На основу чл. 2. став 1. тачка 3 Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, којим је прописано да Агенција за лиценцирање стечајних управника издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај, Агенција за лиценцирање стечајних управника, дана 18.05.2010. године, издаје ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО БР. 2 ­ ЗА ИЗРАДУ И ПОПУЊАВАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ­ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ З АКОН О СТЕЧАЈУ Делокруг послов а стечајног управник а је дефинисан чланом 27. Закона о стечају. У ставу 1. наведеног члана у тачки 16. прописано је да је стечајни управник дужан да достави завршни рачун. Достављањ е завршног рачуна стечајном судији, одбору поверилаца и овлашћеној организацији прописанo је одредбама члана 29. став 7. Закона о стечају. Расправа о зав шном рачуну стечајног управника води се на завршном рочишту, у складу са чланом 145. Ставом 1. наведеног члана је прописано, да стечајни судија решењем одређује завршно рочиште на ком се, поред осталих питања, расправља о завршном рачуну стечајног управника и подносе примедбе на завршни рачун. Ставом 3. је прописано да рок за одржавање завршног рочишта не може бити краћи од осам дана односно дужи од 30 дана од дана објављивања позива за његово одржавање. Примена Зак она о стечају, прелазне и завршне одредбе: Члан 207 став 2. Закона о стечају, прописује да се на све активне стечајне поступке (и оне покренуте по Закону о стечајном поступку) примењују одредбе чл. 22. до 26, чл. 29. и 30. и члана 157. став 5. Закона о стечају . Образац и израда завршног рачуна стечајног управника, ближе су дефинисани у Правилнику о утврђивању националних стандарда за
управљање стечајном масом („Службени гласник РС“ бр.13 од 12.марта 2010.године), који је ступио на снагу 20. марта 2010. године, а посебно у Националном стандарду за управљање стечајном масом бр. 7 ПОДЗАКОНСКИ И ДРУГИ ОБАВЕЗУЈУЋИ АКТИ НС4 (II ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА), који се односи на документацију која се доставља Агенцији, у тачки 15 прописује: 15. Копију завршног рачуна стечајног управника (члан 27.став 1.тачка 16. ЗС) Стечајни управник наведену документацију доставља Агенцији за лиценцирање стечајних управника у року од десет дана од дана пријема или израде сваког појединачног документа, а свакако пре одржавања завршног рочишта, како би Агенција, по извршеном стручном надзору увидом и анализом документа, у случају да исти има недостатака, могла благовремено да реагује, пре усвајања завршног рачуна и закључења стечајног поступка. ДИРЕКТИВА АГЕНЦИЈЕ БР.4, објављена на сајту 21.09.2009. године, упућује на употребу система за аутоматизовано вођење предмета и електронско извештавање ­ЕРС 1 (верзија 1 ­креирана у складу са одредбама Закона о стечајном поступку) и обавезује све стечајне управнике да, стечајне поступке покренуте по Закону о стечајном поступку од 21.09.2009. године воде у ЕРС­у 1 ­путем система за аутоматизовано вођење предмета и електронско извештавање, уз достављање АЛСУ писаних докумената сачињених у овом програму, док се не успоставе технички услови преузимања докумената у електронској форми. ЕРС 2 ( верзија 2 –к реирана у складу са одредбама Закона о стечају) ­ по усвајању Закона о стечају и других прописа којима се уређује стечај, приступило се изради верзије 2.0 система за аутоматизовано вођење предмета и електронско извештавање, у потпуности усклађене са новим прописима. ЕРС 2 је у употреби од 24. марта 2010. Како се у обрасцу Завршног рачуна стечајног управника (НС бр 7.) у делу обрасца –НАМИРЕЊЕ, преплићу материјалне одредбе два закона, која су тренутно у примени (Закона о стечајном поступку и Закона о стечају), које могу изазвати забуну код сачињавања овог извештаја, како се приступило промени Тарифе о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника, чија примена је планирана за 01.07.2010. године, те како постоје две верзије система за аутоматизовано вођење предмета и електронско извештавање – ЕРС 1 (верзија 1 –
