokazali da smo dobrog revizora izabrali, jer je on je sve stavke u našim bilansima temeljno
proverio i ovo mu je jedino što je stavio kao neku primedbu odnosno rezervu.
Što se tiče trećeg pitanja koje je postavio Obranović Zvonimir a u vezi izveštaja eksternog revizora
Dakić je dao odgovor da je revizor duzan da da mišljenje i o stalnosti i neprekidnosti rada
preduzeća i on je stavio samo kao primedbu odnosno ne primedbu već je konstatovao činjenicu da
je poslovni račun Fabrike koža “ Ruma”a.d. je u blokadi koja neprekidno trajala od 21.01.2011.g do
31.01.2012.g, potom je nastao prekid blokade u februaru 2012.g da bi ista nastavljena i traje do
dana revizije. Međutim, bez obzira na to dodao je Dakić činjenica je i to da smo prošle godine
funkcionisali bez ikakvih problema iskazali čak pozitivan rezultat na kraju godine. Ponovio je
Dakić to je samo jedna konstatacija i on je time iskazao svoju temeljnost, profesionalnost i
apsolutnu nezavisnost u svom radu.
Na pitanje akcionara Dejić Đorđa odgovor je dao Generalni direktor Jovica Vulin. Na početku
izlaganja Vulin Jovica se prvo zahvalio Dejić Đorđu na ovom pitanju i dodao da je to problematika
koja najviše boli fabriku. Vulin Jovica je napomenuo da je nekad bilo 23 fabrike kože u Srbiji a da
je jedino fabrika u Rumi opstala i dan danas. U ranijem periodu pre 10 godina je izvoz Srbije u
gotovim proizvodima i to obuće i galnterije a naročito obuće, postigao je 2% svetske proizvodnje.
U zadnje vreme bankrotiraju i likvidiraju se veliki svetski sistemi kao su Koštana -Vranje, Leda Knjaževac, Dijana- Sremska Mitrovica Solid Subotica, Ras- Novi Pazar i itd. Međutim, nasledivši
svog učitelja i svog prethodnika Milivoja Sirovicu ja sam u zadnje četiri godine predsednik
grupacije grana kožarstva, obućarstva, galanterije i tekstilne industrije objasnio je Vulin Jovica i
dodao da nema koga nije zvao i sa kim nije razgovarao ali da je slabo sluha vlasti za problem
kožarstva. Napominje da ne traži ništa nenormalno od njih već samo da zaštite privrednike a
naračito kožarsku industriju na ovoj vetrometini koja vlada 10 ili 15 godina. Dakle, samo uvođenje
izvoznih taksi, baš kako je taj problem rešen u Rusiji i Belorusiji. Svedoci smo da su preovladali
Kinezi sa svojom robom po pijacama i ta roba se uvozi po kg a ne po paru istakao Vulin Jovica.
8
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Međutim, problem nije samo to nego što nam država nameće i velike namete, pa osniva razne
agencije kao što je Agencija za hemikalije. Svaka hemikalija koja se uvozi mora da se registruje u
toj agenciji a po svakoj hemikaliji se plaća 50 000 dinara da bi se uopšte registrovala. Dakle, sve
smo pokušali i što se tiče izvoza, ali tu je problem razdaljina, ove godine samo smo prešli 1000 I
1000 km. Trenutno osvajamo Švedsku, dobili smo da radimo kontra-uzorak ono što oni uzimaju u
zapadnoj Evropi. Sirova koža je naš osnovni materijal, prosek sirove kože u kalkulaciji gotove kože
je 64%. Godinu i više dana cena sirove kože je 2 eura i na tom nivou se još drži. Problem je
naravno i velike oscilacije eura, neki dan euro 117-118 dinara a danas 113-114 srednji kurs. I pored
svega toga sačuvali smo branšu, proizvodnju i to je ono što je najbitnije, završio je Vulin Jovica sa
odgovorom.
Javio se za reč Dejić Đorđe i rekao da se mali akcionari sastaju i pričaju o dividendi ima tu i svađa
i slično, ali ne zna koliko oni mogu pomoći da nazovu poslanike pa makar to bude samo pokušaj,
jer kako to da se u državi niko ne zapita od 23 fabrike samo je jedna opstala i kako to nikog nije
zabrinulo u vlasti???? Dejić još dodaje da mali akcionari treba da pomognu a ne samo da Vas
zovemo kad se svađamo oko dividende.
Ponovo se javio za reč Vulin Jovica i rekao da prvi put vidi da se neko iz redova malih akcionara
interesuje da pomogne na bilo koji način i da oseti problematiku, jer istina je da postoji problem i
ništa ne tajimo. Vulin Jovica napominje da su neki iz redova akcionara govorili na sastancima da
mi nismo kupili mašine od million ipo eura već da smo samo prefarbali stare. Međutim mi smo
2008.g stvarno kupili nove mašine po pomenutoj ceni a 2007.g smo uzeli stare mašine od propalih
fabrika i to je cela istina.
Za reč se javio i Radivojević Lazar i rekao da on nikad nije pričao o tim mašinama da su oni samo
govorili o prekomernom zaduživanju fabrike i hipotekama i da su rukovodioci fabrike male
akcionare tretirali kao neprijatelje iz sasvim neracionalnog razloga pa je to izazivalo razne reakcije
do kojih nije trebalo da dođe.
Potom se za reč javio ponovo Vulin Jovica i istakao da se u ovoj Sali od strane predstavnika malih
akcionara izneo predlog o likvidaciji fabrike.
Predsednik Skupštine je nakon izlaganja Vulin Jovice pitao sve prisutne da li se još neko javlja za
reč i javio se Sirovica Milivoj koji je napomenuo da je Generalni direktor Vulin Jovica preuzeo
veliki posao na sebe i da čini sve da ova fabrika radi i opstane. Isto tako svi rukovodioci ovog
društva treba da učine sve da ova fabrika opstane da osvaja tržišta jer joj treba veći tržišni proctor.
Domaće tržište treba odbraniti. Inostrano tržište još osvajati kao primer navodi Švedsku i kako je
do saradnje sa njom došlo pa tako treba ići dalje. Ono što treba raditi to je da direktor treba deo da
prenese na svoje saradnike deo tereta, kao da treba sve učiniti da naše privređivanje bude što
efikasnije a cij nas akcionar bez obzira da li smo mali ili većinski je da naše akcije imaju svoju
vrednost i ne sme se dozvoliti da one propadnu. Ja sam dok sam bio na mestu Generalnog direktora
bio najsrećniji kad se napravi dobar rezultat pa kacionari dobiju koji dinar i odmah je klima
drugačija. Ova fabrika je učinila što se retko dešavalo da hiljade građana upiše akcije neki su
prodali a neki ne, a taj ko nije prodao mi moramo raditi tako da oni ne bi strahovali da će izgubiti te
akcije. Dodaje Sirovica da misli da ima šanse jer koža je uvek bila zlato i to mora jednog dana dati
rezultat. Optimalan rezultat proizvodnje je 20 tona i 250 zaposlenih. Mislim da je Vulin Jovica za
20 godina prakse uspeo da očuva fabriku i pored činjenica da su 23 propale fabrike kože a to isto
znači da fabrika ima kvalitet i podršku akcionara svih nas će imati. Radni elan ne sme da vene,
9
Zapisnik sa sednice Skup{tine
znam Jovicu kao sportistu i heroja i siguran sam da će uspeti zajedno sa svojim saradnicima i sa
nama koji se angažujemo i pomognemo fabrici jer svi ćemo imati koristi.
Kako se niko po ovoj tački dnevnog reda nije javio za reč pristupilo se glasanju, a nakon što je
Komisija za glasanje izvršila zbrajanje glasova:
ZA je glasao Radomir Vujičić, Slavko Stijaković, Sirovica Milivoj i Dejić Đorđe,
PROTIV su glasali Radivojević Lazar, Vajagić Danica, Marković Saveta i Nišić Nenad,
UZDRŽAN je bio Obranović Zvonimir.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom , donela sledeću
Odluku
USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Fabrika
koža "Ruma” iz Rume za 2011. godinu prema datim podacima i sledećim finansijskim rezultatima:
I
- Ukupan prihod
- Ukupan rashod
- Dobit
- Porez na dobit
- Odloženi poreski prihod perioda
- Neto dobit
656.119.027,91
655.749.029,44
369.998,47
1.008.149,62
1.378.148,09
dinara
dinara
dinara
dinara
dinara
II
Neto dobit iz tačke I ove odluke raspoređuje se na sledeći način:
Neraspoređena dobit
1.378.148,09
dinara
III
Godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2011.g. čine sastavni deo ovog
zapisnika.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 4.
Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora za 2011. godinu
Predsednik Skupštine je podsetio članove Skupštine da je izveštaj revizorske kuće “Vizura Invent
Revizija” d.o.o. Novi Sad, koja je izvršila reviziju za 2011.g. objavljen na internet stranici Društva
te su akcionari imali prilike da se sa njim upozanju i dodao da ovlašćeni predstavnik ove
revizorske kuće nije prisutan na Skupštini iako je pozvan.
Predsednik skupštine je zatim otvorio raspravu pozvao članove skupštine da iznesu svoje predloge i
mišljenja.
10
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Kako se niko nije javio za reč po ovoj tački , Predsednik je pozvao članove da odluče o ovoj tački.
Nakon stavljanja na glasanje i izvršenog glasanja Predsednik Skupštine Radomir Vujičić
konstatovao je da je izveštaj usvojen. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno,
jednoglasno, donela sledeću
Odluku
I
USVAJA SE Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu sačinjen od strane
ovla{}enog revizora “VIZURA INVENT REVIZIJA” d.o.o. Novi Sad.
II
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu čini sastavni deo ovog Zapisnika.
Tačka 5.
Razmatranje i usvajanje Izveštaja Internog Revizora za 2011. godinu
Predsednik Skupštine je podsetio članove Skupštine da je izveštaj Internog revizora Dušana Baraća
za 2011.g., sastavni deo materijala koji je objavljen na internet stranici Društva , te su akcionari
imali prilike sa njim da se upozanju. Predsednik je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
Za reč se javio Lazar Radivojević te je postavio sledeće pitanje: Da li je moguće da interni revizor
društva bude lice koje i član Upravnog društva??
Kako više nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda, odgovor na pitanje akcionara Lazara
Radivojevića dala je Ljiljana Ljubić koja je podsetila da je Zakonom o privrednim društvima iz
2004.g kojim je predviđeno da Upravni odbora bira interni revizor, tako da je to potpuno u skladu
sa Zakonom.
Kako se više niko nije javio za reč po ovoj tački dnevno reda Predsednik skupštine je pozvao
članove da glasaju o ovoj tački .
Članovi Skupštine su pristupili glasanju. Nakon izvršenog glasanja Predsednik Skupštine je
konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom tako što je :
ZA glasao Radmomir Vujičić, Slavko Stijaković, Sirovica Milivoj i Dejić Đorđe,
PROTIV niko nije glasao i
UZDRŽANI su bili Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica, Marković Saveta i
Nišić Nenad.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom, donela sledeću , donela
sledeću
Odluku
I
USVAJA SE Izveštaj Internog revizora Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma" za 2011.
godinu.
II
11
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Izveštaj internog revizora za 2011. godinu čini sastavni deo ovog zapisnika.
Tačka 6.
Izbor revizora za 2012.g.
Tomislav Dakić, Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, upoznao je članove Skupštine da su
prikupljene tri ponude za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.g. i da je predlog da se kao
najpovoljnija izabere ponuda “Vizura Invent revizija” društva za reviziju, računovodstvo i
konsalting d.o.o. Novi Sad.
Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.
Kako se niko nije javio za reč po ovoj tački , Predsednik je pozvao članove da odluče o ovoj tački .
Članovi Skupštine su pristupili glasanju:
ZA glasao Radomir Vujičić, Slavko Stijaković i Sirovica Milivoj,
PROTIV niko nije glasao i
UZDRŽANI su bili Dejić Đorđe, Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica,
Marković Saveta i Nišić Nenad.
Nakon izvršenog glasanja Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom
većinom , donela sledeću
Odluku
I
Za reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Fabrika koža „RUMA“ iz Rume za 2012.g.
IZABRANO JE Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting „ VIZURA INVENT
REVIZIJA“, d.o.o. Novi Sad.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 7.
Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta Društva
Predsednik Skupštine je dao reč Sekretaru Društva Ljubić Ljiljani koja radila predlog Osnivačkog
akta a čiju verziju u konačnom predlogu je potvrdio Upravni odbor.
Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.
Za reč se javio Dejić Đorđe i postavio pitanje u vezi konverzije eura u dinare na koji način se to radi
i koji kurs evra se uzima kod osnovnog kapitala?
Odgovor na ovo pitanje je dala Ljiljana Ljubić. Ista je napomenula da je društvo već osnovano i da
je kapital upisan u Centralnom registru hartija od vrednosti. u skladu sa novim zakonom iznos
osnovnog kapitala koji je izražen u evrima se konvertuje u dinare.
Za reč se javio Lazar Radivojević i postavio pitanje kako se cena po akciji nije menjala još od
1998.g???
12
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Za reč se javila Ljubić Ljiljana koja je naglasila da je nominalna vrednost akcija 60 dinara, ali da je
ovde reč o vrednosti osnovnog kapitala a ne o ceni akcija.
Kako se više niko nije javio za reč članovi Skupštine su pristupili glasanju :
ZA je glasao Radomir Vujičić, Slavko Stijaković, Sirovica Milivoj i Dejić Đorđe,
PROTIV niko nije glasao,
UZDRŽANI su bili Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica, Marković Saveta i
Nišić Nenad.
Nakon izvršenog glasanja Predsednik Skupštine Radomir Vujičić konstatovao je da je Osnivački
akt Društva donešen .
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom, donela sledeću
Odluku
I
DONOSI SE Osnivački akt Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma"
usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ( " Sl.gl. br. 36/11 i 99/11 ).
kojim se vrši
II
Osnivački akt Fabrike koža "Ruma" AD stupa na snagu danom donošenja i biće registrovan u
skladu sa Zakonom.
III
Tekst Osnivačkog akta čini sastavni deo ovog zapisnika.
Tačka 8.
Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
Predsednik Skupštine je dao reč Sekretaru Društva Ljubić Ljiljani koja radila predlog Statuta a čiju
verziju u konačnom predlogu je potvrdio Upravni odbor.
Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.
Kako se niko nije javio za reč članovi Skupštine su pristupili glasanju. Nakon izvršenog glasanja
Predsednik Skupštine Radomir Vujičić konstatovao je da je Statut Društva usvojen i to jednoglasno
i donešena je sledeća
O d l u ka
I
DONOSI SE Statut Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma" Ruma kojim se vrši usklađivanje
Akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima ( "Sl.gl.br. 36/11 i 99/11).
II
Statut Fabrike koža "Ruma" AD stupa na snagu danom donošenja i biće registrovan u skladu sa
Zakonom.
13
Zapisnik sa sednice Skup{tine
III
Tekst Statut čini sastavni deo ovog zapisnika.
Tačka 9.
Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
Predsedavajući je naglasio da je zbog omogućavanja izbora članova Odbora direktora i
omogućavanja primene odredbi Zakona o privrednim društvima potrebno je doneti odluku o
prestanku mandata dosadašnjim članovima obzirom da Upravni odbor po novom Zakonu više ne
postoji u tom nazivu i toj formi te je doneta sledeća
Odluka
I
Razrešavaju se dužnosti sledeći članovi Upravnog odbora Akcionarskog društva Fabrika koža
"Ruma” iz Rume:
1. Slavko Stijaković
2. Jovica Vulin
3. Tomislav Dakić
4. Milan Šušnjar
5. Đuro Milovanović
6. Dušan Barać
7. Božidar Đukić
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
.
Tačka 10.
Razmatranje predloga i donošenje Odluke o imenovanju
članova Odbora direktora Društva
Predsednik Skupštine akcionara je naglasio da su članovi Skupštine na internet stranici Društva
mogli da se upoznaju sa predlogom odluke Upravnog odbora o imenovanju Odbora direktora
Društva. Upravni odbor je na sednici dana 18.05.2012.g utvrdio predlog za izvršne direktore Jovicu
Vulina i Tomislava Dakića , za neizvršne direktore Aleksandra Pavića i Milana Šušnjara, a za
nezavisnog direktora Dušana Baraća.
14
Zapisnik sa sednice Skup{tine
Predsednik skupštine je otvorio raspravu i pozvao članove skupštine da iznesu svoje predloge i
mišljenja.
Pitanje po ovoj tački dnevnog reda postavio Lazar Radivojević a pitanje glasi da li upravni odbor
radio kao odbor direktora i primao naknade ove koje su navedene u predlogu ???
Odgovor je dala Ljubić Ljiljana objasnivši da se novi zakon primenjuje od 01.02.2012.g i da po
Zakonu upravni odbor do izbora novih organa obavlja poslove koji su u nadležnosti odbora
direktora, a naknade za rad su samo predlog za skupštinu, te samim tim nisu ni isplaćivane.
Nakon završene rasprave o ovoj tački, Predsednik je pozvao članove da odluče o ovoj tački.
Članovi Skupštine su pristupili glasanju.
Imajući u vidu sprovedeno glasanje predsednik Skupštine je konstatovao da je skupština donela
odluku potrebnom većinom i to :
ZA je glasao Radomir Vujičić, Slavko Stijaković, Sirovica Milivoj i Dejić Đorđe,
PROTIV niko nije glasao,
UZDRŽANI su bili Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica, Marković Saveta i
Nišić Nenad, te je doneta sledeća
Odluka
I
Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva Fabrika ko`a “Ruma” iz Rume imenuju se:
1. Jovica Vulin- izvršni direktor
2. Tomislav Dakić- izvršni direktor
3. Dušan Barać- nezavisni direktor
4. Aleksandar Pavić- neizvršni direktor
5. Milan Šušnjar- neizvršni direktor
Ova odluka je sastavni deo ovog zapisnika.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 11.
Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva
Obrazloženje po pitanju visine nadoknade za rad članovima Odbora direktora Društva u 2012/2013
godini dala je Ljubić Ljiljana koja je istakla da se na dva načina određuje naknada za rad
direktorima Društva i to Statutom ili odlukom Skupštine. Kako ista nije određena Statutom
Društva, o naknadi će odlučiti Skupština. Predsednik Skupštine predlog o visini nadoknade stavio
na glasanje, jer se niko nije javi za reč po ovoj tački dnevnog reda. Nakon izvršenog glasanja
Predsednik Skupštine Radomir Vujičić konstatovao je da je predlog odluke o utvrđivanju
nadoknade za rad članovima Odbora direktora društva u 2012/2013 god usvojen i to :
15
Zapisnik sa sednice Skup{tine
ZA je glasao Radomir Vujičić, Slavko Stijaković, Sirovica Milivoj i Dejić Đorđe ,
PROTIV je glasao Obranović Zvonimir, Radivojević Lazar, Vajagić Danica, Marković Saveta i
Nišić Nenad i
UZDRŽANIH nije bilo.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština javno, potrebnom većinom, donela sledeću
Odluku
I
UTVRĐUJE SE naknada za rad članova Odbora direktora Društva na sledećem nivou:
Funkcija člana Odbora direktora
Visina naknade
Izvršni direktor, Generalni direktor
10 prosečnih mesečnih zarada u društvu prema
podacima iz prethodnog meseca
4 prosečne mesečne zarade u društvu prema
podacima iz prethodnog meseca
40% od prosečne mesečne zarade u društvu
prema podacima iz prethodnog meseca
30% od prosečne mesečne zarade u društvu
prema podacima iz prethodnog meseca
30% od prosečne mesečne zarade u društvu
prema podacima iz prethodnog meseca
Izvršni direktor
Neizvršni direktor, predsednik Odbora
Nezavisni direktor
Neizvršni direktor
II
Sa Predsednikom Odbora direktora i članovima Odbora direktora biće zaključeni Ugovori koji će
sadržati visinu naknade za rad kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze
Predsednika, odnosno člana Odbora direktora Akcionarskog društva Fabrika ko`a “Ruma” iz Rume.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 14 časova.
Zapisničar,
Ljubić Ljiljana
Članovi Komisije za glasanje,
1. Tomislav Milić
2. Milena Ralević
3. Milka Đekić
Predsednik Skupštine,
Radomir Vujičić
16
Download

Ruma