креирана у складу са одредбама Закона о стечајном поступку) и ЕРС 2 (верзија 2 – креирана у складу са одредбама Закона о стечају), Агенција за лиценцирање стечајних управника дефинише и прецизира поступање стечајних управника везано за израду Завршног рачуна стечајног управника, те издаје следеће: ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО бр 2 ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА: 1. Обрачун тарифе – тарифног броја 8: Тарифа­тарифни број 8­у висини 3% од трошкова стечајног поступка примењује се на начин дефинисан важећим подзаконским актом. Међутим како је Закон о стечају прописао у чл. 103. шта чини трошкове стечајног поступка, а исти се примењује од 23.01.2010. године, то се 3% од трошкова стечајног поступка, ПОЧЕВ ОД 01.01.2010. ГОДИНЕ НА СВЕ ОТВОРЕНЕ СТЕЧАЈНЕ ПОСТУПКЕ ОБРАЧУНАВА САМО НА ТРОШКОВЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ДЕФИНИСАНЕ ЧЛ.103 ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ. 2. Стечајев и отворени п осле 23.01.2010: Сви стечајни управници који су именовани у стечајним поступцима отвореним после 23.01.2010. године, на које се примењује Закон о стечају, ДУЖНИ СУ ДА ЗАВРШНЕ РАЧУНЕ САЧИЊАВАЈУ ПРЕМА ОВОМ УПУТСТВУ, ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПРИМЕНОМ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА И ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ – ЕРС 2 (ВЕРЗИЈА 2 – КРЕИРАНА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ), НА ОБРАСЦУ БР. 1. НАЦИОНАЛНОГ СТАНДАРДА БР. 7, који је штампан уз НС 7 и чини његов саставни део. 3. Стечајев и отворени после 21.09.2009. а пре 23.01.2010: Сви стечајни управници који су именовани у стечајним поступцима отвореним после 21.09.2009. године, а пре 23.01.2010. године, ДУЖНИ СУ ДА ЗАВРШНЕ РАЧУНЕ САЧИЊАВАЈУ ПРЕМА ОВОМ УПУТСТВУ, ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПРИМЕНОМ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТИЗОВАНО ВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА И ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ­ ЕРС 1 (ВЕРЗИЈА 1 ­ КРЕИРАНА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ), НА ОБРАСЦУ 1А, КОЈИ ЈЕ МОДИФИКОВАН У ДЕЛУ НАМИРЕЊА, У ПОГЛЕДУ ИСПЛАТНИХ РЕДОВА с обзиром да се материјалне одредбе Закона о стечајном поступку које се односе на исплатне редове примењују на ове поступке. 4. Стечајеви отв орени пре 21.09.2009: Сви стечајни управници који су именовани у стечајним поступцима покренутим пре 21.09.2009. године, на које се примењују одредбе Закона о стечајном поступку, ДУЖНИ СУ ДА ЗАВРШНЕ РАЧУНЕ САЧИЊАВАЈУ ПРЕМА ОВОМ УПУТСТВУ, НА
ОБРАСЦУ 1А, КОЈИ ЈЕ МОДИФИКОВАН У ДЕЛУ НАМИРЕЊА с обзиром да се материјалне одредбе Закона о стечајном поступку које се односе на исплатне редове примењују на ове поступке. Модификовани образац бр 1а Завршног рачуна стечајног управника је саставни део Обавезујућег упутства бр 2. и у делу ПРИЛИВА и ОДЛИВА је идентичан обрасцу бр. 1 из Националног стандарда бр. 7. 5. Стечајеви у к ојима је именовано два или више стечајних управника: Kako завршни рачун обухвата спецификацију свих прилива и одлива насталих од дана отварања до дана закључења стечајног поступка, без обзира на промене стечајног управника током поступка, те како је , у складу са одредбама члана 32. и 33. Закона о стечају прописано, уколико је у току трајања стечајног поступка дошло до разрешења и именовања новог стечајног управника, да ће ''стечајни управник и новоименовани стечајни управник извршити, без одлагања, примопредају целокупне имовине и документације'', то је стечајни управник, који је разрешен, дужан да извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе од дана отварања стечајног поступка до дана разрешења достави новоименованом стечајном управнику, како би овај имао све елементе, неопходне за израду Завршног рачуна стечајног управника. Новоименовани стечајни управник је дужан да прибави неопходну документацију од разрешеног стечајног управника и сачини завршни рачун од тренутка отварања до тренутка закључења стечајног поступка 6. Стечајев и у којима је стечајни дужник без имовине: Завршни рачун стечајног управника се попуњава и доставља свим органима стечајног поступка, као и АЛСУ, без обзира на стање имовине и промета на рачуну стечајног дужника, а уколико није било прилива и одлива средстава стечајног дужника (иако их је морало бити уплатом предујма на рачун стечајног дужника), завршни рачун се доставља са ''нулама''. Стечајни управници су дужни да се при изради завршног рачуна придржавју обавезујућег упутства, а пропусти у достављању, изради и попуњавању завршног рачуна разматраће се у складу са одредбама Закона о стечају које се односе на вршење стручног надзора над радом стечајног управника и поступцима и мерама које је, у вршењу надзора, Агенција овлашћена да предузме. Агенција за лиценцирање стечајних управника Директор Весна Гаћеша
ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО бр 2 ЗА ПОПУЊ АВАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА Напомена: Обавеза стечајног управника је да попуни сва поља у прописаном обрасцу, са ''нулама'' на местима где нема података. ОБРАЗАЦ бр. 1 – саставни део Националног стандарда бр. 7 ОБРАЗАЦ бр. 1а – модификован образац бр. 1, урађен за потребе израде Завршног рачуна стечајног управника у стечајним поступцима покренутим у складу са Законом о стечајном поступку. Образац 1 и 1а ­ ПРИЛИВИ, ПРИЛИВИ Износ (дин.) 1 Готовина и готовинск и екв иваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности 2 Предујам за пок ретање стечајног поступка 3 Реализована средств а од уновчења имовине стечајног дужника а) Непокретна имовина стечајног дужника (грађевински објекти и земљиште) б) Биолошка средства (основно стадо, вишегодишњи засади) в) Постројења и опрема г) Друга финансијска средства (удели и акције) д) Залихе 3a Реализована средств а од уновчења стечајног дужника као правног лица 4 Пословни приходи а) Закуп б) Остали пословни приходи 5 Остали приходи а) Камате банке б) Уплаћени депозити в) Продајна документација г) Остало (навести) 6 Планирани п риливи до закључења стечајног п оступка 7 УКУПНИ ПРИЛИВИ (1+2+3+3а+4+5+6) ПРИЛИВИ: У овом делу обрасца уносе се сви приливи који су уплаћени на новоотворени рачун стечајног дућника и то:: 1. Готовина и готовински еквиваленти у благајни и на банковним рачунима стечајног дужника затечени приликом преузимања дужности стечајног управника и пренесени на новоотворени рачун/рачуне у складу са Националним стандардом бр.1, као и 2. Предујам за покретање стечајног поступка, пренет из судског депозита на рачун стечајног дужника, за покриће трошкова стечајног поступка. 3. Реализована средства од уновчења имовине стечајног дужника и то
а) Непокретне имовине стечајног дужника (грађевински објекти и земљиште) б) Биолошких средства (основно стадо, вишегодишњи засади) в) Постројења и опреме г) Других финансијских средства (удели и акције) и од уновчења д) Залиха, или 3а. Реализована средства од уновчења стечајног дужника као правног лица, уколико је стечајни дужник продат као правно лице; 4. Пословни приходи настали у току стечајног поступка, као што су: а) средства примљена по основу имовине стечајног дужника дате у Закуп, као и б) Остали пословни приходи, по другим могућим основама, које је потребно побројати; 5. Остали приходи по основу: а) Камата од средстава на рачунима пословних банака б) Уплаћених депозита у поступку продаје имовине в) Прилива од продаје документације и г) Остало (навести) 6. Планирани приливи до закључења стечајног поступка, уносе се очекивани приливи по свим до сада наведеним основима након дана израде Завршног рачуна. На основу свих ових података, на редном броју 7. приказују се УКУПНИ ПРИЛИВИ (1+2+3+3а+4+5+6) као збир свих наведених редних бројева. Образац 1 и 1а ­ ОДЛИВИ, OДЛИВИ 8 Судски трошкови а) Судске таксе б) Вештачења и процене в) Трошкови оглашавања г) Остало 9 Повраћај п редујма за покретање стечајног поступка 10 Накнада за рад чланова одбора поверилаца 11 Награда за рад и накнада трошк ова привременог стечајног управника a) Награда привременог стечајног управника б) Накнада трошкова привременог стечајног управника 12 Коначна награда за рад стечајног управника а) Прелиминарна награда за рад разрешеног стечајног управника б) Прелиминарна награда за рад стечајног управника в) Неисплаћена средства до износа обрачунате награде за рад стечајног управника 13 Коначна накнада трошкова стечајног уп рав ника 14 Трошков и принудне ликвидације 15 Укупни трошков и стечајн ог поступка (8+9+10+11+12+13+14)
Износ (дин.) 16 Обавезе стечајн е масе а) Канцеларијски материјал б) Електрична енергија в) Комуналне услуге г) Гориво и мазиво д) Пошта и телефон ђ) Набавка сировина и материјала е) Текуће одржавање ж) Платни промет з) Премије осигурања и) Трошкови ангажовања професионалног обезбеђења ј) Вештачења и процене к) Дневнице и путни трошкови л) Бруто зараде по основу уговора о раду љ) Бруто зараде по основу уговора о делу м) Књиговодствене услуге н) Накнаде за заступања (адвокати, брокери) њ) Порези о) Административне таксе п) Трошкови оглашавања р) Трошкови продаје с) Премија додатног осигурања стечајног управника т) Враћени депозити ћ) Тарифа АЛСУ у) Остало 17 Резервација средстава за трошк ове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период до закључења стечаја 18 Резервација средстава за трошк ове стечајног поступка и обавезе стечајне масе по закључењ у с течаја 19 УКУПНИ ОДЛИВИ ПРЕ ИСПЛАТЕ ПОВЕРИЛАЦА (15+16+17+18) ОДЛИВИ: У делу Обрасца 1 и 1а, под називом ОДЛИВИ уносе се сви одливи са рачуна стечајног дужника, и то: 8. Судски трошкови, који обухватају трошкове за: а) Судске таксе; б) Вештачења и процене; в) Трошкове оглашавања и г) Остале трошкове у судским поступцима. 9. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка, уколико је вршен повраћај предлагачу или другом уплатиоцу предујма. 10. Накнада за рад чланова одбора поверилаца уколико је исплаћивана 11. Награда за рад и накнада трошкова привременог стечајног управника и то: a) Награда привременог стечајног управника и
б) Накнада трошкова привременог стечајног управника, уколико је исплаћена 12. Коначна награда за рад стечајног управника, која обухвата: а) Прелиминарну награду за рад разрешеног стечајног управника, (једног или више), уколико је мењан стечајни управник у току трајања стечајног поступка); б) Прелиминарну награду за рад стечајног управника који сачињава извештај; в) Неисплаћена средства до износа обрачунате награде за рад стечајног управника, по правноснажности решења о одређивању коначне награде; 13. Коначна накнада трошкова стечајног управника; 14. Трошкови принудне ликвидације, уколико је претходила стечајном поступку и уколико су њени трошкови надокнађени из средстава стечајног дужника. 15.–Уписују се укупни трошк ови стечајног поступка (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) који се добијају сабирањем свих наведених трошкова 16. Обавезе стечајне масе ­ спадају све ставке под редним бројем 16 (од а до у) наведене у обрасцу, исплаћене до дана израде завршног рачуна. 17. Резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од дана израде завршног рачуна, до закључења стечаја ­ уносе се очекивани одливи по свим до сада наведеним основима ( 8 – 14 и 16) након дана израде Завршног рачуна до закључења стечајног поступка. 18. Резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе по закључењу стечаја На основу свих ових података, на редном броју 19. УКУПНИ ОДЛИВИ ПРЕ ИСПЛАТЕ ПОВЕРИЛАЦА приказују се УКУПНИ ОДЛИВИ (15+16+17+18), као збир свих наведених редних бројева­ побројаних одлива. 20 Расположив а средства за намирење поверилаца (7­19) Умањењем ПРИЛИВА (7) за УКУПНЕ ОДЛИВЕ ПРЕ ИСПЛАТЕ ПОВЕРИЛАЦА (19), на редном броју 20. овог обрасца, добија се износ Расположивих средстава за намирењ е поверилаца.
Образац бр 1 Нам ирење Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) 21 а) Разлучни повериоци б) Средства резервисана за оспорена потраживања разлучних поверилаца 22 а) Стечајни повериоци I исплатни ред II исплатни ред III исплатни ред III исплатни ред­разлучни као стечајни Повериоци са посебним намирењем (чл. 54. ст. 5. Закона о стечају) б) Средства резервисана за оспорена потраживања стечајних поверилаца Образац бр 1а Нам ирење Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) 21 а) Разлучни повериоци б) Средства резервисана за оспорена потраживања разлучних поверилаца 22 а) Стечајни повериоци II исплатни ред III исплатни ред IV исплатни ред б) Средства резервисана за оспорена потраживања стечајних поверилаца НАМИРЕЊЕ: У делу обрасца бр.1 и 1а, под називом НАМИРЕЊЕ приказују се: ­ На редном броју 21. а) Утврђена потраживања, проценат намирења и износ извршеног намирења Разлучних поверилаца, као и б) Средства резервисана за оспорена потраживања разлучних поверилаца;
­ На редном броју 22. а) Утврђена потраживања, проценат намирења и износ извршених намирења Стечајних поверилаца, појединачно за сваки исплатни ред, као и б) Средства резервисана за оспорена потраживања стечајних поверилаца; ­ На редном броју 22. обрасца уносе се подаци о свакој извршеној деоби, укључујући и завршну деобу, до датума израде завршног рачуна стечајног управника и они чине збир свих података. На редним бројевима 23. и 24. уносе се збирно подаци о Укуп ним средств има исплаћеним повериоцима (21a+22а) и о Укуп аном износу резервисаних средстава за оспорена потраживања (21б+22б). На редном броју 25. приказују се Средства исплаћена власницима капитала, уколико су исплаћена, у складу са решењем о деоби, а на основу Члана бр. 147. Закона о стечају. Редни број 26. Стањ е (20­23­24­25), добија се када се од износа расположивих средстава за намирење поверилаца, у складу са Законом о стечајном поступку и Законом о стечају, одузму ставке са редних бројева 23. 24. и 25. Код правилно попуњеног обрасца Завршног рачуна, очекивано је да Стањ е средстава на редном броју 26. износи (0) ''нула''. На редном броју 27. уноси се Преостала имовина дужника, која није обухваћена приливима коју чини ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, која није продата или на други начин отуђена до момента израде завршног рачуна стечајног управника. *** У наставку упутства дат је прописан Образац 1, као и Образац 1а Завршног рачуна стечајног управника, у складу са Националним стандардом бр. 7. Образац 1 ЗАВРШ НИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА У складу са Законом о стечају ПРИЛИВИ 1 Готовина и готовинск и екв иваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности 2 Предујам за пок ретање стечајног посту пка 3 Реализована средств а од уновчења имовине стечајног дужника а) Непокретна имовина стечајног дужника (грађевински објекти и земљиште)
Износ (дин.) б) Биолошка средства (основно стадо, вишегодишњи засади) в) Постројења и опрема г) Друга финансијска средства (удели и акције) д) Залихе 3a Реализована средств а од уновчења стечајног дужника као правног лица 4 Пословни приходи а) Закуп б) Остали пословни приходи 5 Остали приходи а) Камате банке б) Уплаћени депозити в) Продајна документација г) Остало (навести) 6 Планирани п риливи до закључења стечајног п оступка 7 УКУПНИ ПРИЛИВИ (1+2+3+3а+4+5+6) OДЛИВИ 8 Судски трошкови а) Судске таксе б) Вештачења и процене в) Трошкови оглашавања г) Остало 9 Повраћај п редујма за покретање стечајног поступка 10 Накнада за рад чланова одбора поверилаца 11 Награда за рад и накнада трошк ова привременог стечајног управника a) Награда привременог стечајног управника б) Накнада трошкова привременог стечајног управника 12 Коначна награда за рад стечајног уп равника а) Прелиминарна награда за рад разрешеног стечајног управника б) Прелиминарна награда за рад стечајног управника в) Неисплаћена средства до износа обрачунате награде за рад стечајног управника 13 Коначна накнада трошкова стечајног уп рав ника 14 Трошков и принудне ликвидације 15 Укупни трошков и стечајн ог поступка (8+9+10+11+12+13+14) 16 Обавезе стечајн е масе а) Канцеларијски материјал б) Електрична енергија в) Комуналне услуге г) Гориво и мазиво д) Пошта и телефон ђ) Набавка сировина и материјала
Износ (дин.) е) Текуће одржавање ж) Платни промет з) Премије осигурања и) Трошкови ангажовања професионалног обезбеђења ј) Вештачења и процене к) Дневнице и путни трошкови л) Бруто зараде по основу уговора о раду љ) Бруто зараде по основу уговора о делу м) Књиговодствене услуге н) Накнаде за заступања (адвокати, брокери) њ) Порези о) Административне таксе п) Трошкови оглашавања р) Трошкови продаје с) Премија додатног осигурања стечајног управника т) Враћени депозити ћ) Тарифа АЛСУ у) Остало 17 Резервација средстава за трошк ове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период до закључења стечаја 18 Резервација средстава за трошк ове стечајног поступка и обавезе стечајне масе по закључењ у с течаја 19 УКУПНИ ОДЛИВИ ПРЕ ИСПЛАТЕ ПОВЕРИЛАЦА (15+16+17+18) 20 Расположив а средства за намирење поверилаца (7­19) Нам ирење Утврђена потраживања (дин.) 21 а) Разлучни повериоци Проценат намирења Износ намирења (дин) Проценат намирења Износ намирења (дин) б) Средства резервисана за оспорена потраживања разлучних поверилаца Утврђена потраживања (дин.) 22 а) Стечајни повериоци I исплатни ред II исплатни ред III исплатни ред III исплатни ред­разлучни као стечајни Повериоци са посебним намирењем (чл. 54. ст. 5. Закона о стечају) б) Средства резервисана за оспорена потраживања стечајних поверилаца 1. Деоба
I исплатни ред II исплатни ред III исплатни ред III исплатни ред­разлучни као стечајни Повериоци са посебним намирењем (чл. 54. ст. 5. Закона о стечају) 2. Деоба I исплатни ред II исплатни ред III исплатни ред III исплатни ред­разлучни као стечајни Повериоци са посебним намирењем (чл. 54. ст. 5. Закона о стечају) 3. Завршна деоба (предвиђено за исплату) I исплатни ред II исплатни ред III исплатни ред III исплатни ред­разлучни као стечајни Повериоци са посебним намирењем (чл. 54. ст. 5. Закона о стечају) 23 Укупна средства исплаћена повериоцима (21a+22а) 24 Укупан износ резервисаних средстава за осп орена потраживања (21б+22б) 25 Исп лаћена средства власницима капитала 26 Стањ е (20­23­24­25) 27 Преостала имов ина дужника, која није обухваћена п риливима Образац 1а ЗАВРШ НИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА У складу са Законом о стечајном поступку Разлика у односу на Образац 1 је у делу табеле који се односи на НАМИРЕЊЕ, у ск ладу са чланом 35. Закона о стечајном поступку
Нам ирење Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) Утврђена потраживања (дин.) Проценат намирења Износ намирења (дин) 21 а) Разлучни повериоци б) Средства резервисана за оспорена потраживања разлучних поверилаца 22 а) Стечајни повериоци II исплатни ред III исплатни ред IV исплатни ред б) Средства резервисана за оспорена потраживања стечајних поверилаца 1. Деоба II исплатни ред III исплатни ред IV исплатни ред 2. Деоба II исплатни ред III исплатни ред IV исплатни ред 3. Завршна деоба (предвиђено за исплату) II исплатни ред III исплатни ред IV исплатни ред 23 Укупна средства исплаћена повериоцима (21a+22а) 24 Укупан износ резервисаних средстава за осп орена потраживања (21б+22б) 25 Исп лаћена средства власницима капитала 26 Стањ е (20­23­24­25) 27 Преостала имов ина дужника, која није обухваћена п риливима Београд, ............ 2010. године
Download

obavezujuce uputstvo